საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1674
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/09/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 12/10/2009
სარეგისტრაციო კოდი 010.010.000.01.001.003.614
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
1674
24/09/2009
სსმ, 29, 12/10/2009
010.010.000.01.001.003.614
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (12/10/2009 - 01/07/2011)

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს კონსტიტუციას (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995, №№31-33, მუხ. 668) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 481 მუხლი:

     „მუხლი 481 

1. საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელია . თბილისი და . ქუთაისი. პარლამენტის პლენარული სხდომები იმართება მხოლოდ  . ქუთაისში.

2. საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლა სხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს.“..

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მომდევნო საერთო საპარლამენტო არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების დღიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 24 სექტემბერი.

1674-IIს