საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის სამსახური

მიხეილ დავიდოვი მრჩეველი mdavidovi@matsne.gov.ge

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის სამსახური უზრუნველყოფს:

ა) თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვას და  მათი საშუალებით მაცნეს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას;

ბ) მაცნეს ვებგვერდის გამართულ ფუნქციონირებას, ადმინისტრირებას, მაცნეს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის კოორდინაციას და კონტროლს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში;

გ) მაცნეს კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელების ფორმირება-სრულყოფას, ლოკალური კომპიუტერული ქსელის მონტაჟს და მის შემდგომ ადმინისტრირებას, მაცნეს ლოკალური კომპიუტერული ქსელის ფუნქციონირებას და ინტერნეტთან კავშირის უზრუნველყოფას;

დ) თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების ათვისებაში მაცნეს თანამშრომელთა ხელშეწყობას შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებისა და სახელმძღვანელო-საცნობარო მასალების მოპოვება-მომზადების გზით;

ე) მაცნეს მიერ განსახორციელებელი მომსახურებისათვის თანამედროვე და ნოვაციური სისტემების მოძიებას, შესწავლას და დანერგვას;

ვ) მაცნეს სამარკეტინგო სტრატეგიის შემუშავებას, დანერგვას, განახლებას, შესრულებას და სხვა სამსახურების მიერ მის შესრულებაზე კონტროლს.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.