ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ

  • Word
ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 64/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 19/03/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 27/03/2002
სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.005.203
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
64/ნ
19/03/2002
სსმ, 29, 27/03/2002
470.230.000.11.119.005.203
ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (27/03/2002 - 31/12/2004)

სახელმწიფო სარეგიტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.005.203

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №64/ნ

2002 წლის 19 მარტი

ქ. თბილისი

ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირება-რეორიენტაციის პირობებში სამედიცინო სადეზინფექციო-სასტერილიზაციო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო (სადერატიზაციო, სადეზინსექციო) საქმიანობა მოითხოვს სამართლებრივი ბაზის სრულყოფას, ნორმატიული საქმიანობის საფუძველდამდები დოკუმენტების მსოფლიოში არსებული თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას და სხვადასხვა სადეზინფექციო საქმიანობით დაკავებული ლიცენზირებული სუბიექტების მუშაობის ხელშეწყობას. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის  75 მუხლის შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს:

) სადეზინფექციო საქმიანობის ორგანიზაციული სქემა (დანართი 1);

ბ) საბოლოო დეზინფექციას დაქვემდებარებული ინფექციური დაავადებების ნუსხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით (დანართი 2);

გ) მოთხოვნები სამედიცინო დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის კონტროლისადმი (დანართი 3);

დ) გასუფთავება, დეზინფექცია და სტერილიზაცია (მეთოდური რეკომენდაციები) (დანართი 4);

ე) სასტერილიზაციო დანადგარების ან ქიმიური სტერილიზაციის მუშაობის აღრიცხვის ჟურნალის ნიმუში (დანართი 5);

ვ) მოთხოვნები ბავშვთა და მოზარდთა აღმზრდელობით და სასწავლო დაწესებულებებში სადეზინფექციო ღონისძიებებისადმი (დანართი 6);

ზ) მოთხოვნები ეპიდემიოლოგიური და სანიტარიული მნიშვნელობის მქონე ფეხსახსრიანებისა და მღრღნელების წინააღმდეგ ბრძოლისა და მათ რიცხოვნობაზე ზედამხედველობის ორგანიზაციისა და კონტროლის მიმართ (დანართი 7);

თ) პროფილაქტიკურ სადეზინფექციო სამუშაოების ნომენკლატურა და ზომის ერთეულები, სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებათა ნუსხა (დანართი 8);

ი) აუცილებელი მოთხოვნები სადერატიზაციო ლაბორატორიის აღჭურვისათვის (დანართი 9);

კ) მოთხოვნები სადეზინფექციო და სადეზინსექციო საშუალებების ტრანსპორტირებისა და შენახვისათვის (დანართი 10);

ლ) მოთხოვნები პირველადი დახმარების აფთიაქისადმი როდენტიციდულ საშუალებებთან მომუშავე პირთათვის (დანართი 11);

მ) რეკომენდაციები სადეზინფექციო საქმეში სამედიცინო კადრების მომზადების შესახებ (დანართი 12);

ნ) ნორმატიული მოთხოვნები სადეზინფექციო დანადგარების, სადეზინფექციო საშუალებების ხარჯვის, გამომუშავების ნორმების, მისატყუებლის ნორმების, დერატიზაციის, დეზინსექციის ხარისხის მაჩვენებლების შესახებ (დანართი №13, ცხრილი 1-29);

ო) სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის საანგარიშო და სააღრიცხვო ფორმები (დანართი №14, ცხრილი 1-8).

2. აფხაზეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა (ე.ბერია, ა.ბერიძე), თბილისის, ფოთის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურებმა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტებმა, ქალაქების (რაიონების) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებმა:

ა) უზრუნველყონ სამედიცინო დაწესებულებებში სადეზინფექციო და სასტერილიზაციო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე და ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესრულების ორგანიზაცია. განახორციელონ მონიტორინგი ამ მიმართულებით არსებულ მდგომარეობაზე და კოლეგიალურ საბჭოზე განხილვის შედეგები წარმოადგინონ მინისტრის აპარატში.

3. სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტის ხელმძღვანელებმა გაითვალისწინონ და უზრუნველყონ:

ა) სამედიცინო დეზინფექციაში, პროფილაქტიკურ დერატიზაციასა და დეზინსექციაში მხოლოდ იმ საშუალებების გამოყენება, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სანიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებსა და წესებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ინსპექციაში დადგენილი წესით; კანონი საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ” (საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის თ” ქვეპუნქტი);

ბ) სამედიცინო დანიშნულების კრიტიკული ჯგუფის ნაკეთობათა სტერილიზაცია მხოლოდ სტანდარტული მეთოდებით;

სამედიცინო დანიშნულების ნახევრადკრიტიკული ჯგუფის ნაკეთობათა (ენდოსკოპების, ნარკოზული და ფილტვის სავენტილაციო სასუნთქი ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის აპარატურის) გასუფთავების და ასეპტიკის პირობებში მაღალი დონის დეზინფექციისათვის (მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით) შესაბამისი სათავსოების გამოყოფა;

სადეზინფექციო სამუშაო ხსნარების ცენტრალიზებულად დამზადება და მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვა;

ე) პერსონალის მიერ ხელების დაბანის და ანტისეპტიკის წესების დაცვისათვის სათანადო პირობების შექმნა;

3. სამედიცინო სადეზინფექციო სამუშაოების პრაქტიკული განხორციელება ამ ბრძანებით განსაზღვრული მოცულობით.

4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტმა (რ. ურუშაძე) ეპიდზედამხედველობის 2002 წლის სახელმწიფო პროგრამაში გაითვალისწინოს ქვეყნის მსხვილ სტაციონარებში საავადმყოფოსშიგა ინფექციების საწინააღმდეგო ღონისძიებების მონიტორინგი, საავადმყოფოსშიგა ინფექციებით ავადობის მაჩვენებლების შესწავლა; შედეგების განზოგადება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად საჭირო ღონისძიებების დასახვა და განხორციელების ხელშეწყობა.

5. სტანდარტიზაციის, ნორმირებისა და ლიცენზირების დეპარტამენტმა (ქ.კავთიაშვილი) შეიმუშაოს დამატებითი პირობები სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზირებისათვის, მათში სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, სადერატიზაციო და სასტერილიზაციო საქმიანობის უზრუნველყოფის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით.

6. სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმებსა და წესებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ინსპექციამ (ნ.შავდია)

ა) უზრუნველყოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის გაძლიერების ორგანიზაცია სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტების სადეზინფექციო და სასტერილიზაციო საქმიანობაზე;

ბ) დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრის მოთხოვნის საფუძველზე წელიწადში ორჯერ მიაწოდოს ქვეყანაში რეგისტრირებული სადეზინფექციო სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებათა ნუსხა.

7. დაისვას საკითხი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წინაშე (პ. იმნაძე), დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებულ სამსახურთან ერთად (გ.ლიპარტელიანი), ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოს:

ა) ბიოტერორიზმის რისკის გათვალისწინებით შეიმუშაოს სადეზინფექციო საქმეზე მომუშავე კადრების სათანადო გადამზადებისა და სპეცინვენტარით აღჭურვის სამუშაო გეგმა და წარმოადგინოს წინადადებები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინაშე სახელმწიფო დაფინანსებაში გათვალისწინების მიზნით;

ბ) საავადმყოფოსშიგა ინფექციების კონტროლის და სამედიცინო დეზინფექციის საქმიანობის სამეცნიერო-მეთოდური უზრუნველყოფის განხორციელება;

გ) სამედიცინო და პროფილაქტიკური დეზინფექტოლოგიის დარგში მომუშავე კადრების გადამზადების, დეზინფექციის, სტერილიზაციის, დეზინსექციისა და დერატიზაციის უახლესი მონაცემების საფუძველზე სასწავლო პროგრამების შედგენისა და სწავლების ორგანიზება;

დ) სამედიცინო სადეზინფექციო და პროფილაქტიკურ სადეზინფექციო (სადერატიზაციო, სადეზინსექციო) საქმიანობის მეთოდურ-პრაქტიკული უზრუნველყოფა, მიუხედავად მათი უწყებრივი დაქვემდებარებისა და სამართლებრივი ფორმისა;

ე) ეპიდაფეთქებათა ლიკვიდაციის საჭიროებისათვის ეპიდზედამხედველობის პროგრამის ფარგლებში სადეზინფექციო საშუალებების შეზღუდული მარაგის შექმნა;

ვ) დეზინფექტანტების აქტივობის განსაზღვრისათვის ლაბორატორიული ჯგუფის ჩამოყალიბება;

ზ) სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სუბიექტების ყოველწლიური საანგარიშო ფორმების მიღება-შეჯამება: სადეზინფექციო და სამედიცინო სტატისტიკის და ინფორმაციის ცენტრში, ანალიზი და შეჯამებული მასალის წარდგენა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში;

თ) სამედიცინო დეზინფექციის საქმიანობის მონიტორინგი და გამოვლინებული ნაკლოვანებებისა და ხარვეზების აღმოსაფხვრელად პრაქტიკული დახმარების გაწევა;

ი)    სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საქმიანობაში გამოსაყენებლად რეგისტრირებული (ნებადართული) ნივთიერებების ნუსხის პერიოდული შედგენა და გამოქვეყნება;

კ) ერთი თვის ვადაში კამერული დეზინფექციის (დაავადებათა ჩამონათვალის, კამერული დეზინფექციას დაქვემდებარებული ნივთებისა და ჯერადობის გათვალისწინებით) ჩატარების ინსტრუქციის მომზადება.

8. ლიცენზირებულმა სადეზინფექციო სამსახურებმა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებთან არსებულმა დეზგანყოფილებებმა სახელშეკრულებო საწყისებზე ჩაატარონ პროფილაქტიკური სადეზინფექციო სამუშაოები.

9. ეთხოვოს საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მმართველობის ადგილობრივი ორგანოებს, რათა უზრუნველყონ:

ა) ეპიდემიოლოგიური და სანიტარიული მნიშვნელობის მღრღნელებისა და ფეხსახსრიანების წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირის ჩაბმა;

ბ) ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირის მიერ შესაბამისი მოთხოვნების შესრულება მღრღნელთა და ფეხსახსრიანთა ჩასახლება-გამრავლების ხელშემწყობი პირობების მოსპობისათვის, ეზო-კარმიდამოს და ტერიტორიების სანიტარიული კეთილმოწყობისათვის.

10. ეთხოვოს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს ხელი შეუწყოს სამედიცინო სადეზინფექციო საშუალებების დაბეგვრის რეჟიმის შეცვლას, ქვეყანაში თანამედროვე სადეზინფექციო საშუალებების ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გარემოს შესაქმნელად.

11. ბათილად ჩაითვალოს ქვეყანაში სადეზინფექციო საქმის დროებითი მოწყობისა და დეზინფექციის საქმიანობაში კონტროლის გაწევის შესახებ 1996 წ. 08.07-ის № 313/ო და საქართველოში სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, სადერატიზაციო საქმიანობის მოწესრიგების შესახებ” 12.02.99 წ. №41/ოსაქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებები.

12. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს მ.ღუდუშაურს.

ა. გამყრელიძე


დანართი №1

სადეზინფექციო საქმიანობის ორგანიზაციული სქემა

სადეზინფექციო საქმე

პროფილაქტიკური დეზინფექცია, დერატიზაცია და დეზინსექცია

დონე

 

პროგრამა

 

შემსრულებელი

ფუნქცია

 

დამკვეთი

 

შემსრულებელი

ფუნქცია

 

IV

 

სახელმწიფო

(ცენტრალური)

 

 დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი; დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრი

სამეცნიერო მუშაობა, მეთოდურ –პრაქტიკული დახმარება, ნორმატიული დოკუმენტაციის მომზადება, ეპიდაფეთქებებისათვის მარაგის შექმნა და მონაწილეობა ლიკვიდაციაში

კადრების მომზადება

დეზინფექცია დანართის მიხედვით

 

 

ქალაქების

 

მერიები

 

 და

 

მმართვე-ლობის

 

 

ადგილობ-რივი

 

 

ორგანოები

 

 

 

ლიცენზირებული

 

 

 

სუბიექტები

 

 

 

 

 

პროფილაქტიკური

 

 

 

დეზინფექცია,

 

 

 

დეზინსექცია

 

 

 

 

დერატიზაცია

 

 

 

 

ხელშეკრულებებით.

III

 

ა/რ, სამხარეო, საქალაქო

მუნიციპალური ჯანდაცვითი პროგრამები

 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები

 

საბოლოო დეზინფექცია, მიმდინარე დეზინფექციაზე დახმარება, სადეზინფექციო საშუალებებით მომარაგების ხელშეწყობა.

 ეპიდაფეთქებების ლიკვიდაცია

 სამედიცინო დაწესებულებებში სადეზინფექციო-სასტერილიზაციო საქმიანობის მუშაობის მონიტორინგი

II

 

მუნიციპალური ჯანდაცვითი პროგრამები

 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრები

 

დისლოკაციის რაიონში კერებში საბოლოო დეზინფექცის უზრუნველყოფა, მიმდინარე დეზინფექციაზე დახმარება ეპიდაფეთქებების ლიკვიდაცია სამედიცინო დაწესებულებებში სადეზინფექციო-სასტერილიზაციო საქმიანობის მუშაობის მონიტორინგი

 

 

 

იურიდიული

 

და

 

ფიზიკური

 

პირები

 

I

 

სახელმწიფო, მუნიციპალური ჯანდაცვითი პროგრამები შიდა სტანდარტები

 

 სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტები

 

კონკურენტული და საბოლოო დეზინფექცის უზრუნველყოფა, ეპიდაფეთქებების ლიკვიდაცია

 

 

 

 

 

დანართი 2

საბოლოო დეზინფექციას დაქვემდებარებული ინფექციური დაავადებების ნუსხა დაფინანსების წყაროს მიხედვით

 

ინფექციური დაავადებები

ფინანსირების წყარო

შენივნა

 

I

II

III

IV

1

შავი ჭირი

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა

დეზინსექციით, დერატიზაციით.

2

კონტაგიოზური ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა

დეზინსექციით, დერატიზაციით.

3

ქოლერა

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა

 

4

ეპიდემიური პარტახტიანი ტიფი (დეზინსექცია)

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა

 

5

Q ცხელება (ფილტვის ფორმა) ორნითოზი

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა

 

6

მალარია (დეზინსექცია)

მალარიის პროგრამა

 

7

 პოლიომიელიტი, მუცლის ტიფი, პარატიფები

ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა

დეზინსექციით (ბუზების)

8

დიფთერია, ტუბერკულოზი ბკ+

 

 

საბიუჯეტო ორგანიზებულ ბავშვთა კოლექტივებში ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა. სხვა შემთხვევებში იურიდიული და ფიზიკური პირები

 

9

დიარეული დაავადებები (შიგელოზი, სალმონელოზი, ნაწ. იერსინოზი, ენტეროვირუსული და სხვა დადგენილი თუ დაუდგენელი ეტიოლოგიისა), ჰეპატიტი A და E

საბიუჯეტო ორგანიზებულ ბავშვთა კოლექტივებში ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამით, სხვა შემთხვევებში იურიდიული და ფიზიკური პირები

 

10

ჯილეხი

იურიდიული და ფიზიკური პირები ერთჯერადი განაცხადით

 

11

თმების, კანის, ფრჩხილების სოკოვანი დაავადებები, ბღერი.

იურიდიული და ფიზიკური პირები ერთჯერადი განაცხადით

ბღერის დროს დეზინსექცია

 

12

ტულარემია (დეზინსექცია და დერატიზაცია)

იურიდიული და ფიზიკური პირები ერთჯერადი განაცხადით

 

 

შენიშვნა: 1. დეზინფექცია კერებში სხვა ინფექციების დროს ტარდება ადგილობრივი ეპიდსაწინააღმდეგო ორგანიზაციის მითითებით ეპიდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე.

 2. დეზინფექციის დროს კამერული მეთოდის გამოყენების აუცილებლობას განსაზღვრავს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ან დეზინფექციონისტი.

 


დანართი №3

მოთხოვნები სამედიცინო დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის კონტროლისადმი

1. სტერილიზაცია და დეზინფექცია ტარდება საავადმყოფოსშიგა ზოგიერთი ინფექციის კონტროლის” ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის №76/ო 05.03.99წ. ბრძანებით მეთოდური მითითებების მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. სადეზინფექციო საქმიანობაზე ყოველდღიურ შიდა კონტროლს ახორციელებს სამედიცინო დაწესებულების ექიმი-ეპიდემიოლოგი, ეპიდემიოლოგის თანაშემწე ან ინფექციური კონტროლის მედდა.

3. სამედიცინო დაწესებულებებში სადეზინფექციო და სასტერილიზაციო საქმიანობაზე კონტროლს ახორციელებენ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპექციები, საჭიროების შემთხვევაში (ეპიდჩვენების შემთხვევაში აუცილებლად) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის სპეციალისტების მოწვევით.

4. კონტროლი ხორციელდება:

ა) ინფექციურ და ქირურგიულ განყოფილებებში, სამშობიარო სახლებში (განყოფილებებში), ბავშვთა, სისხლის გადასხმის, ინტენსიურ თერაპიის განყოფილებებში, დეზკამერების ბლოკებში, ცენტრალიზებულ სასტერილიზაციოებში, დეზხსნარების დამამზადებელ სათავსოებში, აფთიაქებში – წელიწადში ერთჯერ;

ბ) სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში და ლაბორატორიებში – არანაკლებ 2 წელიწადში ერთჯერ.

5. კონტროლის დროს ობიექტზე არკვევენ სანიტარიულ მდგომარეობას, გაუსნებოვნების საშუალებათა და მეთოდების ადევატურობას, სარეცხი, სადეზინფექციო და სასტერილიზაციო დანადგარების გამართულობას, სადეზინფექციო საშუალებათა შენახვის პირობებს, მათი დამზადების და გამოყენების სისწორეს, გასტერილებული და დეზინფიცირებული მასალის შენახვის პირობებს და ვადებს.

6. დეზინფექციის პროცესის შესაფასებლად, საჭიროებისას, რეკომენდებულია:

ა) საწყისი დეზინფექტანტის, დედა და სხვა სამუშაო ხსნარების სინჯების აღება – არანაკლებ 5 სინჯისა (სხვადასხვა სახეობიდან) 100 საწოლზე;

ბ) რუტინული კონტროლისათვის ჩამონარეცხების აღება რეკომენდებული არ არის, მხოლოდ ეპიდჩვენების შემთხვევაში შესაძლებელია ჩამონარეცხების აღება – 0.5 ჩამონარეცხი 1 საწოლზე (საოპერაციო, შესახვევი, ინტენსიური თერაპია, რეანიმაცია, აფთიაქი);

გ) სადეზინფექციო კამერის მუშაობის ეფექტურობის შემოწმება სამ სიბრტყეში 9-15 ბაქტერიული (ქიმიური) ტესტის ჩადებით, დეზკამერის მოცულობისა და ტიპის გათვალისწინებით (დანართი № 13, ცხრილი 1).

7. სტერილიზაციის და სამედიცინო დანიშნულების საგნების ასეპტიკური გამოყენების კონტროლი ხორციელდება (დანართი №13, ცხრილი №2) შესაბამისად.

8. სტერილიზაციის წინა დამუშავებისა და სტერილიზაციისათვის (ქიმიური სტერილიზაცია), მაღალი და საშუალო დონის დეზინფექციისათვის საჭირო საშუალებების წლიური ხარჯი გაითვლება მოქმედი ინსტრუქციულ-მეთოდური დოკუმენტების, მწარმოებლის რეკომენდაციის, სამუშაოთა მოცულობის, აგრეთვე ცალკეული სამედიცინო დანიშნულების საგნების ან კომპლექტების რაოდენობის საფუძველზე, იმის გათვალისწინებით, რომ საგანი მთლიანად უნდა მოთავსდეს ხსნარში და მან ყველა ღრმული უნდა შეავსოს (მაგალითად საშვილოსნოს ყელის გასასინჯი კომპლექტისათვის – 2.5 ლიტრი ხსნარისა, მშობიარობის მისაღები ერთი ანაკრებისათვის – 3 ლიტრი და ა.შ.).

9. სტერილიზაციის წინა დამუშავების (გასუფთავების) მაჩვენებელად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:

ა) სინჯის დაყენება ნარჩენ სისხლზე (მაგალითად აზოპირამის სინჯები);

ბ) სინჯის დაყენება სარეცხი საშუალების ტუტე კომპონენტების არსებობაზე (მაგალითად ფენოლფტალეინის სინჯი).

10. სტერილიზაციის პროცესზე კონტროლი:

ა) თერმული სტერილიზაციის დროს სპეციალურ ჟურნალში აფიქსირებენ (დანართი №5) სტერილიზაციის რეჟიმს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გასასტერილებელი მასალის შეფუთვის და ჩატვირთვის წესების დაცვას. კონტროლისათვის გამოიყენება ქიმიური ინდიკატორები, იმპრეგნირებული ზოლები, რომლებიც ფერს იცვლიან, გრანულები, აბები (ყოველდღიური კონტროლისათვის) და ბიოინდიკატორები ბაქტერიული Bacillus Stearothermophilus- პერიოდული კონტროლისათვის;

ბ) მშრალი სტერილიზაციის კონტროლისათვის იყენებენ თითოეული ციკლის პარამეტრების ჩანაწერებს, მექანიკურ ინდიკატორებს და თივის ჩხირის სპორებს.

11. სტერილიზაციის ხარისხის კონტროლი:

ა) მიკროორგანიზმების ზრდის არარსებობა ბიოლოგიური ტესტის ნათესში საკვებ ნიადაგზე;

ბ) ქიმიური ინდიკატორების პირველადი მდგომარეობის შეცვლა ინსტრუქციის შესაბამისად (ფერი, აგრეგატული მდგომარეობა);

გ) მიკროფლორის ზრდის არარსებობა სინჯებში გასტერილებული საგნებიდან.

12. დეზინფექციის ხარისხის კონტროლის მაჩვენებლები:

ა) სადეზინფექციო ხსნარებში დაქვეითებული კონცენტრაციის გამოვლენა სინჯების არა უმეტეს 5%-ში;

ბ) არაპათოგენური მიკროფლორის ამოთესვა საკონტროლო საგნებიდან აღებული ჩამონარეცხების არა უმტეს 2%-ში (ეპიდჩვენებით ჩატარებული გამოკვლევისას).

დანართი №4

გასუფთავება, დეზინფექცია და სტერილიზაცია

(მეთოდური რეკომენდაციები)

ძირითადი ტერმინების განმარტება:

ა) დეკონტამინაცია – დამუშავების ისეთი პროცესი, რომელიც გულისხმობს ინფექციური დაავადებების გამომწვევთაგან ობიექტის გათავისუფლებას, რომლის შემდეგ გამოსაყენებელი საგანი საშიში აღარ არის.

ბ) გასუფთავება – ხილული მტვრის, ჭუჭყის, ორგანული მასალის და სხვა მასალის მოცილება. ხორციელდება საპნითა და წყლით, დეტერგენტებითა და ფერმენტული პროდუქტებით (სარეცხი საშუალებებით), მტვერსასრუტის გამოყენებით ყველა ზედაპირებისათვის, რომლებზეც (ან რომლებშიც) ინფექციურმა აგენტებმა (გამომწვევებმა) შეიძლება ხელსაყრელი პირობები ნახონ ცხოველმყოფელობის შენარჩუნების ან გამრავლებისათვის. გასუფთავება ყოველთვის წინ უსწრებს დეზინფექციას ან სტერილიზაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ორგანული მასალით დაბინძურებული სამედიცინო იარაღებისა და ნივთების გასუფთავება (რეცხვა) შეუძლებელია დაუყოვნებლივ გამოყენებისთანავე, ამ შემთხვევაში საჭიროა ჯერ კონკურენტული დეზინფექცია, ხოლო შემდგომ დასუფთავების (რეცხვის) შემდგომი დეზინფექცია ან სტერილიზაცია.

გ) დეზინფექცია – უმრავლესი პათოგენური მიკროორგანიზმების (სპოროვანი ბაქტერიების, კოკციდიების და პრიონების გარდა) განადგურება ფიზიკურ ან ქიმიურ აგენტებთან უშუალო ექსპოზიციით. ტერმინი გამოიყენება უსულო საგნების მიმართ. ბიოლოგიურ ქსოვილთა შემთხვევაში იყენებენ ტერმინს ანტისეპტიკა”.

დ) სტერილიზაცია – ყველა ცხოველმყოფელი ფორმის მიკროორგანიზმის განადგურება ბაქტერიების, ვირუსების, სპორების და სოკოების ჩათვლით;

ე) კონკურენტული (მიმდინარე) დეზინფექცია – ავადმყოფის სხეულიდან ინფიცირებული გამონაყოფების ან მათით დაბინძურებული საგნების დაუყოვნებელი (რაც შეიძლება სწრაფად) დეზინფექცია. ამ გამონაყოფებთან ყოველგვარი უშუალო კონტაქტის მინიმუმამდე დაყვანა დეზინფექციამდე;

ვ) საბოლოო (ტერმინალური, დასკვნითი) დეზინფექცია – დეზინფექცია პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის (იზოლაციის) ან გარდაცვალების ან მას შემდეგ, რაც პაციენტი აღარ არის გადამდები – თანამედროვე მიდგომებით არ არის აუცილებელი უმრავლესი ინფექციური დაავადებების დროს, ჩვეულებრივ საკმარისია საბოლოო (ტერმინალური, დასკვნითი) გასუფთავება (დალაგება, გაწმენდა, რეცხვა), განიავებით, გამზეურებით, თუ კონკურენტული დეზინფექცია ჩატარებულია;

ზ) საბოლოო დეზინფექცია აუცილებელია იმ დაავადებებისას, რომლებიც არაპირდაპირი კონტაქტით გადაეცემა (გამომწვევების მექანიკური გადატანა პერსონალის ხელებით ან სამედიცინო ინსტრუმენტებით);

თ) ორთქლით სტერილიზაცია, კამერული დეზინფექცია ან დაწვა (საწოლის და სხვა საგნების) აუცილებელია ისეთი დაავადებების დროს, როგორიც არის მაგალითად ებოლა-მარბურგის და ლასას ჰემორაგიული ცხელება.

 

კონკურენტული დეზინფექციის და საბოლოო დასუფთავების რეკომენდაციები ზოგიერთი ინფექციური დაავადების შემთხვევაში

დაავადება

მიმდინარე (კონკურენტული) დეზინფექცია

უტარდება

საბოლოო გასუფთავება

ქოლერა

ფეკალიები, პირნაღები, თეთრეული და პაციენტის მიერ გამოყენებული ნივთები. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

აუცილებელია

იერსინიოზი

ფეკალიები. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

სასურველია

შიგელოზი

ფეკალიები და კონტამინირებული ნივთები. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

აუცილებელია

ბოტულიზმი

საეჭვო პროდუქტის ადუღება გადაყრის წინ

არა

ეშერიხიოზები (ენტეროპათო-

გენური)

ფეკალური გამონაყოფები და დაბინძურებული ნივთები. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

აუცილებელია

მუცლის ტიფი

ფეკალიები, შარდი, თეთრეული და სხვა ნივთები. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

აუცილებელია

სალმონელოზები

ფეკალიები და მათით დაბინძურებული ნივთები. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე..

აუცილებელია

კვებითი

ტოკსიკოინფექ-ციები

 არ არის აუცილებელი

 

 

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი,

ჰეპატიტი B და C

სისხლითა და ორგანიზმის სხვა სითხეებით კოტამინირებული ყველა ნივთის, აგრეთვე ყველა ექსკრეტის და სეკრეტის, ხილულად კონტამინირებულის სისხლით ან ორგანიზმის სხვა სითხეებით. ქლორშემცველი ან ტუბერკულოციდური სადეზინფექციო ხსნარით.

 

ჰეპატიტი

A და E

ფეკალიების, შარდის და სისხლის სანიტარული (უსაფრთხო) მოშორება.

 

დიფთერია

ავადმყოფის გამონაყოფებით დაბინძურებული ნივთების

აუცილებელია

ცოფი

ნერწყვის და ნერწვით დაბინძურებული ნივთების,

თუმცა დოკუმენტალურად არცერთი შემთხვევა პერსონალის დაინფიცირებისა არ რეგისტრირებულა, უნდა გაფრთხილდნენ სახის ნერწყვით ინფიცირების პოტენციური საშიშროებისაგან პაციენტის ხველების დროს.

 

ლიომიელიტი

გამონაყოფი ხახიდან, ფეკალიები და მათით დაბინძურებული ნივთების. დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

აუცილებელია

ტუბერკულოზი

ხელების დაბანა და სახლში სისუფთავე.

ჭურჭელთან, თეთრეულთან, ტანსაცმელთან შეხება და ა.შ. არ საჭიროებს სპეციალურ დამცავ ზომებს. ჰაერის დეკონტამინაცია მიიღწევა განიავებით და მზის სხივებით. შეიძლება ულტრაიისფერი სხივებითაც.

საჭიროა

პედიკულოზი

ტანსაცმელი, თეთრეული სხვა შესაძლო გადამცემები (კოსმეტიკური ნივთები) უნდა გაირეცხოს ცხელ წყალში (55 C 20 წთ), ქიმწმენდაში ან დამუშავდეს ქიმიური ინსექტო- და ოვიციდებით.

საჭიროა

ლეპტოსპიროზი

შარდით დაბინძურებული ნივთების

 

გრიპი, წითელა, წითურა, ჰერპესი

არ ტარდება

 

ლამბლიოზი (ჟიარდიაზი)

ფეკალიები და მათით დაბინძურებული ნივთების დასახლებებში ნარჩენების უტილიზაციის (კანალიზაციის) თანამედროვე და გამართული სისტემით (გამწმენდი ნაგებობა) ფეკალიები შეიძლება ჩაიშვას კანალიზაციაში წინასწარ დეზინფექციის გარეშე.

აუცილებელია

ენტერობიოზი

თეთრეულის ყოველდღიური გამოცვლა (ფრთხილად, რათა კვერცხები არ მოხვდნენ ჰაერში) მკურნალობის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში, თეთრეულის გარეცხვა ცხელ წყალში.

 

შავი ჭირი

ნახველის და ჩირქოვანი გამონაყოფების და მათით დაბინძურებული საგნების. გვამებთან შეხება ასეპტიკის წესების განსაკუთრებული დაცვით.

აუცილებელია

ჯილეხი

დაზიანებული ქსოვილებიდან გამონაყოფების და მათით დაბინძურებული საგნების.

ჰიპოქლორიდებით (არაკოროზიული ნივთებისათვის), წყალბადის ზეჟანგით, ზეძმარმჟავათი.

აუცილებელია

 ცხელება

ნახველი, სისხლი და მათით ახლად დაბინძურებული ნივთები (0.05% ჰიპოქლორიტები, 5% პეროქსიდი ან 1:1000 ლიზოლის ხსნარი.

 

ამებიაზი, ასკარიდოზი

ფეკალიების სანიტარიული (უსაფრთხო) მოშორება

 

 

 

 

სტერილიზაციასა და დეზინფექციაში გამოყენებული ახალი მეთოდები და მიდგომები

1. დეზინფექტანტების არჩევა და გამოყენება:

ა. დეზინფექტანტი არის აგენტი, რომელიც ათავისუფლებს ობიექტს ინფექციის გამომწვევისაგან, ქიმიური აგენტი, რომელიც სპობს დაავადების გამომწვევ ან სხვა პათოგენურ მიკროორგანიზმებს, მაგრამ არაა აუცილებელი სპობდეს სპორებს.

ბ. ფაქტორები, რომლებიც დეზინფექცია/სტერილიზაციის ეფექტურობაზე გავლენას ახდენს: ორგანული ნივთიერებებით დაბინძურება, მიკროორგანიზმთა ტიპი და რაოდენობა, დეზინფექტანტის კონცენტრაცია და ექსპოზიციის დრო, ტემპერატურა და შეფარდებითი ტენიანობა.

გ. სამედიცინო ობიექტის დეზინფექციის მეთოდის არჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ობიექტის დანიშნულება.

დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ობიექტები იყოფა სამ ჯგუფად:

1. კრიტიკული ჯგუფი – როცა სამედიცინო ინსტრუმენტი შეხებაში მოდის სტერილურ ქსოვილთან, სისხლძარღვთან ან სისხლთან.

ა. მაგალითად: ქირურგიული ინსტრუმენტები და ხელსაწყო-იარაღები

ბ. მეთოდები: სტერილიზაცია (ორთქლი, გაზი, ცხელი ჰაერი), ან ქიმიური მეთოდები (2%-იანი გლუტარალდეჰიდი, 1% ზეძმარჟავა (peracetic acid); 0,08% ზეძმარმჟავას პლუს 1% წყალბადის ზეჟანგი, ექსპოზიცია-მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული დროით; 7,5% წყალბადის ზეჟანგი – 6 სთ.).

2. ნახევრადკრიტიკული ჯგუფი – როცა ინსტრუმენტი შეხებაშია ლორწოვან გარსებთან ან მთლიანობა დარღვეულ კანთან, მოითხოვს დეზინფექცის მაღალ დონეს.

ა. მაგალითად: რესპირატორული თერაპიის და საანესთეზიო მოწყობილობანი, ენდოსკოპები, ჰიდროთერაპიული აბაზანა, თუ აბაზანა გამოიყენებოდა პაციენტისათვის, რომელსაც კანის მთლიანობა დარღვეული ჰქონდა.

ბ. მეთოდები: ქიმიური, ექსპოზიციის დრო > 20 წუთი 200 C-ზე; > 2% გლუტარალდეჰიდთან, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი – 1000 ppm, წყალბადის ზეჟანგი – 7,5%; 0,08 ზეძმარმჟავა და 1% წყალბადის ზეჟანგი.

3. არაკრიტიკული ჯგუფი – როცა ინსტრუმენტი შეხებაშია ინტაქტურ კანთან; მოითხოვს დაბალი დონის დეზინფექციას.

ა. მაგალითად: ყავარჯნები, საწოლი, იატაკი და ავეჯი, საწოლის მაგიდები.

ბ. მეთოდები: ქიმიური, ექსპოზიციის დრო < 10 წუთი. ეთილის ან იზოპროპილის სპირტი – 70-დან 90%-მდე, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი – 100 ppm., იოდოფორები, ფენოლის და ამონიუმის პრეპარატები.

სასტერილიზაციოდ და მაღალი დონის დეზინფექციისას გამოყენებული ქიმიური საშუალებების ღირსება და ნაკლი

ყველა ქვემოჩამოთვლილი ეფექტურია ორგანული დაბინძურების არსებობისას, შედარებით ადვილი გამოსაყენებელია და აქვთ ანტიმიკრობული მოქმედების ფართო სპექტრი.

1. გლუტარალდეჰიდი ( >2%) – ღირსებანი: მრავალგვარი გამოყენება, შედარებითი სიიაფე, კარგად ეთვისება საგნებს. ნაკლი: მისი ორთქლი და სუნი აღიზიანებს სასუნთქ გზებს, მიკობაქტერიებზე შედარებით ნელა მოქმედებს, ახდენს სისხლის კოაგულაციას და ქსოვილების ზედაპირზე ფიქსაციას.

2. წყალბადის ზეჟანგი: (7,5%) – ღირსებანი: არ საჭიროებს გააქტივებას, შეუძლია გააძლიეროს მიკროორგანიზმებისა და ორგანული მატერიის ნარჩენების მოცილება, არა აქვს გამაღიზიანებელი სუნი და არ აღიზიანებს ქსოვილებს, კარგად ეთვისება მეტალებსა და პლასტმასს, არ ახდენს სისხლის კოაგულაციას და არ აფიქსირებს ქსოვილებს ზედაპირთან, ახდენს Cryptosporidium-ის ინაქტივირებას. ნაკლი: რეაქციაში შედის ისეთ ლითონებთან, როგორიცაა სპილენძი, თუთია, ნიკელი და ვერცხლი. თვალზე მოხვედრისას იწვევს სერიოზულ დაზიანებას.

3. ზეძმარმჟავა-Peracetic acid (PAA) 0,8%-იანი პლუს წყალბადის ზეჟანგი 1,0%-იანი – ღირსებანი: არ საჭიროებს გააქტივებას, სუნი და გამაღიზიანებელი მოქმედება უმნიშვნელო, ნაკლი: ქსოვილებთან შეთვისება (სპილენძის, თუთიის, ტყვიის მიმართ) როგორც კოსმეტიკური, ისე ფუნქციონალური; შეზღუდული კლინიკური გამოყენება.

4. ორთოფტალალდეჰიდი – ღირსებანი: სწრაფი მოქმედება, მაღალი დონის დეზინფექტანტი, გააქტივება არ სჭირდება, არა აქვს სუნი, არ ახდენს სისხლის კოაგულირებას და არ ახდენს ქსოვილების ზედაპირზე ფიქსირებას. ნაკლი: ალაქავებს კანს, ტანსაცმელს და გარემოს ობიექტების ზედაპირებს, შეზღუდული კლინიკური გამოყენება.

5 ზეჟანგური (Superoxidized) წყალი.

ინფექციის გამომწვევის გადატანა ენდოსკოპიისა და ბრონქოსკოპიის დროს

1. ენდოსკოპების დეზინფექციის პრინციპები:

ა. გასუფთავება – მექანიკური გასუფთავება-რეცხვა (გარეთა ზედაპირებისა და შიგნითა არხებისიწყლითა და სარეცხი საშუალებებით).

ბ. დეზინფექცია – ენდოსკოპის იმერსია (ჩაყურსვა) მაღალი დონის დეზინფექტანტში, მაგალითად 2%-იან გლუტარალდეჰიდში და დეზინფექტანტის შეწოვა შემწოვ/ბიოფსიურ არხში და ჰაერ/წყლის არხში 20 წთ-ს ექსპოზიციით (სხვა დეზინფექტანტისას მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად).

გ. გამოვლება – ენდოსკოპის და არხების გავლება სტერილურ წყალში ან ონკანის წყალში სპირტთან ერთად.

დ. გაშრობა – დეზინფექციის შემდეგ, შენახვამდე შიგა არხებისა და ჩასადგმელი მილების გაშრობა ხდება ჰაერის ნაკადით.

ე. შენახვა – დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით უნდა ინახებოდეს ვერტიკალურად დაკიდებულ მდგომარეობაში სპეციალურად გამოყოფილ სუფთა ადგილას.

ვ. ენდოსკოპებზე აღმოჩენილი პათოგენური აგენტები. Helicobacter pylori, E. coli 0157: H7, HCV და Cryptosporidium. თანამედროვე პროცედურები ეფექტურია Cryptosporidium-ის გარდა ყველას მიმართ.

რესპირატორული ხელსაწყოების პასტერიზაცია (საშუალო დონის დეზინფექცია): პასტერიზაცია (750 C 30 წუთი) ახდენს ყველა ორგანიზმის დაღუპვას B. subtilis სპორების გარდა.

კრეიცფელდ-იაკობის დაავადების გამომწვევი არის ერთადერთი მიკროორგანიზმი (პრიონი), რომელიც საჭიროებს სრულ მოცილებას (სტერილიზაციას) და მასთან პოტენციურად კონტაქტის მქონე ხელსაწყოები უნდა იქნეს აუცილებლად გასტერილებული.

სისხლის გავლენა დეზინფექტანტების ანტივირუსულ აქტივობაზე: ჰიპოქლორიტები ფინალურ კონცენტრაციებში 5000 ppm (1/10 განზავებით) გამოიყენება სისხლის ნაწილაკებისგან გასუფთავების მიზნით.

ოჯახურ პირობებში მისაღებია დეზინფექცია ქლორის (მათეთრებელი) ან ლიზოლის შემცველი სადეზინფექციო სარეცხი საშუალებებით.

სტერილიზაციის ტექნოლოგია

ა. სტერილიზაცია სამედიცინო დაწესებულებებში – ორთქლით ავტოკლავში 1320 C, 2 ატმ. 20 წთ.; 1200 C, 1,1 ატმ. 45 წთ. (იაფი, სწრაფი, სპოროციდული, არატოქსიური, უსაფრთხო მოქმედების ფართო დიაპაზონით), ეთილენის ოქსიდით (ETO), მშრალი ცხელი ჰაერით, ქიმიური საშუალებებით.

ბ. პაციენტმა შესაძლოა მიიღოს მნიშვნელოვანი დამწვრობები ცხელი სტერილიზებული ინსტრუმენტებისაგან. ეს ინსტრუმენტები ჰაერზე უნდა გაცივდეს ან უნდა იქნეს იმერსირებული (ჩაყურსული) სტერილურ ხსნარში.

 დაბალ ტემპერატურაზე სტერილიზაციის ახალი ტექნოლოგია

1. პლაზმით სტერილიზაცია (Sterrad)– პლაზმა შეიცავს აქტიურ ელექტრონებს, იონთა რეაქტიულ ღრუბელს და ნეიტრალურ ატომურ ნაწილაკებს. მატერიის ეს მეოთხე მდგომარეობა იქმნება ძლიერი ელექტრული ან მაგნიტური ველით.

ა. ღირსება: უსაფრთხოა გარემოსა და მედიცინის მუშაკისათვის, არ გამოყოფს ტოქსიურ ნარჩენებს, სწრაფი მეთოდია – არ საჭიროებს აერაციას და მისი ციკლური დრო (cycle time) შეადგენს 75 წთ-ს. მარტივი სამართავია, იმართება (208 v გამოსავალზე).

ბ. ნაკლი: ქაღალდი, თეთრეული და სითხეები ამ მეთოდით არ სტერილდება. სასტერილიზაციო კამერა მცირე ზომისაა, 3,5 ფუტი3 (1 ფუტი=30,48 სმ).ენდოსკოპები და სამედიცინო ხელსაწყოები 40 სმ-ზე მეტი არხის სიგრძით ან 3 მმ-ზე ნაკლები სანათურის დიამეტრით არ სტერილდება ამ მეთოდით.

გ. შენიშვნა: ამ მეთოდით სტერილიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ სამედიცინო ხელსაწყოების მთლიანი გასუფთავების (რეცხვის) შემდეგ.

დ. Sterrad 100s და 50 – ახდენენ 2 ციკლის უტილიზებას დიფუზიის სტადიასა და პლაზმურ სტადიაში. Sterrad 100s და 50-ს აქვთ დროის მცირე ციკლი (ე.ი. Sterrad 100 – 73 წუთი, Sterrad 100s – 52წთ. Sterrad 50 – 45წთ).

Sterrad 100ს და 50-ის დანერგვა გაზრდის უსაფრთხოების დიაპაზონს და შეამცირებს პროცესის ღირებულებას ციკლის მცირე დროის ხარჯზე.

ზეძმარმჟავით სტერილიზაცია:

ა. ღირსება: სწრაფია (40-45 წთ): მიმდინარეობს დაბალ ტემპერატურაზე (50-550C), სითხეში იმერსიით სტერილიზება. გამოყოფს უსაფრთხო თანაპროდუქტებს (ძმარმჟავა, ჟანგბადი, წყალი), სრულად ავტომატიზებულია, არა აქვს გვერდითი ეფექტები ოპერატორის ჯანმრთელობაზე. მისი გამოყენება შეიძლება მრავალგვარ ინსტრუმენტებთან.

ბ. ნაკლი: ნივთიერებებთან შეუთავსებლობა (აბლაგვებს ალუმინის ანოდიზირებულ საფარს). გამოიყენება მხოლოდ ისეთი ინსტრუმენტების მიმართ, რომელთა იმერსირებაც შესაძლებელია, ბიოლოგიური ინდიკატორი არ იძლევა მუდმივი მონიტორინგის საშუალებას. ერთ ციკლში შეიძლება მხოლოდ ერთი ენდოსკოპის ან მცირე რაოდენობით ინსტრუმენტების სტერილიზება. ეს მეთოდი გაცილებით ძვირია, ვიდრე მაღალი დონის დეზინფექცია. სტერილიზაცია უნდა გაგრძელდეს მკაცრად განსაზღვრული დროის განმავლობაში, დაუშვებელია დროის გახანგრძლივება

ზოგიერთი ანტისეპტიკური ხსნარი ხელების ან კანის დასამუშავებლად

ქლორჰექსიდინი – (20% ქლორჰექსიდინის ძირითად ხსნარს 0,5%-იანი ვაზავებთ 40-ჯერ 70%-იან სპირტში (1 წილი ქლორჰექსიდინი 39 წილი სპირტი);

იოდ-სპირტიანი ხსნარი – (5 გ კრისტალური იოდი უნდა გაიხსნას 95 მლ 900-იან სპირტში);

პირტ-გლიცერინიანი ანტისეპტიკი – (70 %-იანი სპირტის 4 წილი ემატება 1 წილ გლიცერინს. ხელების დამუშავების შემდეგ განვითარებული სიმშრალე მიუთითებს გლიცერინის დამატების აუცილებლობაზე);

პოვიდონ-იოდის ხსნარი – იგი წარმოადგენს პოლივინილ-პიროლიდონის კომპლექსს. შეიძლება დაემატოს 0,5 %-იანი ქლორჰექსიდინის ხსნარიც.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი №5

სასტერილიზაციო დანადგარების (ან ქიმიური სტერილიზაციის) მუშაობის აღრიცხვის ჟურნალი

სასტერილიზაციო დანადგარის ტიპი

ან ქიმიური

 

 

 

თარი-ღი

 

გასასტერილებელი მასალა

სასტერილიზაციო დანადგარის

მუშაობის დრო

 

ესპოზიციის ციკლის

პასუხისმგებელი

ხელმოწერა

სტერილიზაციის

საშუალება

 

 

დასახე-ლება

რაოდე-ნობა

ჩართვა

გამორთვა

წნევა

T C

გრადუს

დრო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი №6

მოთხოვნები ბავშვთა და მოზარდთა აღმზრდელობით და სასწავლო დაწესებულებებში სადეზინფექციო ღონისძიებებისადმი

1. კონტროლს სადეზინფექციო ღონისძიებებზე ბავშვთა და მოზარდთა აღმზრდელობით და სასწავლო დაწესებულებებში ატარებენ სახელმწიფო საზედამხედველო სამსახურები გეგმიურად, არანაკლებ წელიწადში 2-ჯერ. შემოწმებათა ჯერადობა შეიძლება გაიზარდოს ეპიდემიური გართულების დროს.

პასუხისმგებლობა სადეზინფექციო ღონისძიებათა ორგანიზაციაზე და გატარებაზე ეკისრება ბავშვთა და მოზარდთა აღმზრდელობით და სასწავლო დაწესებულებების ხელმძღვანელს.

2. დაწესებულებაში სადეზინფექციო ღონისძიებების შესრულება რიგგარეშე მოწმდება ეპიდჩვენებით ექიმ ეპიდემიოლოგის ან მისი თანაშემწის მიერ, თუ დაწესებულება მიჩნეულია ინფექციური დაავადების კერად (ეპიდგამოკვლევის დროს).

3. კონტროლი ხორციელდება ვიზუალურად და ლაბორატორიული მეთოდების გამოყენებით. ბაქტერიოლოგიური ანალიზების ჩასატარებლად აიღება ჩამონარეცხის სინჯები (არანაკლებ 0,2 სინჯისა ერთ ადგილზე), გამოყენებული სადეზინფექციო საშუალებების ხარისხის ქიმიური ანალიზებისათვის არანაკლებ 3 სინჯისა, დეზინფექტანტის ნარჩენ რაოდენობაზე – ექსპრეს სინჯებისათვის არანაკლებ 10 სინჯისა.

4. დამაკმაყოფილებლად შეფასდება სადეზინფექციო ღონისძიებების ხარისხი, თუ:

ა) ჩამონარეცხთა ბაქტერიოლოგიურ ანალიზებში არაპათოგენური მიკრობების ზრდას ადგილი ექნება სინჯების არა უმეტეს 3%-ში;

ბ) სადეზინფექციო ხსნარებში აქტიურად მოქმედი ნივთიერებების ნორმაზე ნაკლები კონცენტრაცია აღმოჩნდება ანალიზთა 5%-მდე;

გ) სადეზინფექციო ნივთიერებათა ნარჩენი ნივთიერებები არ აღმოჩნდება ტესტ სინჯების არა უმეტეს 3%-ში.

დანართი №7

მოთხოვნები ეპიდემიოლოგიური და სანიტარიული მნიშვნლობის მქონე ფეხსახსრიანებისა და მღრღნელების წინააღმდეგ ბრძოლის და მათ რიცხოვნობაზე ზედამხედველობის ორგანიზაციისა და კონტროლის მიმართ

1. ეპიდემიოლოგიური და სანიტარიული მნიშვნელობის მქონე მღრღნელებისა და ფეხსახსრიანების წინააღმდეგ ბრძოლა მოიცავს როგორც სანიტარიულ-პროფილაქტიკურ, ასევე გამანადგურებელ ღონისძიებებს. სანიტარიულ-პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს ატარებენ საწარმოები, ორგანიზაციები, დაწესებულებები და მოსახლეობა სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კონტროლით. გადამტანებთან ბრძოლას ატარებენ ობიექტებთან ხელშეკრულების საფუძველზე სადეზინფექციო საქმიანობის ლიცენზიის მქონე სუბიექტები.

2. სადეზინფექციო საქმიანობის ლიცენზიის მქონე სუბიექტები:

ა) შეისწავლიან ეპიდემიოლოგიური და სანიტარიულ-ჰიგიენური მნიშვნელობის მქონე სინანტროპული მღრღნელებისა და ფეხსახსრიანების არსებობას ობიექტებზე და განსაზღვრავენ მიზეზებს, რომლებიც ხელს უწყობენ მათ ჩასახლებასა და გამრავლებას (ინვენტირებას) ობიექტზე;

ბ) ხელშეკრულებით, ერთჯერადი განაცხადით და ეპიდემიოლოგიური ჩვენებით ორგანიზაციას უკეთებენ და ატარებენ ობიექტების სანაციას ეპიდემიოლოგიური და სანიტარიული მნიშვნელობის მქონე მღრღნელებისა და ფეხსახსრიანებისაგან.

3. სამედიცინო დეზინსექცია მომსახურების ობიექტებზე ტარდება რწყილების, ტკიპების, სინანტროპული ბუზების, ტარაკანების, ბაღლინჯოების, კოღოების, ტილების, სახლის წითური ჭიანჭველების მიმართ და სხვა მავნე მწერების წინააღმდეგ.

4. სადერატიზაციო ღონისძიებანი დასახლებულ პუნქტებში პირველ რიგში მიმართულია რუხი და შავი ვირთაგვას და სახლის თაგვის წინააღმდეგ. დაკვირვება მათ ტერიტორიულ განსახლებაზე წარმოებს დასახლებული პუნქტის მთელ ტერიტორიაზე და საზედამხედველო ობიექტებზე განაშენიანების გარეშე დარჩენილი ფართობის ჩათვლით.

5. დერატიზაციისა და დეზინსექციის ობიექტებად ითვლება ყოველი ცალკე მდგომი ნაგებობა ან მისი ნაწილი, რომელსაც აქვს ერთიანი მიზნობრივი დანიშნულება და სამეურნეო კუთვნილება.

6. ობიექტების სანაციის ვადები დამოკიდებულია:

– კონკრეტული სახის მღრღნელისა და ფეხსახსრიანის ბიოლოგიურ თვისებურებაზე (წითური ტარაკანი – 100 დღე, შავი ტარაკანი – 180, ბუზი – 7 დღე, სახლის ჭიანჭველა – 6 დღე, ბაღლინჯო – 12 დღე, რწყილი – 15 დღე, მღრღნელი – 3 თვე);

– დასახლებული პუნქტის სანიტარიულ მოვლასა და ობიექტების სანტექნიკურ მდგომარეობაზე, ორგანიზაციების, საწარმოების, დაწესებულებების და მოსახლეობის მიერ სანიტარიული ნორმების და წესების დაცვაზე, სანიტარიულ ზედამხედველობის დაწესებულებების მუშაკთა მიერ მიცემული წინადადებების სრულად და დროულად შესრულებაზე;

– გამოყენებული სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებათა ეფექტურობაზე.

7. იმ შემთხვევაში, თუ შეიქმნება უშუალო საშიშროება მღრღნელებით და ფეხსახსრიანებით ინფექციური დაავადებების გავრცელებისა, გამანადგურებელი სამუშაოები შესრულდება საგანგებო სიტუაციებისათვის გამოყოფილი სახსრებით მთავრობის სათანადო განკარგულებით.

8. დეზინსექციის ხარისხის მაჩვენებლები:

ა) სინანტროპული ბუზების მიმართ დამაკმაყოფილებელი სეზონური მაჩვენებელია:

– ქალაქებში – 1 ცალი შენობაში;

– სოფლად – 5 შენობის გარეთ;

– დასახლებულ ადგილებში უპირატესად ინდივიდუალური განაშენიანებით;

 შენობებში – 5, შენობის გარეთ – 10;

– გადანაყრებში 5 მატლამდე აღრიცხვის ერთეულზე და ჭუპრების არარსებობა, აგრეთვე ზამთრის ნაჩეკის არარსებობა.

ამ მონაცემების მიღწევის შემდეგ დამუშავება ინსექტიციდებით აღარ ტარდება.

ბ) კოღოების მიმართ დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელია:

სარდაფის კოღოები:

– დაფრთიანებული კოღოს ერთი ეგზემპლარი საშუალოდ 1კვ. მ. სააღრიცხვო ფართზე;

კოღოები ღია სტაციებში:

– წინა მხარზე დაფრთიანებული კოღოს 2-ზე ნაკლები ეგზემპლარის არსებობა 20 წუთის განმავლობაში;

მალარიული კოღო:

– დამუშავების აუცილებლობის კრიტერიუმია – მოზრდილი ასაკის ერთეული მატლების არსებობა;

– სადეზინსექციო ღონისძიებათა ეფექტურობის შეფასება – კოღოთა საერთო რაოდენობის 95% და მალარიული კოღოს სრულიად დაღუპვა.

გ) ტილები:

– დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელია მწერთა და მათი წილების არარსებობა დამუშავებიდან 7 დღის შემდეგ, რაც განმეორებით კონტროლით დადასტურდება.

დ) სინანტროპული ტარაკანები:

– მწერით ობიექტის ფართის 15% დასახლება მოითხოვს ერთჯერად სადეზინსექციო დამუშავებას ეფექტიანობის შემდგომი კონტროლით და საჭიროების შემთხვევაში დამუშავების განმეორებით;

– მწერით ობიექტის ფართის 15% მეტით დასახლება მოითხოვს ყოველთვიურ სადეზინსექციო დამუშავებას მოქმედი მეთოდური მითითებების შესაბამისად.

ღონისძიებათა ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები: მწერების არარსებობა დამუშავებიდან 3 თვის განმავლობაში, რაც დასტურდება ობიექტური ყოველთვიური კონტროლით (პირობით გათავისუფლებული მწერებისაგან ობიექტი).

ტარაკნებით დასახლებული ფართი განისაზღვრება ყოველკვარტალურად და საშუალოდ წლიურად.

9. დერატიზაციის ხარისხის მაჩვენებელი განისაზღვრება ყოველთვიურად:

– მღრღნელებით დასახლებული ობიექტების წილით;

– მღრღნელებით დასახლებული ფართობის წილით ხელშეკრულებით მომსახურე ფართობიდან;

– მღრღნელებით დაკვალიანებული მოედნების წილით დათვალიერებული მოედნებიდან (შეფასება წარმოებს წელიწადში 2-ჯერ);

– მღრღნელთა გამოჭერის წილით მღრღნელებით დასახლებულ 1000 კვ.მ. შენობებში და 100 ჭერა დღეზე.

10. მღრღნელთა გასანადგურებლად ჩატარებული მუშაობა ითვლება არადამაკმაყოფილებლად, თუ შენობაში (ნაგებობაში), რომელიც განცხადებულია როგორც მღრღნელებისაგან თავისუფალი, არის მათი ცხოველმოქმედების ახალი ნიშნები.

11. სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებათა საჭირო რაოდენობის გათვლას აწარმოებს ყოველი სადეზინფექციო დაწესებულება დასახლებული ფართის ბოლო ორი წლის საშუალო მონაცემის, მომსახურებაზე აყვანილი ახალი ობიექტების ფართის, ერთჯერად დამუშავებაზე შემოსული განაცხადების და კონკრეტული პრეპარატის ხარჯვის ნორმების გათვალისწინებით.

დანართი №8

პროფილაქტიკური სადეზინფექციო სამუშაოების ნომენკლატურა და ზომის ერთეულები

(განკუთვნილია სადეზინფექციო პროფილაქტიკური სამუშაოების დაგეგმვისა და აღრიცხვისათვის)

სამუშაოების დასახელება

ზომის ერთეული

1

2

1. დეზინფექცია:

 

1.1. შენობის დეზინფექცია;

იატაკის კვ. მეტრი.

1.2. არაკანალიზებული საპირფარეშოების დეზინფექცია;

ცალი (1-2 თვალი).

1.3. შახტების ჭებისა და მათში წყლების დეზინფექცია;

ცალი.

1.4. შენობებში, ვაგონებსა და გემებზე სასმელი წყლის ჭურჭლის და წყალმომარაგებათა ავზების დეზინფექცია;

კუბ. მეტრი.

1.5. საცავებში წყლის დეზინფექცია;

კუბ. მეტრი.

1.6. მეორადი ნედლეულის ფუთების გარე ზედაპირების დეზინფექცია;

ფუთა.

1.7. საპარსი ფუნჯების დეზინფექცია.

ცალი.

2. დეზინსექცია:

 

 

2.1. შენობებში სარკინიგზო და წყლის ტრანსპორტის ობიექტებზე ბრძოლა ბუზებისა და კოღოების წინააღმდეგ;

იატაკის კვ. მეტრი.

2.2. ბრძოლა ბუზების წინააღმდეგ მათი გამოჩეკის ადგილებში;

ობიექტი (სანაგვე ყუთი, საპირფა-რეშო, საჭუჭ. ორმოები და ა.შ.).

2.3. ბრძოლა კოღოების მატლებთან;

ჰექტარი

2.4. ბრძოლა რწყილებთან, ტკიპებთან (შენობებში), ბაღლინ-ოებთან, ტარაკანებთან, სახლის წითურ ჭიანჭველებთან შენო-ბებსა და სარკინიგზო და წყლის ტრანსპორტის ობიექტებზე;

იატაკის კვ. მეტრი.

2.5. ცალკეული ბინების დეზინსექცია;

1 ბინა 30 მ2-მდე.

2.6. ნივთების კამერული დამუშავება;

კილოგრამი.

2.7. ხალხის სანიტარიული დამუშავება და მათი პირადი ტანსაცმლისა და ნივთების კამერული დამუშავება;

კაცი.

3. დერატიზაცია:

 

3.1. დერატიზაცია შენობებში;

 

3.1.1. მთლიანი სისტემატური;

იატაკის კვ. მეტრი.

3.1.2. არამთლიანი სისტემატური;

იატაკის კვ. მეტრი.

3.1.3. ცალკეული ბინების;

1 ბინა 30 მ2-მდე.

3.1.4. ინდივიდუალური ბინათმფლობელობა;

100მ2-მდე.

3.2. დერატიზაცია გემებსა და რკინიგზის ვაგონებზე;

იატაკის კვ. მეტრი.

3.3. დერატიზაცია შენობის გარეთ;

 

3.3.1. შენობების მიმდებარე ტერიტორიებზე;

კვ. მეტრი.

3.3.2. ბაღებში, ნაგავსაყრელებზე, ხევებში, სასაფლაოებზე, ტყეპარკების ზონაში, გამაჯანსაღებელი დაწესებულებების ტერიტორიებზე;

ჰექტარი.

3.3.3. ქვანახშირის შახტებში, გვირაბებში, კანალიზაციებში და სხვა ადამიანისათვის მისაწვდომ მიწისქვეშა კომუნიკაციებში;

გრძივი მეტრი.

3.3.4. კანალიზაციისა და სხვა ადამიანისათვის გაუვალ მიწისქვეშა კომუნიკაციებში.

ჩასახედი ჭები.

4. საზღვაო გემების და სარკინიგზო ვაგონების დეზინსექცია და დერატიზაცია გაზის გამოყენებით.

კუბ. მეტრი.

სადეზინფექციო, სადერატიზაციო და სადეზინსექციო საშუალებათა ნუსხა

 

დასახელება

გამომცემი სახელმწიფო

მწარმოებელი

ა) სადეზინფექციო საშუალებები

 

 

1

ალექსინ-2

საქართველო

შ.პ.ს ეკოპოლის ზ.იუ.ს”

2

ალექსინ-1

საქართველო

შ.პ.ს ეკოპოლის ზ.იუ.ს”

3

ვანდეა-M ჟსტელა”

საქართველო

ავდო” (ფიზიკური და ორგანული იმიის ინსტიტუტი)

4

ვიბაციდი

საქართველო

დკეც

5

ნარგოსეპტი

საქართველო

შ.პ.ს გარეჯი”

6

რივოსანი T-50

საქართველო

 აქვა-ექო”

7

ქლორამინი

რუსეთი

კათროლაქტამი” ქ.დერჟინსკი

8

ქლორიანი კირი

რუსეთი

ქიმპრომი” ქ. ვოლგოგრადი

9

წყალბადის ზეჟანგი

რუსეთი

 სინთეზი” ქ.დერჟინსკი

10

ბიომოი

უკრაინა

UR erhpjdtnghjvcbf, BDT afhvfrc u\ Rbtd

11

დეზაქტინი

უკრაინა

000 NYNTRC u\ Rbtd

12

ოდოქსონი

უკრაინა

000 LTKFYF u\ Rbtd

13

სტერილიუმი

გერმანია

ბოდე” –ისტ ენდ ვესტ”

14

იოდობაკი

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

15

სოკრენა

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

16

ბაცილოლ აფ (ენდ-დეზ)

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

17

ბოდედექს ფორტე

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

18

კორსოლექს ბეიზიკი პლუსი

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

19

სოლფაკი

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

20

დისმოფიქს (K, F, B, W, C)

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

21

მიკრობაკ ექსტრა ფორტე

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

22

ლიზოფორმ-3000

გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

23

აეროდეზინ-2000

გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

24

ჰოსპისეპტი

გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

25

ჰოსპიდერმინი

გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

26

აჰდ-2000

გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

27

კუტასეპტი ეფ, ჯი

გერმანია

ბოდე” – ისტ ენდ ვესტ”

28

პერფორმი

გერმანია

შულკე და მაიერი” გ.მ.ბ.ნ

29

ოქტენიმანი

გერმანია

შულკე და მაიერი” გ.მ.ბ.ნ

30

გიგასეპტი ფფ

გერმანია

შულკე და მაიერი” გ.მ.ბ.ნ

31

ლიზეტოლი აფ

გერმანია

შულკე და მაიერი” გ.მ.ბ.ნ

32

ოქტენისეპტი

გერმანია

შულკე და მაიერი” გ.მ.ბ.ნ

33

სარგოსეპტი

გერმანია

შულკე და მაიერი” გ.მ.ბ.ნ

34

 ქლორინა. ვაზა– ნაზი.

 გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

35

ლიზოფორმინი სპეციალი

 გერმანია

ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი”

36

 დივოზან ფორტე

 უკრაინა

ფირმა-დეზო. ქ. ბორისლოვი.

სადეზინსექციო საშუალებები

დასახელება

სახელმწიფო

ფირმა

1

აქტელიკი “X”

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

2

ამბუში “X”

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

3

ციმბუში

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

4

ანტისექტი

რუსეთი

ს/გ ქიმპრომი ვოლგოგრადი

5

არივო

აშშ

ფ.ს.მ.

6

ბორაქსი

რუსეთი

სკი ქიმპროექტი

7

კარბოფოსი 50% გაუმჯობესებული

რესეთი

ს/გ კუიბიშევფოსფორი

8

ორადელტი

რუსეთი

ბიორი მოსკოვი

9

როვიკურტი

უნგრეთი

ხინოინი უნგრეთი

10

დდვფი

რუსეთი

ქიმპრომი ქ.კიროვი ანტიპესტი

11

ციპერმეტრინი

რუსეთი

 NIXCZP

12

ბაქტოკულიციდი

რუსეთი

ქიმიური ქარხანა-ქ.ბერდეცკი

13

ანტიპესტი

საქართველო

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

14

დელტამეტრინი

გერმანია

ГМБХ

 

 

 

 

 

 

 

სადერატიზაციო საშუალებები

დასახელება

სახელმწიფო

ფირმა

1

თუთიის ფოსფიდი

ყაზახეთი

ფოსფორ პ/ია რნ/146 ქ.ჩიმკენტი

2

რატინდანნი

რუსეთი

ქიმფარმაცევტული ქარხანა ქ.კურსკი

3

ზოოკუმარინი

რუსეთი

ქიმფარმაცევტული ქარხანა ქ.ლუბნი

4

ლანირატი

რუსეთი

ინტერზოოვეტსერვისი ქ.მოსკოვი

5

შტორმი

აშშ

ციანამიდი”

 

შენიშვნა: X” ა) სადეზინსექციო საშუალებები, რომლებიც ნებადართულია დეზინსექციის პრაქტიკაში გამოყენებისათვის, მაგრამ არა მოსახლეობაში გასასყიდად.

ა) დასაშვებია იმ სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების გამოყენება, რომლებიც არ არიან ჩამონათვალში, მაგრამ სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმირებისა და წესების სახელმწიფო ზედამხედველობის ინსპექციის მიერ ჰიგიენური დასკვნის (შეფასების) საფუძველზე იქნება დადგენილი.

დანართი №9

აუცილებელი მოთხოვნები სადერატიზაციო ლაბორატორიის აღჭურვისათვის

ლაბორატორია, სადაც მზადდება მღრღნელებისათვის მოწამლულ-მისატყუებელი მოთავსებული უნდა იყოს იზოლირებულად, ჰქონდეს ცალკე შესასვლელი, დერატ-საფენები. მასში აკრძალულია შხამებისა და საკვები პროდუქტების შენახვა. ისინი უნდა ინახებოდეს ცალ-ცალკე ოთახებში, რომელიც შორს უნდა იყოს მძაფრსუნიანი საწყობებიდან და კარგად ნიავდებოდეს.

მოწამლული მისატყუებლის მომზადება ლაბორატორიის გარეთ აკრძალულია. აგრეთვე დაუშვებელია მასში საკვები პროდუქტების შენახვა, საკვების მიღება, უცხო პირების და შინაური ცხოველების დაშვება, დოკუმენტაციის გაფორმება და ტანსაცმლის გამოცვლა.

სადერატიზაციო ლაბორატორიის ფართი კატეგორიების მიხედვით:

I კატეგორია – 30 და 40 მ2 (სადაც წლიურად მზადდება 5 ტონა და მეტი);

II კატეგორია – 20 და 30 მ2 (წლიურად მზადდება მოწამლული მისატყუებლი 1500-დან 5000კგ-მდე);

III კატეგორია – 10-დან 20 მ2 (წლიური გამზადება მოწამლული მისაყუებლის მაქსიმალური 1000კგ და ნაკლები).

ლაბორატორიის აღჭურვილობა:

1. ელექტროგაყვანილობა;

2. წყალგაყვანილობა, კანალიზაცია;

3. გაზის ან ელექტრონის ქურა;

4. ადვილად გასარეცხი იატაკი და კედლები (კაფელი, ლინოლიუმი);

5. კარები საიმედო ჩამკეტებით, კარ-ფანჯრებზე გისოსები და სიგნალიზაცია;

6. შემწოვ-გამწოვი ვენტილაცია ან გამწოვი კარადა;

7. მაცივარი მალფუჭადი მისატყუებლებისა და საკვები პროდუქტებისათვის;

8. სეიფი შხამების შესანახად;

9. მტვერსასრუტები, შესაძლებლობისამებრ ჰაერგამწმენდი;

10. სამუშაო მაგიდები, დაფარული მთლიანი ადვილად გასარეცხი მასალით (თუნუქი, პლასტიკატი, ლინოლიუმი და სხვა);

11. საკვები პროდუქტების დამაქუცმაცებელი და შხამებთან შემრევი მოწყობილობა;

12. ჭურჭლის ნაკრები: მისატყუებლების მოსამზადებლები და შესანახი;

13. სასწორი სხვადასხვა ზომის საწონებით;

14. შესაფუთი მასალა;

15. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;

16. პირველადი დახმარების აფთიაქი.

 

 

დანართი №10

მოთხოვნები სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების ტრანსპორტირებისა და შენახვისადმი

1. უბედური შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით არ შეიძლება ძლიერმოქმედი შხამების საფუძველზე მომზადებული ინსექტიციდური საშუალებების დატოვება უმეთვალყუროდ ან მათი ნებისმიერი პირებისადმი გადაცემა. დამუშავების შემდეგ დარჩენილი საშუალებები სამუშაოს დამთავრების შემდეგ მიაქვთ დაწესებულებაში და აბარებენ მათ შენახვაზე პასუხისმგებელ პირს.

2. სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებები ინახება დაუზიანებელ ტარაში სპეციალურ სათავსოში – საწყობებში მოწყობილ შემწოვ-გამწოვი ვენტილაციით. საწყობს უნდა ჰქონდეს რამოდენიმე სათავსო: სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების შესანახი, გასაცემი და საწყობის გამგის ან მეკუჭნავისათვის განკუთვნილი ადგილსამყოფელი. ბოლო სათავსოში ცალკეულ კარადებში ინახავენ სახლის და სპეც. ტანსაცმელს, ინდივიდუალურ დამცავ საშუალებებს, პირველადი დახმარების აფთიაქს, პირადი ჰიგიენის საშუალებებს (პირსახოცი, საპონი და სხვა).

3. სასაწყობო სათავსო უნდა იყოს მშრალი, ნათელი, უნდა ჰქონდეს სწორი, შელესილი კედელი, ცემენტის ან ასფალტის იატაკი (ხის იატაკი დაუშვებელია).

4. მცირე სასაქონლო სადეზინფექციო, სადეზინსექციო საშუალებების შესანახად გამოიყენება მეტალის სტელაჟები, ხოლო მინის ბოთლების შესანახად ხის თაროები.

5. სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებებს უნდა ჰქონდეთ პასპორტები საშუალებების დასახელების, დამზადების თარიღის და ვარგისიანობის ვადის მკაფიო აღნიშვნით. დეზსაშუალებათა მიღება და გაცემა საპასპორტო მონაცემების გარეშე კატეგორიულად აკრძალულია.

6. კატეგორიულად აკრძალულია სასაწყობო სათავსოში საკვების, წყლის მიღება, ადამიანისა და ცხოველის საკვების შენახვა, უცხო პირთა დაშვება.

7. დეზსაშუალება უნდა ინახებოდეს ტარაში ეტიკეტით შხამია,” მიღება-გაცემის რეგისტრაციით. ყოფა-ცხოვრებაში დეზსაშუალებები ინახება ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისათვის მიუწვდომელ ადგილებში, საკვები პროდუქტებისაგან, წყლისა და სათესლე მასალისაგან განცალკევებით.

8. დამუშავების ადგილებში სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებები შეაქვთ აღნიშნული მიზნებისათვის გამოსაყენებელი ტარით (ჩანთა, ჩემოდანი და სხვა).

9. კატეგორიულად აკრძალულია ტრანსპორტით საკვები პროდუქტების გადატანა სადეზინფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებებთან ერთად და მათი შენახვა დასამუშავებელ ან მწარმოებელ სათავსოში.

10. დეზსაშუალებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვის, გადამუშავების, გაუვნებლობისა და გატანის ზესები განისაზღვრება სანიტარიული წესებითა და ნორმებით სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლობის სანიტარიული შესები №2.1.7. 000-00” (ბრძანება №300/ნ 2001 წლის 16 აგვისტო).

 

 

 

 

დანართი 11

პირველადი დახმარების აფთიაქი

როდენტიციდულ საშუალებებთან მომუშავე პირთათვის

საშუალებათა დასახელება

რაოდენობა

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ამინიუმის ქლორიდი (ნიშადურის სპირტი 2,5-5% ხსნარი);

ასკორბინის მჟავა (აბები);

ატროპინის სულფატი (0,1% ხსნარი ამპ.);

ბესალოლი (ბეკარბონი, ბელალგინი);

ბინტი (სტერილური, არასტერილური);

ვალერიანის წვეთების ხსნარი 70% სპირტზე;

ჰიგროსკოპული ბამბა;

ვიკასოლი (აბები,1% ხსნარი ამპ.);

გლაუბერის მარილი (ნატრიუმის სულფატი);

იოდის ნაყენი (5% ხსნარი);

კალციუმის ქლორიდი (10% ამპ.);

კალციტონინი;

კალციუმის ჰიპერმანგანუმი;

მაგნეზია დამწვარი;

მაგნეზიის სულფატი (მწარე მარილი);

შაბი;

წყალბადის ზეჟანგი (3% ხსნარი);

საჭმელი სოდა;

ბელტონის ნაყენი, ექსტრატი;

საძილე საშუალებები (ზელენინას წვეთები, კორვალოლი);

ნატრიუმის სულფატი (30% ხსნარი);

გააქტივებული ნახშირი (კარბოლენი);

ფიტომენადონი (კაფსულები 10% ხსნარი ზეთში);

50 მლ.

50 აბი.

10 ამპ.

50 აბი.

5+5 ცალი.

30 მლ.

150 გ.

50 ც.

150 გ.

100 მლ.

200 მლ.

50 ამპ.

20 გ.

500 გ.

300 გ.

50 გ.

1 ფლაკონი.

200 გ.

1 ფლაკონი.

2 ფლაკონი.

1 ფლაკონი.

200 გ.

50 ც.

 

შენიშვნა: აფთიაქი აუცილებელია დაკომპლექტებული იქნას ყველა როდენტიციდული საშუალებების აუცილებელი ანტიდოტებით.

დანართი 12

 

რეკომენდაციები სადეზინფექციო საქმეში სამედიცინო კადრების მომზადების შესახებ

1. კურსები უმაღლესი განათლების მქონე სპეციალისტებისათვის სადეზინფექციო საქმეში ეწყობა ლიცენზირებულ დაწესებულებებში (სათანადო სერიფიკატის გაცემით):

– სპეციალიზაციის 1,5 თვიანი;

– ზოგადი დახელოვნების –1 თვიანი;

– თემატური დახელოვნებისა – 2 კვირიანი.

2. საშუალო სამედიცინო კადრების (ეპიდემიოლოგის თანაშემწე, ლაბორანტი, ინსტრუქტორ-დეზინფექტორი, დეზინფექტორი-ბონიფიკატორი) მომზადება სადეზინფექციო საქმეში ტარდება სამედიცინო სასწავლებლების ან მსხვილ ეპიდსაწინააღმდეგო პროფილის ლიცენზირებულ დაწესებულებებში (სადეზინფექციო ცენტრი, საქალაქო სადეზინფექციო სადგური, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, სამხარეო სჯდ ცენტრი).

საკურსო მომზადების ხანგრძლივობა:

ა) ეპიდემიოლოგების თანაშემწეების და ლაბორანტებისათვის:

– სპეციალიზაცია – 1 თვე;

– ზოგადი დახელოვნება (5 წლის სტაჟის მქონეთათვის) – 1 თვე;

– თემატური დახელოვნება (5 წელიწადში ერთხელ) – 2 კვირა;

ბ) ინსტრუქტორ-დეზინფექტორისა და დეზინფექტორისათვის:

– სპეციალიზაცია 1,5 თვე;

– ზოგადი დახელოვნება (5 წლის სტაჟის მქონეთათვის) – 1 თვე;

– თემატური დახელოვნება (5 წელიწადში ერთხელ) – 10 დღე;

3. სემინარული მომზადება სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისათვის დეზინფექციისა და სტერილიზაციის საკითხებზე ეწყობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, შპს დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრის, საქალაქო და რეგიონალური სადეზინფექციო სადგურების და ეპიდსაწინაარმდეგო დაწესებულებების ბაზებზე.

4. მოკლევადიანი სემინარები ექიმ-დეზინფექციონისტებისათვის, სადეზინფექციო სადგურების მთავარი ექიმებისათვის, სადეზინფექციო განყოფილებათა გამგეებისათვის სადეზინფექციო საქმის ორგანიზაციის, ახალი მეთოდების პოპულარიზაციის ჩატარებული მუშაობის ხარისხისა და ანგარიშგების საკითხებზე ეწყობა დკეც, შ.პ.ს დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეცზედამხედველობის ცენტრის ბაზაზე, დამტკიცებული ხანგრძლივობით და პროგრამით.

დანართი 13

ცხრილი 1

სადეზინფექციო კამერების მუშაობის კონტროლი

კონტროლის მიმართულება

კონტროლის სახეები

თვითკონტროლი დაწესებულების პერსონალის მიერ შესრულებული

მატერიალური და ტექნიკური (ტექნიკური ინსპექციის ორგანოები)

სახელმწიფო

ზედამხედველობა

1

ტექნიკური გამართულობა სადეზინფექციო დანადგარების, წყლისა და ორთქლის მიმწოდებელი სისტემებისა

ყოველდღიურად ვიზუალურად

მონტაჟისა და რემონტის შემდეგ, აგრეთვე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში

ვიზუალური,

2

კამერების ჩატვირთისა და განტვირთვის სისწორე

მუდმივად

-

-

3

ტექნოლოგიური პროცესების დაცვა სადეზინფექციო სეანსის დროს

ყოველი ციკლის – ვიზუალურად და საკონტროლო საზომი სამარჯვების გამოყენებით

-

ყოველი გეგმური შემოწმებისას და ბაქტერიოლოგიური ტესტებისა და ტემპერატურის გასაზომი საშუალებების გამოყენებით

 

დანართი 13

ცხრილი 2

სამედიცინო დანიშნულების საგნების სტერილიზაციისა და ასეპტიკური პირობების დაცვის კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებაში

კონტროლის მიმართულება

კონტროლის სახეები

თვითკონტროლი დაწესებულების პერსონალის მიერ შესრულებული

ტექნიკური (ტექნიკური ინსპექციის ორგანოები)

სახელმწიფო

ზედამხედველობა

1

2

3

4

5

1.

სასტერილიზაციოდ განკუთვნილი ობიექტის მომზადების კონტროლი

მუდმივად

წელიწადში ერთჯერ გეგმური შემოწმებისას ან ეპიდჩვენებით

1.1.

წინასასტერილიზაციო გაწმენდა

მუდმივად

ვიზუალურად

1.2.

მოწყობილობათა დაკომპლექტება ასეპტიკური პირობების გათვალისწინებით

ვიზუალურად

1.3.

სასტერილიზაციო ყუთების ან სტერილიზატორების ჩატვირთვის ნორმების დაცვა

ვიზუალურად

1.4.

წინასასტერილიზაციო და სადეზინფექციო გაწმენდის აპარატურისა და დანადგარების მუშაობა

ვიზუალურად

2.

კონტროლი სტერილიზაციის პირობებისა (რომელსაც უზრუნველყოფს საზედამხედველო ობიექტის პერსონალი – სტერილიზატორების მუშაობა, რეჟიმი, შეფუთვა, ჩატვირთვა და სხვა პროცესები)

ყოველი ციკლი ვიზუალურად რეგლამენტირებული ტესტების გამოყენებით

მონტაჟისა და რემონტის შემდეგ, აგრეთვე ხელშეკრულებით სტერილიზატო-რების ტექნიკურ გამართვაზე

წელიწადში ერთხელ – ვიზუალურად, ბაქტერიოლოგიური ტესტებისა და ტემპერატურის გასაზომი ხელსაწყოების გამოყენებით.

3.

სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმის სტერილობის კონტროლი

ბაქტერიოლოგიურად

 1-ჯერ თვეში

წელიწადში ერთჯერ ან ეპიდჩვენებით ბაქტერიოლოგიურად

 

დანართი 13

ცხრილი 3

კერაში საბოლოო დეზინფექციის სხვადასხვა სახის სამუშაოების მოცულობის სანიმუშო მაჩვენებლები

ინფექციური დაავადებები

გაუსნებოვანების ძირითადი ობიექტების დეზინფექციის საშუალო მოცულობა

ტუალეტის ან სათვავსოს ფართობი

თეთრეული კილოგრამებში

ჭურჭელი კომპლექტებში

ლოგინი, ტანსაცმელი კილოგრამებში

მუცლის ტიფი, პარატიფი, სალმონელოზი, შიგელოზი, ეშერიხიოზი, სხვა სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეა და გასტროენტერიტი, ვირუსული ჰეპატიტი, AდაE პოლიომიელიტი და ენტეროვირუსული ინფექციები, დიფთერია,

 

3

1

15

ჯილეხი, სოკოვანი დაავადება თმის, კანის, ფრჩხილების, მღერი, ჭიების ინვაზიები

 

3

1

15

ტუბერკულოზი BK

 

3

1

15

ეპიდემიური პარტახტიანი ტიფი

 

10

-

15

 

შენიშვნა:

1) დასკვნითი დეზინფექცია ტარდება ჩამოთვლილ დაავადებებზე საეჭვო ავადმყოფების ბინებშიც;

2) ჭურჭლის კომპლექსში შედის 2 თეფში, ჭიქა ან ფინჯანი, ლამბაქი, 2 კოვზი, ჩანგალი და დანა;

3) ნორმები = დასამუშავებელი ფართობის 1 მ2-ზე : გაწმენდისას 0,1 ლ; მორწყვისას – 0,2 ლ; ჩასალბობად – 1 კგ. თეთრეულზე – 4 ლ.

დანართი 13

ცხრილი 4

ღია ტერიტორიების ერთჯერადი სადერატიზაციო დამუშავებისათვის მოწამლული მისატყუებლის ნორმები

მისატყუებლის შემადგენლობა

მოწამლული მისატყუებლის ჩალაგების წერტილები ჰექტარზე

ხარჯვის ნორმა კგ. ჰექტარზე

თაგვებისათვის

ვირთაგვებისათვის

მარცვალი ან ბურღული 3%-იანი თუთიის ფოსფიდით

40

20

2.0

მარცვალი ან ბურღული 3%-იანი რატინდანით

40

20

3.0

მარცვალი ან ბურღული 5%-იანი ზოოკუმარინით

40

20

4.0

 

აღნიშნული ნორმები რეკომენდებულია ნაგავსაყრელების, ბაღების, სკვერების, სასაფლაოების, ხევებისა და სხვა ღია ადგილების დასამუშავებლად.

დანართი 13

ცხრილი 5

შახტებში დერატიზაციისათვის საჭირო მისატყუებლის ხარჯვის ნორმები

მღრღნელები

თაგვები

ვირთაგვები

დამუშავების წლიური ჯერადობა

12-18-24

12-18-24

მისატყუებლების ხარჯვის ნორმა გრამებში სამთო გამომუშავების ერთ გრძივ მეტრზე

2.0-3.0-4.0

4.0-6.0-8.0

 

 

 

 


დანართი 13

ცხრილი 6

სამკურნალო-პროფილაქტიკურ და ბავშვთა აღმზრდელობით

დაწესებულებებში სადეზინფექციო პრეპარატების ხარჯვის ნორმები საწოლ დღეზე

დაწესებულება

ხარჯვა გრამებში

ქლორამინი

ქლორიანი კირი

კალციუმის ჰიპოქლორიდის 2/3 ფუძიანი მარილი

 

დიქლორიზოციანუ რი მჟავის კალიუმის ნატრიუმის მარილი

ქლორდეზინი

სულფოქლორანტინი

ლიზოლი

ბეტანავთოლის კონცენტრატი

პირგანი

სომატური, ფსიქიატრიული და ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოები

5

5

2.5

2.5

2.5

5

1

15

15

15

ინფექციური საავადმყოფოები

50

50

25

25

25

50

10

30

30

150

ტუბერკულოზური სტაციონარები და დისპანსერები

100

100

50

50

50

40

20

 

60

 

კანის და ვენერიული, ონკოლოგიური

5

5

2.5

2.5

5

1

 

 

 

15

სხვა სპეციალური საავადმყოფოები, დისპანსერები

50

50

2.5

2.5

5

1

15

15

 

 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო სანატორიუმები

50

50

25

50

10

30

30

 

 

 

სისხლის გადასხმის სადგურები (1 დღეში)

250

250

125

125

125

250

50

 

 

 

სასწრაფო დახმარების სადგურები (1 მანქანაზე დღეში)

2.5

2.5

2

2

2

2.5

0.5

5

5

5

ამბულატორია, პოლიკლინიკა (1 მიღებაზე)

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.1

1

1

1.5

საფერშლო-საბებიო პუნქტი (1 პუნქტზე წელიწადში)

2000

2000

1000

1000

1000

2000

400

6000

6000

6000

 

 

 

 

 

 

დანართი13

                                                                                           ცხრილი 7

წინასწარი დასუფთავების, დეზინფექციის, სტერილიზაციისათვის საჭირო დეზინფექტანტების ხარჯვის ნორმები ერთ ერთეულზე იხელმძღვანელეთ სათანადო ინსტრუქციებით

დეზინფექტანტი

დამუშავების ობიექტი (ერთეული)

საჭირო რაოდენობა ლიტრში

დასუფთავება-დეზინფექცია

სტერილიზაცია

წყალბადის ზეჟანგი 3%

- ენდოტრაქეალ. ინსტრუმენტები

- კიუვეზი

2 ლ.

2 ლ. (10 სთ.)

კორსოლექსი* 4-10%

- ენდოსკოპი

- სუნთქვის აპარატი

5 ლ.

5 ლ. (10 სთ.)

2 ლ.

5 ლ.

გლუტარალდეჰიდი 2%

                                       2%

- ენდოსკოპი

- სუნთქვის აპარატი

5 ლ.

5 ლ.

2 ლ.

5 ლ.

გიგასეპტი 1%

                    10%

- სანარკოზო აპარატი

- ენდოსკოპი

3 ლ.

-

5 ლ.

5 ლ.

ლიზოფორმით*-3000, 0,25%

                                         5%

- სამედიცინო ინსტრუმენტი

- ენდოსკოპი

3 ლ.

-

5 ლ.

-

დეზოქსანი 1 4

 

- სამედიცინო ინსტრუმენტები

3-3 ლ.

(დაშლილ მდგომარეობაში)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი №13

ცხრილი №8

დასახლებულ პუნქტებში დერატიზაციისათვის საჭირო პრეპარატების გაანგარიშება

პრეპარატების დასახელება

მთელი დაგეგმილი მისატყუებლის წონასთან %-ლნ შეფარდება

მისატყუებლისათვის

შეფრქვევისათვის

1. ზოოკუმარინი (1:200)

8

2

2. რატინდანი (1:200)

1

1

3. თუთიის ფოსფიდი

1

-

4. სხვა პრეპარატები

0.5

-

 

      

დანართი №13

ცხრილი №9

დასახლებულ პუნქტებში სისტემატური დერატიზაციისათვის მოწამლული მისატყუებლის დაგეგმვის ნორმა

სამუშაოს მოცულობა ფიზ.ფართისკვ.მ.

60მილ. 250 მილ.

16-60 მილ.

4-16 მილ.

1-4 მილ.

1.0 მილ

60-250 ათასი

60

16-60 ათასი

მისატყუებლის რაოდენობა წელიწადში გრამებში 1მ2-ზე

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 

შენიშვნა:

1. კვების, სასოფლო, მეცხოველეობის ობიექტების, ხორცკომბინატების, კერძო სახლმფლობელების ბინებში, სხვა მსუბუქი ტიპის ნაგებობებში ნორმა ორჯერ იზრდება;

2. კერძო მფლობელის ერთი სახლი 100 კვ. მ. ითვლება.

 

დანართი №13

ცხრილი №10

დასახელებულ პუნქტებზე დერატიზაციის ხარისხის მაჩვენებლები

დასახლებული პუნქტები

 

ქალაქი

დაბა, სოფლი

 

კარგი

დამაკმაყოფი-ლებელი

არადამაკმა-ყოფილებელი

კარგი

დამაკმაყო-ფილებელი

არადამაკმა-ყოფილებელი

ძირითადი

1. მთელი დასამუშავებელი ფიზიკური ფართობის შეფარდება მღრღნელისაგან თავისუფალ ფართობთან %-ში;

90 ზევით

90-80

80 ქვევით

80-ზე ზევით

80-70

70 ქვევით

 

2. შეფარდება ხელშეკრულებით აღებული ყველა ნაგებობიდან მღრღნელებისაგან გათავისუფლე-ბული ნაგებობების %-ში;

90 ზევით

90-80

80 ქვევით

80-ზე ზევით

80-70

70 ქვევით

 

3. მღრღნელების ნაკვალევი გამტვერიანებული მოედნების შეფარდება ყველა მოედნებთან %-ში;

5.0 ქვევით

5.0-10.0

10.0 ზევით

10 ქვევით

10.0-15.0

15.0 ზევით

 

დამატებით

4. აღრიცხვის დროს დაჭერილი მღრღნელების რაოდენობა

1000 კვ. მ-ზე:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გაზაფხულზე

0.3-0.5

6-1.0

1.1-2.0

-

-

2.0-4.0

 

შემოდგომაზე

0.6-1.0

1.1-2.0

2.1-3.0

-

-

4.0-6.0

 

 

დანართი №13

ცხრილი №11

სადერატიზაციო ღონისძიებების (დამუშავების) ჯერადობის მაჩვენებელი

დასამუშავებელი ობიექტების დასახელება

წლიური დამუშავების ჯერადობა

1. კომუნალური საცხოვრებელი სახლები

12-დან 24-მდე

2. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები

6-დან 12-მდე

3. დანარჩენი ობიექტები

12-დან 24-მდე

 

დანართი №13

ცხრილი №12

სადეზინსექციო ღონისძიებების (დამუშავების) ჯერადობის მაჩვენებელი

სადეზინსექციო ობიექტი

წლიური დამუშავების ჯერადობა

შენიშვნა

1. დეზინსექცია დაფრთიანებული ბუზების წინააღმდეგ;

18

მუშავდება 9 თვის განმავლობაში.

2. ტარაკანები და სხვა მწერები

6

მუშავდება 6 თვის განმავლობაში.

3. ეზოს სანდანადგარები (სანაგვე, საპირფარეშო, ნაგვის შემკრები ბუნკერი)

40

მუშავდება 10 თვის განმავლობაში.

 

დანართი №13

ცხრილი №13

დეზინსექციის ხარისხის მაჩვენებელი

მწერების სახეობა

ეფექტურობის ხარისხი

კარგი

დამაკმაყოფილებელი

არადამაკმაყოფილებელი

განთავისუფლებული ფართი % %

ტარაკანები, ბაღლინჯოები

90 ზევით

95 ზევით

90-დან 80-მდე

95-დან 85-მდე

80 ქვემოთ

85 ქვემოთ

 

 

 

დანართი 13

ცხრილი 14

ბუზების საწინააღმდეგო პრეპარატების ხარჯვის ნორმები

ინსექტიციდის სამრეწველო პრეპარატი

სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია და ხარჯვის ნორმა გადანაყარების ზედაპირის 1 კვ. მეტრის მოსარწყავად

დამუშავების ჯერადობა თვეში

სამრეწველო პრეპარატის ერთჯერადი საშუალო ხარჯი გრამებში კვ. მ-ზე

1

2

3

4

I – თხევად გადანაყარებში მატლების მოსასპობად

კარბოფოსი მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.5-1% წყლიანი ემულსია 0.2 ლ.

2-4

2.0-4.0

დდვფ (დიმეთილფოსფატი) მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.5% წყლიანი ემულსია 1-2 ლ.

2-4

10.0-20.0

დდვფ ტექნიკური 85%

0.5% წყლიანი ემულსია 1-2 ლ.

2-4

6.0-12.0

ქლოროფოსი-ტექნიკური

2% წყლიანი ხსნარი 0.2 ლ.

2-4

5.0

დიფოსი მაემულგირებელი 30% კონცენტრატი

0.5% წყლიანი ემულსია 0.5 ლ.

2-3

8.5

II – მკვრივ გადანაყარებში მატლებისა და ჭუპრების მოსასპობად

კარბოფოსი მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

1% წლიანი ემულსია 2-12 ლ.

3-5

40-240

დდვფ (დიმეთილფოსფატი) მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.5% წლიანი ემულსია 2-12 ლ.

3-5

20-120

დდვფ ტექნიკური 85%

0.5% წლიანი ემულსია 2-12 ლ.

3-5

12-70

ქლოროფოსი-ტექნიკური

0.5% წლიანი ემულსია 2-12 ლ.

3-4

13-80

დიფოსი მაემულგირებელი 30% კონცენტრატი

0.5% წლიანი ემულსია 2-12 ლ.

3-4

33-200

III – ნიადაგში მატლებისა და ჭუპრების მოსასპობად

კარბოფოსი მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

1% წლიანი ემულსია 2-5 ლ.

2-6

40-100

დდვფ (დიმეთილფოსფატი) მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.5% წლიანი ემულსია 2-5 ლ.

3-4

20-50

დდვფ ტექნიკური 85%

0.5% წლიანი ემულსია 2-5 ლ.

3-4

12-30

ქლოროფოსი-ტექნიკური

0.5% წლიანი ემულსია 2-5 ლ.

3-5

13-33

დიფოსი მაემულგირე-ბელი 30% კონცენტრატი

0.5% წლიანი ემულსია

3-4

34-83

IV – დაფრთიანებული ბუზების მოსასპობად

ქლოროფოსი ტექნიკური

2-3% წყლიანი ხსნარი 100 მლ. 1 კვ. მ-ზე;

1. ქლოროფოსის 0.5% ხსნარი, 0.5% ნახშირმჟავა ამონიუმი, 10% შაქრიანი ნივთიერება (შაქარი და სხვა) შერეულს ასხამენ ჭურჭელში 50-100 მლ. რაოდენობით ბუზების თავმოყრის ადგილებში განალაგებენ შიგნით შენობაში იმ ანგარიშით, რომ ერთი ჭურჭელი მოდიოდეს იატაკის ფართობის 15 კვ. მ-ზე

2-6

 

2-3

3.75

 

2. ქლოროფოსის 1% ხსნარი, 10% შაქრიანი ნივთიერება, ხორცის ან თევზის ნარჩენები აირევა და ასხამენ ჭურჭლებში 0.5-1 ლ. რაოდენობით და შენობის გარეთ განალაგებენ ბუზების გამოჩეკის ადგილებში (ნაგვის საყრელები, საჭუჭყე ორმოები და სხვა)

2-3

 

ქლოროფოსისა და დდვფ (დიმეთილფოსფატის) ნარევი (10:1)

ქლოროფოსის 1% ხსნარი 0.1% დდვფ 100 მლ.

2-6

1.25 - 0.12

ქლოროფოსი (დდვფ)

აეროზოლიანი ბალონი დიქლოფოსი

პრეპარატს გააფრქვევენ ჰაერში დახურული კარ-ფანჯრების პირობებში 5-7 წუთის

მაჩვენებლების მიხედვით

 

ანტიპესტი 3-5%

0.2% სამუშაო ხსნარი – 300 მლ.–500 მლ. 1 კვ. მ-ზე

2-3

0.6-1.0 მლ.

აქტელიკი ემულგირებადი 50% კონცენტრატი

0.6-3 % 150-31 მლ. 1 კვ. მ-ზე.

2-3

1.0 მლ.

ციმბუში ემულგირებადი 25% კონცენტრატი

15-30 მლ. პრეპარატი 75-125 კვ. მ. (5 ლ. წყალი), 03.% სამუშაო ხსნარი, 66.8 მლ. 1 კვ.მ., 0.6% სამუშაო ხსნარი 40 მლ.1 კვ.მ.

2-3

0.2-0.24 მლ.

 

დანართი 13

ცხრილი 15

ტარაკანების საწინააღმდეგო პრეპარატების ხარჯვის ნორმები

ინსექტიციდი სამრწველო პრეპარატი

ხმარების ფორმა

წელიწადში დამუშავების ჯერადობა

დეზინსექციის დროს იატაკის 1 კვ. მ. სამრეწველო პრეპარატის ხარჯვის ნორმა გრამებში

სისტემატურად

ერთჯერადად

ტარაკანებით დასენიანებული ფართობი

10%-მდე

10%-დან 15%-მდე

15%-ზე ზევით

1

2

3

4

5

6

7

ტექნიკური

ქლოროფოსი

ა. 3-4% წყლიანი ხსნარები

4-6

1.5

2

2.5

8

ბ. ინსექტიციდური მისატყუებლები *

 

 

 

 

 

 

ა) ქლოროფოსი – 0.5%

 

 

 

 

 

 

შაქარი – 20%

 

 

 

 

 

 

წყალი – 79.5%

 

 

 

 

 

 

ასხამენ ჭურჭელში ბამბასთან ერთად

4-6

3

5

8

8

 

ბ) ქლოროფოსი – 0.5%

 

 

 

 

 

 

შაქარი – 20%

 

 

 

 

 

 

გლიცერინი – 10%

 

 

 

 

 

 

წყალი – 69.5%

 

 

 

 

 

 

ასხამენ ჭურჭელში ბამბასთან ერთად

4-6

3

5

8

8

 

გ) ქლოროფოსი – 1.5%

 

 

 

 

 

 

წყალი – 98.5%

 

 

 

 

 

 

ჩაასველებენ ხორბლის პურს ან სიმინდის ბურღულს (1:1) ჩაასხამენ ჭურჭელში ბამბასთან ერთად

4-6

3

5

8

8

 

დ) ქლოროფოსი – 1%

 

 

 

 

 

 

ნახშირმჟავა ამონიუმი – 1%

 

 

 

 

 

 

წყალი (7 წილი წყლისა და 3 წილი გლიცერინის შენარევი) – 98%

 

 

 

 

 

 

ჩაასველებენ ხორბლის პურს (1:1) ჩაასხამენ ჭურჭელში ბამბასთან ერთად (მწითური ტარაკანებისათვის)

4-6

3

5

8

8

 

ე) ქლოროფოსი – 0.5%

 

 

 

 

 

 

ნახშირმჟავა ამონიუმი – 0.5%

 

 

 

 

 

 

წყალი (7 წილი წყლისა და 3 წილი გლიცერინის შენარევი) – 99%

 

 

 

 

 

 

ჩაასველებენ ხორბლის პურს (1:1) ჩაასხამენ ჭურჭელში ბამბასთან ერთად (შავი ტარაკანებისათვის)

4-6

3

5

8

8

 

ვ) ქლოროფოსი – 5%

 

 

 

 

 

 

მზესუმზირის ზეთი – 5%

 

 

 

 

 

 

ხორბლის პური – 55%

 

 

 

 

 

 

სამედიცინო პარაფინი – 35% (შავი ტარაკანებისათვის)

2-4

2

3

4

4

კარბოფოსი 50%-იანი მაემულგირე-ბელი კონცენტრატი

0.5-1% წყლიანი ემულსია

4-6

1.8

2.4

3

3.6

ტრილენი 30% მაემულგირებელი კონცენტრატი

1-2% წყლიანი ემულსია

4-6

1.5

2

2.5

3

ტექნიკური

ინსექტიციდური მისატყუებელი*

 

 

 

 

 

 

ტრილენი – 5%

 

 

 

 

 

 

მზესუმზირის ზეთი – 5%

 

 

 

 

 

 

ხორბლის პური – 55%

 

 

 

 

 

 

სამედიცინო პარაფინი – 35% (შავი ტარაკანებისათვის)

2-4

2

3

4

4

დიბრომი დუსტი 4% ტექნიკური

სამრეწველო პრაპარატი ინსექტიციდური მისატყუებელი*

4-6

3

10

15

15

 

დიბრომი – 1%

 

 

 

 

 

 

მზესუმზირის ზეთი – 5%

 

 

 

 

 

 

ხორბლის პური – 55%

 

 

 

 

 

 

სამედიცინო პარაფინი – 39% (შავი ტარაკანებისათვის)

2-4

2

3

4

4

დდვფ ტექნიკური

ინსექტიციდური მისატყუებელი*

 

 

 

 

 

 

დდვფ – 1%

 

 

 

 

 

 

მზესუმზირის ზეთი – 5%

 

 

 

 

 

 

ხორბლის პური – 55%

 

 

 

 

 

 

სამედიცინო პარაფინი – 39% (შავი ტარაკანებისათვის)

2-4

2

3

4

4

მეთილაცეტოფოსი დუსტი 5%

სამრეწველო პრეპარატი

4-6

3

10

15

15

დიკრეზილი დუსტი 7%

სამრეწველო პრეპარატი

4-6

3

10

20

35

დილორ დუსტი 10%

სამრეწველო პრეპარატი

4-6

3

10

20

35

დილორ 80% მასველებელი ფხვნილი

2 და 4 % წყლიანი სუსპენზიები

2-3

2

3

4

5

პირეტრუმი

სამრეწველო პრეპარატი

4-6

3

9

15

20

ბორის მჟავა ქიმიურად სუფთა

ა) პუდრად ქცეული ფხვნილი

4-6

3

8

10

20

 

ბ) ინსექტიციდური მისატყუებელი*

ჩვენების მიხედვით

3

5

8

 

 

ბორის მჟავა – 10%

 

 

 

 

 

 

მანის ფაფა და კარტოფილის ფაფა – 80%

 

 

 

 

 

 

შაქარი – 10%

 

 

 

 

 

ბურა ქიმიურად სუფთა

ინსექტიციდური მისატყუებელი* (მწითური ტარაკანებისათვის)

 

 

 

 

 

 

ა) ბურა – 70%

 

 

 

 

 

 

შაქარი – 30%

ჩვენების მიხედვით

3

5

8

8

 

ბ) ბურა – 60%

 

 

 

 

 

 

შაქარი – 20%

ჩვენების მიხედვით

3

5

8

8

 

კრახმალი (კარტოფილის ფქვილი) – 20%

 

 

 

 

 

 

გ) ბურა – 50%

 

 

 

 

 

 

ბარდას ფქვილი – 25%

 

 

 

 

 

 

კრახმალი (კარტოფილის ფქვილი) – 25%

ჩვენების მიხედვით

3

5

8

8

ფტორიანი ნატრიუმი დუსტი 50-80%

სამრეწველო პრაპარატი

4-6

3

10

15

20

 

4-7 მუხლებში ნაჩვენებია ინსექტიციდური მისატყუებლების ხარჯვა; მათ ამზადებენ ხმარების წინ

ანტისეპტი 3-5%

0.2% სამუშაო ხსნარი 300 მლ.-500 მლ. 1 კვ.

მ-ზე.

4-6

-

-

-

0.6-1.0 მლ.

აქტელიკი 50% მაემულგირებელი კონცენტრატი

0.6-3% სამუშაო ხსნარი 150-31 მლ. 1 კვ. მ.

4-6

-

-

-

1.0 მლ.

ციმბუში 25% მაემულგირებელი კონცენტრატი

15-30 მლ. პრეპარატი 75-125 მ2-ზე (5 ლ. წყალი) 0.3% სამუშაო ხსნარი 66.8 მლ.-1 კვ.

მ-ზე, 0.6% სამუშაო ხსნარი 40 მლ.-1 კვ.მ-ზე

4-6

-

-

-

0.2-0.24 მლ.

 

დანართი 13

ცხრილი 16

ტილების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს პრეპარატის ხარჯვის ნორმები

ინსექტიციდი სამრეწველო პრეპარატი

ხმარების ფორმა

სამრეწველო პრეპარატის ერთჯერადი საშუალო ხარჯვა გრამებში

პირეტრუმის ფხვნილი

სამრეწველო პრეპარატი

10-15 გრ. ერთ ადამიანზე, 250 გრ. ერთი ადამიანის ნივთებზე, 30 გრ. თეთრეულის ერთ კომპლექტზე, 60 გრ. ლოგინის ერთ კომპლექტზე, 55 გრ. ლოგინის თეთრეულის ერთ კომპლექტზე, 30 გრ. კაბაზე და სხვა 50 გრ. ზეტანსაცმელზე ქუდიანად, 25 გრ. ფეხსაცმელზე.

მეთილაცეტაფოსი მაემულგირებელი კონცენტრატი 60%

 

5% მალამო ან შამპუნი

0.5 წყლიანი ხსნარი

 

 

სამრეწველო პრეპარატი

33.2-37.3 გრ. ერთ კგ. ნივთებზე, 20.3 გრ. ერთ კომპლექტ თეთრეულზე, 33.2-37.3 გრ. ლოგინის თეთრეულის ერთ კომპლექტზე, 3.3 გრ. ზედატანსაცმლის ერთ კომპლექტზე.

 

0.3-1.3 გრ. ერთ ადამიანზე.

დიკრეზილი ემულსია 30%,

ნეოპინი დუსტი 1%

0.25% წყლიანი ხსნარი

სამრეწველო პრეპარატი

0.08-0.4 გრ. ერთ ადამიანზე, 33.2-37.3 გრ. ნივთების ერთ კგ-ზე, 20.8 გრ. საცვლების ერთ კომპლექტზე, 250 გრ. ერთი ადამიანის ნივთებზე, 30 გრ. საცველბის ერთ კომპლექტზე, 55 გრ. ლოგინის თეთრეულის ერთ კომპლექტზე, 50 გრ. ზედა ტანსაცმელზე, 25 გრ. ფეხსაცმელზე.

დილორი დუსტი 10%

სამრეწველო პრეპარატი

175 გრ. ერთი ადამიანის ნივთებზე, 25 გრ. საცვლების ერთ კომპლექტზე, 20 გრ. ლოგინის თეთრეულის ერთ კომპლექტზე, 40 გრ. ერთ ხელ ლოგინზე, 25 გრ. ფეხსაცმელზე.

დილორი მაემულგირებელი 10% კონცენტრატი

1% წყლიანი ემულსია

100 გრ. ლოგინის თეთრეულის ერთ კომპლექტზე.

საპონი

2% წყლიანი ემულსია

1 გრ. ერთ ადამიანზე.

 

დანართი 13

ცხრილი 17

ტკიპების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს პრეპარატების ხარჯვის ნორმები

ინსექტიციდი, სამრეწველო პრეპარატი

ხმარების ფორმა

წლიური დამუშავების ჯერადობა

სამრეწველო პრეპარატის საშუალო ხარჯვის ნორმა

გრამი კვ.მ-ზე

კგ. ჰექტარზე

I – იქსოიდური ტკიპები

 

 

 

 

კარბოფოსი მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.5-1% წყლიანი ემულსია

ჩვენებით

1.0-2.0

 

სამქლომეტაფოსი-3 მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.5-1% წყლიანი ემულსია

ჩვენებით

1.0-2.0

 

II – გამაზური ტკიპები

 

 

 

 

ქლოროფოსი ტექნიკური

3% წყლიანი ემულსია

ჩვენებით

6.0

 

 

დანართი 13

ცხრილი 18

რწყილის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს საჭირო პრეპარატის ხარჯვის ნორმები

ინსექტიციდური სამრეწველო პრეპარატი

ხარჯვის ფორმები

სამრეწველო პრეპარატის ერთჯერადი საშუალო ხარჯვა გრამებში, იატაკის ერთ კვ. მ-ზე.

ქლოროფოსი ტექნიკური

1-3% წყლიანი ხსნარი

5

კარბოფოსი მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

1% წყლიანი ემულსია

2.5

დდვფ მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.01% წყლიანი ემულსია

0.01

დიფოს მაემულგირებელი 50% კონცენტრატი

0.03% წყლიანი ემულსია

0.1

პირეტრუმი

სამრეწველო პრეპარატი

35

დილორი მასველებელი ფხვნილი 80%

2% წყლიანი სუსპენზია

5

დანართი 13

ცხრილი 19

ლოგინის ბაღლინჯოების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს საჭირო პრეპარატების ხარჯვის ნორმები

ინსექტიციდი სამრწველო პრეპარატი

ხმარების ფორმა

წელიწადში დამუშავების ჯერადობა

დეზინსექციის დროს სამრეწველო პრეპარატის ერთჯერადი ხარჯვის ნორმა გრამებში იატაკის

1 კვ. მ.

სისტემატურად

ერთდროულად

ბაღლინჯოებით დასენიანებული ფიზიკური ფართობი

10%-მდე

10%-დან 15%-მდე

15%-ზე ზევით

1

2

3

4

5

6

7

კარბოფოსი მაემულგირებელი 30% კონცენტრატი

1% წყლიანი ემულსია

1-2

1.8

2.4

3

3.6

ქლოროფოსი ტექნიკური

2-3% წყლიანი ხსნარი

2-4

1

2

4

8

დიფოს მაემულგირებელი 30% კონცენტრატი

0.3% წყლიანი ემულსია

2-4

0.3

0.4

0.5

0.6

პირეტრუმი

სამრეწველო პრეპარატი

4-6

2

6

10

15

დიკრეზოლი მაემულგირებელი 30% კონცენტრატი

1-1.5% წყლიანი ემულსია

2-4

3

4

5

6

დილორი დუსტი 10%

სამრეწველო პრეპარატი

4-6

3

10

20

35

80% დილორი მასველებელი ფხვნილი

2-3% წყლიანი სუსპენზია

2-3

2

3

4

5

 

დანართი 13

ცხრილი 20

გამომუშავების ნორმები ბუზების წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაოებზე გამოჩეკვის ადგილებში ფიზიკურ ცალებზე გაანგარიშებული

დასახლებული პუნქტები (მოსახ. რაოდენობა ქალაქი)

დასამუშავებელი ობიექტების რაოდენობა (ცალი)

დამუშავება ხელით

დამუშავება მექანიზაციის დახმარებით

500 ათასზე მეტი

40/48

120/144

200 ათასიდან 500 ათასამდე

35/42

106/125

200 ათასამდე

32/38

96/115

სოფელი

30/36

90/108

II ზონა

28/34

55/66

III ზონა

37/43

74/86

 

შენიშვნა:

1. ობიექტი-საპირფარეშო 2-თვლიანი 3კვ. მ., საჭუჭყე ორმო შიგთავსით და მიმდებარე ტერიტორიით 15 კვ. მ-მდე, ნაგვის ყუთი/ ნაგვის მიმღები 2 კვ. მ. ან შიგთავსი ნაგვის ზედაპირი მიმდებარე ტერიტორიით 5 კვ. მ.

2. საპირფარეშო 2 თვალზე მეტი (3, 4, 6) ჩაითვალოს შესაბამისად რამოდენიმე ობიექტად (1.5; 2; 3).

3. მრიცხველში – 6 საათიანი სამუშაო ცვლისას, მნიშვნელში 7.2 საათიანი სამუშაო ცვლისას.

 

დანართი 13

ცხრილი 21

დღიური სამუშაო ნორმები დერატიზაციასა და დეზინსექციაში ფიზიკურ ფართობზე გაანგარიშებით

დღიური ნორმა კვ. მეტრებში

სამუშაოთა დასახელება

ქალაქი

სოფელი

1. დერატიზაცია

2500-დან 3000-მდე

2000-დან 2500-მდე

2. დეზინსექცია დაფრთ. ბუზებზე

1800-დან 2000-მდე

1500-დან 1800-მდე

3. დეზინსექცია ტარაკანებზე

1200-დან 1500-მდე

1000-დან 1200-მდე

 

დანართი 13

ცხრილი 22

ქინქლების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს საჭირო პრეპარატების ხარჯვის ნორმა

ინსექტიციდი, სამრეწველო პრეპარატი

ხმარების ფორმა

წლიური დამუშავების ჯერადობა

სამრეწველო პრეპარატის ხარჯვის საშუალო ნორმა

გრ. კვ. მ-ზე

კგ. ჰექტ. მაშხალები

დდვფ მაემულგირებელი 25% კონცენტრატი

2% წყლიანი ემულსია

1-2-ჯერ

8

 

დდვფ ტექნიკური 85%

2% ზეთოვანი მაღალდისპენსიური თერმომექანიკური აეროზოლი

3-4-ჯერ

-

 

მაშხალები ნგპგ – 17,

მაშხალები ბო – 60

თერმოტექნიკური აეროზოლი

3-4-ჯერ

-

 

დანართი 13

ცხრილი 23

ჩრჩილის საწინააღმდეგო პრეპარატების ხარჯვის ნორმა

ინსექტიციდი სამრეწველო პრეპარატი

ხმარების ფორმა

სამრეწველო პრეპარატის ხარჯვა გრამებში იატაკის 1 კვ. მ-ზე

ქლოროფოსი-ტექნიკური პრეპარატი

2-3% წყლიანი ხსნარი

2

პირეტრუმი

სამრეწველო პრეპარატი

3

 

 

 

 

 

 

დანართი 13

ცხრილი 24

ინსექტიციდები, რომლებიც გამოიყენება კოღოების მატლების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ინსექტიციდები

ქიმიური შენაერთების ტიპი

დოზირება მ.ნ.

(გ/მ 2)

გამოშვებული ინსექტიციდების ფორმა

ეფექტური მოქმედების ხანგრძლივობა (კვირეები)

B.thurigiensis H-14

ბი

წხ, გრ

1-2

B. sphaericus

ბი

გრ

1-2

ქლორპირიფოსი

ფოშ

11-25

ეკ, გრ, სპ

3-17

ქლორპირიფოს–

მეტილი

ფოშ

30-100

ეკ, სპ

2-12

დელტამეტრინი

სპ

2,5-10

ეკ

1-3

დიფლუბენზურონი

მზრ

25-100

გრ

2-6

ეტოფენპროქსი

სპ

20-50

ეკ, ზეთი

5-10

ფენიტროტიონი

ფოშ

100-1000

ეკ, გრ

1-3

ფენტიონი

ფოშ

22-112

ეკ, გრ

2-4

ზეთი საწვავი

-

3

1-2

მალატიონი

ფოშ

224-1000

ეკ, გრ

1-2

მეტოპრენი

მზრ

100-1000

სუსპენზიაპროლონგირებული მოქმედებით

2-6

პერმეტრინი

სპ

5-10

ეა

5-10

ფოქსიმი

ფოშ

100

ეკ

1-6

პირიმფოს-მეთილი

ფოშ

50-500

ეკ

1-11

პირიპროქსიფენი

მზრ

5-10

ეკ, გრ

4-12

თემოფოსი

ფოშ

56-112

ეკ, გრ

2-4

ტრიფლუმურონი

მზრ

4-120

ეკ, სპ

2-12

 

ა) პირეტრიოდიტების გამოყენება ჩვეულებრივ არ არის რეკომენდებული ლავრიციდების დგილზე, მათი შეზღუდული აქტივობის გამო.

ბ) კ – კარბამიდები; ფოშ – ფოსფორორგანული შენაერთები; სპ – სინტეტიკური პირეტროიდები; მზრ – მწერების ზრდის რეგულატორი; ბი – ბაქტერიული ინსექტიცტდები

გ) მნ – მოქმედი ნივთიერება

წხ – წყლიანი ხსნარი; გრ – გრანულები; ეკ – კონცენტრატის წყლიანი ემულსიას; ხ – ხსნარი; დფ – დამასველებელი ფხვნილი.

ე – დოზირება გამოშვებული ფორმის შესაბამისად

ჟ – დაბალი დონე რეკომენდებულია იმ წყალსატევებისათვის, სადაც ცხოვრობენ თევზები.

ზ – იყენებენ კონცენტრაციებში 142-190 ლ/ჰა, ან კონცენტრაციაში 19/47 ო/ჰა, თუ დამატებულია მადისპერგირებული ნივთიერება.

ცხრილი 13

დანართი 25

ინსექტიციდები კოღოების წინააღმდეგ შენობის შიგნით დასამუშავებლად

ინსექტიციდები

ქიმიური შენაერთების ტიპი

დოზირება მ.ნ.

(გ/მ2)

ეფექტური მოქმედების ხანგრძლივობა (თვეები)

მოქმედების

მექანიზმი

ალფა-ციპერმეტრინი

სპ

0.02-0.03

4-6

კონტაქტური

ბენდიოკარბი

0.1-0.4

2-6

კონტაქტური და ჰაეროვანი

კარბოსულფანი

1-2

2-3

კონტაქტური და ჰაეროვანი

ქლორპირიფოსმეთილი

ფოშ

0.33-1

2-3

კონტაქტური

ციფლურინი

სპ

0.02-0.05

3-6

კონტაქტური

ციპერმეტრინი

სპ

0.5

4 და მეტი

კონტაქტური

დდტ

ქოშ

1-2

6 და მეტი

კონტაქტური

დელტამეტრინი

სპ

0.01-0.025

2-3

კონტაქტური

ეტოფენპროქსი

სპ

0.1-0.3

3-6 და მეტი

კონტაქტური

ფენიტროტინი

ფოშ

2

3-6

კონტაქტური და ჰაეროვანი

ლამბდა-ციქალოტრინი

სპ

0.02-0.03

3-6

კონტაქტური

მალათიონი

ფოშ

2

2-3

კონტაქტური

პერმეტრინი

სპ

0.5

2-3

კონტაქტური და ჰაეროვანი

პრიმიფოსმეთილი

ფოშ

1-2

2-3 და მეტი

კონტაქტური და ჰაეროვანი

პროპოქსური

1-2

3-6

კონტაქტური და ჰაეროვანი

სოლფაკ-10

1-2

3-6

კონტაქტური და ჰაეროვანი

 

ა) კ – კარბამატები; ფოშ – ფოსფორორგანული შენაერთები; ქოშ – ქლორორგანული შენაერთები; ს პ – სინთეტიკური პირეტროიდები

ბ) მ.ნ. – მოქმედი ნივთიერება

 

დანართი 13

ცხრილი 26

ინსექტიციდები, რომლებიც გამოიყენება ტარაკანების წინააღმდეგ^

ინსექტიციდები

ქიმიური შენაერთების ტიპი

გამოყენება

კონცენტრაცია გ/კგ ან გრ/ლ

ალფა-ციფერმეტრინი

ს პ

მოსხურება

0.3-0.6

აზამეტიფოსი

ფოშ

მოსხურება

დასაჭერები

5-10

ბენდიოკარბი

მოსხურება

ფხვნილი

აეროზოლი

2.4-4.8

10

2.5-10

ბეტა-ციფლუტრინი

ს პ

მოსხურება

0.25

ბიფენტრინი

ს პ

მოსხურება

0.48-0.96

ქლორპირიფოსი

ფოშ

მოსხურება

ფხვნილი

აეროზოლი

დამჭერები

მიკროკაფსულები

5

10-20

5-10

5

2-4

ქლორპირიფოსმეთილი

ფოშ

მოსხურება

7-10

ციფლუტრინი

ს პ

მოსხურება

ფხვნილი

მიკროკაფსულები

0.40

0.5

0.2-0.4

ციფენოტრინი

ს პ

მოსხურება

აეროზოლი

3

3

ციპერმეტრინი

ს პ

მოსხურება

0.5-2.0

დელტამეტრინი

ს პ

მოსხურება

ფხვნილი

აეროზოლი

0.5-0.30

0.5

0.1-0.25

დიაზინონი

ფოშ

მოსხურება

ფხვნილი

მიკროკაფსულები

5

20

3-6

დიქლოფოსი

ფოშ

მოსხურება

ფხვნილი

5

19

ესფენვალერატი

ს პ

მოსხურება

0.5-1

ეტოფენპროქსი

ს პ

მოსხურება

ფხვნილი

აეროზოლი

5-10

5

0.5

ფენიტროტიონი

ფოშ

მოსხურება

აეროზოლი

დამჭურები

მიკროკაფსულები

10-20

5

50

2.5-5

ფენოქსიკარბი

მზრ

მოსხურება

1.2

ჰიდროპრენი

მზრ

მოსხურება

0.1-0.6

ლამბდა-ციქალოტრინი

ს პ

მოსხურება

0.15-0.3

მალათიონი

ფოშ

მოსხურება

ფხვნილი

30

50

პერმეტრინი

ს პ

მოსხურება

ფხვნილი

აეროზოლი

2.5

5.0

2.5-5.0

პირიმფოს-მეთილი

ფოშ

მოსხურება

ფხვნილი

25

20

პროპეტამფოსი

ფოშ

მოსხურება

ფხვნილი

აეროზოლი

5-10

20

20

პროპოქსური

მოსხურება

დამჭურები

ფხვნილი

10

20

10

სულფურამიდი

სუ

დამჭურები

10

ზეტა-ციპერმეტრინი

სპ

მოსხურება

0.4-0.8

 

ა) კ – კარბამატები; ფოშ – ფოსფორორგანული შენაერთი; ს პ – სინთეტიკური პირეტროიდები; მზრ – მწერების ზრდის რეგულატორები; სუ –სულფონამიდები.

ბ) გ – თუ მოცემული ინსექტიციდი გამოიყენება არაკომერციული დაფასოებებით, მაშინ უსაფრთხოებისათვის საჭიროა ამ პრეპარატის ხსნარი გამზადდეს არა უმეტეს 50 გ მ.ნ. 1 ლიტრზე კონცენტრაციით.

დანართი 13

ცხრილი 27

სწრაფმოქმედი შხამები და როდენციდ-ანტიკოაგულანტები მღრღნელების გასანადგურებლად

როდენტიციდები

გამოშვების ფორმა

მოქმედება

კონცენტრაცია %-ში

ალფა-ქლორალოზი

საკვები მისატყუებლები

მწვავე მოწამვლა

2-4

ბროდიფაკოუმი

საკვები მისატყუებლები

პარაფინის ბლოკები

ანტიკოაგულანტი

0.005

ბრომადიალონი

საკვები მისატყუებლები, მ.შ. ცხიმოვან საფუძველზე

პარაფინის ბლოკები

კონცენტრატი ფხვნილი

ანტიკოაგულანტი

0.005

 

 

0.1-2.0

ბრომეტალინი

საკვები მისატყუებლები

მწვავე მოწამვლა

0.005-0.01

კაოციფეროლი

საკვები მისატყუებლები

ქვემწვავე მოწამვლა

0.005-0.05

ქლოროფაცინონი

საკვები მისატყუებლები

კონცენტრატები ცხიმოვან საფუძველზე, ფხვნილი

ანტიკოაგულანტი

0.005-0.05

0.25

0.20

კოუმახლორი

კონცენტრატი

ფხვნილი

ანტიკოაგულანტი

0.025-0.05

1.0

კოუმატეტრატილი

პარაფინის ბლოკები,

საკვები მისატყუებლები

ფხვნილი

ანტიკოაგულანტი

0.0375

 

0.075

დიფენაკოუმი

პარაფინის ბლოკები

საკვები მისატყუებლები

ანტიკოაგულანტი

0.005

დიფეტიალონი

პარაფინის ბლოკები

საკვები მისატყუებლები

ანტიკოაგულანტი

0.0025

დიფაცინონი

ფხვნილის კონცენტრატი

წყალში ხსნადი კონცენტრატი,

საკვები მისატყუებლები

ანტიკოაგულანტი

0.1-05

 

0.1-2.0

0.005-0.05

ფლოკოუმაფენი

პარაფინის ბლოკები

ანტიკოაგულანტი

0.005

ფტორაცეტამიდი

საკვები მისატყუებლები

მწვავე მოწამვლა

1-2

პინდონი

საკვები მისატყუებლები

ანტიკოაგულანტი

0.005-0.05

ნატრიუმის ფტორაცეტატი (მონო)

საკვები მისატყუებლები

მწვავე მოწამვლა

0.08-0.5

ვარფარინი

კონცენტრატ-ფხვნილი

საკვები მისატყუებლები

ანტიკოაგულანტი

0.025-0.05

თუთიის ფოსფიდი

საკვები მისატყუებლები

მწვავე მოწამვლა

1-5

 

დანართი 13

ცხრილი 28

ინსექტიციდები, რომლებიც გამოიყენება ადამიანის ტილების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ინსპექციდები

ქიმიური შენაერთების ტიპები

გამოყენების სახეები

კონტენტრაცია გ/კგ ან გ/ლ

ბიოალეტრინი

სპ

ლოსიონი

შამპუნი

აეროზოლი

3-4

3-4

6

კარბარილი

ფხვნილი

50

დელტამეტრინი

სპ

ლოსიონი

შამპუნი

0.3

0.3

ლინდანი

ქოშ

ფხვნილი

ლოსიონი

10

10

მალათიონი

ფოშ

ფხვნილი

ლოსიონი

10

5

პერმეტრინი

სპ

ფხვნილი

ლოსიონი

შამპუნი

2.4

2.4

2.4

პროპოქსური

ფხვნილი

10

თემეფოსი

ფოშ

ფხვნილი

20

 

 კ-კარბამატები, ქოშ- ქლორორგანული შენაერთი, ფოშ-ფოსფორორგანული შენარეთი, სპ-სინთეტიკური პირეტროტდები.

დანართი 13

ცხრილი 29

ნარჩენი მოქმედების ინსექტიციდები, ბუზების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ინსპექციდები

ქიმიური შენაერთების ტიპი

გამოყენებული კონცენტრაცია გ/ლ

დოზირება მ.ნ. (გ/მ)2

ალფა-ციპერმეტრინი

სპ

0.3-0.6

0.015-003

1

აზამატფოსი

ფოშ

10-50

1.0-2.0

1

ბიფეტრინი

სპ

0.48-0.96

0.024-0.048

1

ბრომოფოსი

ფოშ

10-50

1.0-2.0

1

ქლორპირიფომეთილი

ფოშ

6-9

0.4-0.6

1 და5

ციპერმეტრინი

სპ

2.5-10.0

0.025-0.1

1

ციფენოტრინი

სპ

 

0.025-0.05

1

ციფლუტრინი

სპ

1.25

0.03

1

დელტამეტრინი

სპ

0.15-0.30

0.0075-0.015

1

დ-ფენოტრინი

სპ

 

2.5

1

დიაზინონი

ფოშ

10-20

04-08

1

ესფენვალერატი

სპ

0.5-1.0

0.025-0.05

1

ეთოფენპროქსი

სპ

2.5-5

0.1-0.2

1

ფენქლოროფოსი

თოშ

10-50

1.0-2.0

1

ფენიტროტიონი

ფოშ

10-50

1.0-2.0

1

ლიამბდა-ციქროტრინი

სპ

0.7

0.01-0.03

1

პერმეტრინი

სპ

1.25

0.0625

1

პირიმფოს მეთილი

ფოშ

12.5-25.0

1.0-2..0

1

ზეტაციპერმეტრინი

სპ

0.4-0.8

0.02-0.04

1

დიმეტოატი

ფოშ

10-25

0.046-0.5

2

ფენვალერატი

სპ

10-50

1.0

2

მალათიონი

ფოშ

50

1.0-2.0

3

ნალედი

ფოშ

10

0.4-0.8

4

ბენდიოკარბი

2-8

01-0.4

4

პროპენტამფოსი

ფოშ

10-20

0.25-1.0

4

 

ც) კ = კარბამატები; ფოშ = ფოსფორორგანული შენაერთები; სპ=სინთეთიკური პირეტროიდები;

დ) მნ= მოქმედი ნივოიერებჰა

ეს ინსექტიციდი უსაფრთხოების თვალსაზრისით მომხმარებლამდე უნდა მიდიოდეს განზავებული კონცენტრაციით არა უმეტეს 50გ/ლ (5%)მ.ნ.

1. შეიძლება გამოყენებული იქნას კაფეში, რესტორნებში და პროდუქტების საწყობში.

2. დამუშავეის დროს არ უნდა იყვნენ ცხოველები, არ შეიძლება გამოყენებულ იქნს საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებებში.

3. საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებებში გამოყენებული შეიძლება იქნს გამოყენებულიმხოლოდ მინიმალური კონცენტრაციით.

4. არ გამოიყენება საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებებში; 2.5/ლ (0.25%) შეიძლება გამოყენებულ იქნს მეფრინველეობის ფერმებში (ფრინველების თანდასწრებით); ცხოველები კი უნდა იქნნ გაყვანილი.

შენიშვნა: რეკომენდებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ.

უწყებრივი სტატიტიკური დაკვირვება

(თქვენს მიერ წარმოდგენილი მონაცემები კონფიდენციალურია ”სტატიტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად

 

 

ფორმა

(წლიური)

შეთანხმებულია სტატიტიკის

სახელმწიფო დეპარტამენტთან

წერილით

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

 

 

სამედიცინო სადეზინფექციო სამსახურის მუშაობის ანგარიში

                    

წარუდგენენ: სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებები

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

 დაცვის სამინისტროს ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში

 

რესპოდენტის (საწარმო და სხვა) სახელწოდება

 

                                                                                                                                                                                                       ( შიფრი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფაქტობრივი მისამართი                                                                                                                                 

საკუთრების ფორმა (სახელმწიფო, არასახელმწიფო)

 

 

 

 

 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

 

 

 

 

 

ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი სახე

ტელეფონი

დავირვების პერიოდი – 200 წელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 14

ცხრილი 1

2. თანამდებობები საანგარიშო წლის ბოლოს

 

თანამდებობის დასახელება

დგ

სტრ

სულ თანამდებობები

ფიზიკური პირი

 

 

 

შტატი

დაკავება

შტატი

დაკავება

 

1

2

3

4

5

ექიმი სულ

1

1

 

 

 

 

 

მთავარი ექიმი

1.1

2

 

 

 

 

 

მთავარი ექიმის მოადგილე

1.2

3

 

 

 

 

 

ექიმი ეპიდემიოლოგი

1.3

4

 

 

 

 

 

ექიმი ლაბორანტი

1.4

5

 

 

 

 

 

ექიმი ბაქტერიოლოგი

1.5

6

 

 

 

 

 

ექიმი დეზინფექციონისტი

1.6

7

 

 

 

 

 

ექიმი სტატისტიკოსი*

1.7

8

 

 

 

 

 

 

1.8

9

 

 

 

 

 

 

1.9

10

 

 

 

 

 

უმაღლესი განათლების სხვა სპეციალისტები სულ

2

16

 

 

 

 

 

ინჟინერი

2.1

17

 

 

 

 

 

ბიოლგი

2.2

18

 

 

 

 

 

ენტომოლოგი

2.3

19

 

 

 

 

 

იურისკონსული

2.4

20

 

 

 

 

 

 

2.5

21

 

 

 

 

 

საშუალო სამედიცინო პერსონალი სულ

3

22

 

 

 

 

 

ეპიდემიოლოგის თანაშემწე

3.1

23

 

 

 

 

 

ენტომოლოგის თანაშემწე

3.2

24

 

 

 

 

 

ლაბორანტი

3.3

25

 

 

 

 

 

მათ შორის ბაქტერიოლოგიაში

3.4

26

 

 

 

 

 

ინსტრუქტორ დეზინფექტორი

3.5

27

 

 

 

 

 

დეზინფექტორი

3.6

28

 

 

 

 

 

მედ სტატისტიკოსი

3.7

29

 

 

 

 

 

 

3.8

30

 

 

 

 

 

სპეციალისტები არასაშუალო სამედიცინო განათლებით

4

31

 

 

 

 

 

 

–––––– ”                                       200 წ.

       ხელმძღვანელი

 

 

 

შტატები საანგარიშო წლის ბოლოს

                                                                                                                   დანართი 14

ცხრილი 1ა

დასახელება

სტრ

N

ბიუჯეტზე მყოფ დაწესებულებაში თანამშრომელ-

თა რაოდენობა სულ

ბიუჯეტზე მყოფ

დაწესე-ბულებაში ფიზიკურ რაოდენობა

სამეურნეო ანგარიშზე (მათ შორის პროფდეზი) მომუშავე თანამდებობის პირთა რაოდენობა

ფიზიკური პირი (სამეურნეო და სპეცსახსრებზე მომუშავე პირები)

სულ ფიზიკური პირი (ბიუჯეტზე მყოფი და სამეურნეო ანგარიში)

 

 

შტატი

დაკავება

 

შტატი

დაკავება

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ექიმები სულ

1

 

 

 

 

 

 

 

სპეციალისტები არასამედიცინო უმაღლესი განათლებით სულ

2

 

 

 

 

 

 

 

საშუალო სამედიცინო პერსონალი სულ

3

 

 

 

 

 

 

 

სპეციალისტები არასაშუალო სამედიცინო განათლებით სულ

4

 

 

 

 

 

 

 

უმცროსი პერსონალი

5

 

 

 

 

 

 

 

სხვა პერსონალი

6

 

 

 

 

 

 

 

სულ თანამდებობები

7

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 14

ცხრილი 2

ცნობები ინფექციურ ავადმყოფთა ევაკუაციის შესახებ

N

ინფექციურ დაავადებათა დასახელება

სულ საჭიროებდა საავადმყოფოში გადაყვანას

გადაყვანილ იქნა

საავადმყოფოში შემოსული ავადმყოფები

 

შენიშვნა

 

 

 

 

სპეც.ტრანსპ

ორ. სულ დროულად

სასწრაფო დახმარების ტრანსპორ.

შემთხვევითი ტრანსპორტი

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

სულ

მათ შორის:

1.1. მუცლის ტიფი და პარატიფი.

 

1.2.ბაქტერიული დიზენტერია, მწვავე ნაწლავური ინფექციები, გამოწვეული დადგენილი და დაუდგენელი მიკრორგანიმებით, არა ზუსტად აღნიშნული, კვებითი ინტოქსიკაციები.

 

1.3. დიფთერია (ხუნაგი).

 

1.4. ვირუსული ჰეპატიტი

 

1.5. ეპიდემიური პარტახტიანი ტიფი

 

1.6. ტუბეკულოზი

 

1.7.სოკვანი დაავადებები

 

1.8. მუნი და სხვა.

 

 

 

 

 

 

 

 

ბაქტერიოლოგიური კონტროლის დროს გაკეთდა ________________ ანალიზი

მათ შორის, არადამაკმაყოფილებელი შედეგით _________________

 

 

 

დანართი 14

ცხრილი3

ცნობები ინფექციურ დაავადებათა კერებში ჩატარებული

საბოლოო დეზინფექციი შესახებ

N

ინფექციურ დაავდებათა დასახელება

შემოსული განაცხადი დეზინფექციაზე

ჩატარებული დეზინფექციის

რაოდენობა

მათ შორის გაკონტროლდა

კამერების გამოყენება

შენიშვნა

 

 

 

 

ბაქტერ.