„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 230
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 14/07/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი 200090000.22.033.017604
230
14/07/2022
ვებგვერდი, 15/07/2022
200090000.22.033.017604
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №230

2022 წლის 14 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დანართი №II-06-ის („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის  დეკლარაცია“)  III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრილაშა ხუციშვილი
ნაწილი   III

განაცემის დასახელება

დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი , ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება ( გარდა 56​3 გრაფაში ასახული განაცემისა). მათ შორის:

16

 

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)

17

 

რეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის გადახდილი როიალტი

18

 

ფიზიკურ პირებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტებისა):

რომელიც იბეგრება 20%-ით

19

 

რომელიც იბეგრება 5%-ით

20

 

ფიზიკური პირის მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი, რომელიც საქონლის შემძენი პირის მიერ სსკ-ის 133​3  მუხლის შესაბამისად იბეგრება გადახდის წყაროსთან 3-პროცენტიანი განაკვეთით

20​1

 

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას (გარდა დივიდენდებისა და ანაბრებზე გაცემული პროცენტებისა)

21

 

ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები, მათ შორის :

22

 

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით )

23

 

ფიზიკურ პირებზე გაცემული პროცენტები, მათ შორის :

24

 

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)

25

 

ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე ფიზიკურ პირზე შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული ანაზღაურება

26

 

მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ შორის :

27

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134- მუხლის:

პირველი ნაწილის :

1 ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

28

 

ქვეპუნქტით   (განაკვეთი 10 %)

29

 

ქვეპუნქტით (განაკვეთი 4 %)

30

 

ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

31

 

1​1 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

32

 

მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება ( შეღავათების გამოკლებით ), რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ შორის :

33

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134- მუხლის:

პირველი ნაწილის:

1 ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

34

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10 %)

35

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4 %)

36

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10 %)

37

 

1​1 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

38

 

ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი (მე-17 - მე -20 , 20​1, 21 - , 23 - , 25 - , 26 - , 34 - -38 - უჯრებში ასახული თანხების შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი)

39

 

ორგანიზაციებზე და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები, მათ შორის :

40

 

) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134- მუხლის:

პირველი ნაწილის:

1 ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

41

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10 %)

42

 

ქვეპუნქტით (განაკვეთი 4 %)

43

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10 %)

44

 

1​1 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

45

 

) დივიდენდები (განაკვეთი 5%)

46

 

) პროცენტები (განაკვეთი 5%)

47

 

ორგანიზაციებზე და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები ( შეღავათების გამოკლებით), მათ შორის :

48

 

) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134- მუხლის:

პირველი ნაწილის:

1 ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

49

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10 %)

50

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4 %)

51

 

ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10 %)

52

 

1​1 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

53

 

) დივიდენდები (განაკვეთი 5%)

54

 

) პროცენტები (განაკვეთი 5%)

55

 

გადახდის წყაროსთან ორგანიზაციებისთვის და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი საწარმოებისათვის დაკავებული ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადი ( 49 - -55 - უჯრებში ასახული თანხების შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი )

56

 

2008 წლის პირველ იანვრამდე პერიოდებზე გაუცემელი ანაზღაურებები, რომლებზეც დარიცხულია სოციალური გადასახადი

56​1

 

2008 წლის პირველ იანვრამდე გაუცემელი ანაზღაურებებიდან მის შემდეგ პერიოდებში გაცემულია:

56​2

 

მათ შორის, საანგარიშო თვეში

56​3

 

სოციალური გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე ( 56​3 უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის გადასახადის განაკვეთზე ნამრავლი )

56​4

 

გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე (56​3 უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის საგადასახადო განაკვეთზე ნამრავლი)

56​5

 

სულ ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული გადასახადების ჯამი შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინებით (39-, 56-, 56 ​5 უჯრებში დადეკლარაციის დანართი“- მე-6 სვეტში ასახული თანხების ჯამს გამოკლებულიდეკლარაციის დანართი“- მე-14 სვეტში ასახული თანხების ჯამი) მათ შორის :

57

 

აჭარის . . რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი

57​1

 

აფხაზეთის . . რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი

57​2

 

ინფორმაციისათვის
შენიშვნა:
  67-ე , 68-ე და 69-ე უჯრების შევსება სავალდებულოა

 

 

მიწოდებული საქონლის / გაწეული მომსახურების ღირებულება

58

 

სამეურნეო ოპერაციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯი

59

 

საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის ოდენობა

60

 

ფიზიკურ პირთა რიცხოვნება, რომლებზეც გაცემულია მე -16 უჯრაში ასახული თანხა

61

 

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას

62

 

ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის:

63

 

საკონტროლო - სალარო აპარატების საშუალებით

64

 

მაქსიმალური ხელფასი

65

 

მინიმალური ხელფასი

66

 

ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის

67

 

საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა

68

 

პირთა რაოდენობა, რომლებზეც გაცემულია 68 - უჯრაში ასახული თანხა

69