„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/08/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/08/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.148.016714
29
12/08/2022
ვებგვერდი, 15/08/2022
010260020.35.148.016714
„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

           გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2022 წლის 12 აგვსიტო

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 აგვისტოს №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 03/08/2022, 010260020.35.148.016707) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ტ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 110-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

110

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

II  კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2

825

 

 

 

 

ბ) დადგენილების პირველ მუხლს დაემატოს „უ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„უ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის ბოლო გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

საშტატო რაოდენობა სულ

272

                           

"

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე