„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 3536
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 47, 05/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040.030.000.05.001.004.172
  • Word
3536
21/07/2010
სსმ, 47, 05/08/2010
040.030.000.05.001.004.172
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

�საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ� საქართველოს კანონში������� ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. �საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ� საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №20(27), 1999 წელი, მუხ. 101) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის �დ1� ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�დ1) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა (გარდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა);�.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი������������������������������������������ მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 21 ივლისი.

№3536�რს