„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016483
34
23/12/2022
ვებგვერდი, 27/12/2022
190020020.35.113.016483
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2022 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილებები და დამატებები „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2021, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016449),  კერძოდ:

- გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 5 335 223 ლარით:

1. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საგადასახადო შემოსავლები 490 000  ლარით.

ა) დამატებული ღირებულების გადასახადი (ორგანიზაციული კოდი 114) – 490 000 ლარით.

2. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში სხვა  შემოსავლები   577 000  ლარით.

ა) ჯარიმები, სანქციები, საურავები (ორგანიზაციული კოდი 143) – 577 000 ლარით.

3. ა/წლის 11 ნოემბერს საქართველოს მთავრობის №2055 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 2022 წლის 26 იანვრის №131 განკარგულებაში „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 2 665 000 (ორიმილიონ ექვსას სამოცდახუთი ათასი) ლარი.

4. შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებაში „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაფინანსება გაიზარდა  1 603 223 (ორმოცდაჩვიდმეტიათას ას ცამეტი) ლარით.

- შესაბამისად გაიზარდოს:

5. საქართველოს მთავრობის №2055 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი – 02 10 – 61.1.1.11)  –  2 665 000 ლარით.

6. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულებაში „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ცვლილების შესაბამისად გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 02– 61.1.1.5.) –  1 603 223  ლარით.

7. საკუთარი შემოსავლებიდან გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი 02 01 02– 61.1.1.5.) –  236 000 ლარით.

8. საკუთარი შემოსავლებიდან ა.(ა)ი.პ. სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი 04 01 01– 2.5) –  350 000 ლარით.

9. საკუთარი შემოსავლებიდან  კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა  , საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი 05 02 01– 2.2.10.14) –  200 000 ლარით.

10. საკუთარი შემოსავლებიდან  სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02– 2.5) –  40 000 ლარით.

11. საკუთარი შემოსავლებიდან  სპორტული კლუბების ხელშეწყობა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი 05 01 03– 2.5) –  133 000 ლარით.

12. მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 02 – 2.7.)  –  50 000 ლარით.

13. გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 05 – 2.7.)  –  38 000 ლარით.

14. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება, სხვა ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 08– 2.8.2.1) –  20 000 ლარით.

- შემცირდეს:

15. ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 04 – 2.7.)  –  15 000 ლარით.

16. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი – 06 02 01 – 2.7.) – 20 000 ლარით.

17. სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება (ორგანიზაციული კოდი – 06 02 11 – 2.7.)  –  25 000 ლარით.

- შესაბამისად გაიზარდოს:

18. მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02 – 2.7.)25 000 ლარით.

19. გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 05 – 2.7.)35 000 ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩიადანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

 36 283,11

 36 229,80

 11 509,60

 24 720,20

 61260,40

 30116,87

 31 143,53

გადასახადები

 18 084,21

 22 079,80

 -

 22 079,80

 27640,00

 -

 27 640,00

გრანტები

 16 201,50

 11 509,60

 11 509,60

 -

 30412,60

 30116,87

 295,73

სხვა შემოსავლები

 1 997,40

 2 640,40

 -

 2 640,40

 3207,80

 -

 3 207,80

ხარჯები

 20 969,20

 22 475,00

 1 354,20

 21 120,80

 28987,64

 2730,71

 26 256,93

შრომის ანაზღაურება

 3 336,20

 3 549,60

 112,20

 3 437,40

 3816,93

 123,50

 3 693,43

საქონელი და მომსახურება

 2 209,60

 2 886,10

 538,90

 2 347,20

 4974,38

 1172,78

 3 801,60

ძირიტადი კაპიტალის

მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

პროცენტი

 74,00

 85,80

 -

 85,80

 95,10

 -

 95,10

სუბსიდიები

 11 134,70

 12 036,60

 123,00

 11 913,60

 16120,40

 136,60

 15 983,80

გრანტები

 999,80

 1 215,00

 -

 1 215,00

 115,00

 -

 115,00

სოციალური უზრუნველყოფა

 895,20

 1 205,00

 -

 1 205,00

 1321,00

 -

 1 321,00

სხვა ხარჯები

 2 319,70

 1 496,90

 580,10

 916,80

 2544,83

 1297,83

 1 247,00

საოპერაციო სალდო

 15 313,91

 13 754,80

 10 155,40

 3 599,40

 32272,76

 27386,16

 4 886,60

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

 19 000,80

 15 512,00

 11 711,90

 3 800,10

 37204,38

 30464,44

 6 739,93

ზრდა

 19 126,90

 15 907,00

 11 711,90

 4 195,10

 37604,38

 30464,44

 7 139,93

კლება

 126,10

 395,00

 -

 395,00

 400,00

 -

 400,00

მთლიანი სალდო

 (3 686,89)

 (1 757,20)

 (1 556,50)

 (200,70)

 (4931,62)

 (3078,28)

 (1853,33)

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

კლება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ცვლილება

 (114,90)

 (114,90)

 -

 (114,90)

 (114,90)

 -

 (114,90)

ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

კლება

 114,90

 114,90

 -

 114,90

 114,90

 -

 114,90

ბალანსი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 36 409,21

 36 624,80

 11 509,60

 25 115,20

 61 660,40

 30116,87

 31 543,53

შემოსავლები

 36 283,11

 36 229,80

 11 509,60

 24 720,20

 61 260,40

 30116,87

 31 143,53

არაფინანსური აქტივების კლება

 126,10

 395,00

 -

 395,00

 400,00

 -

 400,00

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

 40 096,10

 38 382,00

 13 066,10

 25 315,90

 66 592,02

 33195,15

 33 396,87

ხარჯები

 20 969,20

 22 475,00

 1 354,20

 21 120,80

 28 987,64

 2730,71

 26 256,93

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 19 126,90

 15 907,00

 11 711,90

 4 195,10

 37 604,38

 30464,44

 7 139,93

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების კლება

 114,90

 114,90

 -

 114,90

 114,90

 -

 114,90

ნაშთის ცვლილება

 (3 686,89)

 (1 757,20)

 (1 556,50)

 (200,70)

 (4 931,62)

 (3078,28)

 (1 853,33)

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 61260,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

      36 283,11

      36 229,80

    11 509,60

      24 720,20

      61 260,40

    30116,87

      31 143,53

გადასახადები

      18 084,21

      22 079,80

                -  

      22 079,80

      27 640,00

                -  

      27 640,00

გრანტები

      16 201,50

      11 509,60

    11 509,60

                 -  

      30 412,60

    30116,87

          295,73

სხვა შემოსავლები

       1 997,40

       2 640,40

                -  

       2 640,40

       3 207,80

                -  

       3 207,80

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 27640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

      18 084,21

      22 079,80

-  

      22 079,80

      27 640,00

                -  

      27 640,00

დღგ

      13 355,60

      16 179,80

  -  

      16 179,80

      20 300,00

                -  

      20 300,00

საშემოსავლო გადასახადი

                 -  

                 -  

     -  

                 -  

                 -  

                -  

                 -  

ქონების გადასახადი

       4 728,61

       5 900,00

    -  

       5 900,00

       7 340,00

                -  

       7 340,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

       2 816,10

       4 800,00

   -  

       4 800,00

       6 240,00

                -  

       6 240,00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              0,60

                 -  

-  

                 -  

                 -  

                -  

                 -  

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

            79,31

          300,00

     -  

          300,00

          300,00

                -  

          300,00

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

          358,20

          400,00

   -  

          400,00

          400,00

                -  

          400,00

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

       1 474,40

          400,00

      -  

          400,00

          400,00

                -  

          400,00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

                 -  

                 -  

     -  

                 -  

                 -  

                -  

                 -  

სხვა გადასახადები

                 -  

                 -  

    -  

                 -  

                 -  

                -  

                 -  

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 30412,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

16201,5

11 509,6

11 509,6

0,0

30 412,6

30 116,9

295,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

287,5

0,0

 

0,0

295,7

0,0

295,7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

15914,0

11 509,6

11 509,6

0,0

30 116,9

30 116,9

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3842,9

743,7

743,7

0,0

15 631,2

15 631,2

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი (დახმარება)

1800,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

250,0

250,0

250,0

 

280,0

280,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

1792,9

493,7

493,7

 

15 351,2

15 351,2

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12071,1

10 765,9

10 765,9

0,0

14 485,7

14 485,7

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

9397,1

8 179,9

8 179,9

 

8 184,7

8 184,7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 074,0

1 086,0

1 086,0

 

1 086,0

1 086,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

1600,0

1 500,0

1 500,0

 

5 215,0

5 215,0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3207,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1997,4

2640,4

0,0

2640,4

3 207,8

0,0

3 207,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

551,4

600,0

0,0

600,0

500,0

0,0

500,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

520,9

540,4

0,0

540,4

420,0

0,0

420,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

735,1

1200,0

 

1200,0

1 987,8

 

1 987,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

190,0

300,0

 

300,0

300,0

 

300,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 28987,64 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

  20 969,20

 22 475,00

      1 354,20

 21 120,80

28 987,64

2730,71

 26 256,93

შრომის ანაზღაურება

 3 336,20

  3 549,60

         112,20

   3 437,40

3 816,93

123,50

   3 693,43

საქონელი და მომსახურება

 2 209,60

2 886,10

         538,90

   2 347,20

 4 974,38

1172,78

   3 801,60

ძირიტადი კაპიტალის მოხმარება

 

 

               -  

            -  

 

-  

            -  

პროცენტი

74,00

 85,80

               -  

       85,80

 95,10

-  

       95,10

სუბსიდიები

 11 134,70

 12 036,60

         123,00

 11 913,60

  16 120,40

136,60

 15 983,80

გრანტები

999,80

 1 215,00

               -  

   1 215,00

115,00

 -  

     115,00

სოციალური
უზრუნველყოფა

895,20

 1 205,00

               -  

   1 205,00

1 321,00

 -  

   1 321,00

სხვა ხარჯები

 2 319,70

 1 496,90

         580,10

     916,80

 2 544,83

1297,83

   1 247,00

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  37204,38  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 37604,38 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

19 000,80

15 512,00

11 711,90

3 800,10

         37204,38

   30464,44

           6739,93

ზრდა

19 126,90

15 907,00

11 711,90

4 195,10

         37604,38

   30464,44

           7139,93

კლება

              126,10

              395,00

-  

              395,00

              400,00

     -  

              400,00

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-
ნალური
 კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4951

5026

6194

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4951

5026

6194

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4619

4676

5844

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

332

350

350

7.2

თავდაცვა

132

143

155

7.21

შეიარაღებული ძალები

132

143

155

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

19422

16367

36198

7.45

ტრანსპორტი

14151

11210

10240

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

14151

11210

10240

7.47

ეკონომიკის სხვა დარგები

772

800

16949

7.49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

4499

4357

9009

7.5

გარემოს დაცვა

2845

2900

3298

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2845

2900

3178

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1596

1630

4833

7.61

ბინათმშენებლობა

296

178

1598

7.63

წყალმომარაგება

600

700

1553

7.64

გარე განათება

700

752

1681

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

756

860

1021

7.73

საავადმყოფოების მომსახურება

534

687

836

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

223

173

185

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4192

4766

5840

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1765

1940

2416

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2326

2656

3254

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

101

170

170

7.9

განათლება

5338

5738

7995

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

4030

4500

6380

7.92

ზოგადი განათლება

1308

1238

1615

710

სოციალური დაცვა

864

952

1059

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

15

15

15

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

849

937

1044

 

სულ

40096

38382

66592

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -4931,62 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 32272,76  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

15313,91

13754,8

         32272,76

 მთლიანი სალდო

-3686,89

-1757,2

-4931,62

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5046,52 ათასი ლარით:

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება შესაბამისი წლის განმავლობაში.

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

5669,8

1872,1

5046,52

 საშინაო

 

 

0,0

 კლება

5669,8

1872,1

5046,52

 ვალუტა და დეპოზიტი

0

0

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 517,2 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 402,3  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 40 750 590 ლარი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022  წელი

2023  წელი

2024  წელი

2025  წელი

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10109950

1 500 000

1 540 000

1 576 000

 02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა

300 000

300 000

300 000

300 000

 02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

9249950

1 000 000

1 040 000

1 076 000

 02 01 03

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

460 000

100 000

100 000

100 000

 02 01 04

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

100 000

100 000

100 000

100 000

 02 02 

 წყლის სისტემების განვითარება 

1 553 493

955 000

950 000

950 000

  02 02 01 

წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია

703 493

150 000

200 000

250 000

  02 02 02 

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია

800 000

755 000

700 000

650 000

  02 02 03 

კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია

50 000

50 000

50 000

50 000

 02 03 

 საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

15 050 788

320 000

320 000

320 000

 02 03 01

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

8 654 847

200 000

200 000

200 000

 02 03 02

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია

6 375 941

100 000

100 000

100 000

 02 03 03

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა

20 000

20 000

20 000

20 000

 02 04

 პროექტირება და ექსპერტიზა

1 898 000

830 000

900 000

930 000

 02 04 01

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

1 298 000

380 000

400 000

430 000

 02 04 02

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა

600 000

450 000

500 000

500 000

 02 05

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

500 000

350 000

400 000

400 000

 02 06

 ბინათმშენებლობა

1 597 830

300 000

350 000

350 000

 02 06 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა

200 000

200 000

250 000

250 000

 02 06 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა

1 397 830

100 000

100 000

100 000

 02 07

 გარე განათება და ელმომარაგება

1 681 200

1 350 000

1 350 000

1 450 000

 02 07 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

80 000

100 000

100 000

150 000

 02 07 02

გარე განათების და მუნიციპალური ადმინისტრაციული შენობების ელექტროენერგიის ხარჯი

1 250 000

900 000

900 000

950 000

 02 07 03

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

351 200

350 000

350 000

350 000

 02 08

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

130 000

150 000

150 000

200 000

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 984 560

1 000 000

1 000 000

1 000 000

 02 10

 სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია

6244770

 

 

 

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება

40750590

6 755 000

6 960 000

7 176 000

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0201

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი :                                                            10109950 ლარი

პროგრამის მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 1407.8 კმ-ს, მ. შ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 247.8 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,68კმ-ს, ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 56,97კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 1108, 75 კმ-ს. (მ.შ. ქ. ოზურგეთში ქუჩების სავალი ნაწილის საერთო სიგრძე შეადგენს 75 კმ-ს, მ.შ. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგებს 63,8კმ-ს.) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების  (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020101

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

300 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

300 000

ქვეპროგრამის მიზანი

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

ქვეპროგრამის აღწერა

საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ გზების მოვლა-შენახვა და განვითარება; ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია; (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,7კმ-ს; მ.შ. ქ. ოზურგეთში ასფალტრებული გზების საერთო სიგრძე ქალაქში შეადგენს 63,8კმ. ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს  56,6კმ-ს, მუნიციპალიტეტის ცენტრის ტერიტორიული ერთეულების ცენტრებთან დამაკავშირებელი გზები მთლიანად ასფალტირებულია.    მოვლა-შენახვას საჭიროებს 10000კვ.მ.  საერთო ფართობის ასფალტირებული გზა).  ქალაქში და სოფელში ორმული შეკეთება; სოფლებში შიდასაუბნო გზების მოწესრიგება (სოფლებში შიდა საუბნო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 1160 კმ-ს, მ.შ გრუნტის საფრიანია - 1108,7კმ სიგრძის გზა, ყოველწლიურად აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას საჭიროებს 100 კმ საერთო სიგრძის გრუნტისსაფრიანი გზა). გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკება; ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით; სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გზის ინფრასტრუატურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020102

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1508310

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

7741640

    სხვა წყარო

 

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

9249950

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

9249950

ქვეპროგრამის მიზანი

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების

გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და

თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

ქვეპროგრამის აღწერა

ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია უპირატესად იმ უბნებში, სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების რეაბილიტაცია, ასფალტობეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფეხით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. ქალაქში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა შეადგენს -11,2 კმ-ს; სასოფლო დასახლებაში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა - 350კმ-ს;  მოეწყობა 35კმ საერთო სიგრძის ასფალტის საფრიანი გზა, მ.შ. ქალაქში 5 კმ საერთო სიგრძის გაზა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ტროტუარების და ასევე სანიაღვრე არხების მოწყობა ორმხრივად. სოფლად მოეწყობა 30 კმ საერთო სიგრძის ასფალტისსაფრიანი გზა, სადაც ასევე მოეწყობა სანიაღვრე არხები, მ.შ. ორმხრივად 17 კმ-ზე.ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარები მოეწყობა სოფლებში სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებზე, სადაც გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020103

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

460 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

380 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

460 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობის და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით
გზებზე და მოედნებზე, სხვადასხვა ლოკაციებზე საგზაო ნიშნების მოწყობა, ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის და საგზაო ნიშნების მოწყობა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების მოწყობა და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა (ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნა, გზების გამყოფი ხაზების და გვერდულების დახაზვა და სხვა მონიშვნები). სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლების და მასწავლებლების ფეხით უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, შესაბამისი საგზაო ნიშნებით და დაიხაზება ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელები.ქალაქის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნებით და ჰორიზონტალური მონიშვნებით უზრუნველყოფილია ქუჩების საერთო სიგრძის 40%. სკოლების და ბაღების 60%-თან მოწყობილია სიჩარის შემზღუდავი ბარიერები.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020104

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

100 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია; გზების დამცავი რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული  ხიდების რაოდენობა შეადგენს 110 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 25 ერთეული.  კრიტიკულ მონაკვეთებში, მდინარეების და ხევების და ციცაბო ფერდობების მიმდებარედ გამავალი გზის მონაკვეთებზე, სავალი ნაწილის გამაგრების მიზნით რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა. 2021 წელს განხორციელდება მდ. ნატანებზე 110 გრძ. მეტრი სიგრძის ხიდის მოწყობა ღირებულებით 1237 ათასი ლარი, 2022 წელს დაგეგმილია და მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია ორი ხიდის მოწყბაზე (თითოეულის სიგრძე 18 მეტრი) ჭახვათაში და სილაურში, ჯამური სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 783 ათასი ლარი. გზის რეაბილიტაციის პროექტებში გათვალისწინებულია გზის დამცავი 110 გრძ.მ. სიგრძის გაბიონის და 90 გრძ. მეტრი საერთო სიგრძის ბეტონის კედლის მოწყობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0202

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი :                                                            1 553 493 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და წყალარინებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 44%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება - ქ. ოზურგეთში, მ.შ. ანასეულის დასახლებაში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში 7470 ოჯახს.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში მცხოვრებ 2753 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთლიან ტერიტორიაზე.  წყალარინების ქსელი მოწყობილია  ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში და ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60% და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების და წყალარინების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დასრულდა ქ. ოზურგეთის ანასეულის დასახლების წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა - ვაკიჯვარის, ბახვის, დვაბზუს, ცხემლისხიდის ტერიტორიულ ერთეულებში. მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წელს ხორციელდება ოთხ დასახლებაში: ნატანები, ნასაკირალი, ძიმითის ნასაკირალი და ლიხაურის უბანში-ოქროს მუხუროში წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა-გაფართოების სამუშაოები.  სამუშაოების დასრულების შემდეგ სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 264 ოჯახი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბების მრავალბინიანი სახლების წყალარინება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020201

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

513 493

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

190 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

703 493

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

703 493

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით)  უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების (მ.შ. ჭაბურღილები), საქლორატოროს, მაგისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელების მეშვეობით მიეწოდება მოსახლეობის 44%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება - ქ. ოზურგეთში, მ.შ. ანასეულის დასახლებაში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში 7470 ოჯახს.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში 2860 ოჯახს.სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთლიან ტერიტორიაზე.   მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წელს ხორციელდება ოთხ დასახლებაში-ნატანებში,ნასაკირალში, ძიმითის ნასაკირალში და ლიხაურის უბანში-ოქროს მუხუროში წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა-გაფართოების სამუშაოები. დაგეგმილია 2000 გრძ.მეტრი სიგრძის ქსელის მოწყობა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 264 ოჯახი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია წყალსადენის ახალი ქსელი და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020202

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

800 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

800 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის უზრუნველყოფა სანიტარული ნორმებით დაცული უსაფრთხო სასმელი

წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ ხორციელდება წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია (ქსელის საერთო სიგრძე 161312 გრძ. მეტრი) და მართვა ტერიტორიულ ერთეულებში - მთისპირი, ასკანა, ჯუმათი, ლაითური, ნასაკირალი, ნატანები (ნაწილობრივ). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში 2753 ოჯახს. ხორციელდება  მიწოდებული წყლის ხარისხის  კონტროლი (წლის განმავლობაში 110 სინჯის აღება, სხვადასხვა ლოკაციაზე), დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020203

ქვეპროგრამის დასახელება:

კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალარინების ქსელებში ჩართვის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

წყალარინების ქსელების გაფართოება ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე.  წყალარინების ქსელების მოწყობა საწყის ეტაპზე დაბების ტერიტორიაზე (ლაითურის, ნარუჯის, ნასაკირალის ცენტრალურ უბნებში, სადაც ძირითადად განლაგებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები). წყალარინების ქსელი მოწყობილია  ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში,  საკანალიზაციო ქსელის სიგრძე შეადგენს 34 კმ-ს. ქსელში ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%.  წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. 2021 წელს ქ. ოზურგეთში დოლიძის ქუჩაზე დაგეგმილია კანალიზაციის 69 გრძ.მ სიგრძის ქსელის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქსა და დაბებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალარინების ქსელი და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია კანალიზაციის სისტემის მომსახურებით

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0203

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                               15 050 788 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა;
მოსახლეობისთვის  დასვენებისა და გართობის   მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში (მ.შ. ქალაქში) საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების წილი შეადგენს 10%-ს. მუნიციპალიტეტის 29 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ადმინისტრაციული შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020301

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

200 000

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

8 454 847

    სხვა წყარო

 

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

8 654 847

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

8 654 847

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და ვიზიტორთა  დასვენებისა და გართობის  მიზნით  ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 10%-ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება შემომზღუდავი დეკორაციული ღობეების მოწყობა, სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2022 წელს ქ. ოზურგეთში დაგეგმილია ორი დასასვენებელი და გასართობი სივრცის რეაბილიტაცია. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია  თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020302

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

5 980 207

    სხვა წყარო

295 733

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

6 375 941

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

6 375 941

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტარციული და სხვა  საზოგადოებრივი დანიშნულების  შენობების  კეთილმოწყობა და  შენობების სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის 29 ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში რეაბილიტირებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020303

ქვეპროგრამის დასახელება:

კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

 

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელ. მომარაგების, გაზმომარაგების, წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელებზე დაერთების უზრუნველსაყოფად საჭირო დაერთების ღირებულების გადახდა ლიცენზიან კომპანიებზე, რომლებიც განახორციელებენ ობიექტების კომუნალურ ქსელებში ჩართვას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ობიექტებზე მიწოდებული ელ. ენერგიის, გაზმომარაგების და წყალმომარაგების  სიმძლავრის გაზრდას, საჭიროების შესაბამისად და აღნიშნულის განსახორციელებლად დადგენილი ტარიფის შესაბამისი სიმძლავრის გაზრდის ღირებულების ანაზღაურებას. 2022 წელს განხორციელდება 10 ობიექტის ჩართვა კომუნალურ ქსელებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0204

პროგრამის დასახელება:

პროექტირება და ექსპერტიზა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                1 898 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი

პროგრამის აღწერა

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროექტირება და ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020401

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 250 000

    სხვა წყარო

48 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

1 298 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 298 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მომზადებულია შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020402

ქვეპროგრამის დასახელება:

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

600 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

600 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით, შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლის განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა

 შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. მუნიციპალიტეტში 50 ათასს ლარს ზევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება ეტაპობრივი და საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაობის ღირებულების 3,29%-ს.  50 ათასს ლარს ქვევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ხარჯი გათვალისწინებულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0205

პროგრამის დასახელება:

სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                         500 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ინიცირებული პროექტის - მონაწილეობითი ბიუჯეტის (იყავი თანამმართველი) ფარგლებში ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეების (საინიციატივო ჯგუფები)–ს მიერ წარმოდგენილი და კენჭისყრის შედეგად გამარჯვებული პროექტების შესაბამისად სკვერების, საბავშვო კუთხეების, მინისტადიონების და სხვა ტერიტორიების მოწყობა - რეაბილიტაცია.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს განხორციელების წესის შესაბამისად საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge.
საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის
ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ:
ა) სრულწლოვან პირს;
ბ) პირთა ჯგუფს;
გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას.
განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული
ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს.
2022 წელს დგეგმილია ოთხი პროექტის განხორციელება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0206

პროგრამის დასახელება:

ბინათმშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                 1 597 830 ლარი

პროგრამის მიზანი

 მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს  შექმნა და ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების  წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის (მ.შ. ბავშვების) დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. ოთხწლიან პერიოდში დაგეგმილია დამატებით 4 ერთეული მრავალბინიანი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ორ მაღლივი კორპუსში  ლიფტების რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 8 მრავალბინიანი სახლის ფასადების რეაბილიტაცია. ქ. ოზურგეთში კეთილმოეწყო მრავალბინიანი სახლების 10 ეზო, დაგეგმილია 10 მრავალბინიანი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020601

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

200 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

200 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 მრავალბინიანი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება,  მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში.  

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის მოწყობილია  ღია სივრცეები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020602

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრება ამხანაგობების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

1 297 830

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

1 397 830

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 397 830

ქვეპროგრამის მიზანი

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; მობინადრეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა.  განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების  წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის  ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 60%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების 80 %-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავების წყალშემკრები სისტემა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის  ქ.ოზურგეთში რეაბილიტირებულ იქნა 6 ლიფტი, 1 საჭიროებს შეკეთებას.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლიდან  დღემდე  რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა შეადგენს-12. ქვეპროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებისა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0207

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება და ელმომარაგება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                            1 681 200 ლარი

პროგრამის მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის მ.შ.  ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. პროგრამით  ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების სისტემა და უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელისა და  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების  ელ.მომარაგება        

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020701

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

80 000

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

80 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

80 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ღამის განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 800 კმ-ს. მიუხედავად აღნიშნულისა, მოსახლეობიდან შემოდის მოთხოვნები სოფლების სხვადასხვა უბნებში გარე განათების ქსელების მოწყობის უზრუნველსაყოფად. 2021 წელს განხორციელდა ურეკი - შეკვეთილის გზაზე და სოფ. შემოქმედის უბანში  ღამის განათების ქსელის მოწყობა. განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში განხორციელდება 140  ღამის განათების LED სანათის მოწყობა. გარე განათების ქსელების გაფართოება დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განათების გარეშე დარჩენილ განსაზღვრულ მონაკვეთებზე,  ასევე გარე განათების გარეშეა დარჩენილი სოფლად დასახლებული ერთეულების პერიფერიული უბნები. რომელთა ნაწილში 2022 წელს განხორციელდება გარე განათების ქსელების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020702

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების  ელმომარაგების ხარჯების ანაზღაურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1250 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1250 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით   გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების (დასახლებულ ერთეულებში) და გარე განათების  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების  და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

020703

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

351 200

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

351 200

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია.  ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 3500 ლამპიონი, სხვა დასახლებულ ერთეულებში განთავსებულია 10200 ლამპიონი. გარე განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 800 კმ-ს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0208

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                      130 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული სატრანსპორტო გადაზიდვები;  - დროულად და კომფორტულად გადაყვანილი მგზავრები, მ.შ. უფასოდ გადაყვანილი სკოლის პედაგოგები;  - მუნიციპალიტეტის მიერ კონტროლირებადი ტარიფებით მგზავრთა მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგება.

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ათ დასახლებულ ერთეულში მგზავრების რეგულარული გადაყვანა. შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს ბალანსზე ირიცხება 15 სატრანსპორტო ერთეული (სამგზავრო ავტობუსი). სატრანსპორტო საშუალებების საშუალო წლოვანება  შეადგენს 13 წელს.  დღის განმავლობაში მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება ათ მარშრუტზე: ოზურგეთი-შემოქმედი - შვიდი რეისი; ოზურგეთი-გორისფერდი - ერთი რეისი; ოზურგეთი-გომი - ოთხი რეისი; ოზურგეთი-ლიხაური-ოთხი რეისი; ოზურგეთი-ნიაბაური-ოთხი რეისი; ოზურგეთი-ვაკიჯვარი -შვიდი რეისი; ოზურგეთი-ცხემლისხიდი-შვიდი რეისი;  ოზურგეთი-ასკანა - ოთხი  რეისი; ოზურგეთი- ლაითური- ორი რეისი, ოზურგეთი-ნარუჯა - ორი რეისი.  ლაითურში და ნარუჯაში ხორციელდება პედაგოგების გადაყვანა დილით და სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ უფასოდ.    მუნიციპალიტეტის ათ დასახლებულ   ერთეულში,  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტის“ მიერ სრულდება ყოველდღიურად 42 რეისი, ათ მარშრუტზე. როგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველ ეტაპზე ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების სიტემის მოწესრიგება სპეციალურად გამოყოფილ ზონებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფლია მგზავრთა რეგულარული გადაყვანები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებულია ავტომობილების პარკინგის სისტემა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0209

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022 წ.

სულ პროგრამის დაფინანსება:                                                                                          1 984 560 ლარი

პროგრამის მიზანი

სოფლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0210

პროგრამის დასახელება:

სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                             6 244 770   ლარი

პროგრამის მიზანი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხშირი წვიმების შედეგად გამოწვეული წყალუხვობის დროს ზიანდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნაპირსამაგრი ნაგებობები (გაბიონები და ნაპირდამცავი კედლები), ასევე კალაპოტებიდან გადმოსული წყალმოვარდნების შედეგად ზიანდება მდინარეების მიმდებარედ არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები და ხიდები, საგზაო ნაგებობები, მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები და სხვადასხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ქარიშხლების ზემოქმედების შედეგედ, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადგილი აქვს მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების დაზიანებას. პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სამუშაო ჯგუფების მიერ ხორციელდება გამოწვეული ზარალის შეფასება და აღნიშნულ მასალების წარდგენა საქართველოს მთავრობასთან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ შესაბამისი სახსრების გამოყოფის მიზნით. გამოყოფილი თანხების შესაბამისად ხორციელდება სტიქიის შდეგეად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ასევე კერძო მფლობელობაში არსებული მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და სტიქიისაგან დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების გადაცემა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

აღმოფხვრილია სტიქიით  გამოწვეული შედეგები

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
(პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 3 297 800 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023  წელი

2024  წელი

2025  წელი

 03 01

   მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება

2 817 800

2 490 000

2 570 000

2 637 000

 03 01 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები

490 000

520 000

560 000

600 000

 03 01 02

ნარჩენების გატანა

630 000

650 000

680 000

700 000

 03 01 03

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

1 697 800

1 320 000

1 330 000

1 337 000

 03 02

   რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა და განვითარება

180 000

180 000

190 000

200 000

 03 02 01

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა

170 000

170 000

180 000

190 000

 03 02 02

მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა

10 000

10 000

10 000

10 000

 03 03

მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

300 000

320 000

320 000

340 000

 03 03 01

ჩამდინარე წყლების მართვა

120 000

120 000

120 000

130 000

 03 03 02

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა

90 000

110 000

110 000

120 000

 03 03 03

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

90 000

90 000

90 000

90 000

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება

3 297 800

2 990 000

3 080 000

3 177 000

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0301

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                                       2 817 800 ლარი

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ 1550 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 3 ნაგავმზიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება  5 ნაგავმზიდი.   დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 277400 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2022 წლისათვის იგეგმება 70280 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება 347680კვმ ფართობის   დაგვა-დასუფთავება მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 248680 კვმ და სოფლებისა და თემების ტერიტორიაზე 99000 კვმ-ის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

490 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

490 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას, ნაგვის ურნებში განთავსებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 55 მეეზოვე. პროგრამის ფარგლებში 2022 წლისათვის იგეგმება 70280 კვმ-ით მეტი ფარობის დაგვა სულ ყოველდღიურად მოხდება 347680კვმ ფართობის   დაგვა-დასუფთავება მ.შ ქალაქის ტერიტორიაზე 248680 კვმ და სოფლებისა და თემების ტერიტორიაზე 99000 კვმ-ის

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ქალაქსა და დაბებში საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა-დასუფთავება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

630 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

630 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ნარჩენების დროული გატანა და სუფთა გარემო

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპოგრამა მოიცავს შეგროვებული ნარჩენების გატანას ყოველდღიურად, ხოლო ტურისტულ სეზონზე დღეში ორჯერ. მუნიციპალიტეტში განთავსებული 1800 ურნიდან  ყოველ დღიურად მოხდება 40 ტონამდე ნარჩენის გატანა ნაგვის პოლიგონზე. ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 3 ნაგავმზიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოემსახურება  5 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა დასახლებული ტერიტორიებიდან

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030103

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 697 800

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 697 800

ქვეპროგრამის მიზანი

შესასრულებული სამუშაოების ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიის, მწვანე საფარის დაგვა-დასუფთავების; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექციის, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვის; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდის, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანის; ურეკი-შეკვეთილის  ტერიტორიის დასუფთავების; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის  ადმინისტრაციულ უზრუნველყოფა. ადმინისტრაციული უზრუნველყოფისათვის გამოყენებული იქნება ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის მფლობელობაში არსებული  შრომითი რესურსები და ტექნიკა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია დასუფთავების სერვისის ეფექტური მართვა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0302

პროგრამის დასახელება:

რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა და განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                        180 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული მდგრადობის შენარჩუნება, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებულ სკვერებსა და პარკებში მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა. განხორციელდება ახალი ხე-მცენარეების, ყვავილებისა და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა.  უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული, 228297 კვმ საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერების და პარკების წილი შეადგენს 10%-ს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030201

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

170 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

170 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 23 ერთეული, 288024კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 14 ერთეული.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სკვერებისა და პარკების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030202

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

10 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

10 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ქალაქის ტერიტორიის გამწვანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 5000 ერთეული ერთწლიანი ყვავილის და 260 ერთეული სხვადასხვა მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0303

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                           300 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ჩამდინარე წყლების მართვა (სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება), მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა, სასაფლაოების ტერიტორიის მოწესრიგება

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას. პროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვის ქალაქში უკონტროლო გადაადგილების აღკვეთა, მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა, თავშესაფარში გადაყვანა შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება (ყურის კლიპის მეშვეობით ცოფზე აცრა) ჩატარება და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნება.  პროგრამა  ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზებისა და უპატრონო საფლავების გაცელვა-გაწმენდას,შხამ-ქიმიკატებით დამუშავებას, ღობეების აღდგენითი სამუშაოების  ჩატარებას, სასაფლაოების ტერიტორიაზე არსებული ხე-ბუჩქნარის სანიტარული ჭრის ჩატარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030301

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჩამდინარე წყლების მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

120 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

120 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვა, რათა შემცირდეს წყალმოვარდნების რისკი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების მართვა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030302

ქვეპროგრამის დასახელება:

მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

90 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

90 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რქოსანი პირუტყვის გადაადგილების კონტროლი და მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მსხვილფეხა დაახლოებით 100  რქოსანი  პირუტყვის ქალაქში უკონტროლო გადაადგილების აღკვეთას, 800 მაწანწალა ძაღლების  დაჭერას, თავშესაფარში გადაყვანას შემდომში სამედიცინო სამუშაოების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, პარაზიტებზე დამუშავება, იდენტიფიცირება (ყურის კლიპის მეშვეობით ცოფზე აცრა) ჩატარებისა და მის ბუნებრივ არიალში დაბრუნებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების მართვა და გაკონტროლებულია ქალაქში შინაური პირუტყვის გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

030303

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

90 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

90 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სასაფლაოების ტერიტორიის მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 137 სასაფლაოსთან ( მ.შ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ 7 და მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და დაბებში 130) მისასვლელი გზებისა და უპატრონო საფლავების გაცელვა-გაწმენდას, შხამ-ქიმიკატებით დამუშავებას, ღობეების აღდგენითი სამუშაოების  ჩატარებას,სასაფლაოების ტერიტორიაზე არსებული ხე-ბუჩქნარის სანიტარული ჭრის ჩატარებას. ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა და მომსახურეობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებულია მუნიციპალური სასაფლაოები

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 7 994 690  ლარი.

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022  წელი

2023  წელი

2024  წელი

2025  წელი

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

6379590

4 900 000

5 040 000

5 200 000

 04 01 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

5 520 000

4 900 000

5 040 000

5 200 000

 04 01 02

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება

859 590

0

0

0

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1 555 100

92 000

103 000

105 000

 04 02 01

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

1 490 100

27 000

33 000

35 000

 04 02 02

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება

65 000

65 000

70 000

70 000

 04 03

 არაფორმალური განათლება

60 000

60 000

65 000

65 000

 04 03 01

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

40 000

40 000

40 000

40 000

 04 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

20 000

20 000

25 000

25 000

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება

7 994 690

5 052 000

5 208 000

5 370 000

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

5 520 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

5 520 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 44 საბავშვო ბაღი 2404 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 843  თანამშრომელი, მათ შორის 87 მამაკაცი და 756 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

548 000

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

311 590

    სხვა წყარო

 

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

859 590

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

859 590

ქვეპროგრამის მიზანი

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი ინფრასტრუქურის მოწყობა და რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 44 საბავშვო ბაღი, 20 შენობა რეაბილიტირებულია, 24 ბაღის შენობაში საჭიროა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საჭიროა მიმდებარე ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობები და შექმნილია ადაპტირებული გარემო შშმ ბავშვთა ხელმისაწვდომობისთვის

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0402

პროგრამის დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური; ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                  1 555 100 ლარი

პროგრამის მიზანი

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა მუნიციპალური პროგრამებით

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო, სკოლისგარეშე  დაწესებულებების მუშაობის კოორდინაცია;
დამხმარე სასწავლო მეთოდოლოგიის, ინკლუზიური განათლების პროგრამების გავრცელების ხელშეწყობა.
მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით, სამსახურის დებულებით და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია ზოგადი განათლება                                                                                                                           

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040201

ქვეპროგრამის დასახელება:

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური; ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

25 000

   სახელმწიფო ბიუჯეტი

1 465 100

მათ შორის კაპიტალური პროექტები

348 820

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 490 100

ქვეპროგრამის მიზანი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის ადაპტირებული და კომფორტული გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებშიგანხორციელდება მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტები (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო ზოგადი განათლების მისაღებად

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040202

ქვეპროგრამის დასახელება:

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

65 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

65 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლების კურსდამთავრებულებისა და მათი სკოლების ფინანსური  წახალისება,  რომელთაც 100% -იანი სახელმწიფოს გრანტი აქვთ მოპოვებული

ქვეპროგრამის აღწერა

100%  -იან სახელმწიფო გრანტის მფლობელ სკოლის კურსდამთავრებულებს და მათ სკოლას, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი ჯილდო, გრანტის მფლობელ მოსწავლეს 3000, ხოლო სკოლა 1000 ლარის ოდენობით (მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეროვნული გამოცდების შედეგად 100% -იანი გრანტის მფლობელი კურსდამთავრებულების მონიტორინგი, ბაზის შექმნა, საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

100% -იანი სახელმწიფოს გრანტის მფლობელი ოზურგეთის სკოლების კურსდამთავრებულები და მათი სკოლები ფინანსურად არიან წახალისებული

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0403

პროგრამის დასახელება:

არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 60 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და

ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის საკითხების შესწავლა, საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, შესაბამის წინადადებათა მომზადება და განხორციელება; შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინირება;
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიცირება; სამოქალაქო სექტორისა და მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მომზადება; დოკუმენტების დახვეწის მიზნით პროცესების მართვა და შემდგომში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია.
გენდერულ საკითხებზე ღონისძიებათა დაგეგმვა და განხორციელება
მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე გენდერული სტატისტიკის წარმოება;  განათლების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელების ხელშეწყობა.
მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;
დამხმარე სასწავლო მეთოდოლოგიის, ინკლუზიური განათლების პროგრამების გავრცელების ხელშეწყობა. ახალგაზრდებისა და მოსწავლეების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობების გზით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია არაფორმალური განათლება და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040301

ქვეპროგრამის დასახელება:

არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

40 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

40 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საზოგადოების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება თანასწორობის საკითხებზე

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდას. დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. 

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

„ეტალონი“ - მედია პროექტი

1

3 500

3 500

ღონისძიება „არა ბულინგს“

1

2 000

2 000

პროექტი „არა ძალადობას“

1

2 000

2 000

სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა

10

1 650

16 500

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1

4 000

4 000

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

1

5 000

5 000

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

1

2 000

2 000

დაუნის სინდრომის დღე

1

3 000

3 000

მასწავლებლის დღე

1

2 000

2 000

ჯამი

 

 

40 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია ღონისძიებები და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ინფორმირება თანასწორობის საკითხებზე

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040302

ქვეპროგრამის დასახელება:

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 სამოქალაქო სექტორისა და მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეებისათვის და მოქალაქეებისათვის კონსულტაციების გაწევა გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით; მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;
კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურში შემოსული განცხადებების,  წერილების, მიმართვების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება;
სამსახურის სამუშაო გეგმით და სამსახურის უფროსის, განყოფილების უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის საკითხების შესწავლა, საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, შესაბამის წინადადებათა მომზადება და განხორციელება; შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინირება;
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიცირება; მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახის“ მუშაობის კოორდინაცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა კვლევების, საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებები ჩატარება, რომელიც მიმართული იქნება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის  განხორციელებისთვის; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულები. აღნიშნული ღონისძიებები დაიგეგმება და განხორციელდება „ქალთა ოთახის“ მიერ.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

გენდერული თანასწორობის თაობაზე ცნობიერების ამაღლება

5

2 000

10 000

„ქალთა ოთახის“  საინფორმაციო-საგანმანათლებლო საქმიანობის მხარდაჭერა

5

2 000

10 000

ჯამი

 

 

20 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება და ქალთა საჭიროებების გათვალისწინებით დაგეგმილია ღონისძიებები

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 840 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022  წელი

2023  წელი

2024  წელი

2025  წელი

 05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 416 000

2 020 000

2 105 000

2 205 000

 05 01 01

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობა

223 000

50 000

50 000

50 000

 05 01 02

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

1 390 000

1 300 000

1 355 000

1 435 000

 05 01 03

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა

803 000

670 000

700 000

720 000

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3 254 000

2 910 000

2 965 000

2 995 000

 05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა 

544 000

85 000

85 000

85 000

 05 02 02

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

70 000

85 000

85 000

85 000

 05 02 03

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

30 000

30 000

30 000

30 000

 05 02 04 

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

2 610 000

2 710 000

2 765 000

2 795 000

 05 03

 ახალგაზრდული   პროგრამები

70 000

70 000

80 000

100 000

 05 03 01

„თვითმმართველობა განათლებისათვის“ ახალგაზრდული პროექტები

50 000

50 000

60 000

70 000

 05 03 02

ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების  მხარდაჭერა

7 500

7 500

7 500

10 000

 05 03 03

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი  საქმიანობის ხელშეწყობა

12 500

12 500

12 500

20 000

 05 04

 რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა

100 000

100 000

100 000

100 000

 05 04 01

რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა

80 000

80 000

80 000

80 000

 05 04 02

ეკლესია მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20 000

20 000

20 000

20 000

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება

5 840 000

5 100 000

5 250 000

5 400 000

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0501

პროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                               416 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირeბაში დახმარება; სართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.  საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში, რომელიც იმართება სოფ.შემოქმედში მდინარე ბჟუჯზე და მონაწილეობას ღებულობს ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული კაიაკერები, სპორტული შეჯიბრება კიბერსპორტში, რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის, რომელშიც ჩართულია ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები შ.შ.მ. პირები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050101

ქვეპროგრამის დასახელება:

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

223 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

223 000

ქვეპროგრამის მიზანი

   სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა და ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სპორტულ სკოლებსა და სექციებში გაერთიანებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა. მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენების მონაწილეობას ხელშეწყობა სხვადასხვა რანგის გასვლით სპორტულ ტურნირებსა და შეჯიბრებებში

ქვეპროგრამის აღწერა

,,საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა", საქართველოს სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადის ორგანიზებაში მონაწილეობს, როგორც საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიდის ფედერაცია, ასევე სპორტული აიპები და სიპები, ღონისძიებაში ჩართულია მუნციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული 42 საჯარო და სამრევლო სკოლების 1500 მოსწავლეებისაგან (900 ვაჟი, 600 ქალი) შემდგარი სპორტული გუნდები, რომლებიც წარმატებით ასპარეზობენ მუნიციპალურ, ხოლო შემდეგ რეგიონალურ და ფინალურ შეხვედრებში  სპორტის შემდეგ სახეობებში: კალათბურთი, ფეხბურთი, მაგიდის ტენისი, კროსი, ფრენბურთი. ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად იმართება პროექტი  ,,მოყვარულთა თასი"  მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდებს შორის (სხვადასხვა რაოდენობის გუნდები გამოთქვამენ მონაწილეობის სურვილს, დაახლოებით  8 -10 გუნდი, 200 მდე მოყვარული ფეხბურთელები, 15 -29 წლის მამაკაცები)ტურნირები, როგორც მუნიციპალურ, ასევე რეგიონალურ დონეზე. ,,საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია' ,,გურიის კიბერსპორტის ფედერაცია"სთან ერთად ყოველწლიურად ატრებს ტურნირებს, რომელშიც   მონაწილეობას  სავარაუდოდ იღებს  200- მდე ახალგაზრდა ვაჟი 16 წლიდან  30 წლამდე.
 


„ევროპის სპორტის კვირეული“ „სპორტის საერთაშორისო დღე“, იმართება სკოლის მოსწავლეების ჩართულობით, დაახლოებით ჩართულია 250 მოსწავლე, აქედან 150 ვაჟი, 100 გოგონა.  საერთაშორისო ტურნირი „კაიაკინგში“, რომელშიც მონაწილეობს ევროპის ქვეყბებიდან  ჩამოსული კაიაკერები (დაახლოებით 18 ქვეყანა 60 მდე  მონაწილე,   40 მამაკაცი, 20 ქალი). ფინალური ტურნირების დასრულების შემდეგ , დასკვნით ღონისძიებაზე გამარჯვებული კაიაკერები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. წლის ბოლოს იმართება წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწრთვნელების დაჯილდოება.

 

 

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

1

2000

2 000

მოყვარულთა თასი

1

300

300

საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში

1

1000

1 000

სამსახურის მიერ სხვადასხვა სახალხო დღესასწაულებში სპორტული ჩართულობა

2

500

1 000

ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიება: ნარდი, შაში, ჭადრაკი

1

2000

2 000

ჭადრაკის განვითარების  მიზნით, დაგეგმილ ღონისძიებების ორგანიზებაში დახმარება

1

4000

4 000

სპორტული ღონისძიებები კიბერსპორტში

1

2000

2 000

ქართული ტრადიციული  საბრძოლო ხელოვნების ხრიდოლის პოპულარიზაცია

1

3000

3 000

ევროპის სპორტის კვირეული

1

200

200

მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრენერების მოწვევა

1

1

2 000

მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისრაცულ ერთეულებში გამართული სპორტული ღონისძიების ხელშეწყობა

10

200

2 000

შემაჯამებელი ღონისძიება, წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების დაჯილდოება

1

12000

12 000

სხვა სპორტული ღონისძიებები

21

9120

191 500

ჯამი

 

 

223000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, შექმნილია თანაბარი პირობები  მოსახლეობის სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის და წახალისებული არიან წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 390 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

1 390 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა სისტემატურ ცხოვრებაში და პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება

ქვეპროგრამის აღწერა

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული სპორტული წრეების: ჭიდაობის, ფეხბურთის რაგბის, ტაეკვანდოს, ძიუდოს, ფარიკაობის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, ჭადრაკის, ფრენბურთის მხარდაჭერა, მონიტორინგის განხორციელება მათი საჭიროებების შეფასება. სულ  6-დან 18 წლამდე  1404 ბავშვი და მოზარდი დადის სპორტულ წრეებზე, მათ შორის 1251 ბიჭია და 153 გოგო. სულ სპორტულ წრეებს ემსახურება 50 მწვრთნელი ემსახურებათ და მათ შორის 3 ქალი . მუნიციპალიტეტში სპორტული წრეები ფუნქციონირებს ქალაქ ოზურგეთში და შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში:1.სოფ.შრომა, სოფ.ქვემო ნატანები, სოფ.ბახვი, სოფ.დვაბზუ, სოფ. ბოხვაური, სოფ.მერია, სოფ.შემოქმედი, სოფ,ოზურგეთი, სოფ.ზემო ნატანები, დაბა ნასაკირალი, სოფ.ლიხაური, სოფ.შრომა, სოფ. კვირიკეთი;
 სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებაში დახმარება, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობებისათვის გუნდებისა მათი მწვრთნელების ტრანსპორტირება საჭიროების შემთხვევაში, სპორტული ინვენტარის გადაცემა წახალისების მიზნით. ადგილობრივ ტრადიციულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობა და ღონისძიებებზე გამართულ სპორტულ შეჯიბრებებში გამოვლენილი გამარჯვებული სპორტსმენებისათვის ჯილდოებისა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა. დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050103

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

803 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

803 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ფეხბურთისა და რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური ფეხბურთელების და რაგბისტების  ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს საფეხბურთო ჯგუფებისა და გუნდების სასწავლო საწვრთნელი  პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა  კვალიფიკაციის  ამაღლება  ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  ამჟამად  შპს საფეხბურთო კლუბ მერცხალში  ფუნქციონირებს  ბავშვთა 5 ასაკობრივი ჯგუფი (U-7-8; U-9-10; U-11-12; U-13-14; U-15-16;) რომლებიც მონაწილეობენ გურია აჭარის და იმერეთის ღია ჩემპიონატებში;  ბავშვებს  ყველანაირი პირობა აქვთ შექმნილი  სპორტული განვითარებისათვის;    2021 წლისათვის ბავშვთა რაოდენობა 180-ია (მათ შორის 180-ვე ბიჭია),  2022 წელს იგეგმება ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა 230 -მდე.  რაგბისტთა სპორტული კლუბი „არწივები“ მონაწილეობს ეროვნული ჩემპიონატის 1 ლიგაში, გუნდში ვარჯიშობს 40-ი  18 დან 30 წლამდე სპორტსმენი. ასევე ვარჯიშობს 7 დან 18 წლამდე ასაკის 175 ბავშვი, მათ შორის 170 ბიჭია და 5 გოგონა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი (05 01 03 01)

1

503000

503 000

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

1

300000

300 000

ჯამი

 

 

803 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ფეხბურთისა და რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0502

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                              254 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა

ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/გაცვლითი პროგრამები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პრომოუშენი.  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა  გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება,  ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები  და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050201

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

544 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

544 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებული

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კონცერტების, გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრას, მადლობის სიგელების, საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების ორგანიზება და ორგანიზების ხელშეწყობა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

კალანდა გურიაში

1

5000

5000

ექვთიმეობა

1

2000

2000

ალეგრობა

1

40000

40000

ოფიციალურად დადგენილი დღეებისა  (მაგ:საშობაო მსვლელობა ალილო 7 იანვარი, 25 თებერვალი, 3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  )
2. საერაშორისო მნიშვნელოვანი დადგენილი თარიღების აღნიშვნა აღნიშვნა (მუზეუმების საერთაშორისო დღე, ევროპის მემკვიდრეობის დღეები, ევროპის დღე, ჯანდაცვის მსოფლიო დღე, დედამიწის დღე და ა.შ)

15

20000

20000

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების(მატერიალური და არამატერიალური) მოვლა-პატრონობა

4

5000

5000

სხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, რომელიც პროგრამულად არ არის გათვალისწინებული

10

36200

372000

თეატრის თანადაფინანსება

1

100000

100000

ჯამი

 

 

544 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

70 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

70 000

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, გურული ტრადიციებისა და ფოლკლორის  პოპულარიზაცია,  მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ; ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული ტურების განსახორციელებლად ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების დაინტერესება და მათი ხელშეწყობა.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

მთის დღესასწაული ,,გომისმთობა''

1

5000

5 000

ზღვის სეზონის გახსნა -კონცერტი

1

20000

20 000

გიორგი სალუქვაძის საერთაშორისო ფესტივალი

1

25000

25 000

საიმიჯო ვიდეორგოლებისა და სატელევიზიო სიუჟეტების მომზადება

6

8000

8 000

სხვა ღონისძიებები

3

4000

12 000

ჯამი

 

 

70 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდისა და პოპულარიზაციისთვის, ხელშემწყობილია  კულტურული ტურიზმი და უზრუნველყოფილია ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050203

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

30 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

30 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში  კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარებისა და ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა;
კულტურის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტრენინგის ჩატარება   კულტურის სფეროს მენეჯერებისათვის  - კულტურის სფეროს მენეჯმენტი და კულტურის სერვისები, ბ) ტრენინგი კულტურის სფეროს თანამშრომლებისთვის -  ღონისძიებების სწორად დაგეგმვა/მართვა, გ) ტრენინგი კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის -პროექტების წერის და მართვის პრინციპები.     ფინანსების მოზიდვის მექანიზმები და თავისებურებანი;
სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების  პედაგოგთა  პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზებას;  ტრენინგებში, მასტერკლასებში, ვორკშოფებსა და სხვა სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობ აქტივობებში მონაწილეობის ხელშეწყობას;
მუზეუმის, როგორც საგანმანათლებლო-კვლევითი დაწესებულებისა და საზოგადოებრივი ცენტრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა,  სხვადასხვა სახის სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, საბავშვო, ინკლუზიური განათლების და სხვა პროგრამების შემუშავება და დანერგვა.
საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში, დამეგობრებული ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების გამოცდილების გაზიარება კულტურის სფეროს მართვაში.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების  პედაგოგთა  პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზება;  ტრენინგები, მასტერკლასები, ვორკშოფები და სხვა სახელოვნებო განათლების ხელშემწყობი აქტივობები

2

7500

7500

მუზეუმის, როგორც საგანმანათლებლო-კვლევითი დაწესებულებისა და საზოგადოებრივი ცენტრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა,  სხვადასხვა სახის სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, საბავშვო, ინკლუზიური განათლების და სხვა პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის მხარდაჭერა

3

7500

7500

სასწავლო გაცვლითი  პროგრამები -(როგორც ქვეყნის შიgნით,ასევე ქვეყნის გარეთ)  გამოცდილების გაზიარება კულტურის სფეროში

2

7500

15000

ჯამი

 

 

30 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარება და ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050204

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური, ა(ა)იპი-ები

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 610 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

2 610 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი           

1

176000

176 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა                    

1

200000

200 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

1

114000

114 000

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

1

139000

139 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია“

1

210000

216 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

1

92000

92 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

1

164000

164 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

1

244000

244 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

1

1150000

1 150 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

1

115000

115 000

ჯამი

 

 

2 610 000

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებები ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0503

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                     70 000 ლარი   

პროგრამის მიზანი

ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების  განხორციელების ხელშეწყობა და დაფინანსება და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების კოორდინაცია, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა და დაფინანსება,  სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება. ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი წინადადებების გათვალისწინება. სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მხარდაჭერილია ახალგაზრდული ინიციატივები და უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050301

ქვეპროგრამის დასახელება:

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

50 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა;

შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი

სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული

მრავალფეროვნების გამოკვეთა, ოზურგეთში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა

კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის

გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული

ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერის მიზნით,თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა – ქუჩის მხატვრობის, ფოტოგრაფიის,

შემოქმედებითი ინსტალაციის, ურბანული და კონცეპტუალური ხელოვნების, ინოვაციურ-

შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა; პროგრამა უნდა განხორციელდეს კონკურსის წესით; პროექტის დაფინანსების მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ქმნის საპროექტო განაცხადის/საკონკურსო განაცხადის (პროექტების) განმხილველ კომისიას

(შემდგომში – კომისია). კომისიების საქმიანობის წესი განისაზღვრება კომისიის დებულებით,

რომელსაც ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი.  ა) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა ხდება, ოზურგეთის მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში,

რომლის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა;

შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი

სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული

მრავალფეროვნების გამოკვეთა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა

კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის

გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული

ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა;

ბ) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა შეუძლია შესაბამის სფეროში მოღვაწე, საქართველოს

კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ან

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის პროექტი

ორიენტირებული იქნება დარგის მდგრად ან/და გრძელვადიან განვითარებაზე;

გ) საკონკურსო განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს მერიის მიერ განსაზღვრული

განაცხადის ფორმის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ

ვებგვერდზე გამოცხადებულ კონკურსში;

დ) კონკურსი ცხადდება არანაკლებ წელიწადში ორჯერ;

ე) საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არაუმეტეს 10 (ათი)

კალენდარული დღე; ვ) დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება   თითოეულ პროექტზე ინდივიდუალურად, პროექტის სპეციფიკიდან და მასშტაბურობიდან გამომდინარე.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა (სავარაუდო)

ერთეულის სავარაუდო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“

10

5 000

50 000

ჯამი

 

 

50 000

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ახალგარდების ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050302

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების  მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

7 500

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

7 500

ქვეპროგრამის მიზანი

ახალგაზრდების  ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების დაჯილდოება (პოეტები, მხატვრები, მუსიკოსები). ინტელექტუალური შეჯიბრებები. ახალგაზრდების ინტერესებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე ღონისძიებების განხორციელება.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების დაჯილდოება

11

50

500

ინტელექტუალური შეჯიბრებები

10

50

500

სხვადასხვა ღონისძიებები

10

650

6 500

ჯამი

 

 

7 500

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ახალგაზრდების  ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050303

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი  საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

12 500

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

12 500

ქვეპროგრამის მიზანი

ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება ა) ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ბ).ბულინგის, ოჯახური ძალადობის, გ).პროფესიული განათლების მიღების, დ). კარიერის განვითარების სერვისის დანერგვისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან  ურთიერთთანამშრომლობით და საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების  მეშვეობით. დაგეგმილია ახალგაზრდობის კულტურულ-შემოქმედებითი და მოხალისეობრივი  საქმიანობის მხარდაჭერა, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა, ლაშქრობებისა და ექსკურსიების ორგანიზება.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

 შეხვედრების ორგანიზება

10

200

2 000

საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება

1000

3

3 000

ვიდეო რგოლების დამზადება

2

2 000

4 000

დასუფთავების ღონისძიებები

2

500

1 000

ლაშქრობებისა და ექსკურსიების ორგანიზება

5

500

2 500

ჯამი

 

 

12 500

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მხარდაჭერილია ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და მათი მოხალისეობრივი  საქმიანობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0504

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                               100 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და შენარჩუნების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე XI-XVII -საუკუნეებში აგებული რამდენიმე ტაძარია (აჭის, ლიხაურის, ჯუმათის, შემოქმედის, კონჭკათის), რომელთაც გააჩნიათ უმნიშვნელოვანესი კულტურული-რელიგიური მნიშვნელობა და ისტორია. ეს ტაძრები ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშებია. დროდადრო ტაძრები საჭიროებენ რესტავრაციას და რეაბილიტაციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  2 079 00 ლარი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2022 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022  წელი

2023  წელი

2024  წელი

2025  წელი

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1020600

890 000

913 000

940 000

 06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

184 600

180 000

180 000

190 000

 06 01 02

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

321 000

250 000

250 000

260 000

 06 01 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

55 000

55 000

60 000

60 000

 06 01 04

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

215 000

260 000

277 000

280 000

 06 01 05

გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

193 000

90 000

90 000

90 000

 06 01 06

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

52 000

55 000

56 000

60 000

 06 02

 სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

1 059 000

986 000

1 022 000

1 054 000

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

40 000

66 000

70 000

70 000

 06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

45 000

45 000

45 000

45 000

 06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

15 000

20 000

20 000

20 000

 06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

215 000

215 000

225 000

230 000

 06 02 05

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

14 000

14 000

14 000

14 000

 06 02 06

სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

40800

65 000

65 000

65 000

 06 02 07

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა

11 000

20 000

20 000

20 000

 06 02 08

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

390 000

270 000

280 000

290 000

 06 02 09

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

189 200

170 000

175 000

185 000

 06 02 10

სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება

24 000

15 000

18 000

20 000

 06 02 11

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

45 000

70 000

70 000

70 000

 06 02 12

 ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა

10 000

16 000

20 000

25 000

 06 02 13

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება

20 000

 

 

 

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება

2 079 600

1 876 000

1 935 000

1 994 000

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0601

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                                1020600 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი  მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060101

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

184 600

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

184 600

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.
ახალი ვირუსის COVID-19 -ის  ეპიდემიოლოგიური კონტროლი ადგილობრივ დონეზე, არსებული რეგულაციების მონიტორინგი.

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1

184 600

184 600

ჯამი

 

 

184600

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შედეგი 1: უზრუნველყოფილია გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
შედეგი 2: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი;

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060102

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

321 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

321 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.
    2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანი ქალბატონები.
უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ბ) 1. ოზურგეთის მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.
    2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს.
    3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე).
უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ:
ბ.ა) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად;
ბ.ბ) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს თანაგადახდა (საყოველთაო ჯანდაცვა, კერძო კომპანია), ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების თანადაფინანსება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060103

ქვეპროგრამის დასახელება:

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

55 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

55 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 300 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები დახმარება იღებენ ტრანსპორტირებისათვის. დიალიზის პროგრამა ხორციელდება ქ. ოზურგეთში, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ადგილზე არ ხდება ბენეფიციარის მომსახურება და უწევთ სხვა ქალაქში ტრანსპორტირება ( ბათუმი, თბილისი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების მიღება 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060104

ქვეპროგრამის დასახელება:

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

215 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

215 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ლეიკემიისა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით, კერძოდ:
ა) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით.
ბ) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი. ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე, იგივე მოქალაქის (სამედიცინო მომსახურება, გამოკვლევები) დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, მხოლოდ დაფინანსების ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი.

გ) იმ შემთხვევაში, როცა არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, პირველ ჯერზე დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე იგივე მოქალაქის დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, ოღონდ ასანაზღაურებელი თანხის ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი.
დ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ (მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები), ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ, მოთხოვნის შესაბამისად, მიიღებენ დახმარებას უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა;
ე) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე), რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ლეიკემიისა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო სერვისების თანადაფინანსება

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060105

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

193 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

193 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები  მოქალაქეებისთვის გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის, მათ შორის, ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები  მოქალაქეები საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი არიან გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060106

ქვეპროგრამის დასახელება:

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

52 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

52 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირთა  ძვირადღირებულ კვლევების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია).
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია).

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია).
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე - ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი), ვეტერანებს და ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს (ერთჯერადად) აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში). ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001- მდეა (200 ლარამდე კვლევები დაფინანსდება 90%-იანი თანაგადახდით, 200 ლარის ზემოთ ღირებულების კვლევები დაფინანსდება 50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა).
5. ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 ხელმისაწვდომია ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებული კვლევების ჩატარება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0602

პროგრამის დასახელება:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                        1 059 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში არსებული 13 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060201

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

40 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

40 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2022 წლის 1 იანვრისთვის რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი  და რეგისტრირებული არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან  და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით წერილობითი მომართვიანობის საფუძველზე.  ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება და ხდება ჩანაცვლება მომლოდინეთა სიიდან. ყოველწლიურად მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის დახმარებების გაცემა ხდება ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში. დახმარება გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის მიხედვით.  სახელმწიფო სოციალური პროგრამით უზრუნველყოფილი არიან სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები ფინანსური მხარდაჭერით. თუმცა, ეს პროგრამა ვრცელდება მხოლოდ 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულამდე. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში შექმნილი მძიმე სიოციალური ფონი გათვალისწინებით მოსახლეობის მომართვიანობის საფუძველზე.  

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები ხელშეწყობილი არიან საბაზისო ფინანსური რესურსით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060202

ქვეპროგრამის დასახელება:

დღის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

45 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

45 000

ქვეპროგრამის მიზანი

დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური  ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.
სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.         

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დღის ცენტრის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილია მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060203

ქვეპროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

15 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

15 000

ქვეპროგრამის მიზანი

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარებას.  ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ) მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060204

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

215 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

215 000

ქვეპროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 25 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია „გურიას“, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. კერძოდ:
ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას;
ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით;
გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;
დ) ბენეფიციართა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;
ე) ზაფხულის სეზონზე ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას.
2. დღის ცენტრი (საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“), არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (I ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და მხედველობით შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით;
4. მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები, მხედველობით შშმ ბავშვები) .
5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა და მხედველობით შშმ ბავშვებისა), ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.
6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისმკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაზლებლობის) სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება), უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 50000 ლარი), კერძოდ:
ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა;
ბ) შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი, თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში, (შესაძლებელია განმცხადებელმა ერთდროულად გააკეთოს მთელი წლის მოთხოვნა).
გ) (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირებისათვის) წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება (ურთიერთშეთანხმებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას, დააფინანსოს თანაგადახდის არაუმეტეს 80%);
დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებისათვის,  ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში (ან სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში (0-18 მდე)) ჩართული ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურებაში ფინანსური (უნაღდო ანგარიშსწორებით) დახმარება (შესაბამისი სამსახური უფლებამოსილია მოითხოვოს დაფინანსებული ტრანსპორტირების შესაბამისი ვიზიტების დამადასტრურებელი დოკუმენტი ბენეფიციარისგან).

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ან სხვა ფსიქოლოგიური აშლილობის) მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში - ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით (შესაბამისი სამსახური უფლებამოსილია მოითხოვოს დაფინანსებული სეანსების შესაბამისი ვიზიტების და თანაგადახდის დამადასტრურებელი დოკუმენტი ბენეფიციარისგან):
ა) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა;
ბ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა;
გ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება  

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060205

ქვეპროგრამის დასახელება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

14 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

14 000

ქვეპროგრამის მიზანი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.                                                                                                                            2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060206

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარიტუალო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

40 800

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

40 800

ქვეპროგრამის მიზანი

სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.
2.   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ გარდაცვლილის ოჯახი სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, გარდაცვლილის ოჯახს უფლება აქვს სარიტუალო ხარჯების გასაწევად მიიღოს ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, (იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა როცა გარდაცვლილის ოჯახს სარეიტინგო ქულა ახალი შეჩერებული აქვს).
3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან სარიტუალო მომსახურების დაფინანსებით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060207

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნასთან დაკავშირებით სოციალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

11 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

11 000

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საქართველოში ოფიციალურად  დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი ) აღნიშვნა.

ქვეპროგრამის აღწერა

 საქართველოში ოფიციალურად  დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი ) აღნიშვნას, თაიგულების შეძენას, ბენეფიციარების ფულად დახმარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად მხარდაჭერილი არიან სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060208

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

390 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

390 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:
 ა) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად;

ბ) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)), ასევე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი ან სრული შეძენა;

გ) გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა);

დ) გაწეული დახმარების ოდენობა ვარიაბელურია, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.

ე) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს, რომელთაც არ აქვთ თავშესაფარი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახები სრულად ან ნაწილობრივ არიან უზრუნველყოფილი საცხოვრებელი ბინის ქირით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060209

ქვეპროგრამის დასახელება:

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

189 200

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

189 200

ქვეპროგრამის მიზანი

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში 2021 წელს კვებით უზრუნველყოფაზე განცხადებით მომართა 180 -მა ბენეფიციარმა,  შესაბამისად ყველა განცხადება დაკმაყოფილებულია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მზრუნველობამოკლებული მოქალაქეები ყოველდღიურად არიან უზრუნველყოფილი ერთჯერადი კვებით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060210

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური სრვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

24 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

24 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური სერვისების გადასახადების დაფინანსების უზრუნველყოფა და

შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ხანდაზმულთა სახლში ცხოვრობს 52 ბენეფიციარი, აღნიშნული ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში მოხდება კომუნალური ხარჯების გადახდა.
ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით.
კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგია) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

2. ქვეპროგრამიდან დაფინანსდება შინმოვლის პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯები, რომელსაც ემსახურება ორგანიზაცია ,,კარიტასი''. პროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი, რომელთაც ბინაზე მისვლით ემსახურება ორგანიზაცია ,,კარიტასი"-ს წარმომადგენლები. პროგრამის ფარგლებში ხდება მათი უზრუნველყოფა სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებებით და ბინაზე მოვლის მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია  ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური სერვისების მიწოდება და ხელშეწყობილია შინმოვლის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060211

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

45 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

45 000

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისთვის ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საჭირო სხვადასხვა საშუალებების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან.
შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო ფინანსური დახმარებით

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060212

ქვეპროგრამის დასახელება:

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

10 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

10 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა

გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსაზღვრულია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის პროგრამის შემუშავება; კერძოდ, 3.2. მიზანის მიხედვით, დაგეგმილია და გატარებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციული ღონისძიებები. ხოლო ამოცანა 3.2.3. კი ითვალისწინებს, რომ შემუშავებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/ სავარაუდო მსხვერპლთათვის   დახმარების პროგრამა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

060213

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა განხორციელდება თანადაფინანსების სახით, წარმოდგენილი პროექტის საერთო ღირებულების არა უმეტეს 30%-ის ოდენობით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. წარმოდგენილი პროექტები შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ, ამ კომისიის დებულების შესაბამისად; კომისიის შემადგენლობასა და დებულებას ბრძანებით ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი. თანადაფინანსების გაცემა განხორციელდება ორგანიზაციასა და მუნიციპალიტეტს შორის შესაბამისი თანადაფინანსების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ. ანაზღაურება მოხდება ორგანიზაციის მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (მაგალითად: საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები, შესაბამისი ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი და ა.შ.) წარმოდგენის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილების მიერ ორგანიზაციიდან წარმოდგენილი განცხადების და პროექტის ხარჯთაღრიცხვის განხილვისა და მოწონების საფუძველზე, გასცეს ადმინისტრაციული დაპირება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების განხორციელების შესახებ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობის გზით სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური გაძლიერება.
პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში;

 


მუხლი 18. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 07 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  280 000 ლარი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022  წელი

2023  წელი

2024  წელი

2025  წელი

 07 01

 ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

280 000

289 000

297 000

307 000

 07 01 01

მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა

20 000

20 000

22 000

22 000

 07 01 02

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

150 000

150 000

150 000

150 000

 07 01 03

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

20 000

29 000

35 000

45 000

 07 01 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

40 000

40 000

40 000

40 000

 07 01 05

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

50 000

50 000

50 000

50 000

სულ  პრიორიტეტის დაფინანსება

280 000

289 000

297 000

307 000

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

0701

პროგრამის დასახელება:

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წწ.

სულ პროგრამის ბიუჯეტი:                                                                                         280 000 ლარი

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებობების განვითარება და ეკონომიკური სუბიექტების მხარდაჭერა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური ქონების მართვის ეფექტურობისათვის დაგეგმილია ელექტრონული ბაზის მომზადება, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონების შესახებ, ინფორმაცია განთავსდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე, სადაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ მათი ინტერესების გათვალისწინებით შეარჩიონ საჭირო ქონება ბიზნესის განვითარებისათვის, შესაბამისი განყოფილების მიერ ჩატარდება ელ. აუქციონი; სოფლის მეურნეობის განყოფილების მიერ დაგეგმილია ადგილობრივი წარმოების გაზრდის და პოპულარიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები, მათ შორის მნიშვნელოვანია ქალი მეწარმეების მხარდაჭერა; ტურიზმის განყოფილებას დაგეგმილი აქვს ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაციისათვის საჭირო აქტივობები, ჩატარდება ტურისტული ფესტივალი; ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმისათვის საჭირო საბაზისო მონაცემებზე მუშაობა დასრულდება 2022 წელს და მომზადდება გეგმის ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ ინფორმაცია;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებლობები და შექმნილია ხელსაყრელი გარემო ადგილობრივი მეწარმეებისთვის

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070101

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

20 000

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვა და ამ მიზნით ელექტრონული აუქციონის ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა

წლის განმავლობაში განყოფილება კანონის შესაბამისად ახდენს საპრივატიზაციო ნუსხის და გეგმის მომზადებას და წარდგენას საკრებულოს წინაშე. დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით ხდება ქონების შეფასება დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ, რის შემდეგაც ხდება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვა

 

</

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070102

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო

2022 წელი

   მუნიციპალური ბიუჯეტი

150 000

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი

150 000

ქვეპროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების გენერალური გეგმის საბაზისო მონაცემების  მომზადება

ქვეპროგრამის აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, სკვერებების ტროტუარების, შენობა-ნაგებობების, სასაფლაოების, სტადიონების, ახალი აზომვითი ნახაზების მომზადებისთვის სამუშაოების ადგილზე განხორციელება (ადგილზე წერტილების აღება, კვალების მონიშვნა. შენობა ნაგებობის შიდა აზომვა და ა.შ)

დასახელება

პროდუქტი

რაოდენობა

ერთეულის საშუალო ფასი (ლარი)

სულ (ლარი)

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

1

150 000

150 000

ჯამი

 

 

150 000