საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1675
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/09/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 12/10/2009
სარეგისტრაციო კოდი 010.010.000.01.001.003.615
  • Word
1675
24/09/2009
სსმ, 29, 12/10/2009
010.010.000.01.001.003.615
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს კონსტიტუციას (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995, №№31-33, მუხ. 668) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1042 მუხლი:

     „მუხლი 1042 

საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება აღუდგეთ 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეულ იმ პარლამენტის წევრებს, რომელთაც საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდათ საქართველოს კონსტიტუციის 54- მუხლის მე-2 პუნქტისქვეპუნქტის შესაბამისად, თუ მათი ადგილმონაცვლეების უფლებამოსილება არ არის ცნობილი, და რომლებიც აღნიშნულზე თანხმობას განაცხადებენ 2010 წლის 1 იანვრამდე.“.

    მუხლი 2

ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების აღდგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით.

    მუხლი 3

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი    . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 24 სექტემბერი.

1675-IIს