„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/02/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/02/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016696
11
11/02/2022
ვებგვერდი, 15/02/2022
190020020.35.148.016696
„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2022 წლის 11 თებერვალი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 27/12/2021; 190020020.35.148.016681) დამტკიცებული №1 დანართი შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1 დანართით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1


მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2 020

წლის

ფაქტი

20 21 წლის გეგმა

20 22 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა რი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა რი შემოსავლები

შემოსავლები

54,565.3

58,789.5

11,800.5

46,989.0

61,600.7

8,436.6

53,164.1

გადასახადები

33,911.3

40,638.0

0.0

40,638.0

47,845.6

0.0

47,845.6

გრანტები

15,724.9

12,205.5

11,800.5

405.0

8,673.2

8,436.6

236.6

სხვა შემოსავლები

4,929.0

5,946.0

0.0

5,946.0

5,081.9

0.0

5,081.9

ხარჯები

27,407.7

36,709.5

676.1

36,033.4

41,082.7

408.4

40,674.4

შრომის ანაზღაურება

3,842.8

4,245.0

129.0

4,116.0

5,800.6

161.1

5,639.5

საქონელი და მომსახურება

3,450.1

5,190.2

402.5

4,787.7

4,279.9

107.7

4,172.3

პროცენტი

268.4

908.7

0.0

908.7

1,559.6

0.0

1,559.6

სუბსიდიები

16,326.9

21,782.8

135.0

21,647.8

23,804.0

135.0

23,669.0

გრანტები

302.7

548.9

0.0

548.9

842.5

0.0

842.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,645.7

1,691.7

7.0

1,684.7

2,246.9

2.0

2,244.9

სხვა ხარჯები

1,571.1

2,342.3

2.6

2,339.7

2,549.2

2.6

2,546.6

საოპერაციო სალდო

27,157.6

22,080.0

11,124.4

10,955.6

20,518.0

8,028.2

12,489.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

28,150.0

30,518.8

12,859.7

17,659.1

27,550.1

9,030.0

18,520.1

ზრდა

30,260.1

35,152.8

12,859.7

22,293.1

28,250.1

9,030.0

19,220.1

კლება

2,110.0

4,634.0

0.0

4,634.0

700.0

0.0

700.0

მთლიანი სალდო

-992.5

-8,438.8

-1,735.3

-6,703.5

-7,032.1

-1,001.8

-6,030.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,354.9

-8,828.8

-1,735.3

-7,093.5

-7,452.6

-1,001.8

-6,450.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,354.9

8,828.8

1,735.3

7,093.5

7,452.6

1,001.8

6,450.8

ვალუტა და დეპოზიტები

1,354.9

8,828.8

1,735.3

7,093.5

7,452.6

1,001.8

6,450.8

ვალდებულებების ცვლილება

-362.4

-390.0

0.0

-390.0

-420.5

0.0

-420.5

კლება

362.4

390.0

0.0

390.0

420.5

0.0

420.5

საშინაო

362.4

390.0

0.0

390.0

420.5

0.0

420.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2 020

წლის

ფაქტი

20 21 წლის გეგმა

20 22 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა რი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა რი შემოსავლები

 

შემოსულობები

56,675.3

63,423.5

11,800.5

51,623.0

62,300.7

8,436.6

53,864.1

 

შემოსავლები

54,565.3

58,789.5

11,800.5

46,989.0

61,600.7

8,436.6

53,164.1

 

არაფინანსური აქტივების კლება

2,110.0

4,634.0

0.0

4,634.0

700.0

0.0

700.0

 

ფინანსური აქტივების კლება

1,354.9

8,828.8

1,735.3

7,093.5

7,452.6

1,001.8

6,450.8

 

გადასახდელები

58,030.1

72,252.3

13,535.8

58,716.5

69,753.3

9,438.4

60,314.9

 

ხარჯები

27,407.7

36,709.5

676.1

36,033.4

41,082.7

408.4

40,674.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,260.1

35,152.8

12,859.7

22,293.1

28,250.1

9,030.0

19,220.1

 

ვალდებულებების კლება

362.4

390.0

0.0

390.0

420.5

0.0

420.5

 

ნაშთის ცვლილება

-1,354.9

-8,828.8

-1,735.3

-7,093.5

-7,452.6

-1,001.8

-6,450.8

 


მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 61 600,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2020

წლის

ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

54,565.3

58,789.5

11,800.5

46,989.0

61,600.7

8,436.6

53,164.1

გადასახადები

33,911.3

40,638.0

0.0

40,638.0

47,845.6

0.0

47,845.6

გრანტები

15,724.9

12,205.5

11,800.5

405.0

8,673.2

8,436.6

236.6

სხვა შემოსავლები

4,929.0

5,946.0

0.0

5,946.0

5,081.9

0.0

5,081.9


მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 47 845,6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2020

წლის

ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

      გადასახადები

33,911.3

40,638.0

0.0

40,638.0

47,845.6

0.0

47,845.6

დამატებული ღირებულების გადასახადი

29,313.6

36,038.0

 

36,038.0

42,945.6

 

42,945.6

     ქონების გადასახადი

4,597.7

4,600.0

0.0

4,600.0

4,900.0

0.0

4,900.0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,764.5

3,320.0

 

3,320.0

3,620.0

 

3,620.0

უცხოურ  საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

96.8

52.0

0.0

52.0

52.0

0.0

52.0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

781.6

652.0

0.0

652.0

652.0

0.0

652.0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

949.8

576.0

0.0

576.0

576.0

0.0

576.0

 


მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 673,2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

გრანტები

15,724.9

12,205.5

8,673.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

184.6

405.0

236.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15,540.3

11,800.5

8,436.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,312.8

674.3

642.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

512.8

674.3

642.4

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

800.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

14,227.5

11,126.3

7,794.2

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

12,479.7

9,530.3

7,794.2

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,596.0

1,596.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

151.8

0.0

0.0

 


მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5 081,9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

სხვა  შემოსავლები

4,929.0

5,946.0

5,081.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,426.0

1,379.6

1,050.0

პროცენტები

879.6

899.6

500.0

რენტა

546.4

480.0

550.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

180.3

200.0

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

366.1

280.0

350.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

563.4

704.4

646.9

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

432.5

552.0

492.0

სანებართვო მოსაკრებელი

92.3

60.0

60.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0.8

2.0

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

160.0

100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

339.4

330.0

330.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

130.9

152.4

154.9

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

130.9

152.4

154.9

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2,792.3

3,660.0

3,300.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

147.3

62.0

85.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

140.0

0.0


მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 41 082,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2020

წლის

ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

27,407.7

36,709.5

676.1

36,033.4

41,082.7

408.4

40,674.4

შრომის ანაზღაურება

3,842.8

4,245.0

129.0

4,116.0

5,800.6

161.1

5,639.5

საქონელი და მომსახურება

3,450.1

5,190.2

402.5

4,787.7

4,279.9

107.7

4,172.3

პროცენტი

268.4

908.7

0.0

908.7

1,559.6

0.0

1,559.6

სუბსიდიები

16,326.9

21,782.8

135.0

21,647.8

23,804.0

135.0

23,669.0

გრანტები

302.7

548.9

0.0

548.9

842.5

0.0

842.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,645.7

1,691.7

7.0

1,684.7

2,246.9

2.0

2,244.9

სხვა ხარჯები

1,571.1

2,342.3

2.6

2,339.7

2,549.2

2.6

2,546.6


მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 27 550,1  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    28 250,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

79.3

263.5

778.5

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

26,666.0

28,955.3

24,637.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

99.3

100.6

13.0

04 00

განათლება

2,470.2

5,046.1

2,299.7

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

229.3

10.2

22.4

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა

53.3

110.0

105.5

07 00

ეკონომიკური განვითარება

662.6

667.0

393.3

სულ ჯამი

30,260.1

35,152.8

28,250.1

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარში)

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

2,110.0

4,634.0

700.0

ძირითადი აქტივები

85.1

550.0

110.0

არაწარმოებული აქტივები

2,024.9

4,084.0

590.0

მიწა

2,024.9

4,084.0

590.0

 


მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

20 21 წლის

გეგმა

20 22 წლის

პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,697.4

7,426.4

10,240.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,149.4

6,086.8

8,445.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,149.4

5,915.2

8,045.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

171.5

400.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

315.3

993.7

1,644.6

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

315.3

993.7

1,644.6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

232.7

345.9

150.0

702

თავდაცვა

143.7

177.0

221.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

27,688.6

35,991.1

37,441.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

393.4

222.1

61.8

70421

სოფლის მეურნეობა

393.4

222.1

61.8

7045

ტრანსპორტი

13,714.4

22,122.8

23,998.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13,714.4

22,122.8

23,998.8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

13,580.8

13,646.2

13,380.8

705

გარემოს დაცვა

7,578.5

8,765.4

7,830.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4,368.4

5,349.7

5,200.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,399.9

955.8

215.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

1,809.2

2,459.9

2,415.5

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1.1

0.0

0.0

706

საბინაო - კომუნალური მეურნეობა

9,242.3

11,664.6

9,314.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

402.0

616.7

917.7

7063

წყალმომარაგება

5,581.4

6,599.9

4,829.2

7064

გარე განათება

1,862.6

2,508.6

3,193.6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,396.4

1,939.4

373.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,729.7

2,020.1

2,712.9

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

358.0

691.9

956.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1,371.7

1,328.2

1,756.5

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

7,340.9

8,253.8

7,543.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4,169.7

5,139.4

4,470.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,622.7

2,652.6

2,640.8

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

69.7

72.0

72.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

478.8

389.8

360.0

709

განათლება

19,140.6

27,720.4

22,733.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

16,318.7

24,716.3

21,335.5

7092

ზოგადი განათლება

2,821.9

3,004.1

1,397.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

2,821.9

3,004.1

1,397.5

710

სოციალური დაცვა

1,985.0

2,017.4

2,616.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,141.2

1,111.9

1,472.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

785.5

743.9

1,044.6

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

355.7

368.0

427.9

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

5.0

6.0

4.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

32.0

38.0

36.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

333.4

290.3

414.9

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

155.5

189.0

310.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

317.8

382.3

378.8

სულ ჯამი

80,546.8

104,036.1

100,653.2


მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:

 (ათას ლარში)

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

27,157.6

22,080.0

20,518.0

მთლიანი სალდო

-992.5

-8,438.8

-7,032.1


მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 7 452,6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 7 452,6 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათას ლარში)

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,354.9

-8,828.8

-7,452.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

კლება

1,354.9

8,828.8

7,452.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1,354.9

8,828.8

7,452.6

ფინანსური აქტივების კლება 7 452,6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

 


მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -420,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 (ათას ლარში)

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-362.4

-390.0

-420.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

362.4

390.0

420.5

საშინაო

362.4

390.0

420.5

ვალდებულების ცვლილება წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016-2020 წლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით დასაფარი სესხის ოდენობა შეადგენს 14 852,0 ათ. ლარს. აქედან 2022 წლის განმავლობაში დაფარვა განხორციელდება 420,5 ათ. ლარის ოდენობით.


მუხლი 13. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერა, მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2022

წელი

 
 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,463.9

 

02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა

300.0

 

02 01 02

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

12,803.9

 

02 01 03

საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოწყობა

360.0

 

02 02

გარე განათება

3,193.6

 

02 02 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა

330.0

 

02 02 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება

1,530.0

 

02 02 03

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,333.6

 

02 03

წყლის სისტემის განვითარება

5,106.1

 

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია