ელექტრონული და ბეჭდური გამომცემლობის სამსახური

ნინო კვარაცხელია ელექტრონული და ბეჭდური გამომცემლობის სამსახურის უფროსი nkvaratskhelia@matsne.gov.ge

 

ედიშერ ასათიანი სტამბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი easatiani@matsne.gov.ge

 

მაკა ჭიღლაშვილი მრჩეველი mchighlashvili@matsne.gov.ge

 

თამთა ფაილოძე მრჩეველი tphailodze@matsne.gov.ge

 

ნატალია ვარადაშვილი მრჩეველი nvaradashvili@matsne.gov.ge

 

ნატო დოლიძე მრჩეველი ndolidze@matsne.gov.ge

 

მანანა გურაბანიძე მრჩეველი koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

მზია რამიშვილი მრჩეველი koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

ნინო ნოზაძე მრჩეველი koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

შორენა მირგატია მრჩეველი koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

მარინა კიკვიძე მრჩეველი koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

1. ელექტრონული და ბეჭდური გამომცემლობის სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) ნორმატიული აქტების, კანონმდებლობით სავალდებულო წესით გამოსაქვეყნებელი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების, სასამართლო გადაწყვეტილებების, სხვა დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ელექტრონული ვერსიების დამუშავებას და ვებგვერდზე განთავსებას;
ბ) განცხადებებისა და საინფორმაციო ხასიათის დოკუმენტების გამოქვეყნებას;
გ) ოფიციალური თარგმანების განთავსებას მაცნეს ვებგვერდზე;
დ) ნორმატიული აქტებისა და კანონმდებლობით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ოფიციალური ტექსტების, სახელმძღვანელოების, სამოქმედო გეგმების, ბუკლეტების, ანგარიშებისა და სხვა საინფორმაციო მონაცემების, აგრეთვე იურიდიული და სხვა ლიტერატურის (მათ შორის, ნათარგმნი ტექსტების) ბეჭდური სახით მომზადებას, გამოცემასა და რეალიზაციას.

2. მაცნეში ნორმატიული აქტის გამოსაქვეყნებლად წარდგენას უზრუნველყოფს დაინტერესებული უწყება, ხოლო სავალდებულო წესით გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის წარდგენას - დაინტერესებული უწყება ან პირი.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.