„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

  • Word
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 3535
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 47, 05/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.004.167
  • Word
3535
21/07/2010
სსმ, 47, 05/08/2010
020.000.000.05.001.004.167
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების     შეტანის შესახებ

 მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. VII თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვისა და აღზრდის სფეროში“.

2. 894 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 894. ლიცენზირებადი სააღმზრდელო საქმიანობის სალიცენზიო წესების დარღვევა

მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სააღმზრდელო საქმიანობის სალიცენზიო პირობების დარღვევა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 ლარის ოდენობით.“.

3. 2295 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

4. 239-ე მუხლის 58-ე ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

5. 313-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

6. 314-ე მუხლის მე-8 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.            

 მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                                      მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 21 ივლისი.

№3535–რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.