„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016482
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
23/12/2022
ვებგვერდი, 27/12/2022
190020020.35.113.016482
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2022 - 24/01/2023)

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33
2022 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

           

მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის  №17  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 30/12/2021, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016449).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩიადანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით


 

დასახელება

 

 

2021 წლის ფაქტი

 

 

2022 წლის გეგმა

 

 

2023 წლის პროექტი

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანსფე

რები

 

 

საკუთარი შემოსავ

ლები

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე

რები

 

 

საკუთარი შემოსავ

ლები

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე

რები

 

 

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

შემოსავლები

 39541,70

 13 243,60

 26298,10

 55925,20

 25848,60

 30076,60

 33630,00

 310,0

 33 320,00

გადასახადები

 23596,70

 -

 23596,70

 27150,00

 -

 27150,00

 30387,40

 -

 30 387,40

გრანტები

 13383,60

 13 243,60

 140,00

 26144,40

 25848,60

 295,80

 310,00

 310,0

 -

სხვა შემოსავლები

 2561,40

 -

 2561,40

 2630,80

 -

 2630,80

 2932,60

 -

 2 932,60

ხარჯები

 21758,20

 1 202,30

 20555,90

 28156,65

 2730,71

 25425,94

 30605,10

 310,0

 30 295,10

შრომის ანაზღაურება

 3295,70

 102,40

 3193,30

 3816,94

 123,50

 3693,44

 4402,00

 110,0

 4 292,00

საქონელი და მომსახურება

 2313,10

 29,60

 2283,50

 4774,38

 1172,78

 3601,60

 4199,00

 52,00

 4 147,00

ძირიტადი კაპიტალის მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

პროცენტი

 59,70

 -

 59,70

 95,10

 -

 95,10

 95,10

 -

 95,10

სუბსიდიები

 13176,90

 122,40

 13054,50

 15597,40

 136,60

 15460,80

 18788,00

 148,0

 18 640,00

გრანტები

 50,00

 -

 50,00

 115,00

 -

 115,00

 115,00

 -

 115,00

სოციალური უზრუნველყოფა

 1052,00

 -

 1052,00

 1233,00

 -

 1233,00

 1806,00

 -

 1 806,00

სხვა ხარჯები

 1810,80

 947,90

 862,90

 2524,83

 1297,83

 1227,00

 1200,00

 -

 1 200,00

საოპერაციო სალდო

 17783,50

 12 041,30

 5742,20

 27768,55

 23117,89

 4650,66

 3024,90

 -

 3 024,90

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

 14443,00

 10 438,70

 4004,30

 32700,15

 26196,22

 6503,93

 2910,00

 -

 2 910,00

ზრდა

 14788,20

 10 438,70

 4349,50

 33100,15

 26196,22

 6903,93

 3760,00

 -

 3 760,00

კლება

 345,20

 -

 345,20

 400,00

 -

 400,00

 850,00

 -

 850,00

მთლიანი სალდო

 3340,50

 1 602,60

 1737,90

 (4931,60)

 (3078,33)

 (1853,27)

 114,90

 -

 114,90

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

კლება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ცვლილება

 (114,90)

 -

 (114,90)

 (114,90)

 -

 (114,90)

 (114,90)

 -

 (114,90)

ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

კლება

 114,90

 -

 114,90

 114,90

 -

 114,90

 114,90

 -

 114,90

ბალანსი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

 

 

2021 წლის ფაქტი

 

 

2022 წლის გეგმა

 

 

2023 წლის პროექტი

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

 

ბიდან გამოყო

 

ფილი ტრანს

 

ფერები

 

 

საკუთარი შემოსავ

 

ლები

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

 

ფილი ტრანს

 

ფერები

 

 

საკუთარი შემოსავ

 

ლები

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს

 

ფერები

 

 

საკუთარი შემოსა

 

ვლები

 

შემოსულობები

 39,886.90

 13,243.60

 26,643.30

 56,325.20

 25,848.60

 30,476.60

 34,480.00

 310.00

 34,170.00

შემოსავლები

 39,541.70

 13,243.60

 26,298.10

 55,925.20

 25,848.60

 30,076.60

 33,630.00

 310.00

 33,320.00

არაფინანსური აქტივების კლება

 345.20

 -

 345.20

 400.00

 -

 400.00

 850.00

 -

 850.00

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

 36,546.40

 11,641.00

 24,905.40

 61,256.80

 28,926.93

 32,329.87

 34,365.10

 310.00

 34,055.10

ხარჯები

 21,758.20

 1,202.30

 20,555.90

 28,156.65

 2,730.71

 25,425.94

 30,605.10

 310.00

 30,295.10

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14,788.20

 10,438.70

 4,349.50

 33,100.15

 26,196.22

 6,903.93

 3,760.00

 -

 3,760.00

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების კლება

 114.90

 -

 114.90

 114.90

 -

 114.90

 114.90

 -

 114.90

ნაშთის ცვლილება

 3,340.50

 1,602.60

 1,737.90

 (4,931.60)

 (3,078.33)

 (1,853.27)

 114.90

 -

 114.90

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 33630,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

    39 541,70

  13 243,60

   26 298,10

   55925,20

 25 848,60

   30076,60

   33630,00

    310,00

   33 320,00

გადასახადები

    23 596,70

             -  

   23 596,70

   27150,00

             -  

   27150,00

   30387,40

           -  

   30 387,40

გრანტები

    13 383,60

  13 243,60

       140,00

   26144,40

 25 848,60

       295,80

       310,00

    310,00

              -  

სხვა შემოსავლები

      2 561,40

             -  

    2 561,40

     2630,80

             -  

     2630,80

    2932,60

           -  

    2 932,60

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 30387,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

      23596,70

              -  

   23 596,70

    27150,00

          -  

     27150,00

  30387,40

         -  

  30 387,40

დღგ

      16599,50

              -  

   16 599,50

    19810,00

          -  

     19810,00

  22737,40

         -  

  22 737,40

საშემოსავლო გადასახადი

                   -  

              -  

               -  

                 -  

          -  

                 -  

               -  

         -  

              -  

ქონების გადასახადი

        6997,20

              -  

     6 997,20

      7340,00

          -  

       7340,00

    7650,00

         -  

    7 650,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

        4691,80

              -  

     4 691,80

      6240,00

          -  

       6240,00

    5650,00

         -  

    5 650,00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                   -  

              -  

               -  

                 -  

          -  

                 -  

               -  

         -  

              -  

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

           101,20

              -  

        101,20

         300,00

          -  

          300,00

       400,00

         -  

       400,00

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

           487,60

              -  

        487,60

         400,00

          -  

          400,00

       800,00

         -  

       800,00

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

        1716,60

              -  

     1 716,60

         400,00

          -  

          400,00

       800,00

         -  

       800,00

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

                   -  

              -  

               -  

                 -  

          -  

                 -  

               -  

         -  

              -  

სხვა გადასახადები

                   -  

              -  

               -  

                 -  

          -  

                 -  

               -  

         -  

              -  

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 310,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13 383,6

13 243,6

140,0

26 144,4

25 848,6

295,8

310,0

310,0

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

140,0

0,0

140,0

295,8

0,0

295,8

0,0

0,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 243,6

13 243,6

0,0

25 848,6

25 848,6

0,0

310,0

310,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 517,5

1 517,5

0,0

15 631,2

15 631,2

0,0

310,0

310,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

250,0

250,0

 

280,0

280,0

 

310,0

310,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

1 267,5

1 267,5

 

15 351,2

15 351,2

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

11 726,1

11 726,1

0,0

10 217,4

10 217,4

0,0

0,0

0,0

0,0

               რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

9 140,1

9 140,1

 

6 581,4

6 581,4

 

0,0

 

 

               სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 086,0

1 086,0

 

1 086,0

1 086,0

 

0,0

 

 

               სხვა პროექტები

1 500,0

1 500,0

 

2 550,0

2 550,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2932,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2 561,4

0,0

2 561,4

2 630,8

0,0

2 630,8

2 932,6

0,0

2 932,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

435,1

0,0

435,1

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

რენტა

435,1

0,0

435,1

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

333,4

 

333,4

400,0

 

400,0

300,0

 

300,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

101,7

 

101,7

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

433,0

0,0

433,0

420,0

0,0

420,0

420,0

0,0

420,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

401,0

0,0

401,0

400,0

0,0

400,0

400,0

0,0

400,0

სანებართვო მოსაკრებელი

167,2

 

167,2

150,0

 

150,0

150,0

 

150,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

233,8

 

233,8

250,0

 

250,0

250,0

 

250,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

32,0

0,0

32,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

32,0

 

32,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 563,0

 

1 563,0

1 410,8

 

1 410,8

2 012,6

 

2 012,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

130,3

 

130,3

300,0

 

300,0

100,0

 

100,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 30605,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

 

 

2021 წლის ფაქტი

 

 

2022 წლის გეგმა

 

 

2023 წლის პროექტი

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სულ

 

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

საკუთარი შემოსავლები

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

საკუთარი შემოსავ

ლები

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

  21758,20

  1202,30

 20 555,90

  28156,65

  2730,71

 25 425,94

  30605,10

  310,00

 30 295,10

შრომის ანაზღაურება

  3295,70

  102,40

  3 193,30

  3816,94

  123,50

  3 693,44

  4402,00

  110,00

  4 292,00

საქონელი და მომსახურება

  2313,10

  29,60

  2 283,50

  4774,38

  1172,78

  3 601,60

  4199,00

  52,00

  4 147,00

ძირიტადი კაპიტალის მოხმარება

 

  -

  -

 

  -

  -

 

  -

  -

პროცენტი

  59,70

  -

  59,70

  95,10

  -

  95,10

  95,10

  -

  95,10

სუბსიდიები

  13176,90

  122,40

 13 054,50

  15597,40

  136,60

 15 460,80

  18788,00

  148,00

 18 640,00

გრანტები

  50,00

  -

  50,00

  115,00

  -

  115,00

  115,00

  -

  115,00

სოციალური
უზრუნველყოფა

  1052,00

  -

  1 052,00

  1233,00

  -

  1 233,00

  1806,00

  -

  1 806,00

სხვა ხარჯები

  1810,80

  947,90

  862,90

  2524,83

  1297,83

  1 227,00

  1200,00

  -

  1 200,00

 

 მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2910,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3760,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 850,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

  14,443.00

  10,438.70

  4,004.30

  32,700.15

  26,196.22

  6,503.93

  2,910.00

  -

  2,910.00

ზრდა

  14,788.20

  10,438.70

  4,349.50

  33,100.15

  26,196.22

  6,903.93

  3,760.00

  -

  3,760.00

კლება

  345.20

  -

  345.20

  400.00

  -

  400.00

  850.00

  -

  850.00

 

 

 მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4686

6194

7275

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4686

6194

7275

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4430

5844

6925

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

255

350

350

7.2

თავდაცვა

132

155

162

7.21

შეიარაღებული ძალები

132

155

162

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

15047

31694

4195

7.45

ტრანსპორტი

11237

8401

2230

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11237

8401

2230

7.47

ეკონომიკის სხვა დარგები

681

16949

1350

7.49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

3129

6344

615

7.5

გარემოს დაცვა

2954

3298

3793

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2954

3178

3653

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2011

4833

3160

7.61

ბინათმშენებლობა

213

1598

300

7.63

წყალმომარაგება

700

1553

1050

7.64

გარე განათება

1098

1681

1810

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

799

888

1187

7.73

საავადმყოფოების მომსახურება

629

703

982

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

170

185

205

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4725

5467

5938

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2123

2243

2295

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2500

3054

3443

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

102

170

200

7.9

განათლება

5347

7645

7389

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

4341

6030

7150

7.92

ზოგადი განათლება

1006

1615

239

710

სოციალური დაცვა

846

1084

1266

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

15

15

25

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

831

1069

1241

 

სულ

36546

61257

34365

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3024,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

               17783,50

27768,55

3024,9

 მთლიანი სალდო

3340,5

-4931,6

114,9

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება შესაბამისი წლის განმავლობაში.

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

3225,6

5046,5

0,0

 საშინაო

 

 

0,0

 კლება

3225,6

5046,5

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტი

0

0

0,0

 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 402,3 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 287,4  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 7 040 000 ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 040,0

8 530,0

9 233,0

9 860,0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 080,0

2 180,0

2 406,0

2 673,0

 02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა (020101)

300,0

300,0

300,0

300,0

 02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (020102)

1 000,0

1 000,0

1 526,0

1 773,0

 02 01 03

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება  (020103)

680,0

780,0

480,0

500,0

 02 01 04

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (020104)

100,0

100,0

100,0

100,0

 02 01 05

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი (020105)

 

 

 

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1 050,0

1 100,0

1 163,0

1 200,0

  02 02 01 

წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია  (02 02 01)

100,0

150,0

213,0

250,0

  02 02 02 

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია (02 02 02)

900,0

900,0

900,0

900,0

 02 02 03

კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 02 03)

50,0

50,0

50,0

50,0

02 03

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

350,0

350,0

350,0

350,0

02 03 01

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020301)

200,0

200,0

200,0

200,0

02 03 02

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია (020302)

100,0

100,0

100,0

100,0

02 03 03

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა (020403)

50,0

50,0

50,0

50,0

02 04

პროექტირება და ექსპერტიზა

1 000,0

1 250,0

1 464,0

1 537,0

02 04 01

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (020401)

600,0

800,0

964,0

1 000,0

02 04 02

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა (020402)

400,0

450,0

500,0

537,0

02 05

სამოქალაქო ბიუჯეტი

300,0

350,0

400,0

400,0

02 06

ბინათმშენებლობა

300,0

300,0

350,0

400,0

02 06 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა (020601)

200,0

200,0

250,0

250,0

02 06 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა (020602)

100,0

100,0

100,0

150,0

02 07

გარე განათება და ელმომარაგება

1 810,0

1 850,0

1 950,0

2 100,0

02 07 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020701)

80,0

100,0

100,0

150,0

02 07 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი (020702)

1 350,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

02 07 03

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია  (020703)

380,0

350,0

350,0

350,0

02 08

სატრანსპორტო კომპანია

150,0

150,0

150,0

200,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 000,0

1 000,0

1 000,0

02 10

სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0201

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი :                                                            2 080 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 1407.8 კმ-ს, მ. შ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 247.8 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,68კმ-ს, ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 56,97კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 1108, 75 კმ-ს. (მ.შ. ქ. ოზურგეთში ქუჩების სავალი ნაწილის საერთო სიგრძე შეადგენს 75 კმ-ს, მ.შ. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგებს 63,8კმ-ს.) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების  (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020101

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

300 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

300 000

ქვეპროგრამის მიზანი

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

ქვეპროგრამის აღწერა

საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ გზების მოვლა-შენახვა და განვითარება; ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია; (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,7კმ-ს; მ.შ. ქ. ოზურგეთში ასფალტრებული გზების საერთო სიგრძე ქალაქში შეადგენს 63,8კმ. ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს  56,6კმ-ს, მუნიციპალიტეტის ცენტრის ტერიტორიული ერთეულების ცენტრებთან დამაკავშირებელი გზები მთლიანად ასფალტირებულია.    მოვლა-შენახვას საჭიროებს 10000კვ.მ.  საერთო ფართობის ასფალტირებული გზა).  ქალაქში და სოფელში ორმული შეკეთება; სოფლებში შიდასაუბნო გზების მოწესრიგება (სოფლებში შიდა საუბნო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 1160 კმ-ს, მ.შ გრუნტის საფარიანია - 1108,7კმ სიგრძის გზა, ყოველწლიურად აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას საჭიროებს 100 კმ საერთო სიგრძის გრუნტისსაფრიანი გზა). გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკება; ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით; სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020102

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 000 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

1 000 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 000 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

და  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების

ადაპტირება კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

ქვეპროგრამის აღწერა

ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია უპირატესად იმ უბნებში, სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების რეაბილიტაცია, ასფალტობეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფეხით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. ქალაქში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა შეადგენს -8,0 კმ-ს; სასოფლო დასახლებაში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა - 350კმ-ს;  მოეწყობა 18კმ საერთო სიგრძის ასფალტის საფრიანი გზა, მ.შ. ქალაქში 3 კმ საერთო სიგრძის გაზა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ტროტუარების და ასევე სანიაღვრე არხების მოწყობა ორმხრივად. სოფლად მოეწყობა 15 კმ საერთო სიგრძის ასფალტისსაფრიანი გზა, სადაც ასევე მოეწყობა სანიაღვრე არხები, მ.შ. ორმხრივად 2 კმ-ზე.ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარები მოეწყობა სოფლებში სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებზე, სადაც გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020103

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

680 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

600000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

680000

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობის და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით დამონტაჟებულია თანამედროვე ტიპის ვიდეო კამერები.

გზებზე და მოედნებზე, სხვადასხვა ლოკაციებზე საგზაო ნიშნების მოწყობა, ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის და საგზაო ნიშნების მოწყობა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების მოწყობა და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა (ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნა, გზების გამყოფი ხაზების და გვერდულების დახაზვა და სხვა მონიშვნები). სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლების და მასწავლებლების ფეხით უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, შესაბამისი საგზაო ნიშნებით და დაიხაზება ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელები.ქალაქის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნებით და ჰორიზონტალური მონიშვნებით უზრუნველყოფილია ქუჩების საერთო სიგრძის 40%. სკოლების და ბაღების 60%-თან მოწყობილია სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020104

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია; გზების დამცავი რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული  ხიდების რაოდენობა შეადგენს 110 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 25 ერთეული.  კრიტიკულ მონაკვეთებში, მდინარეების და ხევების და ციცაბო ფერდობების მიმდებარედ გამავალი გზის მონაკვეთებზე, სავალი ნაწილის გამაგრების მიზნით რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა. 2022 წელს დასრულდა მდ. ნატანებზე 110 გრძ. მეტრი სიგრძის ხიდის მოწყობა ღირებულებით 1,1 მლნ. ლარი, 2022 წელს დასრულდა  ხიდის მოწყბა  სილაურში,  სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 480 ათასი ლარი. გზის რეაბილიტაციის პროექტებში გათვალისწინებულია გზის დამცავი 50 გრძ.მ. სიგრძის გაბიონის და 20 გრძ. მეტრი საერთო სიგრძის ბეტონის კედლის მოწყობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0202

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი :                                                            1 050 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და წყალარინებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 44%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება - ქ. ოზურგეთში, მ.შ. ანასეულის დასახლებაში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში 7470 ოჯახს.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში მცხოვრებ 2753 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთლიან ტერიტორიაზე.  წყალარინების ქსელი მოწყობილია  ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში და ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60% და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების და წყალარინების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დასრულდა ქ. ოზურგეთის ანასეულის დასახლების წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა - ვაკიჯვარის, ბახვის, დვაბზუს, ცხემლისხიდის ტერიტორიულ ერთეულებში. მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელს დაიწყო და 2023 წელს დასრულდება წყლის სისტემების მოწყობა ოთხ დასახლებაში: ნატანები,ხრიალეთი, ნასაკირალი, ძიმითის ნასაკირალი და ლიხაურის უბანში-ოქროს მუხუროში წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა-გაფართოების სამუშაოები.  სამუშაოების დასრულების შემდეგ სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 320 ოჯახი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბების მრავალბინიანი სახლების წყალარინება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020201

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით)  უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების (მ.შ. ჭაბურღილები), საქლორატოროს, მაგისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელების მეშვეობით მიეწოდება მოსახლეობის 44%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება - ქ. ოზურგეთში, მ.შ. ანასეულის დასახლებაში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში 7470 ოჯახს.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში 2860 ოჯახს.სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთლიან ტერიტორიაზე.   მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელს დაიწყო წყლის სისტემების მოწყობის სამუშაოები ოთხ დასახლებაში-ნატანებში, ხრიალეთში, ნასაკირალში, ძიმითის ნასაკირალში და ლიხაურის უბანში-ოქროს მუხუროში წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა-გაფართოების სამუშაოები. დაგეგმილია 2000 გრძ.მეტრი სიგრძის ქსელის მოწყობა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 320 ოჯახი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია წყალსადენის ახალი ქსელი და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020202

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

900 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

900 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის უზრუნველყოფა სანიტარული ნორმებით დაცული უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ ხორციელდება წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია (ქსელის საერთო სიგრძე 170000 გრძ. მეტრი) და მართვა ტერიტორიულ ერთეულებში - მთისპირი, ასკანა, ჯუმათი, ლაითური, ნასაკირალი, ნატანები (ნაწილობრივ). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში 2800 ოჯახს. ხორციელდება  მიწოდებული წყლის ხარისხის  კონტროლი (წლის განმავლობაში 110 სინჯის აღება, სხვადასხვა ლოკაციაზე), დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით.     

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020203

ქვეპროგრამის დასახელება:

კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალარინების ქსელებში ჩართვის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

წყალარინების ქსელების გაფართოება ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე.  წყალარინების ქსელების მოწყობა საწყის ეტაპზე დაბების ტერიტორიაზე (ლაითურის, ნარუჯის, ნასაკირალის ცენტრალურ უბნებში, სადაც ძირითადად განლაგებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები). წყალარინების ქსელი მოწყობილია  ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში,  საკანალიზაციო ქსელის სიგრძე შეადგენს 34 კმ-ს. ქსელში ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%.  წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქსა და დაბებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალარინების ქსელი და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია კანალიზაციის სისტემის მომსახურებით

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0203

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                               350 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა;
მოსახლეობისთვის  დასვენებისა და გართობის   მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში (მ.შ. ქალაქში) საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების წილი შეადგენს 32%-ს. მუნიციპალიტეტის 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ადმინისტრაციული შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად

 

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020301

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

200 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

200 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

200 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და ვიზიტორთა  დასვენებისა და გართობის  მიზნით  ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 32%-ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება შემომზღუდავი დეკორაციული ღობეების მოწყობა, სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.  სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია  თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020302

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტარციული და სხვა  საზოგადოებრივი დანიშნულების  შენობების  კეთილმოწყობა და  შენობების სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის 29 ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 60% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. 2022 წელს დასრულდა ქალაქის ტერიტორიაზე დოლიძის და ჭავაჭავაძის ქუჩაზე რამდენიმე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტები გარდამავალია და გაგრძელდება 2023 წლის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში რეაბილიტირებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020303

ქვეპროგრამის დასახელება:

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

 

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელ. მომარაგების, გაზმომარაგების, წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელებზე დაერთების უზრუნველსაყოფად საჭირო დაერთების ღირებულების გადახდა ლიცენზიან კომპანიებზე, რომლებიც განახორციელებენ ობიექტების კომუნალურ ქსელებში ჩართვას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ობიექტებზე მიწოდებული ელ. ენერგიის, გაზმომარაგების და წყალმომარაგების  სიმძლავრის გაზრდას, საჭიროების შესაბამისად და აღნიშნულის განსახორციელებლად დადგენილი ტარიფის შესაბამისი სიმძლავრის გაზრდის ღირებულების ანაზღაურებას. 2023 წელს განხორციელდება 20 ობიექტის ჩართვა კომუნალურ ქსელებში.                                   

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0204

პროგრამის დასახელება:

პროექტირება და ექსპერტიზა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                1 000 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი

პროგრამის აღწერა

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020401

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

600000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

600000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

600000

ქვეპროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.                                   

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მომზადებულია შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020402

ქვეპროგრამის დასახელება:

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

400 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

400 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით, შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლის განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა

 შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. მუნიციპალიტეტში 50 ათასს ლარს ზევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება ეტაპობრივი და საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაობის ღირებულების 3,29%-ს.  50 ათასს ლარს ქვევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ხარჯი გათვალისწინებულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0205

პროგრამის დასახელება:

სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                         300 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ინიცირებული პროექტის - მონაწილეობითი ბიუჯეტის (იყავი თანამმართველი) ფარგლებში ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეების (საინიციატივო ჯგუფები)–ს მიერ წარმოდგენილი და კენჭისყრის შედეგად გამარჯვებული პროექტების შესაბამისად სკვერების, საბავშვო კუთხეების, მინისტადიონების და სხვა ტერიტორიების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს განხორციელების წესის შესაბამისად საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge.

საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის

ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ:

ა) სრულწლოვან პირს;

ბ) პირთა ჯგუფს;

გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას.

განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული

ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს.

2023 წელს დგეგმილია ოთხი პროექტის განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0206

პროგრამის დასახელება:

ბინათმშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                 300 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

 მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს  შექმნა და ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის (მ.შ. ბავშვების) დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. ოთხწლიან პერიოდში დაგეგმილია დამატებით 4 ერთეული მრავალბინიანი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ორ მაღლივი კორპუსში ლიფტების რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 20 მრავალბინიანი სახლის ფასადების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია 10 მრავალბინიანი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020601

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

200 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

200 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 მრავალბინიანი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება,  მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში.  

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის მოწყობილია  ღია სივრცეები

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრება ამხანაგობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; მობინადრეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა.  განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების  წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 60%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების 80 %-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავების წყალშემკრები სისტემა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის  ქ.ოზურგეთში რეაბილიტირებულ იქნა 6 ლიფტი, 1 საჭიროებს შეკეთებას.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლიდან  დღემდე  რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა შეადგენს-12. ქვეპროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებისა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის 

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0207

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება და ელმომარაგება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                            1 810 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის მ.შ.  ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების სისტემა და უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელისა და  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების  ელ.მომარაგება        

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020701

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

80 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

80 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

80 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ღამის განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 800 კმ-ს. მიუხედავად აღნიშნულისა, მოსახლეობიდან შემოდის მოთხოვნები სოფლების სხვადასხვა უბნებში გარე განათების ქსელების მოწყობის უზრუნველსაყოფად. განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში განხორციელდება 200  ღამის განათების LED სანათის მოწყობა. გარე განათების ქსელების გაფართოება დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განათების გარეშე დარჩენილ განსაზღვრულ მონაკვეთებზე,  ასევე გარე განათების გარეშეა დარჩენილი სოფლად დასახლებული ერთეულების პერიფერიული უბნები. რომელთა ნაწილში 2023 წელს განხორციელდება გარე განათების ქსელების მოწყობის სამუშაოები. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020702

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების  ელმომარაგების ხარჯების ანაზღაურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1350000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1350000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების (დასახლებულ ერთეულებში) და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020703

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

380 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

380 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია.  ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 3500 ლამპიონი, სხვა დასახლებულ ერთეულებში განთავსებულია 11000 ლამპიონი. გარე განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 800 კმ-ს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0208

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                      150 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული სატრანსპორტო გადაზიდვები;  - დროულად და კომფორტულად გადაყვანილი მგზავრები, მ.შ. უფასოდ გადაყვანილი სკოლის პედაგოგები;  - მუნიციპალიტეტის მიერ კონტროლირებადი ტარიფებით მგზავრთა მომსახურება.

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიი-ს მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ათ დასახლებულ ერთეულში მგზავრების რეგულარული გადაყვანა. შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიი-ს ბალანსზე ირიცხება 15 სატრანსპორტო ერთეული (სამგზავრო ავტობუსი). სატრანსპორტო საშუალებების საშუალო წლოვანება  შეადგენს 14 წელს.  დღის განმავლობაში მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება ათ მარშრუტზე: ოზურგეთი-შემოქმედი - შვიდი რეისი; ოზურგეთი-გორისფერდი - ერთი რეისი; ოზურგეთი-გომი - ოთხი რეისი; ოზურგეთი-ლიხაური-ოთხი რეისი; ოზურგეთი-ნიაბაური-ოთხი რეისი; ოზურგეთი-ვაკიჯვარი -შვიდი რეისი; ოზურგეთი-ცხემლისხიდი-შვიდი რეისი;  ოზურგეთი-ასკანა - ოთხი  რეისი; ოზურგეთი- ლაითური- ორი რეისი, ოზურგეთი-ნარუჯა - ორი რეისი.  ლაითურში და ნარუჯაში ხორციელდება პედაგოგების გადაყვანა დილით და სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ უფასოდ.    მუნიციპალიტეტის ათ დასახლებულ   ერთეულში,  შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიი-ს მიერ სრულდება ყოველდღიურად 42 რეისი, ათ მარშრუტზე. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველ ეტაპზე ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების სიტემის მოწესრიგება სპეციალურად გამოყოფილ ზონებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფლია მგზავრთა რეგულარული გადაყვანები

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 3 793 000 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

       3 793,00

      3 834,00

       4 004,00

      4 360,00

03 01

  მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება

       3 256,00

      3 284,00

       3 434,00

      3 750,00

03 01 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები

          680,00

         700,00

          700,00

         800,00

03 01 02

ნარჩენების გატანა

       1 074,00

      1 074,00

       1 074,00

      1 150,00

03 01 03

.().. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

       1 502,00

      1 510,00

       1 660,00

      1 800,00

03 02

რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა და განვითარება

          200,00

         200,00

          210,00

         220,00

03 02 01

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა

          170,00

         170,00

          180,00

         190,00

03 02 02

მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა

            30,00

           30,00

            30,00

           30,00

03 03

მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

          337,00

         350,00

          360,00

         390,00

03 03 01

ჩამდინარე წყლების მართვა

          140,00

         140,00

          140,00

         150,00

03 03 02

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა

            90,00

         100,00

          110,00

         120,00

03 03 03

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

          107,00

         110,00

          110,00

         120,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0301

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                       3 256 000

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ 1550 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 3 ნაგავმზიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება  5 ნაგავმზიდი.   დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 277400 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2023 წლისათვის იგეგმება 70280 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება 347680კვმ ფართობის   დაგვა-დასუფთავება მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 248680 კვმ და სოფლებისა და თემების ტერიტორიაზე 99000 კვმ-ის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

680000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

680000

ქვეპროგრამის მიზანი

 დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას, ნაგვის ურნებში განთავსებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 55 მეეზოვე. პროგრამის ფარგლებში 2023 წლისათვის იგეგმება 70280 კვმ-ით მეტი ფარობის დაგვა სულ ყოველდღიურად მოხდება 347680კვმ ფართობის   დაგვა-დასუფთავება მ.შ ქალაქის ტერიტორიაზე 248680 კვმ და სოფლებისა და თემების ტერიტორიაზე 99000 კვმ-ის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ქალაქსა და დაბებში საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა-დასუფთავება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1074000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1074000

ქვეპროგრამის მიზანი

ნარჩენების დროული გატანა და სუფთა გარემო

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპოგრამა მოიცავს შეგროვებული ნარჩენების გატანას ყოველდღიურად, ხოლო ტურისტულ სეზონზე დღეში ორჯერ. მუნიციპალიტეტში განთავსებული 1800 ურნიდან  ყოველ დღიურად მოხდება 40 ტონამდე ნარჩენის გატანა ნაგვის პოლიგონზე. ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 3 ნაგავმზიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება  5 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა დასახლებული ტერიტორიებიდან

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030103

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1502000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1502000

ქვეპროგრამის მიზანი

შესასრულებული სამუშაოების ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიის, მწვანე საფარის დაგვა-დასუფთავების; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექციის, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვის; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდის, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანის; ურეკი-შეკვეთილის  ტერიტორიის დასუფთავების; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის  ადმინისტრაციულ უზრუნველყოფა. ადმინისტრაციული უზრუნველყოფისათვის გამოყენებული იქნება ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის მფლობელობაში არსებული  შრომითი რესურსები და ტექნიკა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია დასუფთავების სერვისის ეფექტური მართვა

     

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0302

პროგრამის დასახელება:

რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა და განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                        200 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული მდგრადობის შენარჩუნება, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებულ სკვერებსა და პარკებში მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა. განხორციელდება ახალი ხე-მცენარეების, ყვავილებისა და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა.  უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების წილი შეადგენს 10%-ს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030201

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

170 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

170 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სკვერებისა და პარკების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა

     

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030202

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

30 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

30 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ქალაქის ტერიტორიის გამწვანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 5000 ერთეული ერთწლიანი ყვავილის და 1200 ერთეული სხვადასხვა მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა

     

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0303

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                           337 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ჩამდინარე წყლების მართვა (სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება), მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა, სასაფლაოების ტერიტორიის მოწესრიგება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას. პროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვის ქალაქში უკონტროლო გადაადგილების აღკვეთა, მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა, თავშესაფარში გადაყვანა შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება (ყურის კლიპის მეშვეობით ცოფზე აცრა) ჩატარება და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნება.  პროგრამა  ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზებისა და უპატრონო საფლავების გაცელვა-გაწმენდას,შხამ-ქიმიკატებით დამუშავებას, ღობეების აღდგენითი სამუშაოების  ჩატარებას, სასაფლაოების ტერიტორიაზე არსებული ხე-ბუჩქნარის სანიტარული ჭრის ჩატარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030301

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჩამდინარე წყლების მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

140 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

140 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვა, რათა შემცირდეს წყალმოვარდნების რისკი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების მართვა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030302

ქვეპროგრამის დასახელება:

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

90 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

90 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რქოსანი პირუტყვის გადაადგილების კონტროლი და მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,წლის განმავლობაში დაახლოებით 262 ჰა-ზემსხვილფეხა  რქოსანი  პირუტყვის  უკონტროლო გადაადგილების აღკვეთას, 350 მაწანწალა ძაღლის  დაჭერას, თავშესაფარში გადაყვანას შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება (ყურის კლიპის მეშვეობით ცოფზე აცრა) ჩატარებისა და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების მართვა და გაკონტროლებულია ქალაქში შინაური პირუტყვის გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030303

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

107 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

107 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სასაფლაოების ტერიტორიის მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 137 სასაფლაოსთან ( მ.შ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ 7 და მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და დაბებში 130) მისასვლელი გზებისა და უპატრონო საფლავების გაცელვა-გაწმენდას, შხამ-ქიმიკატებით დამუშავებას, ღობეების აღდგენითი სამუშაოების  ჩატარებას,სასაფლაოების ტერიტორიაზე არსებული ხე-ბუჩქნარის სანიტარული ჭრის ჩატარებას. ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა და მომსახურეობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებულია მუნიციპალური სასაფლაოები

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 7 389 000  ლარი.

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

04 00

 განათლება

7 389,0

7 570,0

7 940,0

8 555,0

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

7 150,0

7 350,0

7 700,0

8 300,0

 04 01 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი (040101)

7 150,0

7 350,0

7 700,0

8 300,0

 04 01 02

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება (040102)

 

 

 

 

 04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების პედაგოგთა დაჯილდოება (040103)

 

 

 

 

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

169,0

150,0

170,0

175,0

 04 02 01

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (040201)

50,0

50,0

50,0

50,0

 04 02 02

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება (040202)

100,0

100,0

100,0

100,0

 04 02 03

საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა (040203)

19,0

0,0

20,0

25,0

 04 03

 არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

70,0

70,0

70,0

80,0

 04 03 01

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა  (040301)

50,0

50,0

45,0

55,0

 04 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (040302)

20,0

20,0

25,0

25,0

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

7 150 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

7 150 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ემსახურება 45 საბავშვო ბაღს,რომელთა შორის ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 8 საბავშვო ბაღი ,ხოლო მუნიციპალიტეტის თემებში 37 საბავშვო ბაღი.ბავშვთა რაოდენობა სულ შეადგინს 2106 აღსაზრდელს, რომელთა შორის 795 არის ქალაქის ბაღებში და 1311 სოფლების ბაღებში.აღნიშნული ბავშვთა კონტინგენტიდან 1045 არის გოგო და 1061 ბიჭი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 843  თანამშრომელი, მათ შორის 87 მამაკაცი და 756 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა 

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0402

პროგრამის დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                  169 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა მუნიციპალური პროგრამებით

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო, სკოლისგარეშე  დაწესებულებების მუშაობის კოორდინაცია;

დამხმარე სასწავლო მეთოდოლოგიის, ინკლუზიური განათლების პროგრამების გავრცელების ხელშეწყობა.

მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით, სამსახურის დებულებით და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა). 

- ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების,სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა.

- საჯარო სკოლების წარმატებული აბიტურიენტები წახალისდება ფულადი ჯილდოთ ( 100%-იანი გრანტის მფლობელები- 3000 ლარით. გრანტის მფლობელი აბიტურიენტის სკოლა, -1500 ლარით. ოქროს მედალოსანი კურსდამთავრებულები წახალისდებიან ფულადი ჯილდო-300 ლარით

- მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით,საგანმანათლებლო რესურსცენტრიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ფულადი ჯილდო/ფასიანი საჩუქარი გადაეცემა ღვაწლმოსილ,წარმატებულ პედაგოგებს.

-14 აპრილი- დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება კალიგრაფიის კონკურსი რომელიც მიზნად ისახავს კალიგრაფიის პოპულარიზაციას, ხელით წერით კულტურის განვითარებასა და კონკურსანტების შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენას. გამოვლინდება გამარჯვებულები,გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები და სიგელები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია ზოგადი განათლება                                                                                                                           

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040201

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის ადაპტირებული და კომფორტული გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში განხორციელდება მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტები (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა, საჭირო ტექნიკის შეძენისთვის დახმარება და სხვა).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო ზოგადი განათლების მისაღებად

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040202

ქვეპროგრამის დასახელება:

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლების კურსდამთავრებულებისა და მათი სკოლების ფინანსური  წახალისება,  რომელთაც 100% -იანი სახელმწიფოს გრანტი აქვთ მოპოვებული

ქვეპროგრამის აღწერა

100%  -იან სახელმწიფო გრანტის მფლობელი სკოლის კურსდამთავრებულებს და მათ სკოლას, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი ჯილდო, გრანტის მფლობელ მოსწავლეს 3000, ხოლო სკოლა 1500 ლარის ოდენობით (მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეროვნული გამოცდების შედეგად 100% -იანი გრანტის მფლობელი კურსდამთავრებულების მონიტორინგი, ბაზის შექმნა, საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1500  (ათასხუთასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის მცირე კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში  წახალისდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს მედალოსანი კურსდამთავრებულები, რომლებიც ერთჯერადი ჯილდოს სახით  მიიღებენ 300 ლარს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: 100% -იანი სახელმწიფოს გრანტის მფლობელი ოზურგეთის სკოლების კურსდამთავრებულები და მათი სკოლები ფინანსურად არიან წახალისებულნი

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040203

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

19 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

19 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით   აქტივობებში., საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული  პროექტების მხარდაჭერას, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები.

2. მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  დაჯილდოვდებიან ღვაწლმოსილი პედაგოგები და აღმზრდელები, რომლებსაც ერთჯერადი ჯილდოს სახით გადაეცემა 500(ხუთასი)ლარი/მადლობის ბარათი/თაიგული

3. 14 აპრილი - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება კალიგრაფიის კონკურსი რომელიც მიზნად ისახავს კალიგრაფიის პოპულარიზაციას, ხელით წერით კულტურის განვითარებასა და კონკურსანტების შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენას. გამოვლინდება გამარჯვებულები,გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები და სიგელები

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: მხარდაჭერილია საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული მინიმუმ 10 (ათი) აქტივობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0403

პროგრამის დასახელება:

არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:  70 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის

საკითხებზე და ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის საკითხების შესწავლა, საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, შესაბამის წინადადებათა მომზადება და განხორციელება; შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინირება;

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიცირება; სამოქალაქო სექტორისა და მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მომზადება; დოკუმენტების დახვეწის მიზნით პროცესების მართვა და შემდგომში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია.

გენდერულ საკითხებზე ღონისძიებათა დაგეგმვა და განხორციელება

მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე გენდერული სტატისტიკის წარმოება;  განათლების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელების ხელშეწყობა.

მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;

დამხმარე სასწავლო მეთოდოლოგიის, ინკლუზიური განათლების პროგრამების გავრცელების ხელშეწყობა. ახალგაზრდებისა და მოსწავლეების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობების გზით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემოქმედებითი აკადემიური უნარების მქონე ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ბავშვების დაფინანსება სხვადასხვა კონკურსებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში, ასევე,  გაცვლით პროგრამებში.

 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭერა.

 

წლის რჩეულის ერთჯერადი ფულადი ჯილდო/ფასიანი საჩუქარი გადაეცემა იმ პედაგოგებს, ახალგაზრდებსა და ბავშვებს რომლებიც განსაკუთრებულ ნიჭს ავლენენ განათლების, ხელოვნების, მეცნიერების, სპორტის, მედიცინის და სხვა სფეროში. ასევე, პირს რომელიც წარადგენს  თავის კუთხეს(გურიას) საერთაშორისო დონეზე და წვლილს შეიტანს ევროპული ღირებულებების გავრცელებაში.

 

სპეციალური საჭიროების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა ინტეგრაცია და სოციალიზაცია. მათვის საჭირო ადამიანური, სასწავლო და მატერიალური რესურსის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად დაგეგმილია ღონისძიების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია არაფორმალური განათლება და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040301

ქვეპროგრამის დასახელება:

არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საზოგადოების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება თანასწორობის საკითხებზე

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდას. დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე.  ქვეპროგრამი ფაგრლებში განხორციელდება:

1. სტუდენტების წახალისება სტიპენდიის გაცემის გზით.მერის სტიპენდია დაუწესდება  სტუდენტს(ბაკალავრს) ,რომელსაც სემესტრის განმავლობაში გავლილ ყველა სალექციო კურსში აქვს არანაკლებ 95 ქულა;  სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში აგრონომიულ, ვეტერინარული,არქიტექტურულ და ენერგეტიკულ ფაკულტეტებზე. (წარჩინებული  სტუდენტებისთვის  ოზურგეთის  მერის  სტიპენდიის  გაცემის  წესის მიხედვით)

 

2. პროფესიული განათლების იმიჯის გაძლიერება და სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭერა. კერძო-საჯარო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ( შრომის ბაზრის შესაბამისი პროგრამების იდენტიფიცირება, პროფ.სპეციალობის კურსდამთავრებულთათვის დასაქმების ხელშეწყობა, ცნობად,წარმატებულ ადამიანებთან შეხვედრები და გამოცდილების გაზიარება პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიის წარმოება)

 

3. წლის რჩეულის ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გადაეცემა იმ პედაგოგებს, ბიბლიოთეკარებს, ახალგაზრდებსა და ბავშვებს რომლებიც განსაკუთრებულ ნიჭს ავლენენ განათლების, ხელოვნების, მეცნიერების, სპორტის, მედიცინის და სხვა სფეროში. ასევე, პირს რომელიც წარადგენს  თავის კუთხეს(გურიას) საერთაშორისო დონეზე და წვლილს შეიტანს ევროპული ღირებულებების გავრცელებაში.

 

 

4. ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება შემოქმედებითი აკადემიური უნარების მქონე ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ბავშვების დაფინანსება სხვადასხვა კონკურსებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში ასევე,  გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთ ,რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების უცხოელ თანატოლებთან დამეგობრებას და დიპლომატიის განვითარებას.

 

5. სპეციალური საჭიროების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა ინტეგრაცია და სოციალიზაცია. მათვის საჭირო ადამიანური, სასწავლო და მატერიალური რესურსის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება.

 

6. ბავშვთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიის წარმოება და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.

 

7. დედაენის დღე

ჯამი

 

 

50 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირება თანასწორობის საკითხებზე

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 სამოქალაქო სექტორისა და მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეებისათვის და მოქალაქეებისათვის კონსულტაციების გაწევა გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით; მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის საკითხების შესწავლა, საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, შესაბამის წინადადებათა მომზადება და განხორციელება; შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინირება;
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიცირება; მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა კვლევების, საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებები ჩატარება, რომელიც მიმართული იქნება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის  განხორციელებისთვის; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულები. აღნიშნული ღონისძიებები დაიგეგმება და განხორციელდება „ქალთა ოთახის“ მიერ.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

გენდერული თანასწორობის თაობაზე ცნობიერების ამაღლება

5

2 000

10 000

„ქალთა ოთახის“  საინფორმაციო-საგანმანათლებლო საქმიანობის მხარდაჭერა

5

2 000

10 000

ჯამი

 

 

20 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება და ქალთა საჭიროებების გათვალისწინებით დაგეგმილია ღონისძიებები

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 938 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი/პროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და რელიგია

5 938,0

6 017,0

6 150,0

6 361,0

 05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 295,0

2 295,0

2 330,0

2 380,0

 05 01 01

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობა  (05 01 01)

70,0

70,0

70,0

80,0

 05 01 02

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა (05 01 02)

1 485,0

1 485,0

1 520,0

1 500,0

 05 01 03

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (05 01 03)

740,0

740,0

740,0

800,0

 05 01 03 01

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი (05 01 03 01)

410,0

410,0

410,0

450,0

 05 01 03 02

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

330,0

330,0

330,0

350,0

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3 443,0

3 472,0

3 570,0

3 731,0

 05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა 

370,0

370,0

400,0

400,0

 05 02 02

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

90,0

90,0

100,0

100,0

 05 02 03

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

30,0

30,0

30,0

30,0

 05 02 04 

 კულტურის ობიექტების დაფინანსება

2 953,0

2 982,0

3 040,0

3 201,0

 05 02 04 01

 დაბა ურეკის კულტურის სახლი

197,0

197,0

200,0

220,0

 05 02 04 02

 ცენტრალური ბიბლიოთეკა

240,0

240,0

240,0

260,0

 05 02 04 03

 თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

154,0

154,0

154,0

170,0

 05 02 04 04

 სახვითი ხელოვნების ცენტრი

152,0

152,0

152,0

170,0

 05 02 04 05

 სახელმწიფო ანსამბლი გურია

280,0

294,0

294,0

320,0

 05 02 04 06

 სამხატვრო სკოლა

106,0

106,0

106,0

116,0

 05 02 04 07

 მუსიკალური სკოლა

194,0

194,0

194,0

215,0

 05 02 04 08

 სამუზეუმო გაერთიანება

265,0

280,0

280,0

310,0

 05 02 04 09

 მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

1 250,0

1 250,0

1 300,0

1 300,0

 05 02 04 10

 ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

115,0

115,0

120,0

120,0

 05 03

 ახალგაზრდული   პროგრამები

100,0

150,0

150,0

150,0

 05 03 01

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“

50,0

50,0

50,0

50,0

 05 03 02

ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების  მხარდაჭერა

25,0

50,0

50,0

50,0

 05 03 03

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი  საქმიანობის ხელშეწყობა

25,0

50,0

50,0

50,0

 05 04

 რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა

100,0

100,0

100,0

100,0

 05 04 01

რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა

80,0

80,0

80,0

80,0

 05 04 02

ეკლესია მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20,0

20,0

20,0

20,0

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0501

პროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                               2 295 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირeბაში დახმარება; სართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.  საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში, რომელიც იმართება სოფ.შემოქმედში მდინარე ბჟუჯზე და მონაწილეობას ღებულობს ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული კაიაკერები, სპორტული შეჯიბრება კიბერსპორტში, რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის, რომელშიც ჩართულია ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები შ.შ.მ. პირები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050101

ქვეპროგრამის დასახელება:

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

70 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

70 000

ქვეპროგრამის მიზანი

   სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა. მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენების მონაწილეობას ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში

ქვეპროგრამის აღწერა

,,საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა", საქართველოს სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადის ორგანიზებაში მონაწილეობს, როგორც საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიდის ფედერაცია, ასევე სპორტული აიპები და სიპები, ღონისძიებაში ჩართულია მუნციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული 42 საჯარო და სამრევლო სკოლების 1500 მოსწავლეებისაგან (900 ვაჟი, 600 ქალი) შემდგარი სპორტული გუნდები, რომლებიც წარმატებით ასპარეზობენ მუნიციპალურ, ხოლო შემდეგ რეგიონალურ და ფინალურ შეხვედრებში  სპორტის შემდეგ სახეობებში: კალათბურთი, ფეხბურთი, მაგიდის ტენისი, კროსი, ფრენბურთი. ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად იმართება პროექტი  ,,მოყვარულთა თასი"  მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდებს შორის (სხვადასხვა რაოდენობის გუნდები გამოთქვამენ მონაწილეობის სურვილს, დაახლოებით  8 -10 გუნდი, 200 მდე მოყვარული ფეხბურთელები, 15 -29 წლის მამაკაცები)ტურნირები, როგორც მუნიციპალურ, ასევე რეგიონალურ დონეზე. ,,საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია' ,,გურიის კიბერსპორტის ფედერაცია"სთან ერთად ყოველწლიურად ატრებს ტურნირებს, რომელშიც   მონაწილეობას  სავარაუდოდ იღებს  200- მდე ახალგაზრდა ვაჟი 16 წლიდან  30 წლამდე.
 


„ევროპის სპორტის კვირეული“ „სპორტის საერთაშორისო დღე“, იმართება სკოლის მოსწავლეების ჩართულობით, დაახლოებით ჩართულია 250 მოსწავლე, აქედან 150 ვაჟი, 100 გოგონა.  საერთაშორისო ტურნირი „კაიაკინგში“, რომელშიც მონაწილეობს ევროპის ქვეყბებიდან  ჩამოსული კაიაკერები (დაახლოებით 18 ქვეყანა 60 მდე  მონაწილე,   40 მამაკაცი, 20 ქალი). ფინალური ტურნირების დასრულების შემდეგ , დასკვნით ღონისძიებაზე გამარჯვებული კაიაკერები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. წლის ბოლოს იმართება წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწრთვნელების დაჯილდოება.

 

ოლიმპიადა:

 

I-            ადგილი   5000 ლარი

II-          ადგილი 3000 ლარი

III-        ადგილი 2000 ლარი

 

      მსოფლიო ჩემპიონატზე:

 

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  16 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

 

ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის  18 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის  18-21 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის  21-23 წ.-მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

უფროსებს შორის  23 წ. -ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 3000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-2000 ლარი.

 

ევროპის ჩემპიონატი:

უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა  და გოგონათ შორის 16 წ.-მდე

 პირველი ადგილის დაკავებისას -1000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -800 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-600 ლარი.

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 18-21წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში- 1500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1200 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1000 ლარი.

 ახალგაზრდებს შორის 21-23წ.- მდე

პირველი ადგილის დაკავებისას -2000 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -1500 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1200 ლარი.

უფროსებს შორის 23 წ.-ზემოთ

პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 2500 ლარი.

მეორე ადგილი დაკავების შემთხვევაში -2000 ლარი.

მესამე ადგილის დაკავების შემთხვევაში-1500 ლარი.

 

მწვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად საუკეთესო ტიტულის მქონე ერთ სპორტსმენზე გადასაცემი ჯილდოს არაუმეტეს 50%-ისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამარჯვებული სპორტსმენის მწვრთნელი ერთი და იგივე პიროვნებაა, ყოველი მომდევნო გამარჯვებული სპორტსმენის ჯილდოს არაუმეტეს 20%-ისა.

 

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

1

2000

2 000

მერიის თასი

1

2000

2 000

მოყვარულთა თასი

1

500

500

საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში

1

1000

1 000

სამსახურის მიერ სხვადასხვა სახალხო დღესასწაულებში სპორტული ჩართულობა

2

500

1 000

ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიება: ნარდი, შაში, ჭადრაკი

1

2000

2 000

ჭადრაკის განვითარების  მიზნით, დაგეგმილ ღონისძიებების ორგანიზებაში დახმარება

1

10000

10 000

სპორტული ღონისძიებები კიბერსპორტში

1

2000

2 000

ქართული ტრადიციული  საბრძოლო ხელოვნების ხრიდოლის პოპულარიზაცია

1

3000

3 000

ევროპის სპორტის კვირეული

1

500

500

ცნობილი ვეტერანი ფეხბურთელის იური ჩხაიძის სახელობის ტურნირი

1

4000

4 000

მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამართული სპორტული ღონისძიების ხელშეწყობა

10

200

2 000

შემაჯამებელი ღონისძიება, წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების დაჯილდოება

1

15000

15 000

სხვა სპორტული ღონისძიებები

 

25000

25 000

ჯამი

 

 

70 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, შექმნილია თანაბარი პირობები  მოსახლეობის სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის და წახალისებული არიან წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 485 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 485 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა სისტემატურ ცხოვრებაში და პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება

ქვეპროგრამის აღწერა

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული სპორტული წრეების: ჭიდაობის, ფეხბურთის რაგბის, ტაეკვანდოს, ძიუდოს, ფარიკაობის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, ჭადრაკის, ფრენბურთის მხარდაჭერა, მონიტორინგის განხორციელება მათი საჭიროებების შეფასება. სულ  6-დან 18 წლამდე  1404 ბავშვი და მოზარდი დადის სპორტულ წრეებზე, მათ შორის 1251 ბიჭია და 153 გოგო. სულ სპორტულ წრეებს ემსახურება 50 მწვრთნელი ემსახურებათ და მათ შორის 3 ქალი . მუნიციპალიტეტში სპორტული წრეები ფუნქციონირებს ქალაქ ოზურგეთში და შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში:1.სოფ.შრომა, სოფ.ქვემო ნატანები, სოფ.ბახვი, სოფ.დვაბზუ, სოფ. ბოხვაური, სოფ.მერია, სოფ.შემოქმედი, სოფ,ოზურგეთი, სოფ.ზემო ნატანები, დაბა ნასაკირალი, სოფ.ლიხაური, სოფ.შრომა, სოფ. კვირიკეთი;
 სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებაში დახმარება, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობებისათვის გუნდებისა მათი მწვრთნელების ტრანსპორტირება საჭიროების შემთხვევაში, სპორტული ინვენტარის გადაცემა წახალისების მიზნით. ადგილობრივ ტრადიციულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობა და ღონისძიებებზე გამართულ სპორტულ შეჯიბრებებში გამოვლენილი გამარჯვებული სპორტსმენებისათვის ჯილდოებისა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050103

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

740 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

740 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ფეხბურთისა და რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური ფეხბურთელების და რაგბისტების  ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს საფეხბურთო ჯგუფებისა და გუნდების სასწავლო საწვრთნელი  პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა  კვალიფიკაციის  ამაღლება  ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  ამჟამად  შპს საფეხბურთო კლუბ მერცხალში  ფუნქციონირებს  ბავშვთა 5 ასაკობრივი ჯგუფი (U-7-8; U-9-10; U-11-12; U-13-14; U-15-16;) რომლებიც მონაწილეობენ გურია აჭარის და იმერეთის ღია ჩემპიონატებში;  ბავშვებს  ყველანაირი პირობა აქვთ შექმნილი  სპორტული განვითარებისათვის;    2022 წლისათვის ბავშვთა რაოდენობა 180-ია (მათ შორის 180-ვე ბიჭია),  2022 წელს იგეგმება ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა 230 -მდე.  რაგბისტთა სპორტული კლუბი „არწივები“ მონაწილეობს ეროვნული ჩემპიონატის 1 ლიგაში, გუნდში ვარჯიშობს 40-ი  18 დან 30 წლამდე სპორტსმენი. ასევე ვარჯიშობს 7 დან 18 წლამდე ასაკის 80 ბავშვი, მათ შორის 75 ბიჭია და 5 გოგონა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი (05 01 03 01)

1

410000

410000

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

1

330000

330000

ჯამი

 

 

740000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ფეხბურთისა და რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0502

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                              3 443 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა

ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/გაცვლითი პროგრამები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პრომოუშენი.  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა  გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება,  ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები  და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა

     

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050201

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

370 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

370 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კონცერტების, გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრას, მადლობის სიგელების, საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების ორგანიზება და ორგანიზების ხელშეწყობა.

ჯამი

 

 

370 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში

 

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

კალანდა გურიაში

1

60000

60000

3 მარტი (დედის დღე)

1

6000

6000

ექვთიმეობა

1

5000

5000

ალეგრობა

1

80000

80000

ოფიციალურად დადგენილი დღეებისა  (მაგ:საშობაო მსვლელობა ალილო 7 იანვარი, 25 თებერვალი, 3-8 მარტი, 21მარტი,  9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  )
2. საერაშორისო მნიშვნელოვანი დადგენილი თარიღების აღნიშვნა აღნიშვნა (მუზეუმების საერთაშორისო დღე, ევროპის მემკვიდრეობის დღეები, ევროპის დღე, ჯანდაცვის მსოფლიო დღე, დედამიწის დღე და ა.შ)

15

20000

20000

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების(მატერიალური და არამატერიალური) მოვლა-პატრონობა

4

5000

5000

სხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, რომელიც პროგრამულად არ არის გათვალისწინებული

10

19400

194000

ჯამი

 

 

370 000

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

90 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

90 000

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პოპულარიზაცია,  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ; ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული ტურების განსახორციელებლად ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების დაინტერესება და მათი ხელშეწყობა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

მთის დღესასწაული ,,გომისმთობა''

1

10000

10 000

ზღვის სეზონის გახსნა -კონცერტი

1

50000

50 000

საიმიჯო ვიდეორგოლებისა და სატელევიზიო სიუჟეტების მომზადება

2

5000

10 000

ინფოტურის მოწყობა,პრესტური

10

1000

10 000

ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება

2

5000

10 000

ჯამი

 

 

90000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდისა და პოპულარიზაციისთვის, ხელშემწყობილია  კულტურული ტურიზმი და უზრუნველყოფილია ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050203

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

30 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

30 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში  კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარებისა და ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა;
კულტურის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტრენინგის ჩატარება   კულტურის სფეროს მენეჯერებისათვის  - კულტურის სფეროს მენეჯმენტი და კულტურის სერვისები, ბ) ტრენინგი კულტურის სფეროს თანამშრომლებისთვის -  ღონისძიებების სწორად დაგეგმვა/მართვა, გ) ტრენინგი კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის -პროექტების წერის და მართვის პრინციპები.     ფინანსების მოზიდვის მექანიზმები და თავისებურებანი;
სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების  პედაგოგთა  პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზებას;  ტრენინგებში, მასტერკლასებში, ვორკშოფებსა და სხვა სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობ აქტივობებში მონაწილეობის ხელშეწყობას;
მუზეუმის, როგორც საგანმანათლებლო-კვლევითი დაწესებულებისა და საზოგადოებრივი ცენტრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა,  სხვადასხვა სახის სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, საბავშვო, ინკლუზიური განათლების და სხვა პროგრამების შემუშავება და დანერგვა.
საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში, დამეგობრებული ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების გამოცდილების გაზიარება კულტურის სფეროს მართვაში.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების  პედაგოგთა  პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზება;  ტრენინგები, მასტერკლასები, ვორკშოფები და სხვა სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობი აქტივობები

2

7500

7500

მუზეუმის, როგორც საგანმანათლებლო-კვლევითი დაწესებულებისა და საზოგადოებრივი ცენტრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა,  სხვადასხვა სახის სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, საბავშვო, ინკლუზიური განათლების და სხვა პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის მხარდაჭერა

3

7500

7500

სასწავლო გაცვლითი  პროგრამები -(როგორც ქვეყნის შიგნით,ასევე ქვეყნის გარეთ)  გამოცდილების გაზიარება კულტურის სფეროში

2

7500

15000

ჯამი

 

 

30 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარება და ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდა

         

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050204

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური,ა(ა)იპი-ები

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 953 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

2 953 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი           

1

197000

197000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა                    

1

240000

240 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

1

154000

154 000

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

1

152000

152 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია“

1

280000

280 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

1

106000

106 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

1

194000

194 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

1

265000

265 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

1

1250000

1 250 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

1

115000

115 000

ჯამი

 

 

2 953 000

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებები ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0503

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                     100 000 ლარი   

პროგრამის მიზანი

ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების  განხორციელების ხელშეწყობა და დაფინანსება და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების კოორდინაცია, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა და დაფინანსება,  სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება. ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი წინადადებების გათვალისწინება. სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მხარდაჭერილია ახალგაზრდული ინიციატივები და უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050301

ქვეპროგრამის დასახელება:

შემოქმედებითი ოზურგეთი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2023 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა;
შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი
სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული
მრავალფეროვნების გამოკვეთა, ოზურგეთში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა
კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის
გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული
ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე
ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერის მიზნით,თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა – ქუჩის მხატვრობის, ფოტოგრაფიის,

შემოქმედებითი ინსტალაციის, ურბანული და კონცეპტუალური ხელოვნების, ინოვაციურ-

შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა; პროგრამა უნდა განხორციელდეს კონკურსის წესით; პროექტის დაფინანსების მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ქმნის საპროექტო განაცხადის/საკონკურსო განაცხადის (პროექტების) განმხილველ კომისიას

(შემდგომში – კომისია). კომისიების საქმიანობის წესი განისაზღვრება კომისიის დებულებით,

რომელსაც ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი.  ა) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა ხდება, ოზურგეთის მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში,

რომლის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა;

შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი

სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული

მრავალფეროვნების გამოკვეთა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა

კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის

გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული

ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა;

ბ) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა შეუძლია შესაბამის სფეროში მოღვაწე, საქართველოს

კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ან

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის პროექტი

ორიენტირებული იქნება დარგის მდგრად ან/და გრძელვადიან განვითარებაზე;

გ) საკონკურსო განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს მერიის მიერ განსაზღვრული

განაცხადის ფორმის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ

ვებგვერდზე გამოცხადებულ კონკურსში;

დ) კონკურსი ცხადდება არანაკლებ წელიწადში ორჯერ;

ე) საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არაუმეტეს 10 (ათი))

კალენდარული