საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – მთავარი იურისტი ლევან ხარაიშვილი

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995) 2941645;  ელექტრონული ფოსტა: matsne@matsne.gov.ge

მისამართი: გ.ფანჯიკიძის ქ. №2;   თბილისი, საქართველო

 

ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ

 

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:

2013 წლის I კვარტლის მონაცემები

2013 წლის II კვარტლის მონაცემები

2013 წლის III კვარტლის მონაცემები

2013 წლის IV კვარტალის მონაცემები

2014 წლის I კვარტლის მონაცემები

2014 წლის II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2015 წლის I კვარტლის მონაცემები

2015 წლის II კვარტლის მონაცემები

2015 წლის III კვარტლის მონაცემები

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2016 წლის I კვარტლის მონაცემები

2016 წლის II კვარტლის მონაცემები

2016 წლის III კვარტლის მონაცემები

2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2017 წლის I კვარტლის მონაცემები

2017 წლის II კვარტლის მონაცემები

2017 წლის III კვარტლის მონაცემები

2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2018 წლის I კვარტლის მონაცემები

2018 წლის II კვარტლის მონაცემები

2018 წლის III კვარტლის მონაცემები

2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2019 წლის I კვარტლის მონაცემები

2019 წლის II კვარტლის მონაცემები

2019 წლის III კვარტლის მონაცემები

2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2020 წლის I კვარტლის მონაცემები

2020 წლის II კვარტლის მონაცემები

2020 წლის III კვარტლის მონაცემები

2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 2. „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება;
 3. „ინფორმაციის ასლის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4. „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.

 

 

 

სხვა საჯარო ინფორმაცია

 1. თანამდებობის პირის 2016 წლის შრომის (პრემია) ანაზღაურება
 2. 2020 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 3. 2020 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 4. 2020 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 5. 2020 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 6. 2019 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 7. 2019 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 8. 2019 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 9. 2019 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 10. 2018 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 11. 2018 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 12. 2018 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 13. 2018 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 14. 2017 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 15. 2017 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 16. 2017 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 17. 2017 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 18. 2016 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 19. 2016 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 20. 2016 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 21. 2016 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 22. 2015 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 23. 2015 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 24. 2015 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 25. 2015 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 26. 2020 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 27. 2020 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 28. 2020 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 29. 2020 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 30. 2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 31. 2019 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 32. 2019 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 33. 2019 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 34. 2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 35. 2018 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 36. 2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 37. 2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 38. 2017 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 39. 2017 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 40. 2017 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 41. 2017 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 42. 2016 წლის ფინანსური მონაცემები
 43. 2016 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 44. 2016 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 45. 2016 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 46. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
 47. 2015 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 48. 2015 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 49. 2015 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 50. 2014 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 51. 2014 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 52. 2014 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 53. 2014 წლის III კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 54. 2014 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 55. 2014 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 56. 2014 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 57. 2014 წლის II კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 58. 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 59. 2014 წლის I კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 60. 2014 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 61. 2014 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 62. 2013 წლის სრული ფინანსური მონაცემები.
 63. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013 წ.
 64. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 წ.
 65. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წ.
 66. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წ.
 67. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წ.
 68. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წ.
 69. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2019 წ.
 70. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2020 წ.
 71. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2020 წ. (1 ივლისის მდგომარეობით კორექტირებული)
 72. სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის IV კვარტლის (ჩათვლით) გეგმა
 73. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებები 2013 წ.
 74. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა. 2015 წლის IV კვარტალის მონაცემები
 75. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2013წ.
 76. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2014 წ.
 77. სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.
 78. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2020 წლის ანგარიში)
 79. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2019 წლის ანგარიში)
 80. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2017 წლის ანგარიში)
 81. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
 82. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2014 წლის ანგარიში)
 83. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2013 მდგომარეობით
 84. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 2013 წლის ანგარიში
 85. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 86. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 87. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 88. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 89. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 90. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 91. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 92. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 93. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 94. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 95. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2017 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 96. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 97. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 98. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 99. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 100. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 101. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 102. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის  III  კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 103. 2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 104. 2020 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 105. 2020 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 106. 2020 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 107. 2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 108. 2019 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 109. 2019 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 110. 2019 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 111. 2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 112. 2018 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 113. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 114. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 115. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 116. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 117. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 118. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 119. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 120. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 121. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 122. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 123. 2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 124. 2020 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 125. 2020 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 126. 2020 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 127. 2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 128. 2019 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 129. 2019 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 130. 2019 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 131. 2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 132. 2018 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 133. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 134. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 135. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 136. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 137. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 138. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 139. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 140. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 141. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 142. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 143. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 144. 2015 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 145. 2015 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 146. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით
 147. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 148. 2014 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 149. 2014 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 150. 2014 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 151. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 152. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 153. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 154. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 155. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 156. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 157. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 158. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 159. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
 160. ინფორმაცია ჩატარებული და მიმდინარე კონკურსების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი
 161. საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 162. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 163. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 164. საჯარო სამსახურის შესახებ
 165. საკონკურსო წესის დანართი
 166. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესის დანართი, შრომის შინაგანაწესი
 167. ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
 168. საჩივრის ფორმა
 169. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე არსებული მოქალაქეებთან ონლაინ საკონსულტაციო კომუნიკაციის მექანიზმის - ონლაინჩატის მომსახურების ხარისხის სტანდარტი

 

 

 ინფორმაცია სერვისების შესახებ

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

 

სამართლებრივი აქტები

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ
 2. „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
 3. შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 4. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
 5. ნორმატიული აქტების შესახებ
 6. საჯარო სამსახურის შესახებ
 7. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 8. სახელმწიფო რეესტრის შესახებ
 9. „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
 10. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 11. საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 12. გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 13. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ
 14. საქართველოს შრომის კოდექსი
 15. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 16. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
 17. საქართველოს კონსტიტუცია
 18. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე
 19. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესი (ძალადაკარგული)
 20. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 21. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 22. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 23. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

 

 

სტატისტიკა

 1. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2014 და 2013
 2. მაცნეს ვიზიტორების 10 თვის შედარება 2013 და 2012
 3. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2013 და 2012
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.