საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/06/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 11, 04/07/2008
სარეგისტრაციო კოდი 030.000.000.05.001.003.203
  • Word
27
18/06/2008
სსმ, 11, 04/07/2008
030.000.000.05.001.003.203
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის (პარლამენტის უწყებანი, №47-48, 31.12.1997, გვ. 21) 134-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 ნაწილი:

„11. „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ციფრული ხელმოწერით დადასტურებულ ან/და დამოწმებულ ელექტრონულ დოკუმენტს აქვს მტკიცებულების ძალა.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2008 წლის 18 ივნისი.

№27–რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.