,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/06/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/06/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.118.016343
19
09/06/2022
ვებგვერდი, 10/06/2022
190020020.35.118.016343
,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ონის მუნიციპალიტეტი
 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2022 წლის 9 ივნისი

ქ. ონი

 

 

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად,  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.118.016322) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებაჩანა მარკოიშვილიდანართი

თავი I
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

18,341.8

20,367.9

13,665.7

6,702.2

13,733.8

7,190.0

6,543.8

 გადასახადები

4,403.5

5,714.2

0.0

5,714.2

6,113.8

0.0

6,113.8

 გრანტები

13,699.8

14,162.7

13,657.7

505.0

7,310.0

7,190.0

120.0

 სხვა  შემოსავლები

238.6

491.0

8.0

483.0

310.0

0.0

310.0

 II. ხარჯები

4,573.0

4,272.2

182.5

4,089.7

6,514.7

518.0

5,996.7

 შრომის ანაზღაურება

1,150.3

1,255.7

0.0

1,255.7

2,150.2

0.0

2,150.2

 საქონელი და მომსახურება

1,650.2

1,543.4

124.0

1,419.4

2,513.1

459.8

2,053.3

 პროცენტი

36.0

28.8

0.0

28.8

21.6

0.0

21.6

 სუბსიდიები

764.5

901.1

0.0

901.1

1,225.0

0.0

1,225.0

 გრანტები

           3.9  

            -    

            -    

            -    

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

229.5

148.2

0.2

148.0

198.8

53.0

145.8

 სხვა ხარჯები

738.7

395.1

58.3

336.8

406.1

5.2

400.9

 III. საოპერაციო სალდო

13,768.8

16,095.7

13,483.3

2,612.4

7,219.0

6,671.9

547.1

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,864.3

12,489.3

11,708.0

781.2

13,418.7

10,566.1

2,852.6

 ზრდა

11,881.2

13,103.7

11,708.0

1,395.6

13,511.4

10,566.1

2,945.3

 კლება

16.9

614.4

0.0

614.4

92.7

0.0

92.7

 V. მთლიანი სალდო

1,904.5

3,606.4

1,775.2

1,831.2

-6,199.7

-3,894.2

-2,305.5

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,848.9

3,550.8

1,775.2

1,775.6

-6,255.3

-3,894.2

-2,361.1

 ზრდა

108.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

108.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

-1,740.5

-3,550.8

-1,775.2

-1,775.6

6,255.3

3,894.2

2,361.1

      ვალუტა და დეპოზიტები

-1,740.5

-3,550.8

-1,775.2

-1,775.6

6,255.3

3,894.2

2,361.1

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

 კლება

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

     საშინაო

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

           სესხები

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

   18,358.7  

   20,982.3  

  13,665.7  

   7,316.6  

  13,826.5  

   7,190.0  

   6,636.5  

 შემოსავლები

   18,341.8  

   20,367.9  

  13,665.7  

   6,702.2  

  13,733.8  

   7,190.0  

   6,543.8  

 არაფინანსური აქტივების კლება

         16.9  

       614.4  

           -    

      614.4  

        92.7  

           -    

        92.7  

 ვალდებულებების ზრდა

            -    

            -    

           -    

           -    

           -    

           -    

           -    

 გადასახდელები

   16,509.7  

   17,431.5  

  11,890.5  

   5,541.0  

  20,081.7  

  11,084.1  

   8,997.6  

 ხარჯები

    4,573.0  

    4,272.2  

      182.5  

   4,089.7  

   6,514.7  

      518.0  

   5,996.7  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   11,881.2  

   13,103.7  

  11,708.0  

   1,395.6  

  13,511.4  

  10,566.1  

   2,945.3  

 ვალდებულებების კლება

         55.6  

         55.6  

           -    

        55.6  

        55.6  

           -    

        55.6  

 ნაშთის ცვლილება

    1,848.9  

    3,550.8  

   1,775.2  

   1,775.6  

-  6,255.3  

-  3,894.2  

-  2,361.1  

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 13,733.8  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

18,341.8

20,367.9

13,665.7

6,702.2

13,733.8

7,190.0

6,543.8

       გადასახადები

4,403.5

5,714.2

0.0

5,714.2

6,113.8

0.0

6,113.8

      გრანტები

13,699.8

14,162.7

13,657.7

505.0

7,310.0

7,190.0

120.0

       სხვა შემოსავლები

238.6

491.0

8.0

483.0

310.0

0.0

310.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6,113.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

4,403.5

5,714.2

0.0

5,714.2

6,113.8

0.0

6,113.8

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

4,135.8

5,155.3

0.0

5,155.3

5,613.8

0.0

5,613.8

      ქონების გადასახადი

267.6

558.9

0.0

558.9

500.0

0.0

500.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

224.9

512.8

0.0

512.8

492.0

0.0

492.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.2

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

19.0

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

      სასოფლო სამეურნეო ნიშნულების მიწაზე

11.4

12.6

0.0

12.6

1.0

0.0

1.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

12.2

21.3

0.0

21.3

7.0

0.0

7.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7,310.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გრანტები

13,699.8

14,162.7

13,657.7

505.0

7,310.0

7,190.0

120.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

34.0

239.1

239.1

 

344.6

344.6

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

13,665.8

13,923.6

13,418.6

505.0

6,965.4

6,845.4

120.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

455.4

237.2

132.2

105.0

335.3

215.3

120.0

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

800.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი   მათ შორის:

12,410.4

13,686.4

13,286.4

400.0

6,630.1

6,630.1

0.0

      რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან

11,716.0

12,640.7

12,240.7

400.0

5,523.9

5,523.9

 

      მაღალმთიანობის პროგრამა

0.0

397.7

397.7

 

400.0

400.0

 

      მთავრობის სარეზერვო ფონდი

56.4

0.0

 

 

58.2

58.2

 

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

638.0

648.0

648.0

 

648.0

648.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 310.0 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სხვა შემოსავლები

238.6

491.0

8.0

483.0

310.0

0.0

310.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

164.7

236.3

0.0

236.3

240.0

0.0

240.0

 პროცენტები

38.1

60.8

 

60.8

40.0

 

40.0

 დივიდენდები

0.0

0.0

 

 

30.0

 

30.0

 რენტა

126.6

175.6

 

175.6

170.0

 

170.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

18.9

9.6

0.0

9.6

15.0

0.0

15.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და

გადასახდელები

18.8

9.5

 

9.5

15.0

 

15.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

14.1

4.7

 

4.7

5.0

 

5.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

4.7

4.8

 

4.8

10.0

 

10.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და

 მომსახურება

0.1

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

28.1

64.0

 

64.0

50.0

 

50.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,

გრანტების გარდა

26.9

181.1

8.0

173.1

0.0

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები

0.0

0.0

 

 

5.0

 

5.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  6,514.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

4,573.0

4,272.2

182.5

4,089.7

6,514.7

518.0

5,996.7

 შრომის ანაზღაურება

1,150.3

1,255.7

0.0

1,255.7

2,150.2

0.0

2,150.2

 საქონელი და მომსახურება

1,650.2

1,543.4

124.0

1,419.4

2,513.1

459.8

2,053.3

 პროცენტები

36.0

28.8

0.0

28.8

21.6

0.0

21.6

 სუბსიდიები

764.5

901.1

0.0

901.1

1,225.0

0.0

1,225.0

 გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

229.5

148.2

0.2

148.0

198.8

53.0

145.8

 სხვა ხარჯები

738.7

395.1

58.3

336.8

406.1

5.2

400.9

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 13,418.3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,511.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  92.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

9.7

4.4

37.7

 01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

9.7

4.4

37.7

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,372.9

12,541.5

13,266.1

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,380.5

2,759.0

3,521.9

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,299.3

467.3

623.6

 02 03

გარე განათება

22.6

1.0

8.0

 02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

203.4

186.9

1,537.9

 02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,976.4

2,470.9

2,920.3

 02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

364.1

618.3

718.8

 02 07

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

730.6

651.3

820.2

 02 08

სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,396.1

5,167.5

2,952.6

 02 09

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0.0

219.4

162.9

 02 10

ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით

0.0

0.0

0.0

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.0

0.0

0.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

 03 03

უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

 04 00

განათლება

495.0

508.0

207.5

 04 01

სკოლამდელი განათლება

0.0

0.0

0.0

 04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

153.4

442.4

104.1

 04 03

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

341.6

65.6

103.5

 04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3.5

45.1

0.0

 05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3.5

45.1

0.0

 05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

0.0

0.0

0.0

 05 04

მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.7

0.0

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

4.7

0.0

 06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,881.2

13,103.7

13,511.4

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

16.9

614.4

92.7

 ძირითადი აქტივები

16.9

1.3

0.0

 მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

 არაწარმოებული აქტივები

0.0

613.1

92.7

        მიწა

0.0

613.1

92.7

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,770.9

1,884.5

3,136.7

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,765.4

1,879.0

3,124.2

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,765.4

1,879.0

3,009.3

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

114.9

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

7.0

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5.5

5.5

5.5

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,374.3

3,753.6

5,129.5

 7.4 5

 ტრანსპორტი

4,613.7

2,878.3

3,771.9

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,613.7

2,878.3

3,771.9

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

344.6

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

760.6

875.3

1,013.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

2,822.4

5,678.1

3,534.8

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

349.5

348.3

500.0

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

2,412.9

5,279.7

2,982.6

 7.5 3

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

60.0

50.1

52.2

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,406.7

4,173.6

6,185.9

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

533.6

344.0

1,597.9

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,365.0

3,090.7

3,641.3

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1,299.3

488.9

678.7

 7.6 4

 გარე განათება

208.7

250.0

268.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

33.3

39.4

50.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

33.3

39.4

50.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

521.9

659.0

1,046.6

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

108.0

146.4

243.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

376.6

492.6

729.7

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

37.4

20.0

73.9

 7.9

 განათლება

795.2

914.8

686.8

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

389.2

734.5

468.1

 7.9 2

 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

406.0

180.4

218.8

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

406.0

180.4

218.8

 7 10

 სოციალური დაცვა

729.5

273.0

255.9

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

85.2

105.9

110.6

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.1

3.2

2.6

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

5.1

4.9

8.9

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37.6

48.2

45.6

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

600.6

110.8

88.2

 

 

16,454.1

17,375.9

20,026.1

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -6,199.7 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 6,586.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

13,768.8

16,095.7

7,219.0

 მთლიანი სალდო

1,904.5

3,606.4

-6,199.7

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -6,255.3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,848.9

3,550.8

-6,255.3

 ზრდა

108.4

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

108.4

0.0

0.0

 კლება

-1,740.5

-3,550.8

6,255.3

        ვალუტა და დეპოზიტი

-1,740.5

-3,550.8

6,255.3

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას, რომლის გადახდა დაიწყო 2019 წლის ოქტომბერში და დასრულდება 2026 წლის აპრილში.  2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 361.4 ათას ლარს, 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 305.8  ათასი ლარს, 2022 წლის 1 იანვრისათვის იქნება 250.2 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით 194.6 ათასი ლარი.

 

დასახელება

2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

-55.6

-55.6

 კლება

55.6

55.6

55.6

           საშინაო 

55.6

55.6

55.6

                      სესხები

55.6

55.6

55.6

 


თავი II
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდო 02 00)

ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 14,298.0 ათასი ლარით. დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       14,298.0  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         3,771.9  

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

         3,521.9  

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

            250.0  

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

                  -    

 02 02

 წყლის სისტემის განვითარება

            678.7  

 02 02 01

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

            623.6  

 02 02 02

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

              55.1  

 02 03

 გარე განათება

            268.0  

 02 03 01

 გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია

            260.0   

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია

              50.0  

 02 03 01 02

 გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი

            210.0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

                8.0  

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

         1,597.9  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 

              60.0  

 02 04 02

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

         1,537.9  

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         2,922.5  

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

         2,922.5  

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

            718.8  

 02 07

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

            820.2  

 02 08

 სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

         2,982.6  

 02 09

 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

            192.9  

 02 10

 ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით

            344.6  

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

                                 3,771.9     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები ხმარდება გზების კაპიტალური შეკეთების თანადაფინანსებასა და გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ორი ქვეპროგრამა:
 -  გზების კაპიტალური შეკეთება;
 -  გზების მიმდინარე შეკეთება.
გზების კაპიტალური შეკეთების  ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების ასფალტით, ასფალტო-ბეტონითა და ცემენტ-რკინა-ბეტონით კაპიტალური რეაბილიტაცია. ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე, რომელიც ივსება ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსებით. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 51 600 გრძ/მ გზას (მათ შორის ახალი გზებია 9 500 გრძ/მ), გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. 
გზების მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდულ შეკეთებას. ქალაქისა და სოფლის ზონებში თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 11 000 გრძ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება.
პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; სხვადასხვა პროგრამებით და სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხის გაზრდილი მაჩვენებელი; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

                         3,521.9     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ონის  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია  კერძოდ: დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: 
- სოფ.  ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით კაპიტარული რეაბილიტაცია;
- სოფ. პიპილეთი-ჟაშქვის მიმართულებით გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით კაპიტალური რეაბილიტაცია;
- სოფ. ზუდალი-სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;
-  ქალაქ ონში ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით; 

- სოფელ საკაოში სახაზოს მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია;

- სოფელ ღარში საჯვარის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია;

- სოფელ შეუბანში მეწყრისაგან დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია;

- სოფელ მაჟიეთში მჭედლიაანთ უბანში გზის რეაბილიტაცია;  

- პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას და  სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.                                                                                                                                                                     
პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და წილობრივი დაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.
ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი; სხვადასხვა პროგრამებით და სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხის გაზრდილი მაჩვენებელი. პროექტის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

                            250.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პრიოდულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს.
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად სოფლის სრულ ტერიტორიაზე. გაიზარდოს სხვადასხვა პროგრამებით, სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც ცხოვრების ეკონომიკური დონის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

   წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

                            678.7     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემის ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და წილობრივი დაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით.  ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.  
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მონერალური წყლის ამოსაყვანად საჭირო მასალის შეძენა და საჭირო სამუშაოები შესრულება.                                                                          
ქვეპროგრამის მიზანია: სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში გამართული  სასმელი წყლის სისტემა;
სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა   სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                            623.6     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: კვაშხიეთში, ქრისტესში, შეუბანში, ზემო ბარში, ღებში და გლოლაში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება სოფელ უწერაში წყლის სიტემებზე დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება და CENN პროექტით ზემო და ქვემო ბარში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხებს.                                                                          
ქვეპროგრამის მიზანია: სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში გამართული  სასმელი წყლის სისტემა;
სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა   სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

   წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

                               55.1     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.                                                                 
ქვეპროგრამის მიზანია: სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში გამართული  სასმელი წყლის სისტემა;
სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა   სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

                            268.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ონში და სოფლების ძირითად ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%.  გარე განათების პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
 - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში;
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათების ქსელით სრულად დაფარვა და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

                            260.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ონში და სოფლების გარკვეულ ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
 ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (210.0 ათ.ლარი).
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათების ქსელით სრულად დაფარვა და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

                                 8.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ღარში, სორში, ნიგავზებში, უწერაში, ღებში, საკაოში, ბორცოში, ირში გარე განათების ახალი წერტილების დამატება, რეაბილიტაცია და ახალი გარე განათების დამატებული წერტილების აბონენტად აყვანის ხარჯი.
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათების ქსელით სრულად დაფარვა და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

                            1,597.9     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწესრიგება, რეაბილიტაციას სასურველი იერსახისა და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაციასა და ახალი შენობების მშენებლობას რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას:
- საცხოვრებელი და არასცხოვრებელი შენობის ექსპოატაცია და რეაბილიტაცია;
- მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია;
პროგრამის მიზანია: რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები და ბალანსზე რიცხული შენობები

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის შედეგი რებილიტირებული და მოწესრიგებული საცხოვრებელი კორპუსები და ბალანსზე რიცხული შენობები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

                               60.0      

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით.  პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 2021 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთებას გასულ წელს აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.
ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას საცხოვრებელი კორპუსები.

მოსალოდნელი შედეგი

არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

                             1,537.9     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ონში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა, რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერითა და თანამონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია ქალაქ ონში არსებული საზოგადოებრივი ტუალეტის რეაბილიტაცია და გასულ წელს აღებული ვალდებულებით საჭიდაო დარბაზის იატაკისა და კედლების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები.

მოსალოდნელი შედეგი

რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

                         2,922.5     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს, აღმაშენებლის მოედნის, გიგა ჯაფარიძს სახელობის სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციას, რუსთაველის, ვაჟა-ფშაველას კახაბერის, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მომავალ წლებშიც გაგრძელდება აღნიშნული სამუშაოები, ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე შესრულდება ქალაქ ონში და სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაციის სამუშაო, რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიღებული გრანტით, სოფელ მრავალძალში სარიტუალო (საქორწინო) ღია გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოზე, ქ.ონის შესასვლელთან მდ,რიონზე არსებული ზ. გამსახურდიას სახელობის ხიდზე დეკორატიული ქოთნების მონტაჟი და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტული ნიშნულების მოწყობა, მანიშნებელი QR კოდების მონტაჟი;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებით შესრულდება ქალაქ ონში ბაზრის კეთილმოწყობის სამუშაო,  ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და კულტურული  ცხოვრების დონე. ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და სხვადასხვა კერძო ბიზნესის განვითარებას. 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი სამუშაოები: ქ. ონში ვახტან მე-6-ის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანთან სკვერის მოწყობის სამუშაო; ქ.ონში სახელაშვილის დასახლების და სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანების ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაო; სოფელ მრავალძალის ცენტრში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია.
პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი ორი პროექტის დაფინანსებას, კერძოდ: მინერალური წყლის ღია ბასეინის მოწყობასა და ტურისტულად აქტიურ 10 ლოკაციაზე ბიო ტუალეტების დადგმას.
ამ პროგრამით გათვალისწინრბულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.     
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ხელი შეეწყოს ტურიზმის განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და  მიმზიდველი გარემო.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საპროექტო და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

                            718.8     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საზედამხედველო მომსახურება. იგეგმება შემდეგი პროექტების შესყიდვა: 1. ქალაქ ონში მდ.რიონის მარცხენა სანაპიროზე წყალანირების ქსელის მოწყობა და წყალგამწმენდი ნაგებობების მოწყობა; 2. სოფელ წმენდაურში წყალანირების ქსელის მოწყობა და გზის ასფალტირება; 3. სოფელ ლაგვანთაში წყალანირების ქსელის მოწყობა და გზის ასფალტირება; 4. სოფელ უწერაში წყალანირების ქსელის მოწყობა და გზის ასფალტირება; 5. სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია; 6. შრდომეთი - ახალი ჩორდის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია; 7. გომი-ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია; 8. გზების კაპიტალური მშენებლობაზე სოფლებში: ფარახეთი, კომანდელი, ხირხონისი, ქორთა, ქრისტესი, სხიერი, ბოყვა, ზუდალი (მენაბდეების უბანი), ჭალა და შეუბანი; 9. ქალაქ ონში გ.ჯაფარიძის სახელობის ბულვარში საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა; 10. ქალაქ ონში არსებული (მოედნის, ებრაელთა და სომეხთა) სასაფლაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა; 11. ქალაქ ონში, ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოს პროექტირების მეორე ეტაპი (ქაფიანიძის ქუჩა, ლებანიძის სანაპირო, ვახტანგ მეექვსის ქუჩა და ბარათაშვილის ქუჩა); 12. სოფელ შქმერი-მრავალძლის დამაკავშირებებლი არსებული გზის რეაბილიტაცია (მყარსაფარიანის მოწყობით)
ქვეპროგრამის მიზანია: შეიქმნას მასიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

                             820.2     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით განხორციელდება დაფინანსება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტით, რაც დამტკიცებულია საკრებულოს განკარგულებით.
ქვეპროგრამის მიზანია  გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

                         2,982.6     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობას, ასევე სოფლებში კვაშხიეთში, ხირხონისში (ქვედა უბანი), ჭიორაში (ქვედა უბანი) სანიაღვრე სისტემის მოწყობა. უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემებმა დაუბრკოლებლად უნდა შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება.  დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და წილობრივი დაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებით. ამ პროგრამით გათვალისწინრბულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წმენდა, რათა ჩამდინარე წყლების მართვა მოხდეს შეუფერხებლად.  ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია რებილიტირებული და მოწესრიგებული იქნას ბალანსზე რიცხული შენობები.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ლარებში

02 09

                        192.9     

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი იქნება მაღალი გამავლობის ერთი ერთეული ახალი მიკროავტობუსი, რათა მოხდეს მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ასევე იგეგმება შპს ონის სერვის ჯგუფის სუბსიდირება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების სარემონტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებით კმაყოფილი მოსახლეობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით

2022 წლის დაფინანსება ლარებში

02 10

344.6

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ონის მუნიციპალიტეტში 2 ბიზნეს კლასტერის შექმნა (თითოეულში მინიმუმ 15 წევრი მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანია). კლასტერების და მათი წევრი მცირე და საშუალო კომპანიების უნარების გაუმჯობესება და საპილოტე პროექტების განხორციელება ქვე-გრანტის კომპონენტის საშუალებით. საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება.
პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოების გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ინვესტიციების ზრდა. გაუმჯობესებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება, საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესება.

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 552.2 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            552.2  

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            500.0  

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

              42.2  

 03 03

 უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები

              10.0  

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

500.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ონში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებას; მოხდება შეგროვილი ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე, ტერიტორია სადაც დგას ბუნკერები დღის განმავლობაში მუდმივად დასუფთავდება, დაცული იქნება მოედნების და სკვერების გამწვანების ზოლი ცხოველების დაზიანებისაგან, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, ეტაპობრივად დასუფთავების არეალი გაიზრდება.
ქვეპროგრამის მიზანია ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის გაზრდა, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შევინარჩუნოთ უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.    

 მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

42.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ონში არსებულ სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე  მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები: ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად გაზრდილი რეკრეაციული ზონები და მოვლილი მწვანე ნარგავები.

 მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და  მიმზიდველი გარემო.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება.
პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობისათვის უსაფრთხო  გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 686.8 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

            686.8  

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

            364.0  

 04 02 

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            104.1  

 04 03

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            103.5  

 04 04

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

            115.3  

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 01

                             364.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბაგა-ბაღი მიზნად ისახავს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჰოლისტურ განვითარებას, ინკლუზიურ განათლებას, აღსაზრდელების უსაფრთხოებასა და საუკეთესო ინტერესების დაცვას, სტანდარტის შესრულების გაძლიერებას, ბავშვთა სკოლისათვის მომზადებას. აღმზრდელების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად გადამზადებას და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 1 ბაგა- ბაღი სადაც დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 160 ბავშვის სწავლება, სოფელ გლოლაში არის საბავშვო ბაღი, კვებით უზრუნველყოფით, ხოლო  უწერაში და პიპილეთში სკოლამდელი განათლების ცენტრი 3 საათიანი ფუნქციონირებით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საამღზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. 
პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ბავშვის უზრუნველყოფა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესით; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის;  ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დასებულების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები;  სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის; 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 02

                              104.1     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქალაქ ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები წილობრივი თანადაფინანსებით.  პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღი.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საბავშვო ბაღი.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 03

103.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ შეუბნისა და სოფელ გლოლის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. ასევე წინა წლებში სოფელ ღებში და ჭიორაში რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით საგარანტიო თანხები. პროგრამის მიზანია: რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების  მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 04

                   115.3     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია   სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების გადაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.  ამ პროგრამით განხორციელდება 2021 წელს აღებული ვალდებულებების დასრულება.  პროგრამის მიზანია: ყველა მოსწავლისათვის სკოლაში მისასვლელი უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობით.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,046.6 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         1,046.6  

 05 01

 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

            243.0  

 05 01 01

 ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

            159.0  

 05 01 02

 ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი

              84.0  

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

            675.7  

 05 02 01

 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

            102.0  

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

              49.0  

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

              53.0  

 05 02 02

 კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები

            167.0  

 05 02 03

 მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

              70.0  

 05 02 04

 ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები

              81.0  

 05 02 05

 ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

              44.0  

 05 02 06

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

            211.7  

 05 03

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              73.9  

 05 04

 მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

              54.0  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

159.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო სკოლის კომპლექსი აერთიანებს 2 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (35 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (7 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (12 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) . სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 94 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 19 ადამიანი. კომპლექსის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა;  ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა;  წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

84.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი მამისონი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ფეხბურთს ეუფლება 48 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ.  კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 11 ადამიანი. კლუბის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, რეგიონებში საქართველოს მთელი  მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა ფეხბურთში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. საფეხბურთო შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფეხბურთით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა;  ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

49.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა სადაც დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს  ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 29 ბავშვი.ბავშვები ეუფლებიან ფორტეპიანოზე დაკვრას, ასევე სწავლობენ თეორიულ საგნებს. სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი.
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე.  მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

 სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

53.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა სადაც განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 76 ბავშვი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 9 თანამშრომელი.
ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული სამხატვრო ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა;  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო განათლებაზე  ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

167.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის სახლში მოქმედებს სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის 7 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული, საესტრადო, ქართული სალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი წრე, სასცენო მეტყველების შემსწავლელი და თეატრალური წრე. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 180 ბავშვი.   კულტურის სახლში დასაქმებულია 40 ადამიანი. ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებასა და ფესტივალებში.
  ქვეპროგრამის მიზანია:
 - განახორციელოს მუნიციპალიტეტში ადრე გავრცელებული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების შესწავლა და აღორძინება.
 - შეიმუშაოს სხვადასხვა კულტურული პროგრამა და უზრუნველყოს მისი  განხორციელება.
 - დაგეგმოს მასობრივი ღონისძიებები და უზრუნველყოს  ფართო საზოგადოების ჩართულობა.
- მოაწყოს  ექსპედიციები სხვადასხვა ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალის მოძიებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი; ეროვნულ ტრადიციებზე  აღზრდილი თაობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელიც წარმოადგენს კულტურის, განათლების, მეცნიერების კერას. სადაც დაცულია 14 000-ზე მეტი ძირითადი და დამხმარე ექსპონატები მათ შორის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, შუასაუკუნეების რელიეფები, ნუმიზმატიკური, ხელნაწერი და ძველბეჭდური წიგნები, ხელნაწერი ისტორიული დოკუმენტები და სხვადასხვა პატარა კოლექციები. მუზეუმში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი.  მუზეუმი მასპინძლობს როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს, აწყობს არქეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, პალეონტოლოგიურ, ფოლკლორულ ექსპედიციებს რაჭის სხვადასხვა სოფლებში. მიმდინარეობს სამეცნიერო საგანმანათლებლო საქმიანობა და მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა კვლევით დაწესებულებებთან. მეცნიერთანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულ ბუკლეტებისა და კატალოგების გამოცემებში. მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა მხატვრების სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა, პრეზენტაცია ხდება სხვადასხვა წიგნების, ალბომებისა და კატალოგების. დეზინფეცია-დეზინექცია უტარდება მუზეუმის ფონდებში დაცულ ხისა და ტექსტილის ნიმუშებს.
ქვეპროგრამის მიზანია: სახვადასხვა სამეცნირო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, ექსპონატების შეგროვება დაცვა პოპულარიზაცია,  მჭიდრო თანამშრომლობა მოსწავლე ახალგაზრდობასთან, ვოლონტერებთან, საზოგადოების ფართო მასების აქტიური ჩართულობა ჩვენი კუთხის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შესწავლის საქმეში.                                                                                                                                                  

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები; ვიზიტორთა რაოდენობის მატება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

81.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა შედგება  1- ქალაქის და 17 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს სოფლად და ქალაქად -62408 ეგზემპლარს. ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 26 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობასი ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდების განახლება, შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებში.                                                                                                                                                            

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

44.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავება ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტურიზმის სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება შეგროვება; ტურიზმის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან თანამშრომლობის გზით წინადადებების შემუშავება, ტურისტული მომსახურების სფეროში არსებული გამიცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით შესაბამისი პროექტების მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი

      გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

211.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამების განხორციელება ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაიულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებების ონელობა და ახალი წელი, ავთენტიკური საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი "უნისონი", ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა (ართერაპია), ევროპის სპორტის კვირეული, თანამედროვე პოეზიის საღამოები - ხარხელაურის პოეზია, კულტურათა დიალოგი - მხატვრობაში, საერთაშორისო სპორტის დღე მშვიდობისა და განვითარებისათვის, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი", მურმან ლებანიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, კომპოზიტორ ზაზა კილასონიას ღონისძიება, გია ბაღაშვილის საავტორო პროექტი „საქართველო-ტრადიცია და თანამედროვეობა“ და პროექტი გაიცანი მსოფლიო და განავითარე შენი რაიონი/ქალაქი, წარმატებული სპორტსმენების დახმარება, პროექტი „კინოს დაბრუნება ონში“ და ტენისის მოყვარულთა ჩემპიონატი.  ღონისძიებებში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართულობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია-დანერგვას.   ქვეპროგარმის მიზანია: შესაძლებელი გახდეს მუნიციპალიტეტში და რეგიონში მცხოვრები მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის არაფორმალური დამატებითი სწავლების სისტემის გაუმჯობესება და სკოლისგარეშე განათლების სრულყოფა. მოსახლეობისათვის სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების დახმარება, მოზადრებსა და მწვრთნელების სტიმულის გაღვიძება უკეთესი შედეგის მიღწევისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებული და განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობა;  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში გაზრდილი ჩართულობა;  საზოგადოებაში ამაღლებული ცნობიერება სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლების, სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის ორგანიზების მიმართულებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

73.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფელ მრავალძალში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის დამხმარე შენობის კეთილმოწყობა და სოფელ ლაჩთაში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ეზოში ფერდის დამცავი კედლის, მოაჯირისა და ტერიტორიის მოსწორება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

54.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც მოქმედებს 9 წრე. აქედან 5 შემოქმედებითი, 3 შემეცნებითი და 1 საგნობრივი წრე.  განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 132 ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია სულ 9 თანამშრომელი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში  ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს ისტორიის შესწავლას, ჭადრაკის, ანა-ბანას, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და საგნობრივი წრეებში (ფიზიკა, მათემატიკა, ინგლისური) ცოდნის გაღრმავებას.
ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა;  სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო  დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,  საქართველოს ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალური განათლებაზე;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 305.9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            305.9  

 06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

              50.0  

 06 02

სოციალური დაცვა

            255.9  

 06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

              93.0  

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა

              17.6  

 06 02 03

ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

              45.6  

 06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

                0.5  

 06 02 05

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა

              30.0  

 06 02 06

9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

                4.4  

 02 06 07

არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები

                4.0  

 02 06 09

ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის  და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები

                2.6  

 02 06 10

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

              58.2  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის  და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო  დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება; ი) კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა.
პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

 მოსალოდნელი შედეგი

მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 01

93.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1.  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა მოქალაქეებს, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათი აღნიშნული მკურნალობის ხარჯებს სრულად არ ფარავს ჯანდაცვის არცერთი პროგრამა. დახმარების გაწევა მოხდება შემდეგნაირად: ა)  მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს   0-დან 70 001-მდე,  აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 80% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი)  ლარისა; ბ) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს  70 001-დან 150 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 60% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; გ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათი, აუცილებლობის  შემთხვევაში, მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა;  2. ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წლის განმავლობაში თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარი; 3. მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა არა უმეტეს  150 (ასორმოცდაათი) ლარისა;   ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 02

17.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, ერთჯერადი დახმარება გაიცემა ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, ტეტრაპლეგიის, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული  პარაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზის გამო  მყარი ნარჩენი მოვლენების, გონებრივი ჩამორჩენის, ეპილეფსიის, ფსიქიკური პრობლემების, III–IV ხარისხის სკოლიოზის, ორმხრივი ნეიროსენსორული (IV ხარისხის) სმენაჩლუნგობის და ინვალიდობის ეტლის საჭიროების მქონე პირებს რომელთაც არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეულებრივი წესით: ა) წლის განმავლობაში - 300 (სამასი) ლარი და ბ) საახალწლო-საშობაოდ -  100 (ასი) ლარი.  2. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მოქმედება, წლის განმავლობაში - 300 (სამასი) ლარი; 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით - 100 (ასი) ლარი;  საახალწლო-საშობაოდ თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება - გაიცემა 100 (ასი) ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია არასაპენსიო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პირთა  ფინანსური რისკების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა  ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 03

45.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილის შეძენაზე - 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; ოჯახებს, რომელთაც შეეძინათ შვილი და ჰყავთ კიდევ ერთი 0-18 წლამდე ასკის ბავშვი - 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. 2. მრავალშვილიან 3 შვილიან ოჯახებს -200 (ორასი) ლარის ოდენობით, 4 შვილიან ოჯახებს -250 (ორასორმოცდაათი) ლარი, 5 შვილიან ოჯახებს 300 (სამასი) ლარი, 6 და მეტი მრავალშვილიან ოჯახებს - 350 (სამა სორმოცდაათი) ლარი. 3. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ - სასწავლო წლის დაწყებისთვის 100 (ასი) ლარის ოდენობით და საახალწლო-საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი. 4. მრავალშვილიან (3 და მეტი შვილი) ოჯახზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 100 (ასი) ლარი. 5.  მძიმე სოციალური პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი ან თავშესაფარი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მათზე გაიცემა ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის კომპენსაცია, არაუმეტეს თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა.  ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა  ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 04

0.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით სარიტუალო ხარჯებისათვის.  ქვეპროგრამის მიზანია გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო  მომსახურების დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 05

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი, დიდთოვლობა, რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.     ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

 დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ფინანსური  მხარდაჭერა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

8 მარტის, 9 და 26 მაისის,  17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 06

4.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, საქ. ტერ.  მთ. ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით -  საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 100 (ასი)ლარის ოდენობით.   ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 07

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, მარჩენალ დაკარგულების და აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის გადასახადით უზრუნველყოფა. მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის  და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 08

2.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 09

58.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ხარჯის გაწევა 200 ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ფინანსური  მხარდაჭერა

 

6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წამომადგენლობითი და აღმასრულებელი ოგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

         3,192.3  

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         3,037.1  

 01 01 01

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

            859.6  

 01 01 02

 ონის მუნიციპალიტეტის მერია

         2,077.2  

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

            100.3  

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

            155.2  

 01 02 01 

 სარეზერვო ფონდი

            114.9  

 01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

              34.8  

 01 02 03

 ასოცირებული საწევრო გადასახადი

                5.5  

 


მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული ხასიათისაა და პროგრამულ ბიუჯეტს დანართის სახით არ ახლავს.

 


თავი III
ონის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 

 ონის მუნიციპალიტეტი

16,509.7

17,431.5

11,890.5

5,540.975

20,081.7

11,084.1

8,997.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

120

119

0

119

134

0

134

 

 ხარჯები

4,573.0

4,272.2

182.5

4,089.7

6,514.7

518.0

5,996.7

 

    შრომის ანაზღაურება

1,150.3

1,255.7

0.0

1,255.7

2,150.2

0.0

2,150.2

 

    საქონელი და მომსახურება

1,650.2

1,543.4

124.0

1,419.4

2,513.1

459.8

2,053.3

 

    პროცენტები

36.0

28.8

0.0

28.8

21.6

0.0

21.6

 

    სუბსიდიები

764.5

901.1

0.0

901.1

1,225.0

0.0

1,225.0

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

229.5

148.2

0.2

148.0

198.8

53.0

145.8

 

    სხვა ხარჯები

738.7

395.1

58.3

336.8

406.1

5.2

400.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,881.2

13,103.7

11,708.0

1,395.6

13,511.4

10,566.1

2,945.3

 

 ვალდებულებების კლება

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,826.5

1,940.1

0.0

1,940.1

3,192.3

0.0

3,192.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

120

119

0

119

134

0

134

 

 ხარჯები

1,761.2

1,880.1

0.0

1,880.1

3,099.0

0.0

3,099.0

 

    შრომის ანაზღაურება

1,150.3

1,255.7

0.0

1,255.7

2,150.2

0.0

2,150.2

 

    საქონელი და მომსახურება

439.2

499.4

0.0

499.4

695.5

0.0

695.5

 

    პროცენტები

36.0

28.8

0.0

28.8

21.6

0.0

21.6

 

    სუბსიდიები

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

7.2

0.0

7.2

2.9

0.0

2.9

 

    სხვა ხარჯები

107.8

69.2

0.0

69.2

208.8

0.0

208.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

4.4

0.0

4.4

37.7

0.0

37.7

 

 ვალდებულებების კლება

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,821.0

1,934.6

0.0

1,934.6

3,037.1

0.0

3,037.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

120

119

0

119

134

0

134

 

 ხარჯები

1,755.8

1,874.6

0.0

1,874.6

2,971.6

0.0

2,971.6

 

    შრომის ანაზღაურება

1,150.3

1,255.7

0.0

1,255.7

2,150.2

0.0

2,150.2

 

    საქონელი და მომსახურება

433.7

493.9

0.0

493.9

690.0

0.0

690.0

 

    პროცენტები

36.0

28.8

0.0

28.8

14.5

0.0

14.5

 

    სუბსიდიები

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

7.2

0.0

7.2

2.9

0.0

2.9

 

    სხვა ხარჯები

107.8

69.2

0.0

69.2

94.0

0.0

94.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

4.4

0.0

4.4

37.7

0.0

37.7

 

 ვალდებულებების კლება

55.6

55.6

0.0

55.6

27.8

0.0

27.8

 01 01 01

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

442.6

468.5

0.0

468.5

859.6

0.0

859.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

23

28

0

28

30

0

30

 

 ხარჯები

441.5

468.5

0.0

468.5

847.5

0.0

847.5

 

    შრომის ანაზღაურება

335.9

339.8

0.0

339.8

713.3

0.0

713.3

 

    საქონელი და მომსახურება

40.3

66.7

0.0

66.7

71.2

0.0

71.2

 

    სხვა ხარჯები

65.3

62.0

0.0

62.0

63.0

0.0

63.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

12.1

0.0

12.1

 01 01 02

 ონის მუნიციპალიტეტის მერია

1,313.5

1,395.5

0.0

1,395.5

2,077.2

0.0

2,077.2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

91

85

0

85

98

0

98

 

 ხარჯები

1,251.1

1,335.5

0.0

1,335.5

2,023.8

0.0

2,023.8

 

    შრომის ანაზღაურება

760.7

857.0

0.0

857.0

1,352.7

0.0

1,352.7

 

    საქონელი და მომსახურება

384.0

415.5

0.0

415.5

602.7

0.0

602.7

 

    პროცენტები

36.0

28.8

0.0

28.8

14.5

0.0

14.5

 

    სუბსიდიები

10.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

7.2

0.0

7.2

2.9

0.0

2.9

 

    სხვა ხარჯები

42.5

7.2

0.0

7.2

31.0

0.0

31.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

4.4

0.0

4.4

25.6

0.0

25.6

 

 ვალდებულებების კლება

55.6

55.6

0.0

55.6

27.8

0.0

27.8

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

64.9

70.6

0.0

70.6

100.3

0.0

100.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

0

6

6

0

6

 

 ხარჯები

63.1

70.6

0.0

70.6

100.3

0.0

100.3

 

    შრომის ანაზღაურება

53.7

58.9

0.0

58.9

84.2

0.0

84.2

 

    საქონელი და მომსახურება

9.5

11.7

0.0

11.7

16.1

0.0

16.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

5.5

5.5

0.0

5.5

155.2

0.0

155.2

 

 ხარჯები

5.5

5.5

0.0

5.5

127.4

0.0

127.4

 

    საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

27.8

0.0

27.8

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

34.8

0.0

34.8

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

27.8

0.0

27.8

 01 02 03

 ასოცირებული საწევრო გადასახადი

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

 ხარჯები

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

    საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,193.9

13,206.9

11,290.3

1,916.6

14,298.0

10,708.3

3,589.7

 

 ხარჯები

820.9

665.4

67.5

597.9

1,031.9

344.6

687.3

 

    საქონელი და მომსახურება

716.9

523.1

32.1

491.0

941.9

344.6

597.3

 

    სუბსიდიები

30.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

    სხვა ხარჯები

74.0

142.3

35.4

106.9

60.0

0.0

60.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,372.9

12,541.5

11,222.8

1,318.6

13,266.1

10,363.8

2,902.4

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,613.7

2,878.3

2,429.8

448.4

3,771.9

3,191.3

580.6

 

 ხარჯები

233.2

119.3

0.0

119.3

250.0

0.0

250.0

 

    საქონელი და მომსახურება

233.2

119.3

0.0

119.3

250.0

0.0

250.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,380.5

2,759.0

2,429.8

329.2

3,521.9

3,191.3

330.6

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

4,380.5

2,711.5

2,429.8

281.6

3,521.9

3,191.3

330.6

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,380.5

2,711.5

2,429.8

281.6

3,521.9

3,191.3

330.6

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

233.2

119.3

0.0

119.3

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

233.2

119.3

0.0

119.3

250.0

0.0

250.0

 

    საქონელი და მომსახურება

233.2

119.3

0.0

119.3

250.0

0.0

250.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

47.5

0.0

47.5

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.5

0.0

47.5

0.0

0.0

0.0

 02 02

 წყლის სისტემის განვითარება

1,299.3

488.9

400.0

88.9

678.7

530.7

148.0

 

 ხარჯები

0.0

21.5

0.0

21.5

55.1

0.0

55.1

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

21.5

0.0

21.5

55.1

0.0

55.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,299.3

467.3

400.0

67.3

623.6

530.7

92.9

 02 02 01

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,299.3

467.3

400.0

67.3

623.6

530.7

92.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,299.3

467.3

400.0

67.3

623.6

530.7

92.9

 02 02 02

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

0.0

21.5

0.0

21.5

55.1

0.0

55.1

 

 ხარჯები

0.0

21.5

0.0

21.5

55.1

0.0

55.1

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

21.5

0.0

21.5

55.1

0.0

55.1

 02 03

 გარე განათება

208.7

250.0

0.0

250.0

268.0

0.0

268.0

 

 ხარჯები

186.2

249.0

0.0

249.0

260.0

0.0

260.0

 

    საქონელი და მომსახურება

186.2

249.0

0.0

249.0

260.0

0.0

260.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.6

1.0

0.0

1.0

8.0

0.0

8.0

 02 03 01

 გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია

186.2

249.0

0.0

249.0

260.0

0.0

260.0

 

 ხარჯები

186.2

249.0

0.0

249.0

260.0

0.0

260.0

 

    საქონელი და მომსახურება

186.2

249.0

0.0

249.0

260.0

0.0

260.0

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

    საქონელი და მომსახურება

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 02 03 01 02

 გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი

136.2

199.0

0.0

199.0

210.0

0.0

210.0

 

 ხარჯები

136.2

199.0

0.0

199.0

210.0

0.0

210.0

 

    საქონელი და მომსახურება

136.2

199.0

0.0

199.0

210.0

0.0

210.0

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

22.6

1.0

0.0

1.0

8.0

0.0

8.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.6

1.0

0.0

1.0

8.0

0.0

8.0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

533.6

344.0

153.8

190.2

1,597.9

1,402.1

195.8

 

 ხარჯები

330.2

157.2

33.8

123.3

60.0

0.0

60.0

 

    საქონელი და მომსახურება

256.2

16.4

0.0

16.4

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

74.0

140.7

33.8

106.9

60.0

0.0

60.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

186.9

120.0

66.9

1,537.9

1,402.1

135.8

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

74.0

140.7

33.8

106.9

60.0

0.0

60.0

 

 ხარჯები

74.0

140.7

33.8

106.9

60.0

0.0

60.0

 

    სხვა ხარჯები

74.0

140.7

33.8

106.9

60.0

0.0

60.0

 02 04 02

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

459.6

203.3

120.0

83.3

1,537.9

1,402.1

135.8

 

 ხარჯები

256.2

16.4

0.0

16.4

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

256.2

16.4

0.0

16.4

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

186.9

120.0

66.9

1,537.9

1,402.1

135.8

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,976.4

2,470.9

2,270.7

200.2

2,922.5

1,587.6

1,335.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,976.4

2,470.9

2,270.7

200.2

2,920.3

1,587.6

1,332.8

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1,976.4

2,470.9

2,270.7

200.2

2,922.5

1,587.6

1,335.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,976.4

2,470.9

2,270.7

200.2

2,920.3

1,587.6

1,332.8

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

388.6

619.9

223.0

396.9

718.8

60.5

658.2

 

 ხარჯები

24.5

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

24.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

364.1

618.3

221.4

396.9

718.8

60.5

658.2

 02 07

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

730.6

651.3

580.8

70.4

820.2

720.2

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

730.6

651.3

580.8

70.4

820.2

720.2

100.0

 02 08

 სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,412.9

5,279.7

5,054.5

225.2

2,982.6

2,871.3

111.3

 

 ხარჯები

16.8

112.2

27.4

84.8

30.0

0.0

30.0

 

    საქონელი და მომსახურება

16.8

112.2

27.4

84.8

30.0

0.0

30.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,396.1

5,167.5

5,027.1

140.4

2,952.6

2,871.3

81.3

 02 09

 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

30.0

224.1

177.7

46.4

192.9

0.0

192.9

 

 ხარჯები

30.0

4.7

4.7

0.0

30.0

0.0

30.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

30.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

219.4

173.0

46.4

162.9

0.0

162.9

 02 10

 ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კალსტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით

0.0

0.0

0.0

0.0

344.6

344.6

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

344.6

344.6

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

344.6

344.6

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

409.5

398.4

0.0

398.4

552.2

0.0

552.2

 

 ხარჯები

409.5

398.4

0.0

398.4

552.2

0.0

552.2

 

    საქონელი და მომსახურება

409.5

398.4

0.0

398.4

552.2

0.0

552.2

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

409.5

398.4

0.0

398.4

552.2

0.0

552.2

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

349.5

348.3

0.0

348.3

500.0

0.0

500.0

 

 ხარჯები

349.5

348.3

0.0

348.3

500.0

0.0

500.0

 

    საქონელი და მომსახურება

349.5

348.3

0.0

348.3

500.0

0.0

500.0

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

349.5

348.3

0.0

348.3

500.0

0.0

500.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

50.0

40.1

0.0

40.1

42.2

0.0

42.2

 

 ხარჯები

50.0

40.1

0.0

40.1

42.2

0.0

42.2

 

    საქონელი და მომსახურება

50.0

40.1

0.0

40.1

42.2

0.0

42.2

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50.0

40.1

0.0

40.1

42.2

0.0

42.2

 03 03

 უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 04 00

 განათლება

795.2

914.8

600.0

314.9

686.8

317.6

369.2

 

 ხარჯები

300.1

406.9

114.8

292.1

479.3

115.3

364.0

 

    საქონელი და მომსახურება

64.4

91.9

91.9

0.0

115.3

115.3

0.0

 

    სუბსიდიები

235.7

292.1

0.0

292.1

364.0

0.0

364.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

22.9

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.0

508.0

485.2

22.8

207.5

202.3

5.2

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

235.7

292.1

0.0

292.1

364.0

0.0

364.0

 

 ხარჯები

235.7

292.1

0.0

292.1

364.0

0.0

364.0

 

    სუბსიდიები

235.7

292.1

0.0

292.1

364.0

0.0

364.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

153.4

442.4

419.6

22.8

104.1

98.9

5.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.4

442.4

419.6

22.8

104.1

98.9

5.2

 04 03

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

341.6

88.5

88.5

0.0

103.5

103.5

0.0

 

 ხარჯები

0.0

22.9

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

22.9

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

341.6

65.6

65.6

0.0

103.5

103.5

0.0

 04 04

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

64.4

91.9

91.9

0.0

115.3

115.3

0.0

 

 ხარჯები

64.4

91.9

91.9

0.0

115.3

115.3

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

64.4

91.9

91.9

0.0

115.3

115.3

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

521.9

659.0

0.0

659.0

1,046.6

0.0

1,046.6

 

 ხარჯები

518.4

613.8

0.0

613.8

1,046.6

0.0

1,046.6

 

    საქონელი და მომსახურება

20.3

30.6

0.0

30.6

208.3

0.0

208.3

 

    სუბსიდიები

455.4

554.4

0.0

554.4

761.0

0.0

761.0

 

    სხვა ხარჯები

42.7

28.8

0.0

28.8

77.3

0.0

77.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

45.1

0.0

45.1

0.0

0.0

0.0

 05 01

 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

108.0

146.4

0.0

146.4

243.0

0.0

243.0

 

 ხარჯები

108.0

146.4

0.0

146.4

243.0

0.0

243.0

 

    სუბსიდიები

108.0

146.4

0.0

146.4

243.0

0.0

243.0

 05 01 01

 ()იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

108.0

121.0

0.0

121.0

159.0

0.0

159.0

 

 ხარჯები

108.0

121.0

0.0

121.0

159.0

0.0

159.0

 

    სუბსიდიები

108.0

121.0

0.0

121.0

159.0

0.0

159.0

 05 01 02

 ()იპ ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მამისონი

0.0

25.4

0.0

25.4

84.0

0.0

84.0

 

 ხარჯები

0.0

25.4

0.0

25.4

84.0

0.0

84.0

 

    სუბსიდიები

0.0

25.4

0.0

25.4

84.0

0.0

84.0

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

341.4

450.8

0.0

450.8

675.7

0.0

675.7

 

 ხარჯები

337.9

405.6

0.0

405.6

675.7

0.0

675.7

 

    საქონელი და მომსახურება

20.3

30.6

0.0

30.6

208.3

0.0

208.3

 

    სუბსიდიები

312.3

366.2

0.0

366.2

464.0

0.0

464.0

 

    სხვა ხარჯები

5.4

8.8

0.0

8.8

3.4

0.0

3.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

45.1

0.0

45.1

0.0

0.0

0.0

 05 02 01

 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

73.3

87.8

0.0

87.8

102.0

0.0

102.0

 

 ხარჯები

72.0

84.1

0.0

84.1

102.0

0.0

102.0

 

    სუბსიდიები

72.0

84.1

0.0

84.1

102.0

0.0

102.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 01

 ()იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

35.5

41.9

0.0

41.9

49.0

0.0

49.0

 

 ხარჯები

35.5

38.2

0.0

38.2

49.0

0.0

49.0

 

    სუბსიდიები

35.5

38.2

0.0

38.2

49.0

0.0

49.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

 05 02 01 02

 ()იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

37.8

45.9

0.0

45.9

53.0

0.0

53.0

 

 ხარჯები

36.5

45.9

0.0

45.9

53.0

0.0

53.0

 

    სუბსიდიები

36.5

45.9

0.0

45.9

53.0

0.0

53.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 02

 კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები

99.3

135.7

0.0

135.7

167.0

0.0

167.0

 

 ხარჯები

99.3

128.7

0.0

128.7

167.0

0.0

167.0

 

    სუბსიდიები

99.3

128.7

0.0

128.7

167.0

0.0

167.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

 05 02 03

 მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

49.8

54.2

0.0

54.2

70.0

0.0

70.0

 

 ხარჯები

49.8

54.2

0.0

54.2

70.0

0.0

70.0

 

    სუბსიდიები

49.8

54.2

0.0

54.2

70.0

0.0

70.0

 05 02 04

 ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები

65.3

73.6

0.0

73.6

81.0

0.0

81.0

 

 ხარჯები

63.1

68.8

0.0

68.8

81.0

0.0

81.0

 

    სუბსიდიები

63.1

68.8

0.0

68.8

81.0

0.0

81.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

 05 02 05

 ()იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

28.0

32.2

0.0

32.2

44.0

0.0

44.0

 

 ხარჯები

28.0

29.0

0.0

29.0

44.0

0.0

44.0

 

    სუბსიდიები

28.0

29.0

0.0

29.0

44.0

0.0

44.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

 05 03 06

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

25.6

67.2

0.0

67.2

211.7

0.0

211.7

 

 ხარჯები

25.6

40.9

0.0

40.9

211.7

0.0

211.7

 

    საქონელი და მომსახურება

20.3

30.6

0.0

30.6

208.3

0.0

208.3

 

    სუბსიდიები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

5.4

8.8

0.0

8.8

3.4

0.0

3.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.3

0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

 05 03

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

37.4

20.0

0.0

20.0

73.9

0.0

73.9

 

 ხარჯები

37.4

20.0

0.0

20.0

73.9

0.0

73.9

 

    სხვა ხარჯები

37.4

20.0

0.0

20.0

73.9

0.0

73.9

 05 04

 მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

35.2

41.8

0.0

41.8

54.0

0.0

54.0

 

 ხარჯები

35.2

41.8

0.0

41.8

54.0

0.0

54.0

 

    სუბსიდიები

35.2

41.8

0.0

41.8

54.0

0.0

54.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

762.8

312.4

0.2

312.2

305.9

58.2

247.7

 

 ხარჯები

762.8

307.7

0.2

307.5

305.9

58.2

247.7

 

    სუბსიდიები

33.3

34.7

0.0

34.7

50.0

0.0

50.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

215.4

141.0

0.2

140.8

195.9

53.0

142.9

 

    სხვა ხარჯები

514.1

132.0

0.0

132.0

60.0

5.2

54.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

33.3

39.4

0.0

39.4

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

33.3

34.7

0.0

34.7

50.0

0.0

50.0

 

    სუბსიდიები

33.3

34.7

0.0

34.7

50.0

0.0

50.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

729.5

273.0

0.2

272.8

255.9

58.2

197.7

 

 ხარჯები

729.5

273.0

0.2

272.8

255.9

58.2

197.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

215.4

141.0

0.2

140.8

195.9

53.0

142.9

 

    სხვა ხარჯები

514.1

132.0

0.0

132.0

60.0

5.2

54.8

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

70.8

89.5

0.0

89.5

93.0

0.0

93.0

 

 ხარჯები

70.8

89.5

0.0

89.5

93.0

0.0

93.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

64.8

82.5

0.0

82.5

83.0

0.0

83.0

 

    სხვა ხარჯები

5.9

7.0

0.0

7.0

10.0

0.0

10.0

 06 02 02

 შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა

14.4

16.4

0.0

16.4

17.6

0.0

17.6

 

 ხარჯები

14.4

16.4

0.0

16.4

17.6

0.0

17.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

13.1

0.0

13.1

13.6

0.0

13.6

 

    სხვა ხარჯები

2.6

3.3

0.0

3.3

4.0

0.0

4.0

 06 02 03

 ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

37.6

48.2

0.0

48.2

45.6

0.0

45.6

 

 ხარჯები

37.6

48.2

0.0

48.2

45.6

0.0

45.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

29.7

37.6

0.0

37.6

35.6

0.0

35.6

 

    სხვა ხარჯები

7.9

10.7

0.0

10.7

10.0

0.0

10.0

 06 02 04

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

0.3

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

 ხარჯები

0.3

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

    სხვა ხარჯები

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02 05

 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა

489.2

110.6

0.0

110.6

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

489.2

110.6

0.0

110.6

30.0

0.0

30.0

 

    სხვა ხარჯები

489.2

110.6

0.0

110.6

30.0

0.0

30.0

 06 02 06

 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

1.8

2.7

0.0

2.7

4.4

0.0

4.4

 

 ხარჯები

1.8

2.7

0.0

2.7

4.4

0.0

4.4

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

2.3

0.0

2.3

3.6

0.0

3.6

 

    სხვა ხარჯები

0.5

0.4

0.0

0.4

0.8

0.0

0.8

 06 02 07

 არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები

3.1

1.7

0.0

1.7

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

3.1

1.7

0.0

1.7

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

1.7

0.0

1.7

4.0

0.0

4.0

 06 02 08

 ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის  და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები

1.1

3.2

0.0

3.2

2.6

0.0

2.6

 

 ხარჯები

1.1

3.2

0.0

3.2

2.6

0.0

2.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

3.2

0.0

3.2

2.6

0.0

2.6

 06 02 09

 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

111.4

0.2

0.2

0.0

58.2

58.2

0.0

 

 ხარჯები

111.4

0.2

0.2

0.0

58.2

58.2

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

103.6

0.2

0.2

0.0

53.0

53.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

7.8

0.0

0.0

0.0

5.2

5.2

0.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 18
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი, გაიხარჯება მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 19
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 20
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
მუხლი 21
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.