„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 471
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/12/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.024304
471
04/12/2023
ვებგვერდი, 05/12/2023
040030000.10.003.024304
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №471

2023 წლის 4 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/02/2011, 040030000.10.003.016219) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის“ მე-2 მუხლის:

1. პირველი − მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

 

„1

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის/ტრანზიტის ნებართვის  გაცემა

20 სამუშაო დღე

50 ლარი

5 სამუშაო დღე

100 ლარი

1 სამუშაო დღე

150 ლარი

2

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო დღე

50  ლარი

5 სამუშაო დღე

100 ლარი

1 სამუშაო დღე

150 ლარი

3

ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება:

 

 

ა) ექსპორტის/რეექსპორტის დროს ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება ტვირთის ფიზიკური შემოწმების გარეშე

5 სამუშაო დღე

50 ლარი

არასამუშაო საათები,

შაბათ-კვირა ან უქმე დღე

200 ლარი

ბ) ექსპორტის/რეექსპორტის დროს ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება ტვირთის ინსპექტირებით

5 სამუშაო დღე

120 ლარი

არასამუშაო საათები,

შაბათ-კვირა ან უქმე დღე

200 ლარი

გ) საფოსტო გზავნილის, მგზავრის ბარგის, ხელბარგის  ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება

5 სამუშაო დღე

50 ლარი

 

არასამუშაო საათები,

შაბათ-კვირა ან უქმე დღე

200 ლარი

 

4

ვეტერინარული სერტიფიცირება:

 

ა) ექსპორტის დროს ვეტერინარული სერტიფიცირება, გარდა ცოცხალი ცხოველების ექსპორტისა

5 სამუშაო დღე

150 ლარი

1 სამუშაო დღე, არასამუშაო საათები,

შაბათ-კვირა ან უქმე დღე

200 ლარი

ბ) ცოცხალი ცხოველების ექსპორტის დროს ვეტერინარული სერტიფიკატის გაცემა

1 სამუშაო დღე, არასამუშაო საათები,

შაბათ-კვირა ან უქმე დღე

200 ლარი

5

სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარის ჰიგიენური სერტიფიცირება (გარდა გამოფენაზე გასატანი ან/და ნიმუშად წარსადგენი სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარისა)

5 სამუშაო დღე

75 ლარი

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

1 სამუშაო დღე

200 ლარი

51

სურსათის/ცხოველის საკვების ჯანმრთელობის სერტიფიკატის გაცემა

5 სამუშაო დღე

75 ლარი

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

1 სამუშაო დღე

200 ლარი

6

წყლის სასაქონლო პროდუქციისთვის კატეგორიის მინიჭების პროცედურების განხორციელება

3 თვე

250 ლარი

2 თვე

500 ლარი

1 თვე

1000 ლარი

7

ვეტერინარული პრეპარატის რეგისტრაცია:

 

ა) ეროვნული რეჟიმით პირველადი რეგისტრაცია

115 სამუშაო დღე

1200 ლარი

60 სამუშაო დღე

1600 ლარი

ბ) ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია

35 სამუშაო დღე

1000 ლარი

20 სამუშაო დღე

1300 ლარი

გ) ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში პირველი რიგის ცვლილების რეგისტრაცია

35 სამუშაო დღე

50 ლარი

20 სამუშაო დღე

100 ლარი

დ) ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში მეორე რიგის ცვლილების რეგისტრაცია

115 სამუშაო დღე

1000 ლარი

60 სამუშაო დღე

1300 ლარი

ე) აღიარებითი რეჟიმით პირველადი რეგისტრაცია

25 სამუშაო დღე

500 ლარი

15 სამუშაო დღე

1500 ლარი

ვ) აღიარებითი რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია

15 სამუშაო დღე

400 ლარი

10 სამუშაო დღე

500 ლარი

ზ) აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის ცვლილების რეგისტრაცია

15 სამუშაო დღე

100 ლარი

10 სამუშაო დღე

150 ლარი

8

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეგისტრაცია:

 

 

ა) პესტიციდის სარეგისტრაციო განაცხადის (დოსიეს) განხილვა

2 თვე

1000 ლარი

1 თვე

2000 ლარი

2 კვირა

3000 ლარი

ბ) ექსპერტიზისა და პესტიციდის  სარეგისტრაციო გამოცდების შედეგების ანალიზი და პესტიციდის რეგისტრაცია

1 თვე

1000 ლარი

   2 კვირა

2000 ლარი

გ) პესტიციდის ხელახალი რეგისტრაცია

2 თვე

1000 ლარი

1 თვე

2000 ლარი

  2 კვირა

3000 ლარი

დ) რეგისტრირებული პესტიციდის  გამოყენების სფეროს გაფართოება

2 თვე

      1000 ლარი

1 თვე

      2000 ლარი

   2 კვირა

       3000 ლარი

ე) აგროქიმიკატის სარეგისტრაციო განაცხადის განხილვა

2 თვე

700 ლარი

1 თვე

1500 ლარი

   2 კვირა

2000 ლარი

ვ) ექსპერტიზისა და აგროქიმიკატის სარეგისტრაციო გამოცდების შედეგების ანალიზი და აგროქიმიკატის რეგისტრაცია

1 თვე

700 ლარი

   2 კვირა

1500 ლარი

   1 კვირა

2000 ლარი

ზ) აგროქიმიკატის ხელახალი  რეგისტრაცია

1 თვე

700 ლარი

   2 კვირა

1500 ლარი

  1 კვირა

2000 ლარი

 

თ) რეგისტრირებული პესტიციდის ან 

აგროქიმიკატის დამადასტურებელ დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანა 

  20 სამუშაო დღე

     100 ლარი

  10 სამუშაო დღე

      200 ლარი

   5 სამუშაო დღე

300 ლარი

9

პესტიციდის ან აგროქიმიკატის  

ხარჯვის ნორმის დაანგარიშება/კორექტირება  

   20 სამუშაო დღე

      200 ლარი

   10 სამუშაო დღე

    300 ლარი“.

          2. მე-11 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

          3. 111 – 131 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„111

 

სადეზინფექციო სამუშაოების ან მცენარეთა მავნე ორგანიზმების/ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების წინააღმდეგ ღონისძიებების (გარდა სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებისა) ჩატარება:

ა) თერმული ნისლის ტექნოლოგიით

160 ლიტრი სამუშაო ნაზავით −

60 ჰექტარი ფართობის დამუშავება

 

1400 ლარი

ბ) მცირემოცულობიანი შესხურების ტექნოლოგიით

400 ლიტრი სამუშაო ნაზავით −

20 ჰექტარი ფართობის დამუშავება

900 ლარი

12

 

 

 

 

ვეტერინარული ზედამხედველობა (ვეტერინარული შემოწმების საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტის გაცემა)

მსხვილფეხა საქონლის

ტანხორცი

10 ლარი

ღორის ტანხორცი

7 ლარი

ცხვრის, თხის ტანხორცი

(ყველა ასაკის)

3 ლარი

კენტჩლიქიანის ტანხორცი

7 ლარი

ბოცვრის, თახვის ტანხორცი

0.15 ლარი

ფრინველის ტანხორცი

0.03 ლარი

ტყავი, ტყავნედლეული

(1 პარტია)

50 ლარი

13

საექსპორტო ცხოველთა საკარანტინო ვეტერინარული ზედამხედველობა

მსხვილფეხა საქონელი

1 სული –

2 ლარი

ღორი

1 სული –

1 ლარი

წვრილფეხა საქონელი

1 სული –

0,5 ლარი

კენტჩლიქიანი ცხოველი

1 სული –

1 ლარი

ბოცვერი, კურდღელი, თახვი

1 სული –

0, 1 ლარი

ძაღლი, კატა

1 სული –

15 ლარი

131

იმპორტირებულ ცხოველთა საკარანტინო ვეტერინარული ზედამხედველობა

მსხვილფეხა საქონელი

1 სული −

2 ლარი

ღორი

1 სული −

1 ლარი

წვრილფეხა საქონელი

1 სული −

 

 

1 ლარი

კენტჩლიქიანი ცხოველი

1 სული−

1 ლარი

ბოცვერი, კურდღელი,

თახვი

1 სული −

0,1 ლარი

ძაღლი, კატა

1 სული −

15 ლარი“.

          4. მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„15

კონსულტაცია:

 

 

ა) სამუშაო ადგილზე

 

50 ლარი

 

ბ) გასვლითი კონსულტაცია

 

200 ლარი“.

           5. მე-19 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„19

სურსათის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციისათვის საჭირო მონაცემების შესახებ დასკვნის გაცემა

3 თვე

300 ლარი

2 თვე

700 ლარი

1 თვე

  1000 ლარი“.

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი