„ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.140.016398
22
08/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
010250050.35.140.016398
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №22

2019 წლის 8 აგვისტო

დაბა ასპინძა

 

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №13 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/07/2017; ს/კოდი: 010250050.35.140.016258) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:
დადგენილების დანართში ცხრილის 2.10-დან 2.30-ის ჩათვლით სტრიქონები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

რანგი

თანამდებობა

2018 წლის შტატით

რაოდენობა

ხელფასი

2,10

III რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების  III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი    ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

2,11

III რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი   ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

800

2,12

IV რანგი

 ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –   ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი  სოფელ ივერიაში

1

650

2,13

IV რანგი

 ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი    ოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,14

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –   ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  იდუმალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,15

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – იდუმალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, სოფელ ოშორაში

1

650

2,16

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი რუსთავის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,17

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დამალის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

800

2,18

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – დამალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი 

1

650

2,19

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ტოლოშის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,20

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –, ტოლოშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, სოფელ ხერთვისსა და გულსუნდაში

1

650

2,21

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი აწყვიტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,22

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან   და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ხიზაბავრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

800

2,23

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –, ხიზაბავრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, სოფელ საროსა და ნიჯგორში

1

750

2,24

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი თოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში და სოფელ ვარგავში

1

750

2,25

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნაქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,26

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –, ნაქალაქევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, სოფლებში თმოგვსა და ფიაში

1

650

2,27

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –,  ნაქალაქევის ადმინისტრაციული ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის  წარმომადგენელის ასისტენტი   სოფლებში მირაშხანში, ვარძიასა და ზემო  ვარძიაში.

1

750

2,28

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების  III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ორგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში და სოფელ საყუდაბელში

1

750

2,29

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების  III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ძველის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

750

2,30

IV რანგი

ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი –,   ძველის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი,   სოფელ ჭობარეთში

1

650

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.