„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №387 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №387 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 384
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 130000000.10.003.021406
384
09/08/2019
ვებგვერდი, 12/08/2019
130000000.10.003.021406
„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №387 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №384

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №387 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №387 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.07.2015, 130000000.10.003.018773) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ დანართ №9-ის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი (ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს გარდა)“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №10 ამოღებულ იქნეს.

3. დადგენილებით დამტკიცებულ დანართ №16-ის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი (III მთავარი სამმართველოს მონიტორინგისა და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს გარდა)“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №18 და დანართი №19 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძედანართი №18
 უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის მთავარი სამმართველო (უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის ჯგუფის გარდა)

თანამდებობა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი)
მთავარი სამმართველოს უფროსი  4250
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე  3900
სამმართველოს უფროსი  2900
სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2700
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი 1775
უფროსი ინსპექტორი 1530
უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი 1470
ინსპექტორი, ოპერატიული თანამშრომელი 1405
   
  დანართი №19
 უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის მთავარი სამმართველოს  უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის ჯგუფი  
თანამდებობა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი)
მთავარი სამმართველოს უფროსი 3200
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე  3100
სამმართველოს უფროსი  2700
სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2300
სამსახურის უფროსი  2250
განყოფილების უფროსი 1365
ოპერატიული თანამშრომელი  1155

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.