„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 18 მაისის №60/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 18 მაისის №60/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 94/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 19/08/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/08/2022
სარეგისტრაციო კოდი 430210000.22.022.018202
94/ნ
19/08/2022
ვებგვერდი, 19/08/2022
430210000.22.022.018202
„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 18 მაისის №60/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №94/ნ

2022 წლის 19 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 18 მაისის №60/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 18 მაისის №60/ნ ბრძანების (www.matsne.gov.ge, 19/05/2022, სარეგისტრაციო კოდი: 430210000.22.022.018168) მეორე მუხლის მე-2 პუნქტის:

1. ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების დაწყებითი საფეხურისთვის:

 

კლასები და სემესტრები

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

 

საგანი

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

 

სახელმწიფო ენა

                       

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

 

მათემატიკა

                       

2

მათემატიკა

4/5

4/5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

3

ჭადრაკი

1

1

                   
 

უცხოური ენები

                       

4

პირველი უცხოური ენა

0

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

5

მეორე უცხოური ენა

               

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

                       

6

მე და საზოგადოება

       

2

2

2

2

       

7

ჩვენი საქართველო

               

2

2

3

3

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

                       

8

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

                       

9

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

0/1

0/1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

                       

10

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

                       

12

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

 

სულ კვირეული საათობრივი დატვირთვა

22

23

24

24

26

26

26

26

28

28

28

28

შენიშვნა:

I კლასში სკოლისთვის ჭადრაკი იმ შემთხვევაში არის სავალდებულო, თუკი ჰყავს შესაბამისად მომზადებული მასწავლებელი.

II, III და IV კლასებში საგანი „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ 1-საათიანი კვირეული დატვირთვით  2022-2023 სასწავლო წლიდან ხდება სავალდებულო.“;

2. ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  56-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების დაწყებითი საფეხურისთვის:

N

საგანი

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

   

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

 

სახელმწიფო ენა

                       

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

                       

2

მათემატიკა

4/5

4/5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

3

ჭადრაკი

1

1

                   
 

ეთნიკური უმცირესობების ენები

                       

4

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

 

უცხოური ენები

                       

5

პირველი უცხოური ენა

0

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

6

მეორე უცხოური ენა

               

0-2

0-2

0-2

0-2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

                       

7

მე და საზოგადოება

       

2

2

2

2

       

8

ჩვენი საქართველო

               

2

2

3

3

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

                       

9

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

                       

10

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

0/1

0/1

           

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

                       

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

                       

13

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

 

სულ კვირეული საათობრივი დატვირთვა

23-25

23-26

24-26

24-26

27-29

27-29

27-29

27-29

29-31

29-31

29-31

29-31

“.

 

3. ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 56-ე მუხლის მე-4  პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,) დაწყებითი საფეხური

ქართ.

არაქართ.

საგანი

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

   

სახელმწიფო ენა

           

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

224

245

210

210

175

175

 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

160

175

175

175

175

175

   

ეთნიკური უმცირესობების ენები

           
 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

96-160

105-175

105-175

105-175

105-175

105-175

   

მათემატიკა

           

2

3

მათემატიკა

128-175

175

175

175

175

140

3

4

ჭადრაკი

35

         
   

უცხოური ენები

           

4

 

პირველი უცხოური ენა

17

70

105

105

105

105

 

5

პირველი უცხოური ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

0-17

70

105

105

105

105

5

 

მეორე უცხოური ენა

       

70

70

 

6

მეორე უცხოური ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

       

0-70

0-70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

6

7

მე და საზოგადოება

   

70

70

   

7

8

ჩვენი საქართველო

       

70

105

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

8

9

ბუნებისმეტყველება

64

70

70

70

105

105

   

ტექნოლოგიები

           

9

10

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

0-32

 32

 32

 32

70

70

   

ესთეტიკური აღზრდა

           

10

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

64

70

70

70

70

70

11

12

მუსიკა

64

70

70

70

70

70

   

სპორტი

           

12

13

ფიზიკური აღზრდა

96

137

137

137

70

70

“.

4. ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 56-ე მუხლის მე-5  პუნქტის ,,ა“  ქვეპუნქტის ,,ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,.) I კლასი

ქართ.

არაქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

 
 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

 
 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

ეთნიკური უმცირესობების ენას ეთმობა მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 საათი.

2

3

მათემატიკა

4/5

4/5

თუ სკოლა ასწავლის ისტ-ს, მათემატიკას ეთმობა კვირაში 4 საათი.

3

4

ჭადრაკი

1

1

 

4

 

პირველი უცხოური ენა

0

1

 
 

5

პირველი უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0

0/1

 

5

6

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

7

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

0/1

0/1

საგნის სწავლებას სკოლა თავად წყვეტს.

7

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

8

9

მუსიკა

2

2

 

9

10

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის

22

23

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

22-24

22-25

 

“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიმიხეილ ჩხენკელი