ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/05/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.113.016468
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
29/04/2022
ვებგვერდი, 02/05/2022
010250000.35.113.016468
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (02/05/2022 - 24/01/2023)

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2022 წლის 29 აპრილი

ქ. ოზურგეთი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის ,,გ.ბ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების, ,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, 29-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და დამტკიცდეს მერიის საშტატო ნუსხა დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
შრომითი ხელშეკრულებებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები განისაზღვრება შესაბამისი ხელშეკრულებით.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 2 მაისიდან, გარდა ამ დადგენილების დანართით განსაზღვრული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობებისა.
მუხლი 4
ამ დადგენილების დანართით განსაზღვრული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები ამოქმედდეს 2022 წლის 1 ივნისიდან.
მუხლი 5
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) 2022 წლის 2 მაისიდან „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N21 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 03/12/2019, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250000.35.113.016401), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების ნაწილში.

ბ) 2022 წლის 1 ივნისიდან „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N21 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 03/12/2019, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250000.35.113.016401), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის ნაწილში.


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩიადანართი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და მერიის საშტატო ნუსხა

 

N

თანამდებობის დასახელება

იერარქიული რანგი

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

1

მერი

პოლიტიკური თანამდებობა

1

4 950

2

მერის პირველი მოადგილე

პოლიტიკური თანამდებობა

1

3 850

3

მერის მოადგილე

პოლიტიკური თანამდებობა

2

3 520

4

ადმინისტრაციის უფროსი

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

5

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

6

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

7

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

8

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

9

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

10

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

11

სამსახურებრივი ინსპექტირებისა და დისციპლინური წარმოების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

12

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

13

საქმისწარმოების და არქივის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

14

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

15

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

16

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

17

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

18

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

19

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

20

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

21

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

22

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

23

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორია

1

825

24

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია

1

715

25

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

26

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

27

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

28

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია

1

715

29

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორია

1

715

30

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახურის უფროსი

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

31

განათლების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

32

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

33

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

34

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

35

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

36

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

37

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

38

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

39

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

40

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

41

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

42

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

43

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

44

არქიტექტურის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

45

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

46

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

47

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

48

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

49

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

50

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

51

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

52

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

53

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

54

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

55

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

56

ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

57

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

58

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორია

1

825

59

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

60

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

61

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

62

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

63

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

64

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

65

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

66

საინვესტიციო პროექტების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

67

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

68

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

69

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

70

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

71

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

72

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

73

საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

74

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

75

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

76

სახაზინო და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

77

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

78

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

79

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

80

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

81

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

82

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

83

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

84

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

85

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

86

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

87

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

88

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

89

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

90

შიდა აუდიტის სამსახური

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

91

მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

92

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

93

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

94

შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

95

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

96

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის უფროსი

პირველი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2 200

97

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

98

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

99

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

100

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

101

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

102

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

103

უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორია

1

880

104

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების განყოფილების უფროსი

მეორე რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1 540

105

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის პირველი კატეგორია

1

1210

106

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მეორე კატეგორია

1

1100

107

 უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

108

უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგის მესამე კატეგორია

1

990

ჯამი:

109

 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანამდებობები

1

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება

30

 

1700

2

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ადმინისტრაციულ ერთეულში

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება

60

850

1

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

შრომითი ხელშეკრულება

20