საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – მთავარი იურისტი ლევან ხარაიშვილი

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995) 2941645;  ელექტრონული ფოსტა: matsne@matsne.gov.ge

მისამართი: გ.ფანჯიკიძის ქ. №2;   თბილისი, საქართველო

 

ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ

 

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:

2013 წლის I კვარტლის მონაცემები

2013 წლის II კვარტლის მონაცემები

2013 წლის III კვარტლის მონაცემები

2013 წლის IV კვარტალის მონაცემები

2014 წლის I კვარტლის მონაცემები

2014 წლის II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2015 წლის I კვარტლის მონაცემები

2015 წლის II კვარტლის მონაცემები

2015 წლის III კვარტლის მონაცემები

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2016 წლის I კვარტლის მონაცემები

2016 წლის II კვარტლის მონაცემები

2016 წლის III კვარტლის მონაცემები

2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2017 წლის I კვარტლის მონაცემები

2017 წლის II კვარტლის მონაცემები

2017 წლის III კვარტლის მონაცემები

2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2018 წლის I კვარტლის მონაცემები

2018 წლის II კვარტლის მონაცემები

2018 წლის III კვარტლის მონაცემები

2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2019 წლის I კვარტლის მონაცემები

2019 წლის II კვარტლის მონაცემები

2019 წლის III კვარტლის მონაცემები

2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2020 წლის I კვარტლის მონაცემები

2020 წლის II კვარტლის მონაცემები

2020 წლის III კვარტლის მონაცემები

2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2021 წლის I კვარტლის მონაცემები

2021 წლის II კვარტლის მონაცემები

2021 წლის III კვარტლის მონაცემები

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 2. „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება;
 3. „ინფორმაციის ასლის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4. „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.

 

 

 

სხვა საჯარო ინფორმაცია

 1. თანამდებობის პირის 2016 წლის შრომის (პრემია) ანაზღაურება
 2. 2021 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 3. 2021 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 4. 2021 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 5. 2020 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 6. 2020 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 7. 2020 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 8. 2020 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 9. 2019 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 10. 2019 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 11. 2019 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 12. 2019 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 13. 2018 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 14. 2018 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 15. 2018 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 16. 2018 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 17. 2017 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 18. 2017 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 19. 2017 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 20. 2017 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 21. 2016 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 22. 2016 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 23. 2016 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 24. 2016 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 25. 2015 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 26. 2015 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 27. 2015 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 28. 2015 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 29. 2021 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 30. 2021 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 31. 2021 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 32. 2020 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 33. 2020 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 34. 2020 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 35. 2020 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 36. 2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 37. 2019 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 38. 2019 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 39. 2019 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 40. 2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 41. 2018 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 42. 2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 43. 2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 44. 2017 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 45. 2017 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 46. 2017 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 47. 2017 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 48. 2016 წლის ფინანსური მონაცემები
 49. 2016 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 50. 2016 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 51. 2016 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 52. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
 53. 2015 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 54. 2015 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 55. 2015 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 56. 2014 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 57. 2014 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 58. 2014 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 59. 2014 წლის III კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 60. 2014 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 61. 2014 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 62. 2014 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 63. 2014 წლის II კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 64. 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 65. 2014 წლის I კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 66. 2014 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 67. 2014 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 68. 2013 წლის სრული ფინანსური მონაცემები.
 69. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013 წ.
 70. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 წ.
 71. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წ.
 72. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წ.
 73. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წ.
 74. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წ.
 75. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2019 წ.
 76. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2020 წ.
 77. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2020 წ. (1 ივლისის მდგომარეობით კორექტირებული)
 78. სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის IV კვარტლის (ჩათვლით) გეგმა
 79. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2021 წ.
 80. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2021 წ. (1 ივლისის მდგომარეობით კორექტირებული)
 81. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებები 2013 წ.
 82. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა. 2015 წლის IV კვარტალის მონაცემები
 83. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2013წ.
 84. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2014 წ.
 85. სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.
 86. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2020 წლის ანგარიში)
 87. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2019 წლის ანგარიში)
 88. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2017 წლის ანგარიში)
 89. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
 90. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2014 წლის ანგარიში)
 91. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2013 მდგომარეობით
 92. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2021 მდგომარეობით
 93. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 2013 წლის ანგარიში
 94. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 95. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 96. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 97. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 98. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 99. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 100. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 101. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 102. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 103. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 104. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 105. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 106. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 107. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2017 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 108. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 109. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 110. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 111. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 112. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 113. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 114. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის  III  კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 115. 2021 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 116. 2021 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 117. 2021 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 118. 2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 119. 2020 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 120. 2020 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 121. 2020 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 122. 2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 123. 2019 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 124. 2019 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 125. 2019 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 126. 2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 127. 2018 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 128. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 129. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 130. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 131. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 132. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 133. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 134. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 135. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 136. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 137. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 138. 2021 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 139. 2021 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 140. 2021 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 141. 2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 142. 2020 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 143. 2020 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 144. 2020 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 145. 2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 146. 2019 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 147. 2019 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 148. 2019 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 149. 2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 150. 2018 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 151. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 152. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 153. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 154. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 155. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 156. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 157. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 158. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 159. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 160. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 161. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 162. 2015 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 163. 2015 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 164. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით
 165. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 166. 2014 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 167. 2014 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 168. 2014 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 169. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 170. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 171. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 172. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 173. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 174. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 175. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 176. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 177. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
 178. ინფორმაცია ჩატარებული და მიმდინარე კონკურსების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი
 179. საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 180. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 181. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 182. საჯარო სამსახურის შესახებ
 183. საკონკურსო წესის დანართი
 184. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესის დანართი, შრომის შინაგანაწესი
 185. ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
 186. საჩივრის ფორმა
 187. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე არსებული მოქალაქეებთან ონლაინ საკონსულტაციო კომუნიკაციის მექანიზმის - ონლაინჩატის მომსახურების ხარისხის სტანდარტი
 188. ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ სსიპ  ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“  2021 წლის ანგარიში

 

 

 ინფორმაცია სერვისების შესახებ

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

 

სამართლებრივი აქტები

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ
 2. „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
 3. შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 4. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
 5. ნორმატიული აქტების შესახებ
 6. საჯარო სამსახურის შესახებ
 7. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 8. სახელმწიფო რეესტრის შესახებ
 9. „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
 10. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 11. საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 12. გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 13. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ
 14. საქართველოს შრომის კოდექსი
 15. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 16. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
 17. საქართველოს კონსტიტუცია
 18. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე
 19. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესი (ძალადაკარგული)
 20. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 21. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 22. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 23. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

 

 

სტატისტიკა

 1. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2014 და 2013
 2. მაცნეს ვიზიტორების 10 თვის შედარება 2013 და 2012
 3. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2013 და 2012
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.