ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016429
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
27/12/2021
ვებგვერდი, 29/12/2021
190020020.35.124.016429
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2021 - 25/02/2022)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2021 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად (ბიუჯეტი დანართი და პროგრამული დანართ თან ერთვის).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს : „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის   25 დეკემბრის   №23  დადგენილება  (საკანონმდებლო მაცნე, ვებ-გვერდი: www.matsne.gov.ge  28/12/2020 წ. სარეგისტრაციო კოდი:  190020020.35.124.016407);
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ გიორგიძედანართი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

14,996.0

13,280.2

7,689.4

5,590.8

8,390.3

8,245.3

145.0

გადასახადები

5,372.5

6,974.6

6,974.0

 0.0

7,425.3

7,425.3

 

გრანტები

9,054.6

5,590.8

0.0

5,590.8

145.0

 

145.0

სხვა  შემოსავლები

568.9

714.8

714.8

 0.0

820.0

820.0

 

II. ხარჯები

6,887.5

7,871.9

7,655.3

216.6

8,673.0

8,528.0

145.0

შრომის ანაზღაურება

1,627.1

1,779.0

1,710.0

69.0

2,446.0

2,370.0

76.0

საქონელი და მომსახურება

1,038.2

1,278.9

1,189.9

89.0

1,161.0

1,151.0

10.0

პროცენტი

35.9

44.3

44.3

 0.0

44.3

44.3

 0.0

სუბსიდიები

3,395.0

4,007.4

3,955.5

51.9

4,230.8

4,173.8

57.0

გრანტები

13.4

11.2

11.2

0.0 

12.2

12.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

486.3

537.2

535.2

2.0

575.1

573.1

2.0

სხვა ხარჯები

291.5

213.9

209.2

4.7

 203.6

203.6

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

8,108.5

5,408.3

34.1

5,374.2

-282.7

-282.7

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,963.3

7,507.0

366.7

7,140.3

 80.9

  80.9

0.0

ზრდა

7,542.4

9,139.4

1,999.1

7140.3

530.9

530.9

0.0

კლება

579.0

1,632.4

1,632.4

0.0

450.0

450.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

1,145.2

-2,098.7

-332.6

-1,766.2

-363.6

-363.6

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,089.5

-2,154.4

-388.2

-1766.2

-419.3

-419.3

0.0

ზრდა

2,154.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0 

კლება

1,064.8

2,154.4

388.2

1766.2

419.3

419.3

0.0 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

VII .ვალდებულებების ცვლილება

-55.7

-55.7

-55.7

0.0

-55.7

-55.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

კლება

55.7

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

15,575.0

14,912.6

9,321.8

5,590.8

8,840.3

8,695.3

145.0

შემოსავლები

5,372.5

13,280.2

7,689.4

5,590.8

8,390.3

8,245.3

145.0

არაფინანსური აქტივების კლება

    579.0

1,632.4

1,632.4

0.0

450.0

450.0

0.0 

ფინანსური აქტივების კლება ( ნაშთის გამოკლებით)

1064.8

2,154.4

388.2

1,766.2

0.0

0.0

0.0 

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

გადასახდელები

14,429.9

17,067.0

9,710.1

7,356.9

9,259.6

9,114.6

145.0

ხარჯები

6,887.5

7,871.9

7,655.3

216.6

8,673.0

8,528.0

145.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,542.4

9139.4

1,999.1

7,140.3

530.9

530.9

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2154.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

0.0 

ნაშთის ცვლილება

-1064.8

-2154.4

-388.3

-1,766.2

-419.3

-419.3

0.0

 


მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8,390.3 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14,996.0

13,280.2

7,689.4

5,590.8

8,390.3

8,245.3

145.0

გადასახადები

5,372.5

6,974.6

6,974.6

0.0

7,425.3

7,425.3

 0.0

გრანტები

9054.6

5,590.8

0.0

5,590.8

145.0

 0.0

145.0

სხვა შემოსავლები

568.9

714.8

714.8

0.0

820.0

820.0

 0.0

 


მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 7,425.3 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს.

კლას.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022

წლის პროგნოზი

         

1.1

გადასახადები

5,372.5

6,974.6

7,425.3

1.1.3

გადასახადი ქონებაზე

235.3

750.0

350.0

1.1.3.1.1

ქონების გადასახადი

235.3

750.0

350.0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

115.7

550.0

250.0

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.1

0.0

0.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი

70.1

100.0

50.0

 

ფიზიკური პირებიდან

61.9

70.0

35.0

 

იურიდიული პირებიდან

8.2

30.0

15.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

44.4

100.0

50.0

 

ფიზიკური პირებიდან

17.7

25.0

15.0

 

იურიდიული პირებიდან

26.7

75.0

35.0

1.1.4

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)

5,137.1

6,224.6

7,075.3

 


მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 145.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9,054.6

5,590.8

145.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,130.0

130.0

145.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

130.0

130.0

145.0

სპეციალური ტრანსფერი

1,000.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,949.5

5,460.8

0.0

რგპფ გამოყოფილი თანხები

5745.7

5,043.7

       0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

346.0

346.0

0.0

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით

857.8

0.0

0.0

სხვა პროექტები და ფონდები

2,103.9

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 820.0 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს. კლას. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022

წლის პროგნოზი

 

       

1.4

სხვა შემოსავლები

568.9

714.8

820.0

1.4.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

345.3

500.5

540.0

1.4.1.1

პროცენტები

27.6

50.5

60.0

1.4.1.5

რენტა

317.7

450.0

480.0

1.4.1.5.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის

259.9

440.0

450.0

1.4.1.5.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

21.8

10.0

30.0

1.4.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

123.2

160.0

195.0

1.4.2.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

96.6

130.0

160.0

1.4.2.2.3

სანებართვო მოსაკრებლები

6.7

10.0

10.0

1.4.2.2.12

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

1.4.2.2.13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

1.4.2.2.14

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

90.0

120.0

150.0

1.4.2.3

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები

27.9

30.0

35.0

1.4.2.3.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

26.6

30.0

35.0

1.4.3

სანქციები, ჯარიმები, საურავები

31.5

40.0

70.0

1.4.4

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

68.8

11.4

15.0

 


მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8,673.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6,887.5

7,871.9

7,655.3

216.6

8,673.0

8,528.0

145.0

შრომის ანაზღაურება

1,627.1

1,779.0

1,710.0

69.0

2,446.0

2,370.0

76.0

საქონელი და მომსახურება

1,038.2

1,278.9

1,189.9

89.0

1,161.0

1,151.0

10.0

პროცენტები

35.9

44.3

44.3

0.0

44.3

44.3

 0.0

სუბსიდიები

3,395.0

4,007.4

3,955.5

51.9

4,230.8

4,173.8

57.0

გრანტები

13.4

11.2

11.2

0.0

12.2

12.2

 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

486.3

537.2

537.2

2.0

575.1

573.1

2.0

სხვა ხარჯები

291.5

213.9

209.2

4.7

203.6

203.6

0.0

 


მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 80.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 530.9 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,694.0

3,886.5

2,921.6

964.9

3,589.8

3,503.8

86.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,313.7

7,924.8

2,137.0

5,787.8

750.9

750.9

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,204.4

1,320.4

1.320.4

0.0

1,355.0

1,355.0

0.0

04 00

განათლება

1,648.9

2,037.6

1,489.8

547.7

1,550.0

1,550.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,019.1

1,267.9

1.267.9

0.0

1,273.0

1,273.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

605.1

629.9

573.4

56.5

695.9

636.9

59.0

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

სულ ჯამი

14,485.5

17,067.0

9,710.1

7.356.9

9,259.6

9,114.6

145.0

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 450.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020

წლის
ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022

წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

579.0

1,632.4

450.0

ძირითადი აქტივები

447.6

342.2

     200.0

არაწარმოებული აქტივები

131.4

1,290.2

250.0

მიწა

131.4

1,290.2

250.0

 


მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,555.4

2,915.6

3,503.8

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,478.1

2,781.4

3,403.8

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,478.1

2,746.4

3,373.8

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

35.0

30.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

77.3

134.2

100.0

7.2

თავდაცვა

82.9

85.0

92.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

6,964.5

8,199.9

330.0

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

-

-

-

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

531.9

705.6

100.0

7.4.4.3

მშენებლობა

531.9

705.6

100.0

7.4 5

ტრანსპორტი

5,625.5

5,960.4

50.0

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,625.5

5,960.4

50.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

-

885.9

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

-

885.9

0.0

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

806.9

648.0

180.0

7.5

გარემოს დაცვა

1,274.1

1,380.4

1,415.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0.0

1,315.4

1,350.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

56.9

60.0

60.0

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

-

-

-

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

-

5.0

5.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

12.6

-

-

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

279.5

550.8

360.9

7.6 1

ბინათმშენებლობა

101.3

1671

0.0

7.6 3

წყალმომარაგება

6.8

45.0

50.9

7.6 4

გარე განათება

171.4

338.7

310.0

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

-

-

-

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

91.6

85.1

107.8

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

91.6

85.1

107.8

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1020.0

1,267.9

1,273.0

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

311.1

402.2

418.0

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

630.0

767.7

770.0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

78.0

98.0

85.0

7.9

განათლება

1,648.9

2,037.9

1,550.0

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

1,122.3

1,479.8

1,550.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

526.6

557.7

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

526.6

557.7

0.0

7.10

სოციალური დაცვა

513.4

544.8

578.1

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

225.6

239.3

245.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

187.5

194.3

205.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა

38.1

45.0

45.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

-

4.5

5.0

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

10.3

11.0

14.2

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

29.9

44.5

47.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

-

45.0

45.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

37.9

0.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

209.6

200.0

216.9

 

სულ

14,485.5

17,067.0

9,259.6

 


მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო -282.7 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -363.6  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

საოპერაციო სალდო

8,108.5

5,408.3

-282.7

მთლიანი სალდო

1145.2

-2,098.7

-363.6

 


მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   - 419.3   ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,064.8

-2,154.4

-419.3

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტები და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

კლება

1,064.8

2,154.4

419.3

ვალუტა და დეპოზიტები

1,064.8

2,154.4

419.3

 

ფინანსური აქტივები გულისხმობს საპროგნოზო თავისუფალ ნაშთს 2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით.


მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -55.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-55.7

-55.7

-55.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

55.7

55.7

55.7

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ვალის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო  ვალი

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

100.0

 

პროცენტი

44.3

 

ძირი

55.7

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584.1 ათას ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. 2022 წელს რომლის შემცირება იგეგმება 100.0 ათასი ლარით.


თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები,მათ ფარგლებში განხორციელებული პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედააქციით.

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

2) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3) დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

4) განათლება;

5) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

6) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

7) ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა.

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერა და მიზანი შემდეგი რედაქციით:

ა) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00 )

 პრიორიტეტის მოკლე აღწერა- პრიორიტეტი მოიცავს საკანომმდებლო და აღმასრულებებლი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის ხარჯებს, ასევე საერთო დანიშნულების ხარჯებს, მათ შორის თანამშრომელთა პროფესიული უზრუნველყოფის მიმართულებით.

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 00 )

 პრიორიტეტის მოკლე აღწერა- მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიეტეტის მოსახლეობის კეთილდრეობასთან.ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების,გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა.) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას,რაც წინა პირობაა ტურიზმის მრეწველობის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების.აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,წყლის სისტემების,გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა.დაფინანსდება როგორც ახალი ობიექტების მშენებლობა ასევე არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები.

ბ.ა) საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (კოდი 02 01)

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას,ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა.  პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით.

  პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება

ბ.ბ) ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია ( კოდი 02 01 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა.გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილისა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაზიანებული ქუჩების, ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, გზებისა და ტროტუარების საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმპ პირებისთვის ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა,

ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა.გზების და ტროტუარების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;

ბ.გ) წყლის სისტემების განვითარება ( კოდი 02 02 )

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების  გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.

ბ.დ) სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია,ექსპლოატაცია ( კოდი 02 02 01 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვა შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

ბ.ე) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.მომსახურების ხარისხის მატება,სისტემაში შენახვის მოცულობის ზრდა.

ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების  გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ბ.ვ) გარე განათების ქსელის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

ბ.ზ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( კოდი 02 04 )

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის.

ბ.თ) მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია კოდი ( 02 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით.

პროგრამის მიზანია მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები.მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

ბ.ი) საკადასტრო რუქის დამზადება (კოდი 02 04 02)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

ბ.კ) შადრევნების ექსპლოატაცია ( 02 04 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ბ.ლ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები ( კოდი 02 05 )

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ.

პროგრამის მიზანია სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება.სოფლის საჭიროებების დაკმაყოფილება.

ბ.მ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა ( კოდი 02 06 )

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება ავარიული სახლების პროექტირება სანიაღვრე სისტემების პროექტირება საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა,სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

ბ.ნ) მშენებლობა- რეაბილიტაცია ( კოდი 02 07 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება.

პროგრამის მიზანია არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა.

ბ.ო)მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (კოდი 02 07 01 )

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება.მუნიციპალიტეტში  არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია  საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები;. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

 ქვეპროგრამის მიზანია გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები.

ბ.პ) საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა,მოწყობა,რეაბილიტაცია ( კოდი 02 07 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების გამაგრებითი სამუშაოები საყრდენი კედლების მოწყობის გზით და მდინარეების ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია გზების გვერდულების გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება, ნაპირსამაგრი ნაგებობების/ჯებირების მოწყობა-რეაბილიტაცია სტიქიის ლიკვიდაცია.

ბ.ჟ) საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა ( კოდი 02 09 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.

პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა.

გ) დასუფთავება და გარემოს დაცვა (კოდი 03 00 )

 პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება,ტერიტორიის თოვლის საფარის გაწმენდა,მოყინვის საწინაღდეგო სამუშაოების განხორციელება.მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა.დამატებითი ურნების დადგმა,არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა.

გ.ა)დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ( კოდი 03 01 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა.

  პროგრამის მიზანი  წამოადგენს  ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას.

გ.ბ) ქალაქის გამწვანება (კოდი 03 02)

ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა.

პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება  და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება.

დ)  განათლება ( კოდი 04 00 )

 პრიორიტეტის მოკლე აღწერა- პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:

- სკოლამდელი განათლება;

- სკოლის გარეშე განათლება;

- საკოლო განათლების ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების მიზანია აღსაზრდელების სკოლისათვის მომზადება,ინკლუზიური სკოლამდელი აღზღდის და განათლების მიწოდება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას,უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შქმნას,შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას,თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვას და განხორციელებას.

სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების მეშვეობით:

-  ვ.აშაკაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა;

-  ახალგაზრდული ცენტრი;

-  კ.ფოცხვერაშილის სახელობის სახელოვნებო სკოლა.

სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები,დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა,მოსწავლეტა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში,მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 2019 წელს, მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განხორციელდება მოსწავლეტა ტრანსპორტირება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა,რაც გულისხმობს: სკოლადელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვას და განხორციელებას,კვებითი უზრუნველოფას,ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას,თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუსაო პირობების შექმნას და სხვა.

დ.ა) სკოლამდელი აღზრდა ( კოდი 04 01)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური წლის განმავლობაში დაქვემდებარებულ ა.(ა).ი.პ-თან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს: კერძოდ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებთა გაერთიანების სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შემუშავებული თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვა და განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ფიზიკური, კოგნიტური, ემოციური და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარებას ასევე ამ სტანდარტის შეაბამისად სასწავლო სააღმზდელო დაწესებულებების ინფრასტუქტურის მოწყობა  და შეასაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა, პროგრამის ფარგლებში ა.(ა).ი.პ-ში შემავალ დაწესებულებებთან ერთად მოხდება სკოლამდელი დასკოლისგარეშე განათლების ხარისხის გაუჯობესების ხელშეწყობა, ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.

რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა  სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:

- ვ. ქაშაკაშვილის სახელობის  სამუსიკო სკოლა

-  ახალგაზრდული ცენტრი

- კ. ფოცხვერაშვილის სახელობის  სახელოვნებო  სკოლა.

 პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მოსალოდნელი შედეგია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამა გულისხმობს   სამუსიკო სკოლის საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერას, მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას, სხვადასხვა კონკურსებში მონაწიეობის უზრუნველყოფას, მოალოდნელი შედეგია მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა.

ახალგაზრდული ცენტრის პრიორიტეტია პროგრამის  ფარგლებში გაგრძელდეს სხვადასხვა საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, მოსწავლეთა  მხარდაჭერა და აქტივობებში ჩართულობა გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

პროგრამა გულისხმობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას,  განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა ადგილობრივ პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

დ.ბ) სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ( კოდი 04 02)

პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.

პროგრამის მიზანია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.

ე) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (კოდი 05 00)

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას,  კულტურული ცხოვრების      მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ამ მიზნით ფუნქციონირებს:

- რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები;

- ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა;

- ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;

- საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;

- სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.

ე.ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება; საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება; სახელობითი ტურნირების ჩატარება; შშმ პირებისათვის შესაბამისი სპორტული ინვენტარის შეძენა და შესაბამისი გარემოს შექმნა,  ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრში ბაზირებული სპორტის 9 სახეობის (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, თავ. ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კუნგ-ფუ სანდა, კრივი, ბოჩა;) ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ქალთა სპორტის  ხელშეწყობა, ფიტნეს სექტორის განვითარება.

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა.

ე.ბ) სპორტული ღონისძიბების დაფინანსება ( კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება.

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა.

ე.გ) ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ახალია და პირველად განხორციელდა 2020 წელს. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.(ა).ი.პ „საჭადრაკო კლუბი ბაღდათის“ დაფინანსება სუბსიდირების გზით. ა.(ა).ი.პ არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული.

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობას. პირველ ეტაპზე გაცემული სუბსიდია მოხმარდება საჭადრაკო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

ე.დ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( კოდი 05 02 )

პროგრამა გულისხმობს  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის        სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას,  კულტურული                                                                                          ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების   შექმნას,   სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო  საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:

1. რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი,   ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.

2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

პროგრამის მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი  საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.

ე.ე) კუტურული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შეძენას საერო,  საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად.

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა მათი მოტივაციის გაზრდა.

ე.ვ) ახლგაზრდული პროგრანმების დაფინანსება (კოდი 05 03)

პროგრამა გულისხმობს:

1)  ახალგაზრდული პლატფორმების(საბჭო, ცენტრი, კლუბი) გაძლიერებას და ხელშეწყობას ახალგაზრდული სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით.

2) მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების ორგანიზების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში.

3) ახალგაზრდების ინფორმირებას მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსების შესახებ და მათ კვალიფიციური მხარდაჭერას.

4) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას.

5) რეკრეაციული, შემეცნებითი და კულტურული  ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერას. (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ინტელექტუალური თამაშები)

6)  ახალგაზრდებისათვის პოტენციურად ხელმისაწვდომი შეკრების სივრცეებისა და მასში კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას.

7) ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარებას, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა.შ. საშუალებით) სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც განხორციელდება საქართველოს წითელი ჯვარის საზოგადოების მხარდაჭერითა და ჩართულობით

ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით,  საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

ე.ზ) ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა ( კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა რომელიც ხორციელდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ვანი-ბაღდათის ეპარქიას შორის გაფორმებული სუბსიდირების ხელშეკრულების  ფარგლებში.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ეკლესიის ფინანსური ხელშეწყობა.

ვ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( კოდი 06 00 )

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის განაგრძობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას რა მიზნითაც პრიორიტეტით გათვალისწინებულია 22 პროგრამა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ვ.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება ( კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

1. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

2. დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

4. სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

5.  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა.

ვ.ბ) სამედიცინო დახმარების ხარჯები (კოდი 06 02 01)

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობას რომელშიც დადასტურებული იქნება მოქალაქის დახმარების საჭიროება ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ სამედიცინო მომსახურების (კვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, ქიმიოთერაპია) ხარჯები. ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური დახმარების გაცემის წესის" შესაბამისად.  თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.

პროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და მათზე ზრუნვა, მკურნალობის ხარჯების თანადაფინასება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა.

ვ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (კოდი 06 02 02)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანების გარდაცვალების შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინასური დახმარება 250 ლარის ოდენობით.  ქვეპროგრამა ხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება. ვეტერანთა ოჯახების მხარდაჭერა.

ვ.დ) საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები (კოდი 06 02 03)

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრები (მშობელი, მეუღლე ან შვილი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 300 ლარის ოდენობით (8 აგვისტოს ან  27 სექტემბრის თარიღებთან დაკავშირებით).

ქვეპროგრამის მიზანია აქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების სოციალური დახმარება,მხარდაჭრა და თანადგომა.

ვ.ე) ოფასო სასადილოების დაფინანსება (კოდი 06 02 04)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო და სოციალურად  შეჭირვებული მოქალაქეები  ყოველდღიურად  მიიღებენ უფასო სადილს. ბენეფიციარი შეირჩევა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის" მიერ.

 მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვებით უზრუნველყოფა.

ვ.ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (კოდი 06 02 05)

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც 2021- 2022 წლებში შეეძინათ მეორე ან შემდეგი შვილი, საჩუქრად მიეცემათ: მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი, მესამე შვილის შეძენისას 300 ლარი, მეოთხე და შემდეგი შვილის შეძენისას 500 ლარი, ტყუპების შეძენისას 800 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

ვ.ზ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი  (კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა განკუთვნილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურილი ობიექტების აღსადგენად და/ან მოსახლეობის დასახმარებლად, როგორებიცაა: წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი და ა.შ. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ცენტრალური ბიუჯეტიდან სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი.

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია.

ვ.თ) თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება ( კოდი 06 02 07)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში. დახმარების მისაღებად, ოჯახმა, ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან უნდა დააკმაყოფილოს ერთ-ერთი მაინც: ა) ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. ბ) ოჯახში არის ონკოლოგიური, გადაადგილებაშეზღუდული, ფსიქიკური აშლილობის ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე პირი. გ)ოჯახში არის მარტოხელა მოხუცი, შშმ პირი ან ორი და მეტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. დ)ოჯახმა დაკარგა მარჩენალი. ე) ოჯახის შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. ვ) ოჯახში არის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი (აღნიშნული პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში). გასაცემი თანხის  ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. კრიზისული მდგომარეობის შემსუბუქება.

ვ.ი) ვეტერანთა დახმარება (კოდი 06 02 08)

აღნიშნული პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები. კერძოდ: 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასაჩუქრდებიან მეორე სოფლიო ომის მონაწილეები თითოეული 300 ლარით და  მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულები 200 ლარით; 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითოეული  ვეტერანი მიიღებს 200 ლარს; სხვა სახელმწიფოთატერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანები მიიღებენ თითოეული 100 ლარს; 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, ეკონომიკურად შეჭირვებული ვეტერანებს დახმარება გაეწევათ თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. მათი თანადგომა.

ვ.კ) შშმ პირთა დახმარება (კოდი 06 02 09)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; უსინათლო, სმენადაქვეითებულ, ეტლით მოსარგებლე და სხვა სახის შშმ პირებს თანადაფინასება გაეწევათ მათთვის საჭირო სპეციალური მოწყობლების შეძენისას; დაფინანსდება ტრენინგები და სხვა ღონისძიებები, რომლის მიზანი იქნება შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.  აგრეთვე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და თანადაფნასება გაეწევა შშმ პირს საზღვარგარეთ ჩასატერებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად (აუცილებლობის შემთხვევაში).     ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთათვის   ჰიგიენური საშუალებების  შეძენა.

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ვ.ლ) ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობის მონაწილეთა დახმარება (კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, დახმარების სახით მიიღებენ 200 ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანია ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა.

ვ.მ) დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება. (კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირებს წელიწადში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანს შეადგენს ხანდაზმულებზე ზრუნვისა და თანდგომის გამოხატვა.

ვ.ნ) დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება (კოდი 06 02 12)

პროგრამით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველსაყოფად ყოფელთვიურად მიიღებენ ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია,დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა სატრანსპორტო ხარჯების უზრუნველყოფა.  მათი ჯანმრთელობის სტაბილურობს ხელშეწყობა.

ვ.ო) 18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება (კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში,ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები (და რომელთაც 2022 წელს შეუსრულდათ 18 წელი). დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე - 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია ობოლი ბავშვების მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.

ვ.პ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მშობლის სტატუსი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის ნიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.

ვ.ჟ) მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. (კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში,ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.

ვ.რ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში,უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, გაიცემა ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. სარიტუალო მომსახურებისათვის თანხის გაცემა მოხდება მერის წარმომადგენლის მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანია უპატრონოიცვალებულთა  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფა.

ვ.ს) მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი 06 02 17)

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს,  რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000 -მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობას   გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  მედიკამენტების შესაძენად. დაფინანსება შეეხება შემდეგი დაავადებების მქონე პაციენტებს: ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური,  თირკმლის უკმარისობა,ინსულტის შემდგომი პერიოდი, შაქრიანი დიაბეტი, პარკინსონის დაავადება, ეპილეფსია, ბრონქული ასთმა, ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი, მიასთენია, ფენილკეტონურია,ცერებრალური დამბლა, ფსორიაზი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, პნევმონია, წითელი მგლურა, გლაუკომა, კატარაქტა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომი მკურნალობა, ოჯახური ხმელთშუაზღვის ცხელება, წითელი ქარი,სეფსისი, პრეიტონიტი, ანემია, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, გაფანტული სკლეროზი,კოვიდის შემდგომი გართულება,ღვიძლის დაავადება (ციროზი),პრადერ-ვილის სინდრომი.   0-დან  18 წლამდე   ასაკის ბავშვები მედიკამენტების თანხით დაფინანსდებიან მიუხედავად დიაგნოზისა.

ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებული პაციენტებისთვის სამკურნალო კვების უზრუნველსაყოფად  დახმარება გაიცემა ერთჯერადად საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 1500 ლარის ოდენობით; პრადე-ვილის სინდრომით დაავადებული პაციენტები, რომელსაც რეკომენდაციას უწევს მერიის სოციალური მუშაკი, დაფინანსდებიან სრულად, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა წლის განმავლობაში. ონკოლოგიური პაციენტები მედიკამენტების დაფინანსებით ისარგებლებენ წელიწადში ორჯერ, არანაკლებ ერთთვიანი ინტერვალისა, თითოეული მომართვისას 150 ლარის ოდენობით ხოლო სხვა ზემოთჩამოთვლილი დაავადების მქონე პაციენტები დაფინანსდებიან 100 ლარით, წელიწადში ერთჯერადად.

 თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე. ონკოლოგიური სენით, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებული პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

ვ.ტ) აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და რეაბილიტაციის პროგრამა. (კოდი 06 02 18)

აღნიშნული პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ განესაზღვრათ აუტიზმის სპექტრის  დიაგნოსტიკის, განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასებისა და/ან აბილიტაციის საჭიროება.  პროგრამა მოიცავს ერთი მხრივ, საჭიროების მქონე ბავშვების დიაგნოსტირებას, მათი განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასებას და  მეორე მხრივ, შესაბამისი  მომსახურების თანადაფინანსებას. თითოეული  ბენეფიციარისათვის მომსახურების დაფინანსება განისაზღვრება: ა) დიაგნოსტირების მიზნით - არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით (ერთჯერადად); ბ) განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასების მიზნით - 150 ლარის ოდენობით (6 თვეში ერთხელ); გ) აუტიზმის სპექტრის  მქონე მოზარდების ქცევითი თერაპიის სეანსების დაფინანსება - წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით .

 ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირების, შეფასებისა და ქცევითი თერაპიის საჭიროების მქონე 2-15 წლამდე მოზარდების იდენტიფიცირება; მათი სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება  ადრეული დიაგნოსტიკისა და რეაბილიტაციის პროცესის მხარდაჭერის გზით.

ვ.უ) სასურსათო პაკეტების შეძენა (კოდი 06 02 19)

პროგრამა შეიქმნა ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქების მიზნით და ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების სურსათით დახმარებას. დახმარების მიმღები ოჯახების იდენტიფიცირება მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის მიზანია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქება.

ვ.ფ) საცხოვრებლით უზრუნველოფა (კოდი 06 02 20)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით.  გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება  ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.

ქვეპროგრამის მიზანია, უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

ვ.ქ) ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება (კოდი 06 02 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე/ბინაზე ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით, ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2500 ლარისა.ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით.  გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება  ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.

ქვეპროგრამის მიზანია ხანძრისგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება.უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

ვ.ღ) ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება (კოდი 06 02 22)

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. პროგრამაში ოჯახის ჩართვა შეიძლება განხორციელდეს მოქალაქის, მერის წარმომადგენლის, სოციალური მუშაკის ან სხვა უწყების  მომართვის საფუძველზე. ოჯახის შეფასებას და საჭიროებების დადგენას უზრუნველყოფს ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი. სოციალური მუშაკის შეფასება და დასკვნა/რეკომენდაცია განიხილება მერიის სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის მიერ და მიიღება გადაწყვეტილება ბავშვიანი ოჯახისათვის საჭირო დახმარების თაობაზე.

აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა. ბავშვებისათვის უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

ვ.ყ) გენდერული თანასწორობის ხელშწყობა (კოდი 06 03)

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელია გენდერულითანასწორობის საბჭო,პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიურიჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების,მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა.პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე.იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ,სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე,რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული

პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას,უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას,გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ - ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ - მისი მიზანია არატოლერანტობისა და დისკრიმინაციის საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ -მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.,,ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მოანწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“-ადგილობრივ თვითმმართველობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თანასწორობის პრინციპები და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა.ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე.ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-

საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ.მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.,,გენდერის საათი“ - ადგილობრივი მოსახლეობის, საზოგადოების გაერთიანება ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრინციპების დასაცავად, გენდერულ თანასწორობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან - სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ინფორმირება ქალთა მიმართ და/ან ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და ძალადობის მსხვერპლთათვის იურიდიული დახამრების სერვის ების შესახებ. მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი - სტარტაპებისთვის და მეწარმე ქალებისთვის მოეწყობა გასვლითი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, რომელიც ხელსშეუწყობს ახალი კონტაქტების შეძენას, გაიჩინონ ახალი ბიზნეს პარტნიორები და განახორციელონ ახალი ბიზნეს იდეები.„სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე“ - რომლის მიზანია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალების მაქსიმალური ჩართულობის ხელშეწყობა, მათი წვლილის აღიარება ადგილობრივ განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაში, ასევე სოფლად სიღარიბის დაძლევაში.„გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება“ - მიზანი: მოსახლეობის ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების კუთხით და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის, ქალთა ოთახის სერვისების გაცნობა ,,ადამინის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე“- მიზანი: ხაზგსამა, რომ ადამიანები თანასწორი ვართ და ყველას გვაქვს თანასწორი უფლებები მიუხედავად იმისა, რომელ სტრუქტურას წარმოვადგენთ, რომელ აღმსარებლობას მივყვებით, რა ენაზე ვმეტყველებთ და ა. შ. ბალანსი ორ მნიშვნელოვან ამოცანას შორის: „ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს არის ადამიანის დაცვა“;

,,როგორ გავხდეთ წარამატებული ადამიანი“ - სკოლის მოსწავლეებისათვის გაიმართება მინი- ლექცია და დისკუსია ,,იყავი წარმატებული“ ,,რა არის წარმატება და რა უნარჩვევებია ამისთვის საჭირო“. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების ამაღლება. მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

პროგრამის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობირების ამაღლება.

ზ) პრიორიტეტი- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება,განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება სოფლის მეურნეობის და ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. მოხდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

 ზ.ა) სოფლის მეურნეობის  მხარდაჭერა (კოდი 07 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იმ ღონისძიებების გატარებას რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარებას  და დაეხმარება  აგრო ტურიზმში ჩართულ ბიზნესს.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოფლის მეურნეობი განვითარება და  აგროტურიზმის ხელშეწყობა.

ზ.ბ) ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა (კოდი 07 02)

პროგრამა ითვალისწინებს იმ ღონისძიებების გატარებას რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებას  და დაეხმარება ტურიზმში ჩართულ ბიზნესს.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.

საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ამაღლება ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება  


მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

ფუქც. კლას. კოდი

 

დასახელება

2020

 წლის

ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022

წლის პროექტი

   

სულ ჯამი

14,485.5

17,067.0

9,259.6

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

800.0

809.0

816.0

   

ხარჯები

6,887.5

7,871.9

8,673.0

   

შრომის ანაზღაურება

1,627.1

1,779.0

2.446.0

   

საქონელი და მომსახურება

1,038.1

1,278.9

1,161.0

   

პროცენტი

35.9

44.3

44.3

   

სუბსიდიები

3,395.1

4,007.4

4,230.8

   

სხვა სექტორებს

3,395.1

4,007.4

4,230.8

   

გრანტები

13.4

11.2

12.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.8

3.0

4.0

   

მიმდინარე

1.8

3.0

4.0

   

კაპიტალური

3.9

0.0

0.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

11.5

8.2

8.2

   

მიმდინარე

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

7.6

8.2

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

486.2

537.2

575.1

   

სხვა ხარჯები

291.5

213.9

203.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

168.5

209.2

203.6

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

122.9

4.7

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,542.3

9,139.4

530.9

   

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

55.7

01 00

701

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,694.1

3,886.5

3,589.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

172.0

172.0

172.0

   

ხარჯები

2,618.9

2,879.9

3,489.1

   

შრომის ანაზღაურება

1,627.1

1,779.0

2,446.0

   

საქონელი და მომსახურება

781.1

831.2

776.0

   

პროცენტი

35.9

44.3

44.3

   

გრანტები

13.4

11.2

12.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.8

3.0

4.0

   

მიმდინარე

1.8

3.0

4.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

11.5

8.2

8.2

   

მიმდინარე

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

7.6

8.2

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

16.4

15.0

17.0

   

სხვა ხარჯები

144.9

199.2

193.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

144.9

199.2

193.6

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.4

950.9

45.0

   

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

55.7

01 01

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,406.3

2,801.4

3,434.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

172.0

172.0

172.0

   

ხარჯები

2,388.1

2,736.4

3,389.8

   

შრომის ანაზღაურება

1,627.1

1,779.0

2,446.0

   

საქონელი და მომსახურება

634.5

801.2

751.0

   

პროცენტი

55.7

0.0

0.0

   

გრანტები

13.4

11.2

12.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.8

3.0

4.0

   

მიმდინარე

1.8

3.0

4.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

11.5

8.2

8.2

   

მიმდინარე

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

7.6

8.2

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

16.4

15.0

17.0

   

სხვა ხარჯები

96.5

130.0

163.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

96.5

130.0

163.6

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

65.0

45.0

   

ვალდებულებების კლება

55.7

0.0

0.0

01 01 01

70111

ბაღდათის საკრებულო

610.1

622.1

825.6

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

39.0

39.0

39.0

   

ხარჯები

607.8

612.1

815.6

   

შრომის ანაზღაურება

391.0

400.0

570.0

   

საქონელი და მომსახურება

164.3

155.1

155.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

-

2.0

2.0

   

სხვა ხარჯები

52.4

55.0

88.6

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52.4

55.0

88.6

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

10.0

10.0

01 01 02

70111

ბაღდათის მერია

1,713.3

2,094.3

2,517.2

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

127.0

127.0

127.0

   

ხარჯები

1,697.3

2,039.3

2,482.2

   

შრომის ანაზღაურება

1,168.2

1,310.0

1,800.0

   

საქონელი და მომსახურება

455.0

630.1

580.0

   

პროცენტი

-

0.0

0.0

   

გრანტები

13.4

11.2

12.2

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.8

3.0

4.0

   

მიმდინარე

1.8

3.0

4.0

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

11.5

8.2

8.2

   

მიმდინარე

7.6

          8.2

8.2

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

7.6

8.2

8.2

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

7.6

8.2

8.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

16.4

13.0

15.0

   

სხვა ხარჯები

44.1

75.0

75.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

44.1

75.0

75.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

55.0

35.0

   

ვალდებულებების კლება

55.7

0.0

0.0

01 01 03

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა

82.9

85.0

92.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

6.0

6.0

6.0

   

ხარჯები

82.9

85.0

92.0

   

შრომის ანაზღაურება

67.7

69.0

76.0

   

საქონელი და მომსახურება

15.1

16.0

16.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

-

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0.0

01 02

 

საერთო დანიშნულების ხარჯები

148.7

189.2

155.0

   

ხარჯები

93.1

133.5

99.3

   

საქონელი და მომსახურება

15.7

20.0

25.0

   

პროცენტი

35.9

44.3

44.3

   

სხვა ხარჯები

41.3

69.2

30.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

41.3

69.2

30.0

   

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

55.7

01 02 01

70112

სარეზერვო ფონდი

0.0

35.0

30.0

   

ხარჯები

0.0

35.0

30.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

35.0

30.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

35.0

30.0

01 02 02

7016

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

34.2

0.0

   

ხარჯები

0.0

34.2

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

34.2

0.0

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

34.2

0.0

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 02 03

7016

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

41.3

0.0

0.0

   

ხარჯები

41.3

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

41.3

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

41.3

0.0

0.0

01 02 04

7016

სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)

91.6

100.0

100.0

   

ხარჯები

35.9

44.3

44.3

   

პროცენტი

35.9

44.3

44.3

   

ვალდებულებების კლება

55.7

55.7

55.7

01 02 05

70111

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

15.7

20.0

25,0

   

ხარჯები

15.7

20.0

25.0

   

საქონელი და მომსახურება

15.7

20.0

25.0

01 03

70111

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა

0.0

885.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

885.9

0.0

01 03 01

70111

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა

0.0

0.0

0.0

 

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 03 02

70111

ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა

0.0

885.9

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

885.9

0.0

01 04

70111

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

139.0

10.0

6.0

   

ხარჯები

137.7

10.0

6.0

   

საქონელი და მომსახურება

130.7

10.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

6.9

0.0

6.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

02 00

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,313.7

7,924.8

750.9

   

ხარჯები

280.2

300.9

310.0

   

საქონელი და მომსახურება

176.1

298.8

310.0

   

სხვა ხარჯები

104.1

2.1

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

104.1

2.1

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,033.5

7,623.9

440.9

02 01

70451

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5,625.5

5,960.4

50.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,622.8

5,960.4

50.0

02 01 01

70451

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

02 01 02

70451

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

5,625.5

5,960.4

50.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,622.8

5,960.4

50.0

02 02

 

წყლის სისტემების განვითარება

63.7

105.0

110.9

   

ხარჯები

5.55

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

5.55

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.2

105.0

150.9

02 02 01

7052

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

56.9

60.0

60.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.9

60.0

60.0

02 02 02

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6.8

45.0

50.9

   

ხარჯები

0.5

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

45.0

50.9

02 03

7064

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

171.4

338.7

310.0

   

ხარჯები

169.4

288.7

300.0

   

საქონელი და მომსახურება

169.4

288.7

300.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

50.0

10.0

02 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

102.7

178.9

10.0

   

ხარჯები

102.7

12.1

10.0

   

საქონელი და მომსახურება

1.4

10.0

10.0

   

სხვა ხარჯები

101.3

2.1

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

101.3

2.1

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

166.8

0.0

02 04 01

7061

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

101.3

167.1

0.0

   

ხარჯები

101.3

2.1

0.0

   

სხვა ხარჯები

101.3

2.1

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

101.3

2.1

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

165.0

0.0

02 04 02

7049

საკადასტრო რუქის დამზადება

1.4

10.0

10.0

   

ხარჯები

1.4

10.0

10.0

   

საქონელი და მომსახურება

1.4

10.0

10.0

02 04 03

7049

შადრევნების ექსპლოატაცია

0.0

1.8

0.0

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

1.8

02 05

7049

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

419.2

371.1

20.0

   

ხარჯები

2.6

0.1

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.1

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

416.6

371.0

20.0

02 06

7049

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

174.6

80.1

30.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.6

80.1

30.0

02 07

70443

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

544.6

705.6

100.0

   

ხარჯები

0.3

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

544.3

705.6

100.0

02 07 01

70443

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

531.9

644.9

40.0

   

ხარჯები

0.3

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

531.6

644.9

40.0

02 07 02

70443

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია

12.6

60.7

60.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

60.7

60.0

02 08

7049

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

02 09

7049

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

211.5

185.0

120.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.6

185.0

120.0

03 00

705

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

1,204.4

1,320.4

1,355.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

148.0

154.0

159.0

   

ხარჯები

1,204.3

1,312.4

1,355.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.2

5.0

5.0

   

სუბსიდიები

1,201.5

1,307.4

1,350.0

   

სხვა სექტორებს

1,201.5

1,307.4

1,350.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.55

8.0

0.0

03 01

7051

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,201.6

1,315.4

1,350.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

148.0

154.0

159.0

   

ხარჯები

1,201.6

1,307.4

1,350.0

   

სუბსიდიები

1,201.6

1,307.4

1,350.0

   

სხვა სექტორებს

1,201.6

1,307.4

1,350.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.55

8.0

0.0

03 01 01

7051

ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

1,201.6

1,315.4

1,350.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

148.0

154.0

159.0

   

ხარჯები

1,201.6

1,307.4

1,350.0

   

სუბსიდიები

1,201.6

1,307.4

1,350.0

   

სხვა სექტორებს

1,201.6

1,307.4

1,350.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.55

8.0

0.0

03 02

7054

ქალაქის გამწვანება

2.8

5.0

5.0

   

ხარჯები

2.8

5.0

5.0

   

საქონელი და მომსახურება

2.8

5.0

5.0

04 00

709

განათლება

1,648.9

2,037.6

1,550.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

265.0

   

ხარჯები

1,174.6

1,524.9

1,550.0

   

საქონელი და მომსახურება

63.6

78.9

0.0

   

სუბსიდიები

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

სხვა სექტორებს

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474.3

512.7

0.0

04 01

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,122.3

1,479.8

1,550.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

265.0

   

ხარჯები

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

სუბსიდიები

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

სხვა სექტორებს

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

33.8

0.0

04 01 01

7091

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

1,122.3

1,479.8

1,550.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

 

270.0

265.0

   

ხარჯები

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

სუბსიდიები

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

სხვა სექტორებს

1,110.9

1,446.0

1,550.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

33.8

0.0

04 02

70923

სასკოლო განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა

526.6

557.7

0.0

   

ხარჯები

63.6

78.9

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

63.6

78.9

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

462.9

478.9

0.0

05 00

708

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,019.1

1,267.9

1,273.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

197.0

200.0

208.0

   

ხარჯები

1,004.1

1,223.9

1,273.0

   

საქონელი და მომსახურება

11.1

55.0

50.0

   

სუბსიდიები

990.7

1,168.9

1,223.0

   

სხვა სექტორებს

990.7

1,168.9

1,223.0

   

გრანტები

0.0

0.0

0.0

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

0.0

0.0

   

კაპიტალური

0.0

0.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

2.2

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.2

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

44.0

0.0

05 01

7081

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

311.1

402.2

418.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

50.0

53.0

61.0

   

ხარჯები

298.3

395.2

418.0

   

საქონელი და მომსახურება

2.0

17.0

15.0

   

სუბსიდიები

295.8

378.2

403.0

   

სხვა სექტორებს

295.8

378.2

403.0

   

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.5

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

7.0

0.0

05 01 01

7081

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.5

17.0

15.0

   

ხარჯები

2.5

17.0

15.0

   

საქონელი და მომსახურება

2.0

17.0

15.0

   

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.5

0.0

0.0

05 01 02

7081

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

307.8

382.2

400.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

50.0

53.0

61.0

   

ხარჯები

295.0

375.2

400.0

   

სუბსიდიები

295.0

375.2

400.0

   

სხვა სექტორებს

295.0

375.2

400.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

7.0

0.0

05 01 03

7081

ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე

0.0

0.0

0.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

     
   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

05 01 04

7081

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

0.75

3.0

3.0

   

ხარჯები

0.75

3.0

3.0

   

სუბსიდიები

0.75

3.0

3.0

   

სხვა სექტორებს

0.75

3.0

3.0

05 02

7082

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

629.1

767.2

770.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

147.0

147.0

147.0

   

ხარჯები

626.9

730.7

770.0

   

საქონელი და მომსახურება

8.9

25.0

20.0

   

სუბსიდიები

617.9

705.7

750.0

   

სხვა სექტორებს

617.9

705.7

750.0

   

სხვა ხარჯები

-

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

-

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

37.0

0.0

05 02 01

7082

ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

620.2

742.7

750.0

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

147.0

147.0

147.0

   

ხარჯები

617.9

705.7

750.0

   

სუბსიდიები

617.9

705.7

750.0

   

სხვა სექტორებს

617.9

705.7

750.0

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

37.0

0.0

05 02 02

7082

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

8.9

25.0

20.0

   

ხარჯები

8.9

25.0

20.0

   

საქონელი და მომსახურება

8.9

25.0

20.0

   

სხვა ხარჯები

-

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

-

0.0

0.0

05 03

7084

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8.8

28.0

15.0

   

ხარჯები

8.8

28.0

15.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.1

13.0

15.0

   

სუბსიდიები

7.0

15.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

1.7

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1.7

0.0

0.0

05 04

7084

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

70.0

70.0

70.0

   

ხარჯები

70.0

70.0

70.0

   

სუბსიდიები

70.0

70.0

70.0

   

სხვა სექტორებს

70.0

70.0

70.0

06 00

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

605.1

629.9

695.9

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

14.0

   

ხარჯები

605.1

629.9

695.9

   

საქონელი და მომსახურება

3.4

10.0

20.0

   

სუბსიდიები

91.6

85.1

107.8

   

სხვა სექტორებს

91.6

85.1

107.8

   

სოციალური უზრუნველყოფა

469.8

522.2

558.1

   

სხვა ხარჯები

40.2

12.6

10.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

21.4

12.6

10.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

18.8

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0.0

06 01

7074

ჯანმრთელობის დაცვა

91.6

85.1

107.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

14.0

   

ხარჯები

91.6

85.1

107.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

სუბსიდიები

91.6

85.1

107.8

   

სხვა სექტორებს

91.6

85.1

107.8

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 01 01

7074

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი

91.6

85.1

107.8

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

14.0

   

ხარჯები

91.6

85.1

107.8

   

სუბსიდიები

91.6

85.1

107.8

   

სხვა სექტორებს

91.6

85.1

107.8

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02

710

სოციალური პროგრამები

513.4

544.8

578.1

   

ხარჯები

513.4

544.8

578.1

   

საქონელი და მომსახურება

3.4

10.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

469.8

522.2

558.1

   

სხვა ხარჯები

40.2

12.6

10.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

21.4

12.6

10.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

18.8

0.0

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02 01

71011

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

160.3

168.3

165.0

   

ხარჯები

160.3

168.3

165.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

160.3

168.3

165.0

06 02 02

7109

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.75

2.0

2.0

   

ხარჯები

0.75

2.0

2.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.75

2.0

2.0

06 02 03

7109

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

2.2

5.0

2.4

   

ხარჯები

2.2

5.0

2.4

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

5.0

2.4

06 02 04

7109

უფასო სასადილოს დაფინანსება

37.9

50.0

55.0

   

ხარჯები

37.9

50.0

55.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

37.9

50.0

55.0

06 02 05

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17.6

30.0

30.0

   

ხარჯები

17.6

30.0

30.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

30.0

30.0

06 02 06

7109

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

82.8

7.6

0.0

   

ხარჯები

82.8

7.6

0.0

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

43.0

5.0

0.0

   

სხვა ხარჯები

39.7

2.6

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

20.9

2.6

0.0

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

18.8

2.6

0.0

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02 07

7109

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

74.1

55.0

42.5

   

ხარჯები

74.1

55.0

42.5

   

სოციალური უზრუნველყოფა

74.1

55.0

42.5

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

06 02 08

7109

ვეტერანთა დახმარება

15.0

15.0

20.0

   

ხარჯები

15.0

15.0

20.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

15.0

20.0

06 02 09

71012

შშმ პირთა დახმარება

36.5

40.0

40.0

   

ხარჯები

36.5

40.0

40.0

   

საქონელი და მომსახურება

3.4

10.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

32.6

30.0

30.0

06 02 10

7109

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.4

2.4

2.0

   

ხარჯები

2.4

2.4

2.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.4

2.0

06 02 11

7102

დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

2.5

4.5

5.0

   

ხარჯები

2.5

4.5

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

4.5

5.0

06 02 12

7109

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

28.5

35.0

45.0

   

ხარჯები

28.5

35.0

45.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

28.5

35.0

45.0

06 02 13

7104

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

10.3

11.0

14.2

   

ხარჯები

10.3

11.0

14.2

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10.3

11.0

14.2

06 02 14

7104

მარტოხელა მშობლის დახმარება

1.8

3.0

5.0

   

ხარჯები

1.8

3.0

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

3.0

5.0

06 02 15

7104

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

10.5

12.0

12.0

   

ხარჯები

10.5

12.0

12.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10.5

12.0

12.0

06 02 16

7109

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.25

3.0

3.0

   

ხარჯები

1.25

3.0

3.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1.25

3.0

3.0

06 02 17

71011

მედიკამენტების დაფინანსება

27.2

26.0

40.0

   

ხარჯები

27.2

26.0

40.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.2

26.0

40.0

06 02 18

71012

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

1.55

5.0

5.0

   

ხარჯები

1.55

5.0

5.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1.55

5.0

5.0

06 02 19

7102

სასურსათო პაკეტების შეძენა

0.0

15.0

10.0

   

ხარჯები

0.0

15.0

10.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.0

10.0

06 02 20

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

45.0

45.0

   

ხარჯები

0.0

45.0

45.0

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

45.0

45.0

06 02 21

7109

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის  თანადაფინანსება

0

10.0

10.0

   

ხარჯები

0

10.0

10.0

   

სხვა ხარჯები

0

10.0

10.0

06 02 22

7109

ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება

0.0

0.0

25.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

06 03

7109

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0

0

10

   

ხარჯები

0

0

10

   

სხვა ხარჯები

0

0

10

07 00

70111

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

45.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

45.0

07 01

70111

სოფლის მეურნეობის  მხარდაჭერა

0.0

0.0

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.0

07 02

70111

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა

0.0

0.0

25.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

25.0

 


თავი III
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. ასიგნებების დაფინანსება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ასიგნებების გადანაწილება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20. დავალიანებების დაფარვა
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022  წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 21. ბიუჯეტის განწერა
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 145,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  57,0  ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86,0 ათასი ლარი.

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


დანართი
მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

(დანართი ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ )

2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები


 1. პრიორიტეტი-მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.(01 00 )

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მ.შ. საკუთარი სახსრები

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები

01 00

მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,589.80

3,503.80

86

3,573.00

3,600.80

3,600.80

01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება.

3,434.80

3,348.80

86

3,413.00

3,440.80

3,440.80

01 01 01

   ბაღდათის საკრებულო

825.6

825.6

0

822.6

824.6

824.6

01 01 02

   ბაღდათის მერია

2,517.20

2,517.20

0

2,498.40

2,524.20

2,524.20

01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა

92

6

86

92

92

92

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

155

155

0

160

160

160

01 02 01

  სარეზერვო ფონდი

30

30

0

35

35

35

01 02 02

  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი.

0

0

0

0

0

0

01 02 03

  სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

0

0

0

0

0

0

01 02 04

სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)

100

100

0

100

100

100

01 02 05

თანამშრომელთ პროფესიული სწავლების ხარჯი

25

25

0

25

25

25

01 04

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

6

6

0

0

0

0

2 პრიორიტეტი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 00)

პროგრამული კოდი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მ.შ. საკუთარი სახსრები

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

750.9

750.9

0

931.1

1,396.90

1,941.30

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

50

50

50

81.2

411.9

725.6

02 01 01

  ტროტუარების მოწყობა,მოვლა-პატრონობა

0

0

0

0

0

0

02 01 02

  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.

50

50

0

81.2

411.9

725.6

02  02

  წყლის სისტემების განვითარება

110.9

110.9

0

100

150

230

02 02 01

სანიაღვრე არხების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

60.0

60.0

0

40

50

90

02 02 02

წყლის სისტემების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

50.9

50.9

0

60

100

140

02 03

გარე განათების ქსელის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

310

310

0

340

350

370

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

10

10

0

62

90

90

02 04 01

  მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია

0

0

0

50

80

80

02 04 02

  საკადასტრო რუქის დამზადება

10

10

0

10

10

10

02 04 03

  შადრევნების ექსპლოატაცია

0

0

0

2

0

0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

20

20

0

25

25

25

02 06

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

30

30

0

60

80

80

02 07

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

100

100

0

130

140

220.7

02 07 01

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

40

40

0

70

80

160.7

02 07 02

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა,მოწყობა რეაბილიტაცია

60

60

0

60

60

60

02 08

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

02 09

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

120

120

0

132.9

150

200

 

 

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 01

 ფუნქციონალური კოდი

7451

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას,ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა.  პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით

პროგრამის მიზანი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11-ე მიზანი
მე-9 მიზნი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025
პროგნოზი

შედეგი 1:

1

რეაბილიტირებული ტროტუარების, ქუჩების და შიდასასოფლო გზების სიგრძე

მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო
მაჩვენებელი 2021 წელი

11000 მ

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

4734 მ

5000მ

5500მ

6000მ

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

5%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ.

 

 

 

2

საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

შესრულებული სამუშაოს ხარისხი მოწმდებალაბორატორიულად,არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

5%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 01 02

 ფუნქციონალური კოდი

7451

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა.გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილისა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაზიანებული ქუჩების, ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტ-ბეტონის საფარის და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, გზებისა და ტროტუარების საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმპ პირებისთვის ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა,

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა.გზების და ტროტუარების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-9 ,11 მიზანი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა

 

 

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

რეაბილიტირებული ტროტუარების, ქუჩების და შიდასასოფლო გზების სიგრძე

მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

11000 მ

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

4734მ

5000

5500

6000

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

5%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ.

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამული კოდი

02 02

 ფუნქციონალური კოდი

763

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების  გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:  რეაბილიტირებული წყლის სისტემები და სადრენაჟე ქსელი.მოსახლეობისათვის უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების მომსახურების უზრუნველყოფა გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგისშეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

შეძენილი სასმელი წყლის მილების საერთო სიგრძე

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

6000მ

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

1800მ

2000

2500

3000

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

5%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

გასუფთავებული სანიაღვრე მილების და კოლექტორები სიგრძე/რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2021 წლის გეგმიური მაჩვენებელია 14 კოლექტორი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

353მ

400

400

450

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

              სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 02 01

 ფუნქციონალური კოდი

7443

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვა შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-8,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: მოწყობილი და რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოვლა ექსპლოატაცია

 

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების სიგრძე

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

353

400

400

450

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 02 02

 ფუნქციონალური კოდი

763

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მომსახურების ხარისხის მატება, სისტემაში შენახვის მოცულობის ზრდა,

პროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების  გაუმჯობესება წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-6,9,11, მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის[1] შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

 

2

შეძენილი სასმელი წყლის მილების საერთო სიგრძე

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

6000მ

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

1800მ

2000

2500

3000

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

5%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 03

 ფუნქციონალური კოდი

764

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-7,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:   ქსელის გამართული ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

ახალი წერტილების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2021 წელს გეგმა - 850 ახალი წერტილი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

2022 წელს იგეგმება 850 ახალი წერტილის დამატება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

15%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

დიოდური ნათურების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2021 წელს 3000

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

3000 ნათურის ჩანაცვლება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

15%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

3

შეცვლილი/ახალი სადენების სიგრძე

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

34 კმ

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

34

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამული კოდი

02 04

 ფუნქციონალური კოდი

76

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის მიზანი

შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-8,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: გაიზრდება მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება[1]

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

შეკეთებული სახურავების/ფასადების ფართობი

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

604 კვ.მ სახურავი; 1100 კვ.მ ფასადი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

 

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

2

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

3

რეგიტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

30

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

35

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 04 01

 ფუნქციონალური კოდი

761

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით.

პროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები.მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: გაიზრდება  მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები.ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

შეკეთებული სახურავების/ფასადების ფართობი

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

 

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

საკადასტრო რუქის დამზადება

პროგრამული კოდი

02 04 02

 ფუნქციონალური კოდი

749

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024 მდე

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: რეგიტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

 

რეგიტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

30

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

35ერთეული

35

35

35

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

შადრევნების ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 04 03

 ფუნქციონალური კოდი

749

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება

პროგრამის მიზანი

შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის განხორციელების ვადები

 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: გამართული შადრევნების რაოდენობა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

2

2

2

2

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

პროგრამული კოდი

02 05

 ფუნქციონალური კოდი

749

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ.

პროგრამის მიზანი

სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება.სოფლების საჭიროებების დაკმაოფილება.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: განკარგულებით გამოყოფილი თანხის მაქსიმალურად ათვისება.

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგგნოზი

შედეგი 1:

1

პროექტების რაოდენობა

განკარგულებით გამოყოფილი თანხის მაქსიმალურად ათვისება

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

100%

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

100%

100

100

100

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამული კოდი

02 06

 ფუნქციონალური კოდი

749

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება ავარიული სახლების პროექტირება სანიაღვრე სისტემების პროექტირება საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის მიზანი

საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა,სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:  მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები.

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

შეძენილი დოკუმენტაციის რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

საჭირო სამშნებლო სამუშაოები

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საჭირო სამშნებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 07

 ფუნქციონალური კოდი

7443

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

პროგრამის მიზანი

არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-8,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: ახალი და რეაბილიტირებული ობიექტები

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

1

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

2

2

2

2

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 07 01

 ფუნქციონალური კოდი

7443

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება.მუნიციპალიტეტში  არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია  საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები;. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

პროგრამის მიზანი

გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-8,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები აღდგენილი და ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურის ობიექტები.

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

1

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

2

2

2

2

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 07 02

 ფუნქციონალური კოდი

7443

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების გამაგრებითი სამუშაოები საყრდენი კედლების მოწყობის გზით და მდინარეების ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოწყობა.

პროგრამის მიზანი

გზების გვერდულების გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება, ნაპირსამაგრი ნაგებობების/ჯებირების მოწყობა-რეაბილიტაცია სტიქიის ლიკვიდაცია.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-8,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: მოწყობილი და რეაბილიტირებული გზის გვერდულები და ნაპირსამაგრები.

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

მოწყობილი და რეაბილიტირებული გზის გვერდულები და ნაპირსამაგრების პროექტების რაოდენობა

მიღება-ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

1

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

1

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამული კოდი

02 09

 ფუნქციონალური კოდი

749

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-8,9,11 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1 : ხარისხიანად შესრულებული სამუშაოები

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

ექსპერტიზა გავლილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სა მუშაოების რაოდენობა.

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

8

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

9

10

12

14

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

10%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

სამუშაოების განხორციელების ვადების დარღვევა.  აგრეთვე დამოკიდებულია სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების რაოდენობაზე

 

 

 

3. პრიორიტეტი-დასუფთავება და გარემოს დაცვა  ( 03 00)

პროგრამული კოდი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მ.შ. საკუთარი სახსრები

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები

03 00

დასუფთვება და გარემოს დაცვა

1,355.0

1,355.0

0.0

1,355.0

1,355.0

1,405.0

03 01

დასუთავება და ნარჩენების გატანა

1,350.0

1,350.0

0.0

1,350.0

1,350.0

1,400.0

03 01 01

  ააიპ ბღდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

1,350.0

1,350.0

0.0

1.350.0

1,350.0

1,400.0

03 02

ქალაქის გამწვანება

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03 01

 ფუნქციონალური კოდი

751

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა

პროგრამის მიზანი

პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-6,15 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: სუფთა ქუჩები.შენარჩუნებულია სანიტარული წესრიგი

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

გეგმა - 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება

იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება

იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება

იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

გატანილი ნარჩენების მოცულობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

9 000 კუბ.მეტრი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

10 000 კუბ.მეტრი

10 000 კუბ.მეტრი

10 000 კუბ.მეტრი

10 000 კუბ.მეტრი

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

3

გაცელილილი ტერიტორიის ფართობი

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

324600კვ.მ (ჯამი რამდენიმეჯერ გაცელილი ტერიტორიის)

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

324600 კვ.მ

324600კვ.მ

324600 კვ.მ

324600 კვ.მ

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

ქალაქის გამწვანება

პროგრამული კოდი

03 02

 ფუნქციონალური კოდი

754

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა

ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა

პროგრამის მიზანი

პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება  და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-6,9,11,15 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:  მეტი ეკოლოგიურად სუფთა და გამწვანებული გარემო

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა

ღირებულება

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2600 ლარი (ბეგონიას ჩითილი)

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

 

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

4. პრიორიტეტი-განათლება  ( 04 00 )

პროგრამული კოდი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მ.შ. საკუთარი სახსრები

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები

04 00

განათლება

1,550.0

1,550.0

0.0

1,550.0

1,562.5

1,600.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1,550.0

1,550.0

0.0

1,550.0

1,562.5

1,600.0

04 01 01

  ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.

1,550.0

1,550.0

0.0

1,550.0

1,562.5

1,600.0

04 02

  სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდა

პროგრამული კოდი

04 01

 ფუნქციონალური კოდი

791

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური წლის განმავლობაში დაქვემდებარებულ ა.(ა).ი.პ-თან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს: კერძოდ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებთა გაერთიანების სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს.

1.1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შემუშავებული თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვა და განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ფიზიკური, კოგნიტური, ემოციური და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარებას ასევე ამ სტანდარტის შეაბამისად სასწავლო სააღმზდელო დაწესებულებების ინფრასტუქტურის მოწყობა  და შეასაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა, პროგრამის ფარგლებში ა.(ა).ი.პ-ში შემავალ დაწესებულებებთან ერთად მოხდება სკოლამდელი დასკოლისგარეშე განათლების ხარისხის გაუჯობესების ხელშეწყობა, ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.

რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა  სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებ.პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:

1.2. ვ. ქაშაკაშვილის სახელობის  სამუსიკო სკოლა

1.3  ახალგაზრდული ცენტრი

1. 4. კ. ფოცხვერაშვილის სახელობის  სახელოვნებო  სკოლა.

პროგრამის მიზანი

1.1. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მოსალოდნელი შედეგია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

1.2. პროგრამა გულისხმობს   სამუსიკო სკოლის საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერას, მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას, სხვადასხვა კონკურსებში მონაწიეობის უზრუნველყოფას, მოალოდნელი შედეგია მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა.

1.3.  ახალგაზრდული ცენტრის პრიორიტეტია პროგრამის  ფარგლებში გაგრძელდეს სხვადასხვა საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, მოსწავლეთა  მხარდაჭერა და აქტივობებში ჩართულობა გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

1.4.  პროგრამა გულისხმობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას,  განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა ადგილობრივ პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: რეაბილიტირებული შენობები,განახლებული სააღმზდელო პროგრამები და მეთოდოლოგია

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის  შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

აშენებული/რეაბილიტერებური სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებები და შედეგად გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სასწავლო - სააღმზრდელო გარემო

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

თანაბრად ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება/ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება შედეგად  ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება.

 

 

 

საგანმანათლებლო  დაწესებულებების თანაბრად  ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა

 

ცდომილების ალბათობა %/აღწერა

10%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

სასწავლო პროგრამის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

დაცული კვებითი რეჟიმი, რაციონის ნორმები და კვების ორგანიზება

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაგრძელდეს კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება.  სისტემატიური ყურადღება მიექცეს  კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობას,  პროდუქტების შენახვას და სურსათის მომზადების პირობების დაცვას.

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა %/აღწერა

5%- სასურველია პერსონალის გადამზადება

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

3

წარმატებით განხორციელებული პროექტები

 

საბაზისო

კონკურსებში, ფესტივალებში, სხვადასხვა მუსიკალურ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში წარმატებით მონაწილეობა

მაჩვენებელი 2021 წელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელებული პროექტები გახდეს მასშტაბური, მრავალფეროვანი  და საერთაშორისო. გაიზარდოს ღონისძიებათა რაოდენობა.  მოხდეს კონკურსებში და ფესტივალებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებში  მონაწილე მოსწავლეთა რიცხოვნობის ზრდა.

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა %/აღწერა

10%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამული კოდი

04 02

 ფუნქციონალური კოდი

7923

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.

პროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:  მოსწავლეთა შეუფერხებელი  ტრანსპორტით უზრუნვეყოფა და განახლებული ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

თანხის ათვისების მაჩვენებელი

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2021 წელს ათვისებამ შეადგინა 50%

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

100%

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

20%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

დამოკიდებულია შემსრულებლებზე

 

 

 

 

5. პრიორიტეტი-კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები. (05 00)

 

პროგრამული კოდი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მ.შ. საკუთარი სახსრები

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობა და სპორტი

1,273.0

1,273.0

0.0

1,283.0

1,338.0

1,338.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

418.2

418.2

0.0

423.0

423.0

423.0

05 01 01

  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

15.0

0.0

20.0

20.0

20.0

05 01 02

  ააიპ.ბაღდათის სპორტის და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

400.0

400.0

0.0

400.0

400.0

400.0

05 01 03

  ააიპ. საფეღბურთო კლუბი საირმე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

  ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშწყობა

770.0

770.0

0.0

770.0

825.0

825.0

05 02 01

  ააიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი

750.0

750.0

0.0

750.0

805.0

805.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფნანსება

15.0

15.0

0.0

20.0

20.0

20.0

05 04

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

70.0

70.0

0.0

70.0

70.0

70.0

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 01

 ფუნქციონალური კოდი

78

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება; საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება; სახელობითი ტურნირების ჩატარება; შშმ პირებისათვის შესაბამისი სპორტული ინვენტარის შეძენა და შესაბამისი გარემოს შექმნა,  ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრში ბაზირებული სპორტის 9 სახეობის (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, თავ. ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კუნგ-ფუ სანდა, კრივი, ბოჩა;) ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; სპორტულ ღონისძიებებში ქალთა ჩართულობის  ხელშეწყობა, ფიტნეს სექტორის განვითარება

პროგრამის მიზანი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა,

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-3,4,5 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:  სპორტულ ღონისძიებებში  ჩართული მოსახლეობის ზრდა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

არსებულის მდგომარების შენარჩუნება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

ჩატარდა 4 ღონისძიება

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

იგეგმება 4 ღონისძიება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

5%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

პანდემია

 

 

 

3

დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

 

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

10%

 

 

 

დამოკიდებულია სპორტსმენების მირწეულ შედეგზე

 

პროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამული კოდი

05 01 01

 ფუნქციონალური კოდი

781

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება

პროგრამის მიზანი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 ,5 ,16 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: სპორტულ ღონისძიებებში  ჩართული მოსახლეობი ზრდა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

არსებულის მდგომარების შენარჩუნება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

2

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

ჩატარდა 4 ღონისძიება

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

იგეგმება 4 ღონისძიება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

პანდემია

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 01 04

 ფუნქციონალური კოდი

781

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.(ა).ი.პ „საჭადრაკო კლუბი ბაღდათის“ დაფინანსება სუბსიდირების გზით. ა.(ა).ი.პ არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული

პროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობას. პირველ ეტაპზე გაცემული სუბსიდია მოხმარდება საჭადრაკო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 ,5,16 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1 : გაზრდილია საჭადრაკო ტურნირებში   მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

პროექტების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

 

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

პანდემია

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 02

 ფუნქციონალური კოდი

782

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას,  კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:

1. რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.

2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

პროგრამის მიზანი

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 ,5, 16 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

4 ღონისძიება

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

4 ღონისძიება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

10%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

პანდემიური მდგომარეობა

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამული კოდი

05 02 02

 ფუნქციონალური კოდი

782

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შეძენას საერო,  საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა მათი მოტივაციის გაზრდა.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 ,5, 16 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

4 ღონისძიება

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

4 ღონისძიება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

10%

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

პროგრამული კოდი

05 03

 ფუნქციონალური კოდი

784

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს:

1)  ახალგაზრდული პლატფორმების(საბჭო, ცენტრი, კლუბი) გაძლიერებას და ხელშეწყობას ახალგაზრდული სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით.

2) მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების ორგანიზების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში.

3) ახალგაზრდების ინფორმირებას მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსების შესახებ და მათ კვალიფიციური მხარდაჭერას.

4) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას.

5) რეკრეაციული, შემეცნებითი და კულტურული  ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერას. (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ინტელექტუალური თამაშები)

6)  ახალგაზრდებისათვის პოტენციურად ხელმისაწვდომი შეკრების სივრცეებისა და მასში კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას.

7) ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარებას, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა.შ. საშუალებით) სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც განხორციელდება საქართველოს წითელი ჯვარის საზოგადოების მხარდაჭერითა და ჩართულობით

პროგრამის მიზანი

ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით,  საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-4 ,5, 16 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1:  სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდობა

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

4 ღონისძიება

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

6 ღონისძიება

 

 

 

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამული კოდი

05 03

 ფუნქციონალური კოდი

784

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა რომელიც ხორციელდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ვანი-ბაღდათის ეპარქიას შორის გაფორმებული სუბსიდირების ხელშეკრულების  ფარგლებში

პროგრამის მიზანი

ეკლესიის ფინანსური ხელშეწყობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-16 მიზანი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგი 1: მეტი რეაბილიტირებული ეკლესიის ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2022 გეგმა

2023 პროგნოზი

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

შედეგი 1:

1

განსაზღვრული თანხის ათვისება

 

საბაზისო მაჩვენებელი 2021 წელი

2020 წელს ათვისებამ შეადგინა 100%

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

100%

100%

100%

100%

 

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

 

 

 

 

 

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

6.პრიორიტეტი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველოფა. (06 00)

პროგრამული კოდი

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მ.შ. საკუთარი სახსრები

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველოფა. 

695.9

636.9

59.0

703.7

818.7

823.7

06 01

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107.8

50.8

57.0

107.8

107.8

107.8

06 01 01

  ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

107.8

50.8

57.0

107.8

107.8

107.8

06 02

სოციალური პროგრამები

578.1

576.1

2.0

585.9

700.9

705.9

06 02 01

  სამედიცინო დახმარების ხარჯები

165.0

165.0

0.0

185.0

215.0

215.0

06 02 02

  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

06 02 03

  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

2.4

2.4

0.0

5.0

5.0

5.0

06 02 04

უფასო სასადილოების დაფინანსება

55.0

55.0

0.0

60.0

70.0

65.0

06 02 05

  ოჯახის  ბავშვების სოციალური დაცვა

30.0

30.0

0.0

35.0

45.0

45.0

06 02 06

  სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

42.5

42.5

0.0

35.0

50.0

50.0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

20.0

20.0

0.0

15.0

15.0

15.0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

40.0

40.0

0.0

41.8

56.8

56.8

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.0

2.0

0.0

2.4

2.4

2.4

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

5.0

5.0

0.0

2.5

2.5

2.5

06 02 12

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

45.0

45.0

0.0

35.0

35.0

45.0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

14.2

14.2

0.0

14.2

14.2

14.2

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

5.0

5.0

0.0

3.0

3.0

3.0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

12.0

06 02 16

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

06 02 17

მედიკამენტების დაფინანსება

40.0

40.0

0.0

35.0

45.0

45.0

06 02 18

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და რეაბილიტაციის პროგრამა

5.0

5.0

0.0

10.0

20.0

20.0

06 02 19

სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 20

საცხოვრებლით უზრუნველოფა

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

45.0

06 02 21

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება

10.0

10.0

0.0

20.0

30.0

30.0

06 02 22

ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება

25.0

25.0

0.0

25.0

30.0

30.0

06 03

გენდერული თანასწორობის ხელშწყობა

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

10.0

 

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამული კოდი

06 01

 ფუნქციონალური კოდი

774

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

1.       არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

2.       დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

3.       მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

4.       სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

5.                               ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მე-3 მიზანი