„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №520 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №520 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 167
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/04/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/04/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 15/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010120000.10.003.023378
167
01/04/2022
ვებგვერდი, 05/04/2022
010120000.10.003.023378
„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №520 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №167

2022 წლის 1 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №520 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №520 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 02/09/2014, 010120000.10.003.018140) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული წესის:

1. მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

2. მე-6 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

3. მე-7 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

4. მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

5. მე-9 მუხლის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ე) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

ბ) „გ“ ქვეპუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.გ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

გ) „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ.ე) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

6. მე-10 მუხლის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ე) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

7. მე-11 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

ბ) მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

8. 122 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

ბ) მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

9. 123 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

ბ) მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“;

გ) მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3/4, ელექტრონული ფორმით;“.

10. მე-16 მუხლის  მე-3  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ელექტრონული ფორმით განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში საქართველოში ბინადრობის ნებართვის განხილვისთვის საჭირო დოკუმენტები, გარდა ფოტოსურათისა, ასევე უნდა იქნეს წარდგენილი მატერიალური ფორმით.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 15 აპრილიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.