ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016597
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
5
29/12/2021
ვებგვერდი, 31/12/2021
190020020.35.123.016597
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2021 - 26/01/2022)

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2021 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 პუნქტებისა და 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, განიხილა რა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №167 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 31.12.2020, №190020020.35.123.016569).
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის პირველი იანვრიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი შენგელიადანართი № 1

 


თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

65273,9

74993,4

77876,8

5660,8

72216,0

2.

გადასახადები

41370,6

49239,6

56063,1

0,0

56063,1

3.

გრანტები

18075,2

11657,9

6600,8

5660,8

940,0

4.

სხვა შემოსავლები

5828,1

14095,9

15212,9

0,0

15212,9

5.

ხარჯები

48495,2

65466,2

73886,3

33,1

73853,2

6.

შრომის ანაზღაურება

24579,0

26494,0

33016,0

0,0

33016,0

7.

საქონელი და მომსახურება

13665,8

19318,9

19958,7

0,0

19958,7

8.

პროცენტი

381,6

2640,0

2691,3

0,0

2691,3

9.

სუბსიდიები

2672,9

5737,9

5789,0

0,0

5789,0

10.

გრანტები

179,8

157,0

245,0

0,0

245,0

11.

სოციალური უზრუნველყოფა

3900,1

4540,5

5284,5

0,0

5284,5

12.

სხვა ხარჯები

3116,0

6577,9

6901,8

33,1

6868,7

13.

საოპერაციო სალდო

16778,7

9527,2

3990,5

5627,7

–1637,2

14.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11576,6

19616,4

9416,5

5627,7

3788,8

15.

ზრდა

16166,5

25716,4

15416,5

5627,7

9788,8

16.

კლება

4589,9

6100,0

6000,0

0,0

6000,0

17.

მთლიანი სალდო

5202,1

–10089,2

–5426,0

0,0

–5426,0

18.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4722,4

–10614,2

–6000,0

0,0

–6000,0

19.

ზრდა

4722,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4722,4

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

კლება

0,0

10614,2

6000,0

0,0

6000,0

23.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

10614,2

6000,0

0,0

6000,0

24.

ვალდებულებების ცვლილება

–479,7

–525,0

–574,0

0,0

–574,0

25.

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

კლება

479,7

525,0

574,0

0,0

574,0

29.

საშინაო

479,7

525,0

574,0

0,0

574,0

30.

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლებ

1.

შემოსულობები

69 863,8

81 093,4

83 876,8

5 660,8

78 216,0

2.

შემოსავლები

65 273,9

74 993,4

77 876,8

5 660,8

72 216,0

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

4 589,9

6 100,0

6 000,0

0,0

6 000,0

4.

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

გადასახდელები

65 141,4

91 707,6

89 876,8

5 660,8

84 216,0

7.

ხარჯები

48 495,2

65 466,2

73 886,3

33,1

73 853,2

8.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 166,5

25 716,4

15 416,5

5 627,7

9 788,8

9.

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

ვალდებულებების კლება

479,7

525,0

574,0

0,0

574,0

11.

ნაშთის ცვლილება

4 722,4

–10 614,2

–6 000,0

0,0

–6 000,0

 


მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

65 273,9

74 993,4

77 876,8

5 660,8

72 216,0

2.

გადასახადები

41 370,6

49 239,6

56 063,1

0,0

56 063,1

3.

გრანტები

18 075,2

11 657,9

6 600,8

5 660,8

940,0

4.

სხვა შემოსავლები

5 828,1

14 095,9

15 212,9

0,0

15 212,9

 


მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

11

გადასახადები

41 370,6

49 239,6

56 063,1

0,0

56 063,1

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111112

გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზა­ცი­იდან მიღებული შემოსავლებისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111118

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1111111

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

გადასახადები ქონებაზე

9 391,6

10 500,0

12 000,0

0,0

12 000,0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7 568,8

9 300,0

10 500,0

0,0

10 500,0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

–1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

434,1

100,0

100,0

0,0

100,0

113114

სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

113115

არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1 382,6

1 100,0

1 400,0

0,0

1 400,0

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

31 979,0

38 739,6

44 063,1

0,0

44 063,1

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

31 979,0

38 739,6

44 063,1

0,0

44 063,1

 


მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

13

გრანტები

18 075,2

11 657,9

6 600,8

5 660,8

940,0

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

786,1

546,0

660,0

0,0

660,0

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

17 289,1

11 111,9

5 940,8

5 660,8

280,0

133111

მიმდინარე

5 850,0

518,8

280,0

0,0

280,0

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

250,0

250,0

280,0

0,0

280,0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

5 600,0

268,8

0,0

0,0

0,0

133112

კაპიტალური

11 439,1

10 593,1

5 660,8

5 660,8

0,0

 


მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

14

სხვა შემოსავლები

5 828,1

14 095,9

15 212,9

0,0

15 212,9

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

249,7

495,0

1 350,0

0,0

1 350,0

1412

დივიდენდები

30,2

60,0

60,0

0,0

60,0

1415

რენტა

219,5

235,0

290,0

0,0

290,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

144,1

150,0

200,0

0,0

200,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადა­ცემ­იდან

75,4

85,0

90,0

0,0

90,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2 956,7

4 455,0

4 215,0

0,0

4 215,0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 612,4

3 895,0

3 645,0

0,0

3 645,0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,0

5,0

5,0

0,0

5,0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

77,9

1 290,0

1 040,0

0,0

1 040,0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 792,5

1 800,0

2 000,0

0,0

2 000,0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილი­ტაციო არეალის ინფრა­სტრუქ­ტურის მოსა­კ­რებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

740,0

800,0

600,0

0,0

600,0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

344,3

560,0

570,0

0,0

570,0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2 023,7

2 730,0

3 250,0

0,0

3 250,0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამარ­თალ­დარღვევების გამო

1 926,1

2 500,0

3 000,0

0,0

3 000,0

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ – სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

89,9

170,0

200,0

0,0

200,0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

7,7

60,0

50,0

0,0

50,0

144

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

598,0

6 415,9

6 397,9

0,0

6 397,9

144124

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალ­ებების პარკირების რეგულირების უფლებ­ის გადაცემიდან

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

144127

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

129,6

419,0

600,0

0,0

600,0

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

468,4

5 946,9

5 797,9

0,0

5 797,9

14412994

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

154,9

450,0

400,0

0,0

400,0

14412999

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144129999

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

313,5

5 496,9

5 397,9

0,0

5 397,9

 


მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლებ

1.

ხარჯები

48 495,2

65 466,2

73 886,3

33,1

73 853,2

2.

შრომის ანაზღაურება

24 579,0

26 494,0

33 016,0

0,0

33 016,0

3.

საქონელი და მომსახურება

13 665,8

19 318,9

19 958,7

0,0

19 958,7

4.

პროცენტი

381,6

2 640,0

2 691,3

0,0

2 691,3

5.

სუბსიდიები

2 672,9

5 737,9

5 789,0

0,0

5 789,0

6.

გრანტები

179,8

157,0

245,0

0,0

245,0

7.

სოციალური უზრუნველყოფა

3 900,1

4 540,5

5 284,5

0,0

5 284,5

8.

სხვა ხარჯები

3 116,0

6 577,9

6 901,8

33,1

6 868,7

 


მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

1.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11 576,6

19 616,4

9 416,5

2.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 166,5

25 716,4

15 416,5

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

4 589,9

6 100,0

6 000,0

4.

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

1 118,3

3 000,0

1 000,0

5.

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

0,0

0,0

0,0

6.

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3 471,6

3 100,0

5 000,0

 


მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

8 236,7

12 759,0

14 133,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 289,6

7 389,0

9 283,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

381,6

2 640,0

2 691,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 565,5

2 730,0

2 158,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8 842,1

14 885,2

10 769,6

7045

ტრანსპორტი

8 037,1

13 165,2

8 999,6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

805,0

1 720,0

1 770,0

705

გარემოს დაცვა

8 103,9

9 403,6

8 731,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4 951,9

5 340,0

6 879,1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

3 152,0

4 063,6

1 852,0

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

7 973,8

16 549,0

15 031,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 622,4

3 268,4

2 750,0

7064

გარეგანათება

3 070,4

3 620,0

3 850,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3 281,0

9 660,6

8 431,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 243,3

1 410,3

1 625,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

203,3

259,3

297,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 040,0

1 151,0

1 328,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

14 655,4

17 875,9

19 600,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7 664,8

9 943,9

10 157,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

6 877,9

7 545,7

9 053,6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

82,3

100,0

100,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30,4

286,3

290,0

709

განათლება

12 272,8

13 342,1

14 457,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

10 512,2

12 250,0

14 250,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 760,6

1 092,1

207,0

710

სოციალური დაცვა

3 333,7

4 957,5

4 903,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3 333,7

4 957,5

4 903,5

 

სულ:

64 661,7

91 182,6

89 250,8

 


მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

1.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4722,4

–10614,2

–6000,0

2.

ფინანსური აქტივების ზრდა

4722,4

0,0

0,0

3.

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

10614,2

6000,0

 


მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

1.

საოპერაციო სალდო

16778,7

9527,2

3990,5

2.

მთლიანი სალდო

5202,1

–10089,2

–5426,0

 


მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

1.

ვალდებულებების ცვლილება

–479,7

–525,0

–574,0

2.

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3.

ვალდებულებების კლება

479,7

525,0

574,0

 

შენიშვნა: აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2022 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 574.0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან (2015-2025 წლები) ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 2258,9 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018-2026 წლები) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 439,4 ათას ლარს, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021-2029 წლები) შეადგენს 22679,5 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 25377,8 ათას ლარს.


თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები.

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაზიანებული ქუჩების, ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტობეტონისა საფარისა და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირების ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02). ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03). ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც, აღნიშნული სისტემა ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს, ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა–ექსპლოატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა – რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ვიდეო – სამეთვალყურეო კამერების შეძენა–ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 01 05). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია.

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03). გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01). მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება, სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა, ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება, განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა, შუქნიშნების, მონიშვნითი ხაზებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია, განათების მართვისათვის „GPS“ მოდემების შეძენა, შენობის სასაწყობე ნაწილის შეკეთება და გადახურვა.

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო – საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა.

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01). ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 02). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, კერძოდ, 2022 წლის პროექტი ითვალსიიწნებს მანდარიას ქუჩაზე არსებული კედლის დემონტაჟს და ახალი კედლის მოწყობას, რომლის ფასადიც მოპირკეთდება ეკლარის ქვით. კედლის ყველაზე დაბალ წერტილში დაგეგმილია გრუნტის წყლების შემკრების მოწყობა, რომელიც დაერთდება სანიაღვრე ქსელზე. პროექტი ასევე მოიცავს დაზიანებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაციას.

გ.გ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03). მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუაშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სულხან–საბას გამზირსა და ჯავახიშვილის ქუჩაზე ტიპური ადმინისტრაციული ოფისების მშენებლობა.

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05). პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა–პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05 01). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. წლის განმავლობაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, ეზოები ადაპტირებული იქნება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მობინადრეების საჭიროებებზე. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მრავალსართუ­ლიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა.

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტები პრობლემად რჩება ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე.

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03). ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული „ტრენაჟორები“ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. ამხანაგობებისათვის თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი, ატრაქციონების შეძენა – მონტაჟი, დასასვენებელად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა.

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 04). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

დ.ე) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას.

დ.ვ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 06). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამით განახორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი, სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული, ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

დ.ზ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 07). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

დ.თ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა–გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 08). მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე.

დ.ი) ქვეპროგრამა: ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 09). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავარიული საცხოვრებელი სახლების ხანგრძლივი ექსპლოატაციით გამოწვეული, ავარიული მზიდი კონსტრუქციების (კედლები, სართულშუა და სასხვენო გადახურვის ფილები და სხვა) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და შესაბამისად, სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06). საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა–პატრონობა, მშენებლობა–რეაბილიტაცია ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01). ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, 2022 წელს იგეგმება აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია.

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით და მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03). გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა – ექსპლოატაცია.

ე.დ) ქვეპროგრამა: მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04). ქალაქის იერსახის შენარჩუნება – განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდლად ახორციელებს დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა, დაზიანების ხრისხების მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთაველის გამზირზე ფასადების რეაბილიტაცია.

ე.ე) ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

ე.ვ) ქვეპროგრამა: შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07). ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან–აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით)

ვ) პროგრამა: მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 07). პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

ზ) პროგრამა: საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10). პროექტირების ეტაპზე მოხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

თ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11). სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.

2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00). პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) პროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01). ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა, ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა, ხე–მცენარეების მოვლა, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა–პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა–პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრეაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი–დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა–პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია.

ბ) პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა და განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01). ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა–დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა–რეაბილიტაცია.

3. პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01). ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1814 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1729, მამაკაცი 85). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ, წლიურად, მათი რაოდენობა შეადგენს 8480-ს (მ.შ. გოგონები – 4970-ს, ვაჟები – 3510-ს). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება

ბ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03). პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

4. პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00). ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01). სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 41 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა–პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდება შპს–ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას.

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია –ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 07). ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები“ და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01). ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02). ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საჯარო ბიბლიოთეკისა და ფილიალების საქმიანობის ხელშეწყობას.

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03). ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს“ ხალხური შემოქმედების შენარჩუნებასა და განვითარებაში, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიებასა და პოპულარიზაციაში.

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.

გ) პროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03). ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

5. პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00). მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის ჩატარება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID–19“–ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, სამიზნე ჯგუფების ტესტირება და მონიტორინგი. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ა.გ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02). ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები, ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები, ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები. აღნიშნული ქვეპროგრამით არ დაფინანსდება ის მედიკამენტები, რომელიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნათესაურ/არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები დახმარებით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. ბენეფიციარი, დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას: ა) სოციალურად დაუცველი 70000–მდე სარეიტინგო ქულა) პირი წარმოადგენს: პირადობის მოწმობის ასლს, ფორმა №100–ს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ–ფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან – ამონაწერს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; ბ) ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვებისათვის, დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშ ­- ფაქტურა აფთიაქიდან; გ) ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებისათვის დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმარველოს მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად: პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი, შშმ პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან; დ) ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის მოწმობის ასლს, ანგარიშ–ფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა №100–ს სამედიცინო დაწესებულებიდან; ე) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქუთაისის ფილიალის მომართვის საფუძველზე შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის წარმოდგენით: პირადობის მოწმობის ასლი, შშშ პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან.

ა.დ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03). ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურებაში დახმარება, კერძოდ, დიაგნოსტიკის, მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე (გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის 100% დაფინანსებით) პირები წელიწადში ერთხელ, 1000 (ათასი) ლარის ფარგლებში, გამონაკლისს წარმოადგენს ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირები, რომელთაც დაუფინანსდებათ, აგრეთვე, ის სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, 1500 ლარის ფარგლებში. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში (ინვაზიური, არაინვაზიური) დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირებზე. პროგრამით დაფინანსდება, აგრეთვე 0–18 წლამდე ასაკის პაციენტების ქირურგიული ოფთალმოლოგია, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, არაუმეტეს 1000 ლარის ფარგლებში. ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მკურნალობის ხარჯების (თერაპია, ქირურგია, დიაგნოსტიკა) ანაზღაურების შემთხვევაში, დახმარება გაიცემა განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურების მიღებამდე, ხოლო გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში, სტაციონარული მკურნალობის პერიოდში, პაციენტის გაწერამდე. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ ­- ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადომის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა №100-ს და წინასწარ ანგარიშ ­­­­­­- ფაქტურას, დაფინანსების შემთხვევაში, მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე.

ა.ე) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04). ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა N100–ის მიხედვით, არაუმეტეს 70 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, აღნიშნული პროგრამით არ დაფინანსდება ის ანტიკონვულსანტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ფორმა №100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე გამონაკლის შემთხვევაში.

ა.ვ) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05). ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის დახმარების შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ექვს თვეში ერთხელ ფორმა №100.

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01). ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის N40–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხა ანაზღაურდება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02). ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული და მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, კერძოდ, 5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც 2022 წელს შეეძინებათ მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე–4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევათ 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე–5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე–6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე–7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე–8, მე–9 და ა.შ. შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლეთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებენ 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას

ბ.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03). ქვეპროგრამა ემსახურება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებული ვალდებულებების, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ბ.დ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა. სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). დაფინანსება მოხდება ვაუჩერული პრინციპით, არანაკლებ 6 დღე–ღამისა, ბენეფიციარზე კალენდარულ წლის მანძილზე გაიცემა 1 ვაუჩერი. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაცია) და გარემოებების გათვალისწინებით.

ბ.ე) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ქვეპროგრამით განსაზღვრულია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსება. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06). ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, მინდობით, ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია: ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია, ანრეინტეგრირებულია ერთი, ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება, ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს – სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა–რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის, ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2022 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2022 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობათ, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ქვეპროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2022 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა–რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ, ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე, ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ბ.ზ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07). ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოდან“ ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშ–ფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად გაიცემა 60 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.

ბ.თ) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად.

ბ.ი) ქვეპროგრამა: კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10). ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით –18,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით – 4 ათასი ლარი.

ბ.კ) ქვეპროგრამა: ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11). ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0–18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადებით მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ჯანმრთელობის ფორმა №100–ს, საბანკო ანგარიშის (ლარი) რეკვიზიტს.

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12). საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასსა“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, „შინმოვლის“ ქვეპროგრამით სარგებლობენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 100000–ს, მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბენეფიციარების დაავადებების გართულებების პრევენცია (ნაწოლები, ქირურგიული გადახვევები და კონტრაქტურების პრევენცია შესაძლებლობის ფარგლებში), საჭიროების შემთხვევაში: ბინაზე ცხელი სადილის მიწოდება, პაციენტის მოვლის მიზნით, ოჯახის წევრებისათვის ტრენინგების ჩატარება, მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, ბენეფიციარების შერჩევას ახდენს საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. „საქართველოს წითელ ჯვარსა“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ ქვეპროგრამით სარგებლობენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 100000–ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვა; საექიმო და საექთნო მომსახურება; მედიკამენტების მიწოდება; პერსონალური მოვლა; მზა ცხელი სადილის ბინაზე მიწოდება; საყიდლები, ბინის დალაგება, საკვების მომზადება, ჭურჭლისა და სარეცხის გარეცხვა; საექთნო და პერსონალური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა; ტექნიკური დახმარება ბინაზე შესაკეთებელი სამუშაოების ჩატარებით; სოციალური დახმარება, ადვოკატირება, მედიაცია; ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია; ოჯახის წევრებისათვის ტრენინგების ჩატარება; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, ბენეფიციარების შერჩევას ახდენს „საქართველოს წითელ ჯვარი“. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით.

ბ.მ) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14). ქვეპროგრამის მიზანია შემეცნებითი, სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური – ინტერდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი/ ფიზიკური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის: გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ: კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, ფიზიკური თერაპია, არტთერაპია, მუსიკალური თერაპია. მათ შორის, ჯგუფური თერაპია და სხვა. ასევე, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება. მათ შორის, შესაბამისი უნარ–ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. ქვეპროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სთ.–ის განსაზღვრის შემთხვევაში, სეანსების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3/4–ს (15 ვიზიტი). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბენეფიციარი არასაპატიო მიზეზით მინიმალურზე ნაკლები რაოდენობის სეანსების მიღების შემთხვევაში, იღებს მომსახურების შეწყვეტაზე წერილობით გაფრთხილებას და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას მიმწოდებლის მიერ შეუწყდება ქვეპროგრამით მომსახურება, ხოლო ჩატარებული სეანსების ანაზღაურება მოხდება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის შესაბამისად. მიმდინარე პერიოდში ქვეყანაში ინფექციით („COVID–19“) გამოწვეული შეზღუდვების გამო, ქვეპროგრამის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეზღუდვების გაუქმებამდე, ბენეფიციარებისათვის დისტანციური მომსახურების (მოდიფიცირებული ქვეპროგრამა) მიწოდების შემთხვევაში ანაზღაურდება მომწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო, დოკუმენტაციის (აღრიცხული ვიზიტების რაოდენობა დამოწმებული ორგანიზაციისა და მშობლის ხელმოწერით) შესაბამისად. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. „ABLLS–R“, „VB–MAPP“, „ESDM“ „Curriculum Checklist“ და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე (ანაზღაურებას არ ექვემდებარება საშვებულებო დღეები ­- ჯამში 30 კალენდარული დღე), შემდეგი ფორმის მიხედვით: ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშ–ფაქტურა, მომსახურების შესაბამისი პერიოდის დამადასტურებელი ვაუჩერი, დამოწმებული მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: ჰქონდეს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების, სულ მცირე, 2 წლიანი გამოცდილება. ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური ინტერდისციპლინური გუნდის – ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი და სხვა – ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა; ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე, არანაკლებ, 1 თერაპევტი. ამასთან, თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, რომელიც არის ბავშვის ემოციურ–ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ – ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში, ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სოციალური მუშაკი) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი კურსი, რაც დასტურდება სერტიფიკატით ან/და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების, სულ მცირე, 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. აუცილებელია, ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი), ამასთან, თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, ის, ჯამში, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად, არაუმეტეს 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს, რომელსაც შეუძლია: ბავშვის/მოზარდის უნარების შეფასება/გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები: „ABLLS“, „VB–MAPP“, „ESDM“ „Curriculum Checklist“ და სხვა); ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა; აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის სულ მცირე, 2 წლის გამოცდილება; სრულად აქვს გავლილი გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი, ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ – ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთ–ერთზე სერვისის განსახორციელებლად) ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში, ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი არაუმეტეს, 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში; მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებელს წარუდგინოს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ბენეფიციარს სურვილის შემთხვევაში აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს მომსახურე ორგანიზაცია მომდევნო თვის 1–ლი რიცხვიდან.

ბ.ნ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15). ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებას და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი.

ბ.ო) ქვეპროგრამა: შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16). ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსების /თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი), თვეში არაუმეტეს 2400 ლარისა. ხოლო დანარჩენ თვეებში – თვეში არაუმეტეს 1200 ლარისა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე.

ბ.პ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზღაურება ოჯახზე მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის ოდენობით, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნებიან მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფებიან ქორწინებაში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობები (ასლები); კომუნალური გადასახადების (დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი) ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ბ.ჟ) ქვეპროგრამა: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18). დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით. სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა–რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ბ.რ) ქვეპროგრამა: საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 02 19). ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება: ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/ თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები; ბ) „ახალგაზრდული სახლი“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18–დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და სხვა საჭიროებები). დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველ­თვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდ­ებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით.

ბ.ს) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 20). ქვეპროგრამის მიზანია: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სმენის აპარატით მოსარგებლე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტებს, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ, წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების გადაადგილების პრობლემის მქონე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯი, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, 10 თვის განმავლობაში. თითოეულ, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის, მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) პირადობის მოწმობა; ბ) ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100); გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი; დ) ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან; ე) ლარის ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება შეუწყდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.

ბ.ტ) ქვეპროგრამა: ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 21). ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, ფორმა №100 და ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან. დახმარების მიღება განხორციელდება არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე საგარანტიო წერილის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის მიხედვით.

ბ.უ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირება (პროგრამული კოდი 06 02 22). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიერ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა. დასკვნა – რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი. საკითხს შესწავლის შემდეგ განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება შემდეგი წარმომადგენლობით: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინიგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; „SOS ბავშვთა სოფელი“; „World Vision“ საქართველო; საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასი“; „INER Georgia“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. განცხადების შესწავლა და დასკვნა–რეკომენდაციის მომზადება მოხდება არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება საჭიროებისამებრ. ოჯახს, დასკვნა–რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს, 1500 ლარი.

ბ.ფ) ქვეპროგრამა: მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 23). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების (ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი) შეძენა და სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის (გამცილებლის) და ოპერატორის მომსახურება. პერსონალური ასისტენტის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარით. ოპერატორის შრომის ანაზღაურება 50 (ორმოცდაათი) ლარით, თვეში არანაკლებ, 20 ვიზიტის განხორციელების შემთხვევაში. მომსახურება ანაზღაურდება ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

ბ.ქ) ქვეპროგრამა: ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 25). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო–სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი – ქუთაისს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ააიპ „საქართველოს არბაითერ სამარიერ ბუნდის“ პროექტის „ქუთაისში ფსიქიატრიული სერვისების გაუმჯობესება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 50 პირისათვის. პროგრამა ითვალისწინებს 10 %–იან თანადაფინანსებას.

ბ.ღ) ქვეპროგრამა: ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება (პროგრამული კოდი 06 02 26). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ 1 წლის მანძილზე რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახლადშექმნილი ოჯახების ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას. ქვეპროგრამით ისარგებლებს ახალდაქორწინებული წყვილი, რომელთაგან ერთ–ერთი მაინც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000–ს. ახალდაქორწინებული წყვილი ერთჯერადი დახმარების მისაღებად, ქორწინებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, წერილობით მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მერს. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს წყვილის პირადობის მოწმობა, ქორწინების მოწმობა და საბანკო რეკვიზტები. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 ლარისა.

ბ.ყ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 27). ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერებას, რომლებსაც აქვთ სურვილი, ან უკვე ეწევიან მიკრო, ან მცირე მეწარმეობას. პროექტების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ბიზნესგეგმის განხილვა და მისი შეფასება მოხდება მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე. საქმის განხილვას დაიწყებს სამუშაო ჯგუფი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგება შემდეგი წარმომადგენლობით: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; საფინანსო სამსახური; იურიდიული განყოფილება; სოციალური მომსახურების სააგენტო; დასაქმების ეროვნული ბიურო; მეწარმე ქალთა ფონდი; „World Vision“ საქართველო და სხვა. პროექტები შეფასდება სამუშაო ჯგუფის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად. თანხა ბენეფიციარებზე გადანაწილდება პროექტის ღირებულებისა და თანაფარდობის პრინციპით.

ბ.შ) ქვეპროგრამა: ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 06 02 28). ქვეპროგრამის მიზანია, რომ პანდემიისა და ზოგადი შეზღუდვების პირობებში შეუფერხებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვანებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაგან ოჯახის მინიმუმ ერთი წევრი მაინც არის 6–დან 18 წლამდე, ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000–ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახს დაუფინანსდება ინტერნეტის ყოველთვიური მომსახურება იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, თვეში არაუმეტეს 20 ლარისა. თანხის თანადაფინანსება მოხდება ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის მიერ, ინტერნეტმომსახურების გადახდის ქვითრის ყოველთვიურად წარმოდგენის შემდეგ, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით. პროგრამის სარგებლობისათვის, განმცხადებელმა უნდა მიმართოს ქალაქ ქუთაისის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს – სოციალურ საკითხთა სამსახურს და წარადგინოს განმცხადებლის პირადობის მოწმობა, ოჯახის წევრი არასრულწლოვანის პირადობის მოწმობა, ან დაბადების მოწმობა და რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, არასრულწლოვანის სკოლის მოსწავლეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის საბანკო რეკვიზიტი, ინტერნეტმომსახურების გადახდის ქვითარი, სხვა დამატებითი დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.

ბ.ჩ) ქვეპროგრამა: ფილტვის კიბოს სკრინინგის მუნიციპალური ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 29). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე, თამბაქოს მომხმარებელი პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში დასაქმებული და სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევით უზრუნველყოფას; პროგრამის ბენეფიციარებია: ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების I და II სტადიის მქონე პირები; 50 წელს გადაცილებული მწეველები, რეგულარული ხველის ჩივილით, რომლებიც მოიხმარენ, ან იყვნენ თამბაქოს მომხმარებლები ბოლო 15 წლის განმავლობაში; პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში მომუშავე პირები; სოციალურად დაუცველი და მარტოხელა მოქალაქეები.

ბ.ც) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება (პროგრამული კოდი 06 02 30). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეებისათვის სააბიტურიენტო პროგრამით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადება განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ავტორიზირებული სასწავლო დაწესებულებების მიერ, რომლებიც გამოთქვამს მზადყოფნას ჩაერთონ პროგრამაში და უზრუნველყოფენ აბიტურიენტების მომზადებას სასკოლო გაკვეთილების პროცესის დასრულების შემდეგ. თითო მოსწავლის 1 თვის მანძილზე მომზადებისათვის 1 საგანში გამოყოფილია 40 ლარი, ანაზღაურებას ექვემდებარება არაუმეტეს 4 საგნის მომზადება. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა დაწესებულებამ წერილობით უნდა დაადასტუროს პროგრამაში ჩართვის სურვილი და გაფორმდეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. აბიტურიენტმა დაფინანსების მისაღებად უნდა მიმართოს პროგრამაში ჩართულ ერთ–ერთ დაწესებულებას, რომელთანაც გაივლის მოსამზადებელ კურსს. თანხის ანაზღაურება მოხდება ჩატარებული გაკვეთილების შედეგად პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობების მიხედვით. მოსწავლე ამოირიცხება პროგრამიდან თუ მას 1 თვის მანძილზე დაუგროვდება 3 არასაპატიო გაცდენა.

ბ.ძ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა საერთაშორისო დღე (06 02 31). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება.

ბ.წ) ქვეპროგრამა: ახალი კორონა ვირუსით („covid-19“) ინფიცირებული პირების დახმარება (06 02 32). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ახალი კორონავირუსით (Covid 19) ინფიცირებული პირების სამედიცინო დახმარება. პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე, კორონავირუსგადატანილი ბენეფიციარები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი კორონავირუსის გადატანის შემდგომ მე–14 დღიდან ლაბორატორიული კვლევების (კოაგულოგრამა, D–დიმერი, C–რექტიული ცილა) დაფინანსებას 80 ლარის ფარგლებში. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სამედიცინო მომსახურების მიღებამდე. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ოჯახის ექიმის მიერ გაცემული ფორმა №100 და ანგარიშ-ფაქტურა სამედიცინო დაწესებულიდან, რომლის საფუძველზეც მომზადდება შესაბამისი საგარანტიო წერილი. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას, რომლის საფუძველზეც მოხდება მომსახურების ანაზღაურება.

6. პრიორიტეტი: ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00). ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2022 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

ა) პროგრამა: თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა (პროგრამული კოდი 07 01). ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა–ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.

ბ) პროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02). მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით–ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში.

გ) პროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 03). ქვეპროგრამის მიზანია ქუთაისის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და გარე პოზიციონირებისათვის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება; პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივ მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით კონკურსისა და დაჯილდოების ცერემონიალის „წლის ბიზნესი“ მოწყობა. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა.

დ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04). ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას.


თავი III
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებები

პროგ­რამ­უ­ლი კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგ­­­ნო­ზი

2024 წლის პროგ­ნო­ზი

2025 წლის პროგ­ნო­ზი

სულ

წლი­ური სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯ­ე­ტ­ის ფონ­დე­ბიდან გამოყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლე­ბი

20

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები

65 141,4

91 707,6

89 876,8

5 660,8

84 216,0

86 096,7

88 464,8

90 274,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340

340,0

340,0

0

340

     

2

ხარჯები

48 495,2

65 466,2

73 886,3

33,1

73 853,2

73 446,7

75 233,8

76 582,8

21

შრომის ანაზღაურება

24 579,0

26 494,0

33 016,0

0,0

33 016,0

33 644,0

34 342,0

34 844,0

22

საქონელი და მომსახურება

13 665,8

19 318,9

19 958,7

0,0

19 958,7

20 098,4

20 864,0

21 294,0

24

პროცენტი

381,6

2 640,0

2 691,3

0,0

2 691,3

2 741,3

2 741,3

2 741,3

25

სუბსიდიები

2 672,9

5 737,9

5 789,0

0,0

5 789,0

5 437,0

5 516,0

5 632,0

26

გრანტები

179,8

157,0

245,0

0,0

245,0

157,0

157,0

157,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3 900,1

4 540,5

5 284,5

0,0

5 284,5

4 833,0

4 928,5

5 006,5

28

სხვა ხარჯები

3 116,0

6 577,9

6 901,8

33,1

6 868,7

6 536,0

6 685,0

6 908,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 166,5

25 716,4

15 416,5

5 627,7

9 788,8

12 126,0

12 707,0

13 168,0

33

ვალდებულებების კლება

479,7

525,0

574,0

0,0

574,0

524,0

524,0

524,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8 798,7

13 384,0

14 859,0

0,0

14 859,0

14 599,7

15 119,3

15 573,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340,0

340,0

340,0

0,0

340,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

7 955,1

11 911,0

13 752,0

0,0

13 752,0

13 699,7

14 203,3

14 641,3

21

შრომის ანაზღაურება

4 750,6

4 996,0

6 616,0

0,0

6 616,0

6 784,0

7 000,0

7 216,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 879,8

3 760,0

3 696,0

0,0

3 696,0

3 671,4

3 923,0

4 109,0

24

პროცენტი

381,6

2 640,0

2 691,3

0,0

2 691,3

2 741,3

2 741,3

2 741,3

25

სუბსიდიები

38,9

92,0

332,0

0,0

332,0

0,0

0,0

0,0

26

გრანტები

8,8

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

234,8

266,0

221,0

0,0

221,0

278,0

281,0

284,0

28

სხვა ხარჯები

660,6

150,0

188,7

0,0

188,7

150,0

150,0

150,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

363,9

948,0

533,0

0,0

533,0

376,0

392,0

408,0

33

ვალდებულებების კლება

479,7

525,0

574,0

0,0

574,0

524,0

524,0

524,0

01 01

საკანონ­მდებლო და აღმას­რულებელი საქმია­ნობის უზრუნ­ველყოფა

6 289,6

7 389,0

9 283,0

0,0

9 283,0

9 704,4

10 199,0

10 628,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340,0

340,0

340,0

0,0

340,0

     

2

ხარჯები

6 156,0

7 024,0

8 758,0

0,0

8 758,0

9 338,4

9 822,0

10 240,0

21

შრომის ანაზღაურება

4 468,8

4 696,0

6 250,0

0,0

6 250,0

6 414,0

6 620,0

6 826,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 455,8

2 057,0

2 290,0

0,0

2 290,0

2 581,4

2 823,0

2 999,0

26

გრანტები

8,8

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

222,6

264,0

211,0

0,0

211,0

268,0

271,0

274,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,6

365,0

525,0

0,0

525,0

366,0

377,0

388,0

01 01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 072,7

1 255,0

1 670,0

0,0

1 670,0

1 848,0

2 013,0

2 138,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

34,0

34,0

 

34,0

34,0

34,0

34,0

2

ხარჯები

1 051,8

1 230,0

1 645,0

0,0

1 645,0

1 822,0

1 986,0

2 110,0

21

შრომის ანაზღაურება

807,9

894,0

1 200,0

 

1 200,0

1 300,0

1 400,0

1 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

177,8

284,0

391,0

0,0

391,0

467,0

529,0

551,0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

52,5

90,0

140,0

 

140,0

200,0

250,0

260,0

222

მივლინება

4,4

15,0

30,0

 

30,0

35,0

36,0

37,0

223

ოფისის ხარჯი

9,0

10,0

15,0

 

15,0

20,0

20,0

20,0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,6

10,0

20,0

 

20,0

25,0

25,0

25,0

227

რბილი ინვენტარის, უნი­ფორ­­მისა და პირადი ჰიგი­ენის საგნების შეძენის ხარ­ჯები

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

1,0

1,0

228

ტრანსპორტისა და ტექნი­კის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები

100,4

153,0

180,0

 

180,0

180,0

190,0

200,0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,9

5,0

5,0

 

5,0

6,0

7,0

8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

66,1

52,0

54,0

 

54,0

55,0

57,0

59,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,9

25,0

25,0

 

25,0

26,0

27,0

28,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

         

01 01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

4 962,4

5 822,0

7 234,0

0,0

7 234,0

7 456,4

7 736,0

7 990,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

291,0

291,0

291,0

 

291,0

291,0

291,0

291,0

2

ხარჯები

4 854,3

5 482,0

6 734,0

0,0

6 734,0

7 116,4

7 386,0

7 630,0

21

შრომის ანაზღაურება

3 472,6

3 600,0

4 800,0

 

4 800,0

4 900,0

5 000,0

5 100,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 220,7

1 670,0

1 777,0

0,0

1 777,0

2 004,4

2 174,0

2 318,0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

262,5

275,0

330,0

 

330,0

350,0

380,0

390,0

222

მივლინება

6,6

70,0

60,0

 

60,0

80,0

90,0

100,0

223

ოფისის ხარჯი

395,2

520,0

600,0

 

600,0

700,0

800,0

900,0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

94,0

240,0

200,0

 

200,0

250,0

260,0

265,0

226

სამედიცინო ხარჯი

14,6

0,0

0,0

         

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

5,0

7,0

 

7,0

10,0

14,0

18,0

228

ტრანსპორტისა და ტექნი­კის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები

227,7

360,0

360,0

 

360,0

390,0

400,0

410,0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

220,1

200,0

220,0

 

220,0

224,4

230,0

235,0

26

გრანტები

8,8

7,0

7,0

 

7,0

7,0

7,0

7,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

152,2

205,0

150,0

 

150,0

205,0

205,0

205,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,1

340,0

500,0

 

500,0

340,0

350,0

360,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

220,3

262,0

315,0

0,0

315,0

350,0

400,0

450,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

15,0

 

15,0

15,0

15,0

15,0

2

ხარჯები

215,7

262,0

315,0

0,0

315,0

350,0

400,0

450,0

21

შრომის ანაზღაურება

188,3

202,0

250,0

 

250,0

214,0

220,0

226,0

22

საქონელი და მომსახურება

23,1

53,0

58,0

0,0

58,0

60,0

70,0

80,0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

         

222

მივლინება

0,6

3,0

3,0

 

3,0

5,0

6,0

8,0

223

ოფისის ხარჯი

11,0

18,0

15,0

 

15,0

19,0

20,0

20,0

228

ტრანსპორტისა და ტექნი­კის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები

11,5

32,0

40,0

 

40,0

45,0

50,0

55,0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

7,0

7,0

 

7,0

8,0

9,0

10,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

0,0

0,0

         

01 01 04

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადება

34,2

50,0

64,0

0,0

64,0

50,0

50,0

50,0

2

ხარჯები

34,2

50,0

64,0

0,0

64,0

50,0

50,0

50,0

22

საქონელი და მომსახურება

34,2

50,0

64,0

 

64,0

50,0

50,0

50,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 509,1

5 995,0

5 576,0

0,0

5 576,0

4 895,3

4 920,3

4 945,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

1 799,1

4 887,0

4 994,0

0,0

4 994,0

4 361,3

4 381,3

4 401,3

21

შრომის ანაზღაურება

281,8

300,0

366,0

0,0

366,0

370,0

380,0

390,0

22

საქონელი და მომსახურება

424,0

1 703,0

1 406,0

0,0

1 406,0

1 090,0

1 100,0

1 110,0

24

პროცენტი

381,6

2 640,0

2 691,3

0,0

2 691,3

2 741,3

2 741,3

2 741,3

25

სუბსიდიები

38,9

92,0

332,0

0,0

332,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

12,2

2,0

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

28

სხვა ხარჯები

660,6

150,0

188,7

0,0

188,7

150,0

150,0

150,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,3

583,0

8,0

0,0

8,0

10,0

15,0

20,0

33

ვალდებულებების კლება

479,7

525,0

574,0

0,0

574,0

524,0

524,0

524,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

624,3

800,0

900,0

0,0

900,0

900,0

900,0

900,0

2

ხარჯები

622,5

800,0

900,0

0,0

900,0

900,0

900,0

900,0

22

საქონელი და მომსახურება

30,0

800,0

900,0

 

900,0

900,0

900,0

900,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

10,2

0,0

0,0

 

0,0

     

28

სხვა ხარჯები

582,3

0,0

0,0

 

0,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

             

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარ­ვა და სასამართლოს გადაწ­ყვეტილებების აღსრულ­ების ფინანსური უზრუნ­ველყოფა

78,3

150,0

188,7

0,0

188,7

150,0

150,0

150,0

2

ხარჯები

78,3

150,0

188,7

0,0

188,7

150,0

150,0

150,0

28

სხვა ხარჯები

78,3

150,0

188,7

 

188,7

150,0

150,0

150,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

         

01 02 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიცი­პალიტეტის ვალდებულ­ებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)

861,3

3 165,0

3 265,3

0,0

3 265,3

3 265,3

3 265,3

3 265,3

2

ხარჯები

381,6

2 640,0

2 691,3

0,0

2 691,3

2 741,3

2 741,3

2 741,3

24

პროცენტი

381,6

2 640,0

2 691,3

 

2 691,3

2 741,3

2 741,3

2 741,3

33

ვალდებულებების კლება

479,7

525,0

574,0

 

574,0

524,0

524,0

524,0

01 02 04

საინფორმაციო უზრუნ­ველ­ყოფის პროგრამა

82,3

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

ხარჯები

82,3

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

82,3

100,0

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

01 02 05

საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

         

01 02 06

ნარჩენებისაგან თავისუფ­ალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის

386,7

810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

169,9

250,0

0,0

0,0

0,0

     

22

საქონელი და მომსახურება

169,9

250,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216,8

560,0

0,0

         

01 02 07

საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრ­დებ­ის სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“

6,3

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

3,0

10,0

0,0

0,0

0,0

     

22

საქონელი და მომსახურება

3,0

10,0

0,0

         

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

0,0

0,0

         

01 02 08

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანუ­ლი დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“

374,9

380,0

470,0

0,0

470,0

480,0

505,0

530,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

368,9

377,0

462,0

0,0

462,0

470,0

490,0

510,0

21

შრომის ანაზღაურება

281,8

300,0

366,0

 

366,0

370,0

380,0

390,0

22

საქონელი და მომსახურება

85,1

75,0

86,0

 

86,0

90,0

100,0

110,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

2,0

10,0

 

10,0

10,0

10,0

10,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

3,0

8,0

 

8,0

10,0

15,0

20,0

01 02 09

საგრანტე პროგრამა escapeland – ტურიზმის განვითარება და პოპულა­რიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში

56,1

380,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

53,7

360,0

300,0

0,0

300,0

     

22

საქონელი და მომსახურება

53,7

360,0

300,0

 

300,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

20,0

0,0

         

01 02 10

ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა

38,9

200,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

38,9

200,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

 

108,0

20,0

 

20,0

     

25

სუბსიდიები

38,9

92,0

280,0

 

280,0

     

01 02 11

საგრანტე პროგრამა EU4CULTURE

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

   

0,0

         

25

სუბსიდიები

   

52,0

 

52,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

0,0

         

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16 010,9

29 714,2

24 030,6

5 660,8

18 369,8

18 961,0

19 916,0

20 648,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

6 235,0

13 450,1

12 838,1

33,1

12 805,0

13 051,0

13 616,0

13 958,0

21

შრომის ანაზღაურება

484,6

470,0

650,0

0,0

650,0

700,0

750,0

800,0

22

საქონელი და მომსახურება

3 857,2

5 311,2

4 840,0

0,0

4 840,0

5 095,0

5 413,0

5 540,0

25

სუბსიდიები

122,5

2 400,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 100,0

2 150,0

2 200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

5,0

5,0

0,0

5,0

6,0

7,0

8,0

28

სხვა ხარჯები

1 768,9

5 263,9

5 343,1

33,1

5 310,0

5 150,0

5 296,0

5 410,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 775,9

16 264,1

11 192,5

5 627,7

5 564,8

5 910,0

6 300,0

6 690,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქ­ტურის განვითარება

8 037,1

13 165,2

8 999,6

4 542,5

4 457,1

4 500,0

5 055,0

5 410,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

897,7

1 893,0

1 065,0

0,0

1 065,0

1 300,0

1 555,0

1 610,0

22

საქონელი და მომსახურება

897,7

1 893,0

1 065,0

0,0

1 065,0

1 300,0

1 555,0

1 610,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 139,4

11 272,2

7 934,6

4 542,5

3 392,1

3 200,0

3 500,0

3 800,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

7 031,9

8 789,5

7 279,6

4 542,5

2 737,1

2 500,0

2 700,0

2 900,0

2

ხარჯები

52,4

0,0

0,0

         

22

საქონელი და მომსახურება

52,4

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 979,5

8 789,5

7 279,6

4 542,5

2 737,1

2 500,0

2 700,0

2 900,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

764,3

1 471,0

800,0

0,0

800,0

1 000,0

1 250,0

1 300,0

2

ხარჯები

764,3

1 471,0

800,0

0,0

800,0

1 000,0

1 250,0

1 300,0

22

საქონელი და მომსახურება

764,3

1 471,0

800,0

 

800,0

1 000,0

1 250,0

1 300,0

02 01 03

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია – მშენებლობა

126,6

1 781,7

700,0

0,0

700,0

750,0

855,0

960,0

2

ხარჯები

34,8

45,0

45,0

0,0

45,0

50,0

55,0

60,0

22

საქონელი და მომსახურება

34,8

45,0

45,0

 

45,0

50,0

55,0

60,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,8

1 736,7

655,0

 

655,0

700,0

800,0

900,0

02 01 04

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

114,3

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

46,2

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

46,2

80,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,1

50,0

0,0

         

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 05

ვიდეო – სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა – ექსპლოატაცია

 

993,0

220,0

 

220,0

250,0

250,0

250,0

2

ხარჯები

 

297,0

220,0

 

220,0

250,0

250,0

250,0

22

საქონელი და მომსახურება

 

297,0

220,0

 

220,0

250,0

250,0

250,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

696,0

0,0

         

02 03

გარე განათება

3 070,4

3 620,0

3 850,0

0,0

3 850,0

3 916,0

4 027,0

4 138,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

3 043,1

3 375,0

3 800,0

0,0

3 800,0

3 856,0

3 957,0

4 058,0

21

შრომის ანაზღაურება

484,6

470,0

650,0

0,0

650,0

700,0

750,0

800,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 556,7

2 900,0

3 145,0

0,0

3 145,0

3 150,0

3 200,0

3 250,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

5,0

5,0

0,0

5,0

6,0

7,0

8,0

28

სხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,3

245,0

50,0

0,0

50,0

60,0

70,0

80,0

02 03 01

გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია

3 043,1

3 380,0

3 850,0

0,0

3 850,0

3 916,0

4 027,0

4 138,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

3 043,1

3 375,0

3 800,0

0,0

3 800,0

3 856,0

3 957,0

4 058,0

21

შრომის ანაზღაურება

484,6

470,0

650,0

 

650,0

700,0

750,0

800,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 556,7

2 900,0

3 145,0

 

3 145,0

3 150,0

3 200,0

3 250,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

5,0

5,0

 

5,0

6,0

7,0

8,0

28

სხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

50,0

 

50,0

60,0

70,0

80,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

27,3

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,3

240,0

0,0

         

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

1 709,9

3 332,6

1 125,0

0,0

1 125,0

1 530,0

1 570,0

1 610,0

2

ხარჯები

102,7

350,0

150,0

0,0

150,0

160,0

170,0

180,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

102,7

350,0

150,0

0,0

150,0

160,0

170,0

180,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 607,2

2 982,6

975,0

0,0

975,0

1 370,0

1 400,0

1 430,0

02 04 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებ­ელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილი­ტაცია

102,7

350,0

150,0

0,0

150,0

160,0

170,0

180,0

2

ხარჯები

102,7

350,0

150,0

0,0

150,0

160,0

170,0

180,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

         

28

სხვა ხარჯები

102,7

350,0

150,0

 

150,0

160,0

170,0

180,0

02 04 02

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

251,4

618,1

500,0

0,0

500,0

520,0

530,0

550,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251,4

618,1

500,0

 

500,0

520,0

530,0

550,0

02 04 03

ადმინისტრაციული ორგან­ოების შენობების მშენებ­ლობა – რეკონს­ტრუქცია

1 355,8

2 364,5

475,0

0,0

475,0

850,0

870,0

880,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 355,8

2 364,5

475,0

 

475,0

850,0

870,0

880,0

02 05

ბინათმესა­კუთრეთა ამხანაგ­ობების განვი­თარება

1 622,4

3 268,4

2 750,0

0,0

2 750,0

2 715,0

2 786,0

2 845,0

2

ხარჯები

1 622,4

3 268,4

2 750,0

0,0

2 750,0

2 715,0

2 786,0

2 845,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

1 622,4

3 268,4

2 750,0

0,0

2 750,0

2 715,0

2 786,0

2 845,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 01

მრავალბინიანი საცხოვ­რე­ბ­ელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

331,9

933,3

800,0

0,0

800,0

850,0

860,0

870,0

2

ხარჯები

331,9

933,3

800,0

0,0

800,0

850,0

860,0

870,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

         

28

სხვა ხარჯები

331,9

933,3

800,0

 

800,0

850,0

860,0

870,0

02 05 02

მრავალბინიანი საცხოვ­რე­ბ­ელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

165,6

328,1

15,0

0,0

15,0

60,0

70,0

80,0

2

ხარჯები

165,6

328,1

15,0

0,0

15,0

60,0

70,0

80,0

28

სხვა ხარჯები

165,6

328,1

15,0

 

15,0

60,0

70,0

80,0

02 05 03

მრავალბინიანი საცხოვრე­ბ­ელი სახლების ეზოების ფურნიტურა

50,7

180,1

110,0

0,0

110,0

55,0

58,0

60,0

2

ხარჯები

50,7

180,1

110,0

0,0

110,0

55,0

58,0

60,0

28

სხვა ხარჯები

50,7

180,1

110,0

 

110,0

55,0

58,0

60,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

         

02 05 04

მრავალბინიანი საცხოვ­რებელი სახლების წყალ­საწ­რეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბი­ლიტაცია

69,4

100,0

100,0

0,0

100,0

120,0

140,0

150,0

2

ხარჯები

69,4

100,0

100,0

0,0

100,0

120,0

140,0

150,0

28

სხვა ხარჯები

69,4

100,0

100,0

 

100,0

120,0

140,0

150,0

02 05 05

მრავალბინიანი საცხოვრე­ბელი სახლების დაზიან­ებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

40,6

100,0

100,0

0,0

100,0

105,0

110,0

115,0

2

ხარჯები

40,6

100,0

100,0

0,0

100,0

105,0

110,0

115,0

28

სხვა ხარჯები

40,6

100,0

100,0

 

100,0

105,0

110,0

115,0

02 05 06

მრავალბინიანი საცხოვრე­ბელი სახლების სადარბა­ზოების რეაბილიტაცია

643,9

891,9

890,0

0,0

890,0

850,0

860,0

870,0

2

ხარჯები

643,9

891,9

890,0

0,0

890,0

850,0

860,0

870,0

28

სხვა ხარჯები

643,9

891,9

890,0

 

890,0

850,0

860,0

870,0

02 05 07

მრავალბინიანი საცხოვ­რე­ბ­ელი სახლების მცხოვრებ­თათვის სხვადასხვა სახეო­ბ­ის მასალის შეძენა – გადაცემა

308,1

715,0

680,0

0,0

680,0

650,0

660,0

670,0

2

ხარჯები

308,1

715,0

680,0

0,0

680,0

650,0

660,0

670,0

28

სხვა ხარჯები

308,1

715,0

680,0

 

680,0

650,0

660,0

670,0

02 05 08

მრავალბინიანი საცხოვ­რე­ბელი სახლების სარდაფ­ებ­ში დამდგარი წყლის ამოსა­ტუმბი მოწყობ­ილ­ობების შესყიდვა – გადაცემა

12,2

20,0

30,0

0,0

30,0

25,0

28,0

30,0

2

ხარჯები

12,2

20,0

30,0

0,0

30,0

25,0

28,0

30,0

28

სხვა ხარჯები

12,2

20,0

30,0

 

30,0

25,0

28,0

30,0

02 05 09

ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

   

25,0

 

25,0

     

02 06

ქალაქის კეთილმოწყობა

646,9

2 539,3

4 506,0

1 118,3

3 387,7

3 395,0

3 498,0

3 600,0

2

ხარჯები

430,9

2 086,3

3 023,1

33,1

2 990,0

2 865,0

2 938,0

3 000,0

22

საქონელი და მომსახურება

402,8

518,2

630,0

0,0

630,0

645,0

658,0

680,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

28

სხვა ხარჯები

28,1

1 568,1

2 393,1

33,1

2 360,0

2 220,0

2 280,0

2 320,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216,0

453,0

1 482,9

1 085,2

397,7

530,0

560,0

600,0

02 06 01

ქალაქ ქუთაისში, ტურის­ტული ინფრა­­სტრუქ­­ტურის რეაბილიტაცია

15,3

0,0

660,3

653,8

6,5

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,3

0,0

660,3

653,8

6,5

     

02 06 02

ადმინისტრაციული ერთე­ულების მიხედვით თავის­უფალი ინიციატივების განხორციელება

37,4

656,5

1 000,0

0,0

1 000,0

770,0

790,0

820,0

2

ხარჯები

13,4

406,5

900,0

0,0

900,0

620,0

630,0

650,0

28

სხვა ხარჯები

13,4

406,5

900,0

 

900,0

620,0

630,0

650,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,0

250,0

100,0

 

100,0

150,0

160,0

170,0

02 06 03

მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა

176,7

203,0

30,0

0,0

30,0

160,0

170,0

180,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,7

203,0

30,0

 

30,0

160,0

170,0

180,0

02 06 04

მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

14,7

1 161,6

1 549,9

33,1

1 516,8

1 600,0

1 650,0

1 670,0

2

ხარჯები

14,7

1 161,6

1 493,1

33,1

1 460,0

1 600,0

1 650,0

1 670,0

28

სხვა ხარჯები

14,7

1 161,6

1 493,1

33,1

1 460,0

1 600,0

1 650,0

1 670,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

56,8

 

56,8

     

02 06 05

სადღესასწაულო ღონის­ძიებ­ების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

340,0

360,0

400,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

120,0

130,0

150,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

100,0

 

100,0

120,0

130,0

150,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

200,0

 

200,0

220,0

230,0

250,0

02 06 06

შადრევან – აუზების ექსპლო­ა­ტაცია – რეაბილიტაცია

402,8

518,2

965,8

431,4

534,4

525,0

528,0

530,0

2

ხარჯები

402,8

518,2

530,0

0,0

530,0

525,0

528,0

530,0

22

საქონელი და მომსახურება

402,8

518,2

530,0

 

530,0

525,0

528,0

530,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

435,8

431,4

4,4

     

02 07

მუნიციპალური სატრანს­პორ­ტო სისტემის ფუნქცი­ონირების ხელშეწყობა

122,5

2 400,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 100,0

2 150,0

2 200,0

2

ხარჯები

122,5

2 400,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 100,0

2 150,0

2 200,0

25

სუბსიდიები

122,5

2 400,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 100,0

2 150,0

2 200,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

02 08

წინა პერიოდში განხორ­ცი­ე­ლებული პროექტების საბოლოო ანგარიშ­სწორების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

02 09

სტიქიის შედეგად სალი­კვი­დაციო ღონისძიებების განხორციელება

4,5

488,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

 

2,4

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

486,3

0,0

         

02 10

საპროექტო – სახარჯთ­აღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

507,1

500,0

400,0

0,0

400,0

355,0

360,0

365,0

2

ხარჯები

7,5

50,0

50,0

0,0

50,0

55,0

60,0

65,0

28

სხვა ხარჯები

7,5

50,0

50,0

 

50,0

55,0

60,0

65,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499,6

450,0

350,0

 

350,0

300,0

300,0

300,0

02 11

საპროექტო დოკუმენ­ტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედ­ველობის მომსახურება

290,1

400,0

400,0

0,0

400,0

450,0

470,0

480,0

2

ხარჯები

8,2

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

8,2

25,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,9

375,0

400,0

 

400,0

450,0

470,0

480,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8 103,9

9 403,6

8 731,1

0,0

8 731,1

10 740,0

10 915,0

11 005,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

5 732,6

6 374,9

7 537,1

0,0

7 537,1

7 690,0

7 805,0

7 875,0

21

შრომის ანაზღაურება

3 567,1

3 898,0

4 710,0

0,0

4 710,0

4 800,0

4 850,0

4 900,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 133,8

2 426,9

2 777,1

0,0

2 777,1

2 750,0

2 815,0

2 830,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

31,7

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

55,0

28

სხვა ხარჯები

   

0,0

 

0,0

90,0

90,0

90,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 371,3

3 028,7

1 194,0

0,0

1 194,0

3 050,0

3 110,0

3 130,0

03 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4 951,9

5 340,0

6 879,1

0,0

6 879,1

6 990,0

7 100,0

7 175,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

4 411,3

4 890,0

6 239,1

0,0

6 239,1

6 340,0

6 440,0

6 505,0

21

შრომის ანაზღაურება

3 162,5

3 500,0

4 710,0

 

4 710,0

4 800,0

4 850,0

4 900,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 219,0

1 350,0

1 479,1

 

1 479,1

1 400,0

1 450,0

1 460,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

29,8

40,0

50,0

 

50,0

50,0

50,0

55,0

28

სხვა ხარჯები

   

0,0

   

90,0

90,0

90,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

540,6

450,0

640,0

 

640,0

650,0

660,0

670,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება

2 798,7

3 695,0

1 852,0

0,0

1 852,0

3 750,0

3 815,0

3 830,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

968,0

1 116,3

1 298,0

0,0

1 298,0

1 350,0

1 365,0

1 370,0

21

შრომის ანაზღაურება

143,9

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

823,4

971,3

1 298,0

0,0

1 298,0

1 350,0

1 365,0

1 370,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 830,7

2 578,7

554,0

0,0

554,0

2 400,0

2 450,0

2 460,0

03 02 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა – პატრონობისა და სკვერების კეთილ­მოწ­ყობის ღონისძიებები

2 610,1

3 483,9

1 852,0

0,0

1 852,0

3 750,0

3 815,0

3 830,0

2

ხარჯები

779,4

905,2

1 298,0

0,0

1 298,0

1 350,0

1 365,0

1 370,0

22

საქონელი და მომსახურება

779,4

905,2

1 298,0

 

1 298,0

1 350,0

1 365,0

1 370,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 830,7

2 578,7

554,0

 

554,0

2 400,0

2 450,0

2 460,0

03 02 02

ხე–მცენარეების გადაბელვა

188,6

211,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

188,6

211,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

შრომის ანაზღაურება

143,9

140,0

0,0

         

22

საქონელი და მომსახურება

44,0

66,1

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

5,0

0,0

         

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

353,3

368,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

2

ხარჯები

353,3

368,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

შრომის ანაზღაურება

260,7

258,0

0,0

         

22

საქონელი და მომსახურება

91,4

105,6

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

5,0

0,0

         

04 00

განათლება

12 272,8

13 342,1

14 457,0

0,0

14 457,0

14 568,0

14 698,0

14 830,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               

2

ხარჯები

10 537,7

12 053,0

14 407,0

0,0

14 407,0

14 513,0

14 638,0

14 765,0

21

შრომის ანაზღაურება

7 640,6

8 750,0

10 500,0

0,0

10 500,0

10 600,0

10 700,0

10 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 669,9

3 095,5

3 634,5

0,0

3 634,5

3 665,0

3 678,0

3 690,0

25

სუბსიდიები

2,0

15,0

15,0

0,0

15,0

20,0

25,0

30,0

26

გრანტები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48,0

78,5

117,5

0,0

140,0

145,0

150,0

155,0

28

სხვა ხარჯები

177,2

78,5

117,5

0,0

117,5

83,0

85,0

90,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 735,1

1 289,1

50,0

0,0

50,0

55,0

60,0

65,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულ­ებების ფუნქციონირება

10 512,2

12 250,0

14 250,0

0,0

14 250,0

14 380,0

14 500,0

14 620,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

10 503,5

11 880,0

14 200,0

0,0

14 200,0

14 325,0

14 440,0

14 555,0

21

შრომის ანაზღაურება

7 640,6

8 750,0

10 500,0

 

10 500,0

10 600,0

10 700,0

10 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 666,9

3 016,0

3 560,0

 

3 560,0

3 580,0

3 590,0

3 600,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48,0

114,0

140,0

 

140,0

145,0

150,0

155,0

28

სხვა ხარჯები

148,0

             

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

370,0

50,0

 

50,0

55,0

60,0

65,0

04 02

საგანმანათლებლო ინფრა­სტრუქტურის განვითარება

1 726,4

919,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

         

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 726,4

919,1

0,0

         

04 03

განათლების ღონისძიებები

34,2

173,0

207,0

0,0

207,0

188,0

198,0

210,0

2

ხარჯები

34,2

173,0

207,0

0,0

207,0

188,0

198,0

210,0

22

საქონელი და მომსახურება

3,0

79,5

74,5

 

74,5

85,0

88,0

90,0

25

სუბსიდიები

2,0

15,0

15,0

 

15,0

20,0

25,0

30,0

26

გრანტები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

29,2

78,5

117,5

 

117,5

83,0

85,0

90,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

14 573,1

17 775,9

19 500,6

0,0

19 500,6

19 297,0

19 731,0

20 058,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

         

2

ხარჯები

12 728,9

15 244,5

17 660,6

0,0

17 660,6

17 462,0

17 786,0

18 083,0

21

შრომის ანაზღაურება

7 623,4

7 785,6

9 797,0

0,0

9 797,0

10 010,0

10 230,0

10 300,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 023,4

3 150,5

3 252,1

0,0

3 252,1

3 132,0

3 212,0

3 280,0

25

სუბსიდიები

2 342,4

3 007,9

3 080,0

0,0

3 080,0

3 040,0

3 055,0

3 110,0

26

გრანტები

171,0

150,0

238,0

0,0

238,0

150,0

150,0

150,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

64,5

67,0

53,0

0,0

53,0

65,0

73,0

73,0

28

სხვა ხარჯები

504,2

1 083,5

1 240,5

0,0

1 240,5

1 063,0

1 064,0

1 168,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 844,2

2 531,4

1 840,0

0,0

1 840,0

1 835,0

1 945,0

1 975,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

7 664,8

9 943,9

10 157,0

0,0

10 157,0

9 906,0

10 095,0

10 352,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

2

ხარჯები

5 898,1

7 569,5

8 422,0

0,0

8 422,0

8 196,0

8 290,0

8 522,0

21

შრომის ანაზღაურება

2 612,2

2 720,0

3 406,0

0,0

3 406,0

3 460,0

3 480,0

3 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

783,6

1 529,7

1 435,5

0,0

1 435,5

1 392,0

1 447,0

1 500,0

25

სუბსიდიები

2 064,6

2 372,9

2 518,0

0,0

2 518,0

2 360,0

2 375,0

2 430,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13,9

20,0

20,0

0,0

20,0

22,0

25,0

25,0

28

სხვა ხარჯები

423,8

926,9

1 042,5

0,0

1 042,5

962,0

963,0

1 067,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 766,7

2 374,4

1 735,0

0,0

1 735,0

1 710,0

1 805,0

1 830,0

05 01 01

სპორტულ დაწესებუ­ლებ­ათა გაერთიანების ხელშეწ­ყობა

3 213,8

4 253,0

4 920,0

0,0

4 920,0

5 064,0

5 197,0

5 377,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

3 202,7

4 053,0

4 870,0

0,0

4 870,0

4 954,0

5 017,0

5 177,0

21

შრომის ანაზღაურება

2 447,8

2 548,0

3 200,0

 

3 200,0

3 250,0

3 260,0

3 270,0

22

საქონელი და მომსახურება

560,8

985,0

1 150,0

 

1 150,0

1 150,0

1 200,0

1 250,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13,9

20,0

20,0

 

20,0

22,0

25,0

25,0

28

სხვა ხარჯები

180,2

500,0

500,0

 

500,0

532,0

532,0

632,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,1

200,0

50,0

 

50,0

110,0

180,0

200,0

05 01 02

კალათბურთის განვითარება

999,8

1 000,0

1 120,0

0,0

1 120,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2

ხარჯები

999,8

1 000,0

1 120,0

0,0

1 120,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

25

სუბსიდიები

999,8

1 000,0

1 120,0

 

1 120,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

05 01 03

ხელბურთის განვითარება

200,0

200,0

236,0

0,0

236,0

242,0

255,0

265,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

     

2

ხარჯები

200,0

200,0

236,0

0,0

236,0

242,0

255,0

265,0

21

შრომის ანაზღაურება

164,4

172,0

206,0

 

206,0

210,0

220,0

230,0

22

საქონელი და მომსახურება

10,5

8,0

10,0

 

10,0

12,0

15,0

15,0

25

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

         

28

სხვა ხარჯები

25,1

20,0

20,0

 

20,0

20,0

20,0

20,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

         

05 01 04

ქალთა ფეხბურთის და ფუტსალის განვითარება

147,1

170,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2

ხარჯები