„საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მიზნებისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების ცალკეული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივნისის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მიზნებისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების ცალკეული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივნისის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.152.016377
18
06/09/2019
ვებგვერდი, 11/09/2019
010250000.35.152.016377
„საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მიზნებისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების ცალკეული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივნისის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. დუშეთი

 

„საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ მიზნებისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების ცალკეული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის პირველი, მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ საქართველოს კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად,  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ მიზნებისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების ცალკეული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 5 ივნისის №20 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება (matsne.gov.ge. 09/06/2015, ს/კ 010250000.35.152.016227) კერძოდ:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1  შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                         

„დანართი №1

დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული პუნქტების იმ ტერიტორიების ჩამონათვალი, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების  შეგროვების და გატანის სისტემა

  1. გრემისხევის ადმინისტრაციული ერთეული;
  2. ხეობის ადმინისტრაციული ერთეული.”

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2 შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 „დანართი №2

დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული პუნქტების იმ ტერიტორიების ჩამონათვალი, რომლის დაბინძურება გამოიწვევს საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას

ქალაქი დუშეთი

 

დაბა ჟინვალი

 

სოფელი ანანური

ანანურის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია

დაბა ფასანაური

სტალინის ქუჩა

რუსთაველის ქუჩა

კოსტავას ქუჩა

                                                                                                                                                                             „

მუხლი 2
 დადგენილება  ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ინაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.