ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 95
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016485
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
95
23/12/2022
ვებგვერდი, 23/12/2022
190020020.35.139.016485
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2022 - 27/01/2023)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №95

2022 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 27/12/2021, 190020020.35.139.016426)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ზაალიშვილიბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის ,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის: 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  31,946.2  

  35,158.7  

  27,749.0  

 7,409.7  

     28,080.8  

  28,080.8  

         -    

 გადასახადები

    6,675.9  

  10,355.0  

       10,355.0  

              -    

     13,450.0  

       13,450.0  

              -    

 გრანტები

    8,841.6  

  13,174.3  

         5,764.5  

     7,409.7  

          380.0  

            380.0  

              -    

 სხვა  შემოსავლები

  16,428.7  

  11,629.5  

       11,629.5  

              -    

     14,250.8  

       14,250.8  

              -    

 II. ხარჯები

  18,711.3  

  26,978.7  

  24,034.1  

 2,944.6  

     23,868.1  

  23,868.1  

         -    

 შრომის ანაზღაურება

    2,099.7  

    3,049.4  

         3,049.4  

              -    

       3,400.0  

         3,400.0  

              -    

 საქონელი და მომსახურება

    3,223.6  

    3,731.1  

         3,638.2  

          92.9  

       3,742.7  

         3,742.7  

              -    

 პროცენტი

         28.8  

         27.5  

              27.5  

              -    

            20.0  

              20.0  

              -    

 სუბსიდიები

    8,740.6  

  12,401.9  

       12,401.9  

              -    

     12,038.8  

       12,038.8  

              -    

 გრანტები

       135.0  

       178.0  

            178.0  

              -    

          125.0  

            125.0  

              -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

    2,275.0  

    2,766.1  

         2,766.1  

              -    

       2,693.9  

         2,693.9  

              -    

 სხვა ხარჯები

    2,208.7  

    4,824.6  

         1,972.9  

     2,851.7  

       1,847.7  

         1,847.7  

              -    

 III. საოპერაციო სალდო

  13,234.9  

    8,180.1  

    3,714.9  

 4,465.1  

       4,212.7  

    4,212.7  

         -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  11,614.2  

  15,235.2  

  11,354.0  

 3,881.2  

       4,027.1  

    4,027.1  

         -    

 ზრდა

  12,383.6  

  15,585.2  

       11,704.0  

     3,881.2  

       4,327.1  

         4,327.1  

              -    

 კლება

       769.3  

       350.0  

            350.0  

 

          300.0  

            300.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

    1,620.7  

-   7,055.1  

-   7,639.1  

    584.0  

          185.6  

       185.6  

         -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,565.1  

-   7,110.7  

-   7,694.7  

    584.0  

          130.0  

       130.0  

         -    

 კლება

-   1,565.1  

    7,110.7  

         7,694.7  

-       584.0  

-         130.0  

-           130.0  

              -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-   1,565.1  

    7,110.7  

         7,694.7  

-       584.0  

-         130.0  

-           130.0  

              -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-       55.6  

-       55.6  

-       55.6  

         -    

-          55.6  

-       55.6  

         -    

 კლება

         55.6  

         55.6  

              55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

     საშინაო

         55.6  

         55.6  

              55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

         55.6  

         55.6  

              55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

 VIII. ბალანსი

          0.0  

-         0.0  

-         0.0  

       0.0  

-            0.0  

-         0.0  

         -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

     32,715.6  

       35,508.7  

      28,099.0  

   7,409.7  

     28,380.8  

          28,380.8  

         -    

 შემოსავლები

       31,946.229  

             35,158.7  

            27,749.0  

        7,409.7  

           28,080.8  

                 28,080.8  

               -    

 არაფინანსური აქტივების

კლება

                769.3  

                  350.0  

                 350.0  

                 -    

                300.0  

                      300.0  

               -    

 გადასახდელები

     31,150.5  

       42,619.5  

      35,793.7  

   6,825.7  

     28,250.8  

          28,250.8  

         -    

 ხარჯები

           18,711.3  

             26,978.7  

            24,034.1  

        2,944.6  

           23,868.1  

                 23,868.1  

               -    

 არაფინანსური აქტივების

ზრდა

           12,383.6  

             15,585.2  

            11,704.0  

        3,881.2  

             4,327.1  

                   4,327.1  

               -    

 ვალდებულებების კლება

                  55.6  

                    55.6  

                   55.6  

 

                  55.6  

                        55.6  

 

 ნაშთის ცვლილება

    1,565.053  

-       7,110.7  

-   7,694.693  

      584.0  

          130.0  

              130.0  

         -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28,080.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

     31,946.2  

       35,158.7  

      27,749.0  

   7,409.7  

     28,080.8  

          28,080.8  

         -    

       გადასახადები

             6,675.9  

             10,355.0  

            10,355.0  

                 -    

         13,450.00  

                 13,450.0  

               -    

      გრანტები

           8,841.58  

             13,174.3  

              5,764.5  

    7,409.717  

                380.0  

                      380.0  

               -    

       სხვა შემოსავლები

           16,428.7  

             11,629.5  

            11,629.5  

 

           14,250.8  

                 14,250.8  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო გადასახადები

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

       6,675.9  

       10,355.0  

      10,355.0  

           -    

     13,450.0  

          13,450.0  

         -    

      საშემოსავლო

გადასახადი

                      -    

                       -    

 

 

                      -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

             1,483.3  

               1,910.0  

            1,910.00  

 

             5,000.0  

                   5,000.0  

 

      ქონების გადასახადი

             5,192.6  

               8,445.0  

            8,445.00  

                 -    

             8,450.0  

                   8,450.0  

               -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

             1,897.1  

               5,895.0  

            5,895.00  

 

             5,000.0  

                   5,000.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                392.6  

                  300.0  

               300.00  

 

                700.0  

                      700.0  

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                711.2  

                  300.0  

               300.00  

 

                550.0  

                      550.0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                123.8  

                  100.0  

               100.00  

 

                100.0  

                      100.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

             2,068.0  

               1,850.0  

            1,850.00  

 

             2,100.0  

                   2,100.0  

 

 


მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 380.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 გრანტები

     8,841.58  

        13,174.3  

       380.0  

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის 

                700.1  

                   400.0  

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

             8,141.5  

              12,774.3  

            380.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

                200.0  

                   225.0  

            380.0  

 მოსწავლეების ტრანსპორტირება

                  44.1  

                     92.9  

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

             6,629.4  

                5,916.8  

 

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

             1,098.1  

                3,140.5  

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                170.0  

                3,399.0  

                  -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 

                1,000.0  

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

 

                   300.0  

 

 ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის

                170.0  

                2,000.0  

 

 ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერთ გამოყოფილი გრანტი

 

                     99.0  

 

 


მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 14,250.8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სხვა შემოსავლები

  16,428.728  

        11,629.5  

  14,250.8  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

           13,561.4  

                8,854.3  

       11,580.0  

 პროცენტები

                502.2  

                   500.0  

            550.0  

 რენტა

           13,059.2  

                8,354.3  

       11,030.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

         1,630.621  

                1,525.2  

         1,534.1  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    1,580.998  

                1,495.2  

         1,504.1  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                            196.6  

                   165.2  

            134.1  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 

                         -    

                  -    

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                                 4.4  

                         -    

                  -    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                         1,000.0  

                1,000.0  

         1,000.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                            380.0  

                   330.0  

            370.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

 

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                               49.6  

                     30.0  

              30.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

             1,121.5  

                1,100.0  

         1,000.0  

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 

                   150.0  

            136.7  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                115.2  

                   150.0  

            136.7  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 23,868.1 ლარით:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    18,711.3  

    26,978.7  

    24,034.1  

  2,944.6  

  23,868.1  

  23,868.1  

         -    

 შრომის ანაზღაურება

            2,099.7  

            3,049.4  

            3,049.4  

               -    

         3,400.0  

         3,400.0  

              -    

 საქონელი და მომსახურება

            3,223.6  

            3,731.1  

            3,638.2  

            92.9  

         3,742.7  

         3,742.7  

              -    

 პროცენტები

                 28.8  

                 27.5  

                 27.5  

               -    

              20.0  

              20.0  

              -    

 სუბსიდიები

            8,740.6  

          12,401.9  

          12,401.9  

               -    

       12,038.8  

       12,038.8  

              -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            2,275.0  

            2,766.1  

            2,766.1  

               -    

         2,693.9  

         2,693.9  

              -    

 გრანტები

               135.0  

               178.0  

               178.0  

               -    

            125.0  

            125.0  

              -    

 სხვა ხარჯები

            2,208.7  

            4,824.6  

            1,972.9  

       2,851.7  

         1,847.7  

         1,847.7  

              -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 4,027.1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  4,327.1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 300.0 ათასი ლარით

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       113.3  

        402.5  

      342.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

            113.3  

             402.5  

          342.0  

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   11,241.2  

   13,641.4  

   3,559.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         4,358.1  

          4,496.5  

       1,460.0  

 02 02 

   წყლის სისტემების განვითარება

            861.0  

             308.1  

          135.0  

 02 03

    გარე განათება

              91.6  

             609.7  

                -    

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

            782.2  

          1,196.8  

          521.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         3,891.3  

          1,146.0  

          352.5  

 02 06

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                  -    

             197.0  

          161.4  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            431.5  

             674.7  

          645.0  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსების პროგრამა (მგფ)

                  -    

          3,140.5  

                -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

                  -    

          1,000.0  

                -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

            825.5  

             872.0  

                -    

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

                   -    

          285.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         54.9  

         68.1  

         3.4  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                0.9  

               51.4  

              3.4  

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

              54.0  

               16.7  

                -    

 04 00

 განათლება

       318.7  

        450.7  

      102.5  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            318.7  

             349.0  

          102.5  

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

                  -    

             101.8  

                -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       652.4  

     1,020.6  

      319.3  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            319.8  

             330.5  

          284.7  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            332.5  

             690.1  

            34.6  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           3.1  

           2.0  

          -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                3.1  

                 2.0  

                -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

 

                   -    

                -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

   12,383.6  

   15,585.2  

   4,327.1  

 

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

       769.3  

        350.0  

      300.0  

 

 ძირითადი აქტივები

            592.3  

             200.0  

          100.0  

 

 არაწარმოებული აქტივები

            177.1  

             150.0  

          200.0  

 

        მიწა

            177.1  

             150.0  

          200.0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პრგნოზი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

       3,445.0  

      7,022.9  

    5,975.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

             3,077.8  

           4,750.0  

         5,600.3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             3,071.5  

           4,733.3  

         5,085.3  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                    6.3  

                16.7  

            515.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

               -    

             -    

            -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                  84.4  

                83.1  

              75.6  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

          282.8  

      2,189.8  

       300.0  

 7.2

 თავდაცვა

            97.0  

         121.2  

       131.2  

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                  97.0  

              121.2  

            131.2  

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                      -    

                    -    

                  -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

                    -    

 

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

       6,400.6  

      6,746.7  

    2,614.4  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                      -    

                    -    

                  -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

             5,500.2  

           5,784.4  

         2,221.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

             5,500.2  

           5,784.4  

         2,221.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                900.4  

              962.3  

            393.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

       5,816.9  

      6,394.8  

    2,717.1  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

             1,533.5  

           1,832.8  

         2,040.0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                  26.7  

              225.0  

            150.0  

 7.5 4

 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

             4,256.7  

           4,337.0  

            527.1  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

       6,237.5  

    10,903.6  

    5,363.6  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

             1,408.7  

           3,284.8  

            150.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                      -    

                    -    

                  -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

             1,297.7  

              884.9  

            775.6  

 7.6 4

 გარე განათება

             1,102.3  

           1,729.9  

         1,140.0  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

             2,428.8  

           5,004.0  

         3,298.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

          153.5  

         175.4  

       170.2  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

                  11.0  

                29.1  

              15.0  

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                100.5  

              106.3  

            115.2  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                  42.0  

                40.0  

              40.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

       3,742.6  

      4,717.1  

    4,482.2  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

             1,453.3  

           2,057.6  

         1,478.4  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

             1,920.8  

           2,294.6  

         2,593.8  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                285.0  

              285.0  

            285.0  

 7.8.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

                  83.6  

                79.9  

            125.0  

 7.9

 განათლება

         2,672.3

        3,296.5

      3,523.1

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

             2,562.0  

           3,037.8  

         3,270.6  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                  48.3  

              194.7  

            152.5  

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                  62.0  

                64.0  

            100.0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

       2,585.1  

        3,241.4

    3,273.2  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

             1,558.6  

           1,974.7  

         1,655.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                292.9  

              379.2  

            477.0  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 

 

 

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                285.2  

              310.2  

            476.2  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

                  -    

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                    4.0  

                71.3  

              36.7  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

 

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                444.5  

              505.9  

            628.3  

 

 სულ

      31,150.5  

    42,619.5  

  28,250.8  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  185.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4,212.7 ათასი ლარით:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 საოპერაციო სალდო

       13,234.9  

         8,180.1  

        4,212.7  

 მთლიანი სალდო

         1,620.7  

-       7,055.1  

           185.6  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 130.0 ათასი ლარით:

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,565.1  

-   7,110.7  

      130.0  

 ზრდა

                  -    

                 -    

                 -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  -    

                 -    

                 -    

 კლება

-        1,565.1  

         7,110.7  

-          130.0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-        1,565.1  

         7,110.7  

-          130.0  

 


მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 194.6 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 139.0 ათასი ლარი.

თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2023-2026 წლებისათვის, პროგრამები / ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8,655.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პორგნოზი

  02 00 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

  16,921.5  

 22,212.3  

   8,488.3  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

   5,500.2  

  5,588.9  

   2,060.0  

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

        3,560.7  

       3,859.8  

           730.0  

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

           655.6  

          262.3  

           200.0  

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

                 -    

               -    

                 -    

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

             56.4  

          300.0  

           630.0  

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

        1,227.6  

       1,166.8  

           500.0  

 

 

 

 

 

  02 02 

  წყლის სისტემების განვითარება 

   1,297.7  

     884.9  

      781.0  

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

           846.9  

          298.9  

           135.0  

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

           450.8  

          586.0  

           646.0  

 02 03

    გარე განათება

   1,102.3  

  1,729.9  

   1,142.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           745.9  

       1,208.9  

           800.0  

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

           356.4  

          521.0  

           342.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

   2,464.1  

  5,070.6  

   1,150.0  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

        1,408.7  

       3,284.8  

           150.0  

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

           312.4  

          603.1  

           529.0  

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           743.0  

       1,182.6  

           471.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

   4,358.3  

  1,511.7  

      765.3  

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

        26.7  

     225.0  

      150.0  

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

        4,099.5  

          946.4  

           200.0  

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

           157.1  

          250.0  

           304.2  

 02 05  04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

           -    

          -    

           -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

             74.9  

            90.3  

           111.1  

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

      836.3  

  1,633.5  

   1,605.0  

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

           836.3  

       1,438.0  

        1,605.0  

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

                 -    

          195.5  

                 -    

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

      521.0  

     740.2  

      700.0  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

           -    

  3,140.5  

           -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

        16.2  

  1,040.0  

           -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

      825.5  

     872.0  

           -    

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

          -    

      285.0  

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

 

პროგრამის დასახელება:

         

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოწესრიგებული  საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც  უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.    კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო  უზრუნველყოფს მოსახლეობის   სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

პროგრამის აღწერა:

         

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის   მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობას.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

8,138.0

730.0

2,000.0

2,408.1

3,000.0

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

2,217.4

200.0

500.0

500.0

1,017,4

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

2,460.0

630.0

610.0

610.0

610.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა

1949.8

500.0

400.0

400.0

649.8

სულ პროგრამა

14,765.2

2,060.0

3,510.0

3,918.0

5,277.2

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

730.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

   

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

730.0

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას,    ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია  არსებული სტანდარტების შესაბამისად.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასევე  განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე  არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  04

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზრუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

630.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

630.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვა, არსებული კამრების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

500.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

 

პროგრამის დასახელება:

         

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. 
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

135.0

135.0

0

0

0

ბორჯომის სოფლის წყალი

2,578.6

640.6

646.0

646.0

646.0

სულ პროგრამა

 

2,713.6

775.6

646.0

646.0

646.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოსახლეობას მიწეოდება  24 საათი  სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

(ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

135.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

 

135.0

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

640.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

640.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

 

პროგრამის დასახელება:

         

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.

პროგრამის აღწერა:

         

განათება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები)  მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,200.0

800.0

800.0

800.0

800.0

ბორჯომის გარე-განათება

1,366.0

340.0

342.0

342.0

342.0

სულ პროგრამა

4,566.0

1,140.0

1,142.0

1,142.0

1,142.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

800,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

800,0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

340,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

340.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

 

პროგრამის დასახელება:

         

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა:

         

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება   .

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

150.0

150.0

0.0

0.0

0.0

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

2,029.0

529.0

500.0

500.0

500.0

 საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,971.0

471.0

500.0

500.0

500.0

სულ პროგრამა

4,150.0

1,150.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0,0

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

150.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია ქალაქში ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შესაქმნელად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუათრებაში არსებული ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

529.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

529.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

   მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მოსახლეობისათვის  გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამხანაგობის საერთო ქონების , სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

471.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

471.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა  და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

 

პროგრამის დასახელება:

         

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი

პროგრამის აღწერა:

         

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლა/პატრონობა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

750.0

150.0

200.0

200.0

200.0

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

1,200.0

200.0

300.0

300.0

400.0

ბოორჯომის გამწვანება 2013

1,239.6

327.1

304.2

304.2

304.2

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

502.8

108.0

122.1

130.9

141.9

სულ პროგრამა

3,692.4

875.1

926.3

935.1

1,046.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

პროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა,კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

150.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

200.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების , დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაციადა აგრეთვე ახალი სკვერების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

 

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

327.1

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

327.1

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

108.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

108.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკების და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა    ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და  გაწმენდა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

 

პროგრამის დასახელება:

         

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართული მუშაობა

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამის გარგლებში განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

6,698,0

1,605.0

1,650.0

1,700.0

1,750.0

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

161,4

161,4

0

0

0

სულ პროგრამა

6,859.4

1,759.4

1,650.0

1,700.0

1,750.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპოერტის სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,598.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

საკუთარი შემოსავლები

220.0

სულ ქვეპროგრამა 

181,8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023  წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

161.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

161.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორი ერთეული  II  კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების შეძენა.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

   

პროგრამის დასახელება:

 

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

           

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

       

პროგრამის მიზანი:

           

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

           

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების  სამშენებლო სამუშოების  საზედამხედველომომსახურეობის  დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

საზედამხედველო მომსახურეობა

1,600.0

400.0

400.0

400.0

400.0

საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1,500.0

300.0

400.0

400.0

400.0

სულ პროგრამა

3,100.0

700.0

800.0

800.0

800.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

           

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11

 

პროგრამის დასახელება:

 

სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

მოქალაქეების ჩართულობა ბიუჯეტირების პროცესში,განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

პროგრამის აღწერა:

         

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  2022 წელს  კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტუქრუტული პროექტები,

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერიდან
გოგირდის აბანომდე ჩასასვლელი საფეხმავლო
ბილკის რეაბილიტაცია

105.0

105.0

0.0

0.0

0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში
არსებული ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია

180.0

180.0

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

285.0

285.0

0.0

0.0

0.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

 მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხანხორციელება

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია დასუფთავება და გარემოს დაცვა, რას თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2,040,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  03 00 

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

   1,533.5  

  1,832.8  

   2,040.0  

  03 01 

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

        1,479.5  

       1,816.1  

        2,040.0  

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

             54.0  

            16.7  

                 -    

 

 

 

 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

 

პროგრამის დასახელება:

         

ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა

პროგრამის აღწერა:

         

ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ფილების  და მოაჯირების მოპირკეთება-შეღებვა .ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

დაგვა-დასუფთავება

3,685,2

923,4

920.6

920.6

920.6

ნარჩენების გატანა

3,157.6

790,6

789.0

789.0

789.0

გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა

152.5

38,2

38.1

38.1

38.1

ადმინისტრირება და მართვა

1,180.8

284,4

298.8

298.8

298.8

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

8.4

3.4

5.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

8,184.5

2,040,0

2,051.5

2,046.5

2,046.5

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე,  ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი".

 


მუხლი 15. განათლება (04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს           3,523.1 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

04 00

 განათლება

   2,672.3  

  3,296.5  

   3,523.1  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   2,562.0  

  3,037.8  

   3,270.6  

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

           270.6  

          330.0  

           393.0  

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

        2,042.7  

       2,373.8  

        2,777.5  

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

           248.6  

          334.0  

           100.0  

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

        48.3  

     194.7  

      152.5  

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

        62.0  

       64.0  

      100.0  

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

 

პროგრამის დასახელება:

         

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანი - სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა:

         

სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლისა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტუმენტი პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხედლმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას.სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწას. სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და  სხვა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

ა(ა)იპ ბაკურიანის საბავშვო ბაღი

1587.0

393.0

395.0

399.0

400.0

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

11881.8

2777.5

2905.2

3068.7

3130.4

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

13568.8

3,270.6

3,300.2

3,467.7

3,530.4

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებებიa ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

393.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

სულ ქვეპროგრამა 

393.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება.  "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით,  სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება   მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.  ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 3-დან 6 წლამდე 99სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 46 ბიჭია და 53 გოგო.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებუებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2,777.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2,777.5

მიზ

ანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე  985 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებუებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

100.0

მიზ

ანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების   ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

 

 

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

საჯარო სკოლების დაფინანსება და რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

 

სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პორცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა( ქირა).

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სულ

152.5

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

0.0

152.5

0.0

0.0

0.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  კეთილმოწყობილი საჯარო სკოლები და განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

04 00 განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 03

პროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ პროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                           100.0

                           100.0

                           100.0

                  100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ პროგრამა 

                   100.0

                   100.0

                   100.0

            100.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და  განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;
2. ღონისძიებების ფარგლებში  შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2026 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (2023 წელი)

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა   და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი ( 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორცმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ .კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,482.2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   3,742.6  

  4,717.1  

   4,482.2  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

   1,100.9  

  1,404.9  

   1,478.4  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

           671.8  

          884.8  

        1,057.0  

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

           582.0  

          737.2  

           814.8  

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

             89.8  

          147.7  

           242.2  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

           121.7  

          191.7  

           141.7  

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

           307.4  

          328.3  

           279.7  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

   2,558.2  

  3,232.3  

   2,878.8  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

        1,657.0  

       1,786.6  

        1,798.3  

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

           299.9  

          382.7  

           411.7  

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

           305.8  

          365.7  

           438.6  

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

           502.2  

          688.2  

           848.0  

 05 02 01 04

 თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

                 -    

               -    

                 -    

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

           549.2  

          350.0  

           100.0  

 05 02 02

 ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

           101.6  

          232.3  

           511.5  

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

           352.4  

          652.7  

                 -    

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

           285.0  

          285.0  

           285.0  

 05 02 05

 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

             20.6  

               -    

                 -    

 05 02 06 

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

           141.6  

          275.8  

           284.0  

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

             83.6  

            79.9  

           125.0  

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01

 

პროგრამის დასახელება:

         

სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  განყოფილება,

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება,  სპორტის განვითარება.
  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ

პროგრამის აღწერა:

         

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

სპორტული დაწესებულებების ხაელშეწყობა

4,398.6

1,057.0

1,093.9

1,113.9

1,133.9

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

3,429.5

814.8

851.6

871.6

891.6

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

969.1

242.2

242.3

242.3

242.3

სპორტული ღონისძიებები

566.9

141.7

141.7

141.7

141.7

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების  და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია

279.7

279.7

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

5,245.2

1,478.4

1,235.6

1,255.6

1,275.6

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

გაზრდილია  სპორტის სხვადახვა სახეობებზე  ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და სპორტული ობიექტები.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                            05 01 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;                                                                           ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში
 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;                                                                                                                                                    - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება;                                                                                                                                                       -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  ქვეყნის მაშტაბით;

ქვეპროგრამის დასახელება

2023 წელი

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

814.8

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

242.3

სულ პროგრამა

1,057.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

814.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......საკუთარი შემოდსავლები

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

814.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს  ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან 12  გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი  (50 ბავშვი);   კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი         (30 ბავშვი);   კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი);  მკლავჭიდი (25 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბუთი( 25 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება.                                                                                                                                                                           ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი)                                                                                                                                                                                                            სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ  სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში  დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15  ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;                                                                                                                                                    - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება;                                                                                                                                                       -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  ქვეყნის მაშტაბით;

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

242.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

საკუთარი შემოსავლები

250.0

სულ ქვეპროგრამა 

492.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური,ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

141.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

141.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება სარაგბო კლუბი ტაო

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარე

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების მოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

279.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

279.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები,  სტადიონების, გარე სავარჯიშო კომპლეკტების) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

 

პროგრამის დასახელება:

         

 კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  განყოფილება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

         

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი  კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად  განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

7,426.6

2,009.9

1,866.1

1,876.1

1,886.1

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

1,581.7

411.7

380.0

390.0

400.0

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1,719.6

438.6

427.0

427.0

427.0

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

3,125.3

848.0

759.1

759.1

759.1

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

0.0

 

 

 

 

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

1,000.0

100.0

300.0

300.0

300.0

ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

2,641.5

511.5

680.0

700.0

750.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,140.0

285.0

285.0

285.0

285.0

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

1,066.5

284.0

250.7

260.9

271.0

სულ პროგრამა

12,274.6

2,878.8

3,081.8

3,122.0

3,192.1

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

გაზრდილია  კულტურის სფეროს სხვადახვა სახეობებზე  ხელმისაწვდომობა, რეაბილირიტებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე კულტურული დაწესებულებები და პარკის ინფრასტურქტურა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა ,რელიგია,სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026

პროგრამის მიზანი და აღწერა

კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა.კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში   საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ორგანიზება.   მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;  ბიბლიოთეკებისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  ჩართულობის გაზრდა                                                                                                                               

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

 05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,798,3

 05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

411.7

 05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

848.0

 05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

873.1

 05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

 

 

 

05 02 01 05

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

100.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სახელონებო , საგანმანათლებლო დაწესებულება ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2023  წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

411.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

411.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში.                                                                                                                                        სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, მათ შორის 30პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთრკო გაერთიანება

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

438.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

438.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომნსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 244628 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 47 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;ელექტრონული კატალოგის შექმნასაბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება..

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

 05 02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

                       ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

848.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

(საკუთარი შემოსავლები)

49.5

სულ ქვეპროგრამა 

897.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი  მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების  მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი  კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია  97 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი  ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს  340 ბავშვს  მ/შ კ/ცენტრში  150..  კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია,  , ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა  ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი,  ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები.  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები:  ხეზე კვეთის წრე,  ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის  წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები,  ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე,  საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის  ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს   ქორეოგრაფიული ანსამბლი,   საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე.  წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს.  სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს  30 მოსწავლეს.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

                                                  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ........ (საკუთარი შემოსავლები)

1,490.2

სულ ქვეპროგრამა 

1,890.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მაღალხარისხოვნად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას , ასევე ჩამოსულ სტუმრებს.  ამჟამად    დასაქმებულია 36  თანამშრომელი . ქვეპროგრამის  ფარგლებში  უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება,   და აგრეთვე განხორციელდება  არსებული ინფრა სტრუქტურის მოვლა- პატრონობა.  ზაფხულის  სეზონისთვის  მომზადება,  შშმ   პირებისთვის  ადაპტირებული გარემოს შექმნა,  სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა  ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა- კონსერვაცია.  პარკში  ტურისტული  ინფრასტრუქტურის  განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო  ბეჭდური  მასალების შექმნა და  გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება 

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

511.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

511.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით.  პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება - ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის  გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზიანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ შემდეგი სახის ღონისძოიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ბაკურიანობა, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სოფელებში გაიმართება  სახელობითი დღეები და სახალხო ღონისძიებები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, დღესასწაული ზედა ზონის სოფლებში, დაბა ახალდაბაში),   და სხვადასხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროშურების, აბრების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა, ხალგაზრდების შემოთავაზებული პროექტებისა და წინადადებების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა, აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა).  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის  დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

285.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

285.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

     კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება 

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

284.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

284.0

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება.  ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

 

პროგრამის დასახელება:

         

საინფორმაციო მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

საინფორმაიცო მომსახურეობა

380.0

125.0

85,0

85,0

85,0

სულ პროგრამა

380.0

125.0

85,0

85,0

85,0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)     
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,443.4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   2,738.6  

  3,416.8  

   3,443.4  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

      153.5  

     175.4  

      170.2  

 06 01 01

 ჯანდაცვის ცენტრი

           100.5  

          106.3  

           115.2  

 06 01 02

 ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

             11.0  

            29.1  

             15.0  

 06 01 03

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

             42.0  

            40.0  

             40.0  

 06 02

 სოციალური დაცვა

   2,585.1  

  3,241.4  

   3,273.2  

 06 02 01

 მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

        1,028.5  

       1,318.0  

        1,125.0  

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

           292.9  

          379.2  

           477.0  

 06 02 03

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

               1.3  

              4.1  

               3.6  

 06 02 04

 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

               5.2  

              6.0  

               6.0  

 06 02 05

 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

             55.4  

            50.0  

           200.0  

 06 02 06

 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

8.25

              6.0  

               3.0  

 06 02 07

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

4.0

            71.3  

             36.7  

 06 02 08

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3.60

              3.6  

               3.6  

 06 02 09

 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

221.50

          223.2  

           223.2  

   06 02 10

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

13.87

            14.8  

                 -    

 06 02 11

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

348.11

406.7

           280.0  

 06 02 12

 სოციალური დახმარებები

420.50

          477.4  

           615.1  

 06 02 13

 ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

182.04

250.0

           250.0  

 02 06 14

 ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

0.00

31.0

             50.0  

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

 

პროგრამის დასახელება:

         

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა:

         ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.
  მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება  რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და   მომსახურების სერვისებზე.
. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა,  კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.  

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

ჯანდაცვის ცენტრი

460.6

115.2

115.2

115.2

115.0

ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

105.0

15.0

30.0

30.0

30.0

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

160.0

40.0

40.0

40.0

40.0

სულ პროგრამა

725.8

170.2

185.2

185.2

185.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჯანდაცვის ცენტრი 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

115.2

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

16.1

სულ ქვეპროგრამა 

131.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.                                                                                               პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის,  აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის   განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.      

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                          -  

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

15.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ,შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით,ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

40.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

40.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების  პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება აცრები  და კასტრაცია-სტერილიზაციადა , საჭირეობის შემთხვევაში ევთანაზია და ცხოველთა სამარხში გადაყვანა.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02

 

პროგრამის დასახელება:

         

 სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

     

პროგრამის მიზანი:

         

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება, გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, მორალური და ფსიქოლოგიური თანადგომა, ეკონომიური პირობეის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

         პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას,  იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მოსახლეობის  სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

4,500.0

1,125.0

1,125.0

1,125.0

1,125.0

უფასო სასადილოს დაფინანსება

1,763.9

477.0

429.3

428.2

429.3

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

14.4

3.6

3.6

3.6

3.6

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

24.0

6.0

6.0

6.0

6.0

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

800.0

200.0

200.0

200.0

200.0

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

12.0

3.0

3.0

3.0

3.0

სტიქიის შედეგად დაზარალებული    ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

14.4

3.6

3.6

3.6

3.6

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

892.8

223.2

223.2

223.2

223.2

სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

0.0

 

 

 

 

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

1,120.0

280.0

280.0

280.0

280.0

სოციალური დახმარებები

2,233.4

615.1

539.4

539.4

539.4

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

1,000.0

250.0

250.0

250.0

250.0

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

200.0

50.0

50.0

50.0

50.0

სულ პროგრამა

12,611.5

3,273.3

3,113.1

3,112.0

3,113.1

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

გაზრდილია  მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,125.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

-

სულ ქვეპროგრამა 

1,125.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით  დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ  არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი.  სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურებისათვის. 100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული  აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება.  ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2022  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

უფასო სასადილოს დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                               477.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

477.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული მომსახურეობა მაღალი ხარისხის პროდუქტებით უზრუნველყოფა. უფასო სასდილოთი  ყოველდღიურად ისარგებლებენ ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

3.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ  ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

6.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით  თითოეულ ვეტერანზე. დახმარების  გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.        2022  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 46  ბენეფიციარმა. მიზანს წარმოადგენს ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

200.0

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში .ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 200-მდე ბენეფიციარი.  ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად ,რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

3.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და     განათლების   მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარის ოდენობით და ერთჯერადად წელიწადში საკურორტო მომსახურება.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

36.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......(სარეზერვო ფონდი)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

36.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სტიქიის , ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების  და უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქის ბინის ქირით უზრუნველყოფა  

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

3.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების  ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების  თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა.  ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება . რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

223.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

223.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

280,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

 

სულ ქვეპროგრამა

280,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.
1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული  მოსახლეობის   მედიკამენტებით  უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ  დაფინანსდებიან  150  ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და  მინიჭებული აქვთ  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი  სარეიტინგო ქულა   0- 160 000 -მდე.
1.2  ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად   დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდებიან 100  ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.1.3  დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  მოხდეს  წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად, ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100  ლარით.
1.4 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში მედიკამენტებით ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის  ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ-შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.
1.5 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებითნ მუდმივად  მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა.
1.6  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  საპატიო წოდების მქონე  მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით.
1.7 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა.
1.8 სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს.

1,9 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 60 000-ს და დახმარება გაეწიოთ 200 ლარის ოდენობით ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად გარდა  1.3, 1.4,  1.6  და 1.8.  პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური დახმარებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

615.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

615.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე 300 ლარის ოდენობით,  18 წლამდე შშმ  და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე  დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და   მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე  ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას)  მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ  და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე,   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ქვეპროგრამის დასახელება:

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

250.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

 

სულ ქვეპროგრამა 

250.0

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის  თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში  რეგისტრირებული  ონკოლოგიური ბენეფიციარების  დაფინანსებას სადიაგნოსტიკო კვლევების, ოპერაციული მკურნალობის და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის კუთხით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ  I,  II და  IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროების მიხედვით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარi.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

 

სულ ქვეპროგრამა 

50.0

მიზანი და აღწერა

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული  კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების  შეძენისათვის.

ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას.

  

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 2021 წლის წლიური

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

         34,067.0  

          25,610.3  

      8,456.7  

          42,619.5  

      35,793.7  

      6,825.7  

     28,250.8  

       28,250.8  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              134.0  

               134.0  

              -    

               133.0  

           133.0  

              -    

          133.0  

            133.0  

              -    

 

 ხარჯები

       20,329.59  

          18,952.5  

      1,377.1  

    26,978.6621  

      24,034.1  

      2,944.6  

     23,868.1  

       23,868.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           2,342.0  

            2,342.0  

              -    

            3,049.4  

        3,049.4  

              -    

       3,400.0  

     3,400.000  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           3,732.0  

            3,678.7  

           53.3  

            3,731.1  

        3,638.2  

           92.9  

       3,742.7  

         3,742.7  

              -    

 

          შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              180.8  

               180.8  

              -    

               235.4  

           235.4  

              -    

          285.1  

            285.1  

              -    

 

          მივლინებები

                31.4  

                 31.4  

              -    

                 40.9  

             40.9  

              -    

            65.9  

              65.9  

              -    

 

          ოფისის ხარჯები

              376.3  

               376.3  

              -    

               517.8  

           517.8  

              -    

          522.8  

            522.8  

              -    

 

          წარმომადგენლობითი ხარჯები

                50.6  

                 50.6  

              -    

                 51.0  

             51.0  

              -    

            60.0  

              60.0  

              -    

 

          რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

                    -    

                     -    

              -    

                   1.5  

               1.5  

              -    

              3.0  

                3.0  

              -    

 

          ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              367.2  

               313.8  

           53.3  

               315.8  

           315.8  

              -    

          387.9  

            387.9  

              -    

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           2,690.8  

            2,690.8  

              -    

            2,565.7  

        2,472.8  

           92.9  

       2,418.0  

         2,418.0  

              -    

 

    პროცენტები

                34.2  

                 34.2  

              -    

                 27.5  

             27.5  

              -    

            20.0  

              20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       9,129.098  

            9,129.1  

              -    

          12,401.9  

      12,401.9  

              -    

     12,038.8  

       12,038.8  

              -    

 

    გრანტები

          136.500  

               136.5  

              -    

           177.970  

           178.0  

              -    

          125.0  

            125.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       2,456.800  

            2,456.8  

              -    

        2,766.116  

        2,766.1  

              -    

       2,693.9  

         2,693.9  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       2,498.959  

            1,175.2  

      1,323.7  

        4,824.601  

    1,972.926  

      2,851.7  

       1,847.7  

         1,847.7  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     13,681.798  

        6,602.148  

  7,079.650  

      15,585.204  

      11,704.0  

      3,881.2  

       4,327.1  

         4,327.1  

              -    

 

 ვალდებულებები

                55.6  

                 55.6  

              -    

                 55.6  

             55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       4,377.005  

            4,377.0  

              -    

            7,144.1  

        7,144.1  

              -    

       6,107.1  

         6,107.1  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              134.0  

               134.0  

              -    

               133.0  

           133.0  

              -    

          133.0  

            133.0  

              -    

 

 ხარჯები

       4,111.097  

            4,111.1  

              -    

            6,686.0  

        6,686.0  

              -    

       5,709.5  

         5,709.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           2,342.0  

            2,342.0  

              -    

            3,049.4  

        3,049.4  

              -    

       3,400.0  

         3,400.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           1,182.4  

            1,182.4  

 &nbs