„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

  • Word
„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
დოკუმენტის ნომერი 167
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/06/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 74, 23/06/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
167
23/06/2010
სსმ, 74, 23/06/2010
000000000.00.000.000000
„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №167

2010 წლის 23 ივნისი

ქ. თბილისი

„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის   2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ფოთის თავისუ­ფა­ლი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთა­ვ­­რობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში (სსმ III, 2009 წე­ლი, №47, მუხ­­ლი 521) შეტანილ იქნეს ცვლი­­ლება და პირველი მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყა­ლი­ბ­დეს ახალი რე­დაქციით:

,,8. ორგანიზატორი/ადმინისტრატორი ვალდებულია საქარ­თვე­­ლოს მთავრობასთან გააფორმოს ,,თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკი­ცე­ბის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის №131 დადგენილებით განსაზღვრული ხელ­­­­­შეკრულება ურთიერთვალ­დებულებათა შესახებ, არა უგვიანეს 2010 წლის 15 ივლისისა.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                          ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.