კომენტარები

giorgi10's picture
giorgi10 (giorgi berulava)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/07/17
ბოლო შემოს: 2019/07/22 16:13:54
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ველოსიპედზე დელიქტია წარმოიშვა 992 ჰიპოტეზა დელიქტ უნარიანი პიირი იმის ცოლს ქრონიკულიდაავადებაზე თავის ცოლისას მოითოვს თვითონ ცოლი

giorgi10's picture
giorgi10 (giorgi berulava)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/07/17
ბოლო შემოს: 2019/07/22 16:13:54
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუშაკის მიმართ არრააქ მოთხობნის უფლებება 997

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N-2 კაზუსი საკუთრებაზე(ავტომობილით სარგებლობაზე)
1)დაცული სფერო
საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მიხედით დაცულ საგანს წარმოადგენს პირის საკუთრების უფლება
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ჩანს ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს ეკრძალებათ მათ საკუთრებაში არსებული ავტომანქანებით სარგებლბა დღის განსაზვრულ მონაკვეთში ვინაიდან ამ ნორმამ განსზაზღვრა თუ რადროს შეუძლია პირს ისარგებლოს მის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანით საქმე ეხბა საკუთრების უფლების შეზღუდვას
აღნიშნული მუხლით პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს - ყველა ფიზიკური პირი და მათ შორის კერძო სამართლის იურიდიული პირებიც
საგნობრივად დაცული სფერო-საკუთრება, კერძოდ საკუთრების უფლებით სარგებლობა
გაიხსნა როგორც როგორც პერსონალურად ისე საგნობრივად დაცული სფერო.
შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით დაცული სფერო გაიხსნა.
2)ჩარევა- ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით, რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.

3)კონსტუციურ სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან ინფორმაციის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოთ რომ დაცულია.
ბ)ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან.
მოცემულ შემთხვევაში გვხვდება კანონის აუცილებლობით დადგენილი ზღვარი რადგანაც კონკრეტული უფლების შეზღუდვისთვის მიუთითებს კანონზე და აყალიბებს კონკრეტულ წინაპირობებს
ლეგიტიმური საჯარო მიზანი -ჰაერის დაბინძურების შემცირება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სხვათა უფლბების დაცვა.
გამოსადეგობა-აღნიშნული ნორმით როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად შესაძლებელია ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა კერძოდ თუ ავკრძალავთ ავტომობილით სარგებლობას დღის გარკვეულ მონაკვეთში ამით დავიცავთ გარემოს დაბინძურებისაგან. შესაბამისად ნორმა ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მისაღწევად გამოსადეგია
აუცილებლობა-რაც შეეხება აუცილებლობას ვვარაუდობ რომ აღნიშნული ნორმა არ არის აუცილებელი ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მისაღწევად ვინაიდან არსებობს სხვა უფრო მსუბუქი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც ამ მიზნის მიღწევაა შესაძლებელი მაგალითად: ახალი მცენარეების დარგვით შესაძლებელია ჰაერის დაბინძურების შემცირება ამას გარდა ვიცით რომ 21 საუკუნეში ტექნიკა საკმაოდ წინ არის წასული და არსებობს ელექტრო ავტომობილები რომლებიც მნიშვნელოვან ზიანს არ აყენებს გარემოს. ასევე სხვა ისეთი საწვავის გამოყენება რომელიც ნაკლებად ზიანის მომტანია გარემოსთვის. შესაბამისად ნორმა არ არის აუცილებელი და იგი ართულებს მიზნის მიღწევას (არ არის ყველაზე უფრო მსუბუქი საშუალება)
დასკვნა:გარემოებათა განხილვის საფუძველზე ვადგენთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 -ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით დაცულ სფერო გაიხსნა განხორციელდა ჩარევა , დაცულ სფეროში მაგრამ აღნიშნული ჩარევა არ ექვემდებარება კონსტიიტუციურ-სამართლებრივ გამართლებას

N-3 საპროცესო უფლებები ( წარმომადგენელი პირის დაშვება სასამართლოში)
1) დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ჩანს მოცემული ნორმა ანიჭებს სასამართლოს უფლებამოსილებას უარი უთხრას პირს პროცესში წარმომადგენლად დაშვებაზე თუ ის არ არის ადვოკატი და მიიჩნევა რომ ის ვერ აკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს რადგან მას არ აქვს საკმარისი მინაცემები იმისთვის რომ წარმოადგინოს მხარე და დაიცვას მისი ინტერესები. ვინაიდან საქმე ეხება პირის საპროცესო უფლებებს ( საგნობრვად დაცული სფერო) ვიქრობ რომ გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლის პირველი და მესამე პუნქტიტ დაცული სფერო კერძოდ მესამე პუნქტის ის ნაწილი როელიც უზრუნველყოფს პირის უფლებას თავი დაიცვას სასამართლოში წარმომადგნლის მეშვეობით . მოცემულ ნორმა კი ამ სამართლებრივ სიკეთეს არსებოობას ეჭქვეშ აყენებს და შეუძლებელს ხდის მის გამოყენებას შესაბამისად კონსტიტუციის 31 მუხლის პირველი და მესამე პუნქტით დაცული სფერო გახსნა. აღნიშნული მუხლით პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს ყველა ადამიანი ადამიანში იგულსხმება ნებისმიერი ინდივიდი და ასევე კერძო სამართლის იურიდიული პირები.

2)ჩარევა
ძირითად უფლებაში ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
3)კონსტიტუციური სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან - ინფორმაციუის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოდ რომ დაცულია
ბ) ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან-
გ) ზღვარი- მოცემულ მუხლში გვხვდება უშუალო კონსტიტუციური ზღვარი. ამ შემთხვევაში, კონსტიტუცია კანონზე მითითების გარეშე თავად განსაზღვრავს ძირითად უფლებაში ჩარევის კონკრეტულ წინაპირობებს.და ის ძირითად უფლებაში უშუალოდაა ფორმულირებული. ანუ ამ შემთხვევაში ძირითადი უფლების შეზღუდვის საფუძველი თავიდანვეა განსაზღვრული კონსტიტუციით.

დ) ლეგიტიმური საჯარო მიზანი- სწრაი და ეფექტური მართლმსაჯულების გახორციელება ( რომელსაც საფრთხე დაემუქრება იმ შემთხვევაში თუ პროცესი გაჭიანურდა იმიტომ რომ დაცვის მხარე არ არის კომპეტენტური)

ე) გამოსადეგობა- ვფიქრობ რომ აღნიშნული ნორმა ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მიღწევის შესაძლებლობას არ იძლევა ამასთან იგი ზღუდავს გასაჩივრებას ზემდგომ ინსტანციის სასამართლოში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაერთგზის აღნიშნა და მიუთითა რომ ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრება წარმოადგენს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გარანტს აქედან გამომდინარე აღნიშნული ნორმა ერევეა 31 მუხლის პირველ და მესამე პუნქტში და ეჭქვეშ აყენებს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას ვინაიდან იმპერატიულად განსაზღვრავს წარმომადგენლის არყოლის შესაძლებლობას და ამბობს რომ განჩინება არ გასაჩივრდება.

დასკვნა: გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლის პირველი და მესამე პუნქტით დაცული სფერო განხორციელდა ჩრევა დაცულ სეროში თუმცა აღნშნული ჩარევა არ ექვემდებარება კოსტიტუციურ სამართლებრივ გამართლებას.

N-4 კაზუსი რელიგიაზე (ჩადრით სიარულს რომ კრძალავს )

1)დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა მოქალაქეებს ეკრძალებათ ჩადრით სიარული სკოლებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.აღნიშნული კანონის დარღვევის შემთხვევაში მოქალქეს დაეკისრება ჯარიმა 100ლარის ოდენობით. ამის თაობაზე მოქალაქემ განაცხადა რომ ირღვევა მისი უფლებები. ვინაიდან მოცემულ ნორმა უწესებს პირს გარვეულ შეზღუდვებს კერძოდ საზგადოებრივი თავშეყრის ადგილებშა და სკოლებში ჩადრით სიარულით აკრძალვას. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ კაზუში საქმე ეხება რწმენისა და აღმსარებლობის გაცხადების თავისუფლებას.(საგნობრივად დაცული სფერო) . აღნიშნული მუხლით პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს - როგორც ფიზიკური პირები ასევე იურიდიული პირიებიც მაგალითად, ეკლესიებსა და ასოციაციებს, რომლებსაც გააჩნიათ რელიგიურითუ ფილოსოფიური მიზნები, შეუძლიათ დაეყრდნონ კონსტიტუციის მე-16 მუხლს როგორც საკუთარი თავის, ისე იურიდიული პირის, უფლებების დასაცავად. გაიხსნა როგორც საგნობრივად ისე პერსონალურად დაცული სფრო შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის მე 16-ე მუხლის 1 და 2 პუნქტებიდაცული სფერო გაიხსნა. მაგრამ პირველი პუნქტის მხოლოდ ის ნაწილი რომელიც რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას ეხება.
2)ჩარევა
აღნიშნულ ძირითად უფლებაში ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.

3)კონსტიტუციური სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან - ინფორმაციუის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოდ რომ დაცულია
ბ) ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან
გ) ზღვარი- პარლამენტს აღნიშნული ჩარევა უნდა განეხორციელებიან დასაშვები ფორმით მოცემულ კაზუსში გვხდება კანონის აუცილებლობით დადგენილი ზღვარი რადგანაც მე16-ე მუხლის მე-2 პუნქტი პირდაპირ მიუთითებს რომ ეს უფლება „შეიძლება კანონით შეიზღუდოს ისეთი პირობებით“შემდეგ კი ჩამოთვლილია კონკრეტული საჯარო ინტერესების შემცველი სიკეთეები ანუ მოცემული შეზღუდვის შინაარსი

დ) ლეგიტიმური საჯარო მიზანი- დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სხვათა უფლბების დაცვა
ე) გამოსადეგობა -აღნიშნული ნორმით როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად შესაძლებელია ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა,ვინაიდან ასეთი პიროვნების სკოლააში ან საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში გამოიწვიო კონფლიქტი ამ საშუალებით თავიდან ავირიდებთ კონფლიქტის გაღვივებას. შესამაბისად ნორმა გამოსადეგია
ვ) აუცილებლობა -მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დათქმა –„სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით“ მიგვანიშნებს, რომ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ თავისუფლებათა „გამოვლენის”, ანუ მხოლოდ გარეგან განზომილებასთან მიმართებაში ამ ძირითად უფლებაში ჩარევა გამართლებულია მხოლოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და წესრიგის, ჯანმრთელობის, მორალისა და სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად. ზემოთ ჩამოთვლილი ლეგიტიმური საჯარო მიზნების განსახორციელებლად არ არსებსობს სახელმწიფოს სხვა ურო მსუბუქი საშუალება გარდა კანონისა. ვინაიდან სახელმწიფოს უფლება აქვს მორწმუნეს აუკრძალოს რელიგიური სამოსის ტარება სახელმწიფო დაწესებულებებში, საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, რათა დაიცვას რელიგიური ნეიტრალიტეტი იმ დაწესებულებებში, სადაც განსხვავებული რელიგიის ადამიანები იმყოფებიან რათა მათ შორის არ მოხდეს დაპირისპირება და ეს არ გადაიზარდოს დიდ კონფლიქტში.

ზ) პროპორციულობა- როდესაც პროპორციულობას ვაფასებთ სასწორზე დევს ორი სამართლებრივად დაცული სიკეთე, მათი შეპირისპირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ერთი სიკეთე არ იქნას არაპროპორციულად, ცალმხრივად შეფასებული მეორე სიკეთის ხარჯზე. ამ შემთხვევასი შესადარებელი სიკეთეებიდან ერთია რელიგიისა და რწმენის გაცხადების თავისუფლება ხოლო მეორეა საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, წესრიგი, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა ასევე რელიგიური ნეიტრალიტეტი იმ დაწესებულებებში, სადაც განსხვავებული რელიგიის ადამიანები იმყოფებიან , აქედან გამომდინარე სახელმწიფო აბალანსებს დაპირისპირებულ ინტერესებს სწორად როცა ზღუდავს ამ კანონით ჩადრით სიარული სკოლებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. შესაბამისად ნორმა პროორციულია
თ) განსაზღვრულობა-ზოგადად, თითოეული ნორმა კონკრეტული, გასაგები და წინასწარგ განჭვრეტადი უნდა იყოს ნორმის ადრესატს უნდა შეეძლოს მისი შინაარსის ცალსახად გაგება, რათა მან იმოქმედოს ნორმის მოთხოვნის შესაბამისად.კანონმდებელმა თავად უნდა განსაზღვროსძირითადი უფლებების შეზღუდვის კონკრეტული მიზანი, შინაარსი და მოცულობა. ამ შემთხვევაში ყველა ეს წინაპირობა დაცულია. ( აქვს ლექგიტიმური საჯარო მიზანი გამოსადეგია აუცილებელია შესაბამისად დაცულია) ვინაიდან ეს კანონი აკმაყოფილებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმს აქედან გამომდინარე ნორმა განსაზღვრულია
დასკვნა:გარემოებათა განხილვის საფუძველზე ვადგენთ, რომ გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუციის მე-16-ე მუხლის 1 და მეორე პუნქტით განხორციელდა ჩარევა , დაცულ სფეროში მაგრამ აღნიშნული ჩარევა ექვემდებარება კონსტიიტუციურ სამართლებრივ გამართლებას.
N-5 კაზუსი რელიგიაზე (რელიგიური სიმბოლიკის ტარება პედაგოგისთვის)

1)დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა სახელმწიფომ აუკრძალა პედაგოგებს საჯარო სკოლებში რელიგიური სიმბოლიკის დემონსტრაციული ტარება ამის თაობაზე ერთ-ერთი მასწავლებელი თვლის რომ ირღვევა მისი უფლებები.ვინაიდან მოცემულ ნორმა უწესებს პედაგოგს გარკვეულ შეზღუდვებს კერძოდ საჯარო სკოლასი რელიგიური სიმბოლიკის დემონსტრაციულ ტარებას აქედან გამომდინარე აღნიშნულ კაზუში საქმე ეხება რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას.(საგნობრივად დაცული სფერო) . აღნიშნული მუხლით პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს - როგორც ფიზიკური პირები ასევე იურიდიული პირიებიც მაგალითად, ეკლესიებსა და ასოციაციებს, რომლებსაც გააჩნიათ რელიგიურითუ ფილოსოფიური მიზნები, შეუძლიათ დაეყრდნონ კონსტიტუციის მე-16 მუხლს როგორც საკუთარი თავის, ისე იურიდიული პირის, უფლებების დასაცავად. გაიხსნა როგორც საგნობრივად ისე პერსონალურად დაცული სფრო შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის მე 16-ე მუხლის 1 და 2 პუნქტებიდაცული სფერო გაიხსნა. მაგრამ პირველი პუნქტის მხოლოდ ის ნაწილი რომელიც რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას ეხება.

2)ჩარევა
აღნიშნულ ძირითად უფლებაში ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.

3)კონსტიტუციური სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან - ინფორმაციუის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოდ რომ დაცულია
ბ) ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან
გ) ზღვარი- პარლამენტს აღნიშნული ჩარევა უნდა განეხორციელებიან დასაშვები ფორმით მოცემულ კაზუსში გვხდება კანონის აუცილებლობით დადგენილი ზღვარი რადგანაც მე16-ე მუხლის მე-2 პინქტი პირდაპირ მიუთითებს რომ ეს უფლება „შეიძლება კანონით შეიზღუდოს ისეთი პირობებით“შემდეგ კი ჩამოთვლილია კონკრეტული საჯარო ინტერესების შემცველი სიკეთეები ანუ მოცემული შეზღუდვის შინაარსი

დ) ლეგიტიმური საჯარო მიზანი- დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სხვათა უფლბების დაცვა. ასევ რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა.
ე) გამოსადეგობა -აღნიშნული ნორმით როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად შესაძლებელია ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მიღწევა,ვინაიდან პედაგოგის სკოლააში რელიგიური სიმბოლიკის ტარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს კონფლიქტი მასწავლებელსა და მშობელს შორის ბავშვსა და მასწავლებელს შორის ამ კანონით კი ნაკლებია შანსი იმისა რომ სკოლებში გაღვივებულ იქნას რელიგიურ მოიტივით კონფლიქტი შესაბამისად აღნიშნული შეზღუდვა ლეგგიტიმური საჯარო მიზნის მისაღწევად გამოსადეგია .
ვ) აუცილებლობა -მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დათქმა –„სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით“ მიგვანიშნებს, რომ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ თავისუფლებათა „გამოვლენის”, ანუ მხოლოდ გარეგან განზომილებასთან მიმართებაში ამ ძირითად უფლებაში ჩარევა გამართლებულია მხოლოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და წესრიგის, ჯანმრთელობის, მორალისა და სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად. ზემოთ ჩამოთვლილი ლეგიტიმური საჯარო მიზნების განსახორციელებლად არ არსებსობს სახელმწიფოს სხვა ურო მსუბუქი საშუალება გარდა კანონისა. ვინაიდან სახელმწიფოს უფლება აქვს პედაგოგს შეუზღუდოს რელიგიური სიმბოლიკის ტარება საჯარო სკოლაში და უმაღლეს სასწავლებლებში, რათა დაიცვას რელიგიური ნეიტრალიტეტი იმ დაწესებულებებში, სადაც განსხვავებული რელიგიის ადამიანები იმყოფებიან რათა მათ შორის არ მოხდეს დაპირისპირება და ეს არ გადაიზარდოს დიდ კონფლიქტში. ვინაიდან როგორც აღვნიშნე შესაძლოა სკოლააში რელიგიური სიმბოლიკის ტარებამ გამოიწვიოს კონფლიქტი მასწავლებელსა და მშობელს შორის ბავშვსა და მასწავლებელს შორის ამ კანონით კი ნაკლებია შანსი იმისა რომ სკოლებში გაღვივებულ იქნას რელიგიურ მოიტივით კონფლიქტი აქედან გამომდინარე აღნიშნული ნორმა აუცილებელია.
ზ) პროპორციულობა- როდესაც პროპორციულობას ვაფასებთ სასწორზე დევს ორი სამართლებრივად დაცული სიკეთე, მათი შეპირისპირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ერთი სიკეთე არ იქნას არაპროპორციულად, ცალმხრივად შეფასებული მეორე სიკეთის ხარჯზე. ამ შემთხვევასი შესადარებელი სიკეთეებიდან ერთია რელიგიისა და რწმენის გაცხადების თავისუფლება ხოლო მეორეა საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, წესრიგი, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა ასევე რელიგიური ნეიტრალიტეტი იმ დაწესებულებებში, სადაც განსხვავებული რელიგიის ადამიანები იმყოფებიან , აქედან გამომდინარე სახელმწიფო აბალანსებს დაპირისპირებულ ინტერესებს სწორად ზღუდავს ამ კანონით პედაგოგის რელიგიური სიმბოლიკის დემონსტრაციულ ტარებას საჯარო სკოლაში . შესაბამისად ნორმა პროორციულია
თ) განსაზღვრულობა-ზოგადად, თითოეული ნორმა კონკრეტული, გასაგები და წინასწარგ განჭვრეტადი უნდა იყოს ნორმის ადრესატს უნდა შეეძლოს მისი შინაარსის ცალსახად გაგება, რათა მან იმოქმედოს ნორმის მოთხოვნის შესაბამისად.კანონმდებელმა თავად უნდა განსაზღვროსძირითადი უფლებების შეზღუდვის კონკრეტული მიზანი, შინაარსი და მოცულობა. ამ შემთხვევაში ყველა ეს წინაპირობა დაცულია. ( აქვს ლექგიტიმური საჯარო მიზანი გამოსადეგია აუცილებელია შესაბამისად დაცულია) ვინაიდან ეს კანონი აკმაყოფილებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმს აქედან გამომდინარე ნორმა განსაზღვრულია
დასკვნა:გარემოებათა განხილვის საფუძველზე ვადგენთ, რომ გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუციის მე-16-ე მუხლის 1 და მეორე პუნქტით განხორციელდა ჩარევა , დაცულ სფეროში მაგრამ აღნიშნული ჩარევა ექვემდებარება კონსტიიტუციურ სამართლებრივ გამართლებას.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N-1 კაზუსი მოსამართლის ღირსებასა და პატივზე
დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა საპროცესო კოდექსს დაემატა ახლაი მუხლი რომლის მიხედვითაც პირი რომელიც მოსამართლის პატივის ან ღირსების შემლახველ ცნობებს გაავრცელებს დაჯარიმდება. ჯარიმის ოდენობა ფიზკური პირისთვის განსაზღვრულია 1000ლარი ხოლო იურიდული პირი დაჯარიმდება 10000 ლარით. აქედან გამომდინარე მოსამართლეებს გაუჩნდათ დამატებითი დაცვის გარანტია იმ კუთხით რომ კანონით აიკრძალა მათი პატივისა და ღირსების ხელმყოფი ინფორმაციის გავრცელება ან აზრის გამოხატვა ვინაიდან მოცემული ნორმა უწესებს პირს გარკვეულ დოგმებს გამოთქვას აზრი და გავრცელოს ინფორმაცია საქმე ეხება საქართველოს კონსტიტუციის მე- 17 მუხლს რომლის მიხედვითაც დაცულია აზრისა, და ინფორმაციის, თავისუფლების უფლებები(საგნობრივად დაცული სფერო) აღნიშნული მუხლით პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს ადამიანი, ადამიანში იგულისხმება ნებისმიერი ინდივიდ ასევე კერო სამართლის იურიდიული პირები. ( პერსონალურად დაცული სფერო) გაიხსნა როგოე პერსონალურად ისე საგნობრივად დაცული სფერო.
შესაბამისად კონსტიტუციის მე-17 მუხლის 1, 2, და მე-5 პუნქტები.
2)ჩარევა - ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ
საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
3)კონსტუციურ სამართლებრივი გამართლება
ა. ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან ინფორმაციის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოთ რომ დაცულია.
ბ.ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან.
გ) ზღვარი- მოცემულ მუხლში გვხვდება კანონის აუცილებლობით დადგენილი ზღვარი ვინაიდან ამ შემთხვევაში, კონსტიტუცია ძირითად უფლებაში ჩარევისთვის მიუთითებს კანონზე და, ამასთან, ერთად უფლების შეზღუდვისთვის აყალიბებს კონკრეტულ წინაპირობებს
დ) ლეგიტიმური საჯარო მიზანი-სხვათა უფლებების დაცვა ღირსების დაცვა და სასამართლო ავტორიტეტი.
ე) გამოსადეგობა-აღნიშნული ნორმით როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად შესაძლებელია ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მიღწევა კერძოდ თუ ავკრძალავთ მოსამართლის პატივის და ღირსების შემლახველი ინფორმაციის გავრცელებას ადმინისტრაციული ჯარიმით ეს იქნება პრევენციული ხასიათის ნორმა და პირს ნაკლებად გაუჩნდება სურვილი გავრცელოს მოსამართლის პატივის და ღირსების შემლახველი ცნობები. შესაბამისად მოცემული ნორმა ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მისაღწევად გამოსადეგია.
ვ) აუცილებლობა-ზემოთ ჩამოთვლილი ლეგიტიმური საჯარო მიზნების განსახორციელებლად არ არსებსობს სახელმწიფოს სხვა ურო მსუბუქი შაშუალება გარდა კანონისა. ვინაიდან აზრის გამოხატვის თავისუფლება არ შეიძლება გავიგოთ როგორც საყოველთაო თავისუფლება. ნებისმიერი სუბიექტი თავისუფალია მანამ, სანამ მისი უფლების განხორციელებით ზიანი არ ადგება სხვათა უფლებებს. სახელმწიფო ვალდებულია შემწყნარებელი იყოს ნებისმიერი აზრის მიმართ, თუმცა როდესაც ესე ეხება ადამიანის ღირსებას ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ყველა ზომას უნდა მიმართოს და დაიცვას ადამინის ღირსება ვინაიდან ადამიანის ღირსება, ყველა ძირითადი უფლების საფუძველი და საძირკველია, და არ იზომება არც ერთ კონკრეტულ ძირითად უფლებასთან ურთიერთშეფარდების ფარგლებში. შესაბამისად არ არსებობს უფრო მსუბუქი საშუალება და ნორმა აუცილებელია

ზ) პროპორციულობა- როდესაც პროპორციულობას ვაფასებთ სასწორზე დევს ორი სამართლებრივად დაცული სიკეთე, მათი შეპირისპირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ერთი სიკეთე არ იქნას არაპროპორციულად, ცალმხრივად შეფასებული მეორე სიკეთის ხარჯზე. ამ შემთხვევასი შესადარებელი სიკეთეებიდან ერთია აზრისა ინფორმაციის თავისუფლება ხოლო მეორე არის ადამიანის ღირსება და პატივი. ვინაიდან ადამიანის ღირსება ყველა ძირითადი უფლების საფუძველი და საძირკველია, იგი არ იზომება არც ერთ კონკრეტულ ძირითად უფლებასთან ურთიერთშეფარდების ფარგლებში. აქედან გამომდინარე აზრის გამოხატვა და გავრცელება სხვათა უფლებებში გადამეტებული შეჭრის ხარჯზე უნდა განვიხილოთ კონსტიტუციის უხეშ დარღვევად შესაბამისად ნორმა პროპორციულია

თ) განსაზღვრულობა-ზოგადად, თითოეული ნორმა კონკრეტული, გასაგები და წინასწარგ ანჭვრეტადი უნდა იყოს ნორმის ადრესატს უნდა შეეძლოს მისი შინაარსის ცალსახად გაგება, რათა მან იმოქმედოს ნორმის მოთხოვნის შესაბამისად.კანონმდებელმა თავად უნდა განსაზღვროსძირითადი უფლებების შეზღუდვის კონკრეტული მიზანი, შინაარსი და მოცულობა. ამ შემთხვევაში ყველა ეს წინაპირობა დაცულია. ( აქვს ლექგიტიმური საჯარო მიზანი გამოსადეგია აუცილებელია შესაბამისად დაცულია) აქედან გამომდინარე ნორმა განსაზღვრულია

დასკვნა- გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუცისს მე 17 მუხლის პირველი მეორე და მეხუთე პუნქტი, განხორციელდა ჩარევა დაცულ სფეროში თუმცა აღნიშნული ჩარევა ექვემდებარება კონსტიტუციურ სამართლებრი გამართლებას.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1) რა საფეხურებისგან შედგება თანასწორობა? - 1)არათანასწორი მოპყრობის დადგენა და 2:დადგენილი არათანასწორი მოპყრობის კონსტიტუციურ სამართლებრივი გამართლება
2)იურიდიულ პირს რა კომპონენტში აქვს უფლება შეკრების? - შეკრების და მანიფესტაციის ინიცირებისა და ორგანიზების უფლება, ფიზიკურ პირებთან ერთად, აქვთ ასევე იურიდიულ პირებსაც, რომლებიც ამ კომპონენტში შეკრების თავისუფლების სუბიექტები არიან.
3)სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლების სუბიექტები?
სახელმწიფო, თვითმართველი ერთეული, საქართველოს მოქალაქე
4): რა ვალდებულებას აკისრებს მოსამართლეს (NE BIS IN IDEM)?- -იმ დანაშაულისათვის დასჯის დაუშვებლობა, რომელიც ჩადენის დროს დანაშაულად არ ითვლებოდა.
5)მირანდას გაფრთხილება რას ნიშნავს? იმ ინფორმაციას რაც პირმა დაკავებისას უნდა იცოდეს.
6)პრესის თავისუფლებაზე თუ ახდენს ზეგავლენას პრესის შინაარსი? პრესა მოიცავს ყველა ცნობას ინფორმაციას და აზრს რომლებიც იბეჭდება ან სხვაგვარად ვრცელლდება. პრესაში იგულისხმება არა მარტო ბეჭდვითი სახის გამოცემები არამედ ნებისმიერი სხვა სახის გამოცემა, გაზეთები ჟურნალები საინფორმაციო ფურცლები ( მაგრამ არა ვიდეოკასეტები). პრესის თავისუფლება კი მოიცავს განცხადებების ნააწილს და მკითხველთა გამოხმაურებებს ყველა განცხადება და წერილი დაცულია. შესაბამისად პრესის თავისუფლებაზე არ ახდენს ზეგავლენას პრესის შინაარსი.
7) შეკრების პოზიტიური ვალდებულება სახელმწიფოს მხრიდან?- სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას შეკება და უზრუნველყოს შეკრების მონაწილეთა სხვა პირთა აგრესიული ან ხელისშემშლელი ქმედებისგან.
8)ლიბერალური კონცეფცია - დაფუძნებულია ბუნებითი სამართლის თეორიაზე. საკუთრების უფლების ფარგლების დადგენა არ არის დამოკიდებული სახელმწიფოზე.
9) გადაუდებელი აცულილებლობა? - ეს არის კანონით გათვალისწინებული შემთხვევა როდესაც ჩარევის დაყოვნებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი მონაცემების განადგურება, ასევე როდესაც დაყოვნების შემთხვევაში არსებობს ადამიანის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის ხელყოფის საფრთხე.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

10) უთანასწორო მოპყრობის საფეხურები-უთანასწორო მოპყრობა უნდა მომდინარეობდეს ერთი და იმავე სუბიექტისგან, უნდა არსებობდეს შესადარებელი ჯგუფები, სახეზე უნდა იყოს უთანასწორო მოპყრობა
11)დიფერენცირების კლასიკური გაგება? - როდესაც ხდება პირის გამორჩევა რაიმე ნიშნით. მაგალით სქესი ან გარეგნობა.
12)სკოლაში როგორ უნდა ისწავლდებოდეს ღვთის მეტყველება? -ყველა რელიგია თანაბრად უნდა ისწავლებოდეს,არ უნდა მოხდეს რომელიმეს უფრო მეტად გავრცელება.
13) მსჯავდებული პირის დუმილის უფლება რამდენად მიუთითებს მის დანაშაულზე?- არ მიუთითებს.
14)დაცულია თუ არა იურიდიული სამეწარმეო გაერთიანების თავისუფლებით?-დაცულია რადგან პოლიტიკური გაერთიანება არის სამეწარმეო გაერთიანება შესაბამისად ის დაცულია გაერთიანების თავისუფლებით
15)რას მოიცავს პირის ინტიმური ცხორების სფერო?-ადამიანის დღიური განეკუთვნება პირადი ცხოვრების ინტიმურ სფეროს.
16) სასამართლოში წარდგენიდან რამდენ ხანში უნდა მოხდეს პირის დაპატიმრება?-სასამართლოში წარდგენიდან 24 საათის განმავლობაში მიიღოს გადაწყვეტილება მისი დაპატიმრების ან თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვის შესახებ.
17)თანასწორობის ძირითადი უფლების სუბიექტთა წრე?- ვრცელდება ყველა ადამიანზე, იურიდიულ პირებზე ნაწილობრივ, შინაარსის გათვალისიწნებით.
18)გაერთიანებები რატომ არ არიან ძირითადი უფლებით დაცულები?-საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციური ნორმით დაცულია გაერთიანების თავისუფლება.
19) თავისუფლების გამოხატვისგან მოსამართლის თავშეკავებულობა რას ნიშნავს?-მოსამართლე ვალდებულია ყოველგვარი განცხადებისგან ან აზრის დაფიქსირებისგნ თავი შეიკავოს რაც საქმის განხილვას უკავშირდება.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

20) რას ნიშნავს პირისთის საჭირო დროის მიცემა დაცვის მოსამზადებლად?- პირის უფლებას ჰქონდეს საკმარისი დრო და საშუალება საკუთარი დაცვის მოსამზადებლად.
21)რა მომენტიდან ითვლება პირი დაკავებულად?-პირი დაკავებულად ითვლება მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის მომენტიდან.
22) საკუთრების და მფლობელობის უფლება რამდენად არის კონსტიტუციით დაცული?- დაცულია.
23)ტექნიკური საშუალებით კომუნიკაციის უფლებით დაცული სუბიექტები ვინ არიან? - ყველა ადამიანი, იურიდიული პირი.
24) რა უშუალო ზღვარს უწესებს კონსტიტუცია პოლიტიკურ პარტიებს?- არ შექმნან ისეთი პოლიტიკური გაერთიანებები რომელიც მისწრაფულია სახელმწიფოს დამხობისკენ.
25)აზრისა და ინფორმაციის თავისუფლების ურთიერთკავშირი?
აზრისა და ინფორმაციის თავისუფლება ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული აზრის თავისუფლება გულისხმობს აზრის გამოთქმას გავრცელებას. აზრის გამოხატვა არ ექვემდებარება წინასწარ შემოწმებას დაცულია ნებისმიერი აზრი, ხოლო არაა დაცული აზრის თავსმოხვევა. რაც შეეხება ინფორმაციას ინფორმაცია აზრის ჩამოყალიბების საფუძველია ინფორმაცია ობიექტურა არსებული აზრებისა და ფაქტების გადმოცემაა.
26) რა პოზიტიური თავისებურება აქვს რწმენის თავისუფლებას? - ეს ნიშნავს ადამიანის უფლებას ჰქონდეს და წარმოადგინოს თავისი რწმენა, ფსოფმხედველობა და იმოქმედოს მათ მიხედვით.ასევე შეიცვალოს რელიგია.
27) რა შემთხვევაშია გამართლებული პირადი სივრცის და საცხოვრებელის ხელშეუხებლობაში ჩარევა?- უნდა მოხდეს კანონის შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აიცულებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით.
28)საკუთრების ლეგალური კონცეფცია? საკუთრება არის ის რაც კანონმდებლობით არის დადგენილი, საკუთრების შეძენის ფარგლებს არეგულირებს სახელმწიფო
29) შეიძლება თუ არა გაერთიანების უფლებით დაცული იყოს სამეწარმეო იურიდიული პირი?-გაერთიანების უფლებით ვერ იქნება დაცული ისეთი სამეწარმეო იურიდიული პირი,რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს.
30) რა დროს ითვლება პირი დაკავებულად?-პირი დაკავებულად ითვლება იმ მომენტიდან როდესაც კანონით განსაზღვრუ შემთხვევაში და საფუძველზე დაკავებულისთვის უფლებამოსილი პირის მიერ ხდება თავისუფლების შეზღუდვა.
31) რა იგლისხმება კონსცტიტუციის დაცული საცხოვრებეელი და სხვა უფლებებში?-ნებისმიერი მოძრავი ან უძრავი ნივთი,რომელიც პირს დროებით ან მუდმივად აქვს.
32) ეკლესიის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოს მიმართ?-ეკლესია დამოუკიდებელია, სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს ეკლესიის საქმეებში.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

33) სინდისის გადაწყვეტილება რა არის?-,სინდისის გადაწყვეტილება” არის ყოველი მნიშვნელოვანი ზნეობრივი, ანუ ,,კარგსა” და ,,ცუდზე” ორიენტირებული გადაწყვეტილება, რომელსაც ინდივიდი კონკრეტულ სიტუაციაში შინაგანად მისთვის აუცილებლად სავალდებულოდ თვლის
34) ზედა ინსტაციაში განიხილება თუ არა უფლება?- სარჩელი ძირითად უფლებებზე შედის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მისი გასაჩივრება კი შეიძლება სტრასბურგში.
35) როდესაც საცხოვრებელშია ინტეგრირებული საქმიანობის ადგილი რას ნიშნავს?-სამუშაო ადგილი არის შენობა, შენობის ნაწილი სადაც პირი ახორციელებს შრომიით საქმიანობას, არსებობს საცხოვრებელი ადგილი რომელი ინტეგრირებულია საცხოვრებელ ადგილთან,როდესაც ერთად აქვს ერთ შენებოში საცხოვრებელი ადგილი,და სამუშაო ადგილი.
36)ინტიმურ და კერძო სფეროში რა მოიაზრება?- ადამიანის დღიური განეკუთვნება პირადი ცხოვრების ინტიმურ სფეროს, ხოლო სხვა ტიპის ჩანაწერები პირადი ცხვორების კერძო სფეროს.
37) რა გარემოებებზეა დამოკიდებული სამართალწარმოების დრო?-სასამართლოში საქმის წარმოების ხანგრძლივობა
განსხვავდება და დამოკიდებულია უშუალოდ
საქმის გარემოებებზე,
38)რწმენის ფილოსოფიური განმარტება?-ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას იცხოვორს და განვითარდეს,საკუთარი ინტერესების,სურვილის,გემოვნების,წარმოდგენების შეხედულებების მიხედვით.ქმნის ადამიანი მე-ს.
39)დაცულია თუ არა კონცერტი შეკრების უფლებით? -შეკრება არის მოქალაქეთა ჯგუფის თავმოყრა ჭერქვეშ ან გარეთ, მიტინგი სოლიდარობის გამოსახატავად მისი შინაარსიდან კონცერტი ვერიქნება დაცული, მაგრამ ახალი რედაქციის მიხედვით შესაძლებელია კონცერტი იყოს დაცული თუკი ეს კონცერტი რაიმე სოლიდარობის მიზნით ტარდება.
40)რა შემთხვევაშია უკანონოდ მოპოვებული მტკიცებულება მისაღები?-როდესაც მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს, გადაწყვეტილებისთვის რამაც შეიძლება პირი გაამართლოს ან დამნაშავედ ცნოს.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

41)როგორ მოიაზრება საჯარო აზრის თავისუფლების კონტექსტში?-
42)თავისუფლების უფლება საიდან მოდის?-მისი ისტორია თავისუფლების დიდი ქარტიიდან იქყება 1215 წელი.რომელიც ინგლისში გამოიცა.მის შედეგად ჩამოყალიბდა თანამედროვე კონსტიტუციური სამართალი.
43) პლორეტარიზმი-პროზელიტიზმი- ესაა როდესაც ერთი რელიგიის წარმომადგენლები ცდილობენ რო ამ რელიგიის ქადაგებით სხვა ადამიანები გადაიყვანონ ამ რწმენაზე.
44)საკუთრების ჩამორთმევა-საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში,სასამართლო გადაწყვეტილებით ან ორგნული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას, წინასწარი სრული სამართლიანი ანაზღაურებით.

45) თავიფუსლების საფუძველი?-
46) დიფერენციაციის კლასიკური გაგება? - როდესაც ხდება პირის გამორჩევა რაიმე ნიშნით, მაგალითად სქესი ან გარეგნობა.
47) მიმოწერის დაცვა რას გულისხმობს? - მიმოწერის თავისუფლება იცავს გამგზავნსა და მიმღებს შორის მოძრავ ყველა სახის წერილობით ინფორმაციას. დაცულია პირის უფლება თავად აირჩიოს კომუნიკაციის, დაცულლია კომუნიკაციის ყველა პარტნიორი. პირადი მიმოწერა ასევე მოიცავს კომუნიკაციას ბრალდებულსა და მსჯავრდებულთან.
48) სიტყვის თავისუფლება-ყოველ ადამიანს აქვს უფლება, თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია. გამოთქვას და გაავრცელოს თავისი აზრი ზეპირად ან სხვაგვარი საშუალებით”.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N-6 კაზუსი წინასწარი პატიმრობის ვადაზე
1)დაცული სფერო
მოცემული კაზუსიდან ირკვევა,რომ სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს.ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ეს ვადა გაიზარდა ერთი თვით. რაც შეეხება აღნიშნულის შესაბამისობას საქართველოს კონსტიტუციასთან საქმე გვაქვს მე-13 მუხლთან, რომლითაც დაცულია სამართლებრივი სიკეთეს, წარმოადგენს ადამინაის თავისუფლება. აღნიშნული მუხლით პერსნალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს ყველა ადამიანი ადამიანსი იგულისხმება ნებისმიერი ინდივიდი. რაც შეეხება საგნობრივად დაცულ სფეროს მას წარმოადგენს -ადამიანის თავისუფლება. აქედან გამომდინარე მოცემული ვადის გადაჭარბებთ გაიხსნა როგორც პერსონალურად ისე საგნობრივად დაცული სფერო. მე-13 მუხლის პირველი ნაწილით დაცულია ადამიანის თავისუფლება, მე-5 ნაწილში კი გარკვევით არის აღნიშნული რომ დაუშვებელია 9 თვიანი ვადის გადაჭარბება რაც შეეხება მე-6 პუნქტს იგი განსაზღვრავს სანქციას ამ პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ რომ კონსტიტუციის მე-13 მუხლის 1 მე-5 და მე-6 პუნქტებით დაცული სფერო გაიხსნა.
2)ჩარევა- აღნიშნულ ძირითად უფლებაში ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
3)კონსტიტუციური სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან - ინფორმაციუის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოდ რომ დაცულია
ბ) ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან
გ) ზღავრი: მოცემულ მუხლში სახეზე გვაქვს უშუალო კონსტიტუციური ზღავრი, რადგანაც კონსტიტუციიის მე13 მუხლის მე5 პუნქტში პირდაპირ არის მითითებული,რომ ამ ვადის გადაჭარბება არ შეიძლება და მე-6 პუნქტით კი ნათქვამია რომ მე-5 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში ის ისჯება კაკონით.
დ) ლეგიტიმური საჯარო მიზნი-საზოგადოებრივი უსაფრთხოება,რათა სავარაუდო დამნაშავეს საზოგადოებისათვის მისი გათავისუფლებით არ შექმნოდა საფრთხე.
ე) გამოსადეგობა: აღნიშნული ნორმა როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად გამოსადეგია რადგან მიზნის მიღწევა ამ საშვალებით შესაძლებელია კერძოდ თუ პირს გაგუგრძელდება წინასწარი პატიმრობის ვადა 1 თვით მანამ სანამ სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას შესაძლებელია თავიდან იქნას აცილებული ის საფრთხე რაც მისი გამოშვებით შესაძლებელია საზოგადოებას შეუქმნას.
თ) აუცილებლობა
საშუელება რომელსაც სახელმწიფო იყენებს დაცულ სფეროში ჩასარევად აუცილეელია რომ იყოს ყველაზე მსუბუქი მექანიზმი რაც სახელმწიფოს შეუძლია გამოოიყენოს მოცემულ შემთხვევაში ჩემი აზრით არსებობს სხვა უფრო მსუბუქი საშუალება რომელსაც სახელმწიფო არ იყენებს მაგალითად ასეთი შეიძლება იყოს პირის გამოშვბა და თუნდაც იმ დრომდე სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს მისი მუდმივი კონტროლი. აქედან გამომდინარე ვინაიდან არსებობს სხვა უფრო მსუბუქი სასუალება მოცემული ნორმა არ არის აუცილებელი და იგი არ არის ყველაზე უფრო მსუბუქი საშუალება რაც შეიძლება სახელმწიფომ გამოიყენოს
დასკვნა-გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუციის 13 მუხლის პირველი და მე-5 და მე-6 პუნქტებით დაცული სფერო, განხორციელდა ჩარევა დაცულ სეროში თუმცა აღნშნული ჩარევა არ ექვემდებარება კოსტიტუციურ სამართლებრივ გამართლებას.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N7-კაზუსი პოლიტიკურ პარტიაზე
1)გაიხსნა თუ არა დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ „ორგანული კანონი“ ადგენს რომ დაუშვებელია პარტიის შექმნა რეგიონალური ან ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეთა ერთ ჯგუფს აქვს სურვილი რომ დააფუძნონ მოძრაობა „ჩემი კახეთი“ და შესაბამისათ მათ მიაჩნიათ რომ აღნიშნული ნორმა არის არაკონსტიტუციურია. ვინაიდან საქმე ეხება პოლიტიკური პარტიების შექმნის თავისუფლებას საქმე გვაქვს საქართვეოს კონსტიტუციის 23 მუხლთან აღნიშნული მუხლითსაგნობრივად დაცულ სფეროს წარმოადგენს- პოლიტიკური პარტიების თავისუფლება რაც გულისხმობს მოქალაქეთა უფლებას შექმნან პოლიტიკური მიზნის განსახორციელებლად გაერთიანება, მონაწილეობა მიიღონ მის საქმიანობაში და გავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს უფლება მოიცავს ასევე მოქალაქეების უფლებას მათი ნების საფუძველზე არ გაწევრიანდნენ და არ შექმნან პოლიტიკური პარტიები. რაც შეეხება პერსონალურად დაცულ სფეროს პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირები. გაიხსნა როგორც საგნობრივად ისე პერსონალურად დაცული სფერო შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის 23 მუხლის პირველი და მესამე პუნქტით დაცული სფერო გაიხსნა .
2)ჩარევა -საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ ძირითად უფლებაში ჩარევა განხორციელდა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების“ შესახებ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
3)კონსტიტუციური სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან - ინფორმაციუის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოდ რომ დაცულია
ბ)ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან-
გ) ზღვარი- პოლიტიკური პარტიების თავისუფლების უფლება არ არის კონსტიტუციით გნმტკიცებული აბსოლიტური უფლება მასში ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან დასაშვებია გარკვეულო წინაპირობების არსებობისას რომლებსაც წარმოადგენს : პოლიტიკური პარტიის შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს. და ასევე ის წინაპირობა რაც მოცემულ კაზუსში გვაქვს დაუშვებელია პოლიტიკური პარტიის შექმნა ტერიტორიული ნიშნით. ანუ ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია თავიდანვე განსაზღვრავს რომ დაუშვებელია ზემო აღნიშნული მიზნების მქონე გაერთიანებათა შექმნა. აღნიშნულით კონსტიტუცია თავად კანონზე მითითების გარეშე ადგენს ძირითადი უფლების შეზღუდვის საუძველს. აქედან გამომდინარე მოცემულ კაზუსში გვხვდება უშუალო კონსტიტუციური ზღვარი ვინაიდან თვითონ კონსტიტუცია აყალიბებს ჩარევის წინაპირობებს .ის ძირითად უფლებაში უშუალოდაა ფორმულირებული.
დ) ლეგიტიმური საჯარო მიზანი-ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება, სამართლებრივი უსაფრთხოება და სტაბილურობა საზოგადოებრივი უსაფრთხოება წესწყობილების შენარჩუნება და ა.შ
ე) გამოსადეგობა- აღნიშნული ნორმა გამოსადეგია რადგან თერიულად მიზნის მიღწევა ამ საშვალებით შესაძლებელია კერძოდ აღნიშნული შეზღუდვით შესაძლებელია ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მიღწევა რომელსაც წარმოადგენს სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება.
ვ) აუცილებლობა- ზემოთ ჩამოთვლილი ლეგიტიმური საჯარო მიზნების განსახორციელებლად არ არსებსობს სახელმწიფოს სხვა მექანიზმი გარდა კანონისა. რადგანაც როდესაც საქმე ეხება სამართლებრივი სახელმწიფოს ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს რომელიც გავლენას ახდენს ტერიტორიულ წესწყობილებაზე ვერ მოწესრიგდება იმაზე მსუბუქი სასუალებით ვიდრე კანონია. შესაბამისად არ არსებობს უფრო მსუბუქი საშუალება. აქდან გამომდინარე ნორმა აუცილებელია
ზ) პროპორციულობა- როდესაც პროპორციულობას ვაფასებთ სასწორზე დევს ორი სამართლებრივად დაცული სიკეთე, მათი შეპირისპირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ერთი სიკეთე არ იქნას არაპროპორციულად, ცალმხრივად შეფასებული მეორე სიკეთის ხარჯზე. ამ შემთხვევასი შესადარებელი სიკეთეებიდან ერთია პოლიტიკური პარტიების თავისუფლება ხოლო მეორეა სახელმწიფოს უსაფრთხოება და ტერიტორიული მთლიანობა. აქედან გამომდინარე ვინაიდან სახელმწიფოს უსაფრთხოება და ტერიტორიული მთლიანობა ნებისმიერ სახელმწიფოსთვის და მითუმეტეს პატარა სახელმწიფოებისთვის მნიშვნელოვანად დაცულ სიკკეთეს წარმოადგენს ვიდრე პოლიტიკური პარტიის შექმნის თავისუფლების უფლებაა, ეს უფლება გადაწონის პოლტიკური პარტიების შექმნის თავისუფლებას და შეიზღუდება იგი . ზემო თქმულიდან გამომდინარე ნორმა პროპორცილულია
თ) განსაზღვრულობა-ზოგადად, თითოეული ნორმა კონკრეტული, გასაგები და წინასწარგ ანჭვრეტადი უნდა იყოს ნორმის ადრესატს უნდა შეეძლოს მისი შინაარსის ცალსახად გაგება, რათა მან იმოქმედოს ნორმის მოთხოვნის შესაბამისად.კანონმდებელმა თავად უნდა განსაზღვროს ძირითადი უფლებების შეზღუდვის კონკრეტული მიზანი, შინაარსი და მოცულობა. ამ შემთხვევაში ყველა ეს წინაპირობა დაცულია. ( აქვს ლექგიტიმური საჯარო მიზანი გამოსადეგია აუცილებელია შესაბამისად დაცულია) აქედან გამომდინარე ნორმა განსაზღვრულია
დასკვნა- გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუცისს 23 მუხლის პირველი და მესამე პუნქტი განხორციელდა ჩარევა დაცულ სფეროში თუმცა აღნიშნული ჩარევა ექვემდებარება კონსტიტუციურ სამართლებრი გამართლებას.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N-8 კაზუსი კედლებზე თვითნებურად ხატვაზე
1)დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა ზოგადი ადმინისტრაციულ კოდექსს დაემატა ახალი მუხლი რომლის მიხედვითაც, კედლებზე ხეზე ღობეეებზე თვითნებურად ხატვა ჯარიმდება 50 ლარით. ვინაიდან ამ ნორმით კანონმდებელმა განსაზღვა თუ სად ეკრძალება პირს ხატვა და მისი შემოქმედების გამოხატვა საქმე ეხება საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლს რომელშიც განმტკიცებულია შემოქმედების თავისულება. აღნიშნული მუხლით პერსნალურად დაცულ სეროს წამოადგენს ყველა ადამიანი ადამიანში იგულისხმება ნებისმიერი ფიზიკური პირი. ხოლო საგნობრივად დაცულ სფეროს წარმოადგენს შემოქმედების თავისუფლება. გაიხსნა როგორც საგნობრივად ისე პერსონალურად დაცული სფერო. შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის მე 20 მუხლის 1 და მე -2 პუნქტი. გაიხსნა
2)ჩარევა- აღნიშნულ ძირითად უფლებაში ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
3)კონსტიტუციური სამართლებრივი გამართლება ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან - ინფორმაციუის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოდ რომ დაცულია
ბ) ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან
გ) ზღავრი:- მოცემულ მუხლში ძირითადი უფლების ზღვარს წარმოადგნეს სასამართლო გადაწყვეტილების დათქმა რაც იმას ნიშნავს რომ კონკრეტული დაცული სფეროს შეზღუდვა სასამართლო გაადაწყვეტილების საფუძველზე არის შესაძლებელი. ანუ ამ შემთხვევაში დაუშვებელია ძირითად უფლების შეზღუდვა სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე.
დ)ლეგიტიმური საჯარო მიზანი- აღნიშნული შეზღუდვით ლეგიტიმურ საჯარო მიზანს წარმოადგენს გარემოს დაცვა, სხვისი საკუთრების ხელყოფა, ქალაქის ,სოფლის თუ სხვა ადგილმდებარეობის იერსახის შენარჩუნება.
ე) გამოსადეგობა- აღნიშნული ნორმა გამოსადეგია როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად ვინაიდან თუ შეუზღუდავთ მოქალაქეს კედლებზე ღობეზე ან ხეზე და ა.შ თვითნებურად ხატვას ამით ჩვენ დავიცავთ გარემოს და შევინარჩუნებთ ქალაქის იერსახეს ასევ არ დაუშვებთ ვინმემ ხელყოს სხვისი საკუთრების უფლება შესაბამისად ნორმა გამოსადეგია ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მისაღწევად
ვ) აუცილებლობა- არის თუ არა კანონის მიღება დასახული მიზნის მისაღწევად ყველაზე მსუბუქი საშუალება ? კანონზე უფრო მსუბუქი ფორმა არ არსებსობს რამეთუ გარკვეულ მიზნებს ემსახურება იმპერატიულად მათი მოწესრიგება. თუმცაა სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონი უნდა იყოს პროპორციული.რაც გულისხმობს ყველა უფრ მსუბუქი საშვალების გამოყენებას. მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს სხვა უფრო მსუბუქი სასუალება ვინაიდან შემოქმედების თავისუფება არ არის აბსოლიტური უფლება მის შეზღუდვა დასაშვებია მაშინ როდესაც მისი გამოხატვით ირღვევა სხვისი უფლებები ამ შემთხვევაში პირის შემოქმედების გამოხატვამ შეშაძლოა დააზიანოს ისეთი მნიშვნელოვანი უფლება როგორიცაა საკუთების უფლება ვინაიდან თუ პირი თვითნებურად მოხატავს კედლებს რომელიც არის სხვისი საკუთრება იგი შეიჭრება სხვის უფლებაში და ამგვარი ქმედება უნდა მივიჩნიოდ კონსტიტუციის უხეშ დარღვევად. ამას გარდა მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ინტერსის გათვალისწინებაც შესაძლოა პირის ამგვარი ქმედებას მოყვეს საზოგადოების ნეგატიური რეაქცია და აგრესია ვინაიდან შესაძლოა პირმა დახატოს ისეთი რამ რაც ეწინაღმდეგება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ზნეობრივ ნორმებს რამაც როგორც აღვნიშნე შეიძლება გამოიწვის საზოგადოების საკმაოდ ნეგატიური განწყობა და აგრესია. აქედან გამომდინაე ვთვლი რომ მიღებული ნორმა აუცილებელია
ზ)პროპორციულობა -როდესაც პროპორციულობას ვაფასებთ სასწორზე დევს ორი სამართლებრივად დაცული სიკეთე, მათი შეპირისპირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ერთი სიკეთე არ იქნას არაპროპორციულად, ცალმხრივად შეფასებული მეორე სიკეთის ხარჯზე. ამ შემთხვევასი შესადარებელი სიკეთეებიდან ერთია პირის შემოქმედების გამოხატვის თავისუფლება ხოლო მეორე არის ისეთი მნიშვნელოვანი უფლებები როგორიცაა საკუთრების უფლების დაცვა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა.აქედან გამომდინარე შემოქმედების თავისუფლება სხვათა უფლებებში გადამეტებული შეჭრის ხარჯზე უნდა განვიხილოთ კონსტიტუციის უხეშ დარღვევად და მისი შეზღუდვა დასაშვებია შესაბამისად ნორმა პროპორციულია
თ) განსაზღვრულობა-ზოგადად, თითოეული ნორმა კონკრეტული, გასაგები და წინასწარგ ანჭვრეტადი უნდა იყოს ნორმის ადრესატს უნდა შეეძლოს მისი შინაარსის ცალსახად გაგება, რათა მან იმოქმედოს ნორმის მოთხოვნის შესაბამისად.კანონმდებელმა თავად უნდა განსაზღვროსძირითადი უფლებების შეზღუდვის კონკრეტული მიზანი, შინაარსი და მოცულობა. ამ შემთხვევაში ყველა ეს წინაპირობა დაცულია. ( აქვს ლექგიტიმური საჯარო მიზანი გამოსადეგია აუცილებელია შესაბამისად დაცულია) აქედან გამომდინარე ნორმა განსაზღვრულია
დასკვნა გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუცისს მე 20 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტი, განხორციელდა ჩარევა დაცულ სფეროში თუმცა აღნიშნული ჩარევა ექვემდებარება კონსტიტუციურ სამართლებრი გამართლებას.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N-9კაზუსი საკუთრებაზე მიწის ნავეთით სარგებლობა რომ ეზღუდება გერმანელ მოქალაქეს
1)დაცული სფერო
როგორც კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა გერმანელი მოქლაქე რომელიც ფლობს მიწის ნაკვეთს ძველ თბილიში სადაც მოქცეული ისტორიული ძეგლი ეზღუდება საკუთრების უფლება ვინაიდან საკანონმდებლო ორგანომ გაითვალისწინა ნორმა რომლის მიხედვითაც მოქალქეებს შეუძლიათ მის კერძო საკუთრებაში შესვლა და ამ ძეგლის მონახულება აქედან გამომდინარე იგი თვლის რომ ირღვევა მისი უფლებები. ვინაიდან საქმე ეხება კერძო საკუთრებას სამქე გვაქვს საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლთნ რომელშიც განმტკიცებულია საკუთრების უფლება. აღნიშნული მუხლით პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს - ყველა ფიზიკური პირი და მათ შორის კერძო სამართლის იურიდიული პირებიც საგნობრივად დაცული სფერო-საკუთრება, კერძოდ საკუთრების უფლების შეზღუდვა . გაიხსნა როგორც როგორც პერსონალურად ისე საგნობრივად დაცული სფერო შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით დაცული სფერო გაიხსნა.

3)კონსტუციურ სამართლებრივი გამართლება
ა) ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან ინფორმაციის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოთ რომ დაცულია.
ბ)ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან.
გ) ზღვარი-მოცემულ მუხლში გვხვდება კანონის აუცილებლობით დადგენილი ზღვარი რადგანაც კონსტიტუცია კონკრეტული უფლების შეზღუდვისთვის მიუთითებს კანონზე და აყალიბებს კონკრეტულ წინაპირობებს
დ)ლეგიტიმური საჯარო მიზანი-ადგილობრივი საზოგადოებისა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ქვეყნის ისტორიის გაცნობა, ქვეყნაში ტურიზმის სფეროს განვითარება და ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერება .
ე) გამოსადეგობა- აღნიშნული ნორმა როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად გამოსადეგია კერძოდ ამგვარი შეზღუდვით შესაძლებელია იმ ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მიღწევა რაც კანონმდებელმა მასში ჩადო. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ თუ ტურისტებს და არამარტო მათ მიეცემათ ამ ისტორული ძეგლის მონახულების საშუალება ეს ხელს შეუწყობს ქვეყნის ისტორიის ფართო მაშტაბებზე პოპულარიზაციას თუმცა ქვეყნის პოპულარიზაციის გარდა იგი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ვინაიდან სწორედ ასეთი ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად შემოდან ტურისტები ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე როგორც ტურისტებს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა მიეცეს ამ ისტორიული ძეგლის მონახულების საშუალება. შესაბამისად ნორმა გამოსადეგია
ვ) აუცილებლობა-არის თუ არა კანონის მიღება დასახული მიზნის მისაღწევად ყველაზე მსუბუქი საშუალება ? კანონზე უფრო მსუბუქი ფორმა არ არსებსობს რამეთუ გარკვეულ მიზნებს ემსახურება იმპერატიულად მათი მოწესრიგება. თუმცაა სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონი უნდა იყოს პროპორციული.რაც გულისხმობს ყველა უფრ მსუბუქი საშვალების გამოყენებას. მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს სხვა უფრო მსუბუქი სასუალება. მართალია ჩვენ საქმე გვაქვს ისეტთ მნიშვნელოვან ძირითად უფლებასთან როგორიცაა საკუთრება თუმცა ჩვენ ვიცით რომ კონსტიტუცის მე-19 მუხლის მეორე პუნქტი უშვებს ამ ძირითად უფლებაში ჩარევის შესაძლებლობას როდესაც მასში ჩარევა განპირობებულია საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე, მოცემულ შემთხვევასი სწორედ რომ საჯარო ინტერესებია მოცემული შეზღუდვის საფუძველი რათა ქვეყნის მოქალაქეებს და არამარტო მათ მიეცეთ საშუალება ამ ისტორიული ძეგლის მონახულებისა. აქედან გამომდინარე მოცემული ნორმა აუცილებელია
ზ)პროპორციულობა -როდესაც პროპორციულობას ვაფასებთ სასწორზე დევს ორი სამართლებრივად დაცული სიკეთე, მათი შეპირისპირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ერთი სიკეთე არ იქნას არაპროპორციულად, ცალმხრივად შეფასებული მეორე სიკეთის ხარჯზე. ამ შემთხვევასი შესადარებელი სიკეთეებიდან ერთია საკუთრების უფლება ხოლო მეორეა ქვეყნის ისტრიის პოპულარიზაცია ასევე სახელმწიფოსი ეკონომიკის გაძლიერება როგორც აღვნიშნე მართალია საკუთრების უფლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი უფლებაა თუმცა განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაძლებელია მისი შეზღუდვა საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. სოწრედ ამ ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლების შეზღუდვა რაც არ არღვევს თანაზომიერების პრინციპს. შესაბამისად ნორმა პროპორციულია
თ)განსაზღვრულობა-ზოგადად, თითოეული ნორმა კონკრეტული, გასაგები და წინასწარგ ანჭვრეტადი უნდა იყოს ნორმის ადრესატს უნდა შეეძლოს მისი შინაარსის ცალსახად გაგება, რათა მან იმოქმედოს ნორმის მოთხოვნის შესაბამისად.კანონმდებელმა თავად უნდა განსაზღვროსძირითადი უფლებების შეზღუდვის კონკრეტული მიზანი, შინაარსი და მოცულობა. ამ შემთხვევაში ყველა ეს წინაპირობა დაცულია. ( აქვს ლექგიტიმური საჯარო მიზანი გამოსადეგია აუცილებელია შესაბამისად დაცულია) აქედან გამომდინარე ნორმა განსაზღვრულია

დასკვნა-გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუცისს მე 19 უხლის 1 და მე-2 პუნქტი, განხორციელდა ჩარევა დაცულ სფეროში თუმცა აღნიშნული ჩარევა ექვემდებარება კონსტიტუციურ სამართლებრი გამართლებას.

levan12's picture
levan12 (levan)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/07/22
ბოლო შემოს: 2019/07/23 17:51:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

N-10 შეკრებასა და მანიფესტაციაზე.
1)დაცული სფერო
კაზუსის შინაარსიდან ირკვევა რომ შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარება საკანონმდებლო ორგანმ აკრძალა სახელმწიფო დაწესებულების შესასვლლიდან 20 მეტრის რადიუსზე. აღნიშნული ნორმა იძლევა საშუალებას შეკრების აკრძძლვის თუ იგი ტარდება სახელმწიფო დაწესბულების შესასვლელიდან 20 მეტრის რადიუსზე ვინაიდან ამ ნორმამ პირისათვის განსაზღვრა თუ სად შეუძლია მას შეკრება საქმე ეხება შკრების თავისუფლების შეზღუდვას
-პერსონალურად დაცულ სფეროს წარმოადგენს - ყველა ფიზიკური პირი და მათ შორის კერძო სამართლის იურიდიული პირებიც -საგნობრივად დაცული სფერო-შეკრების თავიუფლება.გაიხსნა როგორც როგორც პერსონალურად ისე საგნობრივად დაცული სფერო. შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით დაცული სფერო გაიხსნა.
2)ჩარევა- ჩარევა განხორციელდა საჯარო ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით,რომელიც წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
3)კონსტუციურ სამართლებრივი გამართლება
ა. ნორმის ფორმალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან ინფორმაციის უქონლობის გამო უნდა ვივარაუდოთ რომ დაცულია.
ბ.ნორმის მატერიალური შესაბამისობა კონსტიტუციასთან.
მოცემულ მუხლსი გვხვდება შიდაკონსტიტუციური ზღვარი ამ შემთხვევაში, კონსტიტუცია ძირითად უფლებაში ჩარევისთვის არ იცნობს კონკრეტულ დათქმას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აღნიშნული უფლებაში ჩარევა შიდაკონსტიტუციური შეზღუდვის საფუძვლებით შეიძლება განხორციელდე .შიდაკონსტიტუციური შეზღუდვის საფუძვლები კი თავად მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს.
გ) ლეგიტიმური საჯარო მიზანი-ლეგიტიმური საჯარო მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო დაწესებულებების სრულფასოვანი ფუნქციონირება
დ)გამოსადეგობა- აღნიშნული ნორმით როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად შესაძლებელია მიზნის მიღწევა, კერძოდ ამ აკრძალვით შესაძლებელია სახელმწიფო დაწესებულებების სრულფასოვანი ფუნქციონირება
ე) აუცილებლობა-რაც შეეხება აუცილებლობას ვვარაუდობ რომ აღნიშნული ნორმა არ არის აუცილებელი ლეგიტიმური საჯარო მიზნის მისაღწევად ვინაიდან არსებობს სხვა უფრო მსუბუქი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მაგალითად: შესაძლებელია განსაზღვრული იქნეს გარკვეული დაწესებულებათა ჩამონათვალი რომლის ირგვლივაც 20 მეტრის რადიუსზე შეკრების აკრძალვა იქნება შესაძლებელი
დასკვნა : განხილვის საფუძველზე ვადგენთ რომ გაიხსნა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით დაცული სფერო განხორციელდა ჩარევა დაცულ სფეროში , თუმცა აღნიშნული ჩარევა არ ექვემდებარება კონსტიტუციურ სამართლებრივ გამართლებას.

giodzo's picture
giodzo (გიორგი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2019/11/01
ბოლო შემოს: 2019/11/02 20:30:24
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კემნტარებში - გამომცემლობა "სამართალი", თბილისი 2000, გვ.513 - მოცემულია მეორე ნაწილში "მამკვიდრებლის კრედიტორებმა"-ო, შესაბამისად, შეცდომად უნდა ვიგულისხმოთ თუ არა ეს, არის საკითხავი...

mamuka2's picture
mamuka2 (mamuka mamukashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/07
ბოლო შემოს: 2020/02/14 18:03:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

შესაძლოა დათოს წარმოეშვას მოთხოვნის უფლება ინდ. მეწარმე გიორგის მიმართ სსკ. 662-ე 1 მუხლის საფუძველზე, მოგზაურობის ნაადრევად გამოწვეული ხარჯის ანაზღაურების შესახებ
მოთხოვნის წარმოშობა: პირველ რიგში უნდა დავადასტუროთ, რომ ხელშეკრულება ტურისტული მომსახურეობის შესახებ დაიდო სსკ 657 1_ ის მიხედვით

mamuka2's picture
mamuka2 (mamuka mamukashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/07
ბოლო შემოს: 2020/02/14 18:03:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ტურიზმის ხელშეკრულებით მოგზაურობის მომწყობი მოვალეა გაუწიოს ტურისტს შეთანხმებული მომსახურება. ტურისტი მოვალეა მოგზაურობის მომწყობს გადაუხადოს შეპირებული ანაზღაურება გაწეული მომსახურებისთვის" ანალოგიური მოცემულობა კაზუსის ფაბულიდან იკვეთება, სადაც ტურისტად დათო, ხოლო მოგზაურობის მომწყობად გიორგი გვევლინება
662 1 მუხლის მიხედვით მოთხოვნის ერთ-ერთი საფუძველია ხარვეზი. სსკ 659 1მუხლის მიხედვით მოგზაურობის მომწყობი მოვალეა იმგვარად მოაწყოს მოგზაურობა, რომ მას არ ჰქონდეს ისეთი ხარვეზები, რომლცებსაც შეუძლიათ გააუფასურონ ან შეამცირონ მოგზაურობის მნიშვნელობა ჩვეულებრივი ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნებისთვის. იკვეთება მსგავსება ნაკლთან მიმართებაში , რაც გულისხმობს , რომ ხარვეზია ის , რაც ამცირებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მნიშვნელობას და მოგზაურობის მიზნებს.კაზუსის ფაბულიდან გამომდინარე მოგზაურობას ჰქონდა ხარვეზი, რადგან იგი შეწყდა 2 დღით ადრე და ტურისტმა შეთანხმებული ადგილები ვერ მოინახულა

mamuka2's picture
mamuka2 (mamuka mamukashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/07
ბოლო შემოს: 2020/02/14 18:03:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

662 1 მუხლის მოთხოვნის საფუძველი ასევე არის ხარვეზზე მოგზაურობის მომწყობის პასუხისმგებლობა. სსკ 666-ე მუხლის 1 ნაწილის მიხედვით , თუ მოგზაურობა არსებითად გაძნელდება ან წარმოიშბა სხვა საფრთხე ან ტურისტს მიადგება ზიანი ხელშეკრულების დადებისას გაუთვალისიწინებელი დაუძლეველი ძალის დადგომის შედეგად , მაშინ როგორც ტურისტს , ისე მოგზაურობის მომწყობს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.ძლიერი წვიმა სტიქიური მოვლენაა , რაც შეგვიძლია დაუძლეველ ძალად მოვიაზროთ.შესაბამისად ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი არსებობს.661-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით.თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო ტურისტის უკან მიყვანა , ხელშეკრულების შეწყბეტის შემდეგ მოგზაურობის მომწყობი მოვალეა უკან მიიყვანოს იგი. დათოს დაგიორგის შორის დადებუოლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო დავითის უკან დაბრუნება, შესაბამისად მას აქვს მოთხოვნის უფლება ბათუმში ნაადრევად დაბრუნების ხარჯების ანაზღაურების
შესაძლოა დათოს წარმოეშვას მოთხოვნის უფლება სსკ 662 2 მიხედვით შვებულების დაკარგვით ხელფასის ანაზღაურებისთვის

mamuka2's picture
mamuka2 (mamuka mamukashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/07
ბოლო შემოს: 2020/02/14 18:03:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოთხოვნის წარმოშბა: 662 2 მხულის თნახმად "________________________"ამ მუხლის გამოყენების წინაპირობაა რომ მოგზაურობა საერთოდ არ უნდა შედგეს.გარდა ამისა კანონმდებელი მოგზაურობის მომწყობის პასუხისმგებლობას მაინც გამოხატავს დაუძლეველი ძალის არსებობისას.შესაბამისად დავითს მოთხოვნის უფლება ხელფასის ანაზღაურების თაობაზე არ წარმოეშობა.
მოგზაურობის მომწყობმა ყველა სავალდებულო ინფორმაცია მიაწოდა ტურისტს მოგზაურობის ვადა იყო 2-7 ივლისი შესაბამისად 2 ივლისამდე გაწეული ხარჯების ანაზღაურება მოგზაურობის მომწყობამდე გაწეული ხარჯების ანაზღაურება მოგზაურობის მომწყობს არ უწევს.დავითს მოთხოვნა პირველ დღეს სასტუმროს თანხის ანაზღაურების შესახებ უსაფუძვლოა

taso1709's picture
taso1709 (tekla kinwurashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/08
ბოლო შემოს: 2020/02/08 16:00:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

is varrr eee iiis sayvareliii

zaza@asa.org.ge's picture
zaza@asa.org.ge (ზაზა ხელაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2020/04/26
ბოლო შემოს: 2020/05/05 18:48:36
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მიუხედავად იმისა რომ კანონი უნდა ამოქმედებბულიყო 1997 წლის 25 ნოემბრამდე იგი დღესაც არაა ამოწმედებული დასავლეთ საქართველოში , მაგალითად ქალქ ქუთაისში.

zaza@asa.org.ge's picture
zaza@asa.org.ge (ზაზა ხელაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2020/04/26
ბოლო შემოს: 2020/05/05 18:48:36
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
GeoLawyer's picture
GeoLawyer (ბექა ლაგურაშვილი)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2017/12/03
ბოლო შემოს: 2021/04/13 22:38:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-12 მუხლის მე-3 ნაწილი ამოსაღებია

Conse's picture
Conse (Conse Law Firm)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2019/09/16
ბოლო შემოს: 2021/04/16 02:16:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ეს მუხლი შინაარსობრივად შეესაბამება Hardship-ის ინსტიტუტს.

ნოდარ მოსულისშვილი's picture
ნოდარ მოსულისშვილი (ნოდარ მოსულისშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2020/12/15
ბოლო შემოს: 2020/12/15 16:06:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სანდრო-გიორგი's picture
სანდრო-გიორგი (სანდრო სარუხანივილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/09/18
ბოლო შემოს: 2021/03/28 21:51:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მიხედვით, შეგვიძლიათ დავასკნათ, რომ თავდები პირები და სოლიდარული მოვალეები ერთი და იგივეა? მაგალითად ლოლამ საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება დადო ბანკთან, ტატიანა და ნუგზარი არიან სოლიდარული თავდებები ლოსასი. ამ შემთხვევაში ტატიანა, ნუგზარი და ლოლა ბანკი იქსის სოლიდარული მოვალეები არიან? მოქმედებს მათზე 463- შემდგომი მუხლები?

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.