„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016500
1
26/01/2022
ვებგვერდი, 26/01/2022
190020020.35.161.016500
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2022 წლის 26 იანვარი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის 13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის  13 (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 30/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016495) დადგენილებაში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1.  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

36664.8

7839.0

28825.8

36438.9

6476.2

29962.7

36986.8

6073.7

30913.1

გადასახადები

24411.0

0.0

24411.0

24730.5

0.0

24730.5

25913.1

0.0

25913.1

გრანტები

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6073.7

6073.7

0.0

სხვა შემოსავლები

4414.7

0.0

4414.7

5232.2

0.0

5232.2

5000.0

0.0

5000.0

ხარჯები

18851.5

377.1

18474.4

24236.8

424.9

23811.9

27301.5

374.2

26927.3

შრომის ანაზღაურება

3885.7

0.0

3885.7

4385.0

0.0

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

საქონელი და მომსახურება

2734.3

168.9

2565.4

3900.4

212.7

3687.7

4886.0

132.0

4754.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

38.7

0.0

38.7

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

8842.3

208.2

8634.1

11640.3

207.2

11433.1

13382.7

237.2

13145.5

გრანტები

48.9

0.0

48.9

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2618.1

0.0

2618.1

3728.1

3.0

3725.1

3294.0

3.0

3291.0

სხვა ხარჯები

683.4

0.0

683.4

488.0

2.0

486.0

484.0

2.0

482.0

საოპერაციო სალდო

17813.3

7461.9

10351.4

12202.1

6051.3

6150.8

9685.3

5699.5

3985.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18944.2

8318.6

10625.6

20292.8

6665.7

13627.1

20294.2

6162.4

14131.8

ზრდა

20031.7

8318.6

11713.1

21442.8

6665.7

14777.1

20794.2

6162.4

14631.8

კლება

1087.5

0.0

1087.5

1150.0

0.0

1150.0

500.0

0.0

500.0

მთლიანი სალდო

-1130.9

-856.7

-274.2

-8090.7

-614.3

-7476.4

65.0

0.0

65.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1232.0

-856.7

-375.3

-8150.7

-614.3

-7536.4

-10673.9

-462.9

-10210.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1232.0

856.7

375.3

8150.7

614.3

7536.4

10673.9

462.9

10210.9

ვალდებულებების ცვლილება

-101.0

0.0

-101.0

-60.0

0.0

-60.0

-65.0

0.0

-65.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

101.0

0.0

101.0

60.0

0.0

60.0

65.0

0.0

65.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი                

                                                                                                                                                                                                                        

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

37752.2

7839.0

29913.2

37588.9

6476.2

31112.7

37486.8

6073.7

31413.1

შემოსავლები

36664.8

7839.0

28825.8

36438.9

6476.2

29962.7

36986.8

6073.7

30913.1

არაფინანსური აქტივების       კლება

1087.5

0.0

1087.5

1150.0

0.0

1150.0

500.0

0.0

500.0

გადასახდელები

38984.2

8695.7

30288.5

45739.6

7090.5

38649.1

48160.7

6536.6

41624.1

ხარჯები

18851.5

377.1

18474.4

24236.8

424.9

23811.9

27301.5

374.2

26927.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20031.7

8318.6

11713.1

21442.8

6665.7

14777.1

20794.2

6162.4

14631.8

ვალდებულებების კლება

101.0

0.0

101.0

60.0

0.0

60.0

65.0

0.0

65.0

ნაშთის ცვლილება

-1232.0

-856.7

-375.3

-8150.7

-614.3

-7536.4

-10673.9

-462.9

-10210.9

 

მუხლი 3.  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 36986.8 თასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

                                                                                                                                                                                                                                     ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

36664.8

7839.0

28825.8

36438.9

6476.2

29962.7

36986.8

6073.7

30913.1

გადასახადები

24411.0

0.0

24411.0

24730.5

0.0

24730.5

25913.1

0.0

25913.1

გრანტები

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6073.7

6073.7

0.0

სხვა შემოსავლები

4414.7

0.0

4414.7

5232.2

0.0

5232.2

5000.0

0.0

5000.0

 

მუხლი 4.  ბიუჯეტის   საგადასახადო    შემოსავლები        

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  განისაზღვროს 25,913.1 ათასი ლარის ოდენობით.  მათ შორის:

                                                                                                                                                                                                                                    ათასი  ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

24411.0

0.0

24411.0

24730.5

0.0

24730.5

25913.1

0.0

25913.1

  ქონების გადასახადი

22321.3

0.0

22321.3

22000.0

0.0

22000.0

22500.0

0.0

22500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

14462.3

0.0

14462.3

13900.0

0.0

13900.0

14500.0

0.0

14500.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.4

0.0

12.4

70.0

0.0

70.0

80.0

0.0

80.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

48.5

0.0

48.5

30.0

0.0

30.0

20.0

0.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1466.0

0.0

1466.0

1500.0

0.0

1500.0

1600.0

0.0

1600.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

6332.2

0.0

6332.2

6500.0

0.0

6500.0

6300.0

0.0

6300.0

  დამატებითი ღირებულების გადასახადი

2089.7

0.0

2089.7

2730.5

0.0

2730.5

3413.1

0.0

3413.1

 

მუხლი 5.  ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 6073.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

6073.7

6073.7

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7839.0

7839.0

0.0

6476.2

6476.2

0.0

290.0

6073.7

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

746.8

746.8

0.0

380.0

380.0

0.0

6073.7

6073.7

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

746.8

746.8

0.0

380.0

380.0

0.0

377.0

377.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7092.3

7092.3

0.0

6096.2

6096.2

0.0

5696.7

5696.7

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6430.3

6430.3

0.0

5434.2

5434.2

0.0

5696.7

5696.7

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

662.0

662.0

0.0

662.0

662.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 6.  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

                                                                                                                                                                                                                                     ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

4414.7

0.0

4414.7

5232.2

0.0

5232.2

5000.0

0.0

5000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1187.2

0.0

1187.2

1200.0

0.0

1200.0

1300.0

0.0

1300.0

პროცენტები

620.8

0.0

620.8

700.0

0.0

700.0

800.0

0.0

800.0

რენტა

566.4

0.0

566.4

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

539.5

0.0

539.5

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26.9

0.0

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

155.0

0.0

155.0

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

135.0

0.0

135.0

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

სანებართვო მოსაკრებელი

92.3

0.0

92.3

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.8

0.0

0.8

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40.3

0.0

40.3

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2449.8

0.0

2449.8

3390.0

0.0

3390.0

3150.0

0.0

3150.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

622.8

0.0

622.8

442.2

0.0

442.2

350.0

0.0

350.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

 ბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს 27301.5 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

                                                                                                                                                                                        ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

18851.5

377.1

18474.4

24236.8

424.9

23811.9

27301.5

374.2

26927.3

შრომის ანაზღაურება

3885.7

0.0

3885.7

4385.0

0.0

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

საქონელი და მომსახურება

2734.3

168.9

2565.4

3900.4

212.7

3687.7

4886.0

132.0

4754.0

პროცენტი

38.7

0.0

38.7

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

8842.3

208.2

8634.1

11640.3

207.2

11433.1

13382.7

237.2

13145.5

გრანტები

48.9

0.0

48.9

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2618.1

0.0

2618.1

3728.1

3.0

3725.1

3294.0

3.0

3291.0

სხვა ხარჯები

683.4

0.0

683.4

488.0

2.0

486.0

484.0

2.0

482.0

 

მუხლი 8.  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20294.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20794.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20031.7

21442.8

20794.2

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,087.5

1,150.0

500.0

ძირითადი აქტივები

880.9

1,050.0

350.0

არაწარმოებული აქტივები

206.6

100.0

150.0

მიწა

206.6

100.0

150.0

 

მუხლი 9.  ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: 

                                                                                                                             ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5868.7

6778.0

8298.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5780.8

6628.0

8148.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5780.8

6628.0

8148.6

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.1

40.0

45.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

4.1

40.0

45.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

38.7

55.0

50.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

45.0

55.0

55.0

702

თავდაცვა

179.3

247.0

248.2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13494.6

9664.0

10999.7

7045

ტრანსპორტი

11975.7

8759.0

10104.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11975.7

8759.0

10104.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1518.9

905.0

895.0

705

გარემოს დაცვა

2049.9

3956.8

3032.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

970.6

1318.8

1311.3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

505.5

160.5

176.9

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

544.3

2444.4

1514.1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

29.4

33.1

30.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3525.4

6692.0

6523.6

7061

ბინათმშენებლობა

496.5

1021.6

1493.9

7063

წყალმომარაგება

1048.2

1238.9

1291.0

7064

გარე განათება

1075.5

3038.8

3137.4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

905.1

1392.6

601.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

557.3

482.0

535.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

314.6

400.0

460.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

242.7

82.0

75.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1863.2

5192.3

6790.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

947.7

3813.3

4656.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

539.5

967.4

939.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

50.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

376.1

361.6

1145.2

709

განათლება

8556.5

8717.4

8146.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7388.9

7996.9

7470.3

7092

ზოგადი განათლება

668.7

300.2

190.1

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

668.7

300.2

190.1

7093

პროფესიული განათლება

227.3

163.6

195.3

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

271.6

256.7

290.3

710

სოციალური დაცვა

2788.3

3950.1

3521.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1315.8

1890.0

1520.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1260.5

1825.0

1460.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.3

65.0

60.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

11.0

32.6

31.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

28.6

30.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

670.1

1261.5

1204.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

11.3

37.5

37.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

751.6

698.5

698.5

სულ

38883.2

45679.6

48095.7

 

მუხლი 10.  ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 9685.3 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო -10608.9 ათასი ლარის ოდენობით;

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -10673.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12.  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -65.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 65.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-101.0

-60.0

-65.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

101.0

60.0

65.0

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტმა „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში 2 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდისა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შესაძენად 2017 წლის 13 თებერვალს აიღო სესხი სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ 402,259 ლარის ოდენობით. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს  292.7 ლარს, 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის იქნება 227.7 ათ. ლარი. აღნიშნული სესხის სრულად დაფარვა მოხდება 2026 წელს.

თავი II

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის  განვითარება.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18,625.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18625.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10104.7

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

9984.7

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

80.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1467.9

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

41.8

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

424.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

8.7

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

825.3

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

168.2

02 03

გარე განათება

3137.4

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1937.4

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1886.5

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

835.6

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

658.2

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

392.6

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

934.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

925.2

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

8.8

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

895.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

315.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

580.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

199.9

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

199.9

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მშენელობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 01 01

   

9984.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარდაბნის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

  • სოფელ ნორიოში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები;
  • სოფელ საცხენისში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები;
  • სოფელ გამარჯვებაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები;
  • სოფელ მუღანლოში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები;
  • სოფელ ლემშვენიერაში  შიდა გზების რეაბილიტაცია;

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულების თანახმად გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 5,696,691 ლარი, რაც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით (სულ – 462,035 ლარი) მიიმართება შემდეგი პროექტების განსახორციელებლად:

  • სოფელ მარტყოფში გზების რეაბილიტაცია
  • სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების რეაბილიტაცია
  • სოფელ თელეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია
  • სოფელ კრწანისში შიდა გზების რეაბილიტაცია


გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 01 02

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სწრაფი რეაგირება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 01 03

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ხორციელდება მანიშნებელი აბრების მოწყობა, სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ვიდეოკამერების მოწყობა/ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 02 02

424.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სატუმბი ჭაბურღილების ელ-ენერგიით უზრუნველყოფა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება წყლის სისტემების დაქლორვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 02 05

825.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  15 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის მომართვიანობის შემთხვევაში რიგ შემთხვევებში საკუთარი ძალებით, ხოლო რიგ შემთხვევებში ააიპ – გარდაბანსერვისის მიერ სატენდერო პროცედურების დაცვით ხორციელდება ახალი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. ხდება დაზიანებული წყლის საქაჩი ტუმბოების შეძენა და დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოების შესრულება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება, საჭიროების შემთხვევაში კი ახლის მოწყობა, წყლით უწყვეტად მომარაგება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კმაყოფილებას..

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-პატრონობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 02 06

168.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ  – გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალარინებისა და საკანალიზაციო სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით და აღდგენით სამუშაოებს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა/რეაბილიტაცია, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე და საკანალიზაციო ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
ხდება დაზიანებული კანალიზაციის სიტემის შეკეთება და ახალი საკანალიზიო სისტემის მოწყობა. საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა ხდება სპეციალიზირებული ტექნიკით, წყლის ჭავლისა და შეკრება ამოტუმბვის მეთოდით, ასევე  ფეკალური მასის ამოტუმბვა ასენიზაციის მანქანით.
აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 10 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო  სისტემა. საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 03 01

1,200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 19 ტერიტორიულ ერთეულში. ქვეპროგრამების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 10723 სანათი წერტილის მოვლა პატრონობა და ელ-ენერგიის დანახარჯის ანაზღაურება.  გარე განათების ქსელი მოვლა პატრონობის ქვეპროგრამების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისთვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: 1) მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა 2) ამორტიზებული და დაზიანებული ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. 4)  დაზიანებული სადენის აღდგენა შეკეთება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; ღამის საათებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.  მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემების ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 03 02

1937.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი გარე-განათების ქსელის მოწყობა.  მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტის 19 სოფელში მოხდა გარე-განათების მოწყობა. მოეწყო დაახლოებით 3200 ლამპიონი. 2022 წლისთვის იგეგმება შემდეგი პროექტების განხორციელება: სოფელ გამარჯვებაში გარე-განათების მოწყობა 286 ბოძი; სოფელ ქვიშიანში გარე-განათების მოწყობა 35 ბოძი; სოფელ მუღანლოში გარე-განათების მოწყობა 250 ბოძი; სოფელ ნორიოში გარე-განათების მოწყობა 190 ბოძი;

სოფელ სართიჭალაში გარე-განათების მოწყობის სამუშაოები;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 04 01

835.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების კეთილმოწყობა, გარე ფასადების მოპირკეთება და  შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, რომელიც ითვალისწინებს შენობის გამაგრებას, შიდა და გარე სარემონტო სამუშაოებს. მიმდინარე წელს მოხდა 6 შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია, კერძოდ: მოხდა შენობების რეკონსტრუქცია, გადახურვა, შიდა და გარე სამღებვრო სამუშაოები, მოეწყო სველი წერტილები, ცენტრალური გათბობა, ელ. გაყვანილობა. ასევე 2022 წელს დაგეგმილია ქალაქ გარდაბანში ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ შენობის სრული რეაბილიტაცია. სოფელ კრწანისში მრავალსართულიანი კორპუსის გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარებილიტაციო შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობა.                                                                                                                                                                     კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული შენობები, ქალაქისა და სოფლების გაუმჯობესებული იერსახე, სუფთა და მოწესრიგებული სადარბაზოები.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 04 02

658.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსების  გადახურვას. მიმდინარე წელს მოხდა 13 საცხოვრებელი მრავალსართულიანი კორპუსების გადახურვა. ასევე მოხდა 6 შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია. 2022 წელს მოხდება 11 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვა, კერძოდ: სოფელ კრწანისში (1) მრავალსართულიანი საც. კორპუსების გადახურვა; სოფელ სართიჭალაში (2) მრავალსართულიანი საც. კორპუსების გადახურვა; ქ.გარდაბანში (8) მრავალსართულიანი საც. კორპუსების გადახურვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საცხივრებელი კორპუსების გადახურვა. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში მაცხოვრებლების პირობების გაუმჯობესება.                                                                                                                                                                                      

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 04 04

392.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობას. მიმდინარე, კაპიტალურ რემონტსა და საჭიროების შემთხვევაში სხვა კომუნალურ მომსახურეობას. პროგრამის ფარგლებში ხდება საცხოვრებელი კორპუსების 18 ლიფტის მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეცვლა. გარდაბნის მუნიციაპლიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობების განათების, საკანალიზაციო და სანტექნიკური მომსახურებები. ასევე, მხატვრული მინათების ქსელების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაციის პროცესების ორგანიზება, მონიტორინგი, ზედამხედველობა და ექსპლუატაცია, ტროტუარების, ბორდიურების, გზის საფარის მცირე მონაკვეთების, დეკორატიული ღობეების, მოაჯირების, მოედნების, მოსასვენებელი სკამების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძეგლების, სკულპტურების, ხელოვნების ნიმუშების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობა, რაც გამოიწვევს როგორც მოსახლეობის ასევე ადმინისტრაციული რესურსისთვის საცხოვრებელი/სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 07 01

315.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ყოველწლიურად ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის დაგეგმარება ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. მიმდინარე წელს მოხდა 60 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომელიც ასევე ითვალისწინებს 2022 წლის ჩასატარებელ სამუშაოებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

02 07 02

580.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს გარდაბნის მუნიცალიეტტის ტერიროტიაზე მიმდინარე ინსრასტრუქტურული სამუშაოების, 50 000 ლარს ზემოთ ინსპექტირებას ახორციელებს საზედამხედველო კომპანია შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი". საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებუის 2.39%. საზედამხედველო კომპანიის წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე ხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საზედამხედველო კომპანიის მიერ პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. 

 

მუხლი 14.  დასუფთავება და  გარემოს  დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,855.4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2855.4

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1341.3

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1311.3

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

30.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1514.1

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

1396.8

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

117.3

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

03 01 01

1,311.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ააიპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში  ა(ა) იპ„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი“ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება   4 ერთეული ნაგავშემკრები მანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ გარდაბნიდან და მუნიციპალიტეტში შემავალი 19 ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულიდან. შეგროვებული ნარჩენების გატანა ხდება  ახალსამგორის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებულია  1 442 ცალი სტანდარტული ლითონის და პლასტმასის 1 100 ლ ტევადობის ურნა, მათ შორის 250 ცალი განთავსებულია ქ. გარდაბანში და 1 192 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 30-40 ტონა ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  1 891 200 მ² ქუჩების, 1 769 100 მ² ტროტუარების და 122 100 მ² სკვერების  და მისი მიმდებარე  ტერიტორიების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქის“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები, დამლაგებლები და სხვა) ხელფასებს.  პროგრამის ფარგლებში ქ.გარდაბნის, მიმდებარე სოფლებში (თელეთი,სართიჭალა,მარტყოფი,ლემშვენიერა,ვაზიანი,ვახტანგისი,ქესალო,ნაზარლო და ა.შ) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.  პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები .
 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება თითქმის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

03 02 01

1396.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს მიმდინარეობს სოფელ კრწანისში სკვერის რეაბილიტაცია, რომელიც ითვალისწინებს საფეხმავალო ბილიკების მოწყობას, საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, ტერიტორიის დასუფთავებას-გამწვანებას, სკამების მოწყობას, ტერიტორიის განათებას. 2022 წელს მოეწყობა ქალაქ გარდაბანში, ლელაშხას დასახლებაში სკვერი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

03 02 02

117.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – გარდაბანსერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის განვითარებასა და ეკოლოგიაში მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას, ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების  შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7,660.4 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

04 00

განათლება

7660.4

04 01

სკოლამდელი განათლება

7470.3

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7440.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

30.3

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

190.1

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

103.1

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

87.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

04 01 01

7,440.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის  საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით  ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში  არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში  სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის,ტარიფის ან სხვა საფასურუს შემოღება. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3160 -ი ბავშვი.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას.
ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 665 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.სააღმზრდელო ადმინისტრაციაში-19.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაძე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების  მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის:სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა,დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,351.3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6351.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4656.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

95.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

1290.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

3191.7

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1614.6

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

120.0

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

195.3

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

165.5

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

610.5

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

200.0

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

124.8

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

140.0

05 02 09

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

8.5

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

80.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

80.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 01 01

95.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური (სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება)

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. სწორედ ამისთვის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური ახორციელებს შემდეგ სპორტულ ღონისძიებებს: „აპარნობა“; „თელეთობა“; „ლევან დევდარიანის სახელობის ტურნირი ფრენბურთში და ფეხბურთში“; „ამირან გაჩეჩილაძის სახელობის  ტურნირი ფეხბურთში“; „ღვთაებობა"; „სპორტის კვირეული“; „კრწანისობა“ და სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ღონისძიენბებში ჩართულ მონაწილეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 01 02

1290.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ,, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის მიზნებია ახალგაზრდა თაობის სპორტული აღზრდა, ცენტრში რეგისტრირებულ სპორტსმენთა ხელშეწყობა და განვითარება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ფულადი სუბსიდიები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამებისათვის. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფუნქციონირებს 12 სპორტული დარბაზი, 4 სპორტული მოედანი და რამოდენიმე საჯარო სკოლის დარბაზი. აღნიშნულ ობიექტებზე დასაქმებულია 60 მწვრთნელი. ცენტრში ფუნქციონირებს სპორტის 11 სახეობა, ეს სახეობებია: ძიუდო-07 ჯგუფი; თავისუფალი ჭიდაობა-06 ჯგუფი; ბერძნულ-რომაული-03 ჯგუფი; ქართული ჭიდაობა -01 ჯგუფი; ფეხბურთი -06 ჯგუფი; კრივი -05 ჯგუფი; ფარიკაობა -01 ჯგუფი; კალათბურთი -02 ჯგუფი;  ჯიუ-ჯიცუ -01 ჯგუფი; რაგბი- 02 ჯგუფი; მკლავჭიდი-01 ჯგუფი. სულ 35 ჯგუფი და 850 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტი სპორტული ცენტრის მეშვეობით ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში  სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება-პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მომზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; სპორტული წრეებისა და ჯგუფების რაოდენობის გაზრდა; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 01 04

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოს, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოს მასთტაბით და საერთაშორისო ტურნირებში მიღწეული წარმატებებისათვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი სპორტსმენებისთვის დამატებითი მოტივაციის შექმნა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონოისძიებების დაფინანსება

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 02 01

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური (განათლების და კულტურის განყოფილება)

ქვეპროგრამის აღწერა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო და სახალხო დღესასწაულების ჩატარებას, როგორიცაა : აზერბაიჯანული სახალხო დღესასწაული,,ბაირამობა“; ასირიული სახალხო დღსასწაული,,ხაბ-ნისანი''; რელიგიური,,აღდგომის'' დღესასწაული; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი; სახალხო დღესასწაული,,გარდაბნობა''; საახალწლო ღონისძიება;  
  ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური (განათლებისა და კულტურის განყოფილება)  ვალდებულებას იღებს  მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება.
    ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია.
   განათლებისა და კულტურის განყოფილება ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ, როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე მოწვეული ანსამბლები, ქართული საესტრადო მომღერლები და ფოლკლორული ჯგუფები, ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 02 03

195.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი  სამუსიკო განათლების  სამი სკოლა: გარდაბნის, ნორიოსა და მარტყოფის. სკოლები მოიცავს  საფორტეპიანო, ხალხური საკრავებსა და ვოკალის მიმართულებებს. სკოლაში სწავლა ექვსწლიანია. დაწყებით სამუსიკო განათლებას 200 მოსწავლე ეუფლება. (გარდაბანში -94 მოსწავლე, მარტყოფში -54, ნორიოში -52) გარდაბნის სამუსიკო სკოლაში  15 საშტატო ერთეულია, ნორიოს სამუსიკო სკოლაში – 14,ხოლო – მარტყოფის სამუსიკო სკოლაში -12) პედაგოგების ანაზღაურება საათობრივია. ძირითადი საგნის ღირებულება  14,50 ლარია, არჩევითი  საგნის-  14  ლარი).  სამუსიკო სკოლებში პედაგოგთა ანაზღაურება თანადაფინანსებითია, ოქტომბრიდან ივნისის ჩათვლით -9 თვე  მოსწავლე ყოველთვიურად   16 ლარს იხდის. (მთელი წლის განმაცლობასი 25000 ლარი) სოციალურად დაუცველი 10 მოსწავლე გათავისუფლებულია გადასახადის გადახდისაგან.)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაწყებითი სამუსიკო განათლების  მიზანია: დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა მუსიკის სფეროში,რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლის განათლებულ და  კულტურულ ადამიანად ჩამოყალიბებას,  მუსიკის მსმენელად, მუსიკის შემსრულებელ-მოყვარულად აღზრდას . შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში ჩაბმის გზით გამოუმუშავებს შემოქმედებითი საქმიანობის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

კლასიკური მუსიკის, სიმღერის  და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე,  მონაწილეობის მიღება ფესტივალებსა და კონკურსებში საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში    შეუფერხებლად ფუნქციონირება, სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება, სკოლის აღსაზრდელების მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე ქვეყნის მასშტაბით.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 02 04

165.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება ბიბლიოთეკების დეპარტამენტთან არსებული გარდაბნის(12 საშტ.ერთ), ნორიოს(4 საშტ.ერთ), მარტყოფის(2 საშტ.ერთ), საცხენისის (2 საშტ.ერთ) და  გამარჯვების(3 საშტ.ერთ)  ბიბლიოთეკები.

ბიბლიოთეკების დეპარტამენტის  ყოველდღიურად ემსახურება სხვადასხვა ასაკის მკითხველს და ეხმარება ენციკლოპედიების, ლექსიკონების და სხვადასხვა ლიტერატურისა და ინფორმაციის მოძიებაში.

ბიბლიოთეკების საერთო წიგნადი ფონდი 65 000 წიგნს შეადგენს, რომელიც ყოველწლიურად ახლდება ახალი ლიტერატურით.

ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის  მუშაობს საკატალოგო ბარათების აღწერა-განახლებაზე; პარალელურად იწარმოება ხმარებისათვის გამოუადეგარი, გაცვეთილ და მოძველებული წიგნების ჩამოწერა. წიგნადი ფონდი სუფთავდება პოლიტიკურად და დარგობრივად მოძველებული წიგნებისაგან. ეწყობა სანიტარულ-ჰიგიენური დღეები.

ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის აწარმოებს წიგნების უარების ჟურნალს, რომელზე დაყრდნობითაც ხდება  ფონდში არ არსებული და მოთხოვნადი წიგნების შეძენა. იწარმოება დაგვიანებულ მკითხველთა სიები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკების დეპარტამენტის  მიზანია განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა და მდიდარი  წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა. ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია და მათი ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დევიზით „მეგობრები ყვალგან გვყავს“. მკითხველთათვის წიგნების შერჩევა, ფართო სპექტრის მკითხველის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და წიგნის ხელმისაწვდომობა.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ბიბლიოთეკები გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიის  მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 02 05

610.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება კულტურის დეპარტამენტთან არსებული  ნორიოს (5 საშტ.ერთ.), მარტყოფის(4 საშტ.ერთ), ახალსოფლის,(3 საშტ.ერთ) სართიჭალის(8 საშტ.ერთ), გამარჯვების (4 საშტ.ერთ), ახალი სამგორისა(3 საშტ.ერთ) და ნაგების(2 საშტ.ერთ) ფილიალები და სათაო ცენტრი (28 შტატი) და ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი „ბეთანია“ (16 საშტ.ერთ)

კულტურის დეპარტამენტი  ხელმძღვანელობს შემოქმედებითი საღამოების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასათის ღონოსძიებების, ხსოვნის საღამოების, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ქვეყნისათვის მნიშვნელვანი და გამორჩეული თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაგეგმვასა და გამართვას. ასევე თეატრალური, საკონცერტო, სანახაობრივი, გასართობი, საინფორმაციო, საგამოფენო, ლიტერატურული, საწესჩვეულებო და ა.შ ღონისძიებების პროგრამების  მომზადებასა და წარმოდგენას. გამოავლენს ხალხურ მთქმელს, ნიჭიერ იინდივიდუალურ შემსრულებლებსა და კოლექტივებს.

ხელმძღვანელობს ხალხური რეწვის (ხელოსნობა, ქარგვა, კერვა, თექა, გობელინი, და ა .შ) მივიწყებული დარგების აღორძინებას და პოპულარიზაციას.

ააიპ – გარდაბნის მუნციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის კულტურის დეპარტამენტთან  ფუნქციონირებს  უფასო  სახელოვნებო წრეები, რომელშიც 250 მოზარდია გაწევრიანებული  ესენია:

 საეკლესიო გალობის შემსწავლელი წრე – (ქ.გარდაბანი), ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი (ქ. გარადბანი), დასარტყამი ინსტრუმენტების შემსწავლელი  (ქ.გარდაბანი),ხატვის შემსწავლელი,

 ასურული ცეკვის შემსწავლელი , ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავთა შემსავლელი ორი წრე (გამარჯვება და ახალსოფელი) – ტექსტილისა და ხატვის შემსწავლელი  (ნორიო), სამი თეატრალური წრე (ნორიო, მარტყოფი და სართიჭალა) და ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ზეგარდი“და  „სვანთა“ .(ქ.გარდაბანი)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი საღამოების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასათის ღონოსძიებების, ხსოვნის საღამოების, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ქვეყნისათვის მნიშვნელვანი და გამორჩეული თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაგეგმვა და გამართვა. ასევე თეატრალური, საკონცერტო, სანახაობრივი, გასართობი, საინფორმაციო, საგამოფენო, ლიტერატურული, საწესჩვეულებო და ა.შ ღონისძიებების პროგრამების  მომზადება და წარმოდგენა.  ხალხურ მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალურ შემსრულებლებსა და კოლექტივების გამოვლენა. ხალხური რეწვის მოვიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია.

ღონისძიებების გამართვა გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე,  მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში,კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დეპარტამენტის ფილიალებისა და მასთან არსებული წრეების გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კულტურული მოთხოვნების დაკმაყოფილება და  მათი მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში,  როგორც მუნიციპალტეტსი ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუზეუმების ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 02 06

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ,, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

ქვეპროგრამის აღწერა

კლასიკური განმარტებით მუზეუმი არის დაწესებულება, რომელიც აგროვებს, დოკუმენტებით ამყარებს, იცავს, გამოფენს და ინტერპრეტაციას უკეთებს მატერიალური კულტურის ნიმუშებს და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაციას საზოგადოების  მიერ სარგებლობისათვის. დღევანდელი გადასახედიდან მუზეუმები შესაძლებლობას აძლევენ ადამიანებს, შეისწავლონ კოლექციები სტიმულირებაზე დამყარებულ;ი სწავლისა და სიამოვნების მიღების მიზნით. მუზეუმი ხდება ადგილი სადაც უფრო ფართო კულტურული ცხოვრება იმკვიდრებს ადგილს. დემოკრატიზაცია და მისაწვდომობა რეალობა ხდება და ცივილიზაცია ფართოდ არის წარმოდგენილი. მუზეუმებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის კულტურის განვითარებასა და მისი აკადემიური გემოვნების ჩამოყალიბებაში, ისინი წარმოადგენენ მატერიალური, სულიერი,აგრეთვე საბუნებისმეტყველო ისტორიის მასალათა ძირითად საცავებს და ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ მათი აღრიცხვა, ექსპორინება და დაცვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

   მუზეუმის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, დაცვა, ექსპონირება, სამუზეუმო კოლექციების ოპტიმიზაცია-რესტავრაცია. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მუზეუმის მიზანია ამ პროცესში სკოლის მოსწავლეების, ეთნიკური უმცირესობის და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართვა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 02 07

124.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების საქმიანობის მთავარი ფორმა წრეობრივი მუშაობაა.წრეები ძირითადად მუნიციოალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების ბაზაზე ფუნქციონირებს და რაც უფრო მეტ სკოლაში იქნება აღნიშნული წრეები, მით უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება მოსწავლეთა დაახლოებისა, ინტეგრირებული მეცადინეობების დაგეგმვისა და ჩატარებისა, ახალი იდეების გაჩენისა და განხორციელების შესაძლებლობისა.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან ფუნქციონირებს  12  წრე, სადაც გაწევრიანებულია 303 მოსწავლე. წრეები გახსნილი გვაქვს  რაიონის საჯარო სკოლებისა და ერთი კულტურის სახლის ბაზებზე;   აქედან:                 

სახელოვნებო წრე  3 ,  ხელმარჯვეთა – სართიჭალის №2 საჯ. სკოლაში; გიტარის შემსწავლელი  -  სართიჭალის №2 საჯ. სკოლაში;ხალხური საკრავებისა და სიმღერების შემსწავლელი – ნორიოს კულტურის სახლში.

სპორტული წრე -  ჭადრაკის შემსწავლელი   ახალი სამგორის საჯ. სკოლაში.

 ეკო-კლუბი – მარტყოფის №2 საჯ.სკოლაში.

საგანმანათლებლო-საგნობრივი  წრე    7.   აქედან: ქართული ენის შემსწავლელი 3 წრე – აქთაკლიის,მუღანლოს და ქესალოს საჯ. სკოლებში;  ასევე: მათემატიკის შემსწავლელი და შემოქმედ ბავშვთა და ხელოვნების შემსწავლელი წრეები-  გარდაბნის №1 საჯარო სკოლაში; ისტორიის შემსწავლელი  წრე – თელეთის საჯ.სკოლაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების საქმიანობის მიზანია:

თავისი მუშაობის პრინციპითა და სპეციფიკით ემსახურება მოსწავლე-ახალგაზრდობის არაფორმალურ განათლებას, რომელიც ოფიციალური სასწავლო პროგრამის ნაწილია. დეპარტამენტში არსებულ წრეებსა და ეკო კლუბში სწავლება მიზნად ისახავს მოსწავლეთა სხვადასხვა უნარ-ჩვევებისა და ღირებულებების განვითარება-ჩამოყალიბებას არაფორმალურ გარემოში, სადაც მოსწავლეებს აქვთ მოტივაცია იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით, რაც ქმნის იმის მყარ საფუძველს, რომ ზრდასრულობაში, არაფორმალური განათლებით მიღებული ცოდნა, გამოადგებათ სხვადასხვა და ყველანაირ სიტუაციაში.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

05 03 01

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური (სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება)

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. სამსახური ხელს უწყობს    წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც.  აუცილებელია  ახალგაზრდობის  განვითარების  მხარდაჭერის  მუნიციპალური პროგრამა,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის  გაუმჯობესებას ემსახურება. სამსახურის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ახალგაზრდული პროექტები : „შემოიარე საქართველო“- „საგანძურის ძიება“; ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტი „ეტალონი“; „ახალგაზრდული ფესტივალი“;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,056.5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4056.5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

479.5

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

460.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

19.5

06 02

სოციალური პროგრამები

3577.0

06 02 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

875.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

65.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

300.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

521.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

10.0

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

145.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

37.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

30.0

06 02 12

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

6.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

60.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

10.0

06 02 15

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

20.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

290.0

06 02 17

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

150.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

60.0

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

25.0

06 02 20

საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

80.0

06 02 22

ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

1.0

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

35.0

06 02 24

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

718.0

06 02 26

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

25.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთლობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 01 01

460.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.
6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის( თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 01

875.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  სამედიცინო და სამკურნალო მომსახურების დაფინანსებას. პროგრამით მოსარგებლეები არიან ბენეფიციართა ის კატეგორია, რომლებიც არ იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, მაგრამ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობით, ან ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მომართვით ოჯახი განიცდის ეკონომიურ გასაჭირს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. ბავშვების უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასაული საჩუქრების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების,  ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ ცენტრის ბენეფიციარების, ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანების, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების,სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების,სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი
ოჯახების 18 წლამდე ასაკის ბავშვები (რეგისტრაციის ქონის მიუხედავად) სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ნივთებით, ტკბილეულითა და სურსათით დასაჩუქრების პირობებსა და პროცედურებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  პროგრამაში მონაწილე მიზნობრივი ჯგუფების მორალური მხარდაჭერა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 04

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“

ქვეპროგრამის აღწერა

დღის ცენტრის პროგრამას მულტიდისციპლინური გუნდი ახორციელებს. მულტგუნდის შემადგენლობაში არიან: ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი, სპეციალური განათლების პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი(მოწვეული), მშობელი, სოც თერაპევტი, რეაბიტოლოგი. თითოეული ბავშვის სპეციალური ინსტრუმენტით შეფასების შემდეგ იქმნება ინდივიდუალური აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  და საგანმანათლებლო გეგმები, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესებს.  დღის ცენრტში ბენეფიციარებს აქვთ ორჯერადი სრულფასოვანი კვება. ემსახურებათ ტრანსპორტი, სახლიდან ცენტრში და ცენტრიდან სახლში .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია, ბავშვებისა და მოზარდების ღირსეული, ხალისიანი და მრავალფეროვანი ცხოვრების უზრუნველყოფა, ფუნქციური უნარების განვითარება, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.  ინდივიდუალური საჭიროების მქონე ადამიანების ცენტრში მოზიდვა, საზოგადოებაში ინტეგრირება, გარემოსთან ადაპტაციაში ხელშეწყობა. უზრუნველყოს სოციალური რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შშმ პირთა რეაბილიტაციის სპეციალიზებული ქვეპროგრამის შემუშავება და ამოქმედება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 05

521.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული გაჭირვებული  მოსახლეობისათვის, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ დახმარებას. პროგრამით მოსარგებლეები არიან ბენეფიციართა ის კატეგორია, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობით ან ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მომართვით ოჯახი განიცდის ეკონომიურ გასაჭირს.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 06

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში გარდაცვლილი ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული
პირების/დევნილების და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო თანხის ანაზღაურებას.
თანხა ანაზღაურდება:
ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ გარდაცვლილი ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება -250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების
გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება, თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-სს – 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
გ) უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია  ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების და უპატრონო მიცვალებულების
დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯებით მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 07

145.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზზე დამოკიდებული სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებას. თანხა გაიცემა ყოველთვიურად 160 (ას სამოცი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 09

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლი ბავშვების ფინანსურ მხარდაჭერას, კერძოდ, დედ-მამით ობოლ თითოეულ ბავშვზე, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, დახმარება გაიცემა 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ორჯერ (1 ივნისს და ახალ წელს).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვების მატერიალური დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 10

37.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი უსახლკარო და ხანძრის (ან სტიქიის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლით (თავშესაფრით) უზრუნველსაყოფად ბინის დაქირავებას:

1. სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების დახმარება, რაც დაკავშირებულია ბინის

დაქირავებასთან განისაზღვრება არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით თვეში.

2. ხანძრის (ან სტიქიის) შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი გაჭირვებული ოჯახების დახმარება, რაც დაკავშირებულია ბინის დაქირავებასთან განისაზღვრება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით თვეში;

3. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უსახლკაროდ დარჩენილი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება, რაც დაკავშირებულია ბინის დაქირავებასთან განისაზღვრება არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით თვეში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკაროდ დარჩენილი, დაზარალებული ოჯახების და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი  ბავშვიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 11

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალურ დახმარებას.
დახმარება გაიცემა:
ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეებზე – 1000 (ათასი) ლარის და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით;
ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის შშმ ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე (მშობელი, შვილი, ქორწინებაში მყოფი მეუღლე) 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით – 17 ოქტომბერს ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად;
გ) სოციალურად დაუცველ ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებზე (გარდა დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და მათთან გათანაბრებული პირებისა), თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 1000-დან 65 000-მდე, წელიწადში ერთხელ 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;
დ) სოციალურად დაუცველ ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებზე (გარდა დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და მათთან გათანაბრებული პირებისა), თუ ოჯახის სარეიტინგო  ქულა შეადგენს 65 001- დან 100 000-მდე, წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამაში ჩართული ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალურ დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 12

6.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ითვალისწინებს ასი და ს წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალურ მხარდაჭერას:

ა) 1 ოქტომბერს – უხუცესთა საერთაშორისო დღის ღონისძიებასთან დაკავშირებით 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;

ბ) 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  პირთა  სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 13

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს შშმ პირების მატერიალურ დახმარებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით(წელიწადში ერთხელ):
ა) დაუნის სინდრომით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ შშს მქონე არასრულწლოვან
ბენეფიციარებს (18წ.-მდე ასაკი) – 21 მარტს;
ბ) აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებს (18წ.-მდე ასაკი) – 2 აპრილს;
გ) ლეიკემიით დაავადებულ, ეტლს მიჯაჭვულ (გარდა დაუნის სინდრომით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბენეფიციარებისა), მკვეთრად გამოხატული შშსმ უსინათლო, მეტყველება და სმენადაქვეითებულ, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის შშსმ ბავშვებს (18წ.-მდე ასაკი) – 1 ივნისს.
დ) ეტლს მიჯაჭვულებს, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირებს, მეტყველება და სმენადაქვეითებულებს(18წ.- ზემოთ), კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების შშმპ(მკვეთრი) სტატუსის მქონე მშობელს – 3 დეკემბერს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 14

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას (თითოეულ ბავშვზე) – 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების მატერიალური დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 15

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ყოველთვიურად აკადემიური სასწავლო წლის
განმავლობაში იმ 25 წლამდე სტუდენტების სოციალურ დახმარებას (100 ლარის ოდენობით), რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში.    პროგრამით მოსარგებლეები არიან:

ა) დედ-მამით ობოლი სტუდენტები;
ბ) მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრი, თუ ოჯახში ერთი ან მეტი სტუდენტია (თუ ოჯახში ერთი ან მეტი სტუდენტია თითოეულზე);
გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს (თუ ოჯახში ერთი ან მეტი სტუდენტია თითოეულზე).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 22 წლამდე: დედ-მამით ობოლი,   მრავალშვილიანი ოჯახებიდან და სოც. დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 16

290.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ავადმყოფების საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, თუ:
1). საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურება არ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამით, დახმარება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 100%-ით; (1000 დან -70 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში).
ბ) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 80%-ით; (70 001 დან -150 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში).
2) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის მიერ თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 100%-ით (1000 დან -70 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში);
ბ) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 50%-ით (70 001 დან -150 000 ქულამდე
სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 17

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მხრიდან წელიწადსი ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ):
ა) ონკოლოგიური მანიპულაციებისათვის გამოკვლევების დაფინანსებას არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა;
ბ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას (კერზო დაზღვევის ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის გათვალისწინებით):
1) ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ღირებულების 80%-ით;
2) სოციალურად დაუცველი (150 000 ქულის ჩათვლით) ბენეფიციარის მიერ გადასხდელი ღირებულების 100%-ით;
3) დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განისაზღვრება არა უმეტეს 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;

4) 3000 (სამი ათასი) ლარის ზევით დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 18

 

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალური დახმარების გაწევას მრავალშვილიან ოჯახებზე წელიწადში ერთხელ (თითოეულ ბავშვზე -100 ლარის ოდენობით) .  პროგრამით მოსარგებლეები არიან: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ყავთ 4 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი შვილი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-სს; კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი შვილი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური  დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 19

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალურ
დახმარებას. დახმარება გაიცემა:
ა) სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ
გაჭირვებას და მათი სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 75 000-ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 350 (სამას
ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ბ) სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ გაჭირვებას
და მათი სარეიტინგო ქულაა 75 001-დან 100 000-ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა /დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 20

47.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების მატერიალურ დახმარებას. დახმარება გაიცემა:
ა) სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახებზე, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გაჭირვებას და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 70 000-ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ გაჭირვებას და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 70 001 -დან 100 000 -ის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 21

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმარების გაცემას (18 წლამდე ბავშვის მშობელი): 

ა) სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობელზე, რომლის სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 120 000 ქულის ჩათვლით  500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ბ) მარტოხელა მშობელზე, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში – 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მატერიალური დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 

ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 22

1.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  ერთ წლამდე ბავშვების ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფას სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე ( თვეში 80 ლარის ოდენობით).  პროგრამით მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები და სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-სს, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჩვილ ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონოს დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 23

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ზამთრის დადგომასთან დაკავშირებით (იანვარი, თებერვალი,  ნოემბერი, დეკემბერი) გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსურ დახმარებას, თვეში 50 ლარის ოდენობით. პროგრამით მოსარგებლეები არიან:

1) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 5 000 ქულას;
2) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოჯახები;
3) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის (დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა,
ეტლსმიჯაჭვული) მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოჯახები;
4) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ვეტერანები (კოდი-311, 312, 313);
5) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები;
6) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მატერიალური დახმარება  გათბობის უზრუნველსაყოფად.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2022 წლის პროექტი (ათასი ლარი)

06 02 24

718.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების გაწევას ერთჯერადად, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის:
ა) 1 000 ქულიდან 30 000 ქულის ჩათვლით წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაცემას
400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 30 001 ქულიდან 65 000 ქულის ჩათვლით, წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაცემას 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
გ) 65 001 ქულიდან 100 000 ქულის ჩათვლით წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაცემას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური დახმარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 26

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

     პროგრამა ითვალისწინებს „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სოციალური მუშაობისა  და  საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელებას, საკუთარი და  დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში; ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის მიერ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვით მიღებული გადაწყვეტილების მატერიალურ დაფინანსებას; პროგრამის პოპულარიზაციის ღონისძიებების გატარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ბიო-ფსიქო-სოციალური დახმარება და გაძლიერება.

 

 

თავი III

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18.  ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

38984.2

45739.6

48160.7

6536.6

41624.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

18851.5

24236.8

27301.5

374.2

26927.3

 

შრომის ანაზღაურება

3885.7

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

 

საქონელი და მომსახურება

2734.3

3900.4

4886.0

132.0

4754.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

8842.3

11640.3

13382.7

237.2

13145.5

 

გრანტები

48.9

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2618.1

3728.1

3294.0

3.0

3291.0

 

სხვა ხარჯები

683.4

488.0

484.0

2.0

482.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20031.7

21442.8

20794.2

6162.4

14631.8

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

0.0

65.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6149.0

7085.0

8611.8

35.0

8576.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5995.5

6925.0

8446.8

35.0

8411.8

 

შრომის ანაზღაურება

3885.7

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

 

საქონელი და მომსახურება

1325.6

1984.0

2715.0

35.0

2680.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

გრანტები

48.9

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

57.0

77.0

0.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

636.9

404.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

0.0

65.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5500.5

6715.0

8241.8

35.0

8206.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5448.0

6615.0

8141.8

35.0

8106.8

 

შრომის ანაზღაურება

3885.7

4385.0

5164.8

0.0

5164.8

 

საქონელი და მომსახურება

1325.6

1984.0

2715.0

35.0

2680.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

57.0

77.0

0.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

173.1

189.0

185.0

0.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

100.0

100.0

0.0

100.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1187.7

1313.0

1497.6

0.0

1497.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

1187.7

1313.0

1497.6

0.0

1497.6

 

შრომის ანაზღაურება

859.6

900.0

1107.6

 

1107.6

 

საქონელი და მომსახურება

173.7

245.0

230.0

 

230.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

10.0

10.0

 

10.0

 

სხვა ხარჯები

148.9

158.0

150.0

 

150.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4129.4

5115.0

6451.0

0.0

6451.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

191.0

191.0

 

191.0

 

ხარჯები

4076.9

5015.0

6351.0

0.0

6351.0

 

შრომის ანაზღაურება

2902.0

3340.0

3906.0

 

3906.0

 

საქონელი და მომსახურება

1092.6

1604.0

2350.0

 

2350.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.3

40.0

60.0

 

60.0

 

სხვა ხარჯები

24.2

31.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

100.0

100.0

 

100.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

179.3

247.0

248.2

35.0

213.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

179.3

247.0

248.2

35.0

213.2

 

შრომის ანაზღაურება

124.1

145.0

151.2

 

151.2

 

საქონელი და მომსახურება

55.2

95.0

90.0

35.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

7.0

 

7.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

4.1

40.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

4.1

40.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.1

40.0

45.0

 

45.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

648.5

370.0

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

547.5

310.0

305.0

0.0

305.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

გრანტები

45.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

463.7

215.0

215.0

0.0

215.0

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

0.0

65.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

463.7

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

463.7

200.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

463.7

200.0

200.0

 

200.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

139.8

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

38.7

40.0

35.0

0.0

35.0

 

პროცენტი

38.7

40.0

35.0

 

35.0

 

ვალდებულებების კლება

101.0

60.0

65.0

 

65.0

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

15.0

15.0

 

15.0

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

45.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

45.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

გრანტები

45.0

55.0

55.0

 

55.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17805.9

16749.6

18625.3

6047.1

12578.2

 

ხარჯები

2153.8

2718.7

2944.3

10.0

2934.3

 

საქონელი და მომსახურება

1232.7

1635.7

1709.0

10.0

1699.0

 

სუბსიდიები

921.1

1083.0

1235.3

0.0

1235.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15652.1

14030.9

15681.0

6037.1

9643.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11975.7

8759.0

10104.7

5837.2

4267.4

 

ხარჯები

34.7

38.3

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.7

38.3

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11941.0

8720.7

10064.7

5837.2

4227.4

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

11926.4

8680.7

9984.7

5837.2

4147.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11926.4

8680.7

9984.7

5837.2

4147.4

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

40.0

 

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

49.3

38.3

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

34.7

38.3

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.7

38.3

40.0

 

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

0.0

40.0

 

40.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1553.7

1399.4

1467.9

10.0

1457.9

 

ხარჯები

892.1

1225.1

1323.6

10.0

1313.6

 

საქონელი და მომსახურება

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

 

სუბსიდიები

654.2

815.1

899.6

0.0

899.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.6

174.3

144.3

0.0

144.3

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

224.5

41.8

41.8

0.0

41.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.5

41.8

41.8

 

41.8

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

 

ხარჯები

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

 

საქონელი და მომსახურება

237.9

410.0

424.0

10.0

414.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

337.5

8.7

8.7

0.0

8.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.5

8.7

8.7

 

8.7

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

585.8

787.1

825.2

0.0

825.2

 

ხარჯები

510.4

663.3

731.4

0.0

731.4

 

სუბსიდიები

510.4

663.3

731.4

 

731.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.4

123.9

93.9

 

93.9

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

168.0

151.8

168.2

0.0

168.2

 

ხარჯები

143.9

151.8

168.2

0.0

168.2

 

სუბსიდიები

143.9

151.8

168.2

 

168.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

1075.5

3038.8

3137.4

0.0

3137.4

 

ხარჯები

929.4

1150.0

1200.0

0.0

1200.0

 

საქონელი და მომსახურება

929.4

1150.0

1200.0

0.0

1200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.2

1888.8

1937.4

0.0

1937.4

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

929.4

1150.0

1200.0

0.0

1200.0

 

ხარჯები

929.4

1150.0

1200.0

0.0

1200.0

 

საქონელი და მომსახურება

929.4

1150.0

1200.0

 

1200.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

146.2

1888.8

1937.4

0.0

1937.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.2

1888.8

1937.4

 

1937.4

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

777.7

1346.4

1886.5

0.0

1886.5

 

ხარჯები

266.9

267.9

335.7

0.0

335.7

 

სუბსიდიები

266.9

267.9

335.7

0.0

335.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.8

1078.5

1550.8

0.0

1550.8

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

522.0

835.6

0.0

835.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

522.0

835.6

 

835.6

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

440.5

499.6

658.2

0.0

658.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440.5

499.6

658.2

 

658.2

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

56.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.0

0.0

0.0

 

 

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

281.1

324.8

392.6

0.0

392.6

 

ხარჯები

266.9

267.9

335.7

0.0

335.7

 

სუბსიდიები

266.9

267.9

335.7

 

335.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.2

56.9

56.9

 

56.9

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

 

 

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

280.5

608.2

934.0

0.0

934.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.5

608.2

934.0

0.0

934.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

280.5

230.0

925.2

0.0

925.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.5

230.0

925.2

 

925.2

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

378.2

8.8

0.0

8.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

378.2

8.8

 

8.8

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1518.9

905.0

895.0

0.0

895.0

 

ხარჯები

30.7

35.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.7

35.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1488.1

870.0

850.0

0.0

850.0

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

452.8

315.0

315.0

0.0

315.0

 

ხარჯები

5.2

15.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.2

15.0

15.0

 

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447.6

300.0

300.0

 

300.0

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

1066.0

590.0

580.0

0.0

580.0

 

ხარჯები

25.5

20.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.5

20.0

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1040.5

570.0

550.0

 

550.0

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

624.0

689.6

199.9

199.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.0

689.6

199.9

199.9

0.0

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

624.0

689.6

199.9

199.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.0

689.6

199.9

199.9

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1544.4

3793.2

2855.4

0.0

2855.4

 

ხარჯები

1088.4

1343.5

1457.1

0.0

1457.1

 

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

1059.0

1313.5

1427.1

0.0

1427.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

2449.7

1398.3

0.0

1398.3

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1000.1

1240.8

1341.3

0.0

1341.3

 

ხარჯები

1000.1

1240.8

1341.3

0.0

1341.3

 

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

970.6

1210.8

1311.3

0.0

1311.3

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

970.6

1210.8

1311.3

0.0

1311.3

 

ხარჯები

970.6

1210.8

1311.3

0.0

1311.3

 

სუბსიდიები

970.6

1210.8

1311.3

 

1311.3

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.4

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.0

30.0

 

30.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

544.3

2444.4

1514.1

0.0

1514.1

 

ხარჯები

88.3

102.7

115.8

0.0

115.8

 

სუბსიდიები

88.3

102.7

115.8

0.0

115.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

2341.7

1398.3

0.0

1398.3

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

456.0

2340.2

1396.8

0.0

1396.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

2340.2

1396.8

 

1396.8

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

88.3

104.2

117.3

0.0

117.3

 

ხარჯები

88.3

102.7

115.8

0.0

115.8

 

სუბსიდიები

88.3

102.7

115.8

 

115.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

1.5

 

1.5

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

108.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

108.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

0.0

108.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

108.0

0.0

 

 

04 00

განათლება

8057.7

8297.1

7660.4

190.1

7470.3

 

ხარჯები

4825.5

6612.7

7457.0

87.0

7370.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.9

167.7

87.0

87.0

0.0

 

სუბსიდიები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3232.2

1684.4

203.4

103.1

100.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

7388.9

7996.9

7470.3

0.0

7470.3

 

ხარჯები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

სუბსიდიები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2702.4

1551.9

100.3

0.0

100.3

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4955.8

6460.0

7440.0

0.0

7440.0

 

ხარჯები

4686.6

6445.0

7370.0

0.0

7370.0

 

სუბსიდიები

4686.6

6445.0

7370.0

 

7370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.3

15.0

70.0

 

70.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

2433.1

1536.9

30.3

0.0

30.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2433.1

1536.9

30.3

 

30.3

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

668.7

300.2

190.1

190.1

0.0

 

ხარჯები

138.9

167.7

87.0

87.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.9

167.7

87.0

87.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.8

132.5

103.1

103.1

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

529.8

132.5

103.1

103.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.8

132.5

103.1

103.1

 

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

138.9

167.7

87.0

87.0

0.0

 

ხარჯები

138.9

167.7

87.0

87.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

138.9

167.7

87.0

87.0

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2081.7

5382.7

6351.3

0.0

6351.3

 

ხარჯები

1635.9

2235.6

2964.1

0.0

2964.1

 

საქონელი და მომსახურება

7.7

83.0

345.0

0.0

345.0

 

სუბსიდიები

1581.7

2072.6

2539.1

0.0

2539.1

 

სხვა ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445.8

3147.1

3387.3

0.0

3387.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

947.7

3813.3

4656.7

0.0

4656.7

 

ხარჯები

602.0

920.8

1297.2

0.0

1297.2

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

5.0

95.0

0.0

95.0

 

სუბსიდიები

553.3

835.8

1122.2

0.0

1122.2

 

სხვა ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.7

2892.5

3359.5

0.0

3359.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.2

5.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

2.2

5.0

95.0

0.0

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

5.0

95.0

 

95.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

553.3

840.0

1290.0

0.0

1290.0

 

ხარჯები

553.3

835.8

1122.2

0.0

1122.2

 

სუბსიდიები

553.3

835.8

1122.2

 

1122.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.2

167.8

 

167.8

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

345.7

2888.3

3191.7

0.0

3191.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.7

2888.3

3191.7

 

3191.7

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

46.5

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

46.5

80.0

80.0

 

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1134.0

1563.3

1614.6

0.0

1614.6

 

ხარჯები

1033.8

1308.8

1586.9

0.0

1586.9

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

75.0

170.0

0.0

170.0

 

სუბსიდიები

1028.4

1233.8

1416.9

0.0

1416.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.1

254.6

27.8

0.0

27.8

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

6.2

25.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

5.5

25.0

120.0

0.0

120.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

25.0

120.0

 

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.0

 

 

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

50.0

 

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

227.3

163.6

195.3

0.0

195.3

 

ხარჯები

223.6

159.8

191.8

0.0

191.8

 

სუბსიდიები

223.6

159.8

191.8

 

191.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

3.8

3.5

 

3.5

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

128.9

151.2

165.5

0.0

165.5

 

ხარჯები

122.7

145.1

159.9

0.0

159.9

 

სუბსიდიები

122.7

145.1

159.9

 

159.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

6.0

5.6

 

5.6

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

307.3

534.7

610.5

0.0

610.5

 

ხარჯები

303.6

530.7

605.8

0.0

605.8

 

სუბსიდიები

303.6

530.7

605.8

 

605.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

4.0

4.7

 

4.7

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

141.4

170.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

141.4

167.0

197.3

0.0

197.3

 

სუბსიდიები

141.4

167.0

197.3

 

197.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

2.7

 

2.7

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

142.7

105.5

124.8

0.0

124.8

 

ხარჯები

141.5

105.5

122.1

0.0

122.1

 

სუბსიდიები

141.5

105.5

122.1

 

122.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

2.8

0.0

2.8

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

95.6

125.6

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

95.6

125.6

140.0

0.0

140.0

 

სუბსიდიები

95.6

125.6

140.0

 

140.0

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

84.7

237.7

8.5

0.0

8.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.7

237.7

8.5

 

8.5

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

80.0

 

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

3.0

0.0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3345.6

4432.1

4056.5

264.5

3792.0

 

ხარჯები

3152.4

4401.3

4032.2

242.2

3790.0

 

სუბსიდიები

594.0

726.2

811.2

237.2

574.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2558.4

3671.1

3217.0

3.0

3214.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

30.8

24.3

22.3

2.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა 

507.8

426.0

479.5

259.5

220.0

 

ხარჯები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

სუბსიდიები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

28.8

22.3

22.3

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

314.6

400.0

460.0

240.0

220.0

 

ხარჯები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

სუბსიდიები

314.6

397.2

457.2

237.2

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.8

2.8

2.8

 

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

193.2

26.0

19.5

19.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.2

26.0

19.5

19.5

 

06 02

სოციალური პროგრამები

2837.8

4006.1

3577.0

5.0

3572.0

 

ხარჯები

2837.8

4004.1

3575.0

5.0

3570.0

 

სუბსიდიები

279.4

329.0

354.0

0.0

354.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2558.4

3671.1

3217.0

3.0

3214.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

822.5

1200.0

875.0

0.0

875.0

 

ხარჯები

822.5

1200.0

875.0

0.0

875.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

822.5

1200.0

875.0

 

875.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

49.5

56.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

49.5

56.0

56.0

0.0

56.0

 

სუბსიდიები

49.5

56.0

56.0

 

56.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

28.2

65.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

28.2

65.0

65.0

0.0

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.2

65.0

65.0

 

65.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

229.9

275.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

229.9

273.0

298.0

0.0

298.0

 

სუბსიდიები

229.9

273.0

298.0

 

298.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

 

2.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

667.5

521.0

521.0

0.0

521.0

 

ხარჯები

667.5

521.0

521.0

0.0

521.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

667.5

521.0

521.0

 

521.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

0.6

10.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

0.6

10.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

6.0

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

124.5

145.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

124.5

145.0

145.0

0.0

145.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124.5

145.0

145.0

 

145.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

8.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.5

10.0

10.0

 

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

11.3

37.5

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

11.3

37.5

37.5

0.0

37.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.3

37.5

37.5

 

37.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

28.6

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

28.6

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.6

30.0

30.0

 

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

1.9

7.6

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

1.9

7.6

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

7.6

6.0

 

6.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

55.3

65.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

55.3

65.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.3

65.0

60.0

 

60.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

7.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

7.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

10.0

10.0

 

10.0

06 02 15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

5.3

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

5.3

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

20.0

20.0

 

20.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

147.8

310.0

290.0

0.0

290.0

 

ხარჯები

147.8

310.0

290.0

0.0

290.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

147.8

310.0

290.0

 

290.0

06 02 17

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

165.6

170.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

165.6

170.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165.6

170.0

150.0

 

150.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

40.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

40.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.9

60.0

60.0

 

60.0

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

9.1

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

9.1

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.1

25.0

25.0

 

25.0

06 02 20

საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

24.5

47.5

47.5

0.0

47.5

 

ხარჯები

24.5

47.5

47.5

0.0

47.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.5

47.5

47.5

 

47.5

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

67.0

87.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

67.0

87.5

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.0

87.5

80.0

 

80.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.2

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.2

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

1.0

1.0

 

1.0

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

25.7

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

25.7

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.7

35.0

35.0

 

35.0

06 02 24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

316.2

818.0

718.0

0.0

718.0

 

ხარჯები

316.2

818.0

718.0

0.0

718.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316.2

818.0

718.0

 

718.0

 06 02 26

 ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

 

25.0

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20

2021 წლის განმავლობაში  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 21

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მერის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილება (ვებგვერდი, 02/12/2020. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016480).

მუხლი 25

დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური