ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016444
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
4
24/12/2021
ვებგვერდი, 28/12/2021
190020020.35.138.016444
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2021 - 20/01/2022)

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2021 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 დეკემბრის №24 დადგენილება.

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.


ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე
თავი I. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

25 352,5

25 117,5

17 876,5

7 240,9

21 346,4

21 346,4

-

 გადასახადები

13 575,3

15 480.2

15 480.2

-

19 725,2

19 725,2

-

 გრანტები

10 679,3

7 535.8

294.8

7 240,9

300,0

300,0

-

 სხვა შემოსავლები

1 098,0

2 101.5

2 101.5

-

1 321,2

1 321,2

-

 II. ხარჯები

12 665,1

14 239.3

14 095.9

143.4

16 450,1

16 450,1

-

 შრომის ანაზღაურება

1 906,7

2 014,3

2 014,3

-

3 156,1

3 156,1

-

 საქონელი და მომსახურება

3 439,7

2 894,7

2 779,8

114,9

2 319.7

2 319.7

-

 პროცენტი

77,6

68,6

68,6

-

50,0

50,0

-

 სუბსიდიები

4 351,3

7 208,3

7 208,3

-

8 465.2

8 465.2

-

გრანტები

193,9

248,0

248,0

 

235,0

235,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

976,9

1 212,0

1 212,0

-

1 237.4

1 237.4

-

 სხვა ხარჯები

1 719,1

593,4

565,0

28,5

987.4

987.4

-

 III. საოპერაციო სალდო

12 687,5

10 878.2

3 780,6

7 097.5

4 895.3

4 895.3

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 063,3

13 637.2

5 327.2

8 310.0

4 775.7

4 775.4

-

 ზრდა

13 205,0

15 877.2

7 567.2

8 310.0

5 059.3

5 059.3

-

 კლება

141,7

2 240.0

2 240.0

-

283,6

283,6

 

 V. მთლიანი სალდო

-375,9

- 2 759,0

- 1 546.6

-1 212.4

119.9

119.9

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-495,7

- 2 878.9

- 1 666,5

-1 212.4

0.0

0.0

-

 ზრდა

8,6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

-

 ვალუტა და დეპოზიტები

8,6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

 

 კლება

504,3

2 878.9

1 666.5

 1 212.4

0,0

0,0

-

 ვალუტა და დეპოზიტები

504,3

2 878.9

1 666.5

 1 212.4

0,0

0,0

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-119,8

- 119,9

- 119,9

-

-119,9

-119,9

-

 კლება

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 საშინაო

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 სესხები

-

-

   

119,9

119,9

 

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

   

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

 0,0

-

0,0

0,0

-

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

25 494,2

27 357,5

20 116.5

7 240.9

21 630,0

21 630,0

-

 შემოსავლები

25 352,5

25 117,5

17 876.5

7 240.9

21 346,4

21 346,4

-

 არაფინანსური აქტივების კლება

141,7

2 240.0

2 240.0

0,0

283,6

283,6

-

 გადასახდელები

25 989,9

30 236.4

21 783.0

8 453.3

21 630,0

21 630,0

-

 ხარჯები

12 665,1

14 239.3

14 095.9

143.4

16 450.8

16 450.8

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 205,0

15 877.2

7 567.2

8 310.0

5 059.3

5 059.3

-

 ვალდებულებების კლება

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 ნაშთის ცვლილება

 -495,7

 3 065,3

 1 666,5

1 398,8

 

 

-

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 21 346,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

25 352,5

25 117.5

17 876.5

7 240.9

21 346,4

21 346,4

-

გადასახადები

13 575,3

15 480.2

15 480.2

-

19 725,2

19 725,2

-

ქონების გადასახადი

3 954,0

2 900.0

2 900.0

-

4 000.00

4 000.00

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 621,3

12 580.2

12 580.2

-

15 725,2

15 725,2

 

გრანტები

10 679,3

7 535.8

294.8

7 240.9

300,0

300,0

-

სხვა შემოსავლები

1 098,0

2 101.5

2 101.5

-

1 321,2

1 321,2

-

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 19 725,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

13 575,3

15 480.2

15 480.2

-

19 725,2

19 725,2

-

 საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

-

-

-

 -

 დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 621,3

12 580.2

12 580.2

 -

15 725,2

15 725,2

 -

 ქონების გადასახადი

3 954,0

2 900.0

2 900.0

-

4 000,0

4 000,0

-

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 280,1

2 525.0

2 525.0

 

3 625,0

3 625,0

-

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

125,7

1,0

1,0

-

1,0

1,0

-

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

43,6

22,0

22,0

-

22,0

22,0

-

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

75,1

47.0

47.0

 -

47,0

47,0

-

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

429,5

305.0

305.0

-

305,0

305,0

-

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 300.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

10 679,3

7 535.8

300,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

 -

-

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10 679,3

7 535.8

300.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

460,8

294.8

 

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

270.0

270,0

300,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებალად

190,8

24.8

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

 

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

10 218,5

7 240.9

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

7 540,0

6 280.8

 

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

923,7

966,2

 

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

465,2

300,0

 

მიმდინარე ტრანსფერი

106,8

48.1

 

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

-

-

 

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

400,0

-

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

170,8

-

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 321,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1 098.0

2 101.5

1 321,2

 შემოსავლები საკუთრებიდან

529.6

1 096.5

563,2

პროცენტი

215.6

260,0

260,0

დივიდენდი

-

533,3

303,2

 რენტა

313.9

303,2

303,2

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

158.8

378,0

258,0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

147.9

348,0

228,0

სანებართვო მოსაკრებელი

19.4

28,0

28,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

120,0

-

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

125.8

200,0

150,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2,6

-

-

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10.9

30,0

30,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

274.3

542,0

500,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

135,3

85,0

50.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16 450,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 წლის

 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

12 665.1

14 239,3

14 095,9

143,4

16 450,8

16 450,8

-

 შრომის ანაზღაურება

1 906.7

2 014,3

2 014,3

-

3 156,1

3 156,1

-

 საქონელი და მომსახურება

3 439.7

2 894,7

2 779,8

114,9

2 319,7

2 319,7

-

 პროცენტები

77.6

68,6

68,6

-

50,0

50,0

-

 სუბსიდიები

4 351,3

7 208,3

7 208,3

-

8 465,2

8 465,2

-

გრანტები

193.9

248,0

248,0

-

235.0

235.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

976.9

1 212,0

1 212,0

-

1 237,4

1 237,4

-

 სხვა ხარჯები

1 719.1

593,4

565,0

28,5

987,4

987,4

-

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 4 775,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 059,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -283,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

13.7

27,0

327,0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,8

27,0

327,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

-

 

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

4,9

-

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 806,0

13 350,1

3 394,7

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 548,6

2 356,0

600,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1 225,5

2 536,8

328.9

 02 03

 გარე განათება

563,7

294,7

200.0

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

02 05

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

-

-

-

 02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

-

-

-

 02 07

კეთილმოწყობა

2 466,7

8 162,6

2 656,4

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

1,6

-

-

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

56,0

0.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

-

-

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

-

56,0

 

 04 00

 განათლება

1 515,7

1 392,6

944.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

23,4

71,6

0.0

 04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 492,2

1 320,9

944.0

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

-

-

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

766,7

898,3

389.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

515,4

534,4

170.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

249,6

363,9

219.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

1,8

-

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

103,0

153,2

4,6

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

103,0

153,2

4,6

06 02

სოციალური დაცვა

0,0

-

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 205,0

15 877,2

5 059,3

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

141,7

2 240,0

283.6

 ძირითადი აქტივები

27,9

1 012,0

12.0

 არაწარმოებული აქტივები

113,8

1 228,0

271.6

 მიწა

113,8

1 228,0

271.6

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 067,4

3 455,1

5 312,6

 7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 067,4

3 455,1

5 312,6

 7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 067,4

3 413,4

5 112,6

 7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

41,7

200.0

 7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

-

0.0

 7 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

11 021,6

11 395,6

3 685,3

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

359,1

460,0

488.9

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

359,1

460,0

488.9

 7 4 5

ტრანსპორტი

6 997,8

2 632,1

540,0

 7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6 997,8

2 632,1

540,0

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3 664,7

8 303,5

2 656,4

 7 5

გარემოს დაცვა

1 590,7

2 234,5

2 115,8

 7 5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1 590,7

2 234,5

2 115,8

 7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 208,3

3 332,8

1 113,9

7 6 1

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

 7 6 3

წყალმომარაგება

1 202,3

2 510,8

313,9

 7 6 4

გარე განათება

1 006,1

814,7

700.0

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

7,3

100.0

 7 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

287,5

352,6

208.0

 7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

184,5

255,1

208.0

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

103,0

97,5

0,0

 7 8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 370,3

3 027,2

2 548,6

 7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 465,2

2 043,2

2 078,6

 7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

905,1

983,9

470.0

 7 9

განათლება

4 174,8

4 894,1

5 141.9

 7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

3 068,6

4 000,3

4 698,9

 7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 106,2

893,9

443,0

 7 10

სოციალური დაცვა

1 269,3

1 544,5

1 503.9

 7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

691,3

905,0

923.2

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

556,3

700,0

683,0

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

135,0

205,0

240.2

 7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

5,3

34,4

34.4

 7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

85,0

87,0

97,0

 7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

487,8

518,1

449,3

 

სულ

25 989,9

30 236,4

21 630,0

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4 895,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12 687,5

10 878,2

4 895,6

 მთლიანი სალდო

-375,9

-2 759,0

119,9

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-495,7

-2 878,9

0,0

 ზრდა

8,6

0,0

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტი

8,6

0,0

0,0

 კლება

504,3

2 878,9

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტი

504,3

2 878,9

0.0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს – 119.9 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 662.219 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 495.942 ათასი ლარი.

 

თავი II. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 799,2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

4 799,2

02 01

საგზაო ინფრასრტუქტურის განვითარება

640,0

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

40,0

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

500,0

02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

100,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

802,8

 02 02 01

 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

 

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება

 

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

313,9

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

488,9

 02 03

 გარე განათება

700,0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

500,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

200,0

 02 07

 კეთილმოწყობა

2 656,4

02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1000,0

02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

665,6

 02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

790,8

02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

200,0

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

02 08 01

 სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

640.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
 სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა:

- გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა;

- ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

 გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 8 000 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 3 500 გრძ/მ, ან ბეტონის გზაა 1 500 გრძ/მ). საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 300 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის საბოლოო მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

802.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

 წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

 -წყლის სსისტემების რეაბილიტაცია;

 -ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;

 წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 14 თემის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

313,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვ.) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2022 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და თანადაფინანსებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- სოფელ აწყურის წყლის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 650 ოჯახი;

-სოფელ სხვილისის სარწყავი წყლის და სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 450 ოჯახი; გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

488.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.

 ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

700.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6 500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20 000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 500,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;

- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

 გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2022 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

 მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

2 656.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 945,9 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 945.9

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 945.9

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1 945.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ისეთი ხარჯები როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შედეგი

 ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 738,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 04 00

განათლება

4 738.9

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 764.9

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

3 764.9

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

934.0

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

934.0

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

40,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3 764,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 საქართველოს ორგანული კანონის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად, აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა საჭირო ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2020 აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 450 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი.

 "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;

 ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;

 ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

 ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2020-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

934.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება და მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 951,6 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 951.6

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

962.0

 05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

210.0

 05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

170,0

05 01 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

353.5

05 01 04

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

228.5

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 796,6

 05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

492,0

 05 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

270,0

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

92.6

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

442,0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

200,0

 05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

200,0

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

78,0

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

78,0

05 04

 

თეატრები

 100,0

 

 

 

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

15,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

210,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის სპორტული პროგრამების განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზებას, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოებას, წახალისებას ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოებას ფულადი საჩუქარით. სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას;

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პროექტები:

 სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
- ,,მოყვარულთა თასი“-ს და ,,7x7 ფეხბურთის“ 2020 წლის ჩემპიონატები, სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები.
 -სპორტული პროგრამების განყოფილების მიერ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში (ჭადრაკი, შაში, ნარდი, მინი ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მოტოკროსი, წყლის ველოსიპედებით შეჯიბრი და სხვ.), სადაც მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები და სპორტის მოყვარულები.

 პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი


- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
 - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
-გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება

 

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

353,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 სპორტული სკოლა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას (კლუბს), ესენია: ფეხბურთი (84 მოსწავლე, სპორტული სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირებს ფეხბურთის გუნდი "სამცხე" - 16 ფეხბურთელი); თავისუფალი ჭიდაობა (23 მოსწავლე); რაგბი (44 მოსწავლე); ჭადრაკი (23 მოსწავლე); კალათბურთი (48 მოსწავლე) ; კრივი (51 მოსწავლე); ძალოსნობა (12 მოსწავლე) ; ტაეკვანდო (12 მოსწავლე) ; ძიუდო (17 მოსწავლე); კიკბოქსინგი (28 მოსწავლე); ბრძოლა წესების გარეშე (11 მოსწავლე); მკლავჭიდი (17 მოსწავლე), კარატე და ქართული ჭიდაობა რომლებიც ფუნქციონირებას შეუდგებიან ახალი სასწავლო წლის დასაწყისიდან სპორტული კომპლექსის ახალ დარბაზებში. სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ა(ა)იპ კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში შტატით გათვალისწინებულია 40 საშტატო თანამდებობა მათ შორის, ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 13 და 27 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე რეგიონალურ და საქართველოს პირველობაზე .

მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 მოსალოდნელი შედეგი: ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მძლეოსნობის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 01 04

228,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მძლეოსნობა, როგორც მასობრივი სპორტული სახეობა, ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარების საუკეთესო საშუალებაა ახალციხის მოსახლებისათვის ნებისმიერ ასაკში. ეს არის ტრადიციული სპორტი, რომელიც სჭირდება ყველა სპორტის სახეობას და მის განვითარებას. მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მეტი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, სპორტსმენ მძლეოსანთა პროფესიული მომზადება და შეჯიბრებებში (ადგილობრივი ღონისძიებები, საერთაშორისო და რეგიონალური შეჯიბრებები, ოლიმპიური თამაშები და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები) მონაწილეობა ერთგვარი სტიმული იქნება ახალგაზრდების ყოველდღიური აქტიური ცხოვრებისთვის. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი უზრუნველყოფს ადგილობრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებას, ნიჭიერი მძლეოსნების გამოვლენასა და მათ დაჯილდოებას სხვადასხვა სახის ფასიანი საჩუქრებით, მედლებითა და სიგელებით. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბში ფუნქციონირებს მძლეოსნობის ექვსი ჯგუფი ექვსი მწვრთნელით და დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ გუნდებში ირიცხება 110 მძლეოსანი, რომლებსაც ვამზადებთ ზემოთ აღნიშნულ სხვადასხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ყველაფერი შეუწყობს ხელს უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობას სპორტში თანაბრად გოგონებისა და ვაჟებისთვის. სპორტული კლუბი სისტემატიურად ზრუნავს კლუბის მოედნის, ბილიკების და მის გარშემო მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე. პროგრამის განმახორციელებელი მიზნად ისახავს დაიცვას გენდერული თანასწორობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა, ოლიმპიური, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიის მოპოვება. მძლეოსნობით დაინტერესებული მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა და მძლეოსნების გაუმჯობესებული შედეგები. წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი შეჯიბრებები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

492,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა- მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი ფოლკლორული ანსამბლი - ,,მესხეთი“. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, ბავშვთა მუსიკალური წრეები. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 700 აღსაზრდელი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,მესხეთი“ შედგება 11 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად იღებს მონაწილეობას, როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში. გაერთიანებაში შემავალ სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვის, მატყლის დამუშავების ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 3000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 700-ს ( შემცირებულია პანდემიის გამო). მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 15 000 მოსახლე (გაცემული წიგნების რაოდებობით). 2022 წლისათვის 15 000 ლარია გათვალისწინებული ახალი წიგნების შესაძენად (მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად).

 მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაქვემდებარებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრის მიზანია ქვეპოგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა კულტურულ- საგანმანათლებლო აქტივობებით, რათა არ მოხდეს ახალგაზრდობის მიგრაცია სოფლიდან ქალაქად, ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოყენებას სოფლის სასარგებლოდ (ახალგაზრდული ცენტრები ძირთადად სოფლადაა). ქალაქ ახალციხეში 2021 წელს რეაბილიტაცია უტარდება (ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე) ახალგაზრდულ ცენტრს, რომელიც გათვალისწინებულია სხვადასხვა წრეობრივი მუშაობისათვის, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ საკუთარი უნარჩვევების გამოვლინება. ახალგაზრდულ ცენტრებში აქტიურად მუშაობენ ახალგაზრდა მუშაკები, რომლებიც ჩართულები არიან სოფლის განვითარებაში, ეხმარებიან მოსახლეობას სხვდასხვა აქტივობების შესრულებაში.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა ახალგაზრდულ ცენტრებში. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა .

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. კულტურის სახლებსა და ახალგაზრდულ ცენტრებში ტარდება სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები. კულტურის სახლები, ახალგაზრდული ცენტრები, ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 02

270,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს სულ 338 მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. სკოლაში სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სწავლის გადასახადი მინიმალურია, რის გამოც სკოლა საჭიროებს სუბსიდირებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სუბსიდია შეადგენს სკოლის მთლიანი გადასახდელების 70%-ზე მეტს. პროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატურად მიმდინარეობს პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში. პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდიალია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატურად ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე კურსდამთვრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

92,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ეუფლებიან ხელოვნების შემდეგ მიმართულებებს: ხატვა, ფერწერა, მოდელირება, ქანდაკება, კერამიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მომავალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ტრადიციული ხალხური ფარდაგების ქსოვისა და თექის დამზადების ტექნოლოგიების შესწავლა. სკოლა არის წარმატებული როგორც საქართველოს, ისე საერთაშოირისო მასშტაბით. მოსწავლეებს სხვადასხვა გამოფენებსა და კონკურსებში დაკავებული აქვთ საპრიზო ადგილები. სკოლაში დასაქმებულია 12 თანამშრომელი - 8 პედაგოგი და ადმინისტრაციის 4 წარმომადგენელი. ახალციხის სამხატვრო სკოლაში 2020-2021 სასწავლო წელს ირიცხებოდა 253 მოსწავლე. სწავლის მსურველთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს, მიმდინარე წელს განხორციელდა სკოლის რეაბილიტაცია. სკოლის სრულყოფილი მუშაობისთვის საჭიროა სხვადასხვა სამუშაო მასალების შეძენა, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის დონის ამაღლებას და უფრო მეტი მოსწავლის მოზიდვას. 2021 წელს, პანდემიის გამო, საჭირო გახდა სკოლის მთლიანად სუბსიდირება, სკოლის ბიუჯეტი შეადგენს 87 100 ლარს. მიმდინარე წელს, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მომავალი თაობების აღზრდაში ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია მომავალი თაობების განვითარების ხელშეწყობა კულტურული და ესთეტიკური მიმართულებით, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

,,ახალციხის ციხის“, როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

442,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ - ახალციხის ციხე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს რაიონის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში.რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რაიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი/საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება.

ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 8 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და ა. შ. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს ციხის ტერიტორიაზე და ასევე დასახლების მასშტაბით (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამრთულობა და ხელმოსაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რაიონის და ქალაქის სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და მიმართულებების მიხედვით. თავის მხრივ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" ადმინისტრაცია ცდილობს ფართების გაიჯარებისას (ღონისძიებები, კონფერენციები და ა.შ.) მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ახალციხის ციხის ფუნქციურ მრავალფეროვნებას.

მოსალოდნელი შედეგი

 ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა, დასუფთავება და გამწვანება. ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 07

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე პირების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; წარმატებული სტუდენტების წახალისება მერის სტიპენდიით.
 პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება და მასში ჩართული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი


 კულტურის და განათლების სფეროების პოპულარიზაცია; კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე პირების მხარდაჭერა; განსაკუთრებული ნიჭის და შესაძლებლობების მქონე პირების გამოვლენა და მათი წახალისება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 08

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა და მათი ინვენტარით აღჭურვა;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის კულტურული ცხოვრების წესის გაუმჯობესება და მეტი კომფორტის შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 09

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03 01

78.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

 ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელება ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის ოთხი მიმართულებით:

 

1. ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

2. ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის მიზნით შესაბამისი პირობების შექმნა;

3. ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა;

4. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა.


 - თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;

 - ტურისტული ღონისძიებების განხორციელება: ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პროდუქტის (ბუკლეტი, რუქა, საიმიჯო ბროშურების და ა.შ) ბეჭდვა; ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების, კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა. შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც მათ საშუალება მიეცემათ, გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია), მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები.

 შემუშავებულ იქნას შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი გარემო, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას. შესწავლილი და გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები;

 პროფესიონალების მიერ შემუშავებულია შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები. გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების მდგომარეობა. ახალგაზრდების ინტელექტუალური დონე მნიშვნელოვნად ამაღლებულია, პროექტები განხორციელებულია თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეარტები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის და სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშოწყობა, კულტურის განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების პოპულარიზაცია.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 661.9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 661,8

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

208,0

 06 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

208,0

 06 01 02

ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1 453,9

 06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

3,0

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

240,2

 06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

18,0

 06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

183,3

 06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

18,0

 06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

155,0

06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

34,4

06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

22,0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

83,0

06 02 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

14,0

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

650,0

06 02 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

33,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

208.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;

მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადეკვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების (მათ შორის ც ჰეპატიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელებას სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვას. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას,

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

240.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; დღის ცენტრებში შშმ ბავშვებისთვის სერვისების დაფინანსება, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვან კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა და ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

18.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

183,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190-მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით. მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, არა იმიტომ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალია, არამედ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება.

 დაწესებულების ბენეფიციართა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით და სათნოების სახლის მომსახურებით.

მოსალოდნელი შედეგი

 ,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო.

 უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

18,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახების
მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

155,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ დახმარებას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოს ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას,

მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა.

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

34.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

22.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (წრიული მარშრუტით) მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 09

83,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მქონე 0-დან 1 წლამდე ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსება არაუმეტეს სამი თვის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

14.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უსახლკაროდ დარჩენილ მოქალაქეთა უზრუნველყოფა დროებითი საცხოვრებელი ფართით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

650,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩატარებული/ ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებებისა და მედიკამენტების შესაძენად გასაწევი ხარჯები. კერძოდ: სამედიცინო გამოკვლევებზე გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება; ქირურგიულ მომსახურებაზე მოქალაქის მიერ გადასახდელი ხარჯების დაფინანსება; ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის დაფინანსება (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, თანმხლები კვლევები, მედიკამენტები) შშმ ვეტერანთათვის და
ქრონიკული დაავადების მქონე პირთათვის მედიკამენტების ხარჯის დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. შეღავათიანი სამედიცინო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურებების მიწოდების გზით.
დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

33.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები, დედით ან მამით ობოლი ბავშვები, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. უზრუნველყოფილი იქნება სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

 ხელოვნებით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ახალციხის მუნიციპალიტეტი

25 989,9

30 236,4

21 783,0

8 453,3

21 630,0

21 630,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168

171

171

 

179

179

-

 

 ხარჯები

12 665.1

14 239,3

14 095,9

143,4

16 450,8

16 450,8

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1 906.7

2 014,3

2 014,3

-

3 156,1

3 156,1

-

 

 საქონელი და მომსახურება

3 439.7

2 894,7

2 779,8

114,9

2 319,7

2 319,7

-

 

 პროცენტები

77.6

68,6

68,6

-

50,0

50,0

-

 

 სუბსიდიები

4 351.3

7 208,3

7 208,3

 

8 465,2

8 465,2

-

 

 გრანტები

193.9

248,0

248,0

 

235,0

235,0

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

976.9

1 211,9

1 211,9

 

 1 237,4

1 237,4

-

 

 სხვა ხარჯები

1 719.1

593,4

564,9

28,5

987,4

987,4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 205.0

15 877,2

7 567,2

8 310,0

5 059,3

5 059,3

-

 

 ვალდებულებები

119.8

119,9

119,9

 

119,9

119,9

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 350.5

3 693.6

3 693.6

 

5 532,5

5 532,5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168

171

 

 

179

179

-

 

 ხარჯები

3 217.0

3 546.7

3 546.7

 

5 085,6

5 085,6

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1 906.7

2 014.3

2 014.3

 

3 156,1

3 156,1

-

 

 საქონელი და მომსახურება

920.3

1 180.4

1 180.4

 

1 419,7

1 419,7

-

 

 პროცენტები

77.6

68.6

68.6

 

50,0

50,0

-

 

 გრანტები

3.9

 

 

 

0,0

0,0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

110,0

78.4

78.4

 

76,0

76,0

-

 

 სხვა ხარჯები

198.5

205.0

205.0

 

383,8

383,8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.7

27,0

27,0

 

327,0

327,0

-

 

 ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 067,4

3 413,4

3 413,4

-

5 112,6

5 112,6

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168

171

 

-

179

179

-

 

 ხარჯები

3 058,6

3 386,4

3 386,4

-

4 785,6

4 785,6

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1 906.7

2 057,2

2 057,2

-

3 156,1

3 156,1

-

 

 საქონელი და მომსახურება

913.0

1 155,4

1 155,4

-

1 394,7

1 394,7

-

 

 პროცენტები

-

-

-

-

0,0

0,0

-

 

გრანტები

3.9

-

-

 

0,0

0,0

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

37.8

53,4

53,4

-

51,0

51,0

-

 

 სხვა ხარჯები

197.2

163.3

163.3

-

183,8

183,8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

27,0

27,0

-

327,0

327,0

-

 

 ვალდებულებები

-

 

 

-

0,0

0,0

-

 01 01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

884,4

930,4

930,4

-

1 427,5

1 427,5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

28

28

28

 

39

39

 

 

 ხარჯები

883.4

928,4

928,4

-

1 425,5

1 425,5

-

 

 შრომის ანაზღაურება

416.3

440.5

440.5

-

745,0

745,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

282.6

351.9

351.9

-

487,7

487,7

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

10.0

10.0

-

10,0

10,0

-

 

 სხვა ხარჯები

179,6

126,0

126,0

-

142,8

142,8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

2,0

2,0

-

2,0

2,0

-

 01 01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

2 094,2

2 387,0

2 387,0

-

3 568,1

3 568,1

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

134

136

136

 

134

134

 

 

 ხარჯები

2 086.3

2 362,0

2 362,0

-

3 243,1

3 243,1

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1 430,3

1 502,5

1 502,5

-

2 271,1

2 271,1

-

 

 საქონელი და მომსახურება

602,7

782,2

782,2

-

891,0

891,0

-

 

გრანტები

3,9

-

-

 

0,0

0,0

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

31.9

40,0

40,0

-

40,0

40,0

-

 

 სხვა ხარჯები

17.6

37,3

37,3

-

41,0

41,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

25,0

25,0

-

325,0

325,0

-

 

 ვალდებულებები

-

 

 

-

-

-

-

 01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

88.8

96,0

96,0

-

117,0

117,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

 

 

6

6

 

 

 ხარჯები

88.8

96,0

96,0

-

117,0

117,0

-

 

 შრომის ანაზღაურება

60,1

71,3

71,3

-

100,0

100,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

27,8

21,3

21,3

-

16,0

16,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

3,4

3,4

-

1,0

1,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

0,0

0,0

 

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

197.4

230,2

230,2

-

369,9

369,9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

77.6

110,3

110,3

-

250,0

250,0

-

 

 შრომის ანაზღაურება

-

 

 

-

 

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

 

 

-

 

-

-

 

 პროცენტები

77.6

68,6

68,6

-

50,0

50,0

-

 

 სუბსიდიები

-

 

 

-

 

-

-

 

 სხვა ხარჯები

-

41,7

41,7

-

200,0

200,0

-

 

 ვალდებულებები

119.8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 

41,7

41,7

-

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

 

 

 

-

200,0

200,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

 

 

 

-

 

 

-

 

 სხვა ხარჯები

-

41,7

41,7

-

200,0

200,0

-

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

-

 

 

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 სხვა ხარჯები

 

 

 

 

0.0

0.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

197.4

188,5

188,5

 

169,9

169,9

-

 

 ხარჯები

77.6

68,6

68,6

 

50,0

50,0

-

 

 პროცენტები

77.6

68,6

68,6

 

 

 

 

 

 ვალდებულებები

119.8

119,9

119,9

 

119,9

119,9

 

 01 02 04

 სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი

 

 

 

 

 

 

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

-

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

85.6

50,0

50,0

 

50.0

50.0

 

 

ხარჯები

80.8

50,0

50,0

 

50.0

50.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

7.3

25,0

25,0

 

25.0

25.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.2

25,0

25,0

 

25.0

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

1,4

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 229.9

14 728,4

7 661,1

7 067,3

4 799,2

4 799,2

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

2 423.9

1 378,3

1 349,8

28,5

1 404,5

1 404,5

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

 საქონელი და მომსახურება

912.5

889,2

889,2

0,0

565,0

565,0

-

 

 სუბსიდიები

335.9

434,0

434,0

0,0

473,9

473,9

-

 

 სხვა ხარჯები

1 175.5

55,1

26,6

28,5

365,6

365,6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 806.0

13 350,1

6 311,3

7 038,8

3 394,7

3 394,7

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 997.8

2 639,4

2 263,0

376,4

640.0

640.0

 

 

ხარჯები

449.2

283,4

283,4

-

40,0

40,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

449.2

263,4

263,4

 

40,0

40,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

20,0

20,0

 

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 548.6

2 356,0

1 979,6

376,4

600,0

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

449.2

233,4

233,4

 

40,0

40,0

-

 

 ხარჯები

449.2

233,4

233,4

 

40,0

40,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

449.2

233,4

233,4

 

40,0

40,0

-

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

0,0

0,0

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

6 548.6

2 398,7

2 029,6

369,1

500,0

500,0

-

 

ხარჯები

 

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 548.6

2 348,7

1 979,6

369,1

500,0

500,0

 

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

-

7,3

 

7,3

100,0

100,0

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

7,3

 

7,3

100,0

100,0

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1 561.3

2 970,8

1 546,6

1 424,2

802,8

802,8

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

335.9

434,0

434,0

-

473,9

473,9

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

 

 

 

 

სუბსიდიები

335.9

434,0

434,0

-

473,9

473,9

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 225.5

2 536,8

1 112,6

1 424,2

328,9

328,9

-

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

1 202.3

2 510,8

1 086,6

1 424,2

318,9

318,9

 

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 202.3

2 510,8

1 086,6

1 424,2

313,9

313,9

 

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

359.1

460,0

460,0

 

488,9

488,9

 

 

ხარჯები

335.9

434,0

434,0

 

473,9

473,9

 

 

სუბსიდიები

335.9

434,0

434,0

 

473,9

473,9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.2

26,0

26,0

 

15,0

15,0

 

 02 03

 გარე განათება

1 006.1

814,7

806,4

8,3

700,0

700,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

442.4

520,0

520,0

 

500,0

500,0

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

 საქონელი და მომსახურება

442.4

520,0

520,0

 

500,0

500,0

-

 

 სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

563.7

294,7

286,4

8,3

200,0

200,0

-

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

442.4

520,0

520,0

 

500,0

500,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

442.4

520,0

520,0

 

500,0

500,0

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 საქონელი და მომსახურება

442.4

520,0

520,0

 

500,0

500,0

-

 

 სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

 

-

-

 

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

563.7

294,7

286,4

8,3

200,0

200,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

563.7

294,7

286,4

8,3

200,0

200,0

 

 02 07

 კეთილმოწყობა

3 663.1

8 303,5

3 045,2

5 258,3

2 656,4

2 656,4

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

1 196.4

140,9

112,4

28,5

390,6

390,6

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

-

 

 საქონელი და მომსახურება

20.9

105,8

105,8

-

25,0

25,0

-

 

სხვა ხარჯები

1 175.5

35,1

6,6

28,5

365.6

365.6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 466.7

8 162,6

2 932,7

5 229,8

2 265,8

2 265,8

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

931.4

367,6

367,6

-

1 000.0

1 000.0

-

 

 ხარჯები

46.8

10,0

10,0

 

10,0

10,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

3.9

10,0

10,0

 

10,0

10,0

-

 

სხვა ხარჯები

42.9

-

-

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

884.6

357,6

357,6

-

990.0

990.0

 

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

1 577.3

3 019,0

482,3

2 536,7

665,0

665,0

-

 

 ხარჯები

1 134.7

35,1

6,6

28,5

365.6

365.6

-

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

1 132,6

35,1

6,6

28,5

365.6

365.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442,6

2 983,9

475,6

2 508,2

300,0

300,0

 

 02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

186,8

3 976,7

1 900,7

2 076,0

790.8

790.8

-

 

 ხარჯები

15,0

95,8

95,8

 

15,0

15,0

-

 

არაფინანსური აქტივები

171,9

3 880,9

1 804,9

2 076,0

775.8

775.8

 

 02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

967,6

940,2

294,6

645,6

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

967,6

940,2

294,6

645,6

200,0

200,0

 

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

1,6

-

-

-

0,0

0,0

-

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

-

-

-

0,0

0,0

-

 02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

1,6

-

-

-

0,0

0,0

-

 

 ხარჯები

 

-

-

 

 

 

-

 

 საქონელი და მომსახურება

 

-

-

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

-

-

-

0,0

0,0

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 393,3

2 046,0

2 046,0

 

1 945,9

1 945,9

-

 

 ხარჯები

1 393,3

1 990,0

1 990,0

 

1 945,9

1 945,9

-

 

სუბსიდია

1 393,3

450,0

450,0

 

1 945,9

1 945,9

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

56,0

56,0

 

-

-

 

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 393,3

450,0

450,0

 

 

 

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

1 393,3

450,0

450,0

 

 

 

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 საქონელი და მომსახურება

1 393,3

450,0

450,0

 

 

 

-

 

 სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

 

 

 

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

 

1 596,0

1 596,0

 

1 945.9

1 945.9

 

 

ხარჯები

 

1 540,0

1 540,0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

1 540,0

1 540,0

 

1 945.9

1 945.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

56,0

56,0

 

 

 

 

04 00

განათლება

3 928,1

4 495,8

3 237,5

1 258,3

4 738,9

4 738,9

-

 

 ხარჯები

2 412,4

3 103,3

2 988,4

114,9

3 794,9

3 794,9

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 საქონელი და მომსახურება

103,8

114,9

 

114,9

 

 

 

 

 სუბსიდიები

2 287,2

2 948,4

2 948,4

 

3 754,9

3 754,9

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

21,5

40,0

40,0

 

40,0

40,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 515,7

1 392,6

249,2

1 143,4

934,0

934,0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 310,6

3 020,0

3 020,0

-

3 764,9

3 764,9

 

 

 ხარჯები

2 287,2

2 948,4

2 948,4

-

3 754,9

3 754,9

 

 

 სუბსიდიები

2 287,2

2 948,4

2 948,4

 

3 754,9

3 754,9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

71,6

71,6

-

10,0

10,0

 

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

2 310,6

3 020,0

3 020,0

 

3 764,9

3 764,9

 

 

ხარჯები

2 287,2

2 948,4

2 948,4

 

3 754,9

3 754,9

 

 

სუბსიდიები

2 287,2

2 948,4

2 948,4

 

3 754,9

3 754,9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

71,6

71,6

 

10,0

10,0

 

   

 

 

 

 

 

 

 

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 596,0

1 435,8

177,5

1 258,3

934.0

934.0

 

 

 ხარჯები

103,8

114,9

 

114,9

-

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 492,2

1 320,9

177,5

1 143,4

934.0

934.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

758,0

980,3

177,5

802,8

934.0

934.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

758,0

980,3

177,5

802,8

934.0

934.0

 

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

837,9

455,6

 

455,6

-

-

 

 

 ხარჯები

103,8

114,9

 

114,9

-

-

 

 

 საქონელი და მომსახურება

103,8

114,9

 

114,9

-

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

734,2

340,7

 

340,7

-

-

 

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

21,5

40,0

40,0

 

40,0

40,0

 

 

ხარჯები

21,5

40,0

40,0

 

40,0

40,0

 

 

სხვა ხარჯები

21,5

40,0

40,0

 

40,0

40,0

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 617,0

3 425,5

3 395,2

30,3

2 951,6

2 951,6

 

 

 ხარჯები

1 850,3

2 527,1

2 527,1

 

2 562,6

2 562,6

 

 

 საქონელი და მომსახურება

109,9

260,2

260,2

 

335,0

335,0

 

 

 სუბსიდიები

1 380,8

1 889,2

1 889,2

 

1 874,6

1 874,6

 
 

გრანტები

190,0

248,0

248,0

 

235,0

235,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

169,7

129,8

129,8

 

118.0

118.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

766,7

898,3

868,1

30,3

389,0

389,0

 

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1 067.8

1 281,2

1 281,2

 

962,0

962,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

547.6

746,8

746,8

 

792,0

792,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

15.9

48,0

48,0

 

70,0

70,0

-

 

 სუბსიდიები

433.8

547,5

547,5

 

582.0

582.0

0.0

 

გრანტები

90.0

138,0

138,0

 

135,0

135,0

 

 

სხვა ხარჯები

6.2

13,3

13,3

 

5,0

5,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

520.4

534,4

534,4

 

170,0

170,0

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებები

114.6

199,3

199,3

 

210,0

210,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

-

 

 ხარჯები

114.6

199,3

199,3

 

210,0

210,0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

15.9

48,0

48,0

 

70,0

70,0

-

 

სუბსიდიები

2,5

 

 

 

 

 

 
 

გრანტები

90,0

138,0

138,0

 

135,0

135,0

 

 

სხვა ხარჯები

6,2

13,3

13,3

 

5,0

5,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

-

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

-

05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

517,0

534,4

534,4

 

170,0

170,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

1,7

 

 

 

 

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

515,4

534,4

534,4

 

170,0

170,0

 

05 01 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

255,7

332,5

332,5

 

353,5

353,5

-

 

 ხარჯები

255,7

332,5

332,5

 

353,5

353,5

-

 

 სუბსიდიები

255,7

332,5

332,5

 

353,5

353,5

-

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

 

 

 

-

05 01 04

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

180,5

215,0

215,0

 

228,5

228,5

-

 

 ხარჯები

175,6

215,0

215,0

 

228,5

228,5

-

 

 სუბსიდიები

175,6

215,0

215,0

 

228,5

228,5

-

 

 

არაფინანსური აქტივები

5,0

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 417.0

1 945,3

1 915.0

30,3

1 796,6

1 796,6

-

 

 ხარჯები

1 172.4

1 581.3

1 581.3

 

1 577,6

1 577,6

-

 

საქონელი და მომსახურება

76,5

142.2

142.2

 

195,0

195,0

 

 

 სუბსიდიები

932.4

1 326.7

1 326.7

 

1 277,6

1 277,6

 

 

გრანტები

-

-

-

 

-

-

 
 

სხვა ხარჯები

163,5

112,5

112,5

 

105,0

105,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.5

364,0

333,7

30,3

219,0

219,0

 

05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

423,8

463,0

463,0

 

492,0

492,0

-

 

 ხარჯები

412,2

458,0

458,0

 

480,0

480,0

-

 

 სუბსიდიები

412,2

458,0

458,0

 

480,0

480,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

5,0

5,0

 

12,0

12,0

 

05 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

225,9

254,0

254,0

 

270,0

270,0

-

 

 ხარჯები

225,9

247,0

247,0

 

263,0

263,0

-

 

 სუბსიდიები

225,9

247,0

247,0

 

263,0

263,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

7.0

7.0

 

7,0

7,0

 

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

56,0

87.1

87.1

 

92,6

92,6

-

 

 ხარჯები

56,0

84,7

84,7

 

92,6

92,6

-

 

სუბსიდიები

56,0

84,7

84,7

 

92,6

92,6

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

2.4

2.4

 

0,0

0,0

 

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

237,8

533,0

533,0

 

442,0

442,0

-

 

ხარჯები

237,8

533,0

533,0

 

442,0

442,0

 

 

სუბსიდიები

237,8

533,0

533,0

 

442,0

442,0

 

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

85,5

158,6

158,6

 

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

80,5

158,6

158,6

 

200,0

200,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

76,5

142,2

142,2

 

195,0

195,0

-

 

სუბსიდიები

0,5

4.0

4.0

 

 

 

 

 

გრანტები

-

-

-

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

3,5

12,5

12,5

 

5,0

5,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

-

-

 

-

-

 

05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

228.0

349,6

319,3

30,3

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

0,0

 

 

 

 

 

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.0

349,6

319,3

30,3

200,0

200,0

 

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

160.0

100,0

100,0

 

100,0

100,0

-

 

 ხარჯები

160.0

100,0

100,0

 

100,0

100,0

-

 

სხვა ხარჯები

160.0

100,0

100,0

 

100,0

100,0

-

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

17,5

74.0

74.0

 

78,0

78,0

-

 

ხარჯები

15.8

74.0

74.0

 

78,0

78,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

70,0

70,0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

-

-

 

-

-

 

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

17,5

74.0

74.0

 

78,0

78,0

 

 

 ხარჯები

15.8

74.0

74.0

 

78,0

78,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

70,0

70,0

 

70,0

70,0

 

 

გრანტები

-

-

-

 

-

-

 

 

სხვა ხარჯები

 

4,0

4,0

 

8,0

8,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

-

-

 

-

-

 

05 04

თეატრები

100,0

110,0

110,0

 

100,0

100,0

 

 

 ხარჯები

100,0

110,0

110,0

 

100,0

100,0

 

 

გრანტები

100,0

110,0

110,0

 

100,0

100,0

 

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

14.6

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

 

 ხარჯები

14.6

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

 

 სუბსიდიები

14.6

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 471.2

1 847,0

1 749,5

97,5

1 661,98

1 661,9

 

 

 ხარჯები

1 368.2

1 693,8

1 693,8

 

1 657,3

1 657,3

 

 

 სუბსიდიები

347.5

396,7

396,7

 

415,9

415,9

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

866.9

1 133,6

1 133,6

 

1 161,4

1 161,4

 

 

 სხვა ხარჯები

153.8

163.5

163.5

 

80,0

80,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.0

153,2

55,7

97,5

4,6

4,6

 

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

287.5

352.6

255,1

97,5

208,0

208,0

 

 

 ხარჯები

184.5

199.4

199.4

 

203,4

203,4

 

 

 სუბსიდიები

184.5

199.4

199.4

 

203,4

203,4

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.0

153,2

55,7

97,5

4,6

4,6

 

 06 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

184.5

255,1

255,1

 

208,0

208,0

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

184.5

199.4

199.4

 

203,4

203,4

 

 

 სუბსიდიები

184.5

199.4

199.4

 

203,4

203,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

55,7

55,7

 

4,6

4,6