საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 542
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი
მიღების თარიღი 30/06/1994
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 19, 30/06/1994
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.083
  • Word
542
30/06/1994
საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 19, 30/06/1994
020.000.000.05.001.000.083
საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ
საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი

საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. 208-ე მუხლში სიტყვები 119-123-ე მუხლებით შეიცვალოს სიტყვებით: 121-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, 122-ე, 123-ე მუხლის პირველი ნაწილით.

2. 209-ე მუხლის:

პირველ ნაწილში სიტყვები 116-118-ე მუხლებით შეიცვალოს სიტყვებით: 116-120-ე მუხლებით, 121-ე მუხლის პირველი, მეოთხე, მეხუთე ნაწილებით, 123-ე მუხლის მეორე ნაწილით.

მეორე ნაწილის მეორე პუნქტში სიტყვები 118-ე მუხლით შეიცვალოს სიტყვებით 118-120-ე მუხლებით, 121-ე მუხლის პირველი, მეოთხე და მეხუთე ნაწილებით, 123-ე მუხლის მეორე ნაწილით; სიტყვები 124-ე მუხლის მეორე ნაწილით შეიცვალოს სიტყვებით 124-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით.

3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სახელმწიფოს მეთაური ე. შევარდნაძე.

საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ვ. გოგუაძე.

თბილისი,

1994 წლის 30 ივნისი.

№542 რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.