თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016362
20
14/12/2021
ვებგვერდი, 15/12/2021
190020020.35.126.016362
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2021 წლის 14 დეკემბერი

ქ. თერჯოლა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებისა და ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში (www.matsne/gov.ge, 29/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.126.016257) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით, დანართის მიხედვით.  
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ბარათაშვილითერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა

თანამდებობა

რანგები და კატეგორიები

 

რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

 

ხელმძღვანელობა

 

 

 

 

1

მერი

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

5060

2

მერის  პირველი მოადგილე

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

3850

3

მერის მოადგილე

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

3520

 

 

 

 

3

 

 

 ადმინისტრაციული  და შესყიდვების სამსახური

 

 

 

 

4

ადმინისტრაციული და შესყიდვების  სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

 

 

5

  საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

6

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

7

 საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1210

8

 საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1100

 

შესყიდვების  განყოფილება

 

 

 

 

9

 შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

10

შესყიდვების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1430

11

 შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1210

 

 ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება

 

 

 

 

1 2  

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

13

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1430

14

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

15

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის IlI კატეგორია

პროფესიული აჯარო მოხელე

1

1100

 

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

 

 

16 

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

17

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

18

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის  I I I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1100

 

 

 

 

20

 

19

 მერის  წარმომადგენელი

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული

 საჯარო მოხელე

19

1540

20

მერის  წარმომადგენლის ასისტენტი

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასამებული

საჯარო მოხელე

39

990

 

 

 

 

58

 

 

იურიდიული სამსახური

 

 

 

 

21

იურიდიული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

22

იურიდიული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

23

იურიდიული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

 

 

 

 

4

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 

 

 

24

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

 

საფინანსო-სახაზინო განყოფილება

 

 

 

 

25

 საფინანსო-სახაზინო განყოფილების  მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

26

 საფინანსო-სახაზინო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1430

27

საფინანსო-სახაზინო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1210

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება

 

 

 

 

28

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

29

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

30

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

 

 

 

 

10

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

 

31

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

32

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

33

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1100

34

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის   პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

990

 

 

 

 

5

 

 

სივრცითი მოწყობისინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

 

 

 

 

35

სივრცითი მოწყობის,  ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

 

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილება

 

 

 

 

36

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

37

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

38

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1210

39

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

990

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

 

 

 

 

40

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1980

41

  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

42

  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1210

43

  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

990

 

 

 

 

15

 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

 

 

 

 

44

 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

45

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

46

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1210

47

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

4

1100

48

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

990

 

 

 

 

10

 

 

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

 

 

 

 

49

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

50

 ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

4

1100

 

 

 

 

5

 

 

ეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახური

 

 

 

 

51

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

52

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1430

53

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1210

 

 

 

 

6

 

 

 ზედამხედველობის სამსახური

 

 

 

 

54

ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

55

ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1430

56

ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

57

ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1100

58

ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

990

 

 

 

 

8

 

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

 

 

 

 

59

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2530

60

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1410

61

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1100

 

 

 

 

5

 

 

სულ შტატები:

149