„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/03/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/03/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016390
3
04/03/2022
ვებგვერდი, 09/03/2022
190020020.35.129.016390
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №3

2022 წლის 4 მარტი

ქ. ჭიათურა

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (სსმ, 27/12/2021; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016384) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I.

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

30091.934

5526.807

24565.127

 გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

17041.600

0.000

17041.600

 გრანტები

9754.200

6054.383

6054.383

0.000

5526.807

5526.807

0.000

 სხვა  შემოსავლები

8633.500

11342.681

0.000

11342.681

7523.527

0.000

7523.527

 II. ხარჯები

14454.800

19962.383

804.367

19158.016

22019.164

1328.738

20690.426

 შრომის ანაზღაურება

2086.700

2200.820

94.420

2106.400

3528.520

99.000

3429.520

 საქონელი და მომსახურება

1230.900

2033.467

599.947

1433.520

2317.408

846.319

1471.089

 პროცენტი

49.600

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 სუბსიდიები

8765.700

12772.465

100.000

12672.465

13343.200

125.000

13218.200

გრანტები

79.700

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1977.200

2065.940

10.000

2055.940

1765.000

10.000

1755.000

 სხვა ხარჯები

264.900

838.591

0.000

838.591

988.836

248.419

740.417

 III. საოპერაციო სალდო

15800.300

11347.981

5250.016

6097.965

8072.770

4198.069

3874.701

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16879.000

14438.673

5732.935

8705.738

13093.749

8028.195

5065.554

 ზრდა

17026.800

14471.673

5732.935

8738.738

13129.749

8028.195

5101.554

 კლება

147.700

33.000

0.000

33.000

36.000

0.000

36.000

 V. მთლიანი სალდო

-1078.700

-3090.692

-482.919

-2607.773

-5020.979

-3830.126

-1190.853

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1155.500

-3167.292

-482.919

-2684.373

-5097.579

-3830.126

-1267.453

 ზრდა

1180.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

1180.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

2335.800

3167.3

482.9

2684.4

5097.579

3830.126

1267.453

      ვალუტა და დეპოზიტები

2335.800

3167.3

482.9

2684.4

5097.579

3830.126

1267.453

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.800

-76.600

0.000

-76.600

-76.600

0.000

-76.600

 კლება

76.800

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

     საშინაო

76.800

76.600

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

 

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

30402.821

31343.364

6054.383

25288.981

30127.934

5526.807

24601.127

 შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

30091.934

5526.807

24565.127

 არაფინანსური აქტივების კლება

147.700  

33.000

0.000

33.000

36.000

0.000

36.000

 გადასახდელები

  31558.315  

13913.300

0.000

13913.300

35225..513

9356.933

25868.580

 ხარჯები

 

14454.257

  

19962.383

804.367

19158.016

22019.164

1328.738

20690.426

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        17026.774  

14471.673

5732.935

8738.738

13129.749

8028.195

5101.554

 ვალდებულებების კლება

76.784  

76.600    

0.000  

76.600

             76.600  

             0.000  

                76.600  

 ნაშთის ცვლილება

-1155.495

-3167.292

-482.919

-2684.373

-5097.579

-3830.126

-1267.453

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30091.934  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

30091.934

5526.807

24565.127

       გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

17041.600

0.000

17041.600

       გრანტები

9754.200

6054.38

6054.38

0.00

5526.807

5526.807

0.000

       სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.68

0.00

11342.68

7523.527

0.000

7523.527

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17041.600 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

17041.600

0.000

17041.600

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8344.200

10913.300

0.000 

10913.3

13641.600

0.000 

13641.6

      ქონების გადასახადი

3523.200

3000.000

0.000

3000.000

3400.000

0.000

3400.000

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2356.800

1675.00

0.000 

1675.00

2075.000

0.000 

2075.000

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.300

10.000

10.000

 

0.000

10.000

10.000

0.000

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

65.100

65.00

0.00

65.00

65.000

0.000

65.000

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1081.000

1250.00

0.00

1250.00

1250.000

0.000

1250.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5526.807 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

9754.200

6054.370

5526.807  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.000

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9754.200

6054.370

5526.807  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1814.500

639.570

1080.319  

 კაპიტალური ტრანსფერი

7939.700

5414.800

3616.456

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

0.0

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

0.0

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

812.000

სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ. განს. პროგ.

 

 

18.032

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7523.527 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.680

7523.527

 შემოსავლები საკუთრებიდან

6382.300

9192.680

 

5411.127

პროცენტი

174.200

200.000

30.000

 რენტა

6208.000

8992.680

5381.127

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2059.400

2050.000

2017.400

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2059.400

2050.000

2017.400

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.000

0.00

0.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

44.400

35.0

9.400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2006.00

2000.000

2000.000

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

9.100

15.000

8.000

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

124.300

100.000

95.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

67.500

0.000

0.000

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  22019.164 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

14454.800

19962.383

804.367

19158.016

22019.164

1328.738

20690.426

 შრომის ანაზღაურება

2086.700

2200.820

94.420

2106.400

3528.520

99.000

3429.520

 საქონელი და მომსახურება

1230.900

2033.467

599.947

1433.520

2317.408

846.319

1471.089

 პროცენტები

49.600

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 სუბსიდიები

   8765.700

12772.465

100.000

12672.465

13343.200

125.000

13218.200

გრანტები

        0.000

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1977.200

2065.940

10.000

2055.940

1765.000

10.000

1755.000

 სხვა ხარჯები

264.900

838.591

0.000

838.591

988.836

248.419

740.417

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 13093.749 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 13129.749 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 36.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

45.246

133.733

254.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

45.246

133.733

254.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14375.893

12770.511

11501.596

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12156.249

10766.318

8272.981

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

207.159

36.285

318.226

 02 03

    გარე განათება

374.179

0.000

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

307.700

0.000

0.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1330.606

1894.032

2816.718

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

73.876

93.671

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

92.741

495.617

319.477

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3.650

42.000

0.0

 03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

124.000

170.000

03  04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

89.091

329.617

149.477

 04 00

 განათლება

2414.652

24.365

61.324

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

40.081

0.000

0,000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1302.623

4.462

61.324

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1071.948

19.903

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

98.242

1047.447

993.352

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

89.043

1028.648

503.085

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

9.199

18.799

490.267

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

17026.774

14471.673

13129.749


ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

147.700

33.000

36.0

 ძირითადი აქტივები

113.900

25.000

29.0

 არაწარმოებული აქტივები

33.900

6.000

7.0

        მიწა

33.900

6.000

7.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქც. კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3514.753  

3965.133  

5547.509  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3082.153  

3471.433  

4979.139  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3082.153  

3471.433  

4979.139  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

          0.0   

350.000  

370.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

           0.0 

                       127.700   

                   127.800  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7.000

70.570

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12744.001  

13150.318  

10446.681

 7.4 5

 ტრანსპორტი

12744.001

              13150.318  

                   10077.372    

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12744.001

13150.318  

                   7903.672    

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

2173.700

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.000

0.000

369.309

 7.5

 გარემოს დაცვა

1413.883  

2328.617

2119.477

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1413.883  

                 2328.617  

2119.477

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2947.573  

3782.584  

4877.081

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 307.700  

650891

548.466

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

652.113    

753.285

958.226

 7.6 4

 გარე განათება

655.932 

410.500

460.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1331.828  

1967.908  

      2910.389

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

167.078

192.920

185.700  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

128.186  

145.000

157.700

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

38.892

47.920

28.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3393.444  

4700.412  

4755.152  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1358.692  

1809.500  

                 1307.000   

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1832.826  

1980.000  

2064.800

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

133.130  

150.000  

110.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

68.796

760.912

1273.352

 7.9

 განათლება

5643.871  

4348.732  

5386.643  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2868.808

3750.000  

4500.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1472.440

594.270    

825.319

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0    

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

1302.623

4.462    

61.324

 7 10

 სოციალური დაცვა

1733.712  

2050.940  

1907.270

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

899.093  

912.900  

1038.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

729.353

732.900

848.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

168.750

180.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

22.500  

25.000  

26.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

508.450  

640.540  

      412.770  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

164.169  

242.500  

252.500

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

139.500

230.000

178.000

 

 სულ

31558.315           

 34510.656  

35225.513  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 5020.979 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8048.029 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

15800.300  

11347.981  

8048.029  

 მთლიანი სალდო

-1078.700  

-3090.692  

-5020.979

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 5097.579 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1155.500

-3167.292  

-5097.579

 ზრდა

0.0

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

2335.800

3167.292   

5097.579  

        ვალუტა და დეპოზიტი

2335.800

                  3167.292  

5097.579  

 

ფინანსური აქტივების კლება 5097.579 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

8272.981     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

7252.045     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

 

N

დასახელება

ცენტარალური ბიუჯეტით

სულ ღირებულება

 

სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

91769

 1.  

სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

9859

4216

 1.  

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

8772

4022

 1.  

სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

123076

 1.  

სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

23133

 1.  

სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

7031

5371

 1.  

სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

23199

 1.  

სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

33012

 1.  

სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

32777

 1.  

სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

96857

 1.  

სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

102266

 1.  

სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

103577

 1.  

სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

28455

 1.  

სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

42500

 1.  

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

423261

69109

 1.  

სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

191210

91750

 1.  

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

338607

34750

 1.  

სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

14171

 1.  

სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

0

133130

 1.  

სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები ღელის უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

138467

 1.  

სოფელ სალიეთში რაული მოდებაძის სახლისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

81580

 1.  

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მობეტონება

0

32000

 1.  

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია

0

40432

 1.  

სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

0

203393

 1.  

სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის აღდგენა

0

53719

 1.  

სოფელ კაცხში ორ მონაკვეთზე ჩიხელიძეების უბნის და მოედნიდან სერის უბნამდე მისასვლელი  გზის მშენებლობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

1289704

2500

 1.  

სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია

200000

0

 1.  

სოფელ ზოდში საჯარო სკოლის გზის რეაბილიტაცია

108144

0

 1.  

სოფელ ზოდში გიორგაძეების 800მ საუბნო გზის მოწყობა

222160

0

 1.  

სოფელ პერევისაში კვანტალიანები- ცხადაძეების უბანში გზის მოწყობა

150000

0

 1.  

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარის  და ეზოების მოწყობა

200000

0

 1.  

ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები

300000

0

 1.  

სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილების-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

343

2328

 1.  

ზოდი-ზედუნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

18938

0

 1.  

კაცხში სვეტთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

413411

0

 1.  

სოფელ ჭილოვანში ცენტრალური გზიდან სასაფლაოსა და ხახიჩას  უბნის მიმართულებით  გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

0

37346

 1.  

სოფელ რგანში ქეშელეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

68367

 1.  

სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია 

0

41129

 1.  

ნიგოზეთში კურტანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

50000

 1.  

ვაჭევში ჩიტიშვილების გზის რეაბილიტაცია

0

44507

 1.  

სოფ. საკურწეში ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

0

21264

 1.  

სოფ. კაცხში ხვადაბუნის გზის რეაბილიტაცია

0

33712

 1.  

სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბანში ქუჩა #13-ის გზის რეაბილიტაცია 

0

52255

 1.  

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი  გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50576

 1.  

სოფ. ცხრუკვეთის და სოფ. სკინდორის დამაკავშირებელი 3,2კმ გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50115

 1.  

სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

28181

 1.  

სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის გზის რეაბილიტაცია 

0

37520

 1.  

სოფ. ბუნიკაურში ზურა ბარათაშვილის სახლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

0

33769

 1.  

სოფ. თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში  70 მეტრი გზის რეაბილიტაცია 

0

22797

 1.  

სოფ. თაბაგრებში ჭიკინეების უბანში 70მეტრი გზის რეაბილიტაცია 

0

29743

 1.  

სოფ. თაბაგრებში ცენტრალური  შესასვლელი 100 მეტრი გზის რეაბილიტაცია

0

41307

 1.  

სოფ. ბერეთისაში გეორგების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50000

 1.  

სოფ. ხრეითსი ჯაფარიძეები-ჯავახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

0

85512

 1.  

სოფ. ზოდში ჭიღლაძეების (ყვიჩორლეების) უბანში გზის რეაბილიტაცია

0

15884

 1.  

სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

40621

 1.  

სოფელ რგანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

0

118749

 1.  

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50000

 1.  

სოფ. ბერეთისაში ნოზაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

50000

 1.  

საზედამხედველო ხარჯი

0

300000

 1.  

თანადაფინანსების ხარჯი

0

342242

 1.  

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

0

5000

 1.  

სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების  უბანში მიასასვლელი   500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

0

1800

 1.  

სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები

0

1200

 1.  

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

649

 1.  

ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

944

 1.  

სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

708

 1.  

სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე  გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

708

 1.  

სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

708

 1.  

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1770

 1.  

სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1770

 1.  

სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ პერევისაში წერეთლების  უბნიდან ეკლესიასთან ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

767

 1.  

სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე  გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ  ითხვისში ბიბიაშვილების  უბანში საუბნო გზის  სარეაბილიტაციო მონაკვეთი  500 გრძ.მ.-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

944

 1.  

სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

5428

 1.  

სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

708

 1.  

ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის   მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან  1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1298

 1.  

სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე  გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1294

 1.  

სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე  გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

708

 1.  

სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

472

 1.  

სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600  გრძ.მ-ზე   მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1062

 1.  

სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1180

 1.  

სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

708

 1.  

სოფელ პერევისაში  ცხადაძეების უბანში  300მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

 1.  

სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

1888

 1.  

სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

944

 1.  

სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

0

590

123

ჭიათურა-საჩხერის გზატკეცილზე (მღვიმევის მონასტერთან) საპარკინგე ადგილის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები

0

1000

124

სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის დარჩენილი მონაკვეთის საპროექტო სამუშაოები

0

1000

 

სულ   ჯამიში

3881440

3370605

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 04

0.767

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება.  აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება  სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია)

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 05

369.309

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე და საჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოებისა და ღობეების მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)   საევე საპროექტო სამუშაოები ჩატარდება სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე ლამარას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს  და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). ჭიათურაში კოსტავას ქუჩაზე სბავშვო ბაღის მიმდებარედ არსებული მინი სპორტული მოედნის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (ტენდერი არის გამოცხადებულია)  ჭიათურაში საბჭოს ქუჩა მეორე შესახვევი გიორგი ციცივიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა. აღმაშენებლის N199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი N5 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის  40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე,    სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის,   მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან  სარდენი კედლის,  სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის  სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გაიცემა გასული წლის დაკავებული 2.5% თანხა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 06

650.860

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს როგორ ცენტრალური ასევე  ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც  ხმარდება  პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას.  აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარულების საფუძველძე შემდეგი სამუშაოები: ქალაქ ჭიათურაში ყაზბეგის ქუჩაზე გედების ტბისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ხელშეკრულება გაფორმებულია) ქ. ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)  ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით: ქ. ჭიათურაში ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს  და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს).   ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის, და მაღაროელთა მოედნის რეაბილიტაციის   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

640.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
 

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

640.0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 02 02

318.226

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება  სოფ. წინსოფელში, სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

460.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

460.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

2173.7    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).არნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს  გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

2173.7    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

548.466    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:

1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

 2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.

3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

548.466    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის,  ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N17-ში, ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N13-ში  და ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია ზემოთ აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს.  ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

2816.718    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება  სკვერების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

1984.193    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენა-გამწვანება,  ასევე ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქ. N 1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მოეწყობა ქ. ჭიათურაში წერეთლის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრიაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა   ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების,  ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის, ჭიათურაში ჭიღლაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში სიგულდას სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 02

832.525

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად სოფელ მერევში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. მიმდინარე წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, 812000 ლარის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 08

93.671

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფელ ზედა ბერეთისაში შემოღობვის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).  ასევე განხორციელდება სოფელ ითხვისში მახათაძეები -გოგატიშვილების უბნის სასაფლაოს შემოღობვა.  ზედამხედველობას განახორციელებს საინჟინრო მონიტორინგი.

 

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1800.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.
 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალუ

რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 03

 170.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  დამატებით  განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება  საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა.
 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

149.477

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია, . სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.   ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გოგებაშვილის I შეს N15-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა. სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს  მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან  სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის გაგრძელებაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში 9 აპრილისქუჩაზე სანიაღვრე არხის საპროექტო სამუშაოები.

 

მუხლი 15.

განათლება 04 00

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                          

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

4500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

    

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

61.324

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბერეთისის საბავშვო ბაღის  განყოფილების შენობის ფასადის და შიდა კარებების მოწყობა, სოფელ სვერის საბავშვო ბაღის   განყოფილრბის შენობის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობა, სოფელ უსახელოს საბავშვო ბაღის   განყოფილების შენობის შიდა კარებების მოწყობა, სოფელ წირქვალის საბავშვო ბაღის   განყოფილების შენობის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობა და სოფელ რგანის საბავშვო ბაღის  განყოფილების  შენობის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

825.319

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 14.01.2022 წლის №51 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

 

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1990.085

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა


ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1307.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა


ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

700.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

467.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 11 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

320.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

180.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

503.085

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა,  ქ. ჭიათურაში მე-3 საჯარო სკოლასთან მინი სტადიონის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის,  უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის და თემურ მაღრაძის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

2665.067

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

2064.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

319.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

205.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

115.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

315.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1080.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს და 26 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - 223 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106  მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რიტუალების სახლი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ რიტუალების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

490.267

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  განხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ბარგლებში ქ. ჭიათურაში ქორწინების სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,  და ქ. ჭიათურაში კულტურის სახლის ტერიტორიაზე სკეიდბორდის სავარჯიშო მოედნისა და სკვერის მოწყობა  (ხელშეკრულებები გაფორმებულია). განხორციელდება საზედამხედველო სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;

 

მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

157.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

28.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

1038.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

46.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

210.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

63.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

26.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

412.770

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

110.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

140.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

62.770

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

78.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

 

თავი III. ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

31,558.315

8,573.873

22,984.442

34,510.656

6,537.302

27,973.354

35,225.513

9,356.933

25,868.580

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,754.130

0.000

1,754.130

1,864.000

0.000

1,864.000

1,911.000

0.000

1,911.000

 

ხარჯები

14,454.757

595.559

13,859.198

19,962.383

804.367

19,158.016

22,019.164

1,328.738

20,690.426

 

შრომის ანაზღაურება

2,086.697

91.600

1,995.097

2,200.820

94.420

2,106.400

3,528.520

99.000

3,429.520

 

საქონელი და მომსახურება

1,230.937

400.023

830.914

2,033.467

599.947

1,433.520

2,317.408

846.319

1,471.089

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 

სუბსიდიები

8,765.680

97.936

8,667.744

12,772.465

100.000

12,672.465

13,343.200

125.000

13,218.200

 

გრანტები

79.672

0.000

79.672

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,977.244

6.000

1,971.244

2,065.940

10.000

2,055.940

1,765.000

10.000

1,755.000

 

სხვა ხარჯები

264.918

0.000

264.918

838.591

0.000

838.591

988.836

248.419

740.417

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,026.774

7,978.314

9,048.460

14,471.673

5,732.935

8,738.738

13,129.749

8,028.195

5,101.554

 

ძირითადი აქტივები

17,026.774

7,978.314

9,048.460

14,471.673

5,732.935

8,738.738

13,129.749

8,028.195

5,101.554

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,514.753

104.218

3,410.535

3,956.133

120.000

3,836.133

5,547.509

120.000

5,427.509

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200.000

0.000

200.000

172.000

0.000

172.000

199.000

0.000

199.000

 

ხარჯები

3,392.723

104.218

3,288.505

3,745.800

120.000

3,625.800

5,216.909

120.000

5,096.909

 

შრომის ანაზღაურება

2,086.697

91.600

1,995.097

2,200.820

94.420

2,106.400

3,528.520

99.000

3,429.520

 

საქონელი და მომსახურება

800.288

12.618

787.670

1,381.180

25.580

1,355.600

1,414.089

21.000

1,393.089

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

24.562

0.000

24.562

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

243.532

0.000

243.532

15.000

0.000

15.000

18.000

0.000

18.000

 

სხვა ხარჯები

188.035

0.000

188.035

97.700

0.000

97.700

180.100

0.000

180.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

254.000

0.000

254.000

 

ძირითადი აქტივები

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

254.000

0.000

254.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,082.153

104.218

2,977.935

3,471.433

120.000

3,351.433

4,979.139

120.000

4,859.139

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200.000

0.000

200.000

172.000

0.000

172.000

199.000

0.000

199.000

 

ხარჯები

2,960.123

104.218

2,855.905

3,337.700

120.000

3,217.700

4,725.139

120.000

4,605.139

 

შრომის ანაზღაურება

2,086.697

91.600

1,995.097

2,200.820

94.420

2,106.400

3,528.520

99.000

3,429.520

 

საქონელი და მომსახურება

665.770

12.618

653.152

1,024.180

25.580

998.600

973.519

21.000

952.519

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

24.562

0.000

24.562

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.332

0.000

21.332

15.000

0.000

15.000

18.000

0.000

18.000

 

სხვა ხარჯები

112.153

0.000

112.153

97.700

0.000

97.700

180.100

0.000

180.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

254.000

0.000

254.000

 

ძირითადი აქტივები

45.246

0.000

45.246

133.733

0.000

133.733

254.000

0.000

254.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

630.504

0.000

630.504

701.400

0.000

701.400

1,124.980

0.000

1,124.980

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.000

 

27.000

0.000

 

0.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

625.960

0.000

625.960

686.400

0.000

686.400

1,101.980

0.000

1,101.980

 

შრომის ანაზღაურება

441.060

0.000

441.060

440.000

0.000

440.000

803.880

0.000

803.880

 

საქონელი და მომსახურება

108.830

0.000

108.830

162.400

0.000

162.400

141.000

0.000

141.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

 

0.000

0.000

   
 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სხვა ხარჯები

76.070

0.000

76.070

82.000

0.000

82.000

155.100

0.000

155.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.544

0.000

4.544

15.000

0.000

15.000

23.000

0.000

23.000

 

ძირითადი აქტივები

4.544

0.000

4.544

15.000

0.000

15.000

23.000

0.000

23.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,340.959

0.000

2,340.959

2,612.533

0.000

2,612.533

3,650.319

0.000

3,650.319

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.000

 

162.000

161.000

 

161.000

161.000

 

161.000

 

ხარჯები

2,223.473

0.000

2,223.473

2,519.600

0.000

2,519.600

3,424.319

0.000

3,424.319

 

შრომის ანაზღაურება

1,554.037

0.000

1,554.037

1,666.400

0.000

1,666.400

2,563.600

0.000

2,563.600

 

საქონელი და მომსახურება

537.850

0.000

537.850

825.500

0.000

825.500

795.719

0.000

795.719

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

პროცენტი

49.609

0.000

49.609

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

გრანტები

24.562

0.000

24.562

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.332

0.000

21.332

12.000

0.000

12.000

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

36.083

0.000

36.083

15.700

0.000

15.700

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.702

0.000

40.702

92.933

0.000

92.933

226.000

0.000

226.000

 

ძირითადი აქტივები

40.702

0.000

40.702

92.933

0.000

92.933

226.000

0.000

226.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

110.690

104.218

6.472

157.500

120.000

37.500

203.840

120.000

83.840

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

110.690

104.218

6.472

131.700

120.000

11.700

198.840

120.000

78.840

 

შრომის ანაზღაურება

91.600

91.600

0.000

94.420

94.420

0.000

161.040

99.000

62.040

 

საქონელი და მომსახურება

19.090

12.618

6.472

36.280

25.580

10.700

36.800

21.000

15.800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

1.000

0.000

1.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

25.800

0.000

25.800

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

25.800

0.000

25.800

5.000

0.000

5.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

0.000

0.000

477.700

0.000

477.700

497.800

0.000

497.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

401.100

0.000

401.100

421.200

0.000

421.200

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

350.000

0.000

350.000

370.000

0.000

370.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

270.000

0.000

270.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

270.000

0.000

270.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

270.000

0.000

270.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.000

0.000

0.000

127.700

0.000

127.700

127.800

0.000

127.800

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

51.1

0.0

51.1

51.2

0.0

51.2

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

2.500

0.000

2.500

7.000

0.000

7.000

70.570

0.000

70.570

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

2.500

0.000

2.500

7.000

0.000

7.000

70.570

0.000

70.570

 

საქონელი და მომსახურება

2.500

0.000

2.500

7.000

0.000

7.000

70.570

0.000

70.570

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

430.100

0.000

430.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

430.100

0.000

430.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

132.018

0.000

132.018

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

222.2

0.0

222.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

75.882

0.000

75.882

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15,691.574

6,410.756

9,280.818

16,932.902

5,603.023

11,329.879

15,323.762

7,792.606

7,531.156

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.000

0.000

97.000

158.000

0.000

158.000

158.000

0.000

158.000

 

ხარჯები

1,315.681

0.000

1,315.681

4,162.391

0.000

4,162.391

3,822.166

248.419

3,573.747

 

სუბსიდიები

1,314.459

0.000

1,314.459

3,511.500

0.000

3,511.500

3,273.700

0.000

3,273.700

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

650.891

0.000

650.891

548.466

248.419

300.047

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,375.893

6,410.756

7,965.137

12,770.511

5,603.023

7,167.488

11,501.596

7,544.187

3,957.409

 

ძირითადი აქტივები

14,375.893

6,410.756

7,965.137

12,770.511

5,603.023

7,167.488

11,501.596

7,544.187

3,957.409

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,156.249

5,614.585

6,541.664

10,766.318

4,754.443

6,011.875

8,272.981

4,742.973

3,530.008

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,156.249

5,614.585

6,541.664

10,766.318

4,754.443

6,011.875

8,272.981

4,742.973

3,530.008

 

ძირითადი აქტივები

12,156.249

5,614.585

6,541.664

10,766.318

4,754.443

6,011.875

8,272.981

4,742.973

3,530.008

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

10,711.086

5,175.467

5,535.619

10,456.840

4,739.691

5,717.149

7,252.045

3,881.440

3,370.605

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,711.086

5,175.467

5,535.619

10,456.840

4,739.691

5,717.149

7,252.045

3,881.440

3,370.605

 

ძირითადი აქტივები

10,711.086

5,175.467

5,535.619

10,456.840

4,739.691

5,717.149

7,252.045

3,881.440

3,370.605

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

86.752

0.000

86.752

6.649

0.000

6.649

0.767

0.000

0.767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.752

0.000

86.752

6.649

0.000

6.649

0.767

0.000

0.767

 

ძირითადი აქტივები

86.752

0.000

86.752

6.649

0.000

6.649

0.767

0.000

0.767

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

542.086

439.118

102.968

117.552

14.752

102.800

369.309

274.134

95.175

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542.086

439.118

102.968

117.552

14.752

102.800

369.309

274.134

95.175

 

ძირითადი აქტივები

542.086

439.118

102.968

117.552

14.752

102.800

369.309

274.134

95.175

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

816.325

0.000

816.325

185.277

0.000

185.277

650.860

587.399

63.461

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816.325

0.000

816.325

185.277

0.000

185.277

650.860

587.399

63.461

 

ძირითადი აქტივები

816.325

0.000

816.325

185.277

0.000

185.277

650.860

587.399

63.461

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

652.113

20.752

631.361

753.285

0.000

753.285

958.226

302.314

655.912

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.000

0.000

41.000

46.000

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

 

ხარჯები

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

640.000

0.000

640.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

640.000

0.000

640.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

318.226

302.314

15.912

 

ძირითადი აქტივები

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

318.226

302.314

15.912

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

640.000

0.000

640.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.000

 

41.000

46.000

 

46.000

46.000

 

46.000

 

ხარჯები

444.954

0.000

444.954

717.000

0.000

717.000

640.000

0.000

640.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

444.954

 

444.954

717.000

 

717.000

640.000

 

640.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

318.226

302.314

15.912

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

318.226

302.314

15.912

 

ძირითადი აქტივები

207.159

20.752

186.407

36.285

0.000

36.285

318.226

302.314

15.912

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

655.932

0.000

655.932

410.500

0.000

410.500

460.000

0.000

460.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

0.000

7.000

7.000

0.000

7.000

7.000

0.000

7.000

 

ხარჯები

281.753

0.000

281.753

410.500

0.000

410.500

460.000

0.000

460.000

 

სუბსიდიები

281.753

0.000

281.753

410.500

0.000

410.500

460.000

0.000

460.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374.179

0.000

374.179

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

374.179

0.000

374.179

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

282.953

0.000

282.953

410.500

0.000

410.500

460.000

0.000

460.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

 

7.000

7.000

 

7.000

7.000

 

7.000

 

ხარჯები

281.753

0.000

281.753

410.500

0.000

410.500

460.000

0.000

460.000

 

სუბსიდიები

281.753

 

281.753

410.500

 

410.500

460.000

 

460.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

372.979

0.000

372.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.979

0.000

372.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

373.0

0.0

373.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

587.752

0.000

587.752

2,384.000

0.000

2,384.000

2,173.700

0.000

2,173.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.000

0.000

49.000

105.000

0.000

105.000

105.000

0.000

105.000

 

ხარჯები

587.752

0.000

587.752

2,384.000

0.000

2,384.000

2,173.700

0.000

2,173.700

 

სუბსიდიები

587.752

0.000

587.752

2,384.000

0.000

2,384.000

2,173.700

0.000

2,173.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

0.000

0.000

0.000

2,384.000

0.000

2,384.000

2,173.700

0.000

2,173.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.000

 

49.000

105.000

 

105.000

105.000

 

105.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

2,384.000

0.000

2,384.000

2,173.700

0.000

2,173.700

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

2,384.000

 

2,384.000

2,173.700

 

2,173.700

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

587.752

0.000

587.752

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

587.752

0.000

587.752

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

587.752

 

587.752

0.000

   

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

99.744

0.000

99.744

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.744

0.000

99.744

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

99.744

0.000

99.744

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

207.956

0.000

207.956

650.891

0.000

650.891

548.466

248.419

300.047

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

650.891

0.000

650.891

548.466

248.419

300.047

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

650.891

0.000

650.891

548.466

248.419

300.047

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.956

0.000

207.956

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

25.500

0.000

25.500

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

25.500

0.000

25.500

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

25.500

0.000

25.500

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

0.000

0.000

0.000

96.720

0.000

96.720

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

96.720

0.000

96.720

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

96.720

0.000

96.720

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

207.956

0.000

207.956

528.671

0.000

528.671

548.466

248.419

300.047

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

528.671

0.000

528.671

548.466

248.419

300.047

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

528.671

0.000

528.671

548.466

248.419

300.047

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.956

0.000

207.956

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

207.956

0.000

207.956

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,331.828

775.419

556.409

1,894.032

848.580

1,045.452

2,816.718

2,498.900

317.818

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.222

0.000

1.222

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,330.606

775.419

555.187

1,894.032

848.580

1,045.452

2,816.718

2,498.900

317.818

 

ძირითადი აქტივები

1,330.6

775.4

555.2

1,894.0

848.6

1,045.5

2,816.718

2,498.900

317.818

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

343.193

0.000

343.193

695.452

0.000

695.452

1,984.193

1,675.946

308.247

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.193

0.000

343.193

695.452

0.000

695.452

1,984.193

1,675.946

308.247

 

ძირითადი აქტივები

343.2

0.0

343.2

695.452

0.000

695.452

1,984.193

1,675.946

308.247

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

988.635

775.419

213.216

1,198.580

848.580

350.000

832.525

822.954

9.571

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

987.413

775.419

211.994

1,198.580

848.580

350.000

832.525

822.954

9.571

 

ძირითადი აქტივები

987.413

775.419

211.994

1,198.580

848.580

350.000

832.525

822.954

9.571

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.000

0.000

0.000

73.876

0.000

73.876

93.671

0.000

93.671

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

 

0.000

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

73.876

0.000

73.876

93.671

0.000

93.671

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

73.876

0.000

73.876

93.671

0.000

93.671

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,413.883

84.636

1,329.247

2,328.617

0.000

2,328.617

2,119.477

0.000

2,119.477

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

217.000

0.000

217.000

217.000

0.000

217.000

 

ხარჯები

1,321.142

0.000

1,321.142

1,833.000

0.000

1,833.000

1,800.000

0.000

1,800.000

 

სუბსიდიები

1,321.142

0.000

1,321.142

1,833.000

0.000

1,833.000

1,800.000

0.000

1,800.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.741

84.636

8.105

495.617

0.000

495.617

319.477

0.000

319.477

 

ძირითადი აქტივები

92.741

84.636

8.105

495.617

0.000

495.617

319.477

0.000

319.477

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,324.792

0.000

1,324.792

1,875.000

0.000

1,875.000

1,800.000

0.000

1,800.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.000

 

196.000

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

1,321.142

0.000

1,321.142

1,833.000

0.000

1,833.000

1,800.000

0.000

1,800.000

 

სუბსიდიები

1,321.142

 

1,321.142

1,833.000

 

1,833.000

1,800.000

 

1,800.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.650

0.000

3.650

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.650

0.000

3.650

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

170.000

0.000

170.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

124.000

0.000

124.000

170.000

0.000

170.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

124.000

0.000

124.000

170.000

0.000

170.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

89.091

84.636

4.455

329.617

0.000

329.617

149.477

0.000

149.477

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.091

84.636

4.455

329.617

0.000

329.617

149.477

0.000

149.477

 

ძირითადი აქტივები

89.091

84.636

4.455

329.617

0.000

329.617

149.477

0.000

149.477

04 00

განათლება

5,643.871

1,870.327

3,773.544

4,348.732

592.180

3,756.552

5,386.643

825.319

4,561.324

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

702.000

0.000

702.000

707.000

0.000

707.000

707.000

0.000

707.000

 

ხარჯები

3,229.219

387.405

2,841.814

4,324.367

574.367

3,750.000

5,325.319

825.319

4,500.000

 

საქონელი და მომსახურება

387.405

387.405

0.000

574.367

574.367

0.000

825.319

825.319

0.000

 

სუბსიდიები

2,828.727

0.000

2,828.727

3,750.000

0.000

3,750.000

4,500.000

0.000

4,500.000

 

სხვა ხარჯები

8.087

0.000

8.087

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,414.652

1,482.922

931.730

24.365

17.813

6.552

61.324

0.000

61.324

 

ძირითადი აქტივები

2,414.652

1,482.922

931.730

24.365

17.813

6.552

61.324

0.000

61.324

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,868.808

0.000

2,868.808

3,750.000

0.000

3,750.000

4,500.000

0.000

4,500.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

702.000

 

702.000

707.000

 

707.000

707.000

 

707.000

 

ხარჯები

2,828.727

0.000

2,828.727

3,750.000

0.000

3,750.000

4,500.000

0.000

4,500.000

 

სუბსიდიები

2,828.727

 

2,828.727

3,750.000

 

3,750.000

4,500.000

 

4,500.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.081

0.000

40.081

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

40.081

0.000

40.081

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,302.623

436.604

866.019

4.462

0.000

4.462

61.324

0.000

61.324

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,302.623

436.604

866.019

4.462

0.000

4.462

61.324

0.000

61.324

 

ძირითადი აქტივები

1,302.623

436.604

866.019

4.462

0.000

4.462

61.324

0.000

61.324

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,472.440

1,433.723

38.717

594.270

592.180

2.090

825.319

825.319

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

400.492

387.405

13.087

574.367

574.367

0.000

825.319

825.319

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

387.405

387.405

0.000

574.367

574.367

0.000

825.319

825.319

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

   
 

გრანტები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

8.087

0.000

8.087

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,071.948

1,046.318

25.630

19.903

17.813

2.090

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1,071.948

1,046.318

25.630

19.903

17.813

2.090

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,393.444

0.000

3,393.444

4,700.412

112.099

4,588.313

4,755.152

484.008

4,271.144

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

545.130

0.000

545.130

591.000

0.000

591.000

611.000

0.000

611.000

 

ხარჯები

3,295.202

0.000

3,295.202

3,652.965

0.000

3,652.965

3,761.800

0.000

3,761.800

 

საქონელი და მომსახურება

3.130

0.000

3.130

30.000

0.000

30.000

50.000

0.000

50.000

 

სუბსიდიები