ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016602
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
19/12/2023
ვებგვერდი, 20/12/2023
190020020.35.132.016602
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/12/2023 - 31/05/2024)

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2023 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №31 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 20/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.132.016566).

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერამაზ ჯინჭარაძედანართი 1

თავი I
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

254,575.9

299,050.0

356,500.0

 

356,500.0

გადასახადები

98,039.5

97,296.4

106,217.2

 

106,217.2

გრანტები

87,327.7

136,196.7

177,231.5

 

177,231.5

სხვა შემოსავლები

69,208.6

65,556.9

73,051.3

 

73,051.3

ხარჯები

161,938.4

209,356.6

224,289.1

 

224,289.1

შრომის ანაზღაურება

28,454.7

38,242.3

43,882.3

 

43,882.3

საქონელი და მომსახურება

56,311.4

69,890.4

75,201.2

 

75,201.2

პროცენტი

5,015.3

4,805.4

4,892.8

 

4,892.8

სუბსიდიები

23,326.2

23,034.7

20,304.8

 

20,304.8

გრანტები

3.1

15.0

15.0

 

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13,836.8

16,854.9

18,004.1

 

18,004.1

სხვა ხარჯები

34,990.9

56,513.9

61,988.9

 

61,988.9

საოპერაციო სალდო

92,637.5

89,693.4

132,210.9

 

132,210.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

47,171.8

114,697.6

112,753.8

 

112,753.8

ზრდა

58,730.1

124,197.6

120,753.8

 

120,753.8

კლება

11,558.3

9,500.0

8,000.0

 

8,000.0

მთლიანი სალდო

45,465.7

-25,004.2

19,457.1

 

19,457.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

19,576.8

-52,650.0

-17,500.0

 

-17,500.0

ზრდა

19,576.8

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

19,576.8

 

 

 

 

კლება

 

52,650.0

17,500.0

 

17,500.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

52,650.0

17,500.0

 

17,500.0

ვალდებულებების ცვლილება

-25,888.9

-27,645.8

-36,957.1

 

-36,957.1

კლება

25,888.9

27,645.8

36,957.1

 

36,957.1

საშინაო

25,888.9

27,645.8

36,957.1

 

36,957.1

ბალანსი

0

0

0

0

0

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

266,134.2

308,550.0

364,500.0

 

364,500.0

შემოსავლები

254,575.9

299,050.0

356,500.0

 

356,500.0

არაფინანსური აქტივების კლება

11,558.3

9,500.0

8,000.0

 

8,000.0

გადასახდელები

246,557.3

361,200.0

382,000.0

 

382,000.0

ხარჯები

161,938.4

209,356.6

224,289.1

 

224,289.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,730.1

124,197.6

120,753.8

 

120,753.8

ვალდებულებების კლება

25,888.9

27,645.8

36,957.1

 

36,957.1

ნაშთის ცვლილება

19,576.8

-52,650.0

-17,500.0

 

-17,500.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 356,500.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

შემოსავლები

254,575.9

299,050.0

356,500.0

გადასახადები

98,039.5

97,296.4

106,217.2

გრანტები

87,327.7

136,196.7

177,231.5

სხვა შემოსავლები

69,208.6

65,556.9

73,051.3

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 106,217.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

11

გადასახადები

98,039.5

97,296.4

106,217.2

113

გადასახადები ქონებაზე

45,362.7

40,000.0

44,000.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

45,362.7

40,000.0

44,000.0

11311

ქონების გადასახადი

45,362.7

40,000.0

44,000.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

40,220.0

35,000.0

39,000.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,988.2

2,700.0

2,700.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

2,154.5

2,300.0

2,300.0

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადები

52,676.9

57,296.4

62,217.2

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 177,231.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

13

გრანტები

87,327.7

136,196.7

177,231.5

132

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

25.4

196.7

231.5

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

25.4

196.7

231.5

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

87,302.4

136,000.0

177,000.0

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

49,979.6

69,490.0

105,530.0

133121

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

49,979.6

69,490.0

105,530.0

1331211

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

49,979.6

69,490.0

105,530.0

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

37,322.8

66,510.0

71,470.0

133212

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

37,322.8

66,510.0

71,470.0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

37,322.8

66,510.0

71,470.0

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 73,051.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

69,208.6

65,556.9

73,051.3

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

9,665.4

11,530.4

4,951.3

1411

პროცენტები

7,544.1

9,700.4

2,700.0

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

7,544.1

9,700.4

2,700.0

1415

რენტა

2,121.2

1,830.0

2,251.3

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

185.6

155.0

216.3

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,935.6

1,675.0

2,035.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

46,931.3

45,850.0

59,100.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

46,711.9

45,850.0

59,100.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

1,287.1

750.0

1,000.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

1,287.1

750.0

1,000.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

2.0

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.4

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

41,388.9

39,800.0

52,800.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,925.2

5,300.0

5,300.0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

1.7

 

 

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

101.4

 

 

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1.3

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

219.4

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

219.4

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

219.4

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

10,063.7

7,000.0

7,900.0

144

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2,548.2

1,176.5

1,100.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 224,289.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2

ხარჯები

161,938.4

209,356.6

224,289.1

21

შრომის ანაზღაურება

28,454.7

38,242.3

43,882.3

22

საქონელი და მომსახურება

56,311.4

69,890.4

75,201.2

24

პროცენტი

5,015.3

4,805.4

4,892.8

25

სუბსიდიები

23,326.2

23,034.7

20,304.8

26

გრანტები

3.1

15.0

15.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13,836.8

16,854.9

18,004.1

28

სხვა ხარჯები

34,990.9

56,513.9

61,988.9

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 112,753.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,753.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

400.3

605.7

141.1

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

44,687.6

87,045.5

74,367.3

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,464.6

15,218.2

24,922.8

04 00

განათლება

4,770.2

15,219.9

12,103.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

884.6

3,353.2

6,671.1

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

18.1

253.1

341.0

07 00

ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება

906.3

1,607.3

1,086.9

08 00

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

598.3

894.7

1,119.8

სულ

58,730.1

124,197.6

120,753.8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 8,000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

11,558.3

9,500.0

8,000.0

314

არამწარმოებლური აქტივები

11,558.3

9,500.0

8,000.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 345,042.9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

7

სულ

220,668.4

333,554.2

345,042.9

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

20,818.4

30,591.9

31,665.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,566.9

14,067.6

13,609.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,566.9

10,717.6

11,609.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

3,350.0

2,000.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

8,236.2

11,518.9

13,013.2

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

8,236.2

11,518.9

13,013.2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

5,015.3

4,805.4

4,892.8

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

200.0

150.0

702

თავდაცვა

11.1

20.0

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

11.1

20.0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

53,095.9

93,298.1

76,373.9

7045

ტრანსპორტი

52,526.2

92,207.0

74,972.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

52,526.2

92,207.0

74,972.2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

569.7

1,091.1

1,401.7

705

გარემოს დაცვა

25,581.8

29,424.6

36,630.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

12,216.8

16,104.5

18,638.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

13,364.9

13,320.1

17,991.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

51,179.6

73,310.2

75,325.0

7061

ბინათმშენებლობა

18,131.1

28,007.1

34,874.6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

13,824.8

23,843.5

19,657.1

7063

წყალმომარაგება

1,662.0

1,741.7

6,997.1

7064

გარე განათება

10,753.9

9,205.3

7,303.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

6,807.8

10,512.6

6,492.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

5,591.6

7,576.9

8,195.1

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

1,135.6

1,466.1

1,691.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

1,135.6

1,466.1

1,691.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

232.7

215.3

215.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

232.7

215.3

215.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

586.5

942.4

1,014.6

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

42.9

113.6

126.6

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

543.6

828.8

888.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

3,636.7

4,953.1

5,274.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

25,820.9

41,690.5

55,224.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

18,745.0

30,342.7

44,700.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

6,882.0

11,000.8

10,191.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

193.8

347.0

332.0

709

განათლება

22,780.8

40,165.9

43,495.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

22,618.4

39,990.9

43,320.6

7092

ზოგადი განათლება

24.3

 

 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

24.3

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

124.0

130.0

130.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

124.0

130.0

130.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

14.1

45.0

45.0

710

სოციალური დაცვა

15,788.5

17,476.1

18,133.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,617.7

4,577.0

5,123.5

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,159.8

12,899.1

13,009.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,011.1

 

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო 19,457.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -17,500.0 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 17,500.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

19,576.8

-52,650.0

-17,500.0

 

ზრდა

19,576.8

 

 

321

საშინაო

19,576.8

 

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

19,576.8

 

 

 

კლება

 

52,650.0

17,500.0

322

საშინაო

 

52,650.0

17,500.0

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

 

52,650.0

17,500.0

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -36,957.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 36,957.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-25,888.9

-27,645.8

-36,957.1

 

კლება

25,888.9

27,645.8

36,957.1

331

საშინაო

25,888.9

27,645.8

36,957.1

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2024 წლის ბოლოსთვის:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

ვალის ნაშთი
2024 წლის
ბოლოსათვის

 

ვალის საპროგნოზო მოცულობა

334,976.1

1

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - I ფაზა (KfW) *

37,604.1

2

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - II ფაზა (KfW) *

36,058.2

3

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა - (KfW) *

13,049.4

4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა - სანიაღვრე (KfW) *

18,730.0

5

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) *

64,296.0

6

ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა - V ფაზა (KfW) *

159,000.0

7

ბათუმის ავტობუსის პროექტი (EBRD) *

6,238.4

შენიშვნა * - საპროგნოზოდ გამოყენებული  (ევრო/ლარის სავარაუდო კურსი 1/3.0


თავი II
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები (ქვეპროგრამები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

 

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

 

პროგრამის მიზანი - ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა, ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. კეთილმოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებსა და დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. კეთილმოწყობილი ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ქალაქის მოვლილი და განათებული ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ.

აუცილებელია ქალაქში საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებას, მგზავრობის დროის დაზოგვას, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით  გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნას, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირებას, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვას, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა; საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა; გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა;

- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

 

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 01 01; 02 01 04)

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

 ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა.

 

 

1.1.2

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა (პროგრამული კოდები 02 01 02; 02 01 05)

ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთიანი  თანამედროვე სტანდარტის დანერგვას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

ქ. ბათუმში, ევგენი მიქელაძისა და მ. ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, გიორგი შარვაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, მაქაცარიას ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე,  ალ. პუშკინის ქუჩიდან  იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რებილიტაცია;

ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე;

ქ. ბათუმში, წმ. ნინოს ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების (ალ. სულაბერიძის და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფრ. ხალვაშის გამზირამდე) კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმში, ქსენია ბახტაძის ქ. N8-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა;

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2023-2024წ.წ..).

ქ. ბათუმში, ცოტნე დადიანის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი საავტომობილო გზის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, შალვა ნუცუბიძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან სიონის ქ. N10ბ-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, წმინდა თევდორე აჭარელის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ბათუმგორის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმში, ბაღის ქ. N15-ის მიმდებარედ მონაკვეთის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ბაღის ქ. N15-ის მიმდებარედ ჩიხების კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, აკაკი შანიძის ქუჩაზე ე.წ. აშტას ხიდის  მოწყობა;

ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი №61 ბ-ს მიმდებარედ (მწვანე კონცხი) ხიდის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა №100-102-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის III ჩიხი №8-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №53-55-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქუჩა N3ბ-ს მიმდებარედ ხიდის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N28-ს მიმდებარედ ხიდის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N11-ს მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა;

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) სალიკვიდაციო სამუშაოები (99 მისამართი);

თამარ მეფის გამზირზე მახინჯაურის ცენტრის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;         

 

1.1.3

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 01 03; 02 01 06)

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების სისტემის გაფართოებას და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფას,  კერძოდ, გათვალისწინებულია:

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი;

ქ. ბათუმში, ქუჩების  გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები;

 

1.1.4

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 01 07)

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები;

დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა;

1.2

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

 

პროგრამის მიზანი - სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ადამიანთა გადაადგილების სხვადასხვა საშუალებებს შორის, ყველაზე ეფექტიან ტრანსპორტადაა მიჩნეული. მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული მუშაობა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ეფექტიანი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. მაღალი სიმჭიდროვის პირობებში, როცა კერძო ტრანსპორტი იწვევს დატვირთულობას და ქმნის საცობებს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემას ცალკე გამოჰყოფენ მისი შეუფერხებლად ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

 მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელი წარმოადგენს ყველაზე იაფ გადაადგილების საშუალებას, რის გამოც საზოგადოების ფართო მასაა მისი მომხმარებელი. ყოველივე აღიშნულიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთვარი პრიორიტეტია სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება, რაც გულისხმობს თანამედროვე, ადაპტირებულ და საჭიროების მქონე ყველა პირისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ სატრანსპორტო სერვისს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, პარკირების სერვისისა და მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის მართვა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია  შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.

 

 

1.2.1

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კერძოდ:

 შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა);

'შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტისათვის" მუნიციპალური მიკროავტობისის და ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება.

 

 

1.3

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 03)

 

პროგრამის მიზანი - ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა.

ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი გულისხმობს ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციას.

ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც   ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;

- კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია;

- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება.

 

 

1.3.1

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 03 01)

ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაფართოების და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია,

სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა,

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია, კერძოდ:

მამია ვარშანიძის ქუჩიდან ანა კალანდაძის ქუჩამდე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

"გეზი"-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის პირველი შესახვევიდან კახაბრის ქუჩამდე დაზიანებული სანიაღვრე არხის აღდგენა

ქ. ბათუმში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N68-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმში, ანგისის პირველი შესახვევი N41-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ. ბათუმში, იური გაგარინის ქ. N46-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმში, ზედაღელის დასახლება N21-თან სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის აღდგენა

ზედაღელის მე-2 შესახვევი №20-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

თევდორე მღვდლის ქ. №10-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქ. N1-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

თამარ მეფის გამზირი N63-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

ქ. ბათუმში, ბაქოს ქ. N37-ის მიმდებარედ (თევზის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) სანიაღვრე არხის მოწყობა

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის (სანიაღვრე სისტემები) სალიკვიდაციო სამუშაოები (9 მისამართი).

 

 

 

 

1.3.2

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიება:

ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში სასმელის წყლის სისტემის და 300 კბ.მ. სამარაგო-საწნეო რეზერვუარის მოწყობა,

მახინჯაურის დასახლების (თამარ მეფის გამზირის III შესახვევის №32-დან №50-მდე; თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის №15-დან №37-მდე; მარკოზ აჭარელის III შესახვევის №38- დან №46-მდე) დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.

 

 

1.3.3

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიება:

სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრავიტაციული და საწნეო მილების) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების, რეაბილიტაცია/მშენებლობა,

მამია ვარშანიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო საწნეო ხაზის, გადამქაჩი სადგურების და გრავიტაციული ხაზის მოწყობა;  ბენზეს სატუმბო სადგურის ელევატორებისა და შემოდინების ჩამკეტების რეაბილიტაცია/მშენებლობა.

 

 

1.3.4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გახორციელდება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-5 ფაზის სამუშაოებთან დაკავშირებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, კერძოდ ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება;

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

 

 

 

 

1.4

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 04)

 

პროგრამის მიზანი - ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებით მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით გაიუმჯობესოს ან/და შეიქმნას უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები.

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებასა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო.

 

 

1.4.1

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 02 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა. რომლის ფარგლებში განხორციელდება:

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავები რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია;             

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია;

 

 

1.4.2

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა.

ბათუმის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია  ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის ღონისძიება;

ქ. ბათუმში ე.წ. შანხაის დასახლებაში სოციალური სახლის მშენებლობა.

ქ. ბათუმში,  სოციალური სახლის  მშენებლობა;

ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია.

 

 

1.5

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05)

 

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს მოვლა-პატრონობაში აქვს 44.3 ჰა მუნიციპალური სასაფლაოებისათვის განკუთვნილი ტერიტორია, სადაც ხორციელდება, როგორც მოვლა-პატრონობის, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის  ღონისძიებები, სასაფლაოების პასპორტიზაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება.

 

 

1.5.1

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05 01)

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ადმინისტრირება და მართვა;

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა;

 

 

1.6

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 02 06)

 

პროგრამის მიზანი - საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია.

საქალაქო ინფრასტრუქტურის  კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული განვითარებისათვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად.

 

 

1.6.1

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო (პროგრამული კოდი 02 06 01)

ქვეპროგრამის მიზანია - საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია;

სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მართვა;

საქალაქო ინფრასტრუქტურის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ადმინისტრირება და მართვა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

 

1.6.2

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 06 02)

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით);

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების  სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა.

 

1.6.3

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

მოქალაქეთა მიმართ საკომპენსაციო თანხების გაცემა.

 

 

1.7

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 07)

 

პროგრამის მიზანია - ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა.

ქალაქ ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას ბათუმელებისა და ქალაქის სტუმრებისათვის სადღესასწაულო განწყობა. უკანასკნელ წლებში, ქალაქში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სრულფასოვნად გამოყენების წყალობით გაჩნდა გაფორმების ახალი, უფრო სრულყოფილი საშუალებები.  მათი მაქსიმალური დატვირთვით შესაძლებელი გახდება ქალაქის სივრცის ოპტიმალური და ეფექტური გამოყენება სადღესასწაულო და საინფორმაციო თვალსაზრისით.

ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

- ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო  გარემო.

 

1.7.1

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 07 02)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

'საშობაო-საახალწლო დღეებში ქალაქის გაფორმებისათვის საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების და სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვა;

2021 წლის 8 ოქტომბერს ქ. ბათუმში 26 მაისი N13-ში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების ან სხვა მემორიალური ობიექტის დამზადება და განთავსება.

 

 

1.7.2

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდები 02 07 04)

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება;

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი.

 

 

2

პრიორიტეტი: ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)

 

 

2.1

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

 

პროგრამის მიზანი - ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ

მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც  მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 •  ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

 

2.1.1

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები;

ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები;

ნარჩენების გატანა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

 

 

2.2

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

 

პროგრამის მიზანი - ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება.

ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა; ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები; ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები;

- ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

 

2.2.1

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდები 03 02 01)

განხორციელდება  შემდეგი ღონისძიებები:

ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა);

ქალაქ ბათუმში, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩაზე გზაგამყოფ სივრცეში სკვერის მოწყობა (ს/კ 05.27.40.006) (ს/კ 05.27.41.004) (ს/კ 05.26.04.024);

ქ. ბათუმი, სამების 1 ჩიხი, N3-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია, (2023-2024 წწ.);

ქ. ბათუმში ხახულის მე-2 შესახვევი N67-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, მამია გოგოლიშვილის ქუჩა N45-ის მიმდებარედ (ს/კ 05.33.22.309) სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, ა. აბაშიძის N22 (ს/კ 05.26.02.109)-ში სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის III შესახვევი  N21 (ს/კ 05.26.27.013)-ში სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, მწვანე კონცხის დასახლება (ს/კ 05.34.28.035)-ში სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, ი. ჯავახიშვილის ქუჩა N4ა-ს (ს/კ 05.24.08.010) მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N14ა-ს მიმდებარედ (ს/კ 05.32.11.691) სკვერის მოწყობა;

 ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N21ა-ს მიმდებარედ (ს/კ 05.24.08.145) სკვერის მოწყობა;

ქ.ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ (ს/კ 05.27.07.010) სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, გალაქტიონ ტაბიძის N15/17-ის მიმდებარედ (ს/კ 05.25.10.044)/(ს/კ 05.25.10.037) სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩა N49-ის მიმდებარედ (ს/კ 05.31.01.908) სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა N17-ის (სკ 05.30.29.023) მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

ქალაქი ბათუმი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ (ს/კ05.25.09.039) /(ს/კ05.25.09.035)/(ს/კ05.25.09.040) სკვერის მოწყობა;

ქალაქი ბათუმი, ძმები ნობელების ქუჩა N18-ის  მიმდებარედ (05.30.15.121) სკვერის მოწყობა

ქ. ბათუმი, გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმში, ზღვისპირა ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთზე ს/კ 05.23.01.010 ,,შენი იდე;ა ბათუმის"  ფარგლებში (გამარჯვებული იდეა N20209) „ჩვენი ბათუმელი ცუგუნები“-სათვის სივრცის ე.წ. სავარჯიშო/გასართობი მოედნის მოწყობა;

ქ, ბათუმში,  ხალვაშის გამზირი N374-ის მიმდებარედ არსებულ ნაძვნარში სკვერის მოწყობა

ქ, ბათუმში, ძმები ნობელების ქ. N41-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;

შენი იდეა ბათუმის  ფარგლებში - „საქანელა ყველას“-თვის შერჩეული პროექტების დაფინანსება (მ. ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერში, ინასარიძის ქ. N3-ის მიმდებარედ სკვერში, ბაქოს ქუჩა N74-ის მიმდებარედ სკვერში, თამარ მეფის გამზირზე არსებულ სკვერში, შინდისის სკვერში);

ადაპტირებული ბათუმი, ((ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე შშმ პირთათვის გათვალისწინებული სკამების განთავსება) მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - შენი იდეა ბათუმის  ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება);

ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები;

ცენტრალური პარკის დაცვა.

 

 

2.2.2

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები;

სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია;

ხე-მცენარეების შეძენა-დარგვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

 

2.2.3

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მართვა ადმინისტრირება;

მცენარეთა კოლექციის, ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები;

ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

 

 

3

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 

 

3.1

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 

პროგრამის მიზანი - სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა.

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო.

 

 

3.1.1

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა:

საბავშვო ბაღების მართვა-ადმინისტრირება;

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ტრენინგები.

 

 

3.1.2

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02-04 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოერფექტიანობა - KfW ბანკი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა (დემონტაჟი-მშენებლობა-გამაგრება-რეაბილიტაცია)                              

ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნანეიშვილის ქ. N12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

 

 

3.2

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 

პროგრამის მიზანი -  ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშწყობა და ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება.

ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. განათლება ქალაქის განვითარებისთვის გამორჩეულად პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და  შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა.

ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 10-მდე კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება.  უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება, ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, მათი უცხოეთში სტაჟირებისა და  დეფიციტურ და მოთხოვნად სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების ხელშეწყობა,  ბათუმელი ნიჭიერი და  მიზანდასახული ახალგაზრდების სტიმულირების გზით მათი აკადემიური მოსწრების ამაღლება.

პროგრამა 2024-2027 წლებში მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

2. სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი - ხელშეწყობილია  ბათუმელი ახალგაზრდების  პროფესიული  განვითარება  და წახალისებულია  ბათუმელი სტუდენტება

 

 

3.2.1

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 01)

ახალგაზრდების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

 

 

3.2.2

სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის (პროგრამული კოდი 04 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის - ღონისძიების ფარგლებში  სტიპენდიანტთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტს - საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და 2023 - 2024 სასწავლო წლის აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, საკონკურსო - საშემოდგომო ან საგაზაფხულო სემესტრის მიხედვით, მიღებული აქვს დადებითი შეფასება:

• პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს ‐ 81 ქულა და მეტი;

• სხვა დანაჩენ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს ‐ 91 ქულა და მეტი.

ქვეპროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია  გაიცემა სემესტრში 50 წარმატებულ სტუდენტზე. მათ შორის:

• პრიორიტეტული  მიმართულებით - 40 სტიპენდიანტი;

• სხვა  მიმართულებით  - 10 სტიპენდიანტი.

თუ სემესტრში ვერ გამოვლინდა საუკეთესო შედეგების მქონე 40 სტიპენდიანტი პრიორიტეტულ მიმართულებების მიხედვით, მაშინ დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, დებულებით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, მოხდება, სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებზე/მიმართულებებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა.

ერთ სტუდენტზე გაცემული სტიპენდიის ოდენობა ერთ სემესტრში შეადგენს 1 000 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

კონკურსის ჩატარების პირობები - განცხადების მიღების ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა, პრიორიტეტული მიმართულებები, შეფასების კრიტერიუმები, გამარჯვებულის გამოვლენა, სტიპენდიების გაცემის ვადები და სხვა დამატებითი პირობები, განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

2. ტბელ აბუსერიძის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის  -სტიპენდიანტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს, საზღვარგარეთ - ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის, ავსტრალიისა და იაპონიის, შვეიცარიისა და ნორვეგიის, დიდი ბრიტანეთისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მეორე საფეხურის (მაგისტრატურა) საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც საზღვარგარეთ უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის, ასევე, განაცხადის შემოტანის მომენტისათვის, რეგისტრირებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და 2023 - 2024 სასწავლო წლის აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, საკონკურსო - საშემოდგომო ან საგაზაფხულო სემესტრის მიხედვით მიღებული აქვს  დადებითი შეფასება: GPA (კარგი//მაღალი//ფრიადი//უმაღლესი).“ .

სტიპენდია სემესტრში გაიცემა 10 სტიპენდიატზე.  სტიპენდიის ოდენობა (თითოეულ სტიპენდიანტზე) შეადგენს 1500 ლარს (სემესტრში), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

კონკურსის ჩატარების პირობები - განცხადების მიღების ვადები, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა,  შეფასების კრიტერიუმები, გამარჯვებულის გამოვლენა, სტიპენდიების გაცემის ვადები და სხვა დეტალები, განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით..

 

 

 

 

 

4.

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 

 

4.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 

პროგრამის მიზანი - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და ანვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად.

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით:

• ჯანდაცვის სტასტისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სქოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდები დაავადებები);

• დაბალია მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივ სპორტში ჩართულობის მაჩვენებლები, რასაც ადასტურებს „სოციოლოგიური და მარკეტინგული კვლევების ცენტრის“ მიერ 2013 წლის ზაფხულში ჩატარებული კვლევების მონაცემები. სიტუაციას აუარესებს ახალგაზრდებში სხვადასხვა არაჯანსაღ გასართობთა  მზარდი პოპულარობა (კომპიუტერული თამაშები, ტოტალიზატორი, კაზინო და სხვა).

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად 2024-2027 წლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- ბათუმელი სპორტსმენების  ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ  ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზრუნველყოფილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტის  სხვადასხვა  სახეობებში,  გაუმჯობესებულია  ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები.

 

 

4.1.1

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ეზოს ფეხბურთი, საპლაჟო და ფუტსალი,

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშთა სპორტული სექცია;

სასკოლო ოლიმპიადა;

ქვიშის სახეობების ფესტივალი;

სპორტული ბანაკი;

მხიარული თამაშები;                         

ველო მარათონი;   

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;                  

ბათუმობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიება;                        

ბავშვთა დღისადმი  მიძღვნილი სპორტული ღონისძიება;                  

მინდვრის ჰოკეის სექციის განვითარება;     

ქვიშის ჭიდაობის სექცია;  

 

 

4.1.2

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა;

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან;

 

 

4.1.3

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

სარაგბო კლუბის „ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა;

ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა;

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი 2010" განვითარების ხელშეწყობა;

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა;

 

 

4.1.4

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" (პროგრამული კოდი 05 01 05)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა;

სასკოლო საჭადრაკო ფესტივალი.

 

 

4.1.5

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი (პროგრამული კოდი 05 01 06)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა;

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება.

 

 

4.2

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

სპორტულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა წარმოუდგენელია მოწესრიგებული და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით მოწყობილი ინფრასტრუქტურისა და სპორტული ბაზების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ქალაქის მასშტაბით მოეწყო ათეულობით მინი სპორტული მოედანი, მაინც არასაკმარისია მათი რაოდენობა. თითქმის არ არსებობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სპორტული ინფრასტრუქტურა, ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის უმრავლესობა სარეაბილიტაციოა და საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარდა, კითხვაზე თუ რა უშლის ხელს დღეს სპორტის განვითარებას, არასაკმარის დაფინანსებასა და სპორტულ სექციებთან ერთად კვლევაში ჩართული ადამიანების უდიდესი ნაწილი პრობლემას ინფრასტრუქტურაში ხედავს. მოსახლეობა სპორტის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორად ასახელებს სპორტული ბაზებისა და მოედნების არ არსებობას და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიხედვით ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ ცენტრთან არსებული სექციების მხარდაჭერას.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გამართული   და   განახლებულია   მუნიციპალური   სპორტული   ინფრასტრუქტურა    და   ხელშეწყობილია   ცენტრთან ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა

 

 

4.2.1

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მართვა და ადმინისტრირება;

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება;

სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება;

ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა,

სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხარჯები (ბაიდარკები).

ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა;

წყალბურთის განვითარების ხელშეწყობის სექცია;

ქართული ჭიდაობის სექციის განვითარების ხელშეწყობა.

 

 

4.2.2

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქ. ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქ. N15-ში მიწის ნაკვეთზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.                 

ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქ.N4ა-ში ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის მოედნის მშენებლობა, (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი - შენი იდეა ბათუმის  ფარგლებში შერჩეული პროექტის დაფინანსება);

ზღვისპირა ზოლში ქვიშის საფარიანი არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

ქ. ბათუმში, რაგბის სტადიონის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  და 2 ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა).

 

 

4.3

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები (პროგრამული კოდი 05 03)

 

პროგრამის მიზანი - ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 ქალაქში რეგულარულად იმართება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბის ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები, რაც ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ქალაქის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს.

ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის უმნიშველოვანესი გამოწვევაა კულტურული მრავალფეროვნების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვის უზრუნველყოფა, სპეციალურ საჭიროებათა მქონე პირებისა და ეთნიკური ჯგუფების ბათუმის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა, კულტურის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისთვის, რაც თავად კულტურის განვითარებისთვისაც ერთობ მნიშვნელოვანია.

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია, ყველა პირს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა, ისარგებლოს მუნიციპალური სერვისებით, მონაწილოება მიიღოს მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსებსა და მერიის მიერ ორგანიზებულ კულტურულ ღონისძიებებში.

პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, კულტურის პოპულარიზაციის და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2024-2027 წლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

1. კულტურული ღონისძიებების მართვა;

2. ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები;

3. კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა;

4. საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა;

5. კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

6. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინკლუზიური შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელშეწყობილია  ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება.

 

 

4.3.1

კულტურული ღონისძიებების მართვა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის დაფინანსება ქალაქში სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებისა და მართვის მიზნით.

 

 

4.3.2

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 03 02)

- 3 და 8 მარტი - დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

- 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

- 9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

-  ბათუმობის ღონისძიებები;

- 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

-  წილხვდომილობის დღესასწაული;

- 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

- 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

- 8-11 აგვისტო - 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეთა ხსოვნისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიებები;

 - ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები.

 

 

4.3.3

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ებრაული, აზერბაიჯანული, უკრაინული, რუსული, სომხური, იეზიტური,  თურქული, ბერძნული და გერმანული  ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება.    

 

 

4.3.4

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის წესით შერჩეული სხვადასხვა ფესტივალების მხარდაჭერა,  რაც გაზრდის კულტურასა და ხელოვნებაზე  ხელმისაწვდომობას და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს  ქალაქში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის განვითარებას.         

 

 

4.3.5

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას.

 

 

 

 

 

4.4

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

 

პროგრამის მიზანი - კულტურულ-საგანმანათლებლო  საქმიანობის ხელშეწყობა და ბათუმში მოღვაწე ხელოვანთა მხარდაჭერა.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა.

მრავალსაუკუნოვანი ქართული ფოლკლორი ღირსეულ ადგილს იკავებს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში. მასში ასახულია ჩვენი ხალხის ყოფა-ცხოვრება, ქართველი ერის თვითმყოფადობა და ეთნოკულტურა.

თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობით ხელმისაწვდომია კულტურისა და შემოქმედების ტრადიციული და თანამედროვე ფორმების, ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების თანაარსებობის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მონაწილეობის თანაბარი ხელშეწყობა.

ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის“ სრულფასოვანი ფუნქციონირებით, ხელი შეეწყობა ეროვნული ლიტერატურის, ლიტერატურის მემკვიდრეობის დაცვის, კოლექციებისა და საარქივო მასალების გაციფრულებას, ინტერნეტ - ბიბლიოთეკების მრავალფუნქციურ დაწესებულებად ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის საგანმანათლებლო საქმიანობას, სოციალიზაციისა და საჯარო მომსახურებათა ხელმისაწვდომობას.

ხელოვანთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელობანია მათი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ პროექტებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ფოლკლორის ხელშეწყობა;

- თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა;

- კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;

- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი - ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო  დაწესებულებების საქმიანობა და მხარდაჭერილია ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები.

 

 

4.4.1

ფოლკლორის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 01)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმის“ დაფინანსება;

'შემოქმედებითი კოლექტივების ფორმითა და ინსტრუმენტებით აღჭურვა.

 

 

4.4.2

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 02)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ჯაზ-ბიგ ბენდის და ჯგუფი „GEO PLANET“-ის დაფინანსება;

 

 

4.4.3

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 03)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ქალთა კამერული გუნდის, სიმებიანი კვარტეტის და სასულე ორკესტრის დაფინანსება;

 

 

4.4.4

ხელოვანთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 04)

ღონისძიება „წლის ხელოვანი“

 

4.4.5

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 04 05)

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება;

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები;

ბეჭდური გამოცემების შეძენა, წიგნადი ფონდის შევსება-განახლება;

ბიბლიოთეკების მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განახლება;

 

 

4.5

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 05 05)

 

პროგრამის მიზანი - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება და დაცვა.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მიხედვით,  მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით განხორციელდება ქვეპროგრამა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია“, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები.

 

 

4.5.1

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 05 01)

თამარის დასახლებაში თამარის ციხის და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;

ქ. ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ.N25-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი)  რეაბილიტაცია-გამაგრება; 

ქ. ბათუმში, შ.რუსთაველის N51-ში მდებარე შპს „შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) რეაბილიტაცია;

 

 

 

4.6

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 06)

 

პროგრამის მიზანი - ახალგაზრდების განვითარებაზე, ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული არაფორმალური განათლების სივრცის უზრუნველყოფა და ახალგაზრდების იდეების განხორციელების ხელშეწყობა.

ახალგაზრდების განვითარებისა და მონაწილეობის ხელშეწყობა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების წინაპირობაა. რაც ქმნის იმის აუცილებელ საჭიროებას, რომ  ხელშეწყობილი იქნას ახალგაზრდების პიროვნული, სოციალური, ინტელექტუალური და სამოქალაქო განვითარება, ხელშეწყობილი და მხარდაჭერილი იქნას ახალგაზრდების პოტენციალის გამოვლენა და რეალიზება, ახალგაზრდების განვითარების შესაძლებლობების შექმნა და ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თანამედროვე სამყაროში, გლობალიზაციის პირობებში, ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო, ტექნოლოგიების განვითარება და კონკურენცია, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები და მათი აღჭურვა თანამედროვეობისა და მომავლისთვის საჭირო გამჭოლი კომპეტენცებით. სახელმწიფო ახალგაზრდობის პოლიტიკის თანახმად, საქართველოში ახალგაზრდის ასაკად განსაზღვრულია 14-29 წელი. აღნიშნული ასაკობრივი ჯგუფი, თავის მხვრივ იყოფა შემდეგ ასაკობრივ კატეგორიებად: 14 - 17, 18 - 21, 24 - 25, 26-29, ყოველი ასაკობრივი კატეგორია ხასიათდება განსხვავებული ინტერესებითა და საჭიროებებით. 14-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების ასაკობრივი განვითარების მახასიათებლებია ინტერესის გამოვლენა იმ ცოდნის მიმართ, რაც ფორმალური განათლების ფარგლებს სცილდება, ახალგაზრდებს ამ ასაკში აქვთ შემოქმედებითობის მოთხოვნილება, ინტერესი მხატვრული ლიტერატურისადმი და თანატოლებთან ურთიერთობის მოთხოვნილება. უყალიბდებათ თვითშეფასება, მსოფლმხედველობა, ლოგიკური აზროვნება და წარმოსახვის უნარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი - ხელშეწყობილია ახალგაზრდების განვითარება და მონაწილეობა.

 

 

4.6.1

ახალგაზრდული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 06 01)

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა                             

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა                              

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა და საინფორმაციო აქტივობები                      

ახალგაზრდულ ბანაკებში მონაწილეობის ხელშეწყობა                      

მონაწილეობის ხელშემწყობი ღონისძიებები: ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა,

ახალგაზრდული საბჭო, მოხალისეთა კლუბი, ახალგაზრდული ფორუმი; 

ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასის ფუნაციონირების ხელშეწყობა;                          

წლის შემაჯამებელი, საანგარიშო ღონისძიება;

 

                                    

 

4.6.2

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 06 02)

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?;

ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“.     

    

 

5

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 

 

5.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

 

პროგრამის მიზანი - მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება  და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება.  ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქ. ბათუმის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოსა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების პროგრამები) დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინასება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც გულისხმობს მკურნალობასა და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებას სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ასევე წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, პიროვნების შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მიღწევა ნაწილობრივ შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ქვეპროგრამების მეშვეობით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია;

- ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა;

- შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია;

- ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია;

- ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება;

- მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა

 

 

5.1.1

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფაგლებში ხორციელდება:

ბრონქული ასთმით დაავადებულ და ქოდის მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

სამი და მეტი შშმ პირის დახმარება მედიკამენტის შეძენისათვის;

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის;

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ  პირთა მატერიალური დახმარება;

18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით  დაავადებულ  პირთა მატერიალური დახმარება;

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება;

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

 

5.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო-მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით.

ფილტვის კიბოს სქრინინგი;

  

 

5.1.3

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, შშმ სტატუსის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.

 

 

5.1.4

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებათ.

 

 

5.1.5

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 05)

შშმ პირებისა და შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე  (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანების, შშმ სტატუსის ბავშვების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების საკურორტო რეაბილიტაცია,

შშმ პირებისა და შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე  (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების  მომსახურეობა.

 

 

5.1.6

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში:

ქ. ბათუმში რეგისტირებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე;        

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა;                   ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;               

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება.                       

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა;    

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია.

 

 

5.1.7

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

 

 

5.1.8

 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)     

გეგმიური გულის ან/და კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიის დაფინანსება;               მაღალტექნოლოგიური ამბულატორიული კვლევების დაფინანსება;

ანგიოგრაფიის დაფინანსება;

გულის კტ კორონაროგრაფია.                      

ბენეფიციართა გეგმიური ოპერაციული  მკურნალობის თანადაფინანსება

                  

 

5.1.9

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება (06 01 10)

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა  ბინაზე მომსახურება.

 

5.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 

პროგრამის მიზანი - საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება;

- მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

- მუნიციპალური უფასო სასადილო;

- დროებითი ღამის თავშესაფარი;

- საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა;

 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა;
 • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების გაძლიერება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები. შემცირებულია მოსახლეობის სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკები.

 

 

5.2.1

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა (თვეში ერთ სულზე 2,63 ლარი):

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი       
 • ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები              
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა (თვეში ერთ სულზე 1,30 ლარი):

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი       
 • ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები              
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები

სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა (თვეში ერთ ოჯახზე 5 ლარი);

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი                            
 • ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები                            

გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90%-ს თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე:

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის  ბავშვები              
 • ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები                            
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირები

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება.

 

5.2.2

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) მატერიალური დახმარების გაწევა:

15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე პირები                    

9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები                

27 სექტემბერი -  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლებში შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე პირები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები                         

ახალ წელთან  დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე  ბრძოლებში შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე პირები; 27 სექტემბერი -  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლებში შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე პირები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები.                         

შვილის შეძენასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (800 ლარი)    ,

ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა (500 ლარი) -        გარდაცვლილი ვეტერანი (ომის მონაწილე)                            

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი (0-70000 ქულის მქონე) პირი                    

ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება;

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის სუბსიდირება,  სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისა და  მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა:        

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სამშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით                         

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოთხშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით                 

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება                         

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება                         

"30  წლის ასაკის ჩათვლით შშ მქონე მოვლის საჭიროების  მქონე პირთა მატერიალური დახმარება                         

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლ ბენეფიციართათვის  მატერიალური დახმარება                         

მარტოხელა მშობლების (პირი, რომლის არასრულწლოვანი შვილის მეორე მშობელი გარდაცვლილია, გამოცხადებულია გარდაცვლილად ან აღიარებულია უგზო-უკვლოდ დაკარგულად) ყოველთვიური დახმარება                          

მარტოხელა მშობლების (პირი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი და ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მეორე მშობლის შესახებ) ყოველთვიური დახმარება                         

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა                         

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველი ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა                          

18 წლამდე შშმ პირთა ყოველთვიური  მატერიალური დახმარება                რეინტეგრირებული ოჯახებისათვის (საჭიროებიდან გამომდინარე)  ბინის ქირით უზრუნველყოფა.                  

0-30001-მდე ქ. ბათუმის სარეიტინგო ქულების  მქონე ოჯახების კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება (იანვარი-მარტი, ნოემბერ-დეკემბერი)

 

 

5.2.3

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, შშმ სტატუსის ბავშვები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები და სკოლების მანდატურები,  საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, პროფესიული კოლეჯის "Black sea" თანამშრომლები, სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, მარტოხელა მშობლები და სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა აჭარის რეგიონალური ცენტრის ბენეფიციარები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება,

 

 

5.2.4

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება;

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

 

 

5.2.5

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალური უფასო სასადილოების ადმინისტრირება და მართვა;

საკვები პროდუქტების შეძენა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

 

5.2.6

დროებითი ღამის თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

დროებითი ღამის თავშესაფრის ადმინისტრირება და მართვა;

ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურება;

საკვები პროდუქტების შესყიდვა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

 

5.2.7

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა;                              

ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა             დამოუკიდებელი ცხოვრების  ცენტრის დაფინანსება;                       

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;        

შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტის სუბსიდირება;

ბათუმის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის  მხარდაჭერა.

 

 

5.2.8

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

სოციალურად დაუცველი შშმ და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.001; სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30.001; სოციალურად  დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1.001-ს სარემონტო მასალების შეძენა, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაციისათვის.

 

 

5.2.9

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება შშმ პირებისათვის,

მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლო პირების გამცილებლით მომსახურება.

 

 

5.2.10

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

დღის ცენტრის ბენეფიციართა მომსახურეობა.

 

 

5.3

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 06 03)

 

პროგრამის მიზანი - სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება  და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი;

- დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები;

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - 'შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო.

 

 

5.3.1

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 06 03 01)

განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები;

ჩამონაბანის აღება;

კალორაჟის განსაზღვრა;

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა;

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა;

სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე;

სადეზინფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა;

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში).

 

 

5.3.2

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრა მოიცავს - მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, (მაისი-ოქტომბერი);                           

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, (მაისი-ოქტომბერი);                

ქალაქის ტერიტორიის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების) დერატიზაცია ყოველთვიურად;                            

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია მაისი-ოქტომბერი;                   

ქალაქის ტერიტორიის  (ღია არხები, დაჭაობებული ტერიტორიები) დეზინსექცია თვეში  ორჯერ (მაისი-ოქტომბერი);                       

ქვეწარმავლების და კრაზანების (ბუდეს) საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, წერტილოვანი ან ხაზობრივი დასხურების მეთოდით, პრეპარატის შესხურებას დასაცავი ტერიტორიის, შენობა -ნაგებობების და სათავსოების გარშემო  შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში,  სხვა სამეურნეო და  დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში;

                  

 

5.3.3

უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრა მოიცავს - ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი, კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე  ავტომანქანით.

სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და ევთანაზია, დაავადებული და ტრავმირებული ცხოველის მკურნალობა მ/შ ოპერაციული მკურნალობა.

ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით.

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და კრემაცია (კრემატორიუმში).

 

 

6

პრიორიტეტი: ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 00)

 

 

6.1

ქალაქის ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 01)

 

პროგრამის მიზანი -  ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა.

ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანებისა და რაციონალური გამოყენების, ქალაქის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ქალაქს გააჩნდეს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია, რომელიც უზუნველყოფს ერთის მხრივ ქალაქის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორგანიზმის სივრცითარქიტექტურული გარემოს, განაშენიანების ფორმებისა და იერსახის შენარჩუნებასა და განვითარებას, ასევე მეორეს მხრივ მისი ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას, რაც განპირობებული იქნება ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის კვლევისა და შესაბამისი პოტენციალის მქონე დარგების განვითარებით, რაც ასევე თავის მხრივ შეამცირებს რისკს ბათუმი გახდეს მონოფუნქციური - ეკონომიკის ერთ სექტორზე, კერძოდ,  ტურიზმზე დამოკიდებული ქალაქი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ქვეპროგრამა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად.

 

 

6.1.1

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 01 01)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარების და განაშენიანების მართვის  საკონკურსო დოკუმანტაცით დადგენილი  ეტაპების შესაბამისად განსაზღვრული დოკუმენტაციის მიღება.

 

6.2

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 02)

 

პროგრამის მიზანი - ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, სტარტაპ ეკო-სისტემის ჩამოყალიბების, ეკონომიკის დივერსიფიკაციისა და შრომის ბაზრის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა.

 

 

6.2.1

მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება (პროგრამული კოდი 07 02 01)

 

 

პროექტის მიზანია გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა რესურსები, შესაძლებლობები და არსებული პარტნიორული კავშირები, რათა მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს და დინამიურად მართოს მუნიციპალური ტრანსფორმაციის პორტფოლიოს განვითარების ეტაპები, მოზიდულ იქნას დამატებითი რესურსები, შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების და ხელმისაწვდომობის მდგრადი და მოქნილი სისტემა და დაიგეგმოს და განხორციელდეს შესაბამისი ღონისძიებები,  როგორც ტრანსფორმაციული ინტერვენცია სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებისთვის ბათუმში.

 

 

 

 

7

პრიორიტეტი: მუნიციპალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 08 00)

 

 

7.1

მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 08 01)

 

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა.

მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობის გაზრდისა და უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება;

- ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო;

- მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა;

- თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა;

- ა(ა)იპ  ბათუმის მუნიციპალური  ინსპექცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა.

 

 

7.1.1

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 08 01 01)

სერვერისა და ელექტრონული სისტემების განახლების ხარჯი;

 

 

7.1.2

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო (პროგრამული კოდი 08 01 02)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა;

მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მუნიციპალური მომსახურების სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურების მიწოდება;

 

 

7.1.3

მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 08 01 03)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის-ცენტრების (კახაბრის, ბაგრატიონი ორის და აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულები) ახალი ოფისების მშენებლობა.

 

 

7.1.4

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 08 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება;

ქონების პასპორტიზაცია და ინვენტარიზაცია;

ქონების აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება;

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა;

 

 

7.1.5

ა(ა)იპ  ბათუმის მუნიციპალური  ინსპექცია  (პროგრამული კოდი 08 01 05)

მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება;

 

 

7.2

მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 08 02)

 

პროგრამის მიზანიმონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვის მიზანს წარმოადგენს თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობის მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაცია, მოქალაქეთა საჭიროებებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის შემუშავება და საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ალტერნატიული მექანიზმი, წარმოადგენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესის ნაწილს, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობით მუშავდება და განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი პროექტები. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესი ხორციელდება ქ, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით.

საჯარო ხმის მიცემის საფუძველზე გამოვლენილი საპროექტო განაცხადი, რომელმაც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა დაფინანსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება.

 

 

 


თავი III
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 13. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 382,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგ

რამუ

ლი
კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ  ასიგნებები

246,557.3

361,200.0

382,000.0

 

382,000.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,618.0

2,729.0

2,827.0

 

2,827.0

 

 

ხარჯები

161,938.4

209,356.6

224,289.1

 

224,289.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

28,454.7

38,242.3

43,882.3

 

43,882.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

56,311.4

69,890.4

75,201.2

 

75,201.2

 

 

პროცენტი

5,015.3

4,805.4

4,892.8

 

4,892.8

 

 

გრანტები

3.1

15.0

15.0

 

15.0

 

 

სუბსიდიები

23,326.2

23,034.7

20,304.8

 

20,304.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,836.8

16,854.9

18,004.1

 

18,004.1

 

 

სხვა ხარჯები

34,990.9

56,513.9

61,988.9

 

61,988.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

58,730.1

124,197.6

120,753.8

 

120,753.8

 

 

ვალდებულებები

25,888.9

27,645.8

36,957.1

 

36,957.1

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38,482.1

46,778.8

55,644.5

 

55,644.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

216.0

216.0

 

216.0

 

 

ხარჯები

12,192.9

18,527.3

18,546.3

 

18,546.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

4,646.6

6,500.6

7,421.9

 

7,421.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,313.1

3,339.0

3,759.8

 

3,759.8

 

 

პროცენტი

5,015.3

4,805.4

4,892.8

 

4,892.8

 

 

გრანტები

3.1

15.0

15.0

 

15.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

122.0

105.0

80.0

 

80.0

 

 

სხვა ხარჯები

92.7

3,762.3

2,376.8

 

2,376.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

400.3

605.7

141.1

 

141.1

 

 

ვალდებულებები

25,888.9

27,645.8

36,957.1

 

36,957.1

 

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,808.0

2,932.4

3,007.9

 

3,007.9

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

46.0

46.0

 

46.0

 

 

ხარჯები

1,569.0

2,691.7

2,965.9

 

2,965.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

976.9

1,686.9

1,802.8

 

1,802.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

508.2

822.5

956.3

 

956.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

10.0

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

82.5

172.3

196.8

 

196.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

239.0

240.7

42.0

 

42.0

 

01 02

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

5,697.7

7,708.2

8,524.7

 

8,524.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

170.0

170.0

 

170.0

 

 

ხარჯები

5,536.4

7,343.2

8,425.6

 

8,425.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,669.7

4,813.7

5,619.1

 

5,619.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,732.8

2,379.5

2,691.5

 

2,691.5

 

 

გრანტები

3.1

15.0

15.0

 

15.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120.6

95.0

70.0

 

70.0

 

 

სხვა ხარჯები

10.2

40.0

30.0

 

30.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

161.4

365.0

99.1

 

99.1

 

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

30,904.2

32,451.2

41,849.9

 

41,849.9

 

 

ხარჯები

5,015.3

4,805.4

4,892.8

 

4,892.8

 

 

პროცენტი

5,015.3

4,805.4

4,892.8

 

4,892.8

 

 

ვალდებულებები

25,888.9

27,645.8

36,957.1

 

36,957.1

 

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

28,264.4

29,910.2

38,908.1

 

38,908.1

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4,877.5

4,558.4

4,478.9

 

4,478.9

 

 

პროცენტი

4,877.5

4,558.4

4,478.9

 

4,478.9

 

 

ვალდებულებები

23,386.9

25,351.8

34,429.2

 

34,429.2

 

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

2,639.9

2,541.0

2,941.8

 

2,941.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

137.8

247.0

413.9

 

413.9

 

 

პროცენტი

137.8

247.0

413.9

 

413.9

 

 

ვალდებულებები

2,502.1

2,294.0

2,527.9

 

2,527.9

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

 

3,350.0

2,000.0

 

2,000.0

 

 

ხარჯები

 

3,350.0

2,000.0

 

2,000.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

3,350.0

2,000.0

 

2,000.0

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

200.0

150.0

 

150.0

 

 

ხარჯები

 

200.0

150.0

 

150.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

200.0

150.0

 

150.0

 

01 06

წვევამდელთა ტრანსპორტირება

11.1

20.0

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

11.1

20.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

11.1

20.0

 

 

 

 

01 07

საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება

 

40.0

35.0

 

35.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

40.0

35.0

 

35.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

40.0

35.0

 

35.0

 

01 08

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება

61.1

77.0

77.0

 

77.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

61.1

77.0

77.0

 

77.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

61.1

77.0

77.0

 

77.0

 

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

116,910.7

178,876.6

168,341.3

 

168,341.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

143.0

143.0

 

143.0

 

 

ხარჯები

72,223.1

91,831.1

93,974.0

 

93,974.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,721.6

2,421.5

2,771.9

 

2,771.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

20,483.4

21,834.6

19,874.4

 

19,874.4

 

 

სუბსიდიები

16,364.6

16,395.0

13,500.0

 

13,500.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.9

30.0

25.0

 

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

33,630.6

51,150.0

57,802.7

 

57,802.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

44,687.6

87,045.5

74,367.3

 

74,367.3

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

39,915.6

72,377.8

52,056.2

 

52,056.2

 

 

ხარჯები

14,679.6

13,316.1

11,375.9

 

11,375.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

14,679.6

13,316.1

11,375.9

 

11,375.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

25,236.0

59,061.7

40,680.3

 

40,680.3

 

02 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

427.8

657.9

879.4

 

879.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

427.8

657.9

879.4

 

879.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

427.8

657.9

879.4

 

879.4

 

02 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

17.5

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

17.5

 

 

 

 

 

02 01 03

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

3,387.7

2,912.9

2,537.8

 

2,537.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

3,381.2

2,912.9

2,437.8

 

2,437.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,381.2

2,912.9

2,437.8

 

2,437.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

6.5

 

100.0

 

100.0

 

02 01 04

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

2,740.9

4,240.2

2,311.0

 

2,311.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

2,740.9

4,240.2

2,311.0

 

2,311.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,740.9

4,240.2

2,311.0

 

2,311.0

 

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

25,210.5

57,291.8

40,580.3

 

40,580.3

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

8.3

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

8.3

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

25,202.3

57,291.8

40,580.3

 

40,580.3

 

02 01 06

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

7,366.2

6,292.4

4,765.7

 

4,765.7

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

7,356.5

4,522.5

4,765.7

 

4,765.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,356.5

4,522.5

4,765.7

 

4,765.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

9.7

1,769.9

 

 

 

 

02 01 07

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

764.8

982.6

982.0

 

982.0

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

 

ხარჯები

764.8

982.6

982.0

 

982.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

764.8

982.6

982.0

 

982.0

 

02 02

სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება

23,364.6

29,034.5

30,219.5

 

30,219.5

 

 

ხარჯები

23,364.6

29,034.5

30,219.5

 

30,219.5

 

 

სუბსიდიები

16,364.6

16,395.0

13,500.0

 

13,500.0

 

 

სხვა ხარჯები

7,000.0

12,639.5

16,719.5

 

16,719.5

 

02 02 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

23,364.6

29,034.5

30,219.5

 

30,219.5

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

23,364.6

29,034.5

30,219.5

 

30,219.5

 

 

სუბსიდიები

16,364.6

16,395.0

13,500.0

 

13,500.0

 

 

სხვა ხარჯები

7,000.0

12,639.5

16,719.5

 

16,719.5

 

02 03

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

15,027.0

15,061.8

24,988.9

 

24,988.9

 

 

ხარჯები

6,821.5

7,301.4

16,364.3

 

16,364.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,245.4

4,100.0

4,500.0

 

4,500.0

 

 

სხვა ხარჯები

4,576.1

3,201.4

11,864.3

 

11,864.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

8,205.5

7,760.4

8,624.6

 

8,624.6

 

02 03 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

8,788.8

10,818.7

8,991.8

 

8,991.8

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

2,245.4

4,100.0

4,500.0

 

4,500.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,245.4

4,100.0

4,500.0

 

4,500.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,543.4

6,718.7

4,491.8

 

4,491.8

 

02 03 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

 

700.0

2,864.3

 

2,864.3

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

700.0

2,864.3

 

2,864.3

 

 

სხვა ხარჯები

 

700.0

2,864.3

 

2,864.3

 

02 03 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

4,576.1

2,501.4

9,000.0

 

9,000.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4,576.1

2,501.4

9,000.0

 

9,000.0

 

 

სხვა ხარჯები

4,576.1

2,501.4

9,000.0

 

9,000.0

 

02 03 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

1,655.3

1,041.7

4,132.8

 

4,132.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

1,655.3

1,041.7

4,132.8

 

4,132.8

 

02 03 05

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

6.7

 

 

 

 

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

6.7

 

 

 

 

 

02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

25,988.1

38,296.1

47,240.6

 

47,240.6

 

 

ხარჯები

17,768.7

25,002.0

25,328.3

 

25,328.3

 

 

სხვა ხარჯები

17,768.7

25,002.0

25,328.3

 

25,328.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

8,219.5

13,294.1

21,912.3

 

21,912.3

 

02 04 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

7,857.1

10,289.0

12,366.0

 

12,366.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

7,857.1

10,004.3

12,366.0

 

12,366.0

 

 

სხვა ხარჯები

7,857.1

10,004.3

12,366.0

 

12,366.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

284.7

 

 

 

 

02 04 02

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

18,131.1

28,007.1

34,874.6

 

34,874.6

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

9,911.6

14,997.7

12,962.3

 

12,962.3

 

 

სხვა ხარჯები

9,911.6

14,997.7

12,962.3

 

12,962.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

8,219.5

13,009.4

21,912.3

 

21,912.3

 

02 05

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

569.7

894.4

998.7

 

998.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

83.0

 

83.0

 

 

ხარჯები

569.7

889.9

995.1

 

995.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

541.2

828.8

933.6

 

933.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

22.5

61.1

58.8

 

58.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.9

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

2.7

 

2.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

4.5

3.6

 

3.6

 

02 05 01

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

569.7

894.4

998.7

 

998.7

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

83.0

 

83.0

 

 

ხარჯები

569.7

889.9

995.1

 

995.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

541.2

828.8

933.6

 

933.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

22.5

61.1

58.8

 

58.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.9

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

2.7

 

2.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

4.5

3.6

 

3.6

 

02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

7,651.4

16,050.7

10,076.1

 

10,076.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

60.0

60.0

 

60.0

 

 

ხარჯები

6,089.3

12,945.9

6,959.6

 

6,959.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,180.3

1,592.7

1,838.3

 

1,838.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

606.2

1,016.1

1,208.4

 

1,208.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.0

30.0

25.0

 

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

4,285.8

10,307.1

3,887.9

 

3,887.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,562.0

3,104.8

3,116.5

 

3,116.5

 

02 06 01

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

1,691.4

2,506.2

2,795.0

 

2,795.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

60.0

60.0

 

60.0

 

 

ხარჯები

1,647.8

2,462.8

2,789.5

 

2,789.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,180.3

1,592.7

1,838.3

 

1,838.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

439.1

816.1

898.4

 

898.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.0

30.0

25.0

 

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

11.4

24.0

27.8

 

27.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

43.6

43.4

5.5

 

5.5

 

02 06 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა

1,841.8

3,538.4

3,681.1

 

3,681.1

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

323.3

477.0

570.1

 

570.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

167.1

200.0

310.0

 

310.0

 

 

სხვა ხარჯები

156.2

277.0

260.1

 

260.1

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,518.5

3,061.4

3,111.0

 

3,111.0

 

02 06 03

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

4,118.2

10,006.1

3,600.0

 

3,600.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4,118.2

10,006.1

3,600.0

 

3,600.0

 

 

სხვა ხარჯები

4,118.2

10,006.1

3,600.0

 

3,600.0

 

02 07

ქალაქის კეთილმოწყობა

4,394.4

7,161.3

2,761.3

 

2,761.3

 

 

ხარჯები

2,929.7

3,341.3

2,731.3

 

2,731.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,929.7

3,341.3

2,731.3

 

2,731.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,464.7

3,820.0

30.0

 

30.0

 

02 07 01

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

3,018.2

5,319.8

1,230.8

 

1,230.8

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

1,553.5

1,499.8

1,200.8

 

1,200.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,553.5

1,499.8

1,200.8

 

1,200.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,464.7

3,820.0

30.0

 

30.0

 

02 07 02

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

1,376.2

1,841.5

1,530.5

 

1,530.5

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

 

ხარჯები

1,376.2

1,841.5

1,530.5

 

1,530.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,376.2

1,841.5

1,530.5

 

1,530.5

 

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

23,694.7

35,674.2

48,360.2

 

48,360.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

130.0

133.0

 

133.0

 

 

ხარჯები

17,230.2

20,456.0

23,437.4

 

23,437.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

920.3

1,172.6

1,267.6

 

1,267.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,309.4

19,283.4

22,146.8

 

22,146.8

 

 

სუბსიდიები

1,000.0

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.4

 

23.0

 

23.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,464.6

15,218.2

24,922.8

 

24,922.8

 

03 01

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება

12,216.8

16,104.5

18,638.7

 

18,638.7

 

 

ხარჯები

12,216.8

16,104.5

18,638.7

 

18,638.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

12,216.8

16,104.5

18,638.7

 

18,638.7

 

03 01 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

12,216.8

16,104.5

18,638.7

 

18,638.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

12,216.8

16,104.5

18,638.7

 

18,638.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

12,216.8

16,104.5

18,638.7

 

18,638.7

 

03 02

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,477.9

19,569.7

29,721.5

 

29,721.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

130.0

133.0

 

133.0

 

 

ხარჯები

5,013.4

4,351.5

4,798.7

 

4,798.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

920.3

1,172.6

1,267.6

 

1,267.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,092.6

3,178.9

3,508.1

 

3,508.1

 

 

სუბსიდიები

1,000.0

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.4

 

23.0

 

23.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,464.6

15,218.2

24,922.8

 

24,922.8

 

03 02 01

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

6,422.3

13,968.1

24,232.8

 

24,232.8

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

122.4

146.9

166.6

 

166.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

122.4

146.9

166.6

 

166.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,299.9

13,821.2

24,066.2

 

24,066.2

 

03 02 02

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

3,766.9

5,601.6

5,488.7

 

5,488.7

ა(ა)იპ - ბათუმის  გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0

52.0

52.0

 

52.0

 

 

ხარჯები

3,602.2

4,204.6

4,632.1

 

4,632.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

920.3

1,172.6

1,267.6

 

1,267.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,681.5

3,032.0

3,341.5

 

3,341.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.4

 

23.0

 

23.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

164.6

1,397.0

856.6

 

856.6

 

03 02 03

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

288.7

 

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

78.0

81.0

 

81.0

 

 

ხარჯები

288.7

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

288.7

 

 

 

 

 

03 02 04

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა

1,000.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1,000.0

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

1,000.0

 

 

 

 

 

04 00

განათლება

22,780.8

40,165.9

43,495.6

 

43,495.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,390.0

1,499.0

1,594.0

 

1,594.0

 

 

ხარჯები

18,010.6

24,946.0

31,391.8

 

31,391.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

11,894.4

16,070.0

18,879.2

 

18,879.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,846.1

8,554.0

12,190.6

 

12,190.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

127.8

135.0

135.0

 

135.0

 

 

სხვა ხარჯები

142.2

187.0

187.0

 

187.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,770.2

15,219.9

12,103.8

 

12,103.8

 

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება      

22,618.4

39,990.9

43,320.6

 

43,320.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,390.0

1,499.0

1,594.0

 

1,594.0

 

 

ხარჯები

17,848.2

24,771.0

31,216.8

 

31,216.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

11,894.4

16,070.0

18,879.2

 

18,879.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,821.8

8,554.0

12,190.6

 

12,190.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

127.8

135.0

135.0

 

135.0

 

 

სხვა ხარჯები

4.1

12.0

12.0

 

12.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,770.2

15,219.9

12,103.8

 

12,103.8

 

04 01 01

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

17,956.2

25,453.2

32,632.7

 

32,632.7

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,390.0

1,499.0

1,594.0

 

1,594.0

 

 

ხარჯები

17,848.2

24,771.0

31,216.8

 

31,216.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

11,894.4

16,070.0

18,879.2

 

18,879.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,821.8

8,554.0

12,190.6

 

12,190.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

127.8

135.0

135.0

 

135.0

 

 

სხვა ხარჯები

4.1

12.0

12.0

 

12.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

108.1

682.2

1,415.9

 

1,415.9

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

386.0

130.0

1,393.8

 

1,393.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

386.0

130.0

1,393.8

 

1,393.8

 

04 01 03

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

4,276.2

14,407.7

9,294.1

 

9,294.1

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

4,276.2

14,407.7

9,294.1

 

9,294.1

 

04 02

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

138.1

175.0

175.0

 

175.0

 

 

ხარჯები

138.1

175.0

175.0

 

175.0

 

 

სხვა ხარჯები

138.1

175.0

175.0

 

175.0

 

04 02 01

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა

14.1

45.0

45.0

 

45.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

14.1

45.0

45.0

 

45.0

 

 

სხვა ხარჯები

14.1

45.0

45.0

 

45.0

 

04 02 02

სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

124.0

130.0

130.0

 

130.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

124.0

130.0

130.0

 

130.0

 

 

სხვა ხარჯები

124.0

130.0

130.0

 

130.0

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

24.3

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

24.3

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.3

 

 

 

 

 

04 03 01

ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა

24.3

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

24.3

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.3

 

 

 

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

14,342.9

22,120.8

25,502.6

 

25,502.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

421.0

422.0

422.0

 

422.0

 

 

ხარჯები

13,458.3

18,767.6

18,831.5

 

18,831.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

4,101.5

5,443.3

5,977.8

 

5,977.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,242.6

5,746.2

5,943.2

 

5,943.2

 

 

სუბსიდიები

5,810.6

6,441.6

6,606.7

 

6,606.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.4

9.5

9.5

 

9.5

 

 

სხვა ხარჯები

297.2

1,127.0

294.3

 

294.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

884.6

3,353.2

6,671.1

 

6,671.1

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

6,088.8

7,288.7

7,268.4

 

7,268.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

 

11.0

 

 

ხარჯები

6,055.3

7,277.2

7,268.4

 

7,268.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

134.9

163.6

186.6

 

186.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

623.3

1,285.8

1,083.2

 

1,083.2

 

 

სუბსიდიები

5,228.6

5,721.6

5,886.7

 

5,886.7

 

 

სხვა ხარჯები

68.4

106.2

111.9

 

111.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

33.5

11.5

 

 

 

 

05 01 01

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

367.0

885.3

682.0

 

682.0

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

 

ხარჯები

363.2

885.3

682.0

 

682.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

363.2

885.3

682.0

 

682.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

3.8

 

 

 

 

 

05 01 02

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

38.3

55.0

55.0

 

55.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

38.3

55.0

55.0

 

55.0

 

 

სხვა ხარჯები

38.3

55.0

55.0

 

55.0

 

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

5,228.6

5,721.6

5,886.7

 

5,886.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

5,228.6

5,721.6

5,886.7

 

5,886.7

 

 

სუბსიდიები

5,228.6

5,721.6

5,886.7

 

5,886.7

 

05 01 04

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

275.2

419.9

425.1

 

425.1

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

 

6.0

 

 

ხარჯები

245.5

408.4

425.1

 

425.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

69.0

81.5

95.6

 

95.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

146.4

275.7

272.6

 

272.6

 

 

სხვა ხარჯები

30.1

51.2

56.9

 

56.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

29.7

11.5

 

 

 

 

05 01 05

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

179.6

206.9

219.6

 

219.6

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

 

5.0

 

 

ხარჯები

179.6

206.9

219.6

 

219.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

65.9

82.1

91.0

 

91.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

113.7

124.8

128.6

 

128.6

 

05 02

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

2,467.0

3,484.3

7,710.5

 

7,710.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

49.0

49.0

 

49.0

 

 

ხარჯები

1,780.7

2,847.9

3,260.6

 

3,260.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

662.7

899.1

1,009.1

 

1,009.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,118.0

1,942.3

2,240.0

 

2,240.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.5

6.5

 

6.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

5.0

 

5.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

686.3

636.4

4,449.9

 

4,449.9

 

05 02 01

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

1,851.5

2,885.7

3,440.6

 

3,440.6

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

49.0

49.0

 

49.0

 

 

ხარჯები

1,780.7

2,847.9

3,260.6

 

3,260.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

662.7

899.1

1,009.1

 

1,009.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,118.0

1,942.3

2,240.0

 

2,240.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.5

6.5

 

6.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

5.0

 

5.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

70.8

37.8

180.0

 

180.0

 

05 02 02

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

615.5

598.6

4,269.9

 

4,269.9

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

615.5

598.6

4,269.9

 

4,269.9

 

05 03

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები

2,500.3

4,647.1

4,006.0

 

4,006.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96.0

96.0

96.0

 

96.0

 

 

ხარჯები

2,393.7

3,769.6

3,915.1

 

3,915.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

989.4

1,243.4

1,387.1

 

1,387.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

722.1

1,656.2

1,708.0

 

1,708.0

 

 

სუბსიდიები

582.0

720.0

720.0

 

720.0

 

 

სხვა ხარჯები

100.3

150.0

100.0

 

100.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

106.6

877.5

90.9

 

90.9

 

05 03 01

კულტურული ღონისძიებების მართვა

1,313.6

2,390.1

1,689.0

 

1,689.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96.0

96.0

96.0

 

96.0

 

 

ხარჯები

1,206.9

1,512.6

1,598.1

 

1,598.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

989.4

1,243.4

1,387.1

 

1,387.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

217.3

269.2

211.0

 

211.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.3

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

106.6

877.5

90.9

 

90.9

 

05 03 02

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები

390.3

1,360.0

1,470.0

 

1,470.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

ხარჯები

390.3

1,360.0

1,470.0

 

1,470.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

390.3

1,360.0

1,470.0

 

1,470.0

 

05 03 03

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა

15.2

27.0

27.0

 

27.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

ხარჯები

15.2

27.0

27.0

 

27.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.2

27.0

27.0

 

27.0

 

05 03 04

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა

582.0

720.0

720.0

 

720.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

582.0

720.0

720.0

 

720.0

 

 

სუბსიდიები

582.0

720.0

720.0

 

720.0

 

05 03 05

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

199.3

150.0

100.0

 

100.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

199.3

150.0

100.0

 

100.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

99.3

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

100.0

150.0

100.0

 

100.0

 

05 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

2,995.7

3,770.5

4,335.4

 

4,335.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

266.0

266.0

266.0

 

266.0

 

 

ხარჯები

2,971.3

3,725.5

4,055.4

 

4,055.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

2,314.6

3,137.2

3,395.0

 

3,395.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

625.3

554.9

620.0

 

620.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.4

3.0

3.0

 

3.0

 

 

სხვა ხარჯები

25.0

30.4

37.4

 

37.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

24.5

45.0

280.0

 

280.0

 

05 04 01

ფოლკლორის ხელშეწყობა

1,138.0

1,578.9

1,693.4

 

1,693.4

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

105.0

105.0

 

105.0

 

 

ხარჯები

1,138.0

1,578.9

1,693.4

 

1,693.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

951.1

1,314.9

1,439.5

 

1,439.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

185.3

264.0

253.9

 

253.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

 

 

 

 

 

05 04 02

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

451.0

463.6

404.0

 

404.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

29.0

 

29.0

 

 

ხარჯები

451.0

463.6

404.0

 

404.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

222.4

302.0

314.0

 

314.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

228.6

161.6

90.0

 

90.0

 

05 04 03

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

397.4

557.0

583.5

 

583.5

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

56.0

56.0

 

56.0

 

 

ხარჯები

397.4

557.0

583.5

 

583.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

373.5

551.0

577.5

 

577.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

22.0

6.0

6.0

 

6.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

 

 

 

 

 

05 04 04

ხელოვანთა ხელშეწყობა

68.3

47.0

47.0

 

47.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

68.3

47.0

47.0

 

47.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

44.0

17.0

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

24.3

30.0

37.0

 

37.0

 

05 04 05

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ.ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

941.0

1,124.0

1,607.5

 

1,607.5

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

76.0

76.0

 

76.0

 

 

ხარჯები

916.5

1,079.0

1,327.5

 

1,327.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

767.5

969.3

1,064.0

 

1,064.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

145.4

106.3

260.1

 

260.1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

3.0

3.0

 

3.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.7

0.4

0.4

 

0.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

24.5

45.0

280.0

 

280.0

 

05 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება

97.2

2,583.2

1,850.3

 

1,850.3

 

 

ხარჯები

63.6

800.4

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

63.6

800.4

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

33.7

1,782.8

1,850.3

 

1,850.3

 

05 05 01

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

97.2

2,583.2

1,850.3

 

1,850.3

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

63.6

800.4

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

63.6

800.4

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

33.7

1,782.8

1,850.3

 

1,850.3

 

05 06

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

193.8

347.0

332.0

 

332.0

 

 

ხარჯები

193.8

347.0

332.0

 

332.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

153.9

307.0

292.0

 

292.0

 

 

სხვა ხარჯები

39.9

40.0

40.0

 

40.0

 

05 06 01

ახალგაზრდული ცენტრი

176.7

320.0

308.0

 

308.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

176.7

320.0

308.0

 

308.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

136.7

280.0

268.0

 

268.0

 

 

სხვა ხარჯები

39.9

40.0

40.0

 

40.0

 

05 06 02

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

17.1

27.0

24.0

 

24.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

17.1

27.0

24.0

 

24.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

17.1

27.0

24.0

 

24.0

 

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

22,102.0

25,898.1

27,264.6

 

27,264.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

111.0

111.0

 

111.0

 

 

ხარჯები

22,083.9

25,645.0

26,923.6

 

26,923.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,019.4

1,339.9

1,590.9

 

1,590.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,610.5

7,303.3

7,142.1

 

7,142.1

 

 

სუბსიდიები

151.0

198.1

198.1

 

198.1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,487.3

16,542.4

17,724.6

 

17,724.6

 

 

სხვა ხარჯები

815.7

261.3

267.9

 

267.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

18.1

253.1

341.0

 

341.0

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

5,496.6

7,471.9

8,088.4

 

8,088.4

 

 

ხარჯები

5,496.6

7,471.9

8,088.4

 

8,088.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,496.6

7,471.9

8,088.4

 

8,088.4

 

06 01 01

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

1,135.6

1,466.1

1,691.0

 

1,691.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

1,135.6

1,466.1

1,691.0

 

1,691.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,135.6

1,466.1

1,691.0

 

1,691.0

 

06 01 02

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

42.9

113.6

126.6

 

126.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

42.9

113.6

126.6

 

126.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.9

113.6

126.6

 

126.6

 

06 01 03

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

107.0

151.2

172.8

 

172.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

107.0

151.2

172.8

 

172.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107.0

151.2

172.8

 

172.8

 

06 01 04

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა

232.7

215.3

215.0

 

215.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

232.7

215.3

215.0

 

215.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

232.7

215.3

215.0

 

215.0

 

06 01 05

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

543.6

828.8

888.0

 

888.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

543.6

828.8

888.0

 

888.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.6

828.8

888.0

 

888.0

 

06 01 06

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

2,482.4

3,347.3

3,535.4

 

3,535.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

2,482.4

3,347.3

3,535.4

 

3,535.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,482.4

3,347.3

3,535.4

 

3,535.4

 

06 01 07

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება

137.2

201.6

201.6

 

201.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

137.2

201.6

201.6

 

201.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137.2

201.6

201.6

 

201.6

 

06 01 08

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

644.7

960.8

1,070.8

 

1,070.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

644.7

960.8

1,070.8

 

1,070.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

644.7

960.8

1,070.8

 

1,070.8

 

06 01 09

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება

170.4

187.2

187.2

 

187.2

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

170.4

187.2

187.2

 

187.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

170.4

187.2

187.2

 

187.2

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

15,788.5

17,476.1

18,133.1

 

18,133.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

111.0

111.0

 

111.0

 

 

ხარჯები

15,770.3

17,223.0

17,792.1

 

17,792.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,019.4

1,339.9

1,590.9

 

1,590.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,793.6

6,353.2

6,099.0

 

6,099.0

 

 

სუბსიდიები

151.0

198.1

198.1

 

198.1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,990.7

9,070.5

9,636.2

 

9,636.2

 

 

სხვა ხარჯები

815.7

261.3

267.9

 

267.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

18.1

253.1

341.0

 

341.0

 

06 02 01

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება

612.5

832.3

947.6

 

947.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

612.5

832.3

947.6

 

947.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

595.4

767.5

882.8

 

882.8

 

 

სხვ