ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 09
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016318
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
09
24/12/2021
ვებგვერდი, 27/12/2021
190020020.35.131.016318
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2021 - 25/02/2022)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №09

2021 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს,  დამტკიცდეს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

საკუთარი სახსრები

არასაკუთარი სახსრები

შემოსავლები

33,318,301

33,318,301

-

49,657,300

49,657,300

-

 43,255,800

 43,255,800

-

გადასახადები

13,023,022

13,023,022

 

17,249,000

17,249,000

 

     21,036,200

     21,036,200

 

გრანტები

17,274,484

17,274,484

 

28,934,400

28,934,400

 

     19,000,000

     19,000,000

 

სხვა შემოსავლები

3,020,796

3,020,796

 

3,473,900

3,473,900

 

       3,219,600

       3,219,600

 

ხარჯები

18,988,108

18,988,108

-

26,548,400

26,548,400

-

 27,960,950

 27,960,950

-

შრომის ანაზღაურება

2,055,695

2,055,695

-

2,151,526

2,151,526

-

       2,718,851

       2,718,851

-

საქონელი და მომსახურება

1,789,219

1,789,219

-

2,685,769

2,685,769

-

       3,321,126

       3,321,126

-

პროცენტი

265,765

265,765

-

178,121

178,121

-

          118,990

          118,990

-

სუბსიდიები

9,700,323

9,700,323

-

12,744,185

12,744,185

-

     15,558,759

     15,558,759

-

გრანტები

3,917

3,917

-

2,229

2,229

-

                      -  

                      -  

-

სოციალური უზრუნველყოფა

758,377

758,377

-

1,747,849

1,747,849

-

       1,809,800

       1,809,800

-

სხვა ხარჯები

4,414,812

4,414,812

-

7,038,721

7,038,721

-

       4,433,424

       4,433,424

-

საოპერაციო სალდო

14,330,194

14,330,194

-

23,108,900

23,108,900

-

 15,294,850

 15,294,850

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,587,706

12,587,706

-

23,619,707

23,619,707

-

 15,028,450

 15,028,450

-

ზრდა

12,611,831

12,611,831

-

23,622,047

23,622,047

-

     15,578,450

     15,578,450

-

კლება

24,125

24,125

 

2,340

2,340

 

          550,000

          550,000

 

მთლიანი სალდო

1,742,487

1,742,487

-

-510,807

-510,807

-

      266,400

      266,400

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-  242,154

-242,154

-

-2,715,980

-2,715,980

-

-1,340,000

-1,340,000

-

ზრდა

           

                      -  

                      -  

 

ვალუტა და დეპოზიტები

           

                      -  

 

 

კლება

242,154

242,154

-

2,715,980

2,715,980

-

       1,340,000

       1,340,000

 

ვალუტა და დეპოზიტები

242,154

242,154

 

2,715,980

2,715,980

 

       1,340,000

       1,340,000

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,984,641

-1,984,641

-

-2,205,173

-2,205,173

-

-1,606,400

-1,606,400

-

კლება

-

   

-

   

                      -  

 

 

საშინაო

1,984,641

1,984,641

-

2,205,173

2,205,173

-

       1,606,400

       1,606,400

 

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

               -  

               -  

-

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

 

2021 წლის გეგმა

 

2022 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი

სახსრები

 არასაკუთარი

სახსრები

 საკუთარი

სახსრები

 არასაკუთარი

სახსრები

 შემოსულობები

33,342,426

49,659,640

49,659,640

-

43,805,800

43,805,800

-

 შემოსავლები

33,318,301

49,657,300

49,657,300

 

43,255,800

43,255,800

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

24,125

2,340

2,340

 

550,000

550,000

 

 გადასახდელები

33,584,580

52,375,620

52,375,620

-

45,145,800

45,145,800

-

    ხარჯები

18,988,108

26,548,400

26,548,400

-

27,960,950

27,960,950

 

არაფინანსური აქტივების   ზრდა

12,611,831

23,622,047

23,622,047

-

15,578,450

15,578,450

 

ვალდებულებების კლება

1,984,641

2,205,173

2,205,173

-

1,606,400

1,606,400

 

 ნაშთის ცვლილება

-242,154

-2,715,980

-2,715,980

-

-1,340,000

-1,340,000

-

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 43,255.8 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ლარი

 

დასახელება

2020   წლიფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

33,318,301

49,657,300

49,657,300

-

43,255,800

43,255,800

-

გადასახადები

13,023,022

17,249,000

17,249,000

 

21,036,200

21,036,200

 

გრანტები

17,274,484

28,934,400

28,934,400

 

19,000,000

19,000,000

 

სხვაშემოსავლები

3,020,796

3,473,900

3,473,900

 

3,219,600

3,219,600

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის   საგადასახადო    შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  განისაზღვროს 21,036,2 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

13,023,022

17,249,000

17,249,000

-

21,036,200

21,036,200

-

საშემოსავლო გადასახადი

 

-

 

 

-

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

10,361,354

13,549,000

13,549,000

 

16,936,200

16,936,200

 

ქონების გადასახადი

2,661,668

3,700,000

3,700,000

 

4,100,000

4,100,000

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან ( ტრანსფერები) განისაზღვროს 19 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გრანტები

17,274,484

28,934,400

19,000,000

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

17,274,484

28,934,400

19,000,000

სპეციალური ტრანსფერი

8,299,287

7,561,000

4,000,000

მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

5,285,000

   

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2,705,925

7,561,000

4,000,000

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

308,361

   

კაპიტალური ტრანსფერი

8,975,197

21,373,400

15,000,000

.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

8,975,197

21,373,400

15,000,000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3 219,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3,020,796

3,473,900

3,219,600

შემოსავლები საკუთრებიდან

488,289

814,960

708,360

პროცენტები

246,196

232,360

211,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

246,196

232,360

211,000

რენტა

242,093

582,600

497,360

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

156,919

320,000

250,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

85,174

262,600

247,360

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

694,244

455,140

455,140

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

681,011

370,000

370,000

სანებართვო მოსაკრებელი

491,943

120,000

120,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

491,943

120,000

120,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2,500

   

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

186,568

250,000

250,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13,233

85,140

85,140

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

13,233

85,140

85,140

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1,517,965

1,944,000

1,900,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

320,298

259,800

156,100

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს 27 961, 0 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ათასი ლარი

 

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2020 წლის ფაქტი

2021 წლისგეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

18,988,108

26,548,400

26,548,400

-

27,960,950

27,960,950

-

შრომის ანაზღაურება

2,055,695

2,151,526

2,151,526

-

2,718,851

2,718,851

 

საქონელი და მომსახურება

1,789,219

2,685,769

2,685,769

-

3,321,126

3,321,126

 

პროცენტები

265,765

178,121

178,121

-

118,990

118,990

 

სუბსიდიები

9,700,323

12,744,185

12,744,185

-

15,558,759

15,558,759

 

გრანტები

3,917

2,229

2,229

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

758,377

1,747,849

1,747,849

-

1,809,800

1,809,800

 

სხვა ხარჯები

4,414,812

7,038,721

7,038,721

-

4,433,424

4,433,424

 

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 028,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 578,5   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12,611,831

  23,622,047

    15,578,450

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლისგეგმა

2022  წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

24,125

2,340

550,0

ძირითადი აქტივები

2,250

-

550,0

არაწარმოებული აქტივები

21,875

2,340

 

მიწა

21,875

2,340

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ლარი

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,505,743

4,235,071

4,575,130

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,239,978

4,046,343

4,451,140

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,233,188

3,436,343

4,299,140

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

6,790

610,000

152,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

265,765

188,728

123,990

702

თავდაცვა

111,170

131,250

149,750

7021

შეიარაღებული ძალები

111,170

131,250

149,750

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,301,608

8,724,034

6,679,312

7045

ტრანსპორტი

6,301,608

8,724,034

6,679,312

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,301,608

8,724,034

6,679,312

705

გარემოს დაცვა

2,443,536

3,324,182

6,173,027

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2,357,319

2,642,530

3,682,560

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

86,218

681,652

2,490,467

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

10,553,860

18,377,173

9,526,663

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,655,328

11,348,220

4,701,193

7063

წყალმომარაგება

2,260,006

2,983,277

2,375,020

7064

გარე განათება

1,425,255

2,376,640

1,648,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,213,272

1,669,036

802,450

707

ჯანმრთელობის დაცვა

674,165

1,724,036

1,589,250

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

674,165

1,724,036

1,589,250

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,076,340

2,552,396

2,026,525

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,247,201

1,538,896

575,725

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

829,139

1,013,500

1,450,800

709

განათლება

5,082,698

10,561,575

11,516,083

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,108,647

4,505,244

5,956,340

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,974,051

6,056,331

5,559,743

710

სოციალური დაცვა

850,819

540,730

1,303,660

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

185,825

220,000

250,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

664,994

320,730

1,053,660

 

მთლიანი ხარჯები

31,599,939

50,170,447

43,539,400

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15 294,9 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო 266,4 ათასი ლარის ოდენობით;

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1340,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0  ათასი ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1340,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტვების კლება 1340,0 ათასი ლარი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2022 წლის 1 აინვრისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები.


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  – 1 606,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1 606,4 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 30,1 ათასი ლარის ოდენობით.  ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაციის ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 89,4 ათასი ლარის ოდენობით   და   ქობულეთის წყალარინების პროექტის ფარგლებში 2010 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას 1 486,9 ათასი ლარის ოდენობით.  2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 6 227,1 ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 4 620,7  ათასი ლარი.


თავი II
ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის  განვითარება.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18 110,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ლარი

 

პროგრამული  კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

02  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,109,992

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

8,327,312

02 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

3,439,312

02 01 03

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

50,000

02 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

730,000

02 01 05

გარე განათების ღონისძიებები

1,648,000

02 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

2,460,000

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,102,409

02 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

3,191,922

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

2,375,020

02 02 03

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

2,490,467

02 02 04

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

15,000

02 02 05

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

30,000

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1,680,271

02 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

1,391,528

02 03 04

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

150,000

02 03 05

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

6,000

02 03 06

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

30,000

02 03 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ცენტრის და სკვერის  კეთილმოწყობა

102,743

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

   

02 01

8 327,3

   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:
- ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა;
-მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,);
-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;
-გარე განათების ღონისძიებები;

-ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები;
გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 44846 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 19 500გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 25346 გრძ/მ)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 36075 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი:  მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;  გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა;

   

 

კოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

   

 

02 01 01

3 439,3

   

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ფინანსდება 10 ქვეპროგრამა:

 • გზის ორმული შეკეთება;
 • ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზ. №167-დან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა;
 • ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (გოგოლის ქუჩა) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა;
 • ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (ყოფილი მე-7 სკოლიდან) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა;
 • ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (კაფე ,,დავითი") თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა;
 • საგზაო მონიშვნები;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი;
 • ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება,

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;

გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

   

02 01 03

50,0

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ზამთარში ძლიერი შტორმის შედეგად მდინარეებმა კალაპოტი შეიცვალა და სანაპიროს ტერიტორია დააზიანა. მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები გატარდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

 პროგრამის საბოლოო შედეგი: გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 01 04

730,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების  სამსახური და შ.პ.ს. , ,ქობულეთის  ტრანსრეგულირების» 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის ტრანსრეგულირება  მიმდინარე  ეტაპზე  უზრუნველყოფს  მგზავრთა  რეგულარულ  გადაყვანას  რაიონის  სხვადასხვა  მიმართულებით  და   ქალაქ  ბათუმში.  თვის  განმავლობაში  კომპანიის  მიერ  მოსახლეობისადმი  გაწეული  მომსახურეობა  შეადგენს  საშუალოდ 22400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 11 სამარშუტო  ხაზს.  ესენია: ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი - აჭი, ქობულეთი - კვირიკე, ქობულეთი -დენდროლოგიური პარკი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის  ქუჩა (ორი ავტობუსი) ყოველდღიურად   საშუალოდ  850-970 მგზავრს ემსახურება  და  შემოსავალი  შეადგენს 580 ლარს, ხოლო ხარჯი  2580 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2000 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის  ფიქსირებული მინიმალური  საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი  შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო  ნაწილების ფასის  მზარდი   ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო  კომპანიის  მიერ  წარმოქმნილი   საოპერაციო  დეფიციტის  დაფარვას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალური  საატრანსპორტო  სერვისის  შეუფერხებელი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა.

პროგრამის საბოლოო შედეგი: უზრუნველყოს  შეუფერხებელი  და  ეფექტური  მუნიციპალური  სატრანსპორტო  სერვისი,

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 01 05

1 648 ,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. ინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები;

 • გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6730 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 6730 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:

 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;

 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;

 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.    პროგრამის საბოლოო შედეგი:

ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 01 06

2460,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშოები განხორცელდება როგორც დაზარელებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება. სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

პროგრამის საბოლოო შედეგი:

სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 02

8 102,4

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები;

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია;

-სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა;

-უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

-შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 02 01

3 191,9

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები,

7 ქვეპროგრამა:

 • მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა;
 • ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში ხულოს ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების/სკვერის კეთილმოწყობა;
 • ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (140გ, 140ე, 140დ) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;
 • ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე (№162) და კომახიძის ქუჩაზე (№15 და №17) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების    ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;
 • ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №158, №160 და კომახიძის №13 ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, ნინოშვილის ქ. №14 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;
 • ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №135  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია, 

ექსპოლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება

     

 ათას ლარში

     

02 02 02

2 375,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური,

შპს „ქობულეთის წყალი“ და ა(ა)იპ  „ქობულეთის სოფლის წყალი „;

ქვეპროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის

უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების

განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის

მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის

სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე განხორციელდება შპს „ქობულეთის წყალის“

სუბსიდირება. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:,

 • წყლის ტუმბოების შეძენა;
 • შპს „ქობულეთის წყალი";
 • ა(ა)იპ  „ქობულეთის სოფლის წყალი „;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი

გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 02 03

2 490,5

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში  მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

-ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

საკანალიზაციო სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 02 04

15,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან.  განხორციელებული უნებართო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 02 05

30,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

ქვეპროგრამის აღწერა

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია  თვეში ერთჯერ,  თებერვალი-ნოემბერი;  2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-ნოემბერი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაციადეზინსექციის ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

02 03

1 680,3

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 6 ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

-აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი;

-პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი;

-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყავროკას ცენტრის  კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

2022 წლის დაფინანსება

     

 ათას ლარში

     

02 03 02

1391,5

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, კერძოდ

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია;

- ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის №114-ში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია;

-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში  ოთახებისა და საპირფარეშოს აღდგენა გამაგრების სამუშაოები.

 
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული და სამედიცინო ობიექტების (სახელოვნებო სკოლის, კულტურის სახლის, სამედიცინო პუნქტის) ინფრასტრუქტურის განახლება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

2022 წლის დაფინანსება

     

 ათას ლარში

     

02 03 04

150,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2022 წლის დაფინანსება

     

 ათას ლარში

     

02 03 05

6,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომვითი ნახაზების შედგენას

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.
     მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

2022 წლის დაფინანსება

     

 ათას ლარში

     

02 03 06

30,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქუტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო ექსპერტიზის დოკუმენტაციის დამზადება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყავროკას ცენტრის კეთილმოწყობა

2022 წლის დაფინანსება

     

 ათას ლარში

     

02 03 14

102,7

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ცენტრის და სკვერის  კეთილმოწყობა

 
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე,

 


მუხლი 14. დასუფთავება და  გარემოს  დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 648,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
 

დასახელება

2022 წლის გეგმა

03  00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4,648.770

03 01

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

3,682.560

03 01 01

დასუფთავების ღონისძიებები

64.000

03 01 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

3,101.200

03 01 04

სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები

40.000

03 01 05

სანაგვე კონტეინერების შეძენა

90.000

03 01 06

ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

387.360

03 02

გარემოს დაცვა

966.,210

03 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

586.450

03 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

379.760

კოდი

როგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 01

3 682,6

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის   დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 20 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი  ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას მსახურება 219 ადმინისტრაცია. ასევე, მუნიციპალიტეტი შეიძენს სანაპიროსთვის დეკორატიულ სანაგვე ურნებს, სანაგვე კონტეინერების შეძენა; ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე  მუშაობს -- ნაგავმზიდი მანქანა.

დასუფთავების ღონისძიებები;

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება;

სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები;

სანაგვე კონტეინერების შეძენა;

ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

კოდი

როგრამის დასახელება

დასუფთავების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 01 01

64,0

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა)დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია;  ვაქცინაცია და დაბირკვა.  ასევე დაგეგმილია ქუჩის ძაღლებისთვის საცხოვრებელი სახლების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

კოდი

როგრამის დასახელება

დასუფთავების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 01 01

64,0

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა)დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია;  ვაქცინაცია და დაბირკვა.  ასევე დაგეგმილია ქუჩის ძაღლებისთვის საცხოვრებელი სახლების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

კოდი

როგრამის დასახელება

სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 01 04

40,0

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკებისაგან, ნარჩენების გატანას.  განხორციელდება სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

კოდი

როგრამის დასახელება

სანაგვე კონტეინერების შეძენა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 01 05

90,0

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკებისაგან, ნარჩენების გატანას.  სანაგვე კონტეინერების შეძენა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

კოდი

როგრამის დასახელება

ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 01 06

387,4

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკებისაგან, ნარჩენების გატანას.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადასატანად შეძენილი იქნება ნაგავმზიდი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

კოდი

როგრამის დასახელება

გარემოს დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

03 02 01

586,5

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს.
     მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასაევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარემოს დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

03 02 02

379,8

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

ქვეპროგრამის აღწერა

მცენარეების მოვლა პატრონობა:     ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა,  მცენარეების  შეწამლვა  შხამქიმიკატი

 მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა: 

   გაცელვითი სამუშაოები   66739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა.  არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები):  განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა.  შადრევნების  (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა,  ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების , შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა. ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება: 

    სავალი ტერიტორიის (სულ 17891 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების  დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

 


მუხლი 15. განათლების ხელშეწყობა
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10 631.6 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

04. 00

განათლების ხელშეწყობა

10 631.6

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

10 631.6

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

04 01

10 631,6

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.      შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3030 ბავშვი.                                  ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 529 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა.    "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;   ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.  

-ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების,  დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3300-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს                       

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

04 01 01

5 956,4

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება  და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3030 ბავშვი.      ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 529 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა.     "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;    ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების,  დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3330-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს                       

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

     

04 01 02

4 675,2

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია

 ქალაქ ქობულეთში, №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა (აშენდება 2 სართულიანი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღი (7 ჯგუფზე გათვლლი), ასევე პროექტის ფარგლებში მოპირკეთდება ბაღის ეზო, მოეწყობა სათამაშო მოედანი და განთავსდეგაბა საბავშვო ატრაქციონები. პროექტი არის გარდამავალი, სამუშაოები დაიწყო 2021 წელს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, (გარდამავალი პროექტია 2021-2022 წწ. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე სტანდატების შესაბამისი (3 ჯგუფიანი) ბაღი: აშენდება ახალი შენობა, კეთილმოეწყობა ბაღის ეზო.)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა.  (გარდამავალი პროექტი 2021-2022 წწ.პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი თანამედროვე სტანდატების შესაბამისი (3 ჯგუფიანი) ბაღი: აშენდება ახალი შენობა, კეთილმოეწყობა ბაღის ეზო.)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ბაღების კეთილმოწყობა, აშენებულია ახალი საბავშვო ბაღები; მოწესრიგებულია საბავშვო ბაღის ეზოები

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 531,3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათასი ლარი

 

                                                                               დასახელება

2022 წლის გეგმა

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

                   2,531.289

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

                      511.645

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

                      330.680

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

                        48.500

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

                      132.465

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

                   2,019.644

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

                      553.844

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

                      654.840

05 02 03

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება (5 პროექტი)

                        15.000

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

                      270.070

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

                        77.600

05 02 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

                        95.000

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

                      202.290

05 02 08

„დავით ხახუტაიშვილისა და ნინო აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის”

                      151.000

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 01 01

330,7

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

-  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც  აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 01 02

48,5

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებასპორტული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას.

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

-  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხადასხვა სახეობებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 01 03

132,5

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

პროგრამებისმიზანია:  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

რაგბის სპორტული კლუბი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დამკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების, ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინოხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


-  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
– გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.

რაგბის სახეობის განვითარება. რაგბის სპორტული კლუბ “პონტოს“ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლის უნარიანი გუნდის შექმნისა და წარმატებით ასპარეზობების სტიმული.

 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

     

05 02 01

553,9

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

ქვეპროგრამის აღწერა

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური  და თანამედროვე  საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა  შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის  შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური  ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის , და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე   მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში   ფუნქციონირებენ   შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამუსიკო და სამხატვრო  დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 02 02

654,8

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონსძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას – ლიტერატურული საღამოები,ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები,ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული,საიუბილეო საღამოები,ფოლკლორის საღამოები,საშობაო საახალწლო შეხვედრები ,ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს  საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას,  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში  ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით,კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების,გამოფენების მოწყობა,საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას,საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების  და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისზიების ჩატარდება კერძოდ:  კერძოდ:  1. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა -9 აპრილი,, 26 მაისი, 5. ჩაქვისთავობა – ფოლკლორის ფესტივალი,6. ხინოწმინდობა – წინაპრების სულიერი ბალავარი, 7. პროექტი ამაგდარნი – შეხვედრა ღვაწლმოსილ პიროვნებებთან

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;

საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;

საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     
 

05 02 03

 

15,0

     

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების  პროექტების დაფინანსება (5 პროექტი):

პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავონ პროექტები, რომლებიც ემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამა ხელს შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებზე, 14 დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხევავაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერება.

 

 

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

 

05 02 04

270, 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"

ქვეპროგრამის აღწერა

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება,წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში. ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა  და რეპერტუარის განახლება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ანსამბლი "მხედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის  შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე   მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: წლის განმავლობაში   ფუნქციონირებენ   შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. 

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 02 05

77,6

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  განათლების,  კულტურის,  სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება    საგანმანათლებლო პროგრამები  ხელს უწყობს  მოსწავლეებში  მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიური მოსწრების ზრდას, მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება გაზრდის მოტივაციას  მომავალ თაობაში მედალოსნის სტატუსის მოპოვებისთვის და ხელს შეუწყობს  სამომავლოდ მათი რიცხვის გაზრდას. გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაციის მიწოდება. ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკთხებზე საინფორმაციო ტრენინგ-სემინარები. გენდერის მიმართულებით აქტიური კამპანია და ტრენინგ-სემინარების გამართვა ხელს შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას.

კულტურული ღონისძიებები კერძოდ:

1. ალილო, 2. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 3. წინა საახალწლო დღეები ქობულეთში, 4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული ხალხური და ქართველი კომპოზიტორების კონკურს-ფესტივალი, 5. მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება, 6. პროექტში „ეტალონი“ მონაწილეობის მიღება, 7. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-მასწავლებელთა კონფერენცია.   8. ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 9. პროექტში ,,ეტალონი" გამარჯვებული მოსწავლეზესაჩუქრის გადაცემა, 10. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო. 11. 1 ივნისი – ბავშვთა დაცვის დღე, 12. ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები -  საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე. (საინფორმაციო ფლაერების დაბეჭდვა და კონკურსების გამართვა). 13. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება – ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება. 14. ახალგაზრდა მოხალისე, 15.შშმ  პირების უფლებათა დაცვის დღე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 02 06

95,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა   1) ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება (სარეკლამო ბეჭდური მასალები, სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები). 2. ინფო ტური ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის (უცხოელი  და ქართველი ჟურნალისტების მოწვევა, ტრანსფერით,  დაბინავებით და კვებით უზრუნველყოფა, ქობულეთის ირგვლივ ტურის ორგანიზება , ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება,  კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება ). 3.  ფესტივალი     სოფლად    " მზე სოფელში ანათებს" ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და  საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა  სახის აქტივობების გამართვა,ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა , და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა,  ბენდის მოწვევა,  დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის  მოწვევა , ტურის ორგანიზება,ღონისძიების დრონით და ვიდეოკამერით გადაღება, მონტაჟი. 4) ბრენდირება, სოციალური გვერდების სატელევიზიო სივრცეში  ქობულეთის რეკლამირება, ვიდეო ფროდაქშენი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ვიკიპედიაზე"-მუნიციპალიტეტის შესახებ ინფორმაციის განახლება, კორექტირება, 2 ენაზე თარგმნა ფოტომასალის და სხვა საჭირო რესურსების და ვიკიპედიაზე განთავსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 02 07

202,3

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

     

05 02 08

151,0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„დავით ხახუტაიშვილისა და ნინო აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის” განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე  მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ  სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება  (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 400 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის, ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 800 ლარს.

2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე  სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.თუ რაოდენობა იქნება 8 მოსწაველეზე მეტი, საერთო თანხა გადანაწილდება არსებულ რაოდენობაზე.

3. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა (5 სტუდენტი).

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების წახალისება, აქტიური და ინიციატორი სტუდენტების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 892,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2022 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   2,892.910

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

                   1,589.250

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

                          9.000

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

                        88.800

06 01 04

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

                      300.000

06 01 05

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

                      551.450

06 01 07

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

                      640.000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

                   1,303.660

06 02 02

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

                        14.660

06 02 03

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება                    

                          8.000

06 02 05

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

                      500.000

06 02 07

მუნიციპალური უფასო სასადილო

                      250.000

06 02 10

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

                        30.000

06 02 11

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

                        50.000

06 02 12

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

                        36.000

06 02 13

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

                        40.000

06 02 14

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

                        65.000

06 02 15

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა  მატერიალური დახმარება

                      110.000

06 02 16

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა

                      200.000

 

პროგრამის კოდი

პროგრამის დასახელება

პრიორიტეტისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

1,589,3

 

 

 

პროგრამის აღწერა

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 • იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება;
 • თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;
 • სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება;
 • ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი";
 • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, დაავადების სტაბილიზაცია, გამწვავებებისა და რეცივიდების თავიდან აცილება. 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

9,0

 

პროგრამის აღწერა

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს  ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას.  ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის  ჰიდროლიზატის  შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით.

გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკია) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაც იწვევს საკვებში შემავალი გლუტეინის პეპტიდები. ავადმყოფებს ესაჭიროებათ მუდმივი დიეტოთერაპია.

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებაქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარზე  2000 ლარის ოდენობით,  18 წლამდე ასაკისფენილკეტონურიით დაავადებულ  3  ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით. 18 წლის ზემოთ ასაკისგლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

88,8

 

 

 

პროგრამის აღწერა

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი  დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ  ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური  სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.

 

წარმოდგენილი  მიზნობრივი ქვეპროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მძიმე ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პირთა ჩართვა ფსიქიატრიულ სერვისებში, პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 04

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

300,0

 

 

 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2021 წლის დეკემბერში და  2022 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით.

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ:

 1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე;
 2. 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;
 3. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული  ფინანსური რისკებისაგან დაცვა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 05

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია;ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

551,5

 

 

 

პროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა

 1. პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა-კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა;ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;
 1. ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება: მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
 1. მოწყვლადი  კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა:

ა) 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა უზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება  ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა).       

ბ)  მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ,  ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ ,,კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა).

გ) სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე -  შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა;

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები  უზრუნველყოფილი არიან მოვლის  და დამხმარე საშუალებებით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 01 07

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

640,0

 

 

 

პროგრამის აღწერა

საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა Covid-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის  მედიკამენტების მიწოდება სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია.

აქედან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები;  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები  (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;  მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ   მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი.

 

 

პროგრამის კოდი

პროგრამის დასახელება

პრიორიტეტის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება პროგრამა

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

1 303,6

 

 

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას,  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: გარკვეული  კატეგორიის ბენეიციარების  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი :  მოსახლეობის  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 02

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

14,6

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.

საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  400 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური  მდგომარეობის შემსუბუქება  ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  პატივის მიგება.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 03

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

8,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (8 ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 05

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

500,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად  მატერიალური დახმარება.  2021 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა  ატმოსფერულმა ნალექმა  დიდი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება. წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს:

1)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ   ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში  მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) და  შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან  გაცემული  დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და არგააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

2)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა)  საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან  გაცემული   დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას და  არგააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი.

3)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ  ოჯახს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების ზონაში, არგააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი და  შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან  გაცემული  დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება  დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე.

4)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახს,   რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში  არსებული საცხოვრებელი სახლი დაიწვა მთლიანად ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით,  მასში ცხოვრება შეუძლებელია და  არგააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი..

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები უზრუნველყოფა უსაფრთხო თავშესაფარით

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები უზრუნველყოფილია კომპენსაციით

 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 07

მუნიციპალური უფასო სასადილო

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

250,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 320 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში  პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 320 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს, მათი მორალური მხარდაჭერა     მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით. ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 10

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

30,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან  100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული  ოჯახების,  0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების - 75 ბენეფიციარის გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2021 წლის „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 11

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

50,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამაითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის   ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას  600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას  800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2021წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2021წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახები  მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენისას უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით.

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

 

06 02 12

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

 

36,0

 

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე  მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 30 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს  არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში  0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. მათი  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით

                 

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 13

გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

                                     სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

40,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველპირთაგარდაცვალებისშემთხვევაში მათოჯახებზეერთჯერადიმატერიალური დახმარებისგაწევას. კერძოდ,

 1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში  0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის;
 2. ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 001 -დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის,  covid-19 ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევაში პაციენტის გარდაცვალებისას.

 

 ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.

ქვეპროგრამაში ასევე, გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაკრძალვა ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 14

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

65,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (35 ოჯახზე) 1000 ლარის ოდენობით, ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება ის ოჯახებიც, რომელთა შვილებსაც 2022 წელს შეუსრულდება 18 წელი.
 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში  0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას (60 ოჯახზე) 500 ლარის ოდენობით,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის  მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა.

               

 

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, ომლის გლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

 

06 02 15

დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა  მატერიალური დახმარება

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

110,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში ესაჭიროებათ  12-13 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. ასევე, „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია" ქვეპროგრამის მოსარგებლეებია ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე ბავშვები. ზემო აღნიშნული დაავადებების მქონე ბავშვებს უმეტეს შემთხვევაში უჭირთ ან არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება, შესაბამისად ოჯახებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს რეაბილიტაციის ცენტრებში სეანსების ჩასატარებლად სიარული. 

წინამდებარე ქვეპროგრამა    ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული:

 1. თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  60 ლარით, ხოლო  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 120 ლარით (სულ 70 ბენეფიციარი);
 2. ბავშვთა    ფსიქოსომატური     აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე 125 ბენეფიციარის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების  ჩასატარებლად მატერიალურ   დახმარებას.  ერთ ბენეფიციარზე გაიცემა 6 ლარი ერთ ვიზიტზე. 

 

ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს   არ აქვს   ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი ან სამი სახის ტრანსპორტის შეცვლა , უჭირთ დამოუკიდებლად გადაადგილება, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ბენეფიციარების კომპენსაციით უზრუნველყოფა.

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა

06 02 16

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური

საცხოვრებელი პირობების შექმნა

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

 

200,0

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

სიღარიბისა  და ცხოვრების არასათანადო დონისაგან დაცვის მიზნით,

სახელმწიფო ახორციელებს პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. სოციალური ასპექტების  გათვალისწინებით პროგრამების ძირითადი განმახორციელებელია

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის, ხშირ შემთხვევაში,შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური სუბსიდიაა,

რომელიც მხოლოდ აუცილებელ მოთხოვნილებებს უკმაყოფილებს. რაც შეეხება სიძველისაგან ამორტიზირებული

სახლების მოვლა-პატრონობასა და გამაგრებას, მათი შემოსავლები მეტად მწირია რომ ასეთი სამუშაოები ჩაატარონ.

ზოგ შემთხვევაში ასეთი ამორტიზირებული სახლები ინგრევა და ოჯახი თავშესაფრის გარეშე რჩება. შესაძლებელია ვიღაცის სიცოცხლეც კი შეიწიროს.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაერთოს უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, საცხოვრებელი პირობების მოგვარებაში, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების  ამაღლების  პერსპექტივა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებულ იქნა„მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა“ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმოწყვლადი ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არ ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას და მასში ცხოვრება მოსახლეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია,მცირეფართიანიინდივიდუალურისახლებისმშენებლობას, (პირველ ეტაპზე სავარაუდოდ 4 სახლის)მუნიციპალიტეტისმერისმიერდამტკიცებულიპროექტის, დებულებისდასპეციალურიკომისიისგადაწყვეტილებით.ე.წ. „მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში ოჯახები, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს, დაკმაყოფილდება 45კვადრატულ მეტრამდე ფართის, ხოლო 6 და მეტ წევრიანი ოჯახები 60 კვ. მ. ფართის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლით.

დახმარების მიღების წესი

საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, განისაზღვრება მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებების პრიორიტეტულობა.

 

(ეკომიგრანტთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის პრაქტიკის გათვალისწინებით, საჭიროებებისპრიორიტეტულობის განსაზღვრის მიზნითსოციალური კრიტერიუმები და მათი შესაბამისი ქულები აღებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის N779 ბრძანებიდან).

 

კრიტერიუმების გათვალისწინების პროცესის გამარტივების მიზნით, თითოეული კრიტერიუმი ტოლია გარკვეული რაოდენობის ქულისა, რომლებიც ოჯახების საჭიროების შეფასებისას დაჯამდება. ქულები მითითებულია კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისათვის.  ოჯახი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს, ენიჭება პრიორიტეტი მცირეფასიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვისპროცესში.

 

 

მცირეფართიანი საცხოვრებელისახლის მშენებლობის პროექტში ჩართვის კრიტერიუმები

 

სოციალური კრიტერიუმი

 

ქულა

 

 

სოციალურ პროგრამაში მონაწილეობა 65001-ქულაზე ნაკლები (ქულა ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრთა ნახევარი ან მეტი ფიქსირდება ერთი და იგივე მისამართზე სოციალური სააგენტოს ბაზაში)

0.5

 

ოჯახში არის 3 და მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი. 3-ზე –2 ქულა, ყოველ დამატებითზე 1 ქულა

შესაბამის ქულათა ჯამი

 

მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი/წევრები. მუდმივად მწოლიარე (0,5 ქულა), ფსიქიკური ფუნქციისდარღვევა (0,5 ქულა), ონკოლოგიური დაავადება (0.5 ქულა) (უნდა არსებობდეს ცნობა ჯანმრთელობისმდგომარეობის შესახებ – სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა. ონკოლოგიური დაავადებისშემთხვევაში ფორმა №50/2)

შესაბამის ქულათა ჯამი

 

 

ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მკვეთრად (1,5 ქულა), მნიშვნელოვნად (1 ქულა) ან ზომიერად(0,5 ქულა)გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირები

შესაბამის ქულათა ჯამი

 

 

მშობელი ან ქვრივი, რომელიც იძულებულია მარტომ იზრუნოს მცირეწლოვან შვილზე ან შვილებზე(დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა, ბავშვების დაბადების მოწმობებიდა სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

1

 

 

ხანდაზმულ(ებ)ი, რომელიც ახორციელებს მეურვეობას ან მზრუნველობას არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ის ანშვილიშვილ(ებ)ის მიმართ კანონმდებლობის შესაბამისად.(მეურვეობა/მზრუნველობის დამადასტურებელიდოკუმენტები და სხვა აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

1

 

პენსიონერი, რომელიც ცხოვრობს მარტო და ოჯახი, რომელიც შედგება ხანდაზმული წევრებისგან. ოჯახიშედგება მხოლოდ ან ძირითადად (ნახევარზე მეტი) საპენსიო ასაკს მიღწეული პირებისაგან

1

 

ოჯახის შემადგენლობაში არის 7 და მეტისული

1

 

 

 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთობლივად აკმაყოფილებს ამ დანართის „გ“ და „დ“ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ რამდენიმე კრიტერიუმს,

მაშინ მას ქულა ენიჭება იმკრიტერიუმით, რომელიც ითვალისწინებს უფრო მაღალ ქულას.

 

ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვა განხორციელდება პრიორიტეტულობის ქულის შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭება

მაღალ პრიორიტეტულობის ქულას.

თანაბარი პრიორიტეტულობის ქულის არსებობის შემთხვევაში, ქვეპროგრამაში ჩართვის რიგითობა განისაზღვრება განაცხადის

რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით (უპირატესობა მიენიჭება უფრო ადრე დარეგისტრირებულ განაცხადს).

გადაწყვეტილებას ბენეფიციარების   ქვეპროგრამაში ჩართვის  შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია)

რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.                                                                                  

საცხოვრებელისახლებისმშენებლობისპროექტშიჩართვის მიზნით მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის

მერიაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მომართვის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს:

ა) ინდივიდუალური მცირეფართიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის  თაობაზეგანაცხადი;

ბ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ;

გ) განმცხადებლისდა მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში  დაბადების მოწმობის ასლები;

დ) შესაბამისისტატუსისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი  (ამონაწერი სოციალურად დაუცველიოჯახებისმონაცემთაერთიანიბაზიდან, შშმპ, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანიდასხვა);

ე) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე და სხვა  უძრავი  ქონების  არარსებობის შესახებ;

ვ) გეოლოგური დასკვნა;

ზ) ადმინისტრაციულერთეულშიმერისწარმომადგენლისწერილი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის შექმნილია მინიმალური საცხოვრებელი პირობები

 

 

 


თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

პროგრამული     კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

33,584,580

33,584,580

-

52,375,620

52,375,620

-

45,145,800

45,145,800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206

206

-

206

206

-

210

210

-

 

ხარჯები

18,988,108

18,988,108

-

26,548,400

26,548,400

-

27,960,950

27,960,950

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,055,695

2,055,695

-

2,151,526

2,151,526

-

2,718,851

2,718,851

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,789,219

1,789,219

-

2,685,769

2,685,769

-

3,321,126

3,321,126

-

 

პროცენტი

265,765

265,765

-

178,121

178,121

-

118,990

118,990

-

 

სუბსიდიები

9,700,323

9,700,323

-

12,744,185

12,744,185

-

15,558,759

15,558,759

-

 

გრანტები

3,917

3,917

-

2,229

2,229

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

758,377

758,377

-

1,747,849

1,747,849

-

1,809,800

1,809,800

-

 

სხვა ხარჯები

4,414,812

4,414,812

-

7,038,721

7,038,721

-

4,433,424

4,433,424

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,611,831

12,611,831

-

23,622,047

23,622,047

-

15,578,450

15,578,450

-

 

ვალდებულებების კლება

1,984,641

1,984,641

-

2,205,173

2,205,173

-

1,606,400

1,606,400

-

01. 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,601,554

5,601,554

-

6,571,494

6,571,494

-

6,331,280

6,331,280

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206

206

-

206

206

-

210

210

-

 

ხარჯები

3,584,693

3,584,693

-

4,237,105

4,237,105

-

4,457,080

4,457,080

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,055,695

2,055,695

-

2,151,526

2,151,526

-

2,718,851

2,718,851

-

 

საქონელი და მომსახურება

716,756

716,756

-

1,134,737

1,134,737

-

1,321,815

1,321,815

-

 

პროცენტი

265,765

265,765

-

178,121

178,121

-

118,990

118,990

-

 

გრანტები

3,917

3,917

-

2,229

2,229

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,150

17,150

-

18,449

18,449

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

525,411

525,411

-

752,043

752,043

-

297,424

297,424

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,220

32,220

-

129,216

129,216

-

267,800

267,800

-

 

ვალდებულებების კლება

1,984,641

1,984,641

-

2,205,173

2,205,173

-

1,606,400

1,606,400

-

01. 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,344,359

3,344,359

-

3,567,593

3,567,593

-

4,448,890

4,448,890

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206

206

-

206

206

-

210

210

-

 

ხარჯები

3,312,139

3,312,139

-

3,438,377

3,438,377

-

4,181,090

4,181,090

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,055,695

2,055,695

-

2,151,526

2,151,526

-

2,718,851

2,718,851

-

 

საქონელი და მომსახურება

709,966

709,966

-

1,134,737

1,134,737

-

1,319,815

1,319,815

-

 

გრანტები

3,917

3,917

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,150

17,150

-

18,449

18,449

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

525,411

525,411

-

133,665

133,665

-

142,424

142,424

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,220

32,220

-

129,216

129,216

-

267,800

267,800

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

707,346

707,346

-

711,145

711,145

-

1,095,735

1,095,735

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

 

29

29

 

33

33

 
 

ხარჯები

706,227

706,227

-

706,545

706,545

-

1,056,835

1,056,835

-

 

შრომის ანაზღაურება

472,640

472,640

 

413,775

413,775

 

728,631

728,631

 
 

საქონელი და მომსახურება

113,940

113,940

-

161,705

161,705

-

188,380

188,380

-

 

სხვა ხარჯები

119,647

119,647

 

131,065

131,065

 

139,824

139,824

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,119

1,119

 

4,600

4,600

 

38,900

38,900

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,525,843

2,525,843

-

2,725,198

2,725,198

-

3,203,405

3,203,405

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

169

-

169

169

-

169

169

-

 

ხარჯები

2,494,742

2,494,742

-

2,604,932

2,604,932

-

2,983,555

2,983,555

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,505,366

1,505,366

-

1,658,551

1,658,551

-

1,902,220

1,902,220

-

 

საქონელი და მომსახურება

562,544

562,544

-

925,332

925,332

-

1,078,735

1,078,735

-

 

გრანტები

3,917

3,917

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,150

17,150

-

18,449

18,449

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

405,764

405,764

-

2,600

2,600

-

2,600

2,600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,101

31,101

-

120,266

120,266

-

219,850

219,850

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

111,170

111,170

-

131,250

131,250

-

149,750

149,750

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

8

 

8

8

 
 

ხარჯები

111,170

111,170

-

126,900

126,900

-

140,700

140,700

-

 

შრომის ანაზღაურება

77,689

77,689

 

79,200

79,200

 

88,000

88,000

 
 

საქონელი და მომსახურება

33,482

33,482

-

47,700

47,700

-

52,700

52,700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4,350

4,350

 

9,050

9,050

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,257,195

2,257,195

-

3,003,901

3,003,901

-

1,882,390

1,882,390

-

 

ხარჯები

272,555

272,555

-

798,728

798,728

-

275,990

275,990

-

 

საქონელი და მომსახურება

6,790

6,790

-

-

-

-

2,000

2,000

-

 

პროცენტი

265,765

265,765

-

178,121

178,121

-

118,990

118,990

-

 

გრანტები

-

-

-

2,229

2,229

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

618,378

618,378

-

155,000

155,000

-

 

ვალდებულებების კლება

1,984,641

1,984,641

-

2,205,173

2,205,173

-

1,606,400

1,606,400

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

610,000

610,000

-

150,000

150,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

610,000

610,000

-

150,000

150,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

610,000

610,000

 

150,000

150,000

 

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

2,250,405

2,250,405

-

2,385,901

2,385,901

-

1,725,390

1,725,390

-

 

ხარჯები

265,765

265,765

-

180,728

180,728

-

118,990

118,990

-

 

პროცენტი

265,765

265,765

-

178,121

178,121

-

118,990

118,990

-

 

გრანტები

-

-

-

2,229

2,229

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

378

378

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

1,984,641

1,984,641

-

2,205,173

2,205,173

-

1,606,400

1,606,400

-

01 02 02 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

1,454,045

1,454,045

-

1,740,002

1,740,002

-

1,521,236

1,521,236

-

 

ხარჯები

73,882

73,882

-

57,260

57,260

-

34,307

34,307

-

 

პროცენტი

73,882

73,882

 

57,260

57,260

 

34,307

34,307

 
 

ვალდებულებების კლება

1,380,164

1,380,164

 

1,682,742

1,682,742

 

1,486,929

1,486,929

 

01 02 02 03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

62,187

62,187

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

2,996

2,996

-

-

-

-

-

-

-

 

პროცენტი

2,996

2,996

 

-

   

-

   
 

ვალდებულებების კლება

59,191

59,191

 

-

   

-

   

01 02 02 04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522,204

522,204

-

435,528

435,528

-

-

-

-

 

ხარჯები

78,812

78,812

-

23,303

23,303

-

-

-

-

 

პროცენტი

78,812

78,812

 

23,015

23,015

 

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

   

288

288

 

-

   
 

ვალდებულებების კლება

443,392

443,392

 

412,225

412,225

 

-

   

01 02 02 05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

49,597

49,597

-

45,677

45,677

-

41,779

41,779

-

 

ხარჯები

19,491

19,491

-

15,571

15,571

-

11,673

11,673

-

 

პროცენტი

19,491

19,491

 

15,571

15,571

 

11,673

11,673

 
 

ვალდებულებების კლება

30,106

30,106

 

30,106

30,106

 

30,106

30,106

 

01 02 02 06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

162,372

162,372

-

162,465

162,465

-

162,375

162,375

-

 

ხარჯები

90,584

90,584

-

82,365

82,365

-

73,010

73,010

-

 

პროცენტი

90,584

90,584

 

82,275

82,275

 

73,010

73,010

 
 

სხვა ხარჯები

-

   

90

90

 

-

   
 

ვალდებულებების კლება

71,788

71,788

 

80,100

80,100

 

89,365

89,365

 

01 02 02 07

ქალაქ ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი

-

-

-

2,229

2,229

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

2,229

2,229

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

2,229

2,229

 

-

   

01 02 03

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

6,790

6,790

-

-

-

-

2,000

2,000

-

 

ხარჯები

6,790

6,790

-

-

-

-

2,000

2,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

6,790

6,790

-

-

-

-

2,000

2,000

-

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

-

-

-

8,000

8,000

-

5,000

5,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

8,000

8,000

-

5,000

5,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

8,000

8,000

 

5,000

5,000

 

02  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,612,180

16,612,180

-

27,373,129

27,373,129

-

18,109,992

18,109,992

-

 

ხარჯები

6,387,873

6,387,873

-

10,442,850

10,442,850

-

8,143,821

8,143,821

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,017,052

1,017,052

-

1,445,702

1,445,702

-

1,702,551

1,702,551

-

 

სუბსიდიები

1,935,445

1,935,445

-

2,841,270

2,841,270

-

3,031,270

3,031,270

-

 

სხვა ხარჯები

3,435,375

3,435,375

-

6,155,878

6,155,878

-

3,410,000

3,410,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,224,308

10,224,308

-

16,930,279

16,930,279

-

9,966,171

9,966,171

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,726,862

7,726,862

-

11,100,674

11,100,674

-

8,327,312

8,327,312

-

 

ხარჯები

2,917,561

2,917,561

-

6,055,741

6,055,741

-

4,803,700

4,803,700

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,012,107

1,012,107

-

1,422,099

1,422,099

-

1,613,700

1,613,700

-

 

სუბსიდიები

339,872

339,872

-

417,000

417,000

-

730,000

730,000

-

 

სხვა ხარჯები

1,565,581

1,565,581

-

4,216,642

4,216,642

-

2,460,000

2,460,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,809,302

4,809,302

-

5,044,933

5,044,933

-

3,523,612

3,523,612

-

02 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

4,316,971

4,316,971

-

3,930,995

3,930,995

-

3,439,312

3,439,312

-

 

ხარჯები

130,157

130,157

-

77,874

77,874

-

220,700

220,700

-

 

საქონელი და მომსახურება

130,157

130,157

-

77,874

77,874

-

220,700

220,700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,186,814

4,186,814

-

3,853,121

3,853,121

-

3,218,612

3,218,612

-

02 01 01 01

ქალაქ ქობულეთში, ყოფილი სასტუმრო ,,კოლხეთი"-ს მიმდებარედ ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

73,121

73,121

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

73,121

73,121

 

-

   

02 01 01 02

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

182,103

182,103

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182,103

182,103

 

-

   

-

   

02 01 01 03

გზის ორმული შეკეთება

-

-

-

-

-

-

52,100

52,100

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

52,100

52,100

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

52,100

52,100

-

02 01 01 04

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზ. №167-დან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

204,602

204,602

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

204,602

204,602

 

02 01 01 05

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (გოგოლის ქუჩა) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

127,868

127,868

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

127,868

127,868

 

02 01 01 06

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (ყოფილი მე-7 სკოლიდან) თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

184,599

184,599

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

184,599

184,599

 

02 01 01 07

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან (კაფე ,,დავითი") თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

111,543

111,543

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

111,543

111,543

 

02 01 01 08

საგზაო მონიშვნები

-

-

-

-

-

-

65,600

65,600

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

65,600

65,600

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

65,600

65,600

-

02 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა

-

-

-

260,498

260,498

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

260,498

260,498

 

-

   

02 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები

539,226

539,226

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539,226

539,226

 

-

   

-

   

02 01 01 11

დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა

675,363

675,363

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675,363

675,363

 

-

   

-

   

02 01 01 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

33,924

33,924

-

-

-

-

50,000

50,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,924

33,924

 

-

   

50,000

50,000

 

02 01 01 13

ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია

64,322

64,322

-

77,874

77,874

-

93,000

93,000

-

 

ხარჯები

64,322

64,322

-

77,874

77,874

-

93,000

93,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

64,322

64,322

-

77,874

77,874

-

93,000

93,000

-

02 01 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

2,380,194

2,380,194

-

2,765,298

2,765,298

-

2,540,000

2,540,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,380,194

2,380,194

 

2,765,298

2,765,298

 

2,540,000

2,540,000

 

02 01 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა

17,800

17,800

-

-

-

-

10,000

10,000

-

 

ხარჯები

17,800

17,800

-

-

-

-

10,000

10,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

17,800

17,800

-

-

-

-

10,000

10,000

-

02 01 01 16

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადასასვლელების (კომახიძის ქუჩაზე საფეხმავლო  გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268  შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №138-დან კომახიძის ქ. №140ჟ-მდე) კეთილმოწყობა

109,070

109,070

-

989

989

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,070

109,070

 

989

989

 

-

   

02 01 01 17

ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

48,035

48,035

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

48,035

48,035

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

48,035

48,035

-

-

-

-

-

-

-

02 01 01 18

ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები

266,935

266,935

-

397,885

397,885

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266,935

266,935

 

397,885

397,885

 

-

   

02 01 01 19

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

-

-

-

355,330

355,330

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

355,330

355,330

 

-

   

02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

53,581

53,581

-

124,397

124,397

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,581

53,581

-

124,397

124,397

-

-

-

-

02 01 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოსაცდელების მოწყობა (11 ერთეული)

53,581

53,581

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,581

53,581

 

-

   

-

   

02 01 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

53,570

53,570

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

53,570

53,570

 

-

   

02 01 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

70,827

70,827

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

70,827

70,827

 

-

   

02 01 03

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

25,602

25,602

-

35,000

35,000

-

50,000

50,000

-

 

ხარჯები

25,602

25,602

-

35,000

35,000

-

50,000

50,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

25,602

25,602

-

35,000

35,000

-

50,000

50,000

-

02 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

339,872

339,872

-

417,000

417,000

-

730,000

730,000

-

 

ხარჯები

339,872

339,872

-

417,000

417,000

-

730,000

730,000

-

 

სუბსიდიები

339,872

339,872

 

417,000

417,000

 

730,000

730,000

 

02 01 05

გარე განათების ღონისძიებები

1,425,255

1,425,255

-

2,376,640

2,376,640

-

1,648,000

1,648,000

-

 

ხარჯები

856,348

856,348

-

1,309,225

1,309,225

-

1,343,000

1,343,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

856,348

856,348

-

1,309,225

1,309,225

-

1,343,000

1,343,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568,906

568,906

-

1,067,415

1,067,415

-

305,000

305,000

-

02 01 05 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

858,048

858,048

-

1,318,500

1,318,500

-

1,348,000

1,348,000

-

 

ხარჯები

856,348

856,348

-

1,309,225

1,309,225

-

1,343,000

1,343,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

856,348

856,348

-

1,309,225

1,309,225

-

1,343,000

1,343,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,700

1,700

 

9,275

9,275

 

5,000

5,000

 

02 01 05 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფელი ქობულეთი-კოხი, კვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა

207,637

207,637

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,637

207,637

 

-

   

-

   

02 01 05 03

ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა

87,931

87,931

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,931

87,931

 

-

   

-

   

02 01 05 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა

271,638

271,638

-

1,058,140

1,058,140

-

300,000

300,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,638

271,638

 

1,058,140

1,058,140

 

300,000

300,000

 

02 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

1,565,581

1,565,581

-

4,200,000

4,200,000

-

2,460,000

2,460,000

-

 

ხარჯები

1,565,581

1,565,581

-

4,200,000

4,200,000

-

2,460,000

2,460,000

-

 

სხვა ხარჯები

1,565,581

1,565,581

 

4,200,000

4,200,000

 

2,460,000

2,460,000

 

02 01 07

საყანე ფართობში სადარაჯო ფარდულების მოწყობა (ორი ერთეული)

-

-

-

16,642

16,642

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

16,642

16,642

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

16,642

16,642

 

-

   

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,850,720

4,850,720

-

8,381,481

8,381,481

-

8,102,409

8,102,409

-

 

ხარჯები

3,300,805

3,300,805

-

3,736,387

3,736,387

-

3,216,270

3,216,270

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

12,117

12,117

-

15,000

15,000

-

 

სუბსიდიები

1,595,573

1,595,573

-

2,424,270

2,424,270

-

2,301,270

2,301,270

-

 

სხვა ხარჯები

1,705,232

1,705,232

-

1,300,000

1,300,000

-

900,000

900,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,549,915

1,549,915

-

4,645,094

4,645,094

-

4,886,139

4,886,139

-

02 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

2,091,346

2,091,346

-

4,679,435

4,679,435

-

3,191,922

3,191,922

-

 

ხარჯები

1,705,232

1,705,232

-

1,300,000

1,300,000

-

900,000

900,000

-

 

სხვა ხარჯები

1,705,232

1,705,232

-

1,300,000

1,300,000

-

900,000

900,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386,114

386,114

-

3,379,435

3,379,435

-

2,291,922

2,291,922

-

02 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

954,241

954,241

-

1,300,000

1,300,000

-

900,000

900,000

-

 

ხარჯები

954,241

954,241

-

1,300,000

1,300,000

-

900,000

900,000

-

 

სხვა ხარჯები

954,241

954,241

 

1,300,000

1,300,000

 

900,000

900,000

 

02 02 01 02

ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში ხულოს ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

441,017

441,017

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

441,017

441,017

 

02 02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში 12 ახალი ლიფტის მოწყობა

719,999

719,999

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

719,999

719,999

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

719,999

719,999

 

-

   

-

   

02 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (140გ, 140ე, 140დ) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

281,751

281,751

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

281,751

281,751

 

02 02 01 05

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე (№162) და კომახიძის ქუჩაზე (№15 და №17) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების    ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

551,056

551,056

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

551,056

551,056

 

02 02 01 06

სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30,991

30,991

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

30,991

30,991

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

30,991

30,991

 

-

   

-

   

02 02 01 07

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

237,616

237,616

-

1,008,824

1,008,824

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237,616

237,616

 

1,008,824

1,008,824

 

-

   

02 02 01 08

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

148,498

148,498

-

241,158

241,158

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,498

148,498

 

241,158

241,158

 

-

   

02 02 01 09

ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში ხულოს ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

1,140,174

1,140,174

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,140,174

1,140,174

 

-

   

02 02 01 10

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (140გ, 140ე, 140დ) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

300,000

300,000

 

-

   

02 02 01 11

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე (№162) და კომახიძის ქუჩაზე (№15 და №17 ) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების    ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

300,000

300,000

 

-

   

02 02 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში თამარ მეფის ქუჩა №1 და №3 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

161,237

161,237

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

161,237

161,237

 

-

   

02 02 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში თამარ მეფის ქუჩა №5 და №5 ა მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

228,042

228,042

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

228,042

228,042

 

-

   

02 02 01 14

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №158, №160 და კომახიძის №13 ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

915,211

915,211

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

915,211

915,211

 

02 02 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, ნინოშვილის ქ. №14 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

50,737

50,737

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

50,737

50,737

 

02 02 01 16

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №135  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

52,150

52,150

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

52,150

52,150

 

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

2,260,006

2,260,006

-

2,983,277

2,983,277

-

2,375,020

2,375,020

-

 

ხარჯები

1,570,107

1,570,107

-

2,399,270

2,399,270

-

2,271,270

2,271,270

-

 

სუბსიდიები

1,570,107

1,570,107

-

2,399,270

2,399,270

-

2,271,270

2,271,270

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689,899

689,899

-

584,007

584,007

-

103,750

103,750

-

02 02 02 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

677,149

677,149

-

570,607

570,607

-

70,000

70,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

677,149

677,149

-

570,607

570,607

-

70,000

70,000

-

02 02 02 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ. კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა

677,149

677,149

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

677,149

677,149

 

-

   

-

   

02 02 02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებაში და სოფელ ქვედა აჭყვაში ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

570,607

570,607

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

570,607

570,607

 

-

   

02 02 02 01 03

წყლის ტუმბოების შეძენა

-

-

-

-

-

-

70,000

70,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

70,000

70,000

 

02 02 02 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

783,334

783,334

-

1,351,000

1,351,000

-

800,000

800,000

-

 

ხარჯები

783,334

783,334

-

1,351,000

1,351,000

-

800,000

800,000

-

 

სუბსიდიები

783,334

783,334

 

1,351,000

1,351,000

 

800,000

800,000

 

02 02 02 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

799,523

799,523

-

1,061,670

1,061,670

-

1,505,020

1,505,020

-

 

ხარჯები

786,773

786,773

-

1,048,270

1,048,270

-

1,471,270

1,471,270

-

 

სუბსიდიები

786,773

786,773

 

1,048,270

1,048,270

 

1,471,270

1,471,270

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,750

12,750

 

13,400

13,400

 

33,750

33,750

 

02 02 03

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

86,218

86,218

-

681,652

681,652

-

2,490,467

2,490,467

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,218

86,218

-

681,652

681,652

-

2,490,467

2,490,467

-

02 02 03 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა

-

-

-

431,644

431,644

-

2,490,467

2,490,467

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

431,644

431,644

 

2,490,467

2,490,467

 

02 02 03 02

ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ. N2-ში საკანალიზციო სისტემის მოწყობა

15,951

15,951

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,951

15,951

 

-

   

-

   

02 02 03 03

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162;  აღმაშენებლის ქ. №94;  რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158;  ვერულიძის ქ. №9;  აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური  სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია

70,266

70,266

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,266

70,266

 

-

   

-

   

02 02 03 04

ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხორებელი სახლების ეზოებში ახალი ცენტრალური საკანალიზაციო ხაზის მოწყობა

-

-

-

90,008

90,008

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

90,008

90,008

 

-

   

02 02 03 05

მუნიციპალიტეტში არსებული  №2 საკანალიზაციო სატუმბი სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

-

160,000

160,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

160,000

160,000

 

-

   

02 02 04

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

-

-

-

12,117

12,117

-

15,000

15,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

12,117

12,117

-

15,000

15,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

12,117

12,117

-

15,000

15,000

-

02 02 05

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

25,467

25,467

-

25,000

25,000

-

30,000

30,000

-

 

ხარჯები

25,467

25,467

-

25,000

25,000

-

30,000

30,000

-

 

სუბსიდიები

25,467

25,467

 

25,000

25,000

 

30,000

30,000

 

02 02 06

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექვსკავატორი) შეძენა

387,684

387,684

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,684

387,684

 

-

   

-

   

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

3,415,902

3,415,902

-

7,109,564

7,109,564

-

1,680,271

1,680,271

-

 

ხარჯები

81,346

81,346

-

51,486

51,486

-

123,851

123,851

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,725

4,725

-

11,486

11,486

-

73,851

73,851

-

 

სხვა ხარჯები

76,621

76,621

-

40,000

40,000

-

50,000

50,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,334,557

3,334,557

-

7,058,078

7,058,078

-

1,556,420

1,556,420

-

02 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

3,114,098

3,114,098

-

4,225,966

4,225,966

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,114,098

3,114,098

-

4,225,966

4,225,966

-

-

-

-

02 03 01 01

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი)

1,978,781

1,978,781

-

2,702,072

2,702,072

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,978,781

1,978,781

 

2,702,072

2,702,072

 

-

   

02 03 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  (ჯავახიშვილის ქ. N51; თავისუფლების ქ. N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა

189,053

189,053

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,053

189,053

 

-

   

-

   

02 03 01 03

დაბა ჩაქვში, მ. აბაშიძის ქ. N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

142,574

142,574

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142,574

142,574

 

-

   

-

   

02 03 01 04

ქალაქ ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

267,257

267,257

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267,257

267,257

 

-

   

-

   

02 03 01 05

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა  (I ეტაპი)

146,438

146,438

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146,438

146,438

 

-

   

-

   

02 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობის სამუშაოები

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

5,000

 

-

   

-

   

02 03 01 07

ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების შეძენა (214 ერთეული)

209,934

209,934

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209,934

209,934

 

-

   

-

   

02 03 01 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჩატურის მოწყობა (17 ერთეული)

36,118

36,118

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,118

36,118

 

-

   

-

   

02 03 01 09

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის,  ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფელ ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობა

116,203

116,203

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,203

116,203

 

-

   

-

   

02 03 01 10

ქალაქ ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა

22,741

22,741

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,741

22,741

 

-

   

-

   

02 03 01 11

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა

-

-

-

206,472

206,472

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

206,472

206,472

 

-

   

02 03 01 12

ქალაქ ქობულეთში, გურამიშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

142,264

142,264

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

142,264

142,264

 

-

   

02 03 01 13

ქალაქ ქობულეთში, კომახიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

159,527

159,527

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

159,527

159,527

 

-

   

02 03 01 14

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №215-ში სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

165,426

165,426

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

165,426

165,426

 

-

   

02 03 01 15

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №280-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

243,715

243,715

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

243,715

243,715

 

-

   

02 03 01 16

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებელის №99-ში სკვერის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

56,992

56,992

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

56,992

56,992

 

-

   

02 03 01 17

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

-

-

-

51,361

51,361

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

51,361

51,361

 

-

   

02 03 01 18

დაბა ჩაქვში, ბუკნარის ცენტრში სკვერის მოწყობა

-

-

-

498,137

498,137

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

498,137

498,137

 

-

   

02 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

62,201

62,201

-

299,949

299,949

-

1,391,528

1,391,528

-

 

ხარჯები

-

-

-

5,486

5,486

-

67,851

67,851

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

5,486

5,486

-

67,851

67,851

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,201

62,201

-

294,463

294,463

-

1,323,677

1,323,677

-

02 03 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

294,237

294,237

-

345,004

345,004

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

294,237

294,237

 

345,004

345,004

 

02 03 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები

28,304

28,304

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,304

28,304

 

-

   

-

   

02 03 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

478,673

478,673

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

478,673

478,673

 

02 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის №114-ში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

500,000

500,000

 

02 03 02 05

ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) საშხაპეების მოწყობა

9,038

9,038

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,038

9,038

 

-

   

-

   

02 03 02 06

სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში  სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა

15,151

15,151

-

138

138

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,151

15,151

 

138

138

 

-

   

02 03 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში სალექციო დარბაზის მოწყობა

9,708

9,708

-

88

88

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,708

9,708

 

88

88

 

-

   

02 03 02 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში  ოთახებისა და საპირფარეშოს აღდგენა გამაგრების სამუშაოები

-

-

-

5,486

5,486

-

67,851

67,851

-

 

ხარჯები

-

-

-

5,486

5,486

-

67,851

67,851

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

5,486

5,486

-

67,851

67,851

-

02 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

168,705

168,705

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

168,705

168,705

 

-

   

02 03 04

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

234,879

234,879

-

416,896

416,896

-

150,000

150,000

-

 

ხარჯები

76,621

76,621

-

40,000

40,000

-

50,000

50,000

-

 

სხვა ხარჯები

76,621

76,621

 

40,000

40,000

 

50,000

50,000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158,259

158,259

 

376,896

376,896

 

100,000

100,000

 

02 03 05

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

4,725

4,725

-

6,000

6,000

-

6,000

6,000

-

 

ხარჯები

4,725

4,725

-

6,000

6,000

-

6,000

6,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,725

4,725

-

6,000

6,000

-

6,000

6,000

-

02 03 06

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

-

-

-

30,000

30,000

-

30,000

30,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

30,000

30,000

 

30,000

30,000

 

02 03 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

299,606

299,606

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

299,606

299,606

 

-

   

02 03 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

228,156

228,156

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

228,156

228,156

 

-

   

02 03 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

498,051

498,051

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

498,051

498,051

 

-

   

02 03 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

236,105

236,105

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

236,105

236,105

 

-

   

02 03 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

128,407

128,407

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

128,407

128,407

 

-

   

02 03 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

-

181,669

181,669

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

181,669

181,669

 

-

   

02 03 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

-

390,054

390,054

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

390,054

390,054

 

-

   

02 03 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ცენტრის და სკვერის  კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

102,743

102,743

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

102,743

102,743

 

02 04

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

34,320

34,320

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,320

34,320

 

-

   

-

   

02 05

თუნუქის შესყიდვა

87,941

87,941

-

599,236

599,236

-

-

-

-

 

ხარჯები

87,941

87,941

-

599,236

599,236

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

87,941

87,941

 

599,236

599,236

 

-

   

02 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

496,434

496,434

-

182,174

182,174

-

-

-

-

 

ხარჯები

220

220

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

220

220

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

496,214

496,214

 

182,174

182,174

 

-

   

03  00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,945,701

2,945,701

-

3,351,515

3,351,515

-

4,648,770

4,648,770

-

 

ხარჯები

2,812,542

2,812,542

-

3,331,515

3,331,515

-

4,089,110

4,089,110

-

 

საქონელი და მომსახურება

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

104,000

104,000

-

 

სუბსიდიები

2,762,542

2,762,542

-

3,281,515

3,281,515

-

3,985,110

3,985,110

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,158

133,158

-

20,000

20,000

-

559,660

559,660

-

03 01

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

2,357,319

2,357,319

-

2,642,530

2,642,530

-

3,682,560

3,682,560

-

 

ხარჯები

2,226,820

2,226,820

-

2,642,530

2,642,530

-

3,201,700

3,201,700

-

 

საქონელი და მომსახურება

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

104,000

104,000

-

 

სუბსიდიები

2,176,820

2,176,820

-

2,592,530

2,592,530

-

3,097,700

3,097,700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,498

130,498

-

-

-

-

480,860

480,860

-

03 01 01

დასუფთავების ღონისძიებები

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

64,000

64,000

-

 

ხარჯები

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

64,000

64,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

64,000

64,000

-

03 01 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

2,176,820

2,176,820

-

2,592,530

2,592,530

-

3,101,200

3,101,200

-

 

ხარჯები

2,176,820

2,176,820

-

2,592,530

2,592,530

-

3,097,700

3,097,700

-

 

სუბსიდიები

2,176,820

2,176,820

 

2,592,530

2,592,530

 

3,097,700

3,097,700

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

3,500

3,500

 

03 01 03

ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა (200 ერთეული)

130,498

130,498

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,498

130,498

 

-

   

-

   

03 01 04

სანაპიროსთვის დეკორატიული ურნები

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

03 01 05

სანაგვე კონტეინერების შეძენა

-

-

-

-

-

-

90,000

90,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

90,000

90,000

 

03 01 06

ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

-

-

-

-

-

-

387,360

387,360

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

387,360

387,360

 

03 02

გარემოს დაცვა

588,382

588,382

-

708,985

708,985

-

966,210

966,210

-

 

ხარჯები

585,722

585,722

-

688,985

688,985

-

887,410

887,410

-

 

სუბსიდიები

585,722

585,722

-

688,985

688,985

-

887,410

887,410

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,660

2,660

-

20,000

20,000

-

78,800

78,800

-

03 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

329,505

329,505

-

409,730

409,730

-

586,450

586,450

-

 

ხარჯები

326,845

326,845

-

392,530

392,530

-

522,500

522,500

-

 

სუბსიდიები

326,845

326,845

 

392,530

392,530

 

522,500

522,500

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,660

2,660

 

17,200

17,200

 

63,950

63,950

 

03 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

258,877

258,877

-

299,255

299,255

-

379,760

379,760

-

 

ხარჯები

258,877

258,877

-

296,455

296,455

-

364,910

364,910

-

 

სუბსიდიები

258,877

258,877

 

296,455

296,455

 

364,910

364,910

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2,800

2,800

 

14,850

14,850

 

04. 00

განათლების ხელშეწყობა

4,386,988

4,386,988

-

9,848,059

9,848,059

-

10,631,559

10,631,559

-

 

ხარჯები

3,101,267

3,101,267

-

4,445,594

4,445,594

-

5,916,040

5,916,040

-

 

სუბსიდიები

3,101,267

3,101,267

-

4,445,594

4,445,594

-

5,916,040

5,916,040

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,285,720

1,285,720

-

5,402,465

5,402,465

-

4,715,519

4,715,519

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4,386,988

4,386,988

-

9,848,059

9,848,059

-

10,631,559

10,631,559

-

 

ხარჯები

3,101,267

3,101,267

-

4,445,594

4,445,594

-

5,916,040

5,916,040

-

 

სუბსიდიები

3,101,267

3,101,267

-

4,445,594

4,445,594

-

5,916,040

5,916,040

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,285,720

1,285,720

-

5,402,465

5,402,465

-

4,715,519

4,715,519

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3,108,647

3,108,647

-

4,505,244

4,505,244

-

5,956,340

5,956,340

-

 

ხარჯები

3,101,267

3,101,267

-

4,445,594

4,445,594

-

5,916,040

5,916,040

-

 

სუბსიდიები

3,101,267

3,101,267

 

4,445,594

4,445,594

 

5,916,040

5,916,040

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,380

7,380

 

59,650

59,650

 

40,300

40,300

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,278,340

1,278,340

-

5,342,815

5,342,815

-

4,675,219

4,675,219

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,278,340

1,278,340

-

5,342,815

5,342,815

-

4,675,219

4,675,219

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა

-

-

-

679,807

679,807

-

2,117,123

2,117,123

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

679,807

679,807

 

2,117,123

2,117,123

 

04 01 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

1,108,268

1,108,268

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,108,268

1,108,268

 

-

   

04 01 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

273,499

273,499

-

1,101,047

1,101,047

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273,499

273,499

 

1,101,047

1,101,047

 

-

   

04 01 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

311,466

311,466

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311,466

311,466

 

-

   

-

   

04 01 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა

74,238

74,238

-

1,512,812

1,512,812

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,238

74,238

 

1,512,812

1,512,812

 

-

   

04 01 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები

619,137

619,137

-

540,881

540,881

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

619,137

619,137

 

540,881

540,881

 

-

   

04 01 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

-

-

-

200,000

200,000

-

1,222,656

1,222,656

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

200,000

200,000

 

1,222,656

1,222,656

 

04 01 02 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

-

-

-

200,000

200,000

-

1,335,440

1,335,440

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

200,000

200,000

 

1,335,440

1,335,440

 

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,513,174

2,513,174

-

2,966,657

2,966,657

-

2,531,289

2,531,289

-

 

ხარჯები

1,576,804

1,576,804

-

1,827,620

1,827,620

-

2,464,689

2,464,689

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,446

4,446

-

53,800

53,800

-

191,100

191,100

-

 

სუბსიდიები

1,567,558

1,567,558

-

1,675,020

1,675,020

-

2,077,589

2,077,589

-

 

სხვა ხარჯები

4,800

4,800

-

98,800

98,800

-

196,000

196,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936,370

936,370

-

1,139,037

1,139,037

-

66,600

66,600

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1,209,538

1,209,538

-

1,490,276

1,490,276

-

511,645

511,645

-

 

ხარჯები

298,901

298,901

-

366,635

366,635

-

509,445

509,445

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

18,500

18,500

-

 

სუბსიდიები

294,101

294,101

-

350,635

350,635

-

460,945

460,945

-

 

სხვა ხარჯები

4,800

4,800

-

16,000

16,000

-

30,000

30,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

910,637

910,637

-

1,123,641

1,123,641

-

2,200

2,200

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

221,213

221,213

-

250,635

250,635

-

330,680

330,680

-

 

ხარჯები

221,213

221,213

-

250,635

250,635

-

328,480

328,480

-

 

სუბსიდიები

221,213

221,213

 

250,635

250,635

 

328,480

328,480

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

2,200

2,200

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

4,800

4,800

-

16,000

16,000

-

48,500

48,500

-

 

ხარჯები

4,800

4,800

-

16,000

16,000

-

48,500

48,500

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

18,500

18,500

-

 

სხვა ხარჯები

4,800

4,800

 

16,000

16,000

 

30,000

30,000

 

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

72,888

72,888

-

100,000

100,000

-

132,465

132,465

-

 

ხარჯები

72,888

72,888

-

100,000

100,000

-

132,465

132,465

-

 

სუბსიდიები

72,888

72,888

 

100,000

100,000

 

132,465

132,465

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

910,637

910,637

-

1,123,641

1,123,641

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

910,637

910,637

-

1,123,641

1,123,641

-

-

-

-

05 01 04 01

ქალაქ ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია

68,716

68,716

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,716

68,716

 

-

   

-

   

05 01 04 02

სოფელ კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მინი სტადიონის მოწყობა

119,257

119,257

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,257

119,257

 

-

   

-

   

05 01 04 03

სოფელ ცეცხლაურში არსებული სპორტული მოედნის შემოღობვა და ხინოს დასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა

167,650

167,650

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,650

167,650

 

-

   

-

   

05 01 04 04

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ. N140, კომახიძის ქ. N13; კომახიძის ქ.  N15; რუსთაველის ქ. N162; აღმაშენებელის ქუჩაზე დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების რეაბლიტაცია

257,680

257,680

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,680

257,680

 

-

   

-

   

05 01 04 05

მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა

65,474

65,474

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,474

65,474

 

-

   

-

   

05 01 04 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა

178,789

178,789

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,789

178,789

 

-

   

-

   

05 01 04 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუცუბანში, თეთროსნის დასახლებაში სტადიონის მოწყობა

-

-

-

108,642

108,642

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

108,642

108,642

 

-

   

05 01 04 08

სოფელ ბობოყვათში სტადიონის მოწყობის სამუშაოები

3,330

3,330

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,330

3,330

 

-

   

-

   

05 01 04 09

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, რუსთაველის ქ.№162დ, რუსთაველის ქ. №140 და ლესელიძის ქუჩაზე) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები

49,740

49,740

-

87,730

87,730

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,740

49,740

 

87,730

87,730

 

-

   

05 01 04 10

ქალაქ ქობულეთში, სპორტსკოლასთან არსებული ფეხბურთის მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

157,482

157,482

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

157,482

157,482

 

-

   

05 01 04 11

ქ. ქობულეთში ცენტრალურ  პარკში სტადიონის მოწყობა და ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია

-

-

-

202,735

202,735

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

202,735

202,735

 

-

   

05 01 04 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტისდაბა ოჩხამურში სპორტული მოედნის მოწყობა

-

-

-

177,349

177,349

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

177,349

177,349

 

-

   

05 01 04 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში არსებული მინი სტადიონის დემონტაჟი და ახალის მოწყობა

-

-

-

66,890

66,890

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

66,890

66,890

 

-

   

05 01 04 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (ცხრაფონა) მინი სტადიონის მოწყობა

-

-

-

159,426

159,426

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

159,426

159,426

 

-

   

05 01 04 15

ქ. ქობულეთში ,,მტს"-ის დასახლებაში მინი სტადიონის მოწყობა

-

-

-

163,387

163,387

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

163,387

163,387

 

-

   

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,303,636

1,303,636

-

1,476,381

1,476,381

-

2,019,644

2,019,644

-

 

ხარჯები

1,277,903

1,277,903

-

1,460,985

1,460,985

-

1,955,244

1,955,244

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,446

4,446

-

53,800

53,800

-

172,600

172,600

-

 

სუბსიდიები

1,273,457

1,273,457

-

1,324,385

1,324,385

-

1,616,644

1,616,644

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

82,800

82,800

-

166,000

166,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,733

25,733

-

15,396

15,396

-

64,400

64,400

-

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

474,497

474,497

-

462,881

462,881

-

553,844

553,844

-

 

ხარჯები

450,614

450,614

-

458,735

458,735

-

512,844

512,844

-

 

სუბსიდიები

450,614

450,614

 

458,735

458,735

 

512,844

512,844

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,883

23,883

 

4,146

4,146

 

41,000

41,000

 

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

513,226

513,226

-

529,000

529,000

-

654,840

654,840

-

 

ხარჯები

513,226

513,226

-

527,000

527,000

-

647,040

647,040

-

 

სუბსიდიები

513,226

513,226

 

527,000

527,000

 

647,040

647,040

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2,000

2,000

 

7,800

7,800

 

05 02 03

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება (5 პროექტი)

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

15,000

15,000

 

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

204,961

204,961

-

212,350

212,350

-

270,070

270,070

-

 

ხარჯები

204,961

204,961

-

207,100

207,100

-

270,070

270,070

-

 

სუბსიდიები

204,961

204,961

 

207,100

207,100

 

270,070

270,070

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

5,250

5,250

 

-

   

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

4,446

4,446

-

9,800

9,800

-

77,600

77,600

-

 

ხარჯები

4,446

4,446

-

9,800

9,800

-

77,600

77,600

-

 

საქონელი და მომსახურება

4,446

4,446

-

9,800

9,800

-

77,600

77,600

-

05 02 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

-

-

-

44,000

44,000

-

95,000

95,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

44,000

44,000

-

95,000

95,000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

44,000

44,000

-

95,000

95,000

-

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

106,506

106,506

-

135,550

135,550

-

202,290

202,290

-

 

ხარჯები

104,656

104,656

-

131,550

131,550

-

186,690

186,690

-

 

სუბსიდიები

104,656

104,656

 

131,550

131,550

 

186,690

186,690

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,850

1,850

 

4,000

4,000

 

15,600

15,600

 

05 02 08

„დავით ხახუტაიშვილისა და ნინო აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის”

-

-

-

82,800

82,800

-

151,000

151,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

82,800

82,800

-

151,000

151,000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

82,800

82,800

 

151,000

151,000

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,524,983

1,524,983

-

2,264,766

2,264,766

-

2,892,910

2,892,910

-

 

ხარჯები

1,524,928

1,524,928

-

2,263,716

2,263,716

-

2,890,210

2,890,210

-

 

საქონელი და მომსახურება

965

965

-

1,530

1,530

-

1,660

1,660

-

 

სუბსიდიები

333,510

333,510

-

500,786

500,786

-

548,750

548,750

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

741,227

741,227

-

1,729,400

1,729,400

-

1,809,800

1,809,800

-

 

სხვა ხარჯები

449,226

449,226

-

32,000

32,000

-

530,000

530,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55

55

-

1,050

1,050

-

2,700

2,700

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

674,165

674,165

-

1,724,036

1,724,036

-

1,589,250

1,589,250

-

 

ხარჯები

674,110

674,110

-

1,722,986

1,722,986

-

1,586,550

1,586,550

-

 

სუბსიდიები

333,510

333,510

-

500,786

500,786

-

548,750

548,750

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

340,599

340,599

-

1,222,200

1,222,200

-

1,037,800

1,037,800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55

55

-

1,050

1,050

-

2,700

2,700

-

06 01 01

იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

-

-

-

-

-

-

9,000

9,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-