თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016388
24
20/12/2022
ვებგვერდი, 22/12/2022
190020020.35.126.016388
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2022 წლის 20 დეკემბერი

ქ. თერჯოლა

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებისა და ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში (www.matsne/gov.ge, 29/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.126.016257) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით, დანართის მიხედვით.  
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ბარათაშვილითერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობების პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების და ოდენობები და საშტატო ნუსხა

თანამდებობა

რანგები და კატეგორიები

 

რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

 

ხელმძღვანელობა

 

 

 

 

1

მერი

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

5566

2

მერის  პირველი მოადგილე

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

4235

3

მერის მოადგილე

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

3872

 

 

 

 

3

 

 

 ადმინისტრაციული  და შესყიდვების სამსახური

 

 

 

 

4

ადმინისტრაციული და შესყიდვების  სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

 

 

5

  საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

6

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

7

 საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1331

8

 საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1210

 

შესყიდვების  განყოფილება

 

 

 

 

9

 შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

10

შესყიდვების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1573

11

 შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1331

 

 ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება

 

 

 

 

1 2  

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

13

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1573

14

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1331

15

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის IlI კატეგორია

პროფესიული აჯარო მოხელე

1

1210

 

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

 

 

16 

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

17

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1331

18

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის  I I I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

 

 

 

 

20

 

19

 მერის  წარმომადგენელი

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული

 საჯარო მოხელე

19

1694

20

მერის  წარმომადგენლის ასისტენტი

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასამებული

საჯარო მოხელე

39

1089

 

 

 

 

58

 

 

იურიდიული სამსახური

 

 

 

 

21

იურიდიული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

22

იურიდიული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

23

იურიდიული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1331

 

 

 

 

4

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 

 

 

24

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

 

საფინანსო-სახაზინო განყოფილება

 

 

 

 

25

 საფინანსო-სახაზინო განყოფილების  მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

26

 საფინანსო-სახაზინო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1573

27

საფინანსო-სახაზინო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1331

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება

 

 

 

 

28

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

29

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

30

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1331

 

 

 

 

10

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

 

31

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

32

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

               1573

33

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1210

34

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის   პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1089

 

 

 

 

5

 

 

სივრცითი მოწყობისინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

 

 

 

 

35

სივრცითი მოწყობის,  ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

 

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილება

 

 

 

 

36

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

37

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

38

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1331

39

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და  კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

            1089

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

 

 

 

 

40

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

II რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2178

41

  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

42

  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1331

43

  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1089

 

 

 

 

15

 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

 

 

 

 

44

 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

45

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

46

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1331

47

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

4

1210

48

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1089

 

 

 

 

10

 

 

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

 

 

 

 

49

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

 

50

 ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1210

 51

 ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე 

1

 1573

 

 

 

 

5

 

 

ეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახური

 

 

 

 

52

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგი

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

53

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1573

54

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1331

 

 

 

 

6

 

 

 ზედამხედველობის სამსახური

 

 

 

 

55

ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

56

ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1573

57

ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგის II კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1331

58

ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

2

1210

59

ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

IV რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1089

 

 

 

 

8

 

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

 

 

 

 

60

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 I რანგი 

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

2783

61

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის I კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

1

1573

62

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

III რანგის III კატეგორია

პროფესიული საჯარო მოხელე

3

1331

 

 

 

 

5

 

 

სულ შტატები:

149