ადმინისტრაცია (სამსახური)

ქეთევან ფალავანდიშვილი მრჩეველი kphalavandishvili@matsne.gov.ge

 

ქეთევან ბარჯაძე მრჩეველი kbarjadze@matsne.gov.ge

 

ლევან ხარაიშვილი მთავარი იურისტი lkharaishvili@matsne.gov.ge

 

ანი ქებულაძე მრჩეველი akebuladze@matsne.gov.ge

 

1. ადმინისტრაცია (სამსახური) უზრუნველყოფს:
ა) მაცნეს თანამშრომელთა დადგენილი წესის შესაბამისად დანიშვნის, სამსახურებრივი გადაადგილების (გადაყვანის), გათავისუფლების, წახალისების და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენების, შვებულებისა და მივლინების შესახებ ბრძანებების პროექტების მომზადებას;
ბ) მაცნეს თანამშრომელთა პირადი საქმეების შედგენას და წარმოებას;
გ) დადგენილი წესის შესაბამისად, მაცნეში კონკურსთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას;
დ) მაცნეს შინაგანაწესის შემუშავებას და მის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას, მაცნეს თანამშრომელთა მიერ შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლს;
ე) თავმჯდომარის ბრძანებების რეგისტრაციას;
ვ) გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აგრეთვე სხვა დოკუმენტების მიღებას და ელექტრონულ აღრიცხვას;
ზ) მაცნეში ოფიციალურად შემოსული და გასული კორესპონდენციის დამუშავებას, რეგისტრაციას და დროულად მიწოდებას მაცნეს ხელმძღვანელისთვის;
თ) მაცნეს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ დოკუმენტების დადგენილ ვადაში შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის აღრიცხვას და შედეგების თაობაზე თავმჯდომარის ინფორმირებას;
ი) მაცნეს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას;
კ) მაცნეს ვებგვერდზე გამოგზავნილი მომხმარებელთა წერილების და წინადადებების შესწავლას და შესაბამის დამუშავება
ლ) მაცნეს არქივში არსებული დოკუმენტების შენახვა-დაცვას და არქივის გამართულად ფუნქციონირებას;
მ) ამ მუხლის მე-3-მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელებას.

2. ადმინისტრაციაში (სამსახურში), სხვა თანამშრომლებთან ერთად, შედიან მთავარი იურისტი, ფინანსური მენეჯერი და პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

3. მთავარი იურისტი უზრუნველყოფს:
ა) მაცნეს სამართლებრივ მომსახურებას;
ბ) მაცნეს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვას და სასამართლო დავებზე მაცნეს წარმომადგენლობას;
გ) მაცნეს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული სასამართლო დავების ანალიზს, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას, აღრიცხვას და ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნას;
დ) შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებას და ვიზირებას;
ე) მაცნეს სახელით დასადები ხელშეკრულებების (გარდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებისა) მომზადებასა და ხელმოწერის პროცესის ორგანიზებას;
ვ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;
ზ) მაცნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაციის მომზადებას.

4. ფინანსური მენეჯერი უზრუნველყოფს:
ა) მაცნეს ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას და საბუღალტრო აღრიცხვის ორგანიზებას; ბ) მაცნეს თანამშრომელთა ხელფასების დარიცხვას და გაცემას;
გ) ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებათა აღრიცხვას;
დ) არაფინანსური აქტივების ინვენტარიზაციას, ინვენტარიზაციის შედეგების დროულ განსაზღვრას და ბუღალტრულ აღრიცხვაში მის ასახვას;
ე) სალაროს მუშაობაზე კონტროლის განხორციელებას;
ვ) წლიური საბიუჯეტო კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესების დაცვით, სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების ორგანიზებას და კანონმდებლობის შესაბამისად ხელშეკრულების მომზადებასა და გაფორმებას;
ზ) მაცნეს ყოველკვარტალური და წლიური ბიუჯეტისა და ბიუჯეტგარეშე სახსრების ხარჯთანუსხის შესრულების ანგარიშის (ბალანსის) შედგენას და მის წარდგენას შესაბამის სამსახურებში;
თ) ბალანსზე რიცხული არაფინანსური აქტივების დაცვას;
ი) ბეჭდური სახით გამოცემული ნორმატიული აქტებისა და კანონმდებლობით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ოფიციალური ტექსტების, აგრეთვე იურიდიული ლიტერატურის რეალიზაციის აღრიცხვას;
კ) სასაწყობო მეურნეობის სწორად წარმართვას;
ლ) საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლით მომარაგებისათვის განაცხადის მომზადებას;
მ) მაცნეს ფუნქციონირებისათვის საჭირო კომუნალური და სხვა მომსახურების ორგანიზებას.

5. პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი უზრუნველყოფს:
ა) მაცნეს მიერ დანერგილი სიახლეების პერიოდულ გაშუქებას;
ბ) პრესკონფერენციების, ბრიფინგების და შეხვედრების ორგანიზებას;
გ) საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობას.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.