თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016363
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
14/12/2021
ვებგვერდი, 15/12/2021
190020020.35.126.016363
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (15/12/2021 - 14/01/2022)

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2021 წლის 14 დეკემბერი

ქ. თერჯოლა

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 18 261,2

 19 503,0

 11 986,8

 7 516,2

 13 350,0

 13 170,0

 180,0

 გადასახადები

 9 593,9

 10 845,9

 10 845,9

 -

 12 569,1

 12 569,1

 -

 გრანტები

 7 815,3

 7 516,2

 -

 7 516,2

 180,0

 -

 180,0

 სხვა შემოსავლები

 852,0

 1 140,9

 1 140,9

 -

 600,9

 600,9

 -

 II. ხარჯები

 10 963,3

 13 116,0

 12 013,8

 1 102,2

 12 310,0

 12 130,0

 180,0

 შრომის ანაზღაურება

 1 889,8

 1 963,0

 1 873,0

 90,0

 2 863,0

 2 763,0

 100,0

 საქონელი და მომსახურება

 1 478,1

 2 517,0

 1 574,8

 942,2

 1 821,0

 1 821,0

 -

 პროცენტი

 37,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 სუბსიდიები

 6 196,7

 7 091,0

 7 022,0

 69,0

 6 269,0

 6 190,0

 79,0

 გრანტები

 9,7

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1 039,7

 1 046,0

 1 045,0

 1,0

 890,0

 889,0

 1,0

 სხვა ხარჯები

 311,8

 449,0

 449,0

 -

 417,0

 417,0

 -

 III. საოპერაციო სალდო

 7 297,9

 6 387,0

- 27,0

 6 414,0

 1 040,0

 1 040,0

 -

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 7 915,0

 7 884,0

 1 364,5

 6 519,5

 980,0

 980,0

 -

 ზრდა

 8 108,5

 8 384,0

 1 864,5

 6 519,5

 1 130,0

 1 130,0

 -

 კლება

 193,5

 500,0

 500,0

 

 150,0

 150,0

 

 V. მთლიანი სალდო

- 617,1

- 1 497,0

- 1 391,5

- 105,5

 60,0

 60,0

 -

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 675,1

- 1 557,0

- 1 451,5

- 105,5

 -

 -

 -

 ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 -

 -

   

 -

   

 სესხები

 -

 -

   

 -

   

 აქციები და სხვა კაპიტალი

 -

 -

   

 -

   

 კლება

 675,1

 1 557,0

 1 451,5

 105,5

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 675,1

 1 557,0

 1 451,5

 105,5

 -

 -

 -

 სესხები

 -

 -

   

 -

   

 აქციები და სხვა კაპიტალი

 -

 -

   

 -

   

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 58,0

- 60,0

- 60,0

 -

- 60,0

- 60,0

 -

 ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 საშინაო

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 სესხები

 -

 -

   

 -

   

 სხვა

 -

 -

   

 -

   

 საგარეო

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 სესხები

 -

 -

   

 -

   

 სხვა

 -

 -

   

 -

   

 კლება

 58,0

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 საშინაო

 58,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 სესხები

 -

 -

   

 -

   

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 58,0

 -

   

 -

   

 საგარეო

 -

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 სესხები

 -

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 სხვა

 -

 -

   

 -

   

 VIII. ბალანსი

 -

- 0,0

 -

 -

 -

 -

 -

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 18 454,7

 20 003,0

 12 486,8

 7 516,2

 13 500,0

 13 320,0

 180,0

 შემოსავლები

 18 261,2

 19 503,0

 11 986,8

 7 516,2

 13 350,0

 13 170,0

 180,0

 არაფინანსური აქტივების კლება

 193,5

 500,0

 500,0

 

 150,0

 150,0

 

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

   

 -

   

 ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

   

 -

   

 გადასახდელები

 19 129,8

 21 560,0

 13 938,3

 7 621,7

 13 500,0

 13 320,0

 180,0

 ხარჯები

 10 963,3

 13 116,0

 12 013,8

 1 102,2

 12 310,0

 12 130,0

 180,0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8 108,5

 8 384,0

 1 864,5

 6 519,5

 1 130,0

 1 130,0

 -

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

   

 -

   

 ვალდებულებების კლება

 58,0

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 ნაშთის ცვლილება

- 675,1

- 1 557,0

- 1 451,5

- 105,5

 -

 -

 -

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 13350.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 18 261,2

 19 503,0

 11 986,8

 7 516,2

 13 350,0

 13 170,0

 180,0

 გადასახადები

 9 593,9

 10 845,9

 10 845,9

 -

 12 569,1

 12 569,1

 

 გრანტები

 7 815,3

 7 516,2

 

 7 516,2

 180,0

 -

 180,0

 სხვა შემოსავლები

 852,0

 1 140,9

 1 140,9

 

 600,9

 600,9

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12569.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

 9 593,9

 10 845,9

 10 845,9

 -

 12 569,1

 12 569,1

 -

 საშემოსავლო გადასახადი

 -

 -

   

 -

   

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 7 425,2

 8 995,9

 8 995,9

 

 10 169,1

 10 169,1

 

 ქონების გადასახადი

 2 168,7

 1 850,0

 1 850,0

 -

 2 400,0

 2 400,0

 

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 1 720,8

 1 490,0

 1 490,0

 

 2 000,0

 2 000,0

 

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 22,7

 -

 -

 

 -

   

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 25,8

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

 71,4

 60,0

 60,0

 

 60,0

 60,0

 

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 328,0

 290,0

 290,0

 

 330,0

 330,0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 180.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

 7 815,3

 7 516,2

 180,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

     

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 7 815,3

 7 516,2

 180,0

 სპეციალური ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)

 400,0

   

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 499,6

 1 131,8

 180,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

 5 915,7

 6 384,4

 -

 ინფრასტრუქტურისგანვიტარებისათვის

 4 501,7

 5 694,4

 

 სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

 724,0

   

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 690,0

 690,0

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 1 000,0

 -

 -

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 1 000,0

   

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 600.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

 852,0

 1 140,9

 600,9

 შემოსავლები საკუთრებიდან

 433,9

 650,0

 370,0

 პროცენტი

 153,8

 140,0

 90,0

 რენტა

 280,1

 510,0

 280,0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 111,6

 155,9

 100,9

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 97,1

 145,0

 95,0

 სანებართვო მოსაკრებელი

 11,6

 15,0

 15,0

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

     

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 0,2

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 85,3

 130,0

 80,0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 14,5

 10,9

 5,9

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 168,3

 150,0

 120,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 138,2

 185,0

 10,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12310.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 10 963,3

 13 116,0

 12 013,8

 1 102,2

 12 310,0

 12 130,0

 180,0

 შრომის ანაზღაურება

 1 889,8

 1 963,0

 1 873,0

 90,0

 2 863,0

 2 763,0

 100,0

 საქონელი და მომსახურება

 1 478,1

 2 517,0

 1 574,8

 942,2

 1 821,0

 1 821,0

 -

 პროცენტები

 37,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 სუბსიდიები

 6 196,7

 7 091,0

 7 022,0

 69,0

 6 269,0

 6 190,0

 79,0

 გრანტი

 9,7

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1 039,7

 1 046,0

 1 045,0

 1,0

 890,0

 889,0

 1,0

 სხვა ხარჯები

 311,8

 449,0

 449,0

 -

 417,0

 417,0

 -

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 980.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1130.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 150.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 37,8

 34,7

 155,0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 37,8

 34,7

 155,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7 329,4

 7 815,3

 925,0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 4 241,7

 5 299,2

 350,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 846,6

 1 015,1

 60,0

 02 03

 გარე განათება

 6,0

 10,0

 10,0

 02 04

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 1 162,6

 481,0

 245,0

 02 05

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 716,7

 700,0

 10,0

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

 355,8

 310,0

 250,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 -

 -

 -

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 -

 -

 -

 03 05

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

 -

 -

 -

 04 00

 განათლება

 740,7

 524,0

 40,0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 -

 -

 -

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 6,1

 462,0

 30,0

 04 03

 საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 734,6

 62,0

 10,0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 -

 -

 -

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 -

 -

 -

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 -

 -

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 0,6

 10,0

 10,0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 0,6

 10,0

 10,0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8 108,5

 8 384,0

 1 130,0

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 193,5

 500,0

 150,0

 ძირითადი აქტივები

 101,1

 100,0

 50,0

 არაწარმოებული აქტივები

 92,4

 400,0

 100,0

 მიწა

 92,4

 400,0

 100,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2 789,4

 3 154,7

 4 258,0

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2 693,9

 3 054,7

 4 158,0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2 693,9

 3 003,7

 4 107,0

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 51,0

 51,0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 95,5

 100,0

 100,0

 7.2

 თავდაცვა

 114,6

 110,0

 120,0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 114,6

 110,0

 120,0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 4 245,3

 5 299,2

 350,0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 4 245,3

 5 299,2

 350,0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 4 245,3

 5 299,2

 350,0

 7.5

 გარემოს დაცვა

 2 350,0

 2 300,0

 1 700,0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 2 350,0

 2 300,0

 1 700,0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 3 440,3

 3 134,9

 1 275,0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 1 241,3

 573,0

 275,0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 900,7

 1 135,1

 240,0

 7.6 4

 გარე განათება

 225,8

 416,8

 500,0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 1 072,5

 1 010,0

 260,0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 101,0

 120,0

 120,0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 100,4

 110,0

 110,0

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 0,6

 10,0

 10,0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 1 400,3

 1 465,0

 1 487,0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 448,2

 500,0

 510,0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 815,4

 850,0

 862,0

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 55,0

 55,0

 55,0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 81,7

 60,0

 60,0

 7.9

 განათლება

 3 519,3

 4 722,2

 3 050,0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2 175,1

 3 518,0

 2 840,0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 1 344,2

 1 204,2

 210,0

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 1 344,2

 1 204,2

 210,0

 7 10

 სოციალური დაცვა

 1 169,6

 1 254,0

 1 140,0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 1 169,6

 1 254,0

 1 140,0

 

 სულ

 19 129,8

 21 560,0

 13 500,0

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 1040.0 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო 60.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

 7 297,9  

6 387,0  

1 040,0  

 მთლიანი სალდო

-  617,1  

- 1 497,0  

60,0  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-  675,1  

-  1 557,0  

   -

 ზრდა

      -    

 -   

         ვალუტა და დეპოზიტი

   -    

-   

   -    

 კლება

 675,1  

 1 557,0  

   -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

 675,1  

1 557,0  

 -    

 

ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს - 100.0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016 წელს მიღებული სესხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 311.9 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 211.9  ათასი ლარი.

თავი II
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1625.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

  1625.0

 02 01

 გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი

  350,0

 02 02

 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  240,0

 02 03

 გარე განათება

  500,0

 02 04

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

  275,0

 02 05

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  10,0

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

  250,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი

დაფინანსება


ათას ლარში

02 01

350.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებიას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას.

 სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2022 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

240.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ;
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები
შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.
 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უწყვეტი წყალმომარაგება.
უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია

დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.
ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ;
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და18 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4258-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს 4530 ზე მეტ სანათ წერტილს, 5465 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 450,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად. ფეხით-მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

275.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა–ნაგებობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

სოფლებში მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06

250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1700.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

   1700.0

 03 01

  დასუფთავება და კეთილმოწყობა

     1700,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და კეთილმოწყობა

დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01

1700.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ;
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ქუჩების , მოედნების , სკვერების,შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგვა- დასუფთავება,საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა -განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგურილება.სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დაცვა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების მიმდინარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციიის უზრუნველყოფა,საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა.წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემო, მოწესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია, ესტეტიკური ქალაქი, გარე განათების გამართული ქსელი

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3050.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტიპროგრამაქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

 3 050,0

 04 01

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა

 2 810,0

 04 01 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 110,0

 04 01 02

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 2 700,0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 30,0

 04 03

 საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 10,0

 04 04

 სკოლისგარეშე განათლება

 200,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა

დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01 01

110.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლისმუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

მოსალოდნელი შედეგი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01 02

2700.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამღზრდელო ჯგუფი.
საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1057 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.
საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ-ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ჰარმონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება

 ათას ლარში

04 02

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ახალი ბაღის მშენებლობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. ზედა საზანოში საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საბავშო ბაღები , მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსწავლეები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სკოლისგარეშე განათლება

დაფინანსება

 ათას ლარში

04 04

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა( ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის სასწავლო-საგანმანათლებო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2020-21 სასწავლო წელს ,,ცენტრში’’ მუშაობდა 4 პრიორიტეტული მიმართულება (1 სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და ინტელექტუალური ცოდნის ამაღლება. 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეობისა და სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესის და ბიოლოგიური გარემოს დაცვის ხელშეწყობა. 3 კულტურული განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. 4 თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა) რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. 2021 სასწავლო წელს მოსწავლეთა რაოდენობაა-561.

მოსალოდნელი შედეგი


თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლეების ხელშეწყობა , მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის , პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1487.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტიპროგრამაქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურაახალგაზრდობა და სპორტი

1487,0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 510,0

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებები

 30,0

 05 01 02

 სპორტული სკოლა

 480,0

 05 02

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 862,0

 05 02 01

 სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 157,0

 05 02 02

 სახელოვნებო სკოლები

 210,0

 05 02 03

 ბიბლიოთეკები

 128,0

 05 02 04

 კულტურის სახლები

 297,0

 05 02 05

 მუზეუმები

 70,0

 05 03

 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 40,0

 05 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 20,0

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობა

 55,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
 სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

• ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
• წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული სკოლა

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 02

480.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (75 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი); თავისუფალი და ბერძნულ-რომაულიჭიდაობა (57 ბავშვი); სამბო (24ბავშვი), ძიუდო (35ბავშვი), რაგბი (40ბავშვი); ტანვარჯიში (18 ბავშვი); უშუ (11ბავშვი), კინგბოქსი (11 ბავშვი); ხრიდოლი (8 ბავშვი), კარატე (41 ბავშვი); ჭადრაკი (41 ბავშვი); კალათბურთი (18 ბავშვი) .სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 356 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია სულ 69 კაცი, მათ შორის, 46 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 23 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე, საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

.სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით;

.აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში;
.სისტემატურად მოვარჯიშე და ჯანსაღი ცხოვრების წესით მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა;  .სპორტსმენთა სპორტული მიღწევების ზრდა;
 .სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01

157.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.
 ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.
 აგრეთვე მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი


ფოლკლორული ანსამბლების სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება.
ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სკოლები

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 02

210.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა ,,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 220 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 70 ბავშვი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკები

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 03

128.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი.
ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის , რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩევლებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყობადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სახლები

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 04

297.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.• ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.
მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.

მოსალოდნელი შედეგი

. მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება
• მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება.
• ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმები

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 05

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას

მოსალოდნელი შედეგი

• მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურეობა.
სამუზეუმო ექსპონანტების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 03

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 04

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები.
რელიგიის გავრცელება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 05

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური
ეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ ,,თერჯოლა“–ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1260.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული  პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 260,0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

120,0  

 06 01 01

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110,0  

 06 01 02

  ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

10,0  

 06 02

 სოციალური პროგრამები

1 140,0  

 06 02 01

 სოციალური დაცვა

 1 140,0  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01 01

110.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01 02

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის,  ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატირიების შენობებს ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი და აღიჭურვება  ტექნიკით.

მოსალოდნელი შედეგი

თემების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მარალხარისხობრივი და დროული ამბულატორიული მომსახურეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება

 ათას ლარში

06 02 01

1140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  •     ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მძიმე სოციალურ  პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.2.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური  დახმარება. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა  უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით.4.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული   ეპილეფსიით ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება.5.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების  სოციალური დახმარება.6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება.7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები).8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯეხების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების  დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას.10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამემტებით დახმარება. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება.12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება  და სარიტუალო მომსახურეობა. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა.

მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
 მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
 საცხოვრებლი პირობებით გაუმჯობესებული მოსახლეობა.
 მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა.
 კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილი  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა
  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობის დაცვა.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 

 სულ

 მათ შორის

 
   

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

 19 129,8

21 560,0

 13 938,3

 7 621,7

13 500,0

 13 320,0

 180,0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 176,0

 176,0

 176,0

 -

 176,0

 176,0

 -

 

 ხარჯები

 10 963,3

13 116,0

 12 013,8

 1 102,2

12 310,0

 12 130,0

 180,0

 

 შრომის ანაზღაურება

 1 889,8

 1 963,0

 1 873,0

 90,0

 2 863,0

 2 763,0

 100,0

 

 საქონელი და მომსახურება

 1 478,1

 2 517,0

 1 574,8

 942,2

 1 821,0

 1 821,0

 -

 

 პროცენტები

 37,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 

 სუბსიდიები

 6 196,7

 7 091,0

 7 022,0

 69,0

 6 269,0

 6 190,0

 79,0

 

 გრანტები

 9,7

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1 039,7

 1 046,0

 1 045,0

 1,0

 890,0

 889,0

 1,0

 

 სხვა ხარჯები

 311,8

 449,0

 449,0

 -

 417,0

 417,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8 108,5

 8 384,0

 1 864,5

 6 519,5

 1 130,0

 1 130,0

 -

 

 ვალდებულებები

 58,0

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 2 904,0

 3 264,7

 3 174,7

 90,0

 4 378,0

 4 278,0

 100,0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 176,0

 176,0

 176,0

 -

 176,0

 176,0

 -

 

 ხარჯები

 2 808,2

 3 170,0

 3 080,0

 90,0

 4 163,0

 4 063,0

 100,0

 

 შრომის ანაზღაურება

 1 889,8

 1 963,0

 1 873,0

 90,0

 2 863,0

 2 763,0

 100,0

 

 საქონელი და მომსახურება

 737,8

 1 018,0

 1 018,0

 -

 1 121,0

 1 121,0

 -

 

 პროცენტები

 37,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 

 სუბსიდიები

 5,0

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 

 გრანტები

 9,7

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 23,1

 32,0

 32,0

 -

 22,0

 22,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 105,3

 97,0

 97,0

 -

 97,0

 97,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 37,8

 34,7

 34,7

 -

 155,0

 155,0

 -

 

 ვალდებულებები

 58,0

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2 806,3

 3 083,7

 2 993,7

 90,0

 4 197,0

 4 097,0

 100,0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 176,0

 176,0

 176,0

 -

 176,0

 176,0

 -

 

 ხარჯები

 2 768,5

 3 049,0

 2 959,0

 90,0

 4 042,0

 3 942,0

 100,0

 

 შრომის ანაზღაურება

 1 889,8

 1 963,0

 1 873,0

 90,0

 2 863,0

 2 763,0

 100,0

 

 საქონელი და მომსახურება

 735,6

 938,0

 938,0

 -

 1 041,0

 1 041,0

 -

 

 სუბსიდიები

 5,0

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 

 გრანტები

 9,7

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 23,1

 32,0

 32,0

 -

 22,0

 22,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 105,3

 96,0

 96,0

 -

 96,0

 96,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 37,8

 34,7

 34,7

 -

 155,0

 155,0

 -

 01 01 01

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 561,9

 605,0

 605,0

 -

 875,0

 875,0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 27,0

 27,0

 27,0

 

 27,0

 27,0

 
 

 ხარჯები

 561,9

 605,0

 605,0

 -

 875,0

 875,0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 412,6

 445,0

 445,0

 

 715,0

 715,0

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 64,6

 74,0

 74,0

 -

 74,0

 74,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 84,7

 86,0

 86,0

 

 86,0

 86,0

 

 01 01 02

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

 2 129,8

 2 368,7

 2 368,7

 -

 3 202,0

 3 202,0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 139,0

 139,0

 139,0

 

 139,0

 139,0

 
 

 ხარჯები

 2 092,0

 2 334,0

 2 334,0

 -

 3 047,0

 3 047,0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1 368,9

 1 410,0

 1 410,0

 

 2 030,0

 2 030,0

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 665,2

 864,0

 864,0

 -

 967,0

 967,0

 -

 

 გრანტები

 9,7

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 
 

 სუბსიდიები

 5,0

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 22,6

 30,0

 30,0

 

 20,0

 20,0

 
 

 სხვა ხარჯები

 20,6

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 37,8

 34,7

 34,7

 

 155,0

 155,0

 

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 114,6

 110,0

 20,0

 90,0

 120,0

 20,0

 100,0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 10,0

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 
 

 ხარჯები

 114,6

 110,0

 20,0

 90,0

 120,0

 20,0

 100,0

 

 შრომის ანაზღაურება

 108,3

 108,0

 18,0

 90,0

 118,0

 18,0

 100,0

 

 საქონელი და მომსახურება

 5,8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 0,5

 2,0

 2,0

 

 2,0

 2,0

 

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 97,7

 181,0

 181,0

 -

 181,0

 181,0

 -

 

 ხარჯები

 39,7

 121,0

 121,0

 -

 121,0

 121,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 2,2

 80,0

 80,0

 -

 80,0

 80,0

 -

 

 პროცენტები

 37,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 1,0

 1,0

 -

 1,0

 1,0

 -

 

 ვალდებულებები

 58,0

 60,0

 60,0

 -

 60,0

 60,0

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 50,0

 50,0

 -

 50,0

 50,0

 -

 

 ხარჯები

 -

 50,0

 50,0

 -

 50,0

 50,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 50,0

 50,0

 -

 50,0

 50,0

 -

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 -

 1,0

 1,0

 -

 1,0

 1,0

 -

 

 ხარჯები

 -

 1,0

 1,0

 -

 1,0

 1,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 1,0

 1,0

 

 1,0

 1,0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

 95,5

 100,0

 100,0

 -

 100,0

 100,0

 -

 

 ხარჯები

 37,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 

 პროცენტები

 37,5

 40,0

 40,0

 

 40,0

 40,0

 
 

 ვალდებულებები

 58,0

 60,0

 60,0

 

 60,0

 60,0

 

 01 02 04

 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 2,2

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 

 ხარჯები

 2,2

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 2,2

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7 685,6

 8 434,1

 2 405,5

 6 028,6

 1 625,0

 1 625,0

 -

 

 ხარჯები

 356,2

 618,8

 618,8

 -

 700,0

 700,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 303,2

 556,8

 556,8

 -

 700,0

 700,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 53,0

 62,0

 62,0

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7 329,4

 7 815,3

 1 786,7

 6 028,6

 925,0

 925,0

 -

 02 01

 გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი

 4 245,3

 5 299,2

 774,5

 4 524,7

 350,0

 350,0

 -

 

 ხარჯები

 3,6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 3,6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4 241,7

 5 299,2

 774,5

 4 524,7

 350,0

 350,0

 

 02 02

 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 900,7

 1 135,1

 321,2

 813,9

 240,0

 240,0

 -

 

 ხარჯები

 54,1

 120,0

 120,0

 -

 180,0

 180,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 50,0

 120,0

 120,0

 -

 180,0

 180,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 4,1

 -

   

 -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 846,6

 1 015,1

 201,2

 813,9

 60,0

 60,0

 

 02 03

 გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია

 225,8

 416,8

 416,8

 -

 500,0

 500,0

 -

 

 ხარჯები

 219,8

 406,8

 406,8

 -

 490,0

 490,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 219,8

 406,8

 406,8

 -

 490,0

 490,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,0

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 

 02 04

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 1 241,3

 573,0

 573,0

 -

 275,0

 275,0

 -

 

 ხარჯები

 78,7

 92,0

 92,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 29,8

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 48,9

 62,0

 62,0

 

 -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 162,6

 481,0

 481,0

 

 245,0

 245,0

 

 02 05

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 716,7

 700,0

 10,0

 690,0

 10,0

 10,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 716,7

 700,0

 10,0

 690,0

 10,0

 10,0

 

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

 355,8

 310,0

 310,0

 -

 250,0

 250,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 355,8

 310,0

 310,0

 -

 250,0

 250,0

 -

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 2 350,0

 2 300,0

 2 300,0

 -

 1 700,0

 1 700,0

 -

 

 ხარჯები

 2 350,0

 2 300,0

 2 300,0

 -

 1 700,0

 1 700,0

 -

 

 სუბსიდიები

 2 350,0

 2 300,0

 2 300,0

 -

 1 700,0

 1 700,0

 -

 03 01

 დასუფთავება და კეთილმოწყობა

 2 350,0

 2 300,0

 2 300,0

 -

 1 700,0

 1 700,0

 -

 

 ხარჯები

 2 350,0

 2 300,0

 2 300,0

 -

 1 700,0

 1 700,0

 -

 

 სუბსიდიები

 2 350,0

 2 300,0

 2 300,0

 

 1 700,0

 1 700,0

 

 04 00

 განათლება

 3 519,3

 4 722,2

 3 289,1

 1 433,1

 3 050,0

 3 050,0

 -

 

 ხარჯები

 2 778,6

 4 198,2

 3 256,0

 942,2

 3 010,0

 3 010,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 412,1

 942,2

 -

 942,2

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 2 366,5

 3 256,0

 3 256,0

 -

 3 010,0

 3 010,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 740,7

 524,0

 33,1

 490,9

 40,0

 40,0

 -

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 2 169,0

 3 056,0

 3 056,0

 -

 2 810,0

 2 810,0

 -

 

 ხარჯები

 2 169,0

 3 056,0

 3 056,0

 -

 2 810,0

 2 810,0

 -

 

 სუბსიდიები

 2 169,0

 3 056,0

 3 056,0

 -

 2 810,0

 2 810,0

 -

 04 01 01

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა

 89,3

 106,0

 106,0

 -

 110,0

 110,0

 -

 

 ხარჯები

 89,3

 106,0

 106,0

 -

 110,0

 110,0

 -

 

 სუბსიდიები

 89,3

 106,0

 106,0

 

 110,0

 110,0

 

 04 01 02

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 2 079,7

 2 950,0

 2 950,0

 -

 2 700,0

 2 700,0

 -

 

 ხარჯები

 2 079,7

 2 950,0

 2 950,0

 -

 2 700,0

 2 700,0

 -

 

 სუბსიდიები

 2 079,7

 2 950,0

 2 950,0

 

 2 700,0

 2 700,0

 

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 6,1

 462,0

 23,1

 438,9

 30,0

 30,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,1

 462,0

 23,1

 438,9

 30,0

 30,0

 

 04 03

 საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 1 146,7

 1 004,2

 10,0

 994,2

 10,0

 10,0

 -

 

 ხარჯები

 412,1

 942,2

 -

 942,2

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 412,1

 942,2

 -

 942,2

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 734,6

 62,0

 10,0

 52,0

 10,0

 10,0

 

 04 04

 სკოლისგარეშე განათლება

 197,5

 200,0

 200,0

 -

 200,0

 200,0

 -

 

 ხარჯები

 197,5

 200,0

 200,0

 -

 200,0

 200,0

 -

 

 სუბსიდიები

 197,5

 200,0

 200,0

 

 200,0

 200,0

 

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

 1 400,3

 1 465,0

 1 465,0

 -

 1 487,0

 1 487,0

 -

 

 ხარჯები

 1 400,3

 1 465,0

 1 465,0

 -

 1 487,0

 1 487,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 25,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 1 354,8

 1 395,0

 1 395,0

 -

 1 417,0

 1 417,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 20,5

 70,0

 70,0

 -

 70,0

 70,0

 -

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 448,2

 500,0

 500,0

 -

 510,0

 510,0

 -

 

 ხარჯები

 448,2

 500,0

 500,0

 -

 510,0

 510,0

 -

 

 სუბსიდიები

 431,2

 470,0

 470,0

 -

 480,0

 480,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 17,0

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებები

 17,0

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 

 ხარჯები

 17,0

 30,0

 30,0

 -

 30,0

 30,0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 17,0

 30,0

 30,0

 

 30,0

 30,0

 

 05 01 02

 სპორტული სკოლა

 431,2

 470,0

 470,0

 -

 480,0

 480,0

 -

 

 ხარჯები

 431,2

 470,0

 470,0

 -

 480,0

 480,0

 -

 

 სუბსიდიები

 431,2

 470,0

 470,0

 

 480,0

 480,0

 

 05 02

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 815,4

 850,0

 850,0

 -

 862,0

 862,0

 -

 

 ხარჯები

 815,4

 850,0

 850,0

 -

 862,0

 862,0

 -

 

 სუბსიდიები

 815,4

 850,0

 850,0

 -

 862,0

 862,0

 -

 05 02 01

 სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 155,2

 157,0

 157,0

 -

 157,0

 157,0

 -

 

 ხარჯები

 155,2

 157,0

 157,0

 -

 157,0

 157,0

 -

 

 სუბსიდიები

 155,2

 157,0

 157,0

 

 157,0

 157,0

 

 05 02 02

 სახელოვნებო სკოლები

 199,3

 205,0

 205,0

 -

 210,0

 210,0

 -

 

 ხარჯები

 199,3

 205,0

 205,0

 -

 210,0

 210,0

 -

 

 სუბსიდიები

 199,3

 205,0

 205,0

 

 210,0

 210,0

 

 05 02 03

 ბიბლიოთეკები

 118,4

 128,0

 128,0

 -

 128,0

 128,0

 -

 

 ხარჯები

 118,4

 128,0

 128,0

 -

 128,0

 128,0

 -

 

 სუბსიდიები

 118,4

 128,0

 128,0

 

 128,0

 128,0

 

 05 02 04

 კულტურის სახლები

 279,5

 295,0

 295,0

 -

 297,0

 297,0

 -

 

 ხარჯები

 279,5

 295,0

 295,0

 -

 297,0

 297,0

 -

 

 სუბსიდიები

 279,5

 295,0

 295,0

 

 297,0

 297,0

 

 05 02 05

 მუზეუმები

 63,0

 65,0

 65,0

 -

 70,0

 70,0

 -

 

 ხარჯები

 63,0

 65,0

 65,0

 -

 70,0

 70,0

 -

 

 სუბსიდიები

 63,0

 65,0

 65,0

 

 70,0

 70,0

 

 05 03

 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 28,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 

 ხარჯები

 28,5

 40,0

 40,0

 -

 40,0

 40,0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 25,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 3,5

 40,0

 40,0

 

 40,0

 40,0

 

 05 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 53,2

 20,0

 20,0

 -

 20,0

 20,0

 -

 

 ხარჯები

 53,2

 20,0

 20,0

 -

 20,0

 20,0

 -

 

 სუბსიდიები

 53,2

 20,0

 20,0

 

 20,0

 20,0

 

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობა

 55,0

 55,0

 55,0

 -

 55,0

 55,0

 -

 

 ხარჯები

 55,0

 55,0

 55,0

 -

 55,0

 55,0

 -

 

 სუბსიდიები

 55,0

 55,0

 55,0

 

 55,0

 55,0

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1 270,6

 1 374,0

 1 304,0

 70,0

 1 260,0

 1 180,0

 80,0

 

 ხარჯები

 1 270,0

 1 364,0

 1 294,0

 70,0

 1 250,0

 1 170,0

 80,0

 

 სუბსიდიები

 120,4

 130,0

 61,0

 69,0

 132,0

 53,0

 79,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1 016,6

 1 014,0

 1 013,0

 1,0

 868,0

 867,0

 1,0

 

 სხვა ხარჯები

 133,0

 220,0

 220,0

 -

 250,0

 250,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0,6

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 101,0

 120,0

 51,0

 69,0

 120,0

 41,0

 79,0

 

 ხარჯები

 100,4

 110,0

 41,0

 69,0

 110,0

 31,0

 79,0

 

 სუბსიდიები

 100,4

 110,0

 41,0

 69,0

 110,0

 31,0

 79,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0,6

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 100,4

 110,0

 41,0

 69,0

 110,0

 31,0

 79,0

 

 ხარჯები

 100,4

 110,0

 41,0

 69,0

 110,0

 31,0

 79,0

 

 სუბსიდიები

 100,4

 110,0

 41,0

 69,0

 110,0

 31,0

 79,0

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

 0,6

 10,0

 10,0

 -

 10,0

 10,0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0,6

 10,0

 10,0

 

 10,0

 10,0

 

 06 02

 სოციალური პროგრამები

 1 169,6

 1 254,0

 1 253,0

 1,0

 1 140,0

 1 139,0

 1,0

 

 ხარჯები

 1 169,6

 1 254,0

 1 253,0

 1,0

 1 140,0

 1 139,0

 1,0

 

 სუბსიდიები

 20,0

 20,0

 20,0

 -

 22,0

 22,0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1 016,6

 1 014,0

 1 013,0

 1,0

 868,0

 867,0

 1,0

 

 სხვა ხარჯები

 133,0

 220,0

 220,0

 -

 250,0

 250,0

 -

 06 02 01

 სოციალური დაცვა

 1 169,6

 1 254,0

 1 253,0

 1,0

 1 140,0

 1 139,0

 1,0

 

 ხარჯები

 1 169,6

 1 254,0

 1 253,0

 1,0

 1 140,0

 1 139,0

 1,0

 

 სუბსიდიები

 20,0

 20,0

 20,0

 

 22,0

 22,0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1 016,6

 1 014,0

 1 013,0

 1,0

 868,0

 867,0

 1,0

 

 სხვა ხარჯები

 133,0

 220,0

 220,0

 

 250,0

 250,0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 180.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  79 000  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“ საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100 000  ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  1000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 2 დეკემბრის №22 დადგენილება (ვებგვერდი  სსმ, 3/12/2020 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016340).თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ბარათაშვილი
15. 28/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 29/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 14. 27/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 28/12/2022 13. 20/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 22/12/2022 12. 20/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 21/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 11/11/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 14/11/2022 10. 02/11/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 03/11/2022 9. 18/10/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 19/10/2022 8. 05/10/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 06/10/2022 7. 09/08/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 09/08/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 6. 06/07/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 07/07/2022 5. 04/05/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 05/05/2022 4. 13/04/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 14/04/2022 3. 02/03/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 04/03/2022 2. 20/01/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 21/01/2022 1. 14/01/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 17/01/2022