საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – მთავარი იურისტი ლევან ხარაიშვილი

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995) 2941645;  ელექტრონული ფოსტა: matsne@justice.gov.ge

მისამართი: გ.ფანჯიკიძის ქ. №2;   თბილისი, საქართველო

 

ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ

 

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:

2013 წლის I კვარტლის მონაცემები

2013 წლის II კვარტლის მონაცემები

2013 წლის III კვარტლის მონაცემები

2013 წლის IV კვარტალის მონაცემები

2014 წლის I კვარტლის მონაცემები

2014 წლის II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2015 წლის I კვარტლის მონაცემები

2015 წლის II კვარტლის მონაცემები

2015 წლის III კვარტლის მონაცემები

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2016 წლის I კვარტლის მონაცემები

2016 წლის II კვარტლის მონაცემები

2016 წლის III კვარტლის მონაცემები

2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2017 წლის I კვარტლის მონაცემები

2017 წლის II კვარტლის მონაცემები

2017 წლის III კვარტლის მონაცემები

2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2018 წლის I კვარტლის მონაცემები

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 2. „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება;
 3. „ინფორმაციის ასლის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4. „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.

 

 

 

სხვა საჯარო ინფორმაცია

 1. თანამდებობის პირის 2016 წლის შრომის (პრემია) ანაზღაურება
 2. 2018 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 3. 2017 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 4. 2017 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 5. 2017 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 6. 2017 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 7. 2016 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 8. 2016 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 9. 2016 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 10. 2016 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 11. 2015 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 12. 2015 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 13. 2015 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 14. 2015 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 15. 2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 16. 2017 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 17. 2017 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 18. 2017 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 19. 2017 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 20. 2016 წლის ფინანსური მონაცემები
 21. 2016 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 22. 2016 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 23. 2016 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 24. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
 25. 2015 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 26. 2015 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 27. 2015 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 28. 2014 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 29. 2014 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 30. 2014 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 31. 2014 წლის III კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 32. 2014 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 33. 2014 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 34. 2014 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 35. 2014 წლის II კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 36. 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 37. 2014 წლის I კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 38. 2014 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 39. 2014 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 40. 2013 წლის სრული ფინანსური მონაცემები.
 41. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013 წ.
 42. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 წ.
 43. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წ.
 44. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წ.
 45. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წ.
 46. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წ.
 47. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებები 2013 წ.
 48. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა. 2015 წლის IV კვარტალის მონაცემები
 49. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2013წ.
 50. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2014 წ.
 51. სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.
 52. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2017 წლის ანგარიში)
 53. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
 54. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2014 წლის ანგარიში)
 55. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2013 მდგომარეობით
 56. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 2013 წლის ანგარიში
 57. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2017 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 58. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 59. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 60. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 61. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 62. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 63. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 64. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის  III  კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 65. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 66. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 67. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 68. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 69. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 70. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 71. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 72. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 73. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 74. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 75. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 76. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 77. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 78. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 79. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 80. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 81. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 82. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 83. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 84. 2015 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 85. 2015 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 86. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით
 87. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 88. 2014 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 89. 2014 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 90. 2014 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 91. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 92. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 93. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 94. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 95. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 96. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 97. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 98. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 99. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
 100. ინფორმაცია ჩატარებული და მიმდინარე კონკურსების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი
 101. საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 102. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 103. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 104. საჯარო სამსახურის შესახებ
 105. საკონკურსო წესის დანართი
 106. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესის დანართი, შრომის შინაგანაწესი
 107. ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
 108. საჩივრის ფორმა

 

 

 ინფორმაცია სერვისების შესახებ

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

 

სამართლებრივი აქტები

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ
 2. „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
 3. შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 4. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
 5. ნორმატიული აქტების შესახებ
 6. საჯარო სამსახურის შესახებ
 7. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 8. სახელმწიფო რეესტრის შესახებ
 9. „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
 10. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 11. საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 12. გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 13. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ
 14. საქართველოს შრომის კოდექსი
 15. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 16. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
 17. საქართველოს კონსტიტუცია
 18. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე
 19. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესი
 20. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 21. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 22. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 23. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

 

 

სტატისტიკა

 1. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2014 და 2013
 2. მაცნეს ვიზიტორების 10 თვის შედარება 2013 და 2012
 3. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2013 და 2012
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.