„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016370
10
07/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
190020020.35.165.016370
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2019 წლის 7 აგვისტო

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016359).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I, II,III  თავის 1-ლი-მე-8 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                                          დანართი

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

                                                                                                            თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ბიუჯეტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

10638.132

14347.987

19595.211

7544.611

12050.600

გადასახადები

3270.026

3343.098

10655.600

0.000

10655.600

გრანტები

6124.798

9704.566

7754.611

7544.611

210.000

სხვა შემოსავლები

1243.308

1300.323

1185.000

0.000

1185.000

II. ხარჯები

7009.076

8610.976

9742.472

309.522

9432.950

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1754.824

2082.995

0.000

2082.995

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1843.447

2146.507

309.522

1836.985

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3844.202

4425.028

0.000

4425.028

გრანტები

12.500

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

632.822

572.555

0.000

572.555

სხვა ხარჯები

149.611

474.239

437.287

0.000

437.287

III. საოპერაციო სალდო

3629.056

5737.011

9852.739

7235.089

2617.650

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4620.555

4078.671

13042.738

8225.735

4817.003

ზრდა

4690.601

5154.569

13192.738

8225.735

4967.003

კლება

70.047

1075.897

150.000

0.000

150.000

V. მთლიანი სალდო

-991.499

1658.339

-3189.999

-990.646

-2199.353

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1008.185

1658.339

-3207.999

-990.646

-2217.353

ზრდა

0.000

1675.254

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

1675.254

0.000

 0,0

 0,0

კლება

1008.185

16.915

3207.999

990.646

2217.353

ვალუტა და დეპოზიტები

1008.185

0.000

3207.999

990.646

2217.353

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

16.915

0.000

0.000

0.000

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-16.686

0.000

-18.000

0.000

-18.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

საშინაო

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული რედაქციით:

 

 თანხა ათას ლარში

 

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

შემოსულობები

10708.178

15440,799

19745.211

   შემოსავლები

10638.132

14347.987

19595.211

    არაფინანსური აქტივების კლება

70.047

1075.897

150

    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

-1590.063

-1573,149

-57,369

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11716.363

13765.544

22953.210

     ხარჯები

7009.076

8610.976

9742.472

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

4690.601

5154.569

13192.738

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

-2598.249

85,19

-3265,368

ვალდებულებების კლება

16.686

0

18.0

ნაშთის ცვლილება

-1008.185

1658.339

-3207,999

           

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19595,211 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

 

 

 

 

დასახელება

 

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10638.132

14347.987

19595.211

7544.611

12050.600

გადასახადები

3270.026

3343.098

10655.600

0.000

10655.600

გრანტები

6124.798

9704.566

7754.611

7544.611

210.000

სხვა შემოსავლები

1243.308

1300.323

1185.000

0.000

1185.000

 

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 655,6 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის ფაქტი

 

2019 წლის

გეგმა

გადასახადები

 

3270.026

3343.098

10655.600

ქონების გადასახადი

 

2726.977

2843.389

2800.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

698.721

1029.012

790.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

12.381

19.277

10.000

სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი

1723.629

1453.287

1720.000

  არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი                       

292.246

341.813

280.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე                                         

 

0

0

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

7855,6

 საშემოსავლო გადასახადი

 

607.088

499.709

0

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 754,611 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

 

 

 

დასახელება

 

 

2017წლის ფაქტი

 

 

2018წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6124.798

9704.566

7754.611

7544.611

210.000

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6124.798

9704.566

7754.611

7544.611

210.000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4098.600

5994.500

210.000

0.000

210.000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3888.600

5784.500

0.000

 

0.000

მიზნობრივი ტრანსფერი

210.000

210.000

210.000

 

210.000

კაპიტალური ტრანსფერი

2026.198

3710.066

7544.611

7544.611

0.000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2026.198

3279,885

5861,489

5861,489

0

მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0

300.181

0

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

0

130,0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

658

658

 

0

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0

0

1025.122

1025.122

0

 

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1185,0 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1243,308

1300.323

1185.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

663.334

700.106

600.000

პროცენტები

87.845

142.691

90.000

რენტა

575.489

557.415

510.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

87.601

79.089

85.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

81.869

72.022

79.000

      სანებართვო მოსაკრებელი

34.032

25.785

32.000

      საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0

0.002

0.000

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.200

5.019

2.000

      სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

45.637

41.216

45.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.732

7.068

6.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

491.773

519.784

500.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.600

1.344

0.000

თავი III

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9742,472 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

 

 

2018 წლის ფაქტი

 

2019 წლის გეგმა

2017 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7009.076

8610.976

9742.472

309.522

9432.950

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1754.824

2082.995

0.000

2082.995

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1843.447

2146.507

309.522

1836.985

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3844.202

4425.028

0.000

4425.028

გრანტები

12.500

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

632.822

572.555

0.000

572.555

სხვა ხარჯები

149.611

474.239

437.287

0.000

437.287

 

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  13042,738 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13192,738 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

            თანხა ათას ლარში

კოდი

დასახელება

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2017 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

21.898

144.675

198.723

0.000

198.723

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4219.189

4659.923

10378.080

6354.603

4023.477

04 00

განათლება

428.913

326.633

1773.827

1167.647

606.180

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10.245

8.805

87.662

0.000

87.662

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.696

14.532

754.446

703.485

50.961

 ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  150 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

70.047

1075.897

150.000

ძირითადი აქტივები

23.110

23.827

100.000

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

46.936

1052.071

50.000

მიწა

46.936

1052.071

50.000

2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის მე-10, მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი IV

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს თანდართული რედაქციით :

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

3629.056

5737.011

9852.739

მთლიანი სალდო

-991.499

1658.339

-3189.999

 

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-3207,999)  ათასი ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3207,999 ათასი ლარის ოდენობით. ".

3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების  დანართის VI თავის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"

თავი VI

მუხლი15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

ორგანიზაციული        კოდი

დასახელება

 

2018 წლის ფაქტი

სულ

2019 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

2017 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

11716.363

13765.544

22953.210

8535.257

14417.953

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

176

187

0

187

ხარჯები

7009.076

8610.976

9742.472

309.522

9432.950

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1754.824

2082.995

0.000

2082.995

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1842.385

2146.507

309.522

1836.985

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3844.202

4425.028

0.000

4425.028

გრანტები

12.500

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

632.822

572.555

0.000

572.555

სხვა ხარჯები

149.611

474.239

437.287

0.000

437.287

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4690.601

5154.569

13192.738

8225.735

4967.003

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2007.184

2726.603

3167.376

0.000

3167.376

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

166

177

0

177

ხარჯები

1968.600

2581.927

2950.653

0.000

2950.653

შრომის ანაზღაურება

1245.247

1664.690

1991.145

0.000

1991.145

საქონელი და მომსახურება

669.104

664.451

772.553

0.000

772.553

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

12.5

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

10.831

25.206

4.655

0.000

4.655

სხვა ხარჯები

29.902

166.140

104.200

0.000

104.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.898

144.675

198.723

0.000

198.723

ვალდებულებების კლება

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

537.807

687.815

727.671

0.000

727.671

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

33

0

33

ხარჯები

537.807

679.217

723.671

0.000

723.671

შრომის ანაზღაურება

389.714

448.055

475.820

0.000

475.820

საქონელი და მომსახურება

144.730

109.676

143.096

0.000

143.096

პროცენტი

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.363

0.324

4.655

0.000

4.655

სხვა ხარჯები

0.0

121.2

100.1

0.0

100.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.599

4.000

0.000

4.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის მერია

1452.969

1989.847

2393.071

0.000

2393.071

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

134

144

0

144

ხარჯები

1429.777

1853.771

2198.348

0.000

2198.348

შრომის ანაზღაურება

855.533

1216.635

1515.325

0.000

1515.325

საქონელი და მომსახურება

524.373

554.775

628.923

0.000

628.923

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

გრანტები

0.0

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

7.468

24.882

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

29.902

44.979

4.100

0.000

4.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.548

136.077

194.723

0.000

194.723

 

ვალდებულებების კლება

1.294

0.000

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0.534

0.000

0.534

ხარჯები

0

0

0.534

0.000

0.534

საქონელი და მომსახურება

0

0

0.534

0.000

0.534

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.409

48.940

46.100

0.000

46.100

ხარჯები

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

ვალდებულებების კლება

15.392

0.000

18.000

0.000

18.000

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

98.827

116.578

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

0

10

 

ხარჯები

97.567

116.578

120.000

0.000

120.000

02 00

შრომის ანაზღაურება

71.400

90.135

91.850

0.000

91.850

 

საქონელი და მომსახურება

23.560

23.210

27.950

0.000

27.950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

3.093

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.187

0.140

0.200

0.000

0.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98.827

116.578

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

0

10

 

ხარჯები

97.567

116.578

120.000

0.000

120.000

02 02

შრომის ანაზღაურება

71.400

90.135

91.850

0.000

91.850

 

საქონელი და მომსახურება

23.560

23.210

27.950

0.000

27.950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

3.093

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.187

0.140

0.200

0.000

0.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

 

 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5523.890

6630.477

12479.502

6369.003

6110.499

ხარჯები

1304.700

1970.554

2101.422

14.400

2087.022

საქონელი და მომსახურება

911.698

1072.353

938.684

14.400

924.284

სუბსიდიები

329.138

630.746

909.690

0.000

909.690

სხვა ხარჯები

63.865

267.455

253.048

0.000

253.048

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4219.189

4659.923

10378.080

6354.603

4023.477

03 01

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2307.938

1820.604

5910.634

3586.235

2324.400

ხარჯები

13.713

5.443

5.804

0.000

5.804

საქონელი და მომსახურება

13.713

5.443

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

5.804

0.000

5.804

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2294.225

1815.161

5904.830

3586.235

2318.596

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2678.565

3467.697

4750.492

1743.186

3007.306

ხარჯები

1227.122

1693.291

1831.274

0.000

1831.274

საქონელი და მომსახურება

897.985

1062.545

921.584

0.000

921.584

სუბსიდიები

329.138

630.746

909.690

0.000

909.690

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1451.442

1774.406

2919.218

1743.186

1176.032

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1291.469

1754.930

2418.273

1352.993

1065.280

ხარჯები

169.172

236.047

261.790

0.000

261.790

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.267

0.350

0.000

0.350

სუბსიდიები

169.172

235.780

261.440

0.000

261.440

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1122.297

1518.883

2156.483

1352.993

803.490

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

606.062

725.856

881.727

40.245

841.482

ხარჯები

394.853

557.139

608.000

0.000

608.000

საქონელი და მომსახურება

394.853

557.139

608.000

0.000

608.000

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.208

168.716

273.727

40.245

233.482

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

781.034

986.912

1450.493

349.949

1100.544

ხარჯები

663.097

900.105

961.484

0.000

961.484

საქონელი და მომსახურება

503.131

505.138

313.234

0.000

313.234

სუბსიდიები

159.966

394.967

648.250

0.000

648.250

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.937

86.807

489.009

349.949

139.060

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

17.745

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.745

0.000

0.000

0.000

0.000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

519.642

1342.175

1130.450

381.582

748.868

ხარჯები

63.865

271.820

249.944

0

249.944

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.4

2.700

0

2.700

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

სხვა ხარჯები

63.865

267.455

247.244

0

247.244

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.777

1070.355

863.561

335.183

528.377

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

687.925

658.000

29.925

03 05

ხარჯები

 

 

14.4

14.4

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

14.4

14.4

0

 

სუბსიდიები

 

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

673.525

643.600

29.925

04 00

განათლება

2136.975

2241.482

4152.247

1462.769

2689.478

 

ხარჯები

1708.062

1914.849

2378.420

295.122

2083.298

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

8.421

303.340

295.122

8.218

 

სუბსიდიები

1706.862

1905.228

2073.880

0.000

2073.880

 

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

1.200

0.000

1.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.913

326.633

1773.827

1167.647

606.180

04 01

სკოლამდელი განათლება

2068.296

2167.796

3037.125

437.647

2599.478

 

ხარჯები

1639.383

1841.163

2006.298

0.000

2006.298

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

8.421

8.218

0.000

8.218

 

სუბსიდიები

1639.383

1832.742

1998.080

0.000

1998.080

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.913

326.633

1030.827

437.647

593.180

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

68.679

73.687

90.000

0.000

90.000

 

ხარჯები

68.679

73.687

77.000

0.000

77.000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

67.479

72.487

75.800

0.000

75.800

 

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

1.200

0.000

1.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

13.000

0.000

13.000

 

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

 

 

1,025.122

1,025.122

0.000

 

ხარჯები

 

 

295.122

295.122

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

295.122

295.122

0.000

 

სუბსიდიები

 

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

730.0

730.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1031.522

1115.772

1354.800

0.000

1354.800

 

ხარჯები

1021.277

1106.966

1267.138

0.000

1267.138

 

საქონელი და მომსახურება

54.653

60.854

89.041

0.000

89.041

 

სუბსიდიები

948.370

1029.778

1130.358

0.000

1130.358

 

სხვა ხარჯები

18.253

15.808

47.739

0.000

47.739

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.245

8.805

87.662

0.000

87.662

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

482.158

542.842

691.342

0.000

691.342

 

ხარჯები

481.550

542.655

631.737

0.000

631.737

 

საქონელი და მომსახურება

3.452

21.357

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

464.965

512.780

599.338

0.000

599.338

 

სხვა ხარჯები

13.133

8.518

22.399

0.000

22.399

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.608

0.188

59.605

0.000

59.605

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

462.573

508.968

635.342

0.000

635.342

 

ხარჯები

461.965

508.780

595.338

0.000

595.338

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

461.965

508.780

595.338

0.000

595.338

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.608

0.188

40.004

0.000

40.004

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

19.585

33.875

56.000

0.000

56.000

 

ხარჯები

19.585

33.875

36.399

0.000

36.399

 

საქონელი და მომსახურება

3.452

21.357

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

3.000

4.000

4.000

 

4.000

 

სხვა ხარჯები

13.133

8.518

22.399

0.000

22.399

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

19.601

0.000

19.601

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

504.615

518.775

601.558

0.000

601.558

 

ხარჯები

494.978

510.157

573.501

0.000

573.501

 

საქონელი და მომსახურება

30.047

20.152

56.381

0.000

56.381

 

სუბსიდიები

460.411

489.005

499.020

0.000

499.020

 

სხვა ხარჯები

4.520

1.000

18.100

0.000

18.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.637

8.618

28.057

0.000

28.057

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

470.048

497.054

507.520

0.000

507.520

 

ხარჯები

460.411

489.005

499.020

0.000

499.020

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

460.411

489.005

499.020

0.000

499.020

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.637

8.049

8.500

0.000

8.500

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

34.567

21.721

94.038

0.000

94.038

 

ხარჯები

34.567

21.152

74.481

0.000

74.481

 

საქონელი და მომსახურება

30.047

20.152

56.381

0.000

56.381

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4.520

1.000

18.100

0.000

18.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.569

19.557

0.000

19.557

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

21.754

26.162

29.900

0.000

29.900

 

ხარჯები

21.754

26.162

29.900

0.000

29.900

 

საქონელი და მომსახურება

21.154

19.345

22.660

0.000

22.660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0.600

6.291

7.240

0.000

7.240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

22.994

27.993

32.000

0.000

32.000

 

ხარჯები

22.994

27.993

32.000

0.000

32.000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

22.994

27.993

32.000

0.000

32.000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

910.566

934.633

1679.285

703.485

975.800

ხარჯები

908.870

920.101

924.839

0.000

924.839

საქონელი და მომსახურება

8.336

13.096

14.939

0.000

14.939

 

სუბსიდიები

243.052

278.450

311.100

0.000

311.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621.278

603.996

567.900

0.000

567.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

23.497

30.900

0.000

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.696

14.532

754.446

703.485

50.961

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

81.296

88.706

818.241

703.485

114.756

ხარჯები

79.950

88.706

111.400

0.000

111.400

საქონელი და მომსახურება

0.000

3.738

3.900

0.000

3.900

 

სუბსიდიები

79.950

84.969

107.500

0.000

107.500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.346

0.000

706.841

703.485

3.356

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.950

84.969

107.500

0.000

107.500

 

ხარჯები

79.950

84.969

107.500

0.000

107.500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

79.950

84.969

107.500

0.000

107.500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 01 02

სოფლის ამბულატორიების მომსახურება და ჯანდაცვის ხელშეწყობა

1.346

3.738

710.741

703.485

7.256

 

ხარჯები

0.000

3.738

3.900

0.000

3.900

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

3.738

3.900

0.000

3.900

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.346

0.000

706.841

703.485

3.356

06 02

 

სოციალური პროგრამები

829.270

845.927

861.044

0.000

861.044

ხარჯები

828.920

831.395

813.439

0.000

813.439

საქონელი და მომსახურება

8.336

9.358

11.039

0.000

11.039

 

სუბსიდიები

163.102

193.481

203.600

0.000

203.600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621.278

603.996

567.900

0.000

567.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

23.497

30.900

0.000

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.350

14.532

47.605

0.000

47.605

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

649.718

632.496

629.144

0.000

629.144

ხარჯები

649.718

617.964

584.539

0.000

584.539

 

საქონელი და მომსახურება

8.336

9.358

11.039

0.000

11.039

 

სოციალური უზრუნველყოფა

605.178

584.046

542.600

0.000

542.600

 

სხვა ხარჯები

36.204

23.497

30.900

0.000

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

14.532

44.60500

0.00000

44.60500

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.550

18.900

22.500

0.000

22.500

ხარჯები

12.550

18.900

22.500

0.000

22.500

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.550

18.900

22.500

0.000

22.500

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

154.452

181.486

194.000

0.000

194.000

ხარჯები

154.102

181.486

191.000

0.000

191.000

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

154.102

181.486

191.000

0.000

191.000

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.350

0.000

3.000

0.000

3.000

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9.000

11.996

12.600

0.000

12.600

ხარჯები

9.000

11.996

12.600

0.000

12.600

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

9.000

11.996

12.600

 

12.600

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.550

1.050

2.800

0.000

2.800

ხარჯები

3.550

1.050

2.800

0.000

2.800

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.550

1.050

2.800

0.000

2.800

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.