კომენტარები

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს კონსტიტუციის 65-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტიდან, ამოსაღებია სიტყვები „ეხება სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას ან“, ვინაიდან, აღნიშნული ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის მიერ სავალდებულოა აგრეთვე ისეთი საერთაშორისო ხელშეკრულებისა და შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა, რომელიც ეხება სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას.საქართველოს კონსტიტუციის პირველი მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველო არის დამოუკიდებელი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დადასტურებულია საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონებით, აღიარებულია სახელმწიფოთა მსოფლიო თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ამდენად, საქართველოს პარლამენტი არ არის უფლებამოსილი განიხილოს ისეთი საერთაშორისო ხელშეკრულებისა და შეთანხმების რატიფიცირება, რომელიც ეხება სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ვინაიდან, საქართველოს კონსტიტუციით უკვე განსაზღვრულია სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობა და ეს საკითხი განხილვას არ ექვემდებარება.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კონსტიტუციის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად სხელმწიფოს შეუძლია საზღვრების შეცვლა მეზობელ სახელმწიფოსთან დადებული ორმხრივი ხელშეკრულებით. ალბათ ეს შემთხვევა იგულისხმება.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო ბესიკ, ზემოხსენებულ საქართველოს კონსტიტუციის 65–ე მუხლის მე–2 პუნქტის "გ"ქვეპუნქტში საზღვრების შეცვლის საკითხი ცალკე არის მითითებული (იხ. "გ" ქვეპუნქტის სრული რედაქცია "გ" ეხება სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას ან სახელმწიფო საზღვრების შეცვლას), ამასთანავე, საქართველოს კონსტიტუციის მე–2 მუხლის პირველი და მე–2 პუნქტების შესაბამისად,სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობა და სახელმწიფო საზღვრების შეცვლა ორი სხვადასხვა საკითხია. ამდენად, საქართველოს საზღვრების შეცვლის საკითხის განხილვა არ გულისხმობს ტერიტორიული მთლიანობის შეცვლას.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პირველი ნაწილი ორმაგ მოქალაქეებსაც ეხება ? ანუ ვისაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს + საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ, შეუძლიათ პრეზიდენტი გახდნენ ? თუ მარტო ევროკავშირის სახელმწიფოს მოქალაქე უნდა იყოს ? როგორ გესმით ეს ნორმა ? იმიტომ ვკითხულობ რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე შეიძლება სალომე ზურაბიშვილმა საკუთარი კანდიდატურა დააყენოსო და ეგ ორმაგი მოქალაქეა !

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-14 მუხლში არ არის ნახსენები სექსუალური ორიენტაცია ! რაც იმას ნიშნავს რომ ზოგიერთ საკითხში ჰომოსექსუალების უფლებების შეზღუდვა ანტიკონსტიტუციური არ იქნება. მაგალითად ერთსქესიანთა ქორწინება აკრძალულია და ეს სრულიად კონსტიტუციურია, თუ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდასაც ავკრძალავთ შეიძლება თუ არა მასეთი აკრძალვა კონსტიტუციურად ჩავთვალოთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ და რა არგუმენტი გაქვთ ამ მოსაზრების სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ ?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საბრალდებო დასკვნა ამოსაღებია, აღარ არსებობს ეგეთი რაღაცა ბუნებაში.

givikilaZe (givikilaDze)
სოფლის მეურნეობა, მიწათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
რეგ. თარ: 2013/07/04
ბოლო შემოს: 2014/03/20 15:06:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჩვენის აზრით ქ.ლაზიკაზე ნაადრევია კონსტიტუციში ლაპარაკი მანამდე სხვა პრიორიტეტეტებს უნდა მივხედოთ, რომლებიც მრავლად არის წარმოდგენილი და სასწლაფო რეაგირება სჭირდება.....

ucha-tamuna (ucha odishelidze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/11/14
ბოლო შემოს: 2014/05/14 00:12:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი არ გულისხმობს თანასწორობას მხოლოდ ამ მუხლში ჩამოთვლილი გარემოებებისას,არამედ გულისხმობს, რომ ყოველი ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე განურჩევლად ყველაფრისა. რა თქმა უნდა, ამ მუხლში ყველა გარემოება ჩამოთვლილი ვერ იქნება. რაც შეეხება სექსუალურ ორიენტაციას, რომელიც ამ მუხლში არ არის ნახსენები, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მაგ: ჰომოსექსუალების უფლებების შეზღუდვა კონსტიტუციურია. მათ შეუძლიათ, მიმართონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვონ ამა თუ იმ მუხლის გაუქმება, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის პრინციპებს. ასევე მინდა შეგახსენოთ საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე მუხლი, რომელშიც გარკვევით წერია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანისა და მოქალაქის სხვა საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს, თავისუფლებებსა და გარანტიებს, რომელიც აქ არ არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომიდინარეობენ კონსტიტუციის პრინციპებიდან. ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის აკრძალვა, რა თქმა უნდა, არაკონსტიტუციური სულაც არ არის, ეს არ ზღუდავს მათ უფლებას, ჩაატარონ ესა თუ ის მანიფესტაცია. ქორწინების აკრძალვას რაც შეეხება, ჩემი აზრით, არაკონსტიტუციურია, იმდენად, რამდენადაც კონსტიტუცია აღიარებს ქორწინების უფლებას (36-ე მუხლი) და არ წერია, რომ მაინც და მაინც ქალი და კაცი უნდა დაქორწინდეს. ჰომოსექსუალები, რა თქმა უნდა, ჯვარს ვერ დაიწერენ, რადგან მართმადიდებლური რელიგია კრძალავს ასეთ რამეს და ასეც უნდა იყოს, მაგრამ სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა არ არის გამოცხადებული და, შესაბამისად, „ლგბტ“ პირების ქორწინების უფლების შეზღუდვა არ შეიძლება, თუმცა ეს როგორც ჩემთვის, ასევე უმრავლესობისთვის მიუღებელია, მაგრამ სამართლებრივად ეს უფლება მათ უნდა ჰქონდეთ.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სამოქალაქო კოდექსში ქორწინება როგორც ქალის და მამაკაცის კავშირია განმარტებული. გაასაჩივრონ გეებმა საკონსტიტუციოში და საინტერესო ქეისი იქნება.:) სხვათაშორის ევროსასამართლო ჰომოსექსუალური ქორწინების აკრძალვას, ევროპის კონვენციის დარღვევად არ აფასებს და შესაბამისად მეეჭვება საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილოს მასეთი სარჩელი.

ucha-tamuna (ucha odishelidze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/11/14
ბოლო შემოს: 2014/05/14 00:12:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გეთანხმებით, მართლაც საკმაოდ საინტერესო ქეისი იქნება, რომ გაასაჩივრონ. რამდენად დააკმაყოფილებს, არ ვიცი, ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას მხოლოდ საქართველოს კოსნტიტუციის შესაბამისად იღებს და თუ არაკონსტიტუციურად სცნობს მაგ მუხლს, ვერც ვერავინ შეედავება. :)

constcourt's picture
constcourt (Natia Ebralidze)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2011/05/24
ბოლო შემოს: 2022/06/22 13:45:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 30, პუქტი 1 არასწორადაა თარგმნილი. გთხოვთ, გამოასწოროთ შეცდომა.

babu's picture
babu (tengo samxaradze)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/22
ბოლო შემოს: 2015/08/04 13:38:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

me 5 punqti kai normaaa

ngvazava1's picture
ngvazava1 (natia gvazava)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/24
ბოლო შემოს: 2022/06/08 17:29:47
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

64 მუხლის 1 პუნქტში წერია "an offence" მაშინ როდესაც ქართულ ორიგინალში წერია "დანაშაული". დანაშაული არის მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება, რაც ინგლისურად ითარგმნება როგორც "criminal offence" ან "crime". გთხოვთ, გაასწოროთ.

tato1982's picture
tato1982 (tarieli)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/01/23
ბოლო შემოს: 2015/03/25 12:25:11
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კარგი მუხლია

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ა) ამ მუხლში გარკვევით არის დაფიქსირებული რომ საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს მთავრობა ! ბ) 73-ე მუხლში ასევე ნათლად არის დაფიქსირებული რომ პრეზიდენტი სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს მხოლოდ მთავრობის თანხმობით. გ) 69-ე მუხლის მე-3 ნაწილიდან ამოღებულია სიტყვა უმაღლესი, რაც პირდაპირ უსმევს ხაზს იმას რომ პრეზიდენტი აღარ არის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში ! ( ყოველივე აქედან გამომდინარე რამდენად კონსტიტუციურია დღევანდელი პრეზიდენტის ამბიციები, თავად განსაჯეთ ).

ninikerdzaia@yahoo.com's picture
[email protected] (ნინი კერძაია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2014/02/11
ბოლო შემოს: 2022/04/02 20:35:46
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვრცელდება თუ არა 22-ე მუხლის 3-ე პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა ამავე მუხლის მე-4 პუნქტზე?

iTATA's picture
iTATA (Tamar Alpaidze)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/20
ბოლო შემოს: 2021/11/25 20:47:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რას ერჩოდნენ 3/5-ს ? რატომ 3/4 ?

sandro385's picture
sandro385 (ალექსანდრე ამაშუკელი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2012/07/05
ბოლო შემოს: 2022/02/17 13:08:50
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

№ას-972-1008-2011 14 ივლისი, 2011 წ., ქ. თბილისი

bagi2015's picture
bagi2015 (ramazi iobidze)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/12/11
ბოლო შემოს: 2022/06/21 15:52:02
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რომელი კანონით არის დაცული დედათა ბავშვთა უფლებები?

tamarchik's picture
tamarchik (tamar paatashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/11/16
ბოლო შემოს: 2017/05/27 01:31:25
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D O:) ki aba raa :D

sofialaw's picture
sofialaw (sofia)
სხვა
რეგ. თარ: 2016/10/29
ბოლო შემოს: 2017/01/09 17:00:28
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
avtandil19977's picture
avtandil19977 (ავთანდილ ავთანდილ)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2016/11/18
ბოლო შემოს: 2016/12/03 03:10:07
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მამათა უფლებებს რომელი კანონი იცავს?

georgekhuroshvili14051982's picture
georgekhuroshvili14051982 (georgekhuroshvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/01/22
ბოლო შემოს: 2019/12/28 02:07:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებით და ნატურალიზაციით .1921წ კონსტიტუციიდან განსხვავებით
( ამოღებულია წარმოშვებით) გეოყოფათ ქართველი ერის გენოციდი ამ თქვენი კოლონიალური კონსტიტუციით დაამატეთ ( წარმოშვებით ) როგორც იყო სუვერენულ 1921წ კონსტიტუციაში

ddzagania's picture
ddzagania (დავით)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/05/14
ბოლო შემოს: 2022/02/15 09:48:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არსებობ თუ არა ამ ფრაზის ზუსტი, უტყუარი და შინაარსის შესაბამისი განმარტება? "სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს" - ეს კითხვა ყველას უნდა უჩდებოდეს და იქნებ მიმითითოთ თუ გაქვთ პასუხი.

ddzagania's picture
ddzagania (დავით)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/05/14
ბოლო შემოს: 2022/02/15 09:48:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

შეგიძლიათ თუ არა ამ ფრაზის ზუსტი განმარტების წყაროს მითითება "ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას"

ddzagania's picture
ddzagania (დავით)
სხვა
რეგ. თარ: 2017/05/14
ბოლო შემოს: 2022/02/15 09:48:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არის ამაში ლოგიკა მგონი და ვინმე თუ გვეხმაურება? თუ აქ წერა კითხვისთვის ვინტერესდებით?

LOGOBAYISI's picture
LOGOBAYISI (Bursa Logo Bayisi)
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა
რეგ. თარ: 2018/10/26
ბოლო შემოს: 2018/10/26 12:50:02
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

Bursa logo bayisi İlk olarak öncelikle teşekkür ediyorum . Sağolun.

iuri1488's picture
iuri1488 (იური)
თავდაცვა, უშიშროება
რეგ. თარ: 2020/10/30
ბოლო შემოს: 2020/10/30 18:27:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

37ე მუხლის მეოთხე პუნქტში წელი-ს მაგივრად წერია წელს

iuri1488's picture
iuri1488 (იური)
თავდაცვა, უშიშროება
რეგ. თარ: 2020/10/30
ბოლო შემოს: 2020/10/30 18:27:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

დიდი არაფერი მარა შეასწორეთ თვალს უხარია :D

xutuna's picture
xutuna (davit sanadze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/08/28
ბოლო შემოს: 2022/06/29 08:50:41
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
Border777's picture
Border777 (giorgi)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2019/03/24
ბოლო შემოს: 2021/04/19 12:19:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
m.ioseliani's picture
m.ioseliani (მარიამ იოსელიანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2021/03/15
ბოლო შემოს: 2022/06/30 14:27:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია მე-2 თავის გარდა

საქართველოს ორგანული კანონი : საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ

tamar.nodia's picture
tamar.nodia (tamar nodia)
სხვა
რეგ. თარ: 2018/03/15
ბოლო შემოს: 2022/06/28 17:40:14
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კანონის 36-ე ცვლილება 6500 რს დათარიღებული 29.06.2020 წლით ეკუთვნის საარჩევნო კოდექსს, გთხოვთ ჩამოაშოროთ თორემ სულ სიახლე მგონია და დროს ვკარგავ გადამოწმებაზე:)

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.