კომენტარები

მარიამ ბერიძე's picture
მარიამ ბერიძე (მარიამი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2020/02/15
ბოლო შემოს: 2021/07/31 17:53:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კონვენციის მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტში არის დაშვებული შეცდომა თარგმანში შემდეგი სახით: “კომიტეტის წევრთა არჩევა ხდება ოთხთვიანი ვადით.” ოთხწლიანი ვადის ნაცვლად მითითებულია ოთხი თვე, აღნიშნული წარმოადგეს მნიშვნელოვან ხარვეზს, გთხოვთ გამოასწოროთ გონივრულ ვადაში. (იხილეთ კონვენციის ავთენტური ვერსია ინგლისურ ენაზე).

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.