კომენტარები

ninnuki's picture
ninnuki (nini )
რეგ. თარ: 2013/09/09
ბოლო შემოს: 2015/10/27 10:04:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სახელმწიფო მოხელე ან პირი, რომელიც სახელმწიფო მოხელე არ არის-????

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

“საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” საქართველოს კანონის 7 3 მუხლის მე–6 და მე–7 პუნქტები, რომლითაც პრემიერ-მინისტრისთვის კონტრასიგნაციისათვის გადაცემული საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტი საჭიროებს მთავრობის სხდომაზე განხილვას და მოწონებას , ეწინააღდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 73 1 –ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტები, გარდა საომარი მდგომარეობის დროს გამოცემული აქტებისა და ამ მუხლის მე-2–მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, საჭიროებს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციას, ე.ი საქართველოს კონსტიტუციით მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის კომპეტენციაა პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტის კონტრასიგნაცია და ცალკე საქართველოს მთავრობის თანხმობა (მოწონება) პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტების კონტრასიგნაციას არ ჭირდება.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას პარლამენტს პრეზიდენტი წარუდგენს ორგანული კანონით დადგენილი წესით, ხოლო ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტს მთავრობა?

avtandil19977's picture
avtandil19977 (ავთანდილ ავთანდილ)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2016/11/18
ბოლო შემოს: 2016/12/03 03:10:07
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საომარი მდგომარეობის გამოცხადებას არ სჭირდება პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია და საგანგებოს - კი..? -რატომ?

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.