„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/06/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.139.016248
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
15
16/06/2017
ვებგვერდი, 21/06/2017
010250000.35.139.016248
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (21/06/2017 - 21/07/2017)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №15

2017 წლის 16 ივნისი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ და „დ.ე" ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირება, საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 01/01/2016, 010250000.35.139.016206).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 ივლისიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი ფერაძე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირება, საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

საშტატო რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1

2 650.0

გამგებლის პირველი მოადგილე

1

2 000.0

გამგებლის მოადგილე

1

2 000.0

რანგის პირველი სტრუქტურული ერთეული

8

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

1

1 550.0

II რანგის მეორე სტრუქტურული ერთეული

11

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

იურიდიული კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

 კონტროლისა და შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

ეკონომიკური დაგეგმვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის და მართვის განყოფილების უფროსი

1

1 250.0

III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

31

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების საქმისწარმოებისა და კადრების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების საქმისწარმოებისა და კადრების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების საქმისწარმოების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

იურიდიული კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

იურიდიული კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

კონტროლისა და შიდა აუდიტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

საფინანსო-საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ხაზინის მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის წამყვანი  სპეციალისტი

1

820.0

სახელმწიფო შესყიდვების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

სახელმწიფო შესყიდვების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

სახელმწიფო შესყიდვების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

სახელმწიფო შესყიდვების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების მონიტორინგის მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების მონიტორინგის წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმისწარმოების საკითხებში უფროსი სპეციალისტი

1

780.0

წვევამდელთა მომზადებისა და შეიარაღებულ ძალებში გაწვევის მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე მიწერის წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

სამობილიზაციო საკითხებში წაყვანი სპეციალისტი

1

820.0

III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

12

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ეკონომიკური დაგეგმვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ეკონომიკური დაგეგმვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის და მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

ტურიზმის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ტურიზმის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820.0

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში სპეციალისტი

1

700.0

III რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

16

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1

870.0

კულტურის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

870.0

ტურიზმის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ტურიზმის საკითხებში  სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

870.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

800.0

გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

800.0

IV რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტი

1

870.0

ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლები

(საქონელი და მომსახურებიდან)

20

მოქმედი თანამდებობრივი სარგოს  ერთი თვის ფონდი

აიტი ტექნოლოგიების სპეციალისტი

1

850.0

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი

1

500.0

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

1

350.0

სოფ. ყვიბისის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

700.0

ადმინისტრაციული სამსახურის მძღოლი-სპეციალისტი

1

850.0

ადმინისტრაციული სამსახურის მძღოლი-სპეციალისტი

1

850.0

ადმინისტრაციული სამსახურის მძღოლი-სპეციალისტი

1

850.0

პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის შემუშავების პროცესებში პრაქტიკული დახმარებისათვის კონსულტანტი

1

1 600.0

გამგებლის წარმომადგენელი ქ. ბორჯომის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი დაბა ახალდაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი დაბა ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი დაბა წაღვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. ყვიბისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. ბალანთა ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. ტაბაწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. ტბის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. ციხისჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. ტაძრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

გამგებლის წარმომადგენელი სოფ. დვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

1 200.0

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (გამგებლის მდივანი)

1

820.0

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.