კომენტარები

koba nadiradze's picture
koba nadiradze (Koba Nadiradze)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/03/27
ბოლო შემოს: 2023/03/20 08:05:22
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა დააშავეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა? ერთ-ერთი მშობელი მაინც უნდა სარგებლობდეს მზგავსი მექანიზმით (არ მინდა ამას შეღავათი უწოდო)..

zviadimnaishvili's picture
zviadimnaishvili (ზვიად იმნაიშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/07/15
ბოლო შემოს: 2023/03/02 14:18:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ შესაძლებელია, იქნებ კომენტარი ვინმემ გააკეთოს თუ რა მოიაზრება გ) პუნქტის ბოლო აბზაცით გათვალისწინებულ მომსახურებებში: "აგრეთვე კრედიტის (სესხის) მომსახურება (საპროცენტო სარგებლისა და ძირის გადახდა) და კრედიტზე (სესხზე) საპროცენტო სარგებლისა და კრედიტის (ძირის) დაფარვის მიღება..."

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/11/29
ბოლო შემოს: 2014/09/14 20:11:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1. საქველმოქმედო საქმიანობად ითვლება: დახმარების უშუალოდ ან მესამე პირის მეშვეობით, ნებაყოფლობით და უანგაროდ გაწევა იმ პირებისათვის, რომლებიც ამ დახმარებას საჭიროებენ, garda politikuri saqmianobiT gaweuli daxmarebisa,romelic aseve ar itvleba ekonomikur saqmianobad.

tsere2013 (wereTeli nikolozi)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/10/02
ბოლო შემოს: 2013/10/10 21:11:18
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანგარიშ-ფაქტურის არ გამოწერის შემთხვევაში როცა მოთხოვნაა? არის თუ არა რაიმე სანქცია?

upliscixe's picture
upliscixe (ლევან სირანაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2011/02/01
ბოლო შემოს: 2023/03/02 20:18:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

"23. საგადასახადო დავალიანება – სხვაობა გადასახადის გადამხდელის მიერ..." აქ საჭიროა ჩაიწეროს: "23. საგადასახადო დავალიანება – დ ა დ ე ბ ი თ ი სხვაობა გადასახადის გადამხდელის მიერ ..."

gio5802's picture
gio5802 (giorgi buadze)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/25
ბოლო შემოს: 2023/01/10 11:29:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გაურკვეველია, რატომ არაა ვ) პუნქტში (მიკრო ბიზნესი) იგივე ჩანაწერი რაც ი)პუნქტში (ფიქსირებული). მაგალითად, რატომ არ უნდა ჰქონდეს პირს უფლება გამოქვითოს სესხის პროცენტი, თუ გამსესხებელს მიკრო მეწარმის სტატუსი აქვს და ამ შემთხვევაში იბეგრება ჩვეული რეჟიმით.

firani's picture
firani (firani)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/22
ბოლო შემოს: 2021/02/11 20:36:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

2-ე პუნქტის მიხედვით გამოდის, რომ საგადასახადო ორგანოში გასაგზავნ წერილობით დოკუმენტს ხელს უნდა აწერდესგადასახადის გადამსდელის კანონიერი ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი და არა უშუალოდ გადასახადის გადამდელი

firani's picture
firani (firani)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/22
ბოლო შემოს: 2021/02/11 20:36:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული მხოლოდ მიწის ნაკვეთით მიწოდებით მიღებული შემოსავალი არ არის გათავისუფლებული საშემოსავლო გადასახადისაგან და რატომ?

firani's picture
firani (firani)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/22
ბოლო შემოს: 2021/02/11 20:36:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გამოდის, რომ ამხანაგობას რომელიც რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად და არ აწარმოებს ეკონომიკურ საქმიანობას (მაგ. ამხანაგობა რომეიც აწარმოებს კორპუსის მშენებლობას წევრთა შენატანით)გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება, (ხელფასი, პროცენტი, მომსახურების ანაზღაურება და ა.შ.

ნიკოლოზი ნამი (ნიკოლოზ ნამიჭეიშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/02/16
ბოლო შემოს: 2014/07/11 17:32:34
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 206.გადასახადისგან გათავისუფლება - ტ) ქვეპუნქტი ამბობს, რომ 2004 წლის 1 მარტის მდგომარეობით ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული 5 ჰექტარამდე ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან. რა პრინციპით მოხდა ამ ზღვარის დაწესება? და რატომ არ ხდება იმ ფიზიკური პირების გათავისუფლება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეზე ქონების გადასახადისგან , რომლებმაც მიწა შეიძინეს 2004 წლის 1 მარტის შემდეგ.

mgagnidze (mari gagnidze)
სოფლის მეურნეობა, მიწათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
რეგ. თარ: 2014/02/16
ბოლო შემოს: 2014/02/16 22:52:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ ფიზიკური პირი ყიდვა-გაყიდვას აწარმოებს იჯარით აღებულ (20კვ/მ) ფართში(აქვს საჩუქრების მაღაზია), იჯარას 20%-ით ბეგრავს, მისი ერთობლივი შემოსავალი თვის განმავლობაში არ აღემატება 1500 ლარს, შეუძლია თუ არა მოითხოვოს მიკრო ბიზნესის სერთიფიკატი, რის საფუძველზეც გათავისუფლდება მოგების გადასახადისგან

ლელაველიანი's picture
ლელაველიანი (ლელა)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/05/23
ბოლო შემოს: 2021/12/01 17:08:20
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აღნიშნულ მუხლში არ არის მოცემული, არამატერიალური აქტივების რეალიზაციისას რა წარმოადგენს შემოსავალს. კარგი იქნებოდა ეს შემთხვევაც რომ იყოს გაშიფრული ძირითადი საშუალებების (102,1,დ) მსგავსად.

sofo bela (bela jabanashvili)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/01/16
ბოლო შემოს: 2014/03/13 15:14:34
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საჯარო სამართლის

guram1958's picture
guram1958 (გურაბმ ბლიაძე)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/04/30
ბოლო შემოს: 2021/07/03 20:46:09
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მომწოდებლისათვის გადახდილი ჯარიმით(საპირგასამტეხლო)უნდა შემცირდეს თუ არა დასაბეგრი მოგება

fino's picture
fino (Financial Office)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/06/22
ბოლო შემოს: 2023/03/18 23:19:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოგესალმებით, სსკ 202 მუხლის მე-2 ნაწილის ა) ქვეპუნქტში არსებულ ლინკს გადავყავართ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაზე, რაც სავარაუდოდ არასწორია

berika-berika1990 (ნანა ბერიკაშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/07/09
ბოლო შემოს: 2014/07/10 15:11:36
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ 1998 ცლის შემდეგ არის ხელშეკრულება ჩვეულებრივ 15 პროცენტით იბეგრება?

manuchari007 (მანუჩარ ქრასელაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/03/14
ბოლო შემოს: 2014/11/06 17:55:42
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროდ ითვლება დრო, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში, აგრეთვე დრო, რომლითაც იგი გავიდა საქართველოს ფარგლების გარეთ სპეციალურად სამკურნალოდ, დასასვენებლად, მივლინებით ან სასწავლებლად. საქართველოს ფარგლებს გარეთ თუა გასული საქართველოში ყოფნად რატო ეთვლება?

umaga777's picture
umaga777 (giga kocholava)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/03/07
ბოლო შემოს: 2015/08/28 17:06:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე პირების დასაბეგრი მინიმუმის 3000 დან 6000 ლარამდე გაზრდა არ იგეგმება? იქნებ მიაქციოთ ყურადგება ამ ხალხს და შეიტანოთ შესაბამისი შესწორებები.

berdia burduli (berdia burduli)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/08/19
ბოლო შემოს: 2014/09/04 20:05:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
berdia burduli (berdia burduli)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/08/19
ბოლო შემოს: 2014/09/04 20:05:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
berdia burduli (berdia burduli)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/08/19
ბოლო შემოს: 2014/09/04 20:05:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
berdia burduli (berdia burduli)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/08/19
ბოლო შემოს: 2014/09/04 20:05:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

:-) :-( :-( :-(

mirian.kapanadze's picture
mirian.kapanadze (მირიან კაპანაძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/02/10
ბოლო შემოს: 2018/02/13 19:27:42
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მეც მაინტერესებს :(

nitam-psp (nino tamazashvili)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/06/05
ბოლო შემოს: 2014/11/10 14:02:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

dasabegri operaciis tanxis koreqtireba

fino's picture
fino (Financial Office)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/06/22
ბოლო შემოს: 2023/03/18 23:19:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჩემი აზრით მე-60 მუხლის მე-5 ნაწილის წინადადების მე-7 სიტყვას "შეღავათი" აკლია "თ" და უნდა იყოს "შეღავათით"

Davit_K (ნოე კოხრეიძე)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/06/28
ბოლო შემოს: 2014/12/13 11:45:25
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მასალა ,რომელიც შევიძინე პიზიკური პირისგან ,შეიძლება თუ არა ხარჯში გამოვიქვითო და რამე შეზღუდვა ხომ არ ააქვს ?

Alfia Maguseva's picture
Alfia Maguseva (Альфия Магусева)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/02/06
ბოლო შემოს: 2015/02/06 15:20:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

почему нет русского перевода

camala's picture
camala (ნინო წამალაიძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/12/12
ბოლო შემოს: 2020/01/08 12:12:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პირველი, მეორე და მესამე ჯგუფი ინვალიდი არის თუ არა მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების პირი? თუ შესაძლებელია ამ მუხლის გამოყენება პირველი, მეორე და მესამე ჯგუფის ინვალიდზე?

jsclomisi's picture
jsclomisi (სს "ლომისი")
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/08/21
ბოლო შემოს: 2023/03/21 16:08:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არა 23, 996 ში არის დაკონკრეტებული.

beska's picture
beska (BTA Consulting LLC)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2014/04/15
ბოლო შემოს: 2021/10/20 19:43:36
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

142-ე მუხლის მე-4 ნაწილის დებულებები (ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით) არ უნდა ეხებოდეს იმ საქონელს, რომელიც მონაწილეობას ღებულებს წარმოებაში ან შეძენილია შემდგომი მიწოდებისთვის (სსკ 145) ორი მიზეზის გამო:
1) საქონელი (სსკ 145-ის მიხედვით) ხარჯად აღიარდება მხოლოდ მაშინ, როცა ხდება მისი მიწოდება, ხოლო 142-ე მუხლი (იმ კონტექსტით როგორც არის) ეხება მხოლოდ იმ შემთხვევას, როცა ხარჯად აღიარება ხდება შეძენისთანავე.
2) შესაძლებელია მოხდეს ასეთი შემთხვევა: საწარმომ ფიზ. პირისგან შეიძინოს 1000 ლარის საქონელი, მომდევნო წელს მიწოდების მიზნით. ფულიც გადაუხადოს გაყიდვის შემდეგ. რა გამოდის? საწარმომ უნდა გადაიხადოს მოგების გადასახადი 1000 ლარიდან? (ნაშთი 1000 ლარი, შეძენა 0) ჯერ ხომ მიწოდება არ განუხორციელებია? ან როცა მიაწოდებს, მაშინაც ხომ 1000 ლარივე მისი მოგება არ იქნება? (დავუშვათ მცირე ფასნამატია). ეს ფაქტი უკვე ეწინააღმდეგა ამავე კოდექსის 97-ე მუხლს, რომლის მიხედვითაც

მოგება განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალსა და ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.

ხოლო ამავე კოდექსის 102-ე მუხლის მიხედვით ერთობლივი შემოსავალის მისაღებად აუცილებელი პირობაა საქონლის მიწოდება. როგორც ჩანს ჩვენი მაგალითი (რაც სავსებით რეალურია რომ მოხდეს პრაქტიკაში) და ამ კოდექსის სხვა, უფრო ფუნდამენტური მუხლები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. გარდა ამისა, სსკ 145-ე მუხლის მიხედვით საქონლის ღირებულების გაანგარიშებისას არ მოითხოვება ამავე კოდექსით გათვალისწინებული შეზღუდვების გამოყენება.
კარგი იქნება, თუ შემოსავლების სამსახური ამასთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს თუ გააკეთებს გადამხდელის მხრიდან არასწორად ინტერპრეტირების თავიდან აცილების მიზნით.

shmgeo's picture
shmgeo (შალვა)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/03/04
ბოლო შემოს: 2023/02/08 22:23:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მეორე ნაწილში არის ჩანაწერი "საცხოვრებელი მიზნით". აქ საოფისედ გაქირავებაც იგულისხმება?

n.jmukhadze's picture
n.jmukhadze (ნინო ჯმუხაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/04/03
ბოლო შემოს: 2023/03/21 16:41:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თავისუფლდება თუ არა საშემოსავლო გადასახადიდან ე. წ. დეკრეტული შვებულების კომპესაცია, რომელიც უნდა ანაზღაურდეს შესაბამის სამსახურიდან.

marine chkrunishvili's picture
marine chkrunishvili (marine chkrunishviliu)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/03/19
ბოლო შემოს: 2018/04/11 10:17:40
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ერთჯერადი სოციალური დახმარება, თუ იბეგრება და რომელი მუხლით განისაზღვრება თუ შეიძლება მომწერეთ.

mitroxini's picture
mitroxini (დიმიტრი)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2015/07/18
ბოლო შემოს: 2016/12/10 21:22:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ მანქანას ვყიდი რომელიც გათვისუფლებულია დღგ-სგან და დავუყენე ახალი მაგნიტოფონი ( რომელიც იბეგრება დღგ-თი) ამ შემთხვევაში მაგნიტაფონს ცალკე რეალიზაციად ვაჩვენებ და დავბეგრავ?

ilarioni13's picture
ilarioni13 (ilia baCanaZe)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/01/27
ბოლო შემოს: 2020/06/17 23:48:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის ვ ქვეპუნტის თანახმად რა იგულისხმება პირდაპირ და არაპირდაპირ კონტროლში მესამე პირის მიერ,შესაძლებელია თუ არა მაგალითის მოყვანა??

lashagvinianidze's picture
lashagvinianidze (ლაშა ღვინიანიძე)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2016/03/16
ბოლო შემოს: 2022/04/08 14:22:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

309-ე მუხლის 92-ე პუნქტით საჭიროა დადგინდეს წინა წლების გაუნაწილებელი მოგების ფარგლებში გასანაწილებელი დივიდენდის შესაბამისად გადახდილი მოგების გადასახადის სრულად ჩათვლის უფლება, გარდა მუდმივი განსხვავებების გამო დამატებით გადახდილი მოგების გადასახადისა. ასეთ შემთხვევაში 93-ე პუნქტის საჭიროება აღარ იქნება ან ალტერნატივად შეიძლება დარჩეს მათთვის ვინც ვერ მიჯნავს.

lashagvinianidze's picture
lashagvinianidze (ლაშა ღვინიანიძე)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2016/03/16
ბოლო შემოს: 2022/04/08 14:22:15
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რას ნიშნავს 2017 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული და გადახდილი, 2016 წლის მოგების გადასახადი ამ მომენტისთვის ჯერ ხომ არ იქნება დარიცხული და გადახდილი? დასაზუსტებელია

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.