შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016275
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
28/12/2021
ვებგვერდი, 29/12/2021
190020020.35.135.016275
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2021 - 25/03/2022)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2021 წლის 28 დეკემბერი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეროსტომ ლორთქიფანიძედანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი 
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 11549,387 14817,400 0,000 14817,400 14500,000 0,000 14500,000
გადასახადები 3059,702 6272,100 0,000 6272,100 5955,100 0,000 5955,100
გრანტები 8196,879 8168,000 0,000 8168,000 8200,000 0,000 8200,000
სხვა შემოსავლები 292,806 377,300 0,000 377,300 344,900 0,000 344,900
ხარჯები 5591,682 7153,480 0,000 7153,480 8459,600 0,000 8459,600
შრომის ანაზღაურება 1264,553 1282,800 0,000 1282,800 1767,480 0,000 1767,480
საქონელი და მომსახურება 883,079 1250,740 0,000 1250,740 1198,418 0,000 1198,418
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 2762,069 3472,970 0,000 3472,970 4235,842 0,000 4235,842
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 284,849 683,260 0,000 683,260 856,460 0,000 856,460
სხვა ხარჯები 397,132 463,710 0,000 463,710 401,400 0,000 401,400
საოპრაციო სალდო 5957,705 7663,920 0,000 7663,920 6040,400 0,000 6040,400
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4460,117 9200,520 0,000 9200,520 6540,400 0,000 6540,400
ზრდა 4460,117 9200,520 0,000 9200,520 6540,400 0,000 6540,400
კლება 0,000 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო 1497,588 -1536,600 0,000 -1536,600 -500,000 0,000 -500,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება -40,703 -1536,600 0,000 -1536,600 -500,000 0,000 -500,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 40,703 1536,600 0,000 1536,600 500,000 0,000 500,000
ვალუტა და დეპოზიტი 40,703 1536,600   1536,600 500,000   500,000
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 1538,291 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 11 549,387 14 817,400 0,000 14 817,400 14 500,000 0,000 14 500,000
შემოსავლები 11 549,387 14 817,400 0,000 14 817,400 14 500,000 0,000 14 500,000
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 10 051,799 16 354,000 0,000 16 354,000 15 000,000 0,000 15 000,000
ხარჯები 5 591,682 7 153,480 0,000 7 153,480 8 459,600 0,000 8 459,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 460,117 9 200,520 0,000 9 200,520 6 540,400 0,000 6 540,400
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება 1 497,588 -1 536,600 0,000 -1 536,600 -500,000 0,000 -500,000

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 14 500 000  ლარის ოდენობით 
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 11 549,387 14 817,400 14 817,400 14 500,000 0,000 14 500,000
გადასახადები 3 059,702 6 272,100 6 272,100 5 955,100 0,000 5 955,100
გრანტები 8 196,879 8 168,000 8 168,000 8 200,000 0,000 8 200,000
სხვა შემოსავლები 292,806 377,300 377,300 344,900 0,000 344,900

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 3 059,702 6 272,100 6 272,100 5 955,100 0,000 5 955,100
ქონების გადასახადი 2 779,142 5 908,000 5 908,000 5 500,000 0,000 5 500,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  2 779,142 5 908,000 5 908,000 5 500,000   5 500,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,000 0,000   0,000    
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი  0,000 0,000   0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 0,000 0,000   0,000    
დამატებული ღირებულების გადასახადი 280,560 364,100 364,100 455,100   455,100
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 0,000   0,000    
სხვა გადასახადი 0,000 0,000   0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2022   წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 8 200 000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 8 196,879 8 168,000 8 168,000 8 200,000 0,000 8 200,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 2 843,730 6 400,000 6 400,000 6 400,000   6 400,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 228,410 300,000 300,000 300,000   300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 899,751 628,000 628,000 1 500,000 0,000 1 500,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 435,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 1 500,000
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 435,000 0,000   1 500,000   1 500,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 464,751 628,000 628,000 0,000 0,000 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,000 0,000   0,000    
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
464,751 628,000 628,000 0,000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000   0,000    
სხვა ტრანსფერები 224,988 840,000 840,000 0,000    

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 344 900  ლარის ოდენობით 
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 292,806   377,300 377,300 344,900 0,000 344,900
შემოსავლები საკუთრებიდან 164,375   175,300 175,300 145,000 0,000 145,000
პროცენტები 88,115   85,300 85,300 60,000 0,000 60,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 88,115   85,300 85,300 60,000   60,000
რენტა 76,260   90,000 90,000 85,000 0,000 85,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 75,710   80,000 80,000 80,000   80,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,550   10,000 10,000 5,000   5,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 11,367   64,000 64,000 100,000 0,000 100,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 7,468   4,000 4,000 5,000 0,000 5,000
სანებართვო მოსაკრებელი 0,833   0,000 0,000 0,000   0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0,833   0,000   0,000    
სახელმწიფო ბაჟი 0,000   0,000   0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000   0,000   0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000   0,000   0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000   0,000   0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000   0,000   0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,635   4,000 4,000 5,000   5,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 3,899   60,000 60,000 95,000 0,000 95,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,899   60,000 60,000 95,000 0,000 95,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000   0,000   0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 3,899   60,000 60,000 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
3,899   60,000 60,000 10,000   10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000   0,000   0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 90,827   78,000 78,000 69,900   69,900
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,000   0,000   0,000    
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 26,237   60,000 60,000 30,000   30,000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 8 459,600  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 5 591,682 7 153,480 0,000 7 153,480 8 459,600 0,000 8 459,600
შრომის ანაზღაურება 1 264,553 1 282,800 0,000 1 282,800 1 767,480 0,000 1 767,480
საქონელი და მომსახურება 883,079 1 250,740 0,000 1 250,740 1 198,418 0,000 1 198,418
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 2 762,069 3 472,970 0,000 3 472,970 4 235,842 0,000 4 235,842
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 284,849 683,260 0,000 683,260 856,460 0,000 856,460
სხვა ხარჯი 397,132 463,710 0,000 463,710 401,400 0,000 401,400

 


მუხლი 8
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6 540 400   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 28,070 57,500 0,000 57,500 91,900 0,000 91,900
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  3794,606 5810,883 0,000 5810,883 4982,545 0,000 4982,545
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0,000 356,000   356,000 0,000   0,000
განათლება 274,571 514,937 0,000 514,937 478,955 0,000 478,955
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1,350 1547,650 0,000 1547,650 302,000 0,000 302,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 361,520 913,550 0,000 913,550 685,000 0,000 685,000
ჯამი 4460,117 9200,520 0,000 9200,520 6540,400 0,000 6540,400

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით 

დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 297,820 2 275,250 0,000 2 275,250 2 788,538 0,000 2 788,538
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 289,420 2 264,750 0,000 2 264,750 2 773,538 0,000 2 773,538
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 909,693 2 095,750   2 095,750 2 608,538   2 608,538
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 379,727 169,000   169,000 165,000   165,000
   საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 8,400 10,500   10,500 15,000   15,000
თავდაცვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სამოქალაქო თავდაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 1 534,840 2 002,954 0,000 2 002,954 1 575,245 0,000 1 575,245
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 1 534,840 2 002,954   2 002,954 1 575,245   1 575,245
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000     0,000    
გარემოს დაცვა 52,200 536,000 0,000 536,000 170,000 0,000 170,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 52,200 406,000   406,000 10,000   10,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 0,000 130,000   130,000 160,000   160,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 859,510 4 598,429 0,000 4 598,429 4 350,800 0,000 4 350,800
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  212,368 1 304,210   1 304,210 1 192,800   1 192,800
წყალმომარაგება 1 096,396 1 351,697   1 351,697 1 591,000   1 591,000
გარე განათება 394,763 770,000   770,000 1 212,000   1 212,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 155,983 1 172,522   1 172,522 355,000   355,000
ჯამრთელობის დაცვა 437,097 972,870 0,000 972,870 1 050,996 0,000 1 050,996
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 437,097 972,870   972,870 1 050,996   1 050,996
დასვენება, კულტურა და რელიგია 673,900 2 364,660 0,000 2 364,660 1 178,910 0,000 1 178,910
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 82,020 815,900   815,900 428,086   428,086
მომსახურება კულტურის სფეროში 591,880 1 526,760   1 526,760 730,824   730,824
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 0,000 22,000   22,000 20,000   20,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
განათლება 1 656,477 2 369,837 0,000 2 369,837 2 747,591 0,000 2 747,591
სკოლამდელი აღზრდა 1 343,859 2 041,010   2 041,010 2 408,955   2 408,955
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 312,618 328,827   328,827 338,636   338,636
სოციალური დაცვა 539,955 1 234,000 0,000 1 234,000 1 137,920 0,000 1 137,920
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 35,222 40,000   40,000 50,000   50,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 504,733 1 194,000   1 194,000 1 087,920   1 087,920
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 10 051,799 16 354,000 0,000 16 354,000 15 000,000 0,000 15 000,000

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით  გაუთვალისწინებელი  გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 85 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2022 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა  და  დაწესებულებებისათვის  ხარჯების  ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს  დამტკიცებული  შესყიდვების  გეგმისა  და  მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი

მუხლი 14. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მონაწილეობითი ბიუჯეტი,  პრაქტიკაში  გამოიყენებენ,  როგორც       (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება),  რომელიც  ხელს  უწყობს  ინკლუზიური  დემოკრატიას,  იწვევს  საჯარო  სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს. მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს , რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს შუახევის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

           2 788 538

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

           2 608 538

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

697 208

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 819 930

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91 400

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

180 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

85 000

-

01 02 02

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება

15 000

-

01 02 03

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

80 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება

დაფინანსება ლარში

01 02 02

15 000

პროგრამის განმახორციელე ბელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ქალების მეტი ჩართულობისა  და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა.  სტიმულირება და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის  მერიის მიზნობრივ პროგრამებში,  არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო პროექტებში.                                                                                                                 შედეგი:  ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

დაფინანსება ლარში

01 02 03

80 000

პროგრამის განმახორციელე ბელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობის ჩართულობით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით  წილობრივი დაფინანსების მოძიება.

შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაციის განვითარება (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

II

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია

6 071 045

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 575 245

1.2

02 01 02

მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა, ახალი გზის მშენებლობა და დამცავი ბაგირების მოწყობა)

1 535 245

      1.3

02 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

 40 000

2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 212 000

2.1

02 02 01

   გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 212 000

2.1.1

02 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე   განათების  ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა

350 000

2.1.2

02 02 01 02

ღომას მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობის დასრულება

143 000

2.1.3

02 02 01 03

სამთო იალაღებზე შიდა და გარე ელექტრო სისტემების მოწყობა

719 000

3

02 03

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 591 000

3.1

02 03 01

ფურტიო, ბუთურაული, ნენიის წყალსადენის სათავეს და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის დასრულება

491 000

3.2

02 03 02

აიპ ,,შუახევის კომუნალური სამსახური“

700 000

3.3

02 03 07

სოფლებში და სამთო იალაღებზე  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია

400 000

4

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 532 800

4.1

02 04 01

სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

81 900

4.2

02 04 04

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

75 000

4.3

02 04 05

მოსაცდელების და ფანჩატურების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია

80 000

4.4

02 04 07

გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა

15 000

4.5

02 04 08

სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულება (დარჩიძეები, ლაკლაკეთი, ახალდაბა)

343 900

4.6

02 04 10

ჩირუხის მთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

126 000

4.7

02 04 11

გომის მთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

76 000

4.8

02 04 12

სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა

485 000

              4.9

    02 04 13

დაბის კეთილმოწყობა

250 000

5

02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

160 000

5.1

02 05 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

160 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 01

1 575 245

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის  ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 58 სოფელში 320 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები მილიონ ლარზე მეტი რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები, გაუმჯობესებულია ტრანსპორტის გადაადგილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა, ახალი გზის მშენებლობა და დამცავი ბაგირების მოწყობა)

დაფინანსება ლარში

02 01 02

1 535 245

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 58 სოფელში 320 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები მილიონ ლარზე მეტი რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე. მუნიციპალიტეტში არსებული 320 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 14 კმ გზის ბეტონის საფარით დაგება 48 სოფლის 80 უბანში,რაზედაც დაიხარჯება 1030000. მოეწყობა გზებზე 4 ერთეული მილხიდები, რომლისთისაც დაიხარჯება 35 000 ლარი. მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები  8 ერთეული, რომლისთვისაც დაიხარჯება 60 000 ლარი. 12 სოფელში განხორციელდება ახალი გზის შეყვანა, რაზედაც დაიხარჯება410 245 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

დაფინანსება ლარში

02 01 03

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  კატრიანის, გრძელგორის, ყავრიანის, ჩირუხის, ღომას,  თაგინურის, ჯანჯღნარის,  მერიაყელის, შედრეკილის  თეთრობის, მაწყვალთის მთის, საბერწიის, სანალიას, ძველი მთის სამთო იალაღებზე   მგზავრთა ავტოტრანსპორტით გადაყვანას. ზაფხულის პერიოდში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებთან დაკავშირებით ზაფხულის დადგომიდან სექტემბრის ბოლომდე საცხოვრებლად გადადიან სამთო იალაღებზე. ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე მგზავრთა გადაყვანას კომპანია არ ახორციელებს მოსახლეობის სიმცირის გამო. მათი უსაფრთხო და კომფორტული მგზავრობა მუნიციპალიტეტისათვის აქტუალურია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კატრიანის, გრძელგორის, ყავრიანის, ჩირუხის, ღომას, საყენდრიას, თაგინურის, ჯანჯღნარის,  მერიაყელის, შედრეკილის, თეთრობის მაწყვალთის მთის, საბერწიის, სანალიას, ძველი მთის სამთო იალაღებზე  მგზავრთა ტრანსპორტით უფასო მომსახურება(გადაყვანა- გადმოყვანა)კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება ლარში

02 02

1 212 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის  ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა და დახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა, სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამთო იალაღებზე გამართული ელექტრო ენერგიის მიწოდება. კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ლარში

02 02 01

1 212 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა და დახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა, სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამთო იალაღებზე გამართული ელექტრო ენერგიის მიწოდება. კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე   განათების  ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 01

350 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების დახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა,

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში განათებული ქუჩები                                                                                                            შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ღომას მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

02 02 01 02

143 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე ელექტრო ენერგიის მიწოდება                                                                                                                                   შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამთო იალაღებზე შიდა და გარე ელექტრო სისტემების მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 03

719 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა ჩირუხის მთის ყველა უბანში, შუაიეილა კიკიბო, სანალიას მთაზე მიკრო ჰესის მშენებლობა და ჯანჯღნარის მთაში მიკრო ჰესის რემონტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე ელექტრო ენერგიის მიწოდება                                                                                                                                   შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

1 591 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;  ა(ა)იპ შუახევის კომუნალური სამსახურის  სუბსიდირება.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის კომუნალური სერვისების განვითარება რაც თავისთავში გულისხმობს დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირებას, გარე- განათების მოვლა პატრონობას, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის   მოვლა  პატრონობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფურტიო, ბუთურაული, ნენიის წყალსადენის სათავეს და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

02 03 01

491 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ფურტიო ბუთურაული ნენიის წყალსადენის სათევეს მოწყობა პროგრამა  ითვალისწინებს ახალი წყლის სისტემის მოწყობას და არსებული  წყლის სისტემების რეაბილიტაციას 720 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 491 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ააიპ შუახევის კომუნალური სამსახური

დაფინანსება ლარში

02 03 02

700 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ შუახევის კომუნალურ სამსახურს რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე- ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება, კმაყოფილია მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 03 07

400 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ვანში ახალი სასმელი წყლის მოყვანა, სოფელ ლაკლაკეთში, სოფელ პაპოშვილებში, კარაპეტში, მაწყვალთაში, მთა ჩირუხში და მთა სანალიაში ასევე სოფლებში ფურტიო, ბუთურაული, ნენია და  ნიგაზეულში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მოწყობა პროგრამა  ითვალისწინებს ახალი წყლის სისტემის მოწყობას და არსებული  წყლის სისტემების რეაბილიტაციას 1900 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 400 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

02 04

1 532 800

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა

და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია  დაბისა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა.

პროგრამა ითვალისწინებს დაბა შუახევის  , სოფელ ფურტიოს,

სოფელ ბუთრაულის, სოფელ ქიძნიძეების, სოფელ წაბლანის და

სოფელ ტბეთის ცენტრების კეთილმოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია გაუმჯობესებული დაბისა და სოფლების ცენტრები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

02 04 01

81 900

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა

და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ,   სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის კეთილმოწყობა. სკვერის მოსაცდელის , ეზოს , საბავშვო კუთხეების მოწყობა რისთვისაც დაიხარჯება 81 900 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობისათვის კომფორტილი გარემოს შექმნა.

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

დაფინანსება ლარში

02 04 04

75 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები; პრიორიტეტული  ღონისძიებების  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა  და  წესების  გათვალისწინებით  განხორციელების  პირობას შესაბამისი  საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაცია  წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.                                                               შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსაცდელების  და ფანჩატურების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 04 05

80 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აშენდება ახალი მოსაცდელაბი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სარემონტო მოსაცდელებს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსაცდელები ძირითადად განლაგებულია ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე ცუდი ამინდის დროს მოსახლეობა საათობით ელოდება სამარშუტო ტრანსპორტს ასევე ახალი და გარემონტებული მოსაცდელები ტურიზმის თვალსაზრისით მიმზიდველი იქნება.

შედეგი : კმაყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამრიცხველიანება, აბონენტად აყვანა

დაფინანსება ლარში

02 04 07

15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის სხვა და სხვა პროგრამებით  განხორციელდა გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების,  რეაბილიტაცია მოწყობები, რომელსაც ესაჭიროება გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდა გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების,  გამართულად მუშაობა, კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულება (დარჩიძეების, ლაკლაკეთის, ახალდაბის)

დაფინანსება ლარში

02 04 08

343 900

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ,   სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილ მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია  სოფელ დარჩიძეების,ლაკლაკეთის და ახალდაბის სახლებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა  რისთვისაც დაიხარჯება 343 900 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ჩირუხის მთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

02 04 10

126 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია,   მთა  ჩირუხის ტურისტული პოტენციალი გაზრდა, მოსახლეობის სახალხო დღესასწაულების ჩატარების ადგილის კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გომის მთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

02 04 11

76 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია,   მთა  გომის ტურისტული პოტენციალი გაზრდა, მოსახლეობის სახალხო დღესასწაულების ჩატარების ადგილის კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 12

485 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ,   სოფლის ცენტრების კეთილ მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია  სოფელ ნიგაზეულის, გომარდულის, ვანის, ზემოხევის, ცინარეთის, ცხემლისის, წელათის  ცენტრების კეთილმოწყობა.სკვერების მოსაცდელების , ეზოების , საბავშვო კუთხეების მოწყობა რისთვისაც დაიხარჯება 485 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სოფლის ცენტრი თავისი ინფრასტრუქტურით.

 

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 14

250 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

- დაბის ცენტრის კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დაბის ცენტრის კეთილმოწყობა                                                                                                                                შედეგი: დაბის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სოფლის ცენტრი თავისი ინფრასტრუქტურით.

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 01

160 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია, გაუმჯობესდეს სარწყავი არხები და მოსახლეობას მიეწოდოს სარწყავი წყალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

25 000

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

25 000

2

03 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა

10 000

3

03 01 03

უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

15 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა

და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების

მიზნობრივი  პროგრამა

დაფინანსება ლარში

03 01 01

10 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის   მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის

ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია,

რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში

დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს

წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური

დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში

განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს

პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში

განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც

უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. დასუფთავების

მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა,

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის

მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა

პატრონობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარში

03 01 03

   15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დაბიდან და სოფლებიდან 

უპატრონო მაწანწალა ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მაწანწალა ძაღლების გარიდება სოფლებიდან, კმაყოფილი

მოსახლეობა

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების   პრიორიტეტის   დაფინანსებისათვის   განისაზღვროს   2 424 955   ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების    მიზნები    და    მოსალოდნელი    შედეგები    განისაზღვროს    შემდეგი რედაქციით:

განათლება (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

2 424 955

1

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2 408 955

1.1.

    04 01 01

ა.ა.ი.პ შუახევის ბაღების გაერთიანება

1 930 000

1.2

   04 01 02

არსებული ბაგა ბაღების ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

200 000

1.3

04 01 04 

 მახალაკიძეების ბაგა ბაღის  და ეზოს კეთილმოწყობის დასრულება

78 955

1.5

04 01 05

ჯაბნიძეების ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება

30 485

2

04 02

  სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

16 000

2.2

04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

16 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ლარში

04 01

2 208 955

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  -  შუახევის  ბაგა-ბაღების გაერთიანება  -  მუნიციპალიტეტში  ამ  ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -შუახევის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს
13  საბავშვო ბაღსა და 8 ალტერნატიულ ბაღს  სადაც დაწყებით განათლებას
იღებს  546–ზე  მეტი  ბავშვი.  საბავშვო  ბაღებში    სწავლა  უფასოა  ,  აღნიშნული  თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების    ხარჯები.    პროგრამის    ფარგლებში    მუნიციპალიტეტი    აფინანსებს    ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა
სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - შუახევის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 930 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე  ფუნქციონირებს  ა(ა)იპ  -შუახევის  ბაგა-ბაღების  გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 13 საბავშვო ბაღსა და  8 ალტერნატიულ ბაღს სადაც დაწყებით განათლებას  იღებს  546–ზე  მეტი  ბავშვი.  საბავშვო  ბაღებში     სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა  და  აღმზრდელთა  ხელფასებს  და  ბაღების  სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 პროგრამის დასახელება

კოდი

არსებული ბაგა ბაღების ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

04 01 02

200 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში არის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვები რომლებიც ვერ დადიან საბავშვო ბაღებში ჯგუფების არარსებობის გამო

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მახალაკიძეების ბაგა ბაღის  და ეზოს კეთილმოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

04 01 04

 78 955

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ მახალაკიძეების საბავშვო ბაგა-ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობას ,რადგან დღეის მდგომარეობით ბაღს არ გააჩნია ეზოო და ის სივრცე რომელიც ბავშვს ესაჭიროება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნენიის ბაგა ბაღის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

04 01 05

200 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ნენიაში საბავშვო ბაგა-ბაღის  მშენებლობას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

04 02

16 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

              შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 2006 წელს ავტობუსი გადაეცა საჩუქრად ნიგაზეულის საჯარო სკოლას მისი მოვლა პატრონობა აღებული აქვს მუნიციპალიტეტს

შედეგი: საჯარო სკოლაში ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ლარში

04 02 03

16 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

              შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 2006 წელს ავტობუსი გადაეცა საჩუქრად ნიგაზეულის საჯარო სკოლას მისი მოვლა პატრონობა აღებული აქვს მუნიციპალიტეტს

შედეგი: საჯარო სკოლაში ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 501 546 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

(ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 501 546

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

641 306

1.1.

05 01 01

ა.ა.ი.პ შუახევის სასპორტო სკოლა

213 220

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

40 000

1.3.

05 01 03

ა.ა.ი.პ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა განვითარების მხარდაჭერა

88 086

1.4

05 01 04

სპორტული მოედნების მშენებლობა  და არსებულის რეაბილიტაცია

300 000

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

860 240

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი

660 824

2.2.

05 02 02

ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა

109 416

2.3.

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

  70 000

2.4

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

20 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

641 306

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა;
- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
- ა(ა)იპ შუახევის ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
- სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  პოპულარიზაცია,საზოგადოების  აქტიური  ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება                                                                      შედეგი: მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში გაზრდილია შუახეველის სპორტსმენების მიღწევები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

213 220

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს  21 სექცია 10 სპორტის სახეობაში( თავისუფალი ჭიდაობა-3, ქართული ჭიდაობა-2, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა-1; ჭადრაკი-1, კალათბურთი-2, მაგიდის ჩოგბურთი-2, ფრენბურთი-2, კრივი-1, მძლეოსნობა-1), სადაც სწავლება უფასოა და 365-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა  და  სკოლასთა  ნარსებული  სპორტული  სექციების განვითარების ხელშეწყობა.                                                                                         შედეგი:      უზრუნველყოფილია      სასპორტო   სკოლის      ინფრასტრუქტურის გამართული    ფუნქციონირება,    სკოლის    ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობ

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 01 02

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა,  ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

1.მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში, აჭარის პირველობებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება სათხილამურო სპორტი;

 2.მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში, აჭარის პირველობებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება ქართულ ჭიდაობაში;

3. მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში,აჭარის პირველობებსა და სხვადასხვა ტურნირენში მონაწილეობის მიღება თავისუფალ ჭიდაობაში;  

3. საერთაშორისო და ღია რესპუბლიკურ ტუნირებში მონაწილეობის მიღება ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში;

4. მუნიციპალიტეტის პ/პირველობასა და აჭარის ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება ჭადრაკში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები;

 5.მუნიციპალიტეტის პ/პირველობის, აჭარის ჩემპიონატებსა და ამხანაგურ შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება მაგიდის ჩოგბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

 6.მუნიციპალიტეტის პირველობის, აჭარის პირველობებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება ფრენბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

 7.მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში  მონაწილეობის მიღება კალათბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

8.მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება მძლეოსნობაში (სიგრძეზე ხტომა, სიმაღლეზე ხტომა, კროსი სხვადასხვა დისტანციაზე)  (ვაჟები, გოგონები)

9.დასავლეთ საქართველოს ბავშვთა სარაგბო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება

10. მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება ფეხბურთში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

11.მოსწავლეთა რაიონული  სპარტაკიადა, (მძლეოსნობის სახეობებში– რბენა სხვადასხვა დისტანციაზე, ბადროს სტყოცნა, ამანათრბენი, სიგრძეზე ხტომა,ბირთვის კვრა, ბადროს სტყოცნა),ორი დღე (გოგონები,ვაჟები;

12. მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება მკლავჭიდში;

13. მუნიციპალიტეტის ღია პირველობის, აჭარის პირველობასა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება  კრივში;

14. ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა-2021'' (რეგოინალური თამაში) მძლეოსნობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი- ვაჟები, გოგონები;

15.სახალხო დღესასწაულები ,,შუამთობა", ,,შუახევობა";

16. ევროპის სპორტის კვირეული;

17.სპორტის სფეროში წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისთვის ფულადი წახალისებ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

შედეგი:   ჩატარებულია    სპორტული    ტურნირები,    ადგილობრივი    და   სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით

პროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ ფეხბირთისა და რაგბის  განვითარების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

88 086

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ფეხბურთისა და რაგბის  განვითარების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს                                                                                                                                                         სასპორტო სკოლაში მოქმედებს  7 სექცია, ფეხბურთის 3, რაგბის 4, დაახლოებით 60 მოსწავლე

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

შედეგი:ჩატარებულია    სპორტული    ღონისძიებები,    ადგილობრივი    და   სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული მოედნების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 01 05

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სპორტულ მოედნებს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტულ აქტივობებში

კმაყოფილი ახალგაზრდობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ა(ა)იპ - შუახევის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

660 824

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

               ა(ა)იპ - შუახევის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური  და  ქორეოგრაფიული  ანსამბლების  მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის,  მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)   განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)   ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და შუახევის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით       მუნიციპალური ანსამბლებისათვის     გასტროლების დაგეგმვა  ქვეყნის  შიგნით  და  მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის     ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,    მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება    საბიბლიოთეკო    ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, საყოველთაო      ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას  მოსწავლე  ახალგაზრდობაში და  მისი  პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. 9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - ღონისძიების ფარგლებში 9 აპრილის მემორიალური დაფა შეიმკობა გვირგვინითა და ყვავავილებით. გაიმართა პარაკლისი და ადგილობრივი ანსამბლები შეასრულებენ საგალობელს. 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სპორტულ ღონისძიებებში გამოვლენილი გამარჯვებულების დაჯილდოებები, კონცერტები, საბავშვო კუთხეების გამოფენები და სხვა აქტივობები. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა  და  კულტურის  ცენტრების  განვითარების  ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა     მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:     უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი  ფუნქციონირება,  კულტურულ  საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ა(ა)იპ - შუახევის სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

109 416

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - შუახევის სახელოვნებო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება   , ფანდური,, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოკლორული  ანსამბლები:  „მთიანი“,  „იავნანა“,  „ათინათი“.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,      მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ- შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:  სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;  მოსწავლეთა   და  პედაგოგთა  კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 02 03

70 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  შუახევის  კულტურული  ცხოვრების  ტრადიციის მქონე მუნიციპალიტეტია ქართულ სიმღერისა და ცეკვის  გამრავალფეროვნება,  კულტურული აქტივობების განვითარების  ხელშეწყობა,  კულტურული  ცხოვრების  აქტივობის  გაზრდა  ეროვნული   ღონისძიებების   პაპულარიზაცია,   კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.  დედისა და ქალთა დღისადმი  მიძღვნილი ღონისძიება, შპს  ეტალონი- მედია,მასწავლებელთა მუნიციპალური კონფერენცია,9 აპრილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა,9 მაისის ფაშისტურ გერმანიაზეგამარჯვების  74  წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,სახალხო დღესასწაული  ,,სელიმობა", მოსწავლეებს შორის  რაიონული სხვადასხვა საგნობრივი კონკურსი,ლიტერატურული ფესტივალი ,,ზე-კართან“, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო  დღე,მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში  მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში  მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში  მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.სახალხო დღესასწაული ,,შუამთობა~მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, ფესტივალი   ,,ჯვარიმინდორი", სახალხო დღესასწაული `შუახევობა, ქვეყნის გარეთ ოლიპიადების,ფესტივალების სხვადასხვა ღონისძიებები,ქვეყნის მასშტაბით ოლიპიადების, ეთნოგრაფიული  ნიმუშებისა დაფესტივალების სხვადასხვა ღონისძიებები,საახალწლო  ღონისძიება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:    გაზრდილია მუნიციპალიტეტის    კულტურული აქტივობა,    ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 02 05

20 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა გასართობი, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, არაფორმალური განათლების და შუახევის კინოკლუბის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები.   ხელი წეეწყობა წარმატებული ახალგაზრდების მოტივირებას, კონკურენტუნარიანობის და დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას.  საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას სწორედ მონაწილეობა წარმოადგენს. მაშინ, როცა ახალგაზრდას ექნება მაღალი მოქალაქეობრივი ცოდნა და კომპეტენციები, ის იქნება მოტივირებულიც, რომ ჩაერთოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და იყოს აქტიური მოქალაქე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლება, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება და სტიმულირება, გადაწყვეტილების მიღების, დაგეგმვის, დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის, ორგანიზების უნარების პრაქტიკის დაუფლება, თემის განვითარებაში ახალგაზრდების როლისა და მონაწილოების გაზრდა.

შედეგი: პროგრამის განხორციელების შედეგად ახალგაზრდების ინტელექტუალური და კოგნიტური განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი პირობები, გაზრდილია ინტელექტუალურ-შემეცნებით აქტივობებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მაჩვენებლი.

 

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისთვის განისაზღვროს 2 188 916  ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ლარებში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022

 წლის გეგმა

1

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 188 916 

2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

1 050 996

3

06 01 01

ოპერაციების და სტაციონიარული მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა

70 000

4

06 01 02

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე)  და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის კვარტალური ფინანსური დახმარება

34 000

5

06 01 03

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

40 000

6

06 01 04

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი

354 520

7

06 01 05

ა (ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

167 276

8

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

85 200

9

06 01 07

მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

300 000

10

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 137 920

11

06 02 01

“სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა”

50 000

12

06 02 02

ამბულატორიების რეაბილიტაცია

80 000

13

06 02 03

ამბულატორიული და სტაციონალური  მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

15 000

14

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

60 000

15

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

40 000

16

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

135 000

17

06 02 07

ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

65 660

18

06 02 08

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

7 260

19

06 02 10

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა

25 000

20

06 02 11

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

60 000

21

06 02 12

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

600 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ლარებში

06 01

1 050 996 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა, მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისთვის  ფინანსური დახმარება, ,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის და ადრეული განვითარების ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის, მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა    ა(ა)იპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი ა (ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შედეგი: ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 01

70 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის მომართვიანობიდან გამომდინარე, შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით და აჭარის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსების მიუხედავად  დანაკლისის შევსებას. აღნიშნული პროგრამა 2021 წელს პირველად ამოქმედდება, პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას 0 დან 100 000 ქულამდე  70 %-იან დაფინანსებას, ხოლო 100 000-დან 200 000-მდე ქულის ჩათვლით 50 %-იან დაფინანსება, არაუმეტეს 700 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შედეგი: ჯანმრთელობის დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100
 4. კლინიკიდან ან სააფთიაქო ქსელიდან გაცემული ფორმა მკურნალობის ღირებულების შესახებ-ანგარიშფაქტურა;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ.

 

პროგრამის  დასახელება

კოდი

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისთვის  ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარებში

06 01 02

34 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამა ახალია, რომელიც 2021 წელს პირველად ამოქმედდა. მოსახლეობის მომართვიანობიდან გამომდინარე გაჩნდა ამის აუცილებლობა, რომ ბენეფიციარებს გაეწიოთ ფინანსური დახმარება 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით შშმ პირებს, საწოლ მიჯაჭვულებს და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებს, პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით, ასევე სამედიცინო საგნების შესაძენად. პროგრამა გათვლილია 85 ბენეფიციარზე, რომელიც ითვალისწინებს ერთ ბენეფიციარზე კვარტალურად 100 ლარიან ფინანსურ დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება და ჯანმრთელობის დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. შშმ პირის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან არსებობის შემთხვევაში;
 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100;
 5. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 6. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები;
 7. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;
 8. მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი ან საკრებულოს წევრის რეკომენდაცია.

 

შენიშვნა

მოვლის საჭიროების საგნების საფასური გაიცემა ყოველთვიურად ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის, ადრეული განვითარების და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 03

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ  და 0-დან 7 წლამდე ადრეული განვითარების ბავშვთა, ასევე  აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას, აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას ორმხრივად თანმხლებ პირთან ერთად. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ მერიამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების ბავშვათა კურსებზე მიმოსვლისათვის მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებას.

შედეგი: ბენეფიციართა კმაყოფილების დონე,  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. ცერებრალური დამბლით, ან აუტისტური სპექტრით და ადრეული განვითარების მქონე დაავდებულ ბავშვთა მშობლების განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

 2. აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ვაუჩერის ქსეროასლი;

 3.სარეაბილიტაციო ცენტრების მიერ გაცემული ცნობა კურსების გავლის შესახებ;

 4.  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

5.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის ფლობის შესახებ ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის სამსახურის მიერ გაცემული ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან.

 6.  საბანკო რეკვიზიტები.

შენიშვნა

შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის   საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოქალაქის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

დაფინანსება ლარებში

06 01 04

354 520

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების გაწევის ორგანიზების აუცილებლობა, მომსახურება ეწევა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  მოსახლეობას, ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებას ძირითადად უწევს ადგილობრივი მცხოვრები პირი, რომელსაც აქვს საშუალო სამედიცინო განათლება. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული მომსახურების ელექტრონული ტენდერით შესყიდვის განხორციელება შეუძლებელია. ამასთან, პროგრამით გათვალისწინებული თანხები ზუსტად არის გათვლილი კონკრეტულ ღონისძიებაზე (მედდების ხელფასები - თვეში 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და არ ითვალისწინებს მისი მართვისათვის დამატებით თანხებს. ამასთანავე, აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს მომსახურებას სოფლის ექიმებზე, ექიმის ჩანთით გათვალისწინებული მედიკამენტებით და სოფლის ექიმებზე გამოყოფილ ავტომანქანებზე საწვავით უზრუნველყოფას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი მედიკამენტების მიწოდება და დროული დახმარების გაწევა

შედეგი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

დაფინანსება ლარებში

06 01 05

167 276

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული ორგანიზაცია ემსახურება შშმ პირებს 6-დან 18 წლამდე, მომსახურება ხორციელდება კვირაში 5 დღის განმავლობაში, 10-დან 18 საათამდე და აქედან ბენეფიციარების ცენტრში გატარებული დრო არ უნდა იყოს 3 საათზე ნაკლები და 6 საათზე მეტი, დღის ცენტრი გათვლილია 20 ბენეფიციარზე, ცენტრი ასევე ბენეფიციარებს სთავაზობს დღეში ერთჯერად სამ კომპონენტიან კვებას და ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ცენტრი მთლიანად არის ადაპტირებული შშმ პირთათვის. ცენტრის მომსახურება გულისხმობს შშმ პირთა საჭიროებების (შემეცნებითი-ემოციური და ფიზიკური) გამოვლენას და მათი დაკმაყოფილებას, შშმ პირთა კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვის უზრუნველყოფას, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, როგორც ფსიქოლოგის, ასევე ოკუპაციური თერაპევტის და სპეც- მასწავლებლის მომსახურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შშმ პირების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარებისა და სოციალური ინკლუზივის განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი: შშმ პირების არსებული მდგომარების გაუმჯობესება, საჭირო უნარების განვითარება და ხელშეწყობა, მიტოვების პრევენცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

დაფინანსება ლარებში

06 01 06

85 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შუახევის მუნიციპალიტეტიდან  ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 802 პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 200-მდე პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე შეუძლებელია, სწორედ ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება  ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა  და ამავე დროს   ცალსახად შეუმსუბუქებდება  ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას. 2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს:  დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის. გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების, ასევე დროის ეკონომიითაც. ფსიქიური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის(განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ, საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა  ოჯახი რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული  კარგავს დროს , რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭირდება თუ „დააგვიანდა“ სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი „მოუცლელობის“ გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი  ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და  სტაციონარებით სრულდება , რაც სახელმწიფოს, როგორც აღვნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის სერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ  ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა,  პარალელურად მას სოციალური პროგრამის  დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: -შეამციროს ფსიქოპათოლოგიური    მდგომარეობის გამწვავების სიხშირე; შეამციროს ძალადობრივი ქცევის (საკუთარი თავის მიმართ ან ირგვლივმყოფების მიმართ) რისკი; შეამციროს სტაციონირების სიხშირე. ხელი შეუწყოს ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის პერიოდის შენარჩუნებას; ოჯახისა და პაციენტის ფსიქოგანათლებითა და მათთან თერაპიული ურთიერთობის დამყარებით ხელი შეუწყოს პაციენტის ინსაიტის გაზრდას, რაც  პაციენტის მობილური გუნდიდან ამბულატორიულ სერვისში გადასვლას უზრუნველყოფს. ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტების მიწოდების უზრუნველყოფას.

შედეგი: მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 07

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. მიუხედავად ამისა COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიი მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე შუახევის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას ვაუჩერის სახით - მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსერო-ასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა #100;
 4. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;
 6. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, შესაბამისი სტატუსის შესახებ;
 7. საბანკო რეკვიზიტები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარებში

06 02

1 122 920

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 “სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა” წყალსაყრის, დღვანის და ხიჭაურის ამბულატორიების რეაბილიტაცია. ოპერაციის შემდგომი სტაციონალიდან გაწერის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების უზრუნველყოფის თანადაფინანსების პროგრამა. ოთხ და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა. ვეტერნების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა. 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა. 18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა. დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა. მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული ფენების სოციალური მდგომარეობისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული ფენების სოციალური პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

“სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური

ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა”

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 01

50 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობს უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა უმწეო ფენები, რომლებსაც არ გააჩნიათ სრულფასოვანი თვითუზრუნველყოფის საშუალება, საჭიროებენ მზრუნველობას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის მიზნით შუახევის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაბა შუახევში განკუთვნილია სასადილო, რომელიც ემსახურება 42 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 70 000-ქულის ჩათვლით.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  366 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ, უმწეო მოქალაქეთა ყოველდღიური უფასო სადილით უზრუნველყოფა

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ, უმწეო მოქალაქეთა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

 2. პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

 3. ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი ცნობა შუახევის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარებში

06 02 02

80 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში სამედიცინო ამბულატორიებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სამედიცინო ამბულატორიები                                                    

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიული და სტაციონალური  მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 03

15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და გარკვეული კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე შუახევის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის -

პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფას იმ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-დან, 200 000-მდე,  განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს მძიმე სენით დაავადებულ ბნეფიციარებზე, არაუმეტეს 150 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსერო-ასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა #100
 4. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება ლარებში

06 02 04

60 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მათი სოციალური დაცვის მიზნით ქვეყანაში გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, საჭიროა დამატებითი ღონისძიების განხორციელება. მოსახლეობაში სოციალურ-საყოფაცხოვრებო პირობების სიმძიმის მხრივ ყველაზე მეტად გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახები, არასრულწლოვანი ბავშვებით, ასეთი ოჯახების ძირითადი ნაწილი შედგება სასკოლო ასაკის ბავშვებისაგან. პროგრამის მიზანია აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება. გასულ წლებში ანალოგიური პროგრამა განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფარგლებში, ასეთ ოჯახებს გაეწიათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ცალკეულ ოჯახთა სოციალური მდგომარეობა. 2022 წელს აღნიშნული კატეგორიის გაჭირვებული ოჯახები, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, კვლავ საჭიროებს ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: წინა-სასკოლო პერიოდში მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა

შედეგი: 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შესაბამისი ტანისამოსითა თუ წიგნებით უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

2.1  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2.2.  მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები, დედანთან ერთად;

2.3.  მშობლების ქორწინების მოწმობის ქსეროასლი დედანთან ერთად;

2.4.  ბავშვების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები დედანთან ერთად;

2.5.  ერთერთი მშობლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიშის ნომერი;

2.6.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის ფლობის შესახებ ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის სამსახურის მიერ გაცემული ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან ან/და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილობითი დოკუმენტი). თუ დახმარების მიღების მსურველი ან ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია სხვა მუნიციპალიტეტში, უნდა წარმოადგინოს ცნობა მასზედ, რომ აღნიშნული პროგრამით იმ მუნიციპალიტეტისაგან დახმარება არ მიუღია.

2.7. თუ დახმარების მიღების მსურველი განქორწინებულია, უნდა წარმოადგინოს ქორწინების შეწყვეტის და ბავშვზე მეურვეობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შენიშვნა

1.პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირი  საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოსარგებლე პირის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

2. 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში მრავალშვილიან ოჯახზე, რომელმაც გარკვეული

მიზეზების გამო დროულად ვერ წარმოადგინა, ან წარმოადგინა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, მაგრამ პროგრამაში თანხის         ამოწურვის გამო ვერ გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  პროგრამით გათვალისწინებული  დახმარება განხორციელდეს 2020 წლის პროგრამის ბიუჯეტიდან იანვრ-თებერვლის თვეებში,   2019 წლისათვის პროგრამით გათვალისწინებული  თანხის  ოდენობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი

ფინანსური დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 05

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია გარდაცვლილი ოჯახის წევრის დასაფლავების ხარჯები, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა სხვადასხავა სახის პროგრამები. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაჭირვე­ბულ ოჯახებში, გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა

შედეგი: დაკრძალვის ხარჯებისთვის, ფინანსური უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

1 .ოჯახის წევრის გაცხადება მერის სახელზე;

2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; დედანთან ერთად;

3. გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი: დედანთან ერთად;

4. განმცხადებლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიში:

5. სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის რაიონული განყოფილების მიერ გაცემული ცნობა ოჯახის სარეიტინგო ქულის თაობაზე.

შენიშვნა

შენიშვნა: -2021 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში  გარდაცვლილი პირის  ოჯახზე, რომელმაც გარკვეული მიზეზების გამო დროულად ვერ წარმოადგინა, ან წარმოადგინა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, მაგრამ პროგრამაში თანხის         ამოწურვის გამო ვერ გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  პროგრამით გათვალისწინებული  დახმარება განხორციელდეს 2022 წლის პროგრამის ბიუჯეტიდან იანვრ-თებერვლის თვეებში,   2021 წლისათვის პროგრამით გათვალისწინებული  თანხის  ოდენობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 

დაფინანსება ლარებში

06 02 06

135 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლების  სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ასევე ცხოვრობს უსახლკარო ოჯახები, რომლებსაც გააჩნიათ მიწის ნაკვეთი საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად.

ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელის სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია სოფლის მოსახლეობასთან ერთად და თანამონაწილეობით (შრომითი თანამონაწილეობით), მათ გაუწევს ფინანსურ დახმარებას.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება სოფლის საერთო კრების ოქმის საფუძველზე, სოციალური ფონის გათვალისწინებით.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები. შერჩევის დროს უპირატესობა მიენიჭება იმ ოჯახებს, სადაც ცხოვრობენ შშმ სტატუსის მქონე პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: Mსოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე, რომელთა საცხოვრებელი სახლების  სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ასევე უსახლკარო ოჯახებზე  ფინანსური დახმარების გაწევა.

შედეგი: სოციალურად დაუცველი  და უსახლკარო მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

 2. ოჯახის ყველა წევრის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად და არასრულწლოვნების დაბადების მოწმობის ასლი;

 3. ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი ცნობა შუახევის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან.

4. გეოლოგიური დასკვნა არსებობის შემთხვევაში.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერნების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 07

65 660

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს.  კერძოდ: ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს. ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობების და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისთვის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს   გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ და აფხაზეთის ომში უგზოუკვლოდ დაკარგულ  მეომართა ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს  ვეტერანთათვის თხევადი აირით უზრუნველყოფას კვარტალში ერთხელ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2 პირადობისა  და ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობების ქსეროასლები.

შენიშვნა

შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის გარდაცვალების,       საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოსარგებლე პირის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 08

7 260

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მათი სოციალური დაცვის მიზნით ქვეყანაში გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, საჭიროა დამატებითი ღონისძიების განხორციელება. კერძოდ: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც   სპეციფიკური-სამკურნალო კვების მიწოდების მიზნით საჭიროებენ ფინანსურ დახმარებას, ვინაიდან აღნიშნული პროდუქტების შეძენა დაკავშირებულია დიდ თანხებთან. ოჯახებს სპეციფიკური-სამკურნალო დანიშნულების პროდუქტების შესაძენად საკუთარი ფინანსური სახსრები არ გააჩნიათ. გამომდინარე აქედან მუნიციპალიტეტის მერიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებზე  სფეციფიკური-სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძნად  კვარტალურად (სამ თვეში ერთხელ)  გაუწიოს ფინანსური დახმარება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპეციფიკური-სამკურნალო კვების პროდუქტების შეძენის მიზნით ფინანსური დახმარება

შედეგი: ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

1.  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2. მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი,   არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ქსეროასლი დედანთან ერთად და ერთ-ერთი მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი;

 3.  ერთერთი მშობლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიშის ნომერი;

4. ექიმის მიერ გაცემული ფორმა N 100, სადაც მითითებული იქნება, რომ მოქალაქე ნამდვილად საჭიროებს სპეციფიკურ-სამკურნალო კვების პროდუქტებს;

5. ფორმა N 86, ანგარიშ-ფაქტურა, კვების პროდუქტების ჩამონათვალი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის

მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 10

25 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად მგზავრობისათვის ფინანსურ დახმარებას. მგზავრობის ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია შუახევის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს მგზავრობის ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ამასთან ერთად თუ ბენეფიციარი წარმოადგენს ცნობას რომ მას ნამდვილად ესაჭიროება თანმხლები პირი მგზავრობისას, შესაბამისად მოხდება თანმხლები პირის მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება. შუახევის მუნიციპალიტიდან  8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების მგზავრობის ხარჯით უზრუნველყოფა

შედეგი: ბენეფიციართა კმაყოფილების დონის გაზრდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის მიერ დაწერილი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა #100);

3. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი. დედანთან ერთად;

4. საბანკო რეკვიზიტები.

შენიშვნა

          შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის გარდაცვალების,       საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოქალაქის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

დაფინანსება ლარებში

06 02 11

60 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას და ახალაშენებულ საცხოვრებელ სახლებისათვის სახურავს. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება ან შეძენა. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.პროგრამით ისარგებლებენ ის ოჯახები რომლების სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 150 000-ის ჩათვლით.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შუახევის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით  უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 13

600 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი ათეულობით განცხადება, რომლებიც ითხოვენ გეოლოგიური დასკვის საფუძველზე ასევე ინჟინერ კონსტრუქტორის საფუძველზე საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

საჭირო დოკუმენტაცია

1.განხცადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2. განმცხადებლის პირადობის ქსეროასლი;

3. გეოლოგიური დასკვნა

 


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული
კოდი
დასახელება 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 10051,799 16354,000 0,000 16354,000 15000,000 0,000 15000,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 0 102 111 0 111
  ხარჯები 5591,682 7153,480 0,000 7153,480 8459,600 0,000 8459,600
  შრომის ანაზღაურება 1264,553 1282,800 0,000 1282,800 1767,480 0,000 1767,480
  საქონელი და მომსახურეობა 883,079 1250,740 0,000 1250,740 1198,418 0,000 1198,418
  სუბსიდიები 2762,069 3472,970 0,000 3472,970 4235,842 0,000 4235,842
  გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 284,849 683,260 0,000 683,260 856,460 0,000 856,460
  სხვა ხარჯები 397,132 463,710 0,000 463,710 401,400 0,000 401,400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4460,117 9200,520 0,000 9200,520 6540,400 0,000 6540,400
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2297,820 2275,250 0,000 2275,250 2788,538 0,000 2788,538
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 0 102 102 0 111
  ხარჯები 2269,750 2217,750 0,000 2217,750 2696,638 0,000 2696,638
  შრომის ანაზღაურება  1264,553 1282,800 0,000 1282,800 1767,480 0,000 1767,480
  საქონელი და მომსახურეობა 605,179 628,740 0,000 628,740 653,418 0,000 653,418
  სოციალური უზრუნველყოფა 10,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 389,332 306,210 0,000 306,210 275,740 0,000 275,740
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  28,070 57,500 0,000 57,500 91,900 0,000 91,900
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1909,693 2095,750 0,000 2095,750 2608,538 0,000 2608,538
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102   102 102   111
  ხარჯები  1881,623 2038,250 0,000 2038,250 2596,638 0,000 2596,638
  შრომის ანაზღაურება  1264,553 1282,800   1282,800 1767,480   1767,480
  საქონელი და მომსახურეობა 596,779 618,240 0,000 618,240 638,418 0,000 638,418
  სოციალური უზრუნველყოფა 10,686 0,000   0,000 0,000   0,000
  სხვა ხარჯები 9,605 137,210   137,210 190,740   190,740
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,070 57,500 0,000 57,500 11,900 0,000 11,900
01 01 01 მუნიცილაკიტეტის საკრებულო 514,774 525,600 0,000 525,600 697,208 0,000 697,208
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21 0 21 21 0 24
  ხარჯები  512,985 525,600 0,000 525,600 697,208 0,000 697,208
  შრომის ანაზღაურება 370,800 381,600 0,000 381,600 591,360 0,000 591,360
  საქონელი და მომსახურეობა 142,185 144,000 0,000 144,000 105,848 0,000 105,848
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1318,898 1489,270 0,000 1489,270 1819,930 0,000 1819,930
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 76 76   76 82   82
  ხარჯები  1292,617 1431,770 0,000 1431,770 1808,030 0,000 1808,030
  შრომის ანაზღაურება 839,753 847,200   847,200 1116,720   1116,720
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 447,360 0,000 0,000 500,570
  სოციალური უზრუნველყოფა 10,686 0,000   0,000 0,000   0,000
  სხვა ხარჯები 9,605 137,210   137,210 190,740   190,740
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,281 57,500   57,500 11,900   11,900
01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 76,021 80,880 0,000 80,880 91,400 0,000 91,400
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5   5 5   5
  ხარჯები  76,021 80,880 0,000 80,880 91,400 0,000 91,400
  შრომის ანაზღაურება 54,000 54,000   54,000 59,400   59,400
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 26,880 0,000 0,000 32,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები 388,127 179,500 0,000 179,500 180,000 0,000 180,000
  ხარჯები  388,127 179,500 0,000 179,500 100,000 0,000 100,000
  სხვა ხარჯები 379,727 169,000   169,000 85,000   85,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     80,000   80,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
01 02 01  სარეზერვო ფონდი 379,727 169,000 0,000 169,000 85,000 0,000 85,000
  ხარჯები  379,727 169,000 0,000 169,000 85,000 0,000 85,000
  სხვა ხარჯები 379,727 169,000   169,000 85,000   85,000
01 02 02  მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება 8,400 10,500 0,000 10,500 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  8,400 10,500 0,000 10,500 15,000 0,000 15,000
  საქონელი და მომსახურეობა 8,400 10,500 0,000 10,500 15,000 0,000 15,000
01 02 03 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
01 02 03 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 0,000 0,000 0 0 80,000 0 80,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     80,000   80,000
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4379,431 6716,383 0,000 6716,383 6071,045 0,000 6071,045
  ხარჯები  577,025 905,500 0,000 905,500 1088,500 0,000 1088,500
  საქონელი და მომსახურეობა 191,033 410,000 0,000 410,000 390,000 0,000 390,000
  სუბსიდიები 385,992 495,500 0,000 495,500 698,500 0,000 698,500
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4122,594 5940,883 0,000 5810,883 5142,545 0,000 4982,545
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  1534,840 2002,954 0,000 2002,954 1575,245 0,000 1575,245
  ხარჯები  36,267 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,267 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1498,573 1962,954 0,000 1962,954 1535,245 0,000 1535,245
02 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა საუბნო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და გზებზე ბეტონის საფარის დაგება 112,874 376,754 0,000 376,754 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,874 376,754   376,754 0,000   0,000
02 01 02 მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა, ახალი გზის მშენებლობა და დამცავი ბაგირების მოწყობა) 1385,699 1586,200 0,000 1586,200 1535,245 0,000 1535,245
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1385,699 1586,200   1 586,200 1535,245   1 535,245
02 01 03 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 36,267 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  36,267 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,267 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 394,763 770,000 0,000 770,000 1212,000 0,000 1212,000
  ხარჯები  154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  საქონელი და მომსახურეობა 154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 567,985 530,000 0,000 400,000 1022,000 0,000 862,000
02 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 394,763 770,000 0,000 770,000 1212,000 0,000 1212,000
  ხარჯები  154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  საქონელი და მომსახურეობა 154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 239,997 400,000 0,000 400,000 862,000 0,000 862,000
02 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების  ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა 154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  ხარჯები  154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  საქონელი და მომსახურეობა 154,766 370,000 0,000 370,000 350,000 0,000 350,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
02 02 01 02 ღომას მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობის დასრულება 239,997 122,000 0,000 122,000 143,000 0,000 143,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 239,997 122,000   122,000 143,000   143,000
02 02 01 03 სამთო იალაღებზე შიდა და გარე ელექტრო სისტემების მოწყობა 0,000 278,000 0,000 278,000 719,000 0,000 719,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 278,000   278,000 719,000   719,000
02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1088,596 1351,697 0,000 1351,697 1591,000 0,000 1591,000
  ხარჯები  385,992 495,500 0,000 495,500 698,500 0,000 698,500
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 385,992 495,500 0,000 495,500 698,500 0,000 698,500
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 702,604 856,197 0,000 856,197 892,500 0,000 892,500
02 03 01 ფურტიო, ბუთურაული, ნენიის წყალსადენის სათავეს და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის დასრულება 0,000 180,000 0,000 180,000 491,000 0,000 491,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 180,000   180,000 491,000   491,000
02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 387,492 498,500 0,000 498,500 700,000 0,000 700,000
  ხარჯები  385,992 495,500 0,000 495,500 698,500 0,000 698,500
  სუბსიდიები 385,992 495,500   495,500 698,500   698,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 3,000   3,000 1,500   1,500
02 03 03 ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარის მოწყობა 477,964 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 477,964 0,000   0,000 0,000   0,000
02 03 04 სოფელ კობალთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალის მოწყობის დასრულება 26,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,755 0,000   0,000 0,000   0,000
02 03 05 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია 0,000 130,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 130,000   130,000 0,000   0,000
02 03 06 სოფლებსა და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის მოყვანის დასრულება (ჭვანა, ინწკვირვეთი) 0,000 18,197 0,000 18,197 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 18,197   18,197 0,000   0,000
02 03 07 სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია 196,385 525,000 0,000 525,000 400,000 0,000 400,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 196,385 525,000   525,000 400,000   400,000
 02 03 08 სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 7,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  7,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 7,800 0,000   0,000 0,000   0,000
02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1353,432 2461,732 0,000 2461,732 1532,800 0,000 1532,800
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1353,432 2461,732 0,000 2461,732 1532,800 0,000 1532,800
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000
02 04 01 სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 0,000 45,000 0,000 45,000 81,900 0,000 81,900
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 45,000   45,000 81,900   81,900
02 04 02  სოფელ ცივაძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 0,000 105,000 0,000 105,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 105,000   105,000 0,000   0,000
02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 611,445 628,000 0,000 628,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 611,445 628,000   628,000 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
02 04 04 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 62,354 153,000 0,000 153,000 75,000 0,000 75,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,354 153,000   153,000 75,000   75,000
02 04 05 მოსაცდელების და ფანჩატურების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია 0,000 75,000 0,000 75,000 80,000 0,000 80,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 75,000   75,000 80,000   80,000
02 04 06 წისქვილების მშენებლობა რემონტი 0,000 0,242 0,000 0,242 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,242   0,242 0,000   0,000
02 04 07 გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების,  გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა 22,141 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,141 15,000   15,000 15,000   15,000
02 04 08 სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულება    (დარჩიძეები, ლაკლაკეთი, ახალდაბა)  0,000 150,000 0,000 150,000 343,900 0,000 343,900
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 150,000   150,000 343,900   343,900
02 04 09 სოფელ სხეფის სოფლის სახლის მშენებლობა 0,000 122,000 0,000 122,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 122,000   122,000 0,000   0,000
02 04 10 ჩირუხის მთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 0,000 150,000 0,000 150,000 126,000 0,000 126,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 150,000   150,000 126,000   126,000
02 04 11 გომის მთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 0,000 100,000 0,000 100,000 76,000 0,000 76,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 100,000   100,000 76,000   76,000
02 04 12 სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა  212,368 557,210 0,000 557,210 485,000 0,000 485,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 212,368 557,210   557,210 485,000   485,000
02 04 13 დაბის კეთილმოწყობა 445,124 361,280 0,000 361,280 250,000 0,000 250,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 445,124 361,280   361,280 250,000   250,000
02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 0,000 130,000 0,000 130,000 160,000 0,000 160,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 130,000 0,000 130,000 160,000 0,000 160,000
02 05 01 სარწყავი არხების რეაბილიტაცია 0,000 130,000 0,000 130,000 160,000 0,000 160,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 130,000   130,000 160,000   160,000
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 67,119 421,000 0,000 421,000 25,000 0,000 25,000
  ხარჯები  67,119 65,000 0,000 65,000 25,000 0,000 25,000
  საქონელი და მომსახურეობა 67,119 65,000 0,000 65,000 25,000 0,000 25,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 356,000   356,000 0,000   0,000
03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 67,119 421,000 0,000 421,000 25,000 0,000 25,000
  ხარჯები  67,119 65,000 0,000 65,000 25,000 0,000 25,000
  საქონელი და მომსახურეობა 67,119 65,000 0,000 65,000 25,000 0,000 25,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 356,000   356,000 0,000   0,000
03 01 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 52,200 50,000 0,000 50,000 10,000 0,000 10,000
  ხარჯები  52,200 50,000 0,000 50,000 10,000 0,000 10,000
  საქონელი და მომსახურეობა 52,200 50,000 0,000 50,000 10,000 0,000 10,000
03 01 02 ნაგავმზიდი ავტომანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა 0,000 356,000 0,000 356,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 356,000   356,000 0,000   0,000
03 01 03 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 14,919 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  14,919 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
  საქონელი და მომსახურეობა 14,919 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
04 00 განათლება 1398,052 2090,137 0,000 2090,137 2424,955 0,000 2424,955
  ხარჯები  1123,481 1575,200 0,000 1575,200 1946,000 0,000 1946,000
  სუბსიდიები 1123,481 1575,200 0,000 1575,200 1946,000 0,000 1946,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 274,571 514,937 0,000 514,937 478,955 0,000 478,955
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1343,859 2041,010 0,000 2041,010 2408,955 0,000 2408,955
  ხარჯები  1117,393 1563,200 0,000 1563,200 1930,000 0,000 1930,000
  სუბსიდიები 1117,393 1563,200 0,000 1563,200 1930,000 0,000 1930,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 226,466 477,810 0,000 477,810 478,955 0,000 478,955
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 1132,369 1590,200 0,000 1590,200 1930,000 0,000 1930,000
  ხარჯები  1117,393 1563,200 0,000 1563,200 1930,000 0,000 1930,000
  სუბსიდიები 1117,393 1563,200   1563,200 1930,000   1930,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,976 27,000   27,000 0,000   0,000
04 01 02  არსებული ბაგა ბაღების ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 62,371 45,000 0,000 45,000 200,000 0,000 200,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,371 45,000   45,000 200,000   200,000
04 01 03 დღვანის ბაგა ბაღის მშენებლობა 48,888 195,556 0,000 195,556 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,888 195,556   195,556 0,000   0,000
04 01 04 მახალაკიძეების ბაგა ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობის დასრულება 56,631 179,769 0,000 179,769 78,955 0,000 78,955
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,631 179,769   179,769 78,955   78,955
04 01 05 ნენიის ბაგა ბაღის მშენებლობა 43,600 30,485 0,000 30,485 200,000 0,000 200,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,600 30,485   30,485 200,000   200,000
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 54,193 49,127 0,000 49,127 16,000 0,000 16,000
  ხარჯები  6,088 12,000 0,000 12,000 16,000 0,000 16,000
  სუბსიდიები 6,088 12,000 0,000 12,000 16,000 0,000 16,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,105 37,127 0,000 37,127 0,000 0,000 0,000
04 02 01 დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასაწავლებლის განსათავსებლად 0,000 37,127 0,000 37,127 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 37,127   37,127 0,000   0,000
04 02 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა 48,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,105 0,000     0,000    
04 02 03 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 6,088 12,000 0,000 12,000 16,000 0,000 16,000
  ხარჯები  6,088 12,000 0,000 12,000 16,000 0,000 16,000
  სუბსიდიები 6,088 12,000   12,000 16,000   16,000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 932,325 2644,360 0,000 2644,360 1501,546 0,000 1501,546
  ხარჯები  930,975 1096,710 0,000 1096,710 1199,546 0,000 1199,546
  საქონელი და მომსახურეობა 19,748 147,000 0,000 147,000 130,000 0,000 130,000
  სუბსიდიები 911,227 949,710 0,000 949,710 1069,546 0,000 1069,546
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,350 1547,650 0,000 1547,650 302,000 0,000 302,000
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 262,414 1009,600 0,000 1009,600 641,306 0,000 641,306
  ხარჯები  262,414 303,450 0,000 303,450 339,306 0,000 339,306
  საქონელი და მომსახურეობა 5,000 33,000 0,000 33,000 40,000 0,000 40,000
  სუბსიდიები 257,414 270,450 0,000 270,450 299,306 0,000 299,306
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 706,150 0,000 706,150 302,000 0,000 302,000
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 180,394 193,700 0,000 193,700 213,220 0,000 213,220
  ხარჯები  180,394 191,450 0,000 191,450 211,220 0,000 211,220
  სუბსიდიები 180,394 191,450   191,450 211,220   211,220
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 2,250   2,250 2,000   2,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 5,000 33,000 0,000 33,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  5,000 33,000 0,000 33,000 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 5,000 33,000 0,000 33,000 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 5,000 33,000   33,000 40,000   40,000
  სხვა ხარჯები 0 0   0,000 0   0,000
05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 77,020 79,000 0,000 79,000 88,086 0,000 88,086
  ხარჯები  77,020 79,000 0,000 79,000 88,086 0,000 88,086
  სუბსიდიები 77,020 79,000   79,000 88,086   88,086
05 01 04 დაბის სპორტული კომპლექსის რემონტი და საჭიდაო დარბაზის მიშენება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05 01 04 სპორტული მოედნების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია 0,000 155,000 0,000 155,000 300,000 0,000 300,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 155,000   155,000 300,000   300,000
05 01 05 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა 0,000 548,900 0,000 548,900 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 548,900   548,900 0,000   0,000
05 01 07 რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 669,911 1634,760 0,000 1634,760 860,240 0,000 860,240
  ხარჯები  668,561 793,260 0,000 793,260 860,240 0,000 860,240
  საქონელი და მომსახურეობა 14,748 114,000 0,000 114,000 90,000 0,000 90,000
  სუბსიდიები 653,813 679,260 0,000 679,260 770,240 0,000 770,240
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,350 841,500 0,000 841,500 0,000 0,000 0,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 577,132 594,760 0,000 594,760 660,824 0,000 660,824
  ხარჯები  575,782 593,260 0,000 593,260 660,824 0,000 660,824
  სუბსიდიები 575,782 593,260   593,260 660,824   660,824
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,350 1,500   1,500 0,000   0,000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 78,031 86,000 0,000 86,000 109,416 0,000 109,416
  ხარჯები  78,031 86,000 0,000 86,000 109,416 0,000 109,416
  სუბსიდიები 78,031 86,000   86,000 109,416   109,416
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 14,748 92,000 0,000 92,000 70,000 0,000 70,000
  ხარჯები  14,748 92,000 0,000 92,000 70,000 0,000 70,000
  საქონელი და მომსახურეობა 14,748 92,000 0,000 92,000 70,000 0,000 70,000
05 02 04 შუახევის კულტურის ცენტრის  და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია 0,000 840,000 0,000 840,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 840,000   840,000 0,000   0,000
05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებები 0,000 22,000 0,000 22,000 20,000 0,000 20,000
  ხარჯები  0,000 22,000 0,000 22,000 20,000 0,000 20,000
  საქონელი და მომსახურეობა   22,000 0,000 22,000 20,000 0,000 20,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 977,052 2206,870 0,000 2206,870 2188,916 0,000 2188,916
  ხარჯები  615,532 1293,320 0,000 1293,320 1503,916 0,000 1503,916
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 341,369 452,560 0,000 452,560 521,796 0,000 521,796
  სოციალური უზრუნველყოფა 274,163 683,260 0,000 683,260 856,460 0,000 856,460
  სხვა ხარჯები 0,000 157,500 0,000 157,500 125,660 0,000 125,660
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 361,520 913,550 0,000 913,550 685,000 0,000 685,000
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 437,097 972,870 0,000 972,870 1050,996 0,000 1050,996
  ხარჯები  437,097 963,760 0,000 963,760 1050,996 0,000 1050,996
  სუბსიდიები 341,369 452,560 0,000 452,560 521,796 0,000 521,796
  სოციალური უზრუნველყოფა 95,728 511,200 0,000 511,200 529,200 0,000 529,200
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 9,110 0,000 9,110 0,000 0,000 0,000
06 01 01 ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა 0,000 60,000 0,000 60,000 70,000 0,000 70,000
  ხარჯები  0,000 60,000 0,000 60,000 70,000 0,000 70,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 60,000   60,000 70,000   70,000
06 01 02 მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე)  და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის კვარტალური ფინანსური დახმარება 0,000 26,000 0,000 26,000 34,000 0,000 34,000
  ხარჯები  0,000 26,000 0,000 26,000 34,000 0,000 34,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 26,000   26,000 34,000   34,000
06 01 03 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 10,528 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  10,528 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 10,528 40,000   40,000 40,000   40,000
06 01 04  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 285,131 322,651 0,000 322,651 354,520 0,000 354,520
  ხარჯები  285,131 315,351 0,000 315,351 354,520 0,000 354,520
  სუბსიდიები 285,131 315,351   315,351 354,520   354,520
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7,300   7,300 0,000   0,000
06 01 05   აიპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი 56,238 139,019 0,000 139,019 167,276 0,000 167,276
  ხარჯები  56,238 137,209 0,000 137,209 167,276 0,000 167,276
  სუბსიდიები 56,238 137,209   137,209 167,276   167,276
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,810   1,810 0,000   0,000
06 01 06 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 85,200 85,200 0,000 85,200 85,200 0,000 85,200
  ხარჯები  85,200 85,200 0,000 85,200 85,200 0,000 85,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 85,200 85,200   85,200 85,200   85,200
06 01 07 მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0,000 300,000 0,000 300,000 300,000 0,000 300,000
  ხარჯები  0,000 300,000 0,000 300,000 300,000 0,000 300,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 300,000   300,000 300,000   300,000
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 539,955 1234,000 0,000 1234,000 1137,920 0,000 1137,920
  ხარჯები  178,435 329,560 0,000 329,560 452,920 0,000 452,920
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 178,435 172,060 0,000 172,060 327,260 0,000 327,260
  სხვა ხარჯები 0,000 157,500 0,000 157,500 125,660 0,000 125,660
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 361,520 904,440 0,000 904,440 685,000 0,000 685,000
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 35,222 40,000 0,000 40,000 50,000 0,000 50,000
  ხარჯები  35,222 40,000 0,000 40,000 45,000 0,000 45,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 35,222 40,000   40,000 45,000   45,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 5,000   5,000
06 02 02 აბულატორების რეაბილიტაცია 0,000 100,000 0,000 100,000 80,000 0,000 80,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 100,000   100,000 80,000   80,000
06 02 03 ამბულატორიული და სტაციონალური  მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0,000 8,000 0,000 8,000 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  0,000 8,000 0,000 8,000 15,000 0,000 15,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 8,000   8,000 15,000   15,000
06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 62,000 65,000 0,000 65,000 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  62,000 65,000 0,000 65,000 60,000 0,000 60,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 62,000 65,000   65,000 60,000   60,000
06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 25,600 30,000 0,000 30,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  25,600 30,000 0,000 30,000 40,000 0,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 25,600 30,000   30,000 40,000   40,000
06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა  0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 0,000 135,000
  , 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 0,000 135,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000    
06 02 07 ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა 30,583 47,500 0,000 47,500 65,660 0,000 65,660
  ხარჯები  30,583 47,500 0,000 47,500 65,660 0,000 65,660
  სუბსიდიები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 30,583 0,000     0,000    
  სხვა ხარჯები 0 47,500   47,500 65,660   65,660
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 08 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 5,116 7,260 0,000 7,260 7,260 0,000 7,260
  ხარჯები  5,116 7,260 0,000 7,260 7,260 0,000 7,260
  სოციალური უზრუნველყოფა 5,116 7,260   7,260 7,260   7,260
06 02 09 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 2,825 1,800 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  2,825 1,800 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,825 1,800   1,800 0,000   0,000
06 02 10 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 17,089 20,000 0,000 20,000 25,000 0,000 25,000
  ხარჯები  17,089 20,000 0,000 20,000 25,000 0,000 25,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 17,089 20,000   20,000 25,000   25,000
06 02 11 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0,000 110,000 0,000 110,000 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  0,000 110,000 0,000 110,000 60,000 0,000 60,000
  სხვა ხარჯები 0,000 110,000   110,000 60,000   60,000
06 02 12 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 02 12 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები  361,520 804,440 0,000 804,440 600,000 0,000 600,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 361,520 804,440   804,440 600,000   600,000

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.