კომენტარები

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლში არ არის მითითებული აღნიშნული კოდექსის 196 2-ე, 196 3- ე, 196 4-ე, 196 5-ე, 196 6-ე, 197 1-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე თუ, რომელი ადმინისტრაციული ორგანო ადგენს სამართალდარღვევის ოქმს.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი 239-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ამავე კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე ოქმებს ადგენენ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლები, 239-ე მუხლის მე-4 2 ნაწილის შესაბამისად ,ამავე კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე ოქმებს ადგენენ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები, ე.ი. გამოდის ერთი და იგივე სამართალდარღვევაზე ოქმის შედგენის უფლება აქვს ორ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს.

koba nadiradze's picture
koba nadiradze (Koba Nadiradze)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/03/27
ბოლო შემოს: 2023/06/09 18:58:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1. გაურკვეველია რას ნიშნავს ინვალიდობის გამო სარგებლობა?

koba nadiradze's picture
koba nadiradze (Koba Nadiradze)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/03/27
ბოლო შემოს: 2023/06/09 18:58:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

2. სოციალური დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად ტერმინი "ინვალიდი" შეიცვალა ტერმინით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. შესაბამისად ტექსტში "ინვალიდობის" უნდა შეიცვალოს ტექსტით - "შესაძლებლობათა შეზღუდულობის".

koba nadiradze's picture
koba nadiradze (Koba Nadiradze)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/03/27
ბოლო შემოს: 2023/06/09 18:58:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

"როცა სატრანსპორტო საშუალებას მართავდნენ ნასვამ მდგომარეობაში" ჩანაწერი ნიშნავს თუ არა განმეორებით შემთხვევას თუ პირველად შემთხვევაშივე ჩამოერთმევა?

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო კობა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 116–ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად,სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში (პირველ შემთხვევაში) – გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით და არ იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას. ამასთანავე, ამავე მუხლის, მე–4 ნაწილის შესაბამისად, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში ჩადენილი განმეორებით წლის განმავლობაში , – გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 1 წლის ვადით, ხოლო ამავე, მუხლის მე–7 ნაწილის შესაბამისად, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში, რომელსაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის , გზის , საგზაო თუ სხვა ნაგებობის , აგრეთვე სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება, – გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 3 წლის ვადით. ამდენად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 116–ე მუხლის მოთხოვნები ვრცელდება აგრეთვე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც.

alex333's picture
alex333 (alex333)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/03/05
ბოლო შემოს: 2015/02/19 17:17:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რას ნიშნავს ტერმინი "იურიდიული კონსულტაციის მიერ გაცემული ორდერი"? რამდენად სწორი ფორმულირებაა? :-)

გიგი გიორგაძე's picture
გიგი გიორგაძე (გიგი გიორგაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/11/15
ბოლო შემოს: 2022/08/29 19:05:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

„მინიმალური ხელფასის ოდენობის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 4 ივნისის №351 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 26 დეკემბრის N767 ბრძანებულების საფუძველზე ჯარიმებისთვის გამოყენებული მინიმალური ხელფასი არის 40 ლარი და თან ასეთი ჯარიმის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5000 ლარს, ამ მუხლით კი გამოდის რომ მინიმალური ჯარიმა იქნება 5000X40=200000 ლარი იქნებ მიპასუხოთ წინააღმდეგობის არსი რაში მდგომარეობს?

tornike.chkhikvadze's picture
tornike.chkhikvadze (თორნიკე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/10/12
ბოლო შემოს: 2019/05/27 23:12:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კოდიფიცირებულ ვერსიაში ცვლილებები რატომ არ წერია? ხომ შეიცვალა 40 ლარის მაგივრად გახდა 20 ლარი ღვედი გამოუყენლობის შემთხვევაში?

nana18 (ნანა გოცირიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/07/12
ბოლო შემოს: 2013/07/18 04:31:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ საჯარიმო ქვითარში მითითებულია 125მუხლი, 6 ნაწილი და ქვეპუნქტი არ არის მითითებული.რა თანხაა ამ შემთხვევაში გადასახდელი? >:(

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 196 1-ე, 196 2-ე, 196 4-ე, 196 5-ე, 196 6-ე, 197-ე, 220-ე მუხლებში მითითებული სიტყვები: „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილება“ უნდა შეიცვალოს სიტყვებით: „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამის სამსახური“, ვინაიდან, მოქმედი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლი, მე-12 მუხლი, მე-13 მუხლი და სხვა მუხლები ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამის სამსახურს, ამასთანავე, მოქმედი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“საქართველოს ორგანული კანონის პირველი მუხლის ა) ქვეპუნქტი და სხვა მუხლები ითვალისწინებს მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ხოლო „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 65 1 – ე მუხლით ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები ლიკვიდირებული არიან, შესაბამისად არ არსებობს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებები, აღნიშნული განყოფილებების ფუნქციას ასრულებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახურები.

zaali-m (ზაალ მარუაშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/09/10
ბოლო შემოს: 2013/10/19 10:33:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კოდექსით არ არის დადგენილი ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი ორგანო ან პირი.

coolgia (გიორგი მაგრაქველიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/01/11
ბოლო შემოს: 2014/03/11 10:26:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

შეგიძლიათ მიპასუხოდ : უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში კანონში არ არის განმარტება , როგორ ჯარიმდება ნასვამობის შემთხვევაში

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო გიორგი, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე–17 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ უცხოელ მოქალაქეს და მოქალაქეობის არმქონე პირს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ საქართველოს მოქალაქეთა თანაბრად, საერთო საფუძველზე, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ვინაიდან, ამავე კოდექსის 116–ე მუხლი არ ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის მოქალაქის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სხვა წესს, ის პასუხს აგებს საქართველოს მოქალაქეთა თანაბრად, საერთო საფუძველზე.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ცივი იარაღის ტარების შემთხვევაში ხომ არ არის ასაკის ზღვარი დასაწევი?

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

აღნიშნული მუხლი სამოხელეო დანაშაულის ნიშნებსაც შეიცავს, კონკრეტული ფაქტის სამართლებრივი შეფასებისას, სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლებთან მიმართებაში აღრევის ფგამოსარისხად სასურველია შესაძლო ან დამდგარი შედეგიდან გამომდინარე კანონმდებელმა დაყოფით(თუნდაც თანხის შესაბამისად) გამიჯნოს რომელ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს ფაქტი ადმინისტრაციულ ან სისხლის სამასართალდარღვევად.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

181–ე პრიმასთან დაკავშირებით კომენტარის ღილაკი არ აქვს და ამიტომ ამ მუხლის გრაფაში ვაგზავნი. მუხლის მე–4 ნაწილი მიუთითებს იმ პირებზე რომლებსაც ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება აქვთ. პირს შეიძლება კანონით ასეთი უფლება ჰქონდეს, მაგრამ არ სარგებლობდეს, შესაბამისად იარაღის ტარების უფლების სათანადო დოკუმენტიც არ გააჩნდეს. გამოვლენისას სამართალდამცავს თუ არ ექნება ასეთი პირის სამსახურებრივი წარსულის ელექტრონული ფორმით ოპერატიულად გადამოწმების საშუალება შესაძლოა გარკვეული გაუგებრობები გამოიწვიოს. პირს ვალდებულება არ აქვს ყოველდღიურად ატაროს ბრძანება მისთვის უფროსი ოფიცრის წოდების მინიჭების ან კანონით ვისზეც დაშვებულია შესაბამის თანამდებობაზე მუშაობის (თუნდაც წარსულში) ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ცივი იარაღი ტარებაზე, ისევე როგორც ნარკოტიკული ნივთიერების მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვი, ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისა და ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით მოყვანა კულტივაციაზე სისხლის სამართლის კანონმდებლობით პასუხისმგებლობის (შრაცხაობის) ზღვრული ასაკია 14 წელი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება 16 წლის ასაკს მიღწეულს ს.ს.კ–ში შესული ცვლილებით,მხოლოდ ცივი იარაღის ტარებისათვის და მარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს ეკისრება პასუხისმგებლობა, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობა 14–იდან 16 წლამდე მოზარდებზე შეუძლებელია ასეთი არამართლზომიერი ქმედებების ჩადენისას, შესაბამისად ამავე ასაკის მოზარდებს ს.ს. პასუხისმგებლობა ვერ დაეკისრებათ. აღნიშნული საკითხი საერთაშორისო კონვენციებისა და ხელშეკრულებების მოთხოვნათა გათვალისწინებით აუცილებელ რეგულაციას საჭიროებს.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ცივი იარაღი ტარებაზე, ისევე როგორც ნარკოტიკული ნივთიერების მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვი, ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისა და ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით მოყვანა კულტივაციაზე სისხლის სამართლის კანონმდებლობით პასუხისმგებლობის (შერაცხადობის) ზღვრული ასაკია 14 წელი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება 16 წლის ასაკს მიღწეულს ს.ს.კ–ში შესული ცვლილებით,მხოლოდ ცივი იარაღის ტარებისათვის და მარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს ეკისრება პასუხისმგებლობა, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობა 14–იდან 16 წლამდე მოზარდებზე შეუძლებელია ასეთი არამართლზომიერი ქმედებების ჩადენისას, შესაბამისად ამავე ასაკის მოზარდებს ს.ს. პასუხისმგებლობა ვერ დაეკისრებათ. აღნიშნული საკითხი საერთაშორისო კონვენციებისა და ხელშეკრულებების მოთხოვნათა გათვალისწინებით აუცილებელ რეგულაციას საჭიროებს. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედება 14–16 წლის მოზარდზე ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იწვევს?

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

მშობლისთვის ასეთი ქმედება თუ თავიდან ვერ აირიდა მიუხედავად მის მიერ მიღებული ზომებისა რამდენად გამართლებულია (172–ე მუხლი) თუ მშობელს აკისრებს კანონმდებელი შვლილის მიერ ნარკოტიკების მოხმარებისა და ცივი იარაღის ტარებისთვის პასუხისმგებლობას, ნარკოტილების მცირე ოდენობით შეძენის, შენახვის და გადაზიდვის შემთხვევაში ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა? ასევე ნარკოტიკების მცირე ოდენობით მოყვანისათვის? სახდელი ასეთ შემთხვევებში მშობელს დაეკისრება და ს. ს. პასუხისმგებლობის განსაზღვრა 14–16–წლამდე კვლავ შეუძლებელი იქნება ცივი იარაღის და მხოლოდ ნარკოტიკების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისათვის.ამ ასაკის მოზარდმა პასუხისმგებლობა არამატერიალური სახდელის დადებით რომ იგრძნოს სასურველი ხომ არ არის?

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

172–ე მუხლის შესაბამისად ასეთი ქმედების არასრულწლოვნის(14–16წ) მიერ ჩადენის შემთხვევა გათვალისწინებული არ არის კანონმდებლის მიერ. ვის უნდა დაეკისროს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, მითითებულ ასაკში ჩაიდინა ასეთი ქმედება მოზარდმა? იმავე მუხლში არ არის, მსგავსად აღნიშნული გარემოებისა, მითითებული ნარკოტიკების მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვის ფაქტზე ამ მოზარდების მშობლის პასუხისმგებლობაზე.

coolgia (გიორგი მაგრაქველიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/01/11
ბოლო შემოს: 2014/03/11 10:26:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 123. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ პოლიციელის/ მარეგულირებლის მოთხოვნის შეუსრულებლობა
1. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილე მძღოლის მიერ შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილე სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევის ადგილიდან გადაადგილება, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, mzgolma manqana rom gadaadgilos sheferxebuli modzraobis gamo jarimdeba? გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ra shemtxvevebzea saubari iqneb ganmimartot?

balaxa (Giorgi Balakhashvili)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/04/01
ბოლო შემოს: 2014/04/01 12:06:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

დღეს მომივიდა საგზაო შემთხვევა, როდესაც ორივე მხარე თანხმდებოდა. ზარალი ორივე მხარეს არ აღემატებოდა 30 ლარს (ოპელის სარკის საფასური). სამართალდამცავებმა არ მაქვს ამ მუხლის გამოყენების უფლებაო. რა შემთხვევაში ხდება ამის გამოყენება?

balaxa (Giorgi Balakhashvili)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/04/01
ბოლო შემოს: 2014/04/01 12:06:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამოწერეს 250 ლარიანი ჯარიმა. მაინტერესებს რა შემთხვევაში ითვლება კანონდარღვევა ნაკლებმნიშვნელოვნად?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანალოგიური ქმედება დასჯადია სისხლის სამართლის 259-ე მუხლით.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუმცა სამწუხაროდ მკვდარი ნორმაა და იმიტომ არ აქცევს არავინ ყურადღებას ამ კოლიზიას. :(

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანუ აივანზე სარეცხის თოკების და ფანჯრებზე გისოსების გაკეთებისათვის ნებართვა მჭირდება ? რა იდიოტური რეგულაციებია ! რა რაციონალური ახსნა აქვს ასეთ შეზღუდვებს ?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

დაჯარიმება კი ბატონო, მაგრამ კონფისკაცია უკვე გაუმართლებელი სიმკაცრეა. საკუთრებას მეტი პატივისცემა ჭირდება !

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სიგარეტის ღერობით გაყიდვის აკრძალვის აზრი არ მესმის ?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კოლიზიაა სისხლის სამართლის კოდექსთან. ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მავნებელი პროდუქციის რეალიზაცია სსკ-ს 198 მუხლით ისჯება !

zurabqveladze (zurabqveladze)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/02
ბოლო შემოს: 2014/06/18 17:32:43
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

zurabqveladze

egeri's picture
egeri (beqa)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/05/21
ბოლო შემოს: 2018/05/03 15:51:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გთხოვთ განმარტოთ თუ რა იგულისხმება შენახვის წესის დარღვევაში? ან იარაღის შენახვის წესები რომელი აქტით არის მოწერიგებული?

Giorgi225's picture
Giorgi225 (გიორგი)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/12/21
ბოლო შემოს: 2017/12/21 02:18:46
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ძალიან ორაზროვანი მუხლია და მაინტერესებს რა ხდება როდესაც განმეორებით შემხვევაში თუ მოქალაქე პირობითად 116 -8 1 იქნა შემდგომ დაჯარიმებული, მას განესაზღრება დამატებით 3 წლიანი ვადით აკრძალვა ანუ ჯამურად 6 წელი თუ არა უმეტეს 3 წლისა და არანაკლებ 15 დღის? ეს მუხლი როგორ რეგულირდება არსებოს შნანთქმის პრინციპი თუ პირდაპირ ადამიანს რომელსაც უკვე აქვს აკრძალვა 3 წლის ვადით უნდა მოიხადოს ბოლომდე და ამის შემდეგ ახალი 3 წლიანი ათვლა დაიწყოს ანუ საერთო ჯამში მოიხადოს 6 წელი?

ნინო ხაბაზიშვილი's picture
ნინო ხაბაზიშვილი (ნინო)
სხვა
რეგ. თარ: 2018/03/27
ბოლო შემოს: 2018/03/27 11:41:43
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

,,შესაბამისი ნებართვის გარეშე'' რომ წერთ, ნებართვა სად უნდა მივიღო? ეს თუ გაქვთ მოწესრიგებული? ბუნებაში არ არსებობს ასეთი ნებართვა, არც არავინ გასცემს და ჩვენ რა გავაკეთოთ თუ გვინდა რომ კანონიერად გავყიდოთ საკუთარი ხელნაკეთები?

makrine2999@mail.ru's picture
makrine2999@mail.ru (maka shubitidze)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/11/06
ბოლო შემოს: 2022/11/07 12:52:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლთან დაკავშირებით ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ იქნება შენიშვნის სახით დამატება, რომ თუ სამართალდამრღვევი არ გაათავისუფლებს უკანონოდ დაკავებულ მიწის ნაკვეთს რა ღონისძიებები გატარდება მის მიმართ. მაგალითად: პირველ შემთხვევაშიც და სამართალდარვევის განმეორებით შემთხვევაში სამართალდამრღვევმა გადაიხადა სასამართლოს მიერ დაკისრებული საჯარიმო თანხა, მაგრამ კიდევ არ გამოასწორა მის მიერ ჩადენილი ქმედება, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს?! 55 6 პრიმა მუხლთან დაკავშირებითაც იგივე კითხვა მაქვს.

makrine2999@mail.ru's picture
makrine2999@mail.ru (maka shubitidze)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/11/06
ბოლო შემოს: 2022/11/07 12:52:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რაც შეეხება ამ მუხლს, ჩემი აზრით თუ აღნიშნულ მუხლთან დაკავშირებით თვითმმართველობის ორგანოების აღმასრულებელი ორგანოების მიერ არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმები დასაწერი და გავითვალისწინებთ მათი მუშაობის დროს, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული დილის 9 საათიდან საღამოს 18 საათამდე, როგორ უნდა განხორციელდეს ღამის 01:00 ან 03:00 საათზე ოქმის დაწერა, ან როგორ უნდა დაუკავშირდეს მოქალაქე აღნიშნულ მოქალაქეებს?

gotfri's picture
gotfri (ალექსი)
სხვა
რეგ. თარ: 2018/07/28
ბოლო შემოს: 2019/02/11 11:26:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გვაქვს ესეთი კითხვა .თუ უცხოელი სატვირთო ავტომობილით და მისაბმელით მიადგაბა საზღვარს საქართველოდან გასვლის დროს და აღმოჩნდება რომ მას დაზღვეული არ ჰყავს არც მანქანა და არც მისაბმელი .მას რამდენი ჯარიმა დაეწერება ორი თუ ერთი?ანუ მისაბმელზე 100 ლარი ცალკე და გამწევზე 200 ლარი .

lgchkheidze's picture
lgchkheidze (გიორგი ჩხეიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2019/05/25
ბოლო შემოს: 2021/01/05 20:21:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

"... წარმოქმნილი ხმაურის დონე აღემატება დადგენილ ნორმატივებს" - გთხოვთ დამეხმაროთ და მიმითითოთ დოკუმენტი, რომლითაც დადგენილია "ხმაურის დონის ნორმატივები"