„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/02/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016471
5
21/02/2022
ვებგვერდი, 22/02/2022
190020020.35.112.016471
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2022 წლის 21 თებერვალი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის  შესაბამისად  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის №26 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 26.11.2021, სარ. კოდი:190020020.35.112.016464)  და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციის შესაბამისად.
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილება. (ვებგვერდი 28/12/2020 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.112.016437).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძედანართი

თავი I. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 24,603.3

22,623.5

13,363.8

 9,259.8

19,478.7

 13,232.0

 6,246.7

 გადასახადები

 8,062.0

9,778.5

9,778.5

 -

10,339.4

 10,339.4

 -

 გრანტები

 12,538.0

9,479.8

220.0

 9,259.8

6,491.7

 245.0

 6,246.7

 სხვა შემოსავლები

 4,003.2

3,365.3

3,365.3

 -

2,647.6

 2,647.6

 -

 II. ხარჯები

 11,365.3

12,678.0

11,555.9

 1,122.0

14,482.3

 13,527.4

 954.8

 შრომის

ანაზღაურება

 4,834.2

5,127.4

5,127.4

 -

6,418.8

 6,418.8

 -

 საქონელი და

მომსახურება

 4,270.0

5,457.1

5,003.2

 453.9

 5,914.7

 5,614.3

 300.4

 პროცენტი

 37.5

30.0

30.0

 -

31.9

 31.9

 -

 სუბსიდიები

 443.1

553.3

 553.3

 -

 600.3

 600.3

 -

 გრანტები

 3.9

37.2

37.2

 -

 -

 -

 -

 სოციალური

უზრუნველყოფა

 576.1

607.2

607.2

 -

 660.8

 660.8

 -

 სხვა ხარჯები

 1,200.5

865.7

197.6

 668.2

 855.8

 201.3

 654.5

 III.

საოპერაციო

სალდო

 13,238.0

9,945.6

1,807.8

 8,137.7

 4,996.4

- 295.4

 5,291.8

 IV.

არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

 10,650.2

8,807.0

1,082.0

 7,725.0

9,488.8

 2,262.0

 7,226.8

 ზრდა

 10,666.0

9,286.6

1,561.6

 7,725.0

9,499.1

 2,272.3

 7,226.8

 კლება

 15.7

479.7

479.7

 

10.3

 10.3

 

 V.

მთლიანი სალდო

 2,587.8

1,138.6

725.9

 412.7

- 4,492.4

- 2,557.5

- 1,935.0

 VI.

ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

 2,529.5

1,080.6

 667.9

 412.7

- 4,550.5

- 2,615.6

- 1,935.0

 კლება

- 2,529.5

-1,080.6

- 667.9

- 412.7

4,550.5

 2,615.6

 1,935.0

ვალუტა და

დეპოზიტები

- 2,529.5

-1,080.6

- 667.9

- 412.7

4,550.5

 2,615.6

 1,935.0

 VII.

ვალდებულებების

ცვლილება

- 58.0

- 58.0

- 58.0

 -

- 58.1

- 58.1

 -

 კლება

 58.0

58.0

58.0

 -

58.1

 58.1

 -

 საშინაო

 58.0

58.0

58.0

 -

58.1

 58.1

 -

 სესხები

 58.0

58.0

58.0

 

58.1

 58.1

 

 VIII. ბალანსი

 -

 -

 0.0

 -

0.0

 0.0

 -

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის

ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

24,619.0

 23,103.2

13,843.4

9,259.8

19,489.0

13,242.3

6,246.7

 შემოსავლები

24,603.3

22,623.5

13,363.8

9,259.8

19,478.7

13,232.0

6,246.7

 არაფინანსური

აქტივების კლება

15.7

 479.7

 479.7

 

10.3

10.3

-

 გადასახდელები

 22,089.6

22,022.6

13,175.5

 8,847.1

24,039.5

15,857.9

8,181.6

 ხარჯები

11,365.6

12,678.0

11,555.9

1,122.0

14,482.3

13,527.4

954.8

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10,666.0

 9,286.6

1,561.6

 7,725.0

 9,499.1

2,272.3

7,226.8

 ვალდებულებების

კლება

58.0

58.0

58.0

 -

58.1

58.1

-

 ნაშთის ცვლილება

2,529.5

1,080.6

 667.9

412.7

- 4,550.5

- 2,615.6

-1,935.0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 19,478.7 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

24,603.3

22,623.5

 13,363.8

 9,259.8

19,478.7

 13,232.0

 6,246.7

გადასახადები

8,062.0

 9,778.5

 9,778.5

 -

10,339.4

 10,339.4

 -

 გრანტები

12,538.0

9,479.8

 220.0

 9,259.8

 6,491.7

 245.0

 6,246.7

 სხვა

შემოსავლები

4,003.2

3,365.3

 3,365.3

 

2,647.6

 2,647.6

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 10,339.4 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

8,062.0

 9,778.5

 9,778.5

 -

 10,339.4

 10,339.4

 -

საშემოსავლო

გადასახადი

-

-

   

 -

   

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

6,777.0

8,471.5

 8,471.5

 

 9,339.4

 9,339.4

 

 ქონების

გადასახადი

1,285.1

1,307.0

 1,307.0

 -

 1,000.0

 1,000.0

 -

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 310.7

 392.7

 392.7

 

 300.0

 300.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

296.3

14.8

 14.8

 

 -

 -

 

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

22.7

 26.8

 26.8

 

 10.0

 10.0

 

 სასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

160.0

222.7

 222.7

 

 50.0

 50.0

 

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე

 495.4

 650.0

 650.0

 

 640.0

 640.0

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6,491.7 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

12,538.0

9,479.8

6,491.7

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

259.89

50.00

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

12,278.1

9,429.8

6,491.7

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

564.6

220.0

245.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

4,931.3

5,615.1

2,925.9

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

6,782.3

3,594.7

3,320.8

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

5,198.6

2,426.6

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

748.0

748.0

 

 სხვა სახის ტრანსფერები

835.7

420.1

3,320.8

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,647.6 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

4,003.2

3,365.3

2,647.6

 შემოსავლები საკუთრებიდან

117.7

109.0

110.0

 დივიდენდები

10.2

   

 რენტა

107.5

109.0

110.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

26.2

32.5

73.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

15.3

19.5

23.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

5.9

13.3

10.0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

   

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.1

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის

9.1

6.2

13.0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10.9

13.0

50.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

3,669.9

3,080.7

2,464.6

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

189.5

143.1

 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 14,482.3ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის

ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

11,365.3

12,678.0

 11,555.9

 1,122.0

14,482.3

13,527.4

 954.8

 შრომის ანაზღაურება

 4,834.2

5,127.4

 5,127.4

 -

6,418.8

6,418.8

 -

 საქონელი და

მომსახურება

4,270.0

5,457.1

 5,003.2

 453.9

 5,914.7

5,614.3

 300.4

 პროცენტები

37.5

30.0

 30.0

 -

31.9

 31.9

 -

 სუბსიდიები

 443.1

553.3

 553.3

 -

600.3

600.3

 -

 სოციალური უზრუნველ

ყოფა

 573.3

607.2

 607.2

 -

 660.8

660.8

 -

 სხვა ხარჯები

1,200.5

 865.7

 197.6

 668.2

855.8

201.3

 654.5

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 9,488.8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 9,499.1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 10,3 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების

მიხევით

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 136.3

 23.5

 3,255.9

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 136.3

 23.5

 3,255.9

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,922.5

 8,872.9

 5,860.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,653.0

 7,233.8

 4,499.2

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 624.9

 59.1

 260.6

 02 03

 გარე განათება

 120.4

 1.5

 199.9

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 67.6

 100.0

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 3.0

 117.5

 40.3

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 -

 -

 -

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 519.7

 415.7

 760.0

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,261.6

 243.8

 -

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 739.9

 734.0

 -

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 2.0

 5.6

 -

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 2.0

 5.6

 -

 03 05

 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

 -

 -

 -

 04 00

 განათლება

 821.3

 217.6

 102.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 114.5

 112.0

 -

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 -

 105.6

 102.0

 04 03

 საბაზო ზოგადი განათლება

 706.8

   

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 782.2

 163.8

 281.2

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 756.1

 117.6

 20.9

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 26.0

 46.2

 260.3

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

უზრუნველყოფა

 1.6

 3.2

 -

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 1.6

 3.2

 -

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 10,666.0

 9,286.6

 9,499.1

 

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 15.7

 479.7

 10.3

 ძირითადი აქტივები

 -

 109.9

 10.3

 არაწარმოებული აქტივები

 15.7

 369.8

 -

 მიწა

 15.7

 369.8

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

  ათას ლარში

ფუნქციო

ნალური კოდი

 დასახელება

 2020  წლის

ფაქტი

 2021  წლის

ფაქტი

 2022  წლის

გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,980.8

3,100.3

7,738.5

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,943.4

3,033.1

7,706.6

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,902.9

3,033.1

7,626.6

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 40.5

-

80.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

37.5

67.2

31.9

 7.2

 თავდაცვა

128.3

135.6

 199.8

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

128.3

135.6

199.8

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,736.4

7,442.8

 4,858.2

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 5,736.4

7,442.8

4,858.2

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,715.9

7,422.8

4,837.6

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო  საშუალებები

 20.5

20.0

 20.6

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,252.9

1,502.6

1,560.9

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და  განადგურება

1,252.9

1,502.6

1,560.9

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,905.3

3,117.0

2,533.1

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

1,067.5

736.2

 448.8

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

 -

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

693.4

146.1

 345.6

 7.6 4

 გარე განათება

463.2

525.7

759.9

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 2,681.1

1,709.0

978.8

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

146.3

164.9

 170.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

146.3

164.9

170.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,969.6

 2,625.5

3,025.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,809.0

 1,324.6

1,195.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,125.6

1,232.4

1,468.3

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი  საქმიანობა

35.0

68.5

361.7

 7.9

 განათლება

 3,255.1

3,172.4

3,132.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,235.3

2,586.1

2,700.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1,019.7

586.3

432.9

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

1,019.7

 586.3

 432.9

 7 10

 სოციალური დაცვა

656.8

703.5

763.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 92.0

116.5

160.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2.0

3.0

3.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

52.5

73.4

116.2

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

37.2

42.0

40.2

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

473.1

468.6

443.6

 

 სულ

22,031.6

21,964.6

23,981.4

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -4,492.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4,996.4 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

 13,238.0

 9,945.6

 4,996.4

 მთლიანი სალდო

 2,587.8

 1,138.6

- 4,492.4

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4,550.5 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

 2,529.5

 1,080.6

- 4,550.5

 კლება

- 2,529.5

- 1,080.6

 4,550.5

 ვალუტა და დეპოზიტი

- 2,529.5

- 1,080.6

 4,550.5

 

ფინანსური აქტივების კლება 4,550.5 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 4231,8 ათ.ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 1883,6 ათ ლარი. აქედან 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 14,1 ათ.ლარი , 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანპორტით უზრუნველსაყოფად დარჩენილი 57,4 და საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 231,3 ლარი. 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 214,6 ათ ლარი, 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 3,8 ათ ლარი, სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 16,1 ათ ლარი. 2019 წლის 14 მაისის N1063 განკარგულების ნაშთი 16,4 ათ ლარი, 2020 წლის 19 მარტის N574 განკარგულების ნაშთი 46,2 ათ ლარი, 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულების ნაშთი 70,0 ათ ლარი, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 1213,7 ათ ლარი. არსებული ნაშთებიდან მიიმართა 2021 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი სამუშაოების დასაფინანსებლად 1163,8 ათ ლარი, ხოლო 138,8 ათ ლარი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 2348,2 ათ ლარი მიიმართა 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58,1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 319,1 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 261,1 ათასი ლარი.

 

თავი II. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7,371.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,371.3

6,358.8

6,559.8

6,700.6

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

4,837.6

4,587.8

4,687.8

4,787.8

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

4,349.2

4,400.0

4,500.0

4,600.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

300.0

150.0

150.0

150.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

188.4

37.8

37.8

37.8

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

345.6

90.0

95.0

95.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

260.6

     

 02 02 02

 წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

85.0

90

95

95

 02 03

 გარე განათება

759.9

700.0

770.0

790.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

560.0

600

650

670

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

199.9

100

120

120

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

448.8

300.0

300.0

300.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

100.0

100

100

100

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

348.8

300

300

300

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

178.8

175.0

180.0

180.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

35.3

30.0

30.0

30.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

30.0

30.0

30.0

30.0

 02 06 04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

10.0

10

10

10

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

103.5

105

110

110

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

20.6

26

27

27.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

780.0

780.0

800.0

820.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

4,349.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება დაწყებულია 2021 წელს და დასრულდება 2022 წელში:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასტუმრო ლაშთანთან წყლის კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები -187777 ლარი

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვიანში, სოფ.მოედანში და სოფ.ბაღლეფში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია- 865119.35 ლარი

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქალაქის , გვიმბალაურის, ღრმაღელის, ჩოჩხათის, ლესის და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია -331781,45 ლარი

დ) შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები- 18942 ლარი

ე) ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ.გულიანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 19976,49 ლარი

ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია- 279000 ლარი

ზ) აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია -17191.23 ლარი

თ) შრომა , ურეკი, გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება მრავალშესყიდვიანია, ჩვენს მიერ შესარულებელი სამუშაო დასრულებულია , მაგრამ დაკავებულია ხელშეკრულების ღირებულების 2,5 % 8362 ლარი, რომელიც ჩაირიცხება მთლიანად ხელშეკრულების დასრულებისთანავე)

 ამასთან განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში დუმბაძის, წმ.ნინოს, წულაძის, გოგიჩაიშვილის, მარჯანიშვილის, გვარჯალაძის, კუპრეიშვილის შესახვევის და ჭავჭავაძის ქუჩების რეაბილიტაცია -2591245 ლარი

 სოფ შუხუთში ჩხაიძის ეზოსთან მოეწყობა ხიდი-29757 ლარი

 გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

 300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2022 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

345,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

260,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია- 260647.67 (სამუშაო დაწყებულია 2019 წელს)

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

85

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა) 5600 კომლის წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

 - დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
 - დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

759,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 230,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2022 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

560,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

199,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით სპეც ტექნიკის შეძენას, ასევე გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასრულდა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გამარჯვებული პროექტის შერჩევა. კომპეტენტურმა კომისიამ რამდენიმედღიანი მუშაობის შემდეგ ორი თემატური პროექტიდან გამარჯვებული მიღებულ ხმათა უმრავლესობით გამოავლინა. გაიმარჯვა პროექტმა "ახალგაზრდული ცენტრი", რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ლანჩხუთში, თავისუფლების ქ. #26-ში ადაპტირებული სივრცის მოწყობას. "ახალგაზრდული ცენტრი" იქნება მულტიფუნქციური, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი აქტივობები, დაესწრონ საინტერესო ტრენინგებს. ცენტრი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას, ცნობიერების ამაღლებას, მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

წელს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების განსახორციელებლად 100 000 (ასი ათასი) ლარი გამოიყო.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი ადაპტირებული სივრცე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

348,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

 ა) ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოები -118245.91 ლარი

ბ) სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეხის დაცემის შედეგად დამწვარი სახლის აღდგენის სამუშაოები -80301.32 ლარი

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ოჯახებისთვის სახლის სახურავის შესყიდვა -150240 ლარი

 პროექტები დაწყებულია 2021 წელს და დასრულდება 2022 წელს.

ასევე განხორციელდება არასაცხოვრებელი სახლების ქსელზე მიერთება

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

35,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ ქვიანში გენერალ დავით ართმელაძის მემორიალის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მემორიალის კეთილმოწყობით პატივი მიეგება ქვეყნისათვის თავდადებულ პირებს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

103,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების მოვლითი ღონისძიებები 10800 კვ/მეტრს ფართზე..

- დაზიანებული ღობის შეკეთება, შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება სკვერებისა და პარკების როგორც შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

20,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

780

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,580.9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1580.9

1770

1825

1930

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1422.9

1600

1650

1750

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

138

150

155

160

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

20.0

20.0

20.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1422,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.

დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე 14 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან. რომელსაც ემსახურება 34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 684 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან გადის 75 მ³ ნარჩენის გატანა ხორციელდება 7 ნაგავმზიდის მეშვეობით ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრეზე.

- საკურორტო სეზონის პერიოდში (90 დღე) ხორციელდება 7 კილომეტრიანი ზღვის პირა ზოლის დაგვა დასუფთავება, ყოველდღიურად ხდება 28 მ³ ნარჩენის გატანა.
- ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდა ნაღჩენებიდან.

- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელებ მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

138

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონონა, რის შედეგაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან.

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,132.9 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

3,132.9

3,531.0

3,582.0

3,635.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2700

2800

2850

2900

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

     

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

30.5

31

32

35

 04 04

 განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა

102.0

150

150

150

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

300.4

550

550

550

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2700,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1050-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

 ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

 ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. ა(ა)იპ ში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

30,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს:

სხვადასხვა საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი და ფასიანი საჩუქრით;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, წარმატებული მასწავლებლების, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისებას ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით.

მომართვის საფუძველზე სხვადასხვა ინტელექტუალურ-შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

პროგრამის მიზანია:

საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და იქ მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე მონაწილეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 04

102

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯირის სკოლის ეზოში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები-102000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

 სოფელ ჯიხანჯირის სკოლაში მოწესრიგებული იქნება წყლის სისტემები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

300,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

პროგრამაში ჩართულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 24 საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომელთა სკოლებში ფიზიკური გამოცხადება პრობლემას წარმოადგენს და რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით დადგენილ სავალდებულო კრიტერიუმებს.

პროგრამის მიზანია , ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლებელი იქნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 1800 მდე მოსწავლის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მათი განათლების ხარისხის გაზრდას.

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,025.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,025.0

2,834.0

2,866.0

2,909.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1,195.0

1,300.0

1,332.0

1,365.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,156.5

1,160.0

1,190.0

1,220.0

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

516.4

520.0

525.0

530.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

190.1

185.0

185.0

185.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

150.0

155.0

160.0

165.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

300.0

300.0

320.0

340.0

 05 01 02

 სპორტის ხელშეწყობა

38.5

40.0

42.0

45.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

-

100.0

100.0

100.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,816.0

1,520.0

1,520.0

1,530.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,175.0

1,200.0

1,200.0

1,210.0

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

850.0

870.0

870.0

880.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

325.0

330.0

330.0

330.0

 05 02 02

 კულტურის ხელშეწყობა

29.0

30.0

30.0

30.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

250.3

250.0

250.0

250.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

361.7

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

14.0

14.0

14.0

14.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

516,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა , რაგბი ,ცურვა , მაგიდის ჩოგბურთი , კარატე , ჭადრაკი , კალათბურთი და სპორტული ტანვარჯიში. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 380 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 72 ადამიანი, მათ შორის, 25 ტექნიკური და 47 ადმინისტრაციული პერსონალი და მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

190,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

38,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოება თასებით, მედლებით, სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით;

ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი ჯილდოთი და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების, მოსწავლე ახალგაზრდების, სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტანსპორტირებით უზრუნველყოფა;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება;

მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება.

პროგრამის მიზანია:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსახლების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

850,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

 მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2021 წელს თეატრში გაიმართა 2 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

325,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 270 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 41 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 160 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 21 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

29,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, კონკურსების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ- შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურისა და ხელოვნების სფეროში წარმატებული ინდივიდუალური შემსრულებლების, ხელოვნების წარმომადგენლობების, შემოქმედებითი დასების და ინდივიუალური შემსრულებლების ხელმძღვანელი პირების, კულტურის სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისებას;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოძიების, აღწერისა და პასპორტიზაციის ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლების მოვლა-პატრონობასა და რეაბილიტაციას; ექსპოზიცია-გამოფენების, შემეცნებითი ექსკურსია-ლაშქრობების მოწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას;

კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და იქ მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისება და მათი მოტივაციის გაზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია;

მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, მათი დაფასება და წახალისება, რის შედეგადაც გაიზრდება მათი მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 03

250,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტების დაფინანსება-

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლის სახურავის მასალის შესყიდვა -29972 ლარი

ბ) სოფელ აკეთში კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუსაოები-22365,02 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება პროექტები :

ა) აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია -118888 ლარი

ბ) სუფსის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია-79124 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 04

361,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიის ელექტროფიცირების სამუშაოები-321690 ლარი

ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა- 40000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილი რელიგიის მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

14,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება:

მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და განვითარება;. განხორციელდება და დაფინანსდება სხვადასხვა მიმართულების ახალგაზრდული პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრული საქმიანობის განვითარებას, ახალგაზრდების გააქტიურებას და მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაიზრდება ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა;

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებული შშმ პირების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მოწყობა და აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული შშმ ახალგაზრდების მხარდაჭერა;

განხორციელდება პროექტების თანადაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს შშმ ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და მათი ცნობიერების ამაღლებას;

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა; თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, ლანჩხუთელი ახალგაზრდების ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

შშმ ახალგაზრდებისათვის ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მათი ჩართულობის გაზრდა და ინტეგრაცია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობებში.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მხარდაჭერილი იქნება ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინციატივო ჯგუფების ინტელექტუალური, ,შემოქმედებითი, ინოვაციური პროექტები;

გაიზრდება ახალგაზრდების ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობაში და ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრაში;

პროგრამის განხორციელების შედეგად ამაღლდება შშმ ახალგაზრდების ცნობიერება და მათი ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 933,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

933.0

911.3

916.3

954.3

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

170.0

170.0

150.0

160.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

170.0

170

150

160

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

-

     

 06 02

 სოციალური დაცვა

763.0

741.3

766.3

794.3

 06 02 01

 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

36.8

39.8

39.8

39.8

 06 02 02

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

40.0

45

46

48

 06 02 03

 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

92.0

100

110

115

 06 02 04

 ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

15.0

15

15

15

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

15.0

15

15

15

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

130.0

130

130

135

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

15.3

16

17

18

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

57.0

58

58

58

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

80.0

85

85

85

 06 02 10

 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

40.2

40

40

42

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

3.0

3

3

3

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

25.0

30

35

40

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.5

2.5

2.5

2.5

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

40.0

40

40

40

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

30.0

30

30

30

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

16.0

16

17

17

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

30.0

30

32

35

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

3.0

4

5

6

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

6.0

7

8

9

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

4.0

3

4

5

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

2.0

3

4

5

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

3.6

4

5

6

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

51.6

25

25

25

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

25.0

     

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

170,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

5 C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი)

6 კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა

7 C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება.

8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

36,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ (170 ლარი თითო ბენეფიციარზე ყოველთვიურად), ხოლო პერიტონიულ დიალეზზე მყოფ ბენეფიციარს დაუფინანსდება სატრანსპორტო ხარჯი დიალეზისა და ნეფროლოგიის ცენტრში თვეში 4 ვიზიტი (56 ლარის ოდენობით თითო ბენეფიციარზე)

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 18 ბენეფიციარის ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

40

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 40(ორმოცი) ლარს. პროგრამით სარგებლობენ ის ოჯახები, რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 24 მრავალშვილიანი ოჯახი.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 24 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

92

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის თანადაფინანსება , კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული კვლევის თანადაფინანსება- 50%. კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.

 შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული კვლევის უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 370 ბენეფიციარი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარეაბილიტაციო ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა". პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი.

მოსალოდნელი შედეგი

ყოველწლიურად სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

15

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლამდე და სკოლიდან, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 86 მოსწავლე).

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა. პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 86 მოსწავლის ტრანსპორტირებაში ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

130

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის კვირაში სამჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში. სარეიტინგო ქულა 0-დან 65000-ის ჩათვლით.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამა ხელს შეუწყობს 115 ბენეფიციარის საკვებზე ხელმისაწვდომობას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

15,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 61 ოჯახი (192 დევნილი)

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად. პროგრამა გათვლილია 61 ოჯახზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

57

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ასევე მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით ( 1000 ლარის ოდენობით) დღეის მდგომარეობით არის 1 ბენეფიციარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი) 300 ლარით დახმარება (15 ვეტერანი სულ 4 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების (70 ბენეფიციარი), რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 130 000-ს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 2400 ლარს); მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (1 ვეტერანი). დედის დღესთან 3 მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 300 ლარით (15 ვეტერანის დედა 4500 ლარი) ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია 90 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 44 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა,

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

40,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს: გამარჯვებულ ქალთა კლუბის წევრების შეხვედრები ფსიქოლოგთან,თემატური საქმიანობა, არტთერაპიის კომპონენტებით ;სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის ;მოწვეული სპეციალისტების მომსახურება;პაციენტების ტრანსპორტირება კვლევებზე(თბილისი და ზუგდიდი);საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება; საინფორმაციო მასალისმომზადება და ბეწდვა ონკოპაციენტებისათვის ; რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურება ;საოფისე საჭიროება(კომუნიკაცია, ინტერნეტი და დასუფთავება); მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა; პროგრამის საოპერაციო ხარჯი .

მოსალოდნელი შედეგი

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 35 კლუბის წევრის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება 1000(ათასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს) .

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

 25

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 4 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების

მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად

განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. პროგრამით ისარგებლებს სავარაუდოდ 15 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია დაახლობით 15 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

 2,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებaზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის სრულწლოვანი წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული- სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარიტუალო მომსახურეობაზე ფინანსური დახმარების გაცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 10 გარდაცვლილზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

40

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი, სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და სოციალურდ დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) მოხუცები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით; სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. ასევე ერთჯერადად გადაუდებელი შემთხვევისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული კონკრეტული ბენეფიციარის დახმარება არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულების პროგრამებით გათვალისწინებული ფულადი დახმარებების მოსარგებლეების (ბენეფიციარების) არც ერთ კატეგორიას და დახმარების მიღებაზე თხოვნით მომართვის დროს განიცდიან მათთვის დაუძლეველ, უკიდურესად მწვავე ეკონომიურ სიდუხჭირეს. გადაწყვეტილება მიიღება მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბრძანების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის წინადადების გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. პროგრამა გათვლილია 280 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 15

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები დახმარებას მიიღებენ წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად კერძოდ: ონკოდაავადებულები და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად დახმარება არაუმეტეს (300 ლარისა), მძიმე კარდიოლოგიური(მიოკარდიუმის ინფაქტი), ნევროლოგიური(იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტი ) და რევმატოლოგიური (რევმატოლოგიური ართრიტი, წითელი მგლურა ) დაავადების მქონე ბენეფიციარების მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა,რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა 65001-დან არ აღემატება 150 000-ს. (ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან). მუნიციპალიტეტის დიალიზის ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება გაეწევათ წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარისა. (დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციარები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან). 0-დან 18 წლამდე შშმ ბენეფიციარებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა, რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა 65001-დან არ აღემატება 150 000-ს. თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 210 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

16

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 40(ორმოცი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და40(ორმოცი) ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე. 2021წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე შშმ ბენეფიციარების მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებიც სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში განხორციელდება სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, ბაღი თუ სკოლა, ხოლო სევისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელება. მგზავრობის საფასური შეადგენს 6 ლარს. ხოლო ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით ვინაიდან ამ სერვისის მოწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში თვეში 10 დღე. ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის, ჩაქვისა და ბათუმის სარეაბილიტაციო ცენტრებზე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანმხლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 7 ლარი, ჩაქვი 6 ლარი, შიდა გადაადგილებისთვის 2 ლარი) მიმდინარე წელს ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამები გათვლილია 30 ბავშვზე.

 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 25 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ.

თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თითოეულ ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 1000 (ათასი) ლარამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ სახელმწიფო ზრუნვის

პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო

ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების

საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, მათი ოჯახების თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 9 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 20

4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით

 აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე,

მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ოჯახების თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 8 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 21

2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი ოჯახების თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 22

3,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს. მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად, რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებული ბენეფიციარის დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.

 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

51,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) მიხედვით განვითარების აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსებისმინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 13 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება. „მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსს სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურეობის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 400(ოთხასი) ლარისა .ანგარიშგება1. სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაცია ვალდებულია განმახორციელებელს ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია.2.ანგარიშგებისას მომწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ანგარიშფაქტურა) 3. შესრულებულ მომსახურებად ჩაითვლება საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლისათვის გაწეული მომსახურების მოცულობა. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია მოსალოდნელი შედეგით 13 ბენეფიციარზე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 13 ბენეფიციარის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 24

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე კოვიდ 19-ით ინფიცირებული ბენეფიციარები რომლებსაც დაუდასტურდებათ კოვიდ 19-ი და საჭიროებენ გადაყვანას სამედიცინო დაწესებულებაში ან ბინაზე, ასევე კვლევების ჩატარებას, ზემოაღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფიცირებულის სამედიცინო დაწესებულებაში ან ბინაზე ტრანსპორტირება, ასევე კორონა ვირუსზე საეჭვო პაციენტების ტრანსპორტირება კვლევების ჩასატარებლად და სამედიცინო დაწესებულებაში გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარის სახლში ტრანსპორტირების დაფინანსება. ხოლო კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების შემთხვევაში განხორციელდება მათი სასტუმრომდე ტრანსპორტირების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოვიდ 19-ით გარდაცვლილთა ბინაზე ტრანსპორტირების დაფინანსება -ოჯახის მოთხოვნის შემთხვევაში. ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოვიდ 19-თ გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება. დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის (საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის ან ააიპ - ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შემდგომ დასკვნის მომზადებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა კოვიდ ინფიცირებულის დაკრძალვისთვის საჭირო აღჭურვილობა (პირბადე, ფარი, ქუდი , ბახილი, ერთჯერადი ხალათი, სადეზინფექციო ხსნარი, სპეც. ჩანთა და ხელთათმანი)

მოსალოდნელი შედეგი

კოვიდ- 19-ით ინფირებული ოჯახების თანადგომა, დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის კვლევების ჩატარებაში ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 400 ბენეფიციარზე.

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00)

 პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება . პრიორიტეტი ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველოფის, მუნიციპალიტეტის ვალდებულების მომსახურების და დაფარვის ხარჯებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრის დაფინანსებასა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების
 ხარჯები

7,996.4

5,180.0

5,435.0

5,680.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,495.5

4,720.0

4,960.0

5,190.0

 01 01 01

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,261.2

1,325.0

1,395.0

1,460.0

 01 01 02

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

3,034.5

3,185.0

3,345.0

3,500.0

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

199.8

210.0

220.0

230.0

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,500.9

460.0

475.0

490.0

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

70.0

70.0

70.0

70.0

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

90.0

90.0

90.0

90.0

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

280.0

290.0

305.0

320.0

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

3,050.9

     
 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 
 

01 02 05

3050,9

 
 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

 
 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება.კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება : ტურისტული პოტენციალის ამაღლებისა და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზნით ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში , კოლხეთის ეროვნულ პარკთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ელექტროფიცირება-1656368 ლარი, და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზნით სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 1394515 ლარი

 დაფინანსება განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულებით-3020374 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 30509 ლარი

 
 

მოსალოდნელი შედეგი

ტურისტული პოტენციალის ამაღლება და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება

 

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრა-მული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 22,089.6

 22,022.6

 13,175.5

8,847.1

 24,039.5

 15,857.9

 8,181.6

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

 817.0

 814.0

 814.0

 -

 807.0

 807.0

 -

 

 ხარჯები

 11,365.6

 12,678.0

 11,555.9

1,122.0

 14,482.3

 13,527.4

 954.8

 

შრომის

ანაზღაურება

 4,834.2

 5,127.4

 5,127.4

 -

 6,418.8

 6,418.8

 -

 

საქონელი და

მომსახურება

 4,270.0

 5,457.1

 5,003.2

 453.9

 5,914.7

 5,614.3

300.4

 

 პროცენტები

 37.5

 30.0

30.0

 -

 31.9

 31.9

 -

 

 სუბსიდიები

 443.1

553.3

 553.3

-

600.3

 600.3

 -

 

 გრანტები

 3.9

 37.2

 37.2

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 573.3

607.2

 607.2

 -

 660.8

 660.8

 -

 

სხვა ხარჯები

 1,200.5

 865.7

197.6

668.2

 855.8

 201.3

 654.5

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 10,666.0

 9,286.6

1,561.6

7,725.0

 9,499.1

 2,272.3

 7,226.8

 

 ვალდებულებები

 58.0

 58.0

58.0

-

 58.1

 58.1

-

 01 00

 მმართველობა და

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 3,167.2

3,293.9

 3,293.9

-

 7,996.4

 4,976.0

 3,020.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 183.0

185.0

185.0

-

 187.0

 187.0

 -

 

 ხარჯები

 2,972.9

3,212.4

 3,212.4

-

 4,682.4

 4,682.4

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

2,108.4

2,170.7

2,170.7

-

 3,367.8

 3,367.8

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 715.8

 892.6

 892.6

-

 1,080.4

 1,080.4

 -

 

 პროცენტები

 37.5

 30.0

 30.0

-

 31.9

 31.9

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

-

 105.0

 105.0

 -

 

 გრანტები

 3.9

 37.2

 37.2

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 13.0

 13.0

-

 20.0

 20.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 107.2

 69.0

 69.0

-

 77.3

 77.3

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 136.3

 23.5

 23.5

 -

 3,255.9

 235.5

 3,020.4

 

 ვალდებულებები

 58.0

 58.0

 58.0

-

 58.1

 58.1

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,802.4

 2,983.8

 2,983.8

-

 4,495.5

 4,495.5

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 166.0

 166.0

 166.0

-

 168.0

 168.0

 -

 

 ხარჯები

 2,726.1

 2,962.8

 2,962.8

-

 4,290.5

 4,290.5

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 1,979.0

 2,045.0

 2,045.0

-

 3,242.1

 3,242.1

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 676.4

 835.9

 835.9

-

 956.1

 956.1

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

-

 5.0

 5.0

 -

 

 გრანტები

 3.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 13.0

 13.0

 -

 20.0

 20.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 66.8

 69.0

 69.0

 -

 67.3

 67.3

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 76.3

 21.0

 21.0

 -

 205.0

 205.0

 -

 01 01 01

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 725.3

 776.8

 776.8

-

 1,261.2

 1,261.2

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 34.0

 34.0

 34.0

 

 36.0

 36.0

 
 

 ხარჯები

 720.8

 770.2

 770.2

-

 1,171.2

 1,171.2

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 512.5

 499.1

 499.1

-

 887.2

 887.2

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 141.5

 197.9

 197.9

 -

207.2

 207.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 4.5

 4.5

-

 10.0

 10.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 66.8

 68.8

 68.8

 -

 66.8

 66.8

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4.5

 6.6

 6.6

-

 90.0

 90.0

 -

 01 01 02

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

 1,948.8

 2,071.4

 2,071.4

-

 3,034.5

 3,034.5

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 123.0

 123.0

 123.0

 

 123.0

 123.0

 
 

 ხარჯები

 1,877.0

 2,057.0

 2,057.0

 -

 2,919.5

 2,919.5

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 1,358.5

 1,432.7

 1,432.7

-

 2,188.4

 2,188.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 514.6

 615.7

 615.7

-

 715.6

 715.6

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 

-

 5.0

 5.0

 -

 

 გრანტები

 3.9

 -

 

-

 -

 

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 8.5

 8.5

-

 10.0

 10.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 0.2

 0.2

-

 0.5

0.5

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 71.8

 14.4

 14.4

-

 115.0

 115.0

 -

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 128.3

 135.6

 135.6

-

 199.8

 199.8

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 9.0

 9.0

 9.0

 

 9.0

 9.0

 
 

 ხარჯები

 128.3

 135.6

 135.6

 -

 199.8

 199.8

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 108.0

 113.2

 113.2

 -

 166.5

 166.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 20.4

 22.4

 22.4

-

 33.3

 33.3

 -

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 364.8

 310.1

 310.1

-

 3,500.9

 480.5

 3,020.4

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 17.0

 19.0

 19.0

-

 19.0

 19.0

 -

 

 ხარჯები

 246.8

 249.6

 249.6

 -

 391.9

 391.9

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 129.5

 125.7

 125.7

-

 125.7

 125.7

 -

 

საქონელი და

მომსახურება

 39.4

 56.7

 56.7

-

 124.3

 124.3

 -

 

 პროცენტები

 37.5

 30.0

 30.0

 -

 31.9

 31.9

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

-

 100.0

 100.0

 -

 

 გრანტები

 -

 37.2

 37.2

-

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 40.5

 -

 -

-

 10.0

 10.0

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 60.0

 2.5

 2.5

-

 3,050.9

 30.5

 3,020.4

 

 ვალდებულებები

 58.0

 58.0

 58.0

 -

 58.1

 58.1

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 -

 -

 -

 70.0

 70.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 70.0

 70.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 70.0

 70.0

 -

 01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 40.5

 -

 -

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 40.5

 -

 -

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 40.5

 -

   

 10.0

 10.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 95.5

 125.2

 125.2

 -

 90.0

 90.0

 -

 

 ხარჯები

 37.5

 67.2

 67.2

-

 31.9

 31.9

 -

 

 პროცენტები

 37.5

 30.0

 30.0

 

 31.9

 31.9

 
 

 გრანტები

 -

 37.2

 37.2

 

 -

   
 

 ვალდებულებები

 58.0

 58.0

 58.0

 

 58.1

 58.1

 

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

 168.9

 177.8

 177.8

-

 280.0

 280.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 17.0

 19.0

 19.0

 

 19.0

 19.0

 
 

 ხარჯები

 168.9

 177.8

 177.8

 -

 280.0

 280.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 129.5

 125.7

 125.7

 

 125.7

 125.7

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 39.4

 52.1

 52.1

 -

 54.3

 54.3

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

   

 100.0

 100.0

 

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 60.0

 7.1

 7.1

-

 3,050.9

 30.5

 3,020.4

 

 ხარჯები

 -

 4.6

 4.6

-

 -

 -

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 -

 4.6

 4.6

-

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 60.0

 2.5

 2.5

 

 3,050.9

 30.5

 3,020.4

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 10,621.7

 10,539.8

 2,284.5

8,255.3

 7,371.3

 3,116.1

 4,255.2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 15.0

 15.0

 15.0

-

 14.0

 14.0

 -

 

 ხარჯები

 1,699.2

 1,666.9

 1,027.2

639.7

 1,511.3

 1,162.5

 348.8

 

 შრომის ანაზღაურება

 98.0

 97.5

 97.5

-

 94.9

 94.9

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 556.9

 883.6

 883.6

 -

 1,047.6

 1,047.6

 -

 

 სხვა ხარჯები

 1,044.3

 685.8

 46.1

639.7

 368.8

 20.0

 348.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,922.5

 8,872.9

 1,257.3

7,615.6

 5,860.0

 1,953.6

 3,906.4

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,715.9

 7,422.8

 773.0

 6,649.8

 4,837.6

 1,145.7

 3,691.8

 

 ხარჯები

 62.9

 189.0

 189.0

 -

 338.4

 338.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 62.9

 189.0

 189.0

 -

 338.4

 338.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,653.0

 7,233.8

 584.0

 6,649.8

 4,499.2

 807.3

 3,691.8

 02 01 01

გზების კაპიტალური

შეკეთება

 5,652.8

 7,233.8

 584.0

6,649.8

 4,349.2

 657.3

 3,691.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,652.8

 7,233.8

 584.0

 6,649.8

 4,349.2

 657.3

 3,691.8

 02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

 51.8

 158.0

 158.0

 -

 300.0

 300.0

 -

 

 ხარჯები

 51.8

 158.0

 158.0

 -

 300.0

 300.0

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 51.8

 158.0

 158.0

 -

 300.0

 300.0

 -

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 11.3

 31.0

 31.0

 -

 188.4

 188.4

 -

 

 ხარჯები

 11.1

 31.0

 31.0

-

 38.4

 38.4

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 11.1

 31.0

 31.0

 -

 38.4

 38.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0.2

 -

   

 150.0

 150.0

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 693.4

 146.1

 146.1

-

 345.6

 131.1

 214.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 1.0

 1.0

 1.0

-

 1.0

 1.0

 -

 

 ხარჯები

 68.5

 87.0

 87.0

 -

 85.0

 85.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 7.8

 7.8

 7.8

 -

 7.8

 7.8

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 60.7

 79.2

 79.2

 -

 77.2

 77.2

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 624.9

 59.1

 59.1

-

 260.6

 46.1

 214.6

 02 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 624.9

 59.1

 59.1

 -

 260.6

 46.1

 214.6

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 624.9

 59.1

 59.1

 

 260.6

 46.1

 214.6

 02 02 02

 წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 68.5

 87.0

 87.0

-

 85.0

 85.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 1.0

 1.0

 1.0

 

 1.0

 1.0

 
 

 ხარჯები

 68.5

 87.0

 87.0

 -

 85.0

 85.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 7.8

 7.8

 7.8

 

 7.8

 7.8

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 60.7

 79.2

 79.2

 -

 77.2

 77.2

 -

 02 03

 გარე განათება

 463.2

 525.7

 525.7

 -

 759.9

 759.9

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0

 6.0

 6.0

-

 6.0

 6.0

 -

 

 ხარჯები

 342.9

 524.2

 524.2

-

 560.0

 560.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 41.5

 41.5

 41.5

-

 38.3

 38.3

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 301.4

 482.7

 482.7

 -

 521.7

 521.7

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 120.4

 1.5

 1.5

 -

 199.9

 199.9

 -

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 352.3

 524.2

 524.2

 -

 560.0

 560.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0

 6.0

 6.0

 

 6.0

 6.0

 
 

 ხარჯები

 342.9

 524.2

 524.2

 -

 560.0

 560.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 41.5

 41.5

 41.5

 

 38.3

 38.3

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 301.4

 482.7

 482.7

 -

 521.7

 521.7

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9.5

 -

   

 -

   

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 110.9

 1.5

 1.5

 -

 199.9

 199.9

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 110.9

 1.5

 1.5

 

 199.9

 199.9

 

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 1,067.5

 736.2

 96.5

639.7

 448.8

 100.0

 348.8

 

 ხარჯები

 1,067.5

 668.6

 28.9

639.7

 348.8

 -

 348.8

 

 საქონელი და მომსახურება

 27.9

 -

 -

-

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 1,039.7

 668.6

 28.9

639.7

 348.8

 -

 348.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 67.6

 67.6

-

 100.0

 100.0

 -

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების

ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 27.9

 67.6

 67.6

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 ხარჯები

 27.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 27.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 67.6

 67.6

 

 100.0

 100.0

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 1,039.7

 668.6

 28.9

639.7

 348.8

 -

 348.8

 

 ხარჯები

 1,039.7

 668.6

 28.9

639.7

 348.8

 -

 348.8

 

 სხვა ხარჯები

 1,039.7

 668.6

 28.9

639.7

 348.8

 

 348.8

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 135.3

 278.4

 278.4

 -

 178.8

 178.8

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 4.0

 4.0

 4.0

-

 4.0

 4.0

 -

 

 ხარჯები

 132.3

 160.9

 160.9

-

 138.5

 138.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 28.2

 28.2

 28.2

 -

 28.2

 28.2

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 104.1

 132.7

 132.7

-

 110.3

 110.3

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 3.0

 117.5

 117.5

-

 40.3

 40.3

 -

 02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

 -

 117.5

 117.5

 -

 35.3

 35.3

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 117.5

 117.5

 

 35.3

 35.3

 

 02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

 28.6

 42.0

 42.0

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 25.6

 42.0

 42.0

 -

 25.0

 25.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 25.6

 42.0

 42.0

 -

 25.0

 25.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3.0

 -

   

 5.0

 5.0

 

 02 06 04

შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

 3.7

 6.8

 6.8

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 3.7

 6.8

 6.8

 -

 10.0

 10.0

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 3.7

 6.8

 6.8

 -

 10.0

 10.0

 -

 02 06 05

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

 103.0

 112.1

 112.1

-

 103.5

 103.5

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 4.0

 4.0

 4.0

 

 4.0

 4.0

 
 

 ხარჯები

 103.0

 112.1

 112.1

 -

 103.5

 103.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 28.2

 28.2

 28.2

 

 28.2

 28.2

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 74.8

 83.9

 83.9

 -

 75.3

 75.3

 -

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 20.5

 20.0

 20.0

 -

 20.6

 20.6

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 4.0

 4.0

 4.0

 

 3.0

 3.0

 
 

 ხარჯები

 20.5

 20.0

 20.0

 -

 20.6

 20.6

-

 

 შრომის ანაზღაურება

 20.5

 20.0

 20.0

 

 20.6

 20.6

 

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 524.4

 432.9

 432.9

-

 780.0

 780.0

 -

 

 ხარჯები

 4.6

 17.2

 17.2

-

 20.0

 20.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 4.6

 17.2

 17.2

 

 20.0

 20.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 519.7

 415.7

 415.7

 

 760.0

 760.0

 

 02 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,261.6

 243.8

 11.9

231.9

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,261.6

 243.8

 11.9

231.9

 -

   

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 739.9

 734.0

 -

734.0

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 739.9

 734.0

 

734.0

 -

   

 03 00

 დასუფთავება

და გარემოს დაცვა

 1,272.9

 1,522.6

 1,522.6

 -

 1,580.9

 1,580.9

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 35.0

 36.0

 36.0

 -

 33.0

 33.0

 -

 

 ხარჯები

 1,270.9

 1,517.0

 1,517.0

 -

 1,580.9

 1,580.9

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 258.7

 254.1

 254.1

 -

 273.9

 273.9

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 1,012.2

 1,262.9

 1,262.9

 -

 1,307.0

 1,307.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2.0

 5.6

 5.6

-

 -

 -

 -

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 1,095.8

 1,345.4

 1,345.4

 -

 1,422.9

 1,422.9

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 26.0

 27.0

 27.0

 

 26.0

 26.0

 
 

 ხარჯები

 1,093.7

 1,339.8

 1,339.8

-

 1,422.9

 1,422.9

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 212.2

 212.2

 212.2

 

 228.9

 228.9

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 881.6

 1,127.6

 1,127.6

 -

 1,194.0

 1,194.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2.0

 5.6

 5.6

 

 -

   

 03 02

მწვანე ნარგავების

მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 157.2

 157.2

 157.2

 -

 138.0

 138.0

 -

 

 მომუშავეთა 999რიცხოვნება

 9.0

 9.0

 9.0

 

 7.0

 7.0

 
 

 ხარჯები

 157.2

 157.2

 157.2

 -

 138.0

 138.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 46.5

 41.9

 41.9

 

 45.0

 45.0

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 110.7

 115.3

 115.3

 -

 93.0

 93.0

 -

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 20.0

 20.0

 20.0

-

 20.0

 20.0

 -

 

 ხარჯები

 20.0

 20.0

 20.0

-

 20.0

 20.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 20.0

 20.0

 20.0

 -

 20.0

 20.0

 -

 04 00

 განათლება

 3,255.1

 3,172.4

 2,612.9

559.5

 3,132.9

 2,730.5

 402.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 391.0

 380.0

 380.0

-

 378.0

 378.0

 -

 

 ხარჯები

 2,433.7

 2,954.8

 2,500.9

453.9

 3,030.9

 2,730.5

 300.4

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,485.6

 1,727.5

 1,727.5

 -

 1,766.1

 1,766.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 932.2

 1,205.0

 751.1

 453.9

 1,240.8

 940.4

 300.4

 

 სუბსიდიები

 -

 4.0

 4.0

-

 3.0

 3.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 16.0

 18.3

 18.3

-

 21.0

 21.0

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 821.3

 217.6

 112.0

105.6

 102.0

 -

 102.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 2,235.3

 2,586.1

 2,586.1

-

 2,700.0

 2,700.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 391.0

 380.0

 380.0

 

 380.0

 380.0

 
 

 ხარჯები

 2,120.8

 2,474.1

 2,474.1

 -

 2,700.0

 2,700.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,485.6

 1,727.5

 1,727.5

 

 1,766.1

 1,766.1

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 635.2

 746.6

 746.6

-

 933.9

 933.9

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 114.5

 112.0

 112.0

 

 -

   

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 21.6

 26.8

 26.8

 -

 30.5

 30.5

 -

 

 ხარჯები

 21.6

 26.8

 26.8

-

 30.5

 30.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 5.6

 4.5

 4.5

 -

 6.5

6.5

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 4.0

 4.0

 

 3.0

 3.0

 
 

 სხვა ხარჯები

 16.0

 18.3

 18.3

 

 21.0

 21.0

 

 04 04

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 706.8

 105.6

 -

105.6

 102.0

 -

 102.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 706.8

 105.6

 

106

 102.0

 

 102.0

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

 291.4

 453.9

 -

453.9

 300.4

 -

 300.4

 

 ხარჯები

 291.4

 453.9

 -

453.9

 300.4

 -

 300.4

 

საქონელი და

მომსახურება

 291.4

 453.9

 -

453.9

 300.4

 -

 300.4

 05 00

 კულტურა,

ახალგაზრდობა

და სპორტი

 2,969.6

 2,625.5

 2,593.2

 32.3

 3,025.0

 2,521.3

 503.7

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 174.0

 179.0

 179.0

 -

 177.0

 177.0

 -

 

 ხარჯები

 2,187.4

 2,461.7

 2,433.2

28.5

 2,743.8

 2,438.1

 305.7

 

 შრომის

ანაზღაურება

 791.0

 777.8

 777.8

-

 803.9

 803.9

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 991.0

 1,118.9

 1,118.9

-

 1,155.1

 1,155.1

 -

 

 სუბსიდიები

 379.3

 469.6

 469.6

 -

 396.1

 396.1

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 2.7

 2.7

-

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 26.2

 92.7

 64.2

28.5

 388.7

 83.0

 305.7

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 782.2

 163.8

 160.0

3.8

 281.2

 83.2

 198.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 1,809.0

 1,324.6

 1,320.8

3.8

 1,195.0

 1,195.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 14.0

 19.0

 19.0

-

 19.0

 19.0

 -

 

 ხარჯები

 1,052.8

 1,207.0

 1,207.0

-

 1,174.1

1,174.1

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 150.6

 139.8

 139.8

 -

 162.6

 162.6

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 544.0

 603.0

 603.0

 -

 625.4

 625.4

 -

 

 სუბსიდიები

 339.2

 414.0

 414.0

 -

 340.1

 340.1

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 2.7

 2.7

-

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 19.0

 47.5

 47.5

 -

 46.0

 46.0

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 756.1

 117.6

 113.8

3.8

 20.9

 20.9

 -

 05 01 01

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

 1,037.4

 1,268.3

 1,268.3

-

 1,156.5

 1,156.5

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 14.0

 19.0

 19.0

 -

 19.0

 19.0

-

 

 ხარჯები

 1,033.2

 1,183.4

 1,183.4

-

 1,135.6

 1,135.6

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 150.6

 139.8

 139.8

-

 162.6

 162.6

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 528.0

 590.1

 590.1

-

 598.9

 598.9

 -

 

 სუბსიდიები

 339.2

 414.0

 414.0

-

 340.1

 340.1

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 2.7

 2.7

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 15.3

 36.8

 36.8

-

 34.0

 34.0

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 4.2

 84.9

 84.9

-

 20.9

 20.9

 -

 05 01 01 01

სპორტული

ცენტრის

ხელშეწყობა

 441.1

 557.7

 557.7

-

 516.4

 516.4

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 7.0

 12.0

 12.0

 

 12.0

 12.0

 
 

 ხარჯები

 436.8

 472.8

 472.8

-

 498.5

 498.5

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 98.5

 100.2

 100.2

 

 103.2

 103.2

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 324.5

 340.6

 340.6

-

 366.3

 366.3

 -

 

 სხვა ხარჯები

 13.8

 32.0

 32.0

 

 29.0

 29.0

 
 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 4.2

 84.9

 84.9

 

 17.9

 17.9

 

 05 01 01 03

 სტადიონის

ფუნქციონირება

 180.0

 185.0

 185.0

 -

 190.1

 190.1

 -

 

 ხარჯები

 180.0

 185.0

 185.0

 -

 190.1

 190.1

 -

 

 სუბსიდიები

 180.0

 185.0

 185.0

 

 190.1

 190.1

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

 159.2

 154.0

 154.0

 -

 150.0

 150.0

 -

 

 ხარჯები

 159.2

 154.0

 154.0

-

 150.0

 150.0

 -

 

 სუბსიდიები

 159.2

 154.0

 154.0

 

 150.0

 150.0

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო

სკოლის

ხელშეწყობა

 257.1

 296.6

 296.6

-

 300.0

 300.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 7.0

 7.0

 7.0

 

 7.0

 7.0

 
 

 ხარჯები

 257.1

 296.6

 296.6

-

 297.0

 297.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 52.1

 39.6

 39.6

 

 59.4

 59.4

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 203.5

 249.5

 249.5

 -

 232.6

 232.6

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 2.7

 2.7

 

 -

   
 

 სხვა ხარჯები

 1.6

 4.8

 4.8

 

 5.0

 5.0

 
 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 -

 -

   

 3.0

 3.0

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო

კლუბის

ხელშეწყობა

 

 75.0

 75.0

 -

 -

 -

 -

 

 ხარჯები

 

 75.0

 75.0

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 

 75.0

 75.0

 

 -

   

 05 01 02

 სპორტული

ღონისძიებები

 19.7

 23.6

 23.6

 -

 38.5

 38.5

 -

 

 ხარჯები

 19.7

 23.6

 23.6

 -

 38.5

 38.5

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 16.0

 12.9

 12.9

-

 26.5

 26.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 3.7

 10.7

 10.7

 

 12.0

 12.0

 

 05 01 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

სპორტის სფეროში

 751.9

 32.7

 28.9

 3.8

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 751.9

 32.7

 28.9

 3.8

 -

   

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,155.6

 1,288.9

 1,260.4

28.5

 1,816.0

 1,312.3

 503.7

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 160.0

 160.0

 160.0

-

 158.0

 158.0

 -

 

 ხარჯები

 1,129.5

 1,242.7

 1,214.2

28.5

 1,555.7

 1,250.0

 305.7

 

 შრომის

ანაზღაურება

 640.3

 638.0

 638.0

 -

 641.3

 641.3

 -

 

საქონელი და

მომსახურება

 447.0

 515.9

 515.9

-

 529.7

 529.7

 -

 

 სუბსიდიები

 35.0

 43.6

 43.6

 -

 42.0

 42.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 7.2

 45.2

 16.7

28.5

 342.7

 37.0

 305.7

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 26.0

 46.2

 46.2

-

 260.3

 62.3

 198.0

 05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 1,119.2

 1,201.4

 1,201.4

 -

 1,175.0

 1,175.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 160.0

 160.0

 160.0

-

 158.0

 158.0

 -

 

 ხარჯები

 1,093.1

 1,160.8

 1,160.8

-

 1,165.0

 1,165.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 640.3

 638.0

 638.0

 -

 641.3

 641.3

 -

 

საქონელი და

მომსახურება

 445.6

 511.9

 511.9

-

 511.7

 511.7

 -

 

 სხვა ხარჯები

 7.2

 10.9

 10.9

 -

 12.0

 12.0

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 26.0

 40.6

 40.6

-

 10.0

 10.0

 -

 05 02 01 01

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების

ხელშეწყობა

 799.0

 873.2

 873.2

-

 850.0

 850.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 89.0

 89.0

 89.0

 

 87.0

 87.0

 
 

 ხარჯები

 775.9

 837.6

 837.6

-

 840.0

 840.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 346.3

 350.0

 350.0

 

 351.3

 351.3

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 422.4

 476.7

 476.7

 -

 476.7

 476.7

 -

 

 სხვა ხარჯები

 7.2

 10.9

 10.9

 

 12.0

 12.0

 
 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 23.1

 35.6

 35.6

 

 10.0

 10.0

 

 05 02 01 02

 სახელოვნებო

განათლების

ხელშეწყობა

 320.1

 328.2

 328.2

-

 325.0

 325.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 71.0

 71.0

 71.0

 

 71.0

 71.0

 
 

 ხარჯები

 317.2

 323.2

 323.2

 -

 325.0

 325.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 294.1

 288.0

 288.0

 

 290.0

 290.0

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 23.1

 35.2

 35.2

-

 35.0

 35.0

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 2.9

 5.0

 5.0

 

 -

   

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

 1.4

 13.4

 13.4

-

 29.0

 29.0

 -

 

 ხარჯები

 1.4

 13.4

 13.4

-

 29.0

 29.0

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 1.4

 4.0

 4.0

 -

 18.0

 18.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 3.6

 3.6

 

 2.0

 2.0

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

 5.8

 5.8

 

 9.0

 9.0

 

 05 02 03

 კაპიტალური

დაბანდებები

კულტურის სფეროში

 -

 5.6

 5.6

 -

 250.3

 52.3

 198.0

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 -

 5.6

 5.6

 

 250.3

 52.3

 198.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 35.0

 68.5

 40.0

 28.5

 361.7

 56.0

 305.7

 

 ხარჯები

 35.0

 68.5

 40.0

28.5

 361.7

 56.0

 305.7

 

 სუბსიდიები

 35.0

 40.0

 40.0

 

 40.0

 40.0

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

 28.5

 

 28.5

 321.7

 16.0

 305.7

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 5.1

 12.0

 12.0

 -

 14.0

 14.0

 -

 

 ხარჯები

 5.1

 12.0

 12.0

-

 14.0

 14.0

 -

 

 სუბსიდიები

 5.1

 12.0

 12.0

 

 14.0

 14.0

 

 06 00

 ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური უზრუნველყოფა

 803.1

 868.4

 868.4

-

 933.0

 933.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 19.0

 19.0

 19.0

-

 18.0

 18.0

 -

 

 ხარჯები

 801.5

 865.2

 865.2

-

 933.0

 933.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 92.6

 99.8

 99.8

 -

 112.2

 112.2

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 61.9

 94.1

 94.1

-

 83.8

 83.8

 -

 

 სუბსიდიები

 63.8

 79.7

 79.7

 -

 96.2

 96.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 573.3

 591.6

 591.6

-

 640.8

 640.8

 -

 

 სხვა ხარჯები

 6.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 1.6

 3.2

 3.2

-

 -

 -

 -

 06 01

 ჯანმრთელობის

დაცვა

 146.3

 164.9

 164.9

-

 170.0

 170.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 19.0

 19.0

 19.0

-

 18.0

 18.0

 -

 

 ხარჯები

 144.7

 161.7

 161.7

 -

 170.0

 170.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 92.6

 99.8

 99.8

-

 112.2

 112.2

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 52.1

 61.9

 61.9

-

 57.8

 57.8

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 1.6

 3.2

 3.2

-

 -

 -

 -

 06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 144.7

 162.8

 162.8

-

 170.0

 170.0

 -

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

 19.0

 19.0

 19.0

 

 19.0

 19.0

 
 

 ხარჯები

 144.7

 161.7

 161.7

-

 170.0

 170.0

 -

 

 შრომის

ანაზღაურება

 92.6

 99.8

 99.8

 

 112.2

 112.2

 
 

 საქონელი და

მომსახურება

 52.1

 61.9

 61.9

-

 57.8

 57.8

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 -

 1.1

 1.1

 

 -

   

 06 01 02

 ჯანდაცვის

ობიექტების

რეაბილიტაცია

 1.6

 2.1

 2.1

-

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 1.6

 2.1

 2.1

 

 -

   

 06 02

 სოციალური

დაცვა

 656.8

 703.5

 703.5

-

 763.0

 763.0

 -

 

 ხარჯები

 656.8

 703.5

 703.5

-

 763.0

 763.0

 -

 

 საქონელი და

მომსახურება

 9.8

 32.2

 32.2

 -

 26.0

 26.0

 -

 

 სუბსიდიები

 63.8

 75.6

 79.7

-

 86.2

 96.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 573.3

 585.6

 591.6

-

 640.8

 640.8

 -

 

 სხვა ხარჯები

 6.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

ხარჯი

 35.1

 28.4

 28.4

-

 36.8

 36.8

 -

 

 ხარჯები

 35.1

 28.4

 28.4

-

 36.8

 36.8

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 35.1

 28.4

 28.4

 

 36.8

 36.8

 

 06 02 02

მრავალშვილიანი

ოჯახების დახმარების პროგრამა

 39.5

 38.0

 38.0

-

 40.0

 40.0

 -

 

 ხარჯები

 39.5

 38.0

 38.0

-

 40.0

 40.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 39.5

 38.0

 38.0

 

 40.0

 40.0

 

 06 02 03

 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

 121.6

 129.3

 129.3

-

 92.0

 92.0

 -

 

 ხარჯები

 121.6

 129.3

 129.3

-

 92.0

 92.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 121.6

 129.3

 129.3

 

 92.0

 92.0

 

 06 02 04

 ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

 13.0

 13.0

 13.0

-

 15.0

 15.0

 -

 

 ხარჯები

 13.0

 13.0

 13.0

-

 15.0

 15.0

 -

 

 სუბსიდიები

 13.0

 13.0

 13.0

 

 15.0

 15.0

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების

პროგრამა

 5.2

 14.6

 14.6

 -

 15.0

 15.0

 -

 

 ხარჯები

 5.2

 14.6

 14.6

 -

 15.0

 15.0

 -

 

 სუბსიდიები

 5.2

 14.6

 14.6

 

 15.0

 15.0

 

 06 02 06

 მზრუნველობა

მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

 92.0

 100.0

 100.0

-

 130.0

 130.0

 -

 

 ხარჯები

 92.0

 100.0

 100.0

-

 130.0

 130.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 92.0

 100.0

 100.0

 

 130.0

 130.0

 

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

 12.0

 11.0

 11.0

-

 15.3

 15.3

 -

 

 ხარჯები

 12.0

 11.0

 11.0

 -

 15.3

 15.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 11.0

 11.0

 

 15.3

 15.3

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 50.6

 52.2

 52.2

-

 57.0

 57.0

 -

 

 ხარჯები

 50.6

 52.2

 52.2

 -

 57.0

 57.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 0.5

 0.4

 0.4

 -

 1.0

 1.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 50.2

 51.8

 51.8

 

 56.0

 56.0

 

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

 62.9

 58.7

 58.7

-

 80.0

 80.0

 -

 

 ხარჯები

 62.9

 58.7

 58.7

-

 80.0

 80.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 62.9

 58.7

 58.7

 

 80.0

 80.0

 

 06 02 10

 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

 37.2

 42.0

 42.0

-

 40.2

 40.2

 -

 

 ხარჯები

 37.2

 42.0

 42.0

 -

 40.2

 40.2

 -

 

 სუბსიდიები

 37.2

 42.0

 42.0

 

 40.2

 40.2

 

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

 2.0

 3.0

 3.0

-

 3.0

 3.0

-

 

 ხარჯები

 2.0

 3.0

 3.0

-

 3.0

3.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 2.0

 3.0

 3.0

 

 3.0

3.0

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

 61.5

 28.5

 28.5

-

 25.0

25.0

 -

 

 ხარჯები

 61.5

 28.5

 28.5

-

 25.0

25.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 61.5

 28.5

 28.5

 

 25.0

 25.0

 

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

 2.5

 3.0

 3.0

-

 2.5

2.5

-

 

 ხარჯები

 2.5

 3.0

 3.0

-

 2.5

2.5

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 2.5

 3.0

 3.0

 

 2.5

2.5

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

 95.0

 82.7

 82.7

-

 40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

 95.0

 82.7

 82.7

-

 40.0

40.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

 9.4

 -

 -

 -

 -

-

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 78.9

 82.7

 82.7

 

 40.0

 40.0

 
 

 სხვა ხარჯები

 6.8

           

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

 15.2

 16.4

 16.4

 -

 30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

 15.2

 16.4

 16.4

-

 30.0

30.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 15.2

 16.4

 16.4

 

 30.0

30.0

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

 8.4

 6.0

 6.0

 -

 16.0

16.0

-

 

 ხარჯები

 8.4

 6.0

 6.0

 -

 16.0

16.0

-

 

 სუბსიდიები

 8.4

 6.0

 6.0

 

 16.0

16.0

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

 3.1

 16.5

 16.5

-

 30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

 3.1

 16.5

 16.5

-

 30.0

30.0

-

 

 სუბსიდიები

 0.3

 4.1

 4.1

 

 10.0

10.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 2.8

 12.4

 12.4

 

 20.0

20.0

 

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

 -

 -

 -

 -

 3.0

3.0

-

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

-

 3.0

3.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 

 3.0

3.0

 

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

 -

 6.0

 6.0

-

 6.0

6.0

-

 

 ხარჯები

 -

 6.0

 6.0

-

 6.0

6.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 6.0

 

 6.0

6.0

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

 -

 4.0

 4.0

 

 4.0

4.0

 
 

 ხარჯები

 -

 4.0

 4.0

 

 4.0

4.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 4.0

 4.0

 

 4.0

4.0

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

 -

 1.8

 1.8

 

 2.0

2.0

 
 

 ხარჯები

 -

 1.8

 1.8

 

 2.0

2.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 1.8

 1.8

 

 2.0

2.0

 

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 -

 3.0

 3.0

 

 3.6

3.6

 
 

 ხარჯები

 -

 3.0

 3.0

 

 3.6

3.6

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 3.0

 3.0

 

 3.6

3.6

 

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

 -

 13.6

 13.6

 

 51.6

51.6

 
 

 ხარჯები

 -

 13.6

 13.6

 

 51.6

51.6

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 13.6

 13.6

 

 51.6

51.6

 

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

 -

 31.8

 31.8

 

 25.0

 25.0

 
 

 ხარჯები

 -

 31.8

 31.8

 

 25.0

 25.0

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 31.8

 31.8

 

 25.0

25.0

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 126,8 ათ ლარი.

 ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 116,7 ათ ლარი.

 გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,5 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.