„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.152.016376
17
09/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
190020020.35.152.016376
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. დუშეთი

 

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის  61-ე მუხლის პირველი, მე-2 პუნქტების, 24-ე მუხლის პირველი  პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (matsne.gov.ge, სსმ, 27/12/2018, ს/კ: 190020020.35.152.016357) შეტანილ იქნეს  ცვლილება. კერძოდ, დადგენილების დანართის სახით დამტკიცებული დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ინაშვილიდანართი


თავი I

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი


მუხლი 1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 374,0

12 462,5

4 048,7

8 413,8

20 870,9

12 016,2

8 854,7

გადასახადები

3 762,3

3 395,3

0,0

3 395,3

7 823,6

0,0

7 823,6

გრანტები

6 710,7

8 127,1

4 048,7

4 078,4

12 346,4

12 016,2

330,2

სხვა შემოსავლები

901,0

940,1

0,0

940,1

700,9

0,0

700,9

ხარჯები

5 828,1

7 098,9

3,4

7 095,5

8 594,5

901,4

7 693,1

შრომის ანაზღაურება

1 344,3

1 732,9

0,0

1 732,9

1 831,2

0,0

1 831,2

საქონელი და მომსახურება

1 106,9

1 179,0

3,4

1 175,6

2 094,3

748,6

1 345,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

89,7

108,4

0,0

108,4

45,0

0,0

45,0

სუბსიდიები

2 760,0

3 319,9

0,0

3 319,9

3 722,7

0,0

3 722,7

გრანტები

48,3

37,3

0,0

37,3

45,0

0,0

45,0

სოციალური უზრუნველყოფა

430,7

475,1

0,0

475,1

512,0

0,0

512,0

სხვა ხარჯები

48,2

246,3

0,0

246,3

344,3

152,8

191,5

საოპერაციო სალდო

5 545,9

5 363,6

4 045,3

1 318,3

12 276,4

11 114,8

1 161,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 602,5

4 122,6

3 065,0

1 057,6

16 897,3

14 251,5

2 645,8

ზრდა

4 755,5

4 225,6

3 065,0

1 160,6

16 909,3

14 251,5

2 657,8

კლება

153,0

103,0

0,0

103,0

12,0

0,0

12,0

მთლიანი სალდო

943,4

1 241,0

980,3

260,7

-4 620,9

-3 136,7

-1 484,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

580,1

913,0

980,3

-67,3

-4 901,0

-3 136,7

-1 764,3

ზრდა

812,5

980,3

980,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

812,5

980,3

980,3

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

232,4

67,3

0,0

67,3

4 901,0

3 136,7

1 764,3

ვალუტა და დეპოზიტები

232,4

67,3

0,0

67,3

4 901,0

3 136,7

1 764,3

ვალდებულებების ცვლილება

-363,3

-328,0

0,0

-328,0

-280,1

0,0

-280,1

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

    საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

363,3

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

    საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

363,3

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

  ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 527,0

12 565,5

4 048,7

8 516,8

20 882,9

12 016,2

8 866,7

შემოსავლები

11 374,0

12 462,5

4 048,7

8 413,8

20 870,9

12 016,2

8 854,7

არაფინანსური აქტივების კლება

153,0

103,0

0,0

103,0

12,0

0,0

12,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

10 946,9

11 652,5

3 068,4

8 584,1

25 783,9

15 152,9

10 631,0

ხარჯები

5 828,1

7 098,9

3,4

7 095,5

8 594,5

901,4

7 693,1

შრომის ანაზღაურება

1 344,3

1 732,9

0,0

1 732,9

1 831,2

0,0

1 831,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 755,5

4 225,6

3 065,0

1 160,6

16 909,3

14 251,5

2 657,8

ვალდებულებების კლება

363,3

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

ნაშთის ცვლილება

580,1

913,0

980,3

-67,3

-4 901,0

-3 136,7

-1 764,3

 


მუხლი 3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 870.9 ათასი ლარის ოდენობით:
 

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 374,0

12 462,5

4 048,7

8 413,8

20 870,9

12 016,2

8 854,7

გადასახადები

3 762,3

3 395,3

0,0

3 395,3

7 823,6

0,0

7 823,6

გრანტები

6 710,7

8 127,1

4 048,7

4 078,4

12 346,4

12 016,2

330,2

სხვა შემოსავლები

901,0

940,1

0,0

940,1

700,9

0,0

700,9

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7 823.6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3 762,3

3 395,3

0,0

3 395,3

7 823,6

0,0

7 823,6

საშემოსავლო გადასახადი

390,2

311,2

0,0

311,2

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

3 372,1

3 084,1

0,0

3 084,1

3 000,0

0,0

3 000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 646,9

1 645,5

0,0

1 645,5

1 600,0

0,0

1 600,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

74,3

93,4

0,0

93,4

50,0

0,0

50,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

81,7

71,8

0,0

71,8

40,0

0,0

40,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 569,2

1 270,2

0,0

1 270,2

1 310,0

0,0

1 310,0

სხვა გადასახადები  ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

4 823,6

0,0

4 823,6

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 346.4 ათასი ლარის ოდენობით:

  ათასი   ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

6 710,7

8 127,1

12 346,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

39,8

138,5

223,2

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,0

276,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 670,9

7 712,6

12 123,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 254,3

3 663,9

1 742,3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 153,1

3 508,9

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

101,2

107,0

1 742,3

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის  და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

48,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 416,6

4 048,7

10 380,9

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2 312,2

3244,1

5916,5

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

2812,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

104,4

282,1

450,0

სქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

1000,0

522,5

1202,4

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700.9 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი  ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

901,0

940,1

700,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

450,4

497,4

375,5

პროცენტები

102,3

97,3

60,5

რენტა

348,1

400,1

315,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   

307,9

363,7

285,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

40,2

36,4

30,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

292,8

316,3

175,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

268,0

282,5

150,0

სანებართვო მოსაკრებელი

9,7

7,9

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,6

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

175,0

175,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

82,9

99,0

145,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

24,8

33,8

25,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

24,8

33,8

25,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

86,4

92,5

110,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

71,4

33,9

40,4

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 594.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 828,1

7 098,9

3,4

7 095,5

8 594,5

901,4

7 693,1

შრომის ანაზღაურება

1 344,3

1 732,9

0,0

1 732,9

1 831,2

0,0

1 831,2

საქონელი და მომსახურება

1 106,9

1 179,0

3,4

1 175,6

2 094,3

748,6

1 345,7

პროცენტი

89,7

108,4

0,0

108,4

45,0

0,0

45,0

სუბსიდიები

2 760,0

3 319,9

0,0

3 319,9

3 722,7

0,0

3 722,7

გრანტები

48,3

37,3

0,0

37,3

45,0

0,0

45,0

სოციალური უზრუნველყოფა

430,7

475,1

0,0

475,1

512,0

0,0

512,0

სხვა ხარჯები

48,2

246,3

0,0

246,3

344,3

152,8

191,5

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16 897.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 602,5

4 122,6

3 065,0

1 057,6

16 897,3

14 251,5

2 645,8

ზრდა

4 755,5

4 225,6

3 065,0

1 160,6

16 909,3

14 251,5

2 657,8

კლება

153,0

103,0

0,0

103,0

12,0

0,0

12,0

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 909.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი  ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

113,7

44,9

37,6

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4,3

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 912,4

3 944,5

14 882,1

განათლება

134,3

227,4

1 953,7

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

590,8

7,6

35,4

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,2

0,5

სულ ჯამი

4 755,5

4 225,6

16 909,3

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12.0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი   ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

153,0

103,0

12,0

ძირითადი აქტივები

13,1

16,8

0,6

მატერიალური მარაგები

81,1

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

58,8

86,2

11,4

მიწა

58,8

86,2

11,4

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური   აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ ები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 267,6    

2 583,8    

0,0   

2 583,8   

2 732,1    

0,0   

2 732,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 127,4    

2 468,1    

0,0   

2 468,1   

2 669,3    

0,0   

2 669,3     

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 127,4    

2 468,1    

0,0   

2 468,1   

2 644,8    

0,0   

2 644,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

24,5   

0,0   

24,5   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

50,5   

3,8   

0,0   

3,8   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

50,5   

3,8   

0,0   

3,8   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

89,7   

111,9    

0,0   

111,9   

62,8   

0,0   

62,8   

702

თავდაცვა

45,1   

48,1   

0,0   

48,1   

54,2   

0,0   

54,2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 429,7    

3 129,6    

1 751,8   

1 377,8    

14 239,9    

11 419,1   

2 820,8   

7045

ტრანსპორტი

2 947,3    

1 155,1    

901,2   

253,9   

4 526,1    

3 950,6   

575,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 888,8    

1 131,5    

901,2   

230,3   

4 502,9    

3 950,6   

552,3   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

58,5   

23,6   

0,0   

23,6   

23,2   

0,0   

23,2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 482,4    

1 974,5    

850,6   

1 123,9   

9 713,8    

7 468,5   

2 245,3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

307,7    

1 938,8    

1 316,6   

622,2   

2 383,1    

1 541,8   

841,3   

7063

წყალმომარაგება

127,8    

1 697,8    

1 316,6   

381,2   

2 160,0    

1 536,5   

623,5   

7064

გარე განათება

179,9    

241,0    

0,0   

241,0   

223,1    

5,3   

217,8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

40,9   

49,1   

0,0   

49,1   

56,3   

0,0   

56,3   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

5,0   

0,0   

5,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

5,0   

0,0   

5,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

40,9   

49,1   

0,0   

49,1   

51,3   

0,0   

51,3   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 577,7    

1 088,4    

0,0   

1 088,4   

1 171,2    

0,0   

1 171,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

411,0    

434,1    

0,0   

434,1   

411,6    

0,0   

411,6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 141,4    

644,2    

0,0   

644,2   

735,6    

0,0   

735,6   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

1,5   

2,1   

0,0   

2,1   

4,0   

0,0   

4,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

15,8   

5,3   

0,0   

5,3   

10,5   

0,0   

10,5   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

8,0   

2,7   

0,0   

2,7   

9,5   

0,0   

9,5   

709

განათლება

1 183,9    

1 505,9    

0,0   

1 505,9   

3 795,4    

2 088,0   

1 707,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

957,0    

1 183,8    

0,0   

1 183,8   

1 299,0    

0,0   

1 299,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

177,4    

309,8    

0,0   

309,8   

109,1    

2,7   

106,4   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

49,5   

12,3   

0,0   

12,3   

2 387,3    

2 085,3   

302,0   

710

სოციალური დაცვა

731,0    

980,8    

0,0   

980,8   

1 071,6    

104,0   

967,6   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

88,1   

98,5   

0,0   

98,5   

103,5    

0,0   

103,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

383,0    

539,7    

0,0   

539,7    

577,1    

104,0   

473,1   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10,9   

10,9   

0,0   

10,9   

13,0   

0,0   

13,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

249,0    

331,7    

0,0   

331,7   

378,0    

0,0   

378,0   

 

სულ

10 583,6    

11 324,5    

3 068,4   

8 256,1   

25 503,8    

15 152,9   

10 350,9    


 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 4 620.9) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (- 4 901.0) ათასი ლარის ოდენობით.

 

  ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

580,1

913,0

980,3

-67,3

-4 901,0

-3 136,7

-1 764,3

ზრდა

812,5

980,3

980,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

812,5

980,3

980,3

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

232,4

67,3

0,0

67,3

4 901,0

3 136,7

1 764,3

ვალუტა და დეპოზიტები

232,4

67,3

0,0

67,3

4 901,0

3 136,7

1 764,3

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-280.1) ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 24.5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 107.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 51.3 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  – 54.2 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  – 1.5  ათასი ლარი.

2. 2015-2018 წლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში დარჩენილი 46,9 ათასი ლარი მიიმართოს „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დელეგირებული უფლებამოსილებების, კერძოდ, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირების მაღალმთიან დასახლებაში ცხოვრების მონიტორინგის ხარჯების დასაფინანსებლად.

3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვდა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით მომსახურება და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით დუშეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით მომსახურება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო ტრანსპორტი მაღალმთიანი სოფლებისათვის, სადაც დიდთოვლობის დროს ავტოტრანსპორტით მისვლა შეუძლებელია. საჰაერო ტრანსპორტი ამ დროს იძენს სასიცოცხლო მნიშვნელობას მაღალმთიანი სოფლებისთვის.

2.1.1 გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ქ. დუშეთში ბუაჩიძის, ზანდუკელის, გოგებაშვილის ქუჩების მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება, ბაჩანას ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე გზის მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩის მონაკვეთის (ახალი ტონჩის ხიდამდე) გზის მოასფალტება, ქ. დუშეთის ქუჩების ფრაგმენტული მოასფალტება, დუშეთი – მილახვრიანთ დასახლებაში შიდა გზის რეაბილიტაცია, ქ. დუშეთში ე.წ. „ნიშკაკლის“ სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია, ლაფანაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. აბანოსხევი-ჭოპორტის მიმართულებით გზის მონაკვეთის მოასფალტება, გუდაურის 1კმ გზის მოასფალტება, ქ. დუშეთში, ერისთავის ქუჩის ჩიხის (18 ბინიანის შესასვლელი) და თეატრის ქუჩის შესახვევის მოასფალტება, ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში: სოფელ ანანურში გზის მოასფალტება, შიდა გზების მოასფალტება I, II მონაკვეთი და ძველი სამხედრო გზა, ეკლესიასთან მისასვლელი გზის, მთავარი გზიდან პლიაჟამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება, ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუღისის ხევზე დოლასქედთან საავტომობილო ხიდის მოწყობა, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩანადირებიდან საკრამულამდე არსებული საავტომობილო გზის მოწყობა, სოფ. ჩანადირთკარში შიდა გზების მოხრეშვა, სოფ. საშაბუროში შიდა გზის მონაკვეთის მოხრეშვა, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რადიოსადგურის დასახლებაში ასფალტის გზის რეაბილიტაცია, დაბა ჟინვალში №1 და №15 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტება, სოფ. ნეძიხის და ხორხის დამაკავშირებელი გზის შეკეთება, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.წინკობანის საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია.

2.1.2 საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეწყრების, დიდთოვლობის შედეგად ჩაკეტილი გზების და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, შატილსა და არხოტში საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურება.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, დასუფთავების, გამწვანების ღონისძიებები, სკვერების მოვლა-პატრონობა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1 გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მომხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია: ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ჭალისოფელში გარე განათების მოწყობა, ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. წითელსოფელში სარწყავი არხის გასწვრივ გარე განათების მოწყობა.

2.2.2 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში: სოფ. ჟინვალის და სოფ.ჩინთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. ზემო არანისში ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლების: ჩირდილელიანთკარის, გრიგოლაანთკარის, ჩუბინიანთკარის, ჩანადირთკარის, საშაბუროს, ლაზვიაანთკარის, მლაშის (სათბურების დასახლებაში) სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სოფ. ბაზალეთში ე.წ. „ნათელაანთ უბნის“ სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ახალი კადოეთის, სოფ. ლამოვანის სასმელი წყლის სისტემის რებილიტაცია, ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფიტავის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. ანანურში, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია,ზოტიკიანთკარი-შალიკიანთკარის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჯავახიანთკარში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ხეობის და ლაფანაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფ.ახალლციხის, სოფ. ქერიაანთკარის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ლუთხუბში, სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ არღუნში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2.2.3 სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა და ამორტიზირებული ნაწილის განახლება-რეკონსტრუქცია. იგეგმება აგრეთვე დამცავი გაბიონების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: დუშეთი – სულიკიანთ დასახლებაში სანიაღვრე არხის შეკეთება, სულიკიანთ დასახლებაში სანიაღვრე არხის გაწმენდა და რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა ცხაურით, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.არაგვისპირში მთიულების დასახლებასთან მდებარე სანიაღვრე არხის კალაპოტის გაწმენდა, კარიაულთ დასახლება – ქერანის საავტომობილო გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხის მოწყობა კარიაულთკარის ხევში და ხევის გადავსების სამუშაოები, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბიჩნიგაურებში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია, დუშეთი – შალიკიანთ დასახლებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

2.2.4 ა(ა)იპ ,,დუშეთის წყალი" (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი დასახლებების წყალმომარაგება სასმელი და სამეურნეო (ტექნიკური) წყლით, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოვლა-პატრონობა და შეკეთება.

2.2 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 03)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში დაგეგმილია ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა.

2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

დღევანდელ დროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ახალგაზრდებში, რისთვისაც მნიშვნელოვანია სპორტული ობიექტების მშენებლობა, ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც საჭიროა ქალაქის გამწვანება, ბაღების, სკვერების მოწყობა, კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა.

2.4.1 ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჩოხში, გოდერძი ჩოხელის სახლ-მუზეუმის მშენებლობა, ქ. დუშეთის ცენტრალურ პარკში ვიდეოკამერების მონტაჟი, ქ. დუშეთში, საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობა, ანანურის ეკლესიის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ზემო არანისში კოშკის გამაგრების სამუშაოები, დაბა ჟინვალში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ. დუშეთში, მზრუნველობამოკლებულთათვის განკუთვნილი უფასო სასადილოს რეაბილიტაცია, ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფ. ციხისძირში) სკვერის მოწყობა, ბაზალეთის, მჭადიჯვრის, ქვეშეთის, ბარისახოს, შატილის, გრემისხევის ამბულატორიების შეკეთება, უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. შუაფხოში და ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ახიელში ამბულატორიების მშენებლობა, ქ. დუშეთში და დაბა ფასანაურში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრების მშენებლობა.

2.4.2 ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

– ქალაქის, დაბების, სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

– ნარჩენების სეპარირებისათვის განკუთვნილი სპეციალური ურნების შესყიდვა;

– მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში;

 გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით;

– ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის ტერიტორიის გამწვანება, ნარგავების, სკვერების მოვლა-პატრონობა, გამწვანების ზონაში ყვავილების და სხვა დეკორატიული მცენარეების დარგვა;

 ქ. დუშეთის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.5 სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის პრევენციის ღონისძიებების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, სანიაღვრე არხების (მათ შორის, წყალგამტარი მილები), ბოგირების, გაბიონების, ბეტონის საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენითი სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა.

2.6 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მთელ რიგ შემთხვევებში საჭიროა წინასაპროექტო კვლევების მათ შორის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შესყიდვა. ამასთან

აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. გარდა ამისა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სკოლა-პანსიონების დაფინანსება მოსწავლეთა ხელშეწყობის მიზნით.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 670-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

3.2 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელება.

3.3 მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში, მოსწავლეთა ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მაღაროსკარის, ბარისახოს და შატილის სკოლა-პანსიონებს. პანსიონებში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 27-ს. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს პანსიონების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

3.4 საბავშვო ბაღების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ბულაჩაურის, სოფ. არაგვისპირის, სოფ. ჭართლის საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემის მოწყობა. სოფ. ბაზალეთის, სოფ.ანანურის, სოფ. ქვეშეთის, სოფ. ბარისახოს და ფასანაურის საბაშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული, საერთაშორისო და რესპუბლიკური ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში, კარატეში. წარმატებები არის ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში: ფეხბურთში, ფრენბურთში, კრივში, კარატეში, ნიჩბოსნობაში. აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირში, სადაც კარგი მიღწევებით გამოირჩევიან.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირის, შეჯიბრების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება.

4.1.2 სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანებისა“ და მისი ფილიალების: სასპორტო სკოლის, ჭიდაობის და სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 11 სახეობა (ფეხბურთი, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, რაგბი).

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს, როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე მუნიციპალიტეტის კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას.

პროგრამა გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა და დაფინანსება. მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება.

4.2.2 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებს ხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის, საეკლესიო საგალობლების წრეები, სადაც სწავლობს 100-ზე მეტი მოსწავლე.

4.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2019 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა, დაბა ჟინვალის, დაბა ფასანაურის სადაბო ბიბლიოთეკა და ანანურის, ჭოპორტის და დავათის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას. 2019 წელს დაგეგმილია ბარისახოს სასოფლო ბიბლიოთეკის გახსნა.

4.2.4 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დანიელ ჭონქაძის მემორიალური და დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერებას ადგილობრივ კულტურასთან.

4.2.5 კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის ხარჯების დაფინასებას, რომლის ფუნქციაშიც შედის, კულტურის სახლების, მუსიკალური კოლექტივების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლის და ქართულ-ლიეტუვური კულტურის ცენტრის კოორდინირება.

4.2.6 კულტურის სახლების ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქართული ხალხური საკრავების და სიმღერის ანსამბლი ,,ქალილო’’, რომლის შემადგენლობაშიც 18 წევრია და ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი.

4.2.7 ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბიულეტენის – „დუშეთის მაცნეს“ დაფინანსება, რომელიც ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას საინტერესო-საინფორმაციო სიახლეებით, აგრეთვე ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ.

4.2.8 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურის სამუსიკო სკოლები, სადაც სწავლობს 200-მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას. მოსწავლეები წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსებსა და ფესტივალებში. სამუსიკო სკოლების დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისე მშობელთა შემონატანით. თოთოეულ ბავშვზე სწავლის გადასახდი თვეში შეადგენს 20 ლარს.

4.2.9 დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის მიზანია დუშეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევა და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების პოტენციალის კვლევა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური, არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობის (ურბანული), პალეოგრაფიული, მემორიალური, ეთნოგრაფიული და სხვა ტიპის ძეგლების გამოვლენა, შესწავლა და სათანადო საინფორმაციო ბაზის შექმნა.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

• გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

• იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

• იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

• პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

• საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

• მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე გადახდისუუნარო მოქალაქეებს, რომლებსაც შეიძლება დაუფინანსდეს შემდეგი სამედიცინო მომსახურების სახეები:

ა) სამედიცინო კვლევები;

ბ) ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

სამედიცინო კვლევები არაუმეტეს 600 ლარისა ფინანსდება: ონკოლოგიური დაავადებების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებისათვის, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირთათვის, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა;

 ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის ღირებულება ფინანსდება:

• 500 ლარის ჩათვლით – 100%-მდე;

• 501 ლარიდან 1000 ლარის ჩათვლით – 70%-მდე;

• 1001 ლარიდან 3000 ლარის ჩათვლით – 55%-მდე;

• 3001 ლარიდან 5000 ლარის ჩათვლით – 35%-მდე;

• 5001 ლარიდან ზევით 25%-მდე.

დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით სამედიცინო კვლევებისა და ამბულატორიული მკურნალობის ნაწილობრივი დაფინანსების შემთხვევაში დაუფინანსებელი ნაწილი, ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით არაანაზღაურებადი სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული მკურნალობა აუნაზღაურდებათ მაქსიმუმ 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო სტაციონარული მკურნალობა ზემოთაღნიშნული დადგენილი წესით.

საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შესაძლებელია აუნაზღაურდეთ 100%-ით, არაუმეტეს 3000 ლარისა.

სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში გამოკვლევის, გადაუდებელი ოპერაციული და თერაპიული მკურნალობის 100%-ით დაფინანსება (არაუმეტეს 3000 ლარისა), ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

5.2.2 საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) დუშეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლებებიდან ქ. დუშეთამდე, ასევე დასახლებებს შორის მოქალაქეთა მგზავრობის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ნაწილობრივ დაფინანსებას იმ პირობით, რომ მგზავრობის ღირებულება მოქალაქეთათვის უნდა იყოს საბაზრო ფასზე დაბალი და შესაბამისად ხელმისაწვდომი მოსახლეობის ფართო ფენისათვის;

ბ) დაფინანსდება სოფ. ჩოხიდან დაბა ფასანაურამდე კვირაში 2-ჯერ, სოფ.ხორხიდან და სოფ. გუდანიდან – ქ. დუშეთამდე კვირაში ერთხელ, მოსახლეობის უფასოდ მგზავრობა.

5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ერთჯერადი დახმარების სახით 50 ლარიდან 200 ლარამდე ფინანსური დახმარება გაეწევათ:

ა) მოქალაქეებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, ფიქსირდებიან სოციალურად დაუცველების ერთიან მონაცემთა ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 65000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა;

ბ) ჯანმრთელობის განსაკუთრებული პრობლემების მქონე მოქალაქეებს, კერძოდ: დიაბეტით, ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით დაავადებულებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, I და II ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლოებს;

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება;

დ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის – პირებს, რომელთაც ითავეს გარდაცვლილის დაკრძალვა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი;

ვ) ოჯახებს, პირველი და მეორე ბავშვის შეძენისას (შეძენიდან ორი თვის ვადაში);

ზ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით;

თ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს;

ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს;

კ) უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანებს.

ოჯახებს პირველი მშობიარობიდან ტყუპების შეძენის შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაეწევათ 400 ლარის ოდენობით;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ოჯახებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ 300 ლარის ოდენობით;

ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირებს, ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით;

განსაკუთრებულ შემთხვევებში (გარდაცვალების ან/და უბედური შემთხვევის დროს) კომისიის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ზღვრულ ოდენობაზე მეტი თანხის გაცემა (არაუმეტეს 2000 ლარამდე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით, იმ ოჯახებისათვის, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი ბუნებრივი აირის აბონენტებად, თითოეულ ოჯახზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

5.2.4 საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დაფინანსება.

5.2.5 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფების, გაჭირვებული მოქალაქეების, ომის ვეტერანების და მათთან გათანაბრებულ პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100 ლარის ფარგლებში დაუფინანსდებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრს, რომელსაც მინიჭებული აქვს 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, ხოლო 200 ლარის ფარგლებში ომის ვეტერანებს, მათთან გათანაბრებული პირებს და უცხო სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლებს.

5.2.6 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 110 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, გარდა კვირა დღისა.

5.2.7 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით, სტიქიური მოვლენებით (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ) ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე.

განსაკუთრებულ შემთხვევაში (საცხოვრებელი სახლის დანგრევის ან მთლიანად განადგურებისას) კომისიის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს გათვალისწინებულ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი თანხა, არაუმეტეს 3000 (სამი ათასი) ლარის.

5.2.8 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო ხარჯებს 250 ლარის ოდენობით.

5.2.9 დევნილთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

5.2.10 პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ და „შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთობლივი პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობას კატასტროფების რისკის შემცირებით, ჯანდაცვასა და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო სემინარები, ტრენინგები და სხვადასხვა სოციალური ღონისძიება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია პროექტის „შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის“ დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ხანდაზმულ და ავადმყოფ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისათვის სამედიცინო უზრუნველყოფა, მოვლა და ჰიგიენა, საშინაო საქმეების მოგვარება და დიმენციით დაავადებული ბენეფიციარების მოვლა.

5.2.11 „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის ერთ-ერთ წევრს (დამფუძნებელს), მცხეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებთან ერთად წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილია საინვესტიციო და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის ორგანიზება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციისაგან.

5.3. მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბარისახოს ამბულატორიის სუბსიდირება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მაღალი გამავლობის ავტომობილის საწვავის და მიმდინარე რემონტის ხარჯების დაფინანსების მიზნით.


თავი III
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

 ათასი ლარი

ორგ. 

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

10 946,9

11 652,5

3 068,4

8 584,1

25 783,9

15 152,9

10 631,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162,0

169,0

0,0

169,0

169,0

0,0

169,0

 

ხარჯები

5 828,1

7 098,9

3,4

7 095,5

8 594,5

901,4

7 693,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 344,3

1 732,9

0,0

1 732,9

1 831,2

0,0

1 831,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 755,5

4 225,6

3 065,0

1 160,6

16 909,3

14 251,5

2 657,8

 

ვალდებულებების კლება

363,3

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 515,3

2 911,8

0,0

2 911,8

3 012,2

0,0

3 012,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159,0

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

2 136,9

2 538,9

0,0

2 538,9

2 694,5

0,0

2 694,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 313,6

1 692,4

0,0

1 692,4

1 788,0

0,0

1 788,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,2

44,9

0,0

44,9

37,6

0,0

37,6

 

ვალდებულებების კლება

298,2

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

480,4

575,9

0,0

575,9

609,6

0,0

609,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

480,4

570,9

0,0

570,9

608,1

0,0

608,1

 

შრომის ანაზღაურება

344,2

429,9

0,0

429,9

446,4

0,0

446,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

1,5

0,0

1,5

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 654,2

1 892,2

0,0

1 892,2

2 035,2

0,0

2 035,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131,0

133,0

 

133,0

133,0

 

133,0

 

ხარჯები

1 566,8

1 856,1

0,0

1 856,1

1 999,1

0,0

1 999,1

 

შრომის ანაზღაურება

969,4

1 262,5

0,0

1 262,5

1 341,6

0,0

1 341,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,2

36,1

0,0

36,1

36,1

0,0

36,1

 

ვალდებულებების კლება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

380,7

439,9

0,0

439,9

342,9

0,0

342,9

 

ხარჯები

89,7

111,9

0,0

111,9

62,8

0,0

62,8

 

ვალდებულებების კლება

291,0

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

01 04 01

.. და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

380,7

436,4

0,0

436,4

325,1

0,0

325,1

 

ხარჯები

89,7

108,4

0,0

108,4

45,0

0,0

45,0

 

ვალდებულებების კლება

291,0

328,0

0,0

328,0

280,1

0,0

280,1

01 04 02

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

0,0

3,5

0,0

3,5

17,8

0,0

17,8

 

ხარჯები

0,0

3,5

0,0

3,5

17,8

0,0

17,8

01 05 

პროექტისგახდი გადაწყვეტილების მიმღები ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესშიხელშეწყობა

50,5

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,5

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

45,1

48,1

0,0

48,1

54,2

0,0

54,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

40,8

48,1

0,0

48,1

54,2

0,0

54,2

 

შრომის ანაზღაურება

30,7

40,5

0,0

40,5

43,2

0,0

43,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45,1

48,1

0,0

48,1

54,2

0,0

54,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

40,8

48,1

0,0

48,1

54,2

0,0

54,2

 

შრომის ანაზღაურება

30,7

40,5

0,0

40,5

43,2

0,0

43,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 806,3

5 079,5

3 068,4

2 011,1

16 623,0

12 960,9

3 662,1

 

ხარჯები

849,9

1 135,0

3,4

1 131,6

1 740,9

272,1

1 468,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 912,4

3 944,5

3 065,0

879,5

14 882,1

12 688,8

2 193,3

 

ვალდებულებების კლება

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 966,2

1 155,1

901,2

253,9

4 526,1

3 950,6

575,5

 

ხარჯები

92,1

97,2

0,0

97,2

168,6

48,8

119,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 855,2

1 057,9

901,2

156,7

4 357,5

3 901,8

455,7

 

ვალდებულებების კლება

18,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 907,7

1 131,5

901,2

230,3

4 502,9

3 950,6

552,3

 

ხარჯები

33,6

73,6

0,0

73,6

145,4

48,8

96,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 855,2

1 057,9

901,2

156,7

4 357,5

3 901,8

455,7

 

ვალდებულებების კლება

18,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 02

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი

58,5

23,6

0,0

23,6

23,2

0,0

23,2

 

ხარჯები

58,5

23,6

0,0

23,6

23,2

0,0

23,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

359,6

2 041,6

1 380,2

661,4

2 491,8

1 541,8

950,0

 

ხარჯები

126,5

257,0

0,0

257,0

419,3

0,0

419,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,0

1 784,6

1 380,2

404,4

2 072,5

1 541,8

530,7

 

ვალდებულებების კლება

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

179,9

241,0

0,0

241,0

223,1

5,3

217,8

 

ხარჯები

124,2

177,9

0,0

177,9

199,2

0,0

199,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

63,1

0,0

63,1

23,9

5,3

18,6

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

127,9

1 642,5

1 316,6

325,9

1 967,8

1 536,5

431,3

 

ხარჯები

1,9

3,3

0,0

3,3

0,1

0,0

0,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,9

1 639,2

1 316,6

322,6

1 967,7

1 536,5

431,2

 

ვალდებულებების კლება

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია

51,8

102,8

63,6

39,2

108,7

0,0

108,7

 

ხარჯები

0,4

31,0

0,0

31,0

29,1

0,0

29,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,4

71,8

63,6

8,2

79,6

0,0

79,6

03 02 06

()იპ "დუშეთის წყალი"

0,0

55,3

0,0

55,3

192,2

0,0

192,2

 

ხარჯები

0,0

44,8

0,0

44,8

190,9

0,0

190,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,5

0,0

10,5

1,3

0,0

1,3

03 02 07

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

167,1

79,0

77,7

1,3

3 185,4

3 045,4

140,0

 

ხარჯები

1,8

2,8

1,5

1,3

233,0

218,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,3

76,2

76,2

0,0

2 952,4

2 827,4

125,0

 

ვალდებულებების კლება

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

677,2

830,3

0,0

830,3

3 318,6

2 093,8

1 224,8

 

ხარჯები

629,5

768,6

0,0

768,6

914,6

0,0

914,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,7

61,7

0,0

61,7

2 404,0

2 093,8

310,2

03 04 01

სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

24,9

11,1

0,0

11,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

11,1

0,0

11,1

0,0

0,0

0,0

03 04 03

ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია

22,6

57,7

0,0

57,7

2 385,4

2 093,8

291,6

 

ხარჯები

0,0

7,1

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,6

50,6

0,0

50,6

2 385,4

2 093,8

291,6

03 04 04

()იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა       

629,7

761,5

0,0

761,5

933,2

0,0

933,2

 

ხარჯები

629,5

761,5

0,0

761,5

914,6

0,0

914,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

0,0

0,0

0,0

18,6

0,0

18,6

03 05

სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

573,1

700,0

700,0

0,0

2 366,1

2 329,3

36,8

 

ხარჯები

0,0

1,9

1,9

0,0

5,3

5,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551,1

698,1

698,1

0,0

2 360,8

2 324,0

36,8

 

ვალდებულებების კლება

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

63,1

273,5

9,3

264,2

735,0

0,0

735,0

 

ხარჯები

0,0

7,5

0,0

7,5

0,1

0,0

0,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,1

266,0

9,3

256,7

734,9

0,0

734,9

04 00

განათლება

1 185,5

1 505,9

0,0

1 505,9

3 795,4

2 088,0

1 707,4

 

ხარჯები

1 049,6

1 278,5

0,0

1 278,5

1 841,7

525,3

1 316,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,3

227,4

0,0

227,4

1 953,7

1 562,7

391,0

 

ვალდებულებების კლება

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

958,6

1 183,8

0,0

1 183,8

1 299,0

0,0

1 299,0

 

ხარჯები

946,8

1 168,7

0,0

1 168,7

1 296,5

0,0

1 296,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,2

15,1

0,0

15,1

2,5

0,0

2,5

 

ვალდებულებების კლება

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

49,5

12,3

0,0

12,3

2 387,3

2 085,3

302,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

525,8

525,3

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,5

12,3

0,0

12,3

1 861,5

1 560,0

301,5

04 03

მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება

102,8

112,3

0,0

112,3

19,2

0,0

19,2

 

ხარჯები

102,8

109,4

0,0

109,4

19,2

0,0

19,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

04 04

საბავშვო ბაღების მოწყობა- რეაბილიტაცია

74,6

197,5

0,0

197,5

89,9

2,7

87,2

 

ხარჯები

0,0

0,4

0,0

0,4

0,2

0,0

0,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,6

197,1

0,0

197,1

89,7

2,7

87,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 572,3

1 077,3

0,0

1 077,3

1 171,2