კომენტარები

GWSltd (შოთა მეტრეველი)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/08/01
ბოლო შემოს: 2014/03/06 13:04:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ერთადერთი მუხლი ჭანტურიას კომენტარებს რომ აკლია :)

dachigay (ვახტანგ ოქროპირიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/03/06
ბოლო შემოს: 2013/04/04 05:47:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

chveni samoqalaqo kodeqsi unda sheicvalos me ase vtvli imitom rom ar aris massshi dalian bevri samoqalaqo samartlebrivi urtiertoba daregulirebuli shesabamisad axlad moqmedi kodeqsi idleva imis shesadleblobas rom sasamartlom xshir shemtxvevashi mimartos samartlisa da kanonis analogias rac vtvli rom ara sasurveli faqtia

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/11/29
ბოლო შემოს: 2014/09/14 20:11:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გთხოვთ, მოგვწეროთ კონკრეტული გარემოებები და თქვენი მოსაზრებანი მათი რეგულირებისათვის, რომელიც შემდგომში დამუშავდება და გათვალისწინებულ იქნება.

antivirus444's picture
antivirus444 (გიორგი კეკენაძე)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/09/27
ბოლო შემოს: 2016/04/27 11:08:45
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პირველი ნაწილის "ვ" ქვეპუნქტი წინააღმდეგობაში მოდის
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონის მე-4 მუხლთან, რომლის მიხედვითაც, პარტია არასამეწარმეო იურიდიულ პირს წარმოადგენს.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო გიორგი, სავსებით გეთანხმებით იმ საკითხში, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1509-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ე" ქვეპუნქტი, რომლითაც პარტია არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, წინააღმდეგობაში მოდის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლთან, რომლის მიხედვითაც, პარტია არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი. როგორც მოგეხსენებათ, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ორგანული კანონი იერარქიით უფრო მაღლაა ვიდრე კანონი (კოდექსი), კერძოდ:„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი იერარქიით უფრო მაღლა დგას ე.ი უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს ვიდრე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, ამდენად, სამართლებრივი ურთიერთობის დასარეგულირებლად უნდა გამოვიყენოთ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლის მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც, პარტია არის არასამეწარმეო იურიდიულ პირი. ამასთანავე, კანონმდებლობაში არსებული ზემოხსენებული ხარვეზი უნდა გასწორდეს.

Japaridze's picture
Japaridze (Teimuraz)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/02
ბოლო შემოს: 2022/11/30 11:00:13
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ეს რა რაიმე კოდია?

ნინო ბაგაშვილი (ნინო ბაგაშვილი)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/03
ბოლო შემოს: 2013/06/14 07:03:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ცუდია

alela's picture
alela (mindia)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/02
ბოლო შემოს: 2024/04/17 17:10:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მეორე ნაწილში შეცდომაა კერძოდ: სიტყვა "მემკვიდრეების" ნაცვლად უნდა იყო "მამკვიდრებლის"

gigibreg's picture
gigibreg (გიგი ბრეგაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/13
ბოლო შემოს: 2022/02/14 02:31:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საინტერესოა, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუკი პირმა შეძენისას არ იცოდა, რომ გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი ცოცხალი იყო.

nino13's picture
nino13 (nino)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/24
ბოლო შემოს: 2020/09/10 14:57:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

.მბ .მხზცზ

salomenatroshvili (სალომე ნატროშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/08/28
ბოლო შემოს: 2014/03/28 16:32:01
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აღნიშნული დებულებით მსესხებელი არის აბსოლუტურად დაუცველი, ვინაიდან გამსესხებლს ლეგიტიმური შესაძლებლობა ენიჭება, არაგონივრულად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის დაწესებისა, რასაც სასამართლო, ამგვარი ჩანაწერის გამო, ვერ შეამცირებს.

salomenatroshvili (სალომე ნატროშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/08/28
ბოლო შემოს: 2014/03/28 16:32:01
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კი, მართლაც შეცდომა :))

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/11/29
ბოლო შემოს: 2014/09/14 20:11:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
visramiani's picture
visramiani (დავით დამენია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2012/09/26
ბოლო შემოს: 2015/12/29 00:41:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოცემული მუხლი ბუნდოვანია, ვინაიდან ნივთის მესაკუთრის მიერ წამოყენებული დასაბუთებული პრეტენზიის შემდეგ, წყდება არა მფლობელობა, არამედ ფლობის უფლება. რადგან ტექნიკური თვალსაზრისით ნივთი მაინც მფლობელთან რჩება. ანუ, ის რომ მე როგორც მესაკუთრემ, წავუყენე დასაბუთებული პრეტენზია მფლობელს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნივთი უკვე ჩემს მფლობელობაში დაბრუნდა.

Tamar Metreveli's picture
Tamar Metreveli (Tamar Metreveli)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/02/21
ბოლო შემოს: 2018/04/12 08:42:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

უფლებამოვალეობანი

Elene mchedlishvili's picture
Elene mchedlishvili (Elene mchedlishvili)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/12/02
ბოლო შემოს: 2018/07/11 10:56:02
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

:-)

Elene mchedlishvili's picture
Elene mchedlishvili (Elene mchedlishvili)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/12/02
ბოლო შემოს: 2018/07/11 10:56:02
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

:-)

babu's picture
babu (tengo samxaradze)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/22
ბოლო შემოს: 2015/08/04 13:38:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ ნორმას უნდა ჰქონდეს დამატებითი ნაწილი სასამართლოსთვის, რადგან თავისი შინაარსითესმუხლი სწორედ სამართალწარმოებას უკავშირდება, დამატებითი ნაწილი უნდა იყოს შემდეგი შინაარსის სასამართლო თუ კი დაადგენს ამავეთავის 170 მუხლის 2 ნაწილის ფაქტს მხარეს საკუთრების უფლებისდასაცავად აღარ უნდა სჭირდებოდეს მეორე მხარის თანხმობა. და სასამართლო გადაწყვეტილება უნდაიყოს სამართლებრივი საფუძველი პირის კონკრეტულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით

emiko (ერმილე ჭეიშვილი)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/10/02
ბოლო შემოს: 2014/10/02 01:45:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საინტერესო საკითხია, რაც პრაქტიკაში არაერთხელ გვხვდება და სასამართლოები სხვადასხვაგვარად განმარტავენ ხოლმე. ესეთი მოთხოვნა წერილობით უნდა გაკეთდეს თუ ზეპირადაც დასაშვებია? ჩემი აზრით მოთხოვნის წარდგენა წერილობით უნდა განხორციელდეს ანდა განცხადების ნოტარიუსში შეტანის გზით

კოლხი's picture
კოლხი (ავთანდილ გაბელაია)
სოფლის მეურნეობა, მიწათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
რეგ. თარ: 2013/06/01
ბოლო შემოს: 2017/01/27 13:19:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჩუქება

tskaltubogamgeoba's picture
tskaltubogamgeoba (თამარ შვანგირაძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2011/01/11
ბოლო შემოს: 2023/04/08 15:54:52
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იჯარა

alela's picture
alela (mindia)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/02
ბოლო შემოს: 2024/04/17 17:10:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა იყოს მოთხოვნა დაყენებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი შენზე მოდის, ამ დროს კი არანარი მტკიცებულება არ გაქვს.

alela's picture
alela (mindia)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/02
ბოლო შემოს: 2024/04/17 17:10:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ნეტა ამ კომენტარებს კითხულობს ვინმე?! შეცდომაა თქო ვწერ, საკანონმდებლო მაცნეში დავრეკე. ესეთი შეცდომები არ უნდა იყოს. ამას გარდა უამრავი კომენტარი დამიტოვებია და არც ერთზე პასუხი არ გაცემულა. ეს საკანონმდებლო მაცნეა თუ სამხატვრო აკადემია?

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2024/03/11 14:43:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

711ც სანახავია

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2024/03/11 14:43:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

742-ზე სანახავია 346, 347 და 348

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2024/03/11 14:43:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

742-ზე სანახავია 346, 347 და 348

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2024/03/11 14:43:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გავმიჯნოთ წარმომადგენლობისგან

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2024/03/11 14:43:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მხარეები შეიძლება იყვნენ როგორც იურიდიული ისე ფიზიკური პირები

nika's picture
nika (nika)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/03
ბოლო შემოს: 2021/08/25 17:24:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვინმემ იცის „ეროვნული ბანკის მიერ ყოველთვიურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი“ სად და როგორ უნდა მოვიძიოთ..

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო ნიკოლოზ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.nbg.gov.ge ან ნახეთ ბმული https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=544 და შემდეგ დააჭირეთ მარჯვენა მხარეს ტექსტს: თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთები.

pab (pab pab)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/12/10
ბოლო შემოს: 2015/01/31 11:31:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ზოგადი ცნება

gori16's picture
gori16 (ინგა ტარიელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/02/04
ბოლო შემოს: 2024/04/16 14:53:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
sandro385's picture
sandro385 (ალექსანდრე ამაშუკელი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2012/07/05
ბოლო შემოს: 2023/12/08 22:01:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

განიმარტება, სხვათა შორის, ვალის გასტუმრებაზე შინაურული ხელწერილის დროსაც და შეიძლება გაბათილება თუ ძირითადი ხელშეკრულების ფორმის დაუცვლად გაიცემა (მაგ. ნოტარიუსით დამოწმებულის დროს).

sandro385's picture
sandro385 (ალექსანდრე ამაშუკელი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2012/07/05
ბოლო შემოს: 2023/12/08 22:01:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ეს 429–ესთან ერთად ხელწერილის ბათილობის საფუძველი.

თორნიკე გვარამია's picture
თორნიკე გვარამია (თორნიკე)
თავდაცვა, უშიშროება
რეგ. თარ: 2015/07/04
ბოლო შემოს: 2018/12/15 17:37:34
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
თორნიკე გვარამია's picture
თორნიკე გვარამია (თორნიკე)
თავდაცვა, უშიშროება
რეგ. თარ: 2015/07/04
ბოლო შემოს: 2018/12/15 17:37:34
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლში მისი "კანონიერი" წარმომადგენელი ჩემი აზრით აბსურდია, უნდა ეწეროს უბრალოდ მისი წარმომადგენელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმა ზრს კარგავს!!!

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/10/01
ბოლო შემოს: 2015/11/30 08:55:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

როდესაც ურთიერთობა არ არის რეგულირებული პოზიტიური სამართლის ნორმით ადგილი აქვს ხარვეზს კანონმდებლობაში. ანალოგიის გამოყენებამდე სამ. შემფარდებელმა უნდა დაადგინოს ხარვეზის ფაქტი, ხოლო შემდეგ ხარვეზის ტიპი, ღია ხარვეზია, თუ ფარული. ეს უკანასკნელი კანონმდებლისთვის ცნობილია, ამ დროს საქმე გვაქვს კანნონმდებლის კვალიფიციურ დუმილთან, რომელიც გამორიცხავს ანალოგიის გამოყენების შესაძლებლობას, რადგან ამ ურთიერთობის სამ. რეგულირების მიღმა დატოვება კანონმდებლის ნებას შეესაბამიბა.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/10/01
ბოლო შემოს: 2015/11/30 08:55:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პასუხისმგებლბის დაკისრების იგივე წინაპირობების რაც 992-ე მუხლში. უნდა მოხეს ერთმანეთისგან ფაქტის და შეფასების გამიჯვნა. როგორ იქნა ინფორმაცია მიწოდებული? მტკიცებით ფორმაში, თუ ვარაუდით? რამდენად შესაძლებელი იყო ამ ინფორმაციის გადამოწმება. იყო თუ არა დარღვეული მოკვლევის ვალდებულება.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/10/01
ბოლო შემოს: 2015/11/30 08:55:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

3-ე ნაწილში ადგლი აქვს სუბსიდიურ პასუხისმგებლობას. აქაც საკუთარი ბრალისთვის აგებს მშობელი პასუხს. ამიტომ რეგრესის უფლება არ ექნება. აქ ბრალი უფრო არასათანადო აღზრდაში გამოიხატება. სოლიდ. პას. ეკისრებათ მშობლებს.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/10/01
ბოლო შემოს: 2015/11/30 08:55:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

დამსაქმებელი პასუხს აგებს სხვისი (მუშაკის) ბრალის გამო. პას. დაკისრების წინაპირობები იგივეა რაც 992-ე მუხლში. ''მუშაკად'' მიჩნევისთვის საკმარისია, რომ სამუშაოს მიმცემთან იმყოფებოდეს პირი სუბორდინაციულ დამოკიდებულებაში. დამსაქმებელს ექნება რეგრესის უფლება.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/10/01
ბოლო შემოს: 2015/11/30 08:55:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ მუშაკი არაკვალიფიციურია და ამის შედეგად დგება ზიანი, შესაძლებელია დადგეს დამსაქმებლის პირადი პას. საკითხი 992-ე მუხლით.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/10/01
ბოლო შემოს: 2015/11/30 08:55:51
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ნების გამოვლენა გულისხმობს ნებით განსაზღვრულ მოქმედებას ან უმოქმედობას. მოქმედება ან უმოქმედობა უნდა იყოს ნებელობითი აქტი. ის უნდა გამომდინარეობდეს ადმიანის ცნობიერებიდან და არ უნდა წარმოადგენსდეს ცნობიერებისგან დამოუკიდებელ აქტს.