„დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/10/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.156.016365
14
06/09/2019
ვებგვერდი, 09/09/2019
010250020.35.156.016365
„დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №14

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. დმანისი

„დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და  საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  მე-20 მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №2 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/01/2018; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.156.016300 )  და  დანართი №1  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  2019 წლის 01  ოქტომბრიდან.

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ ოქრიაშვილიდანართი №1

 


               დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა         თანამდებობრივი სარგო და საშტატო ნუსხა

რიგითი N მერიის თანამდებობის პირების რაოდენობა სამსახურში თანამშრომელთა რაოდენობა რანგი თანამდებობა თანამდებობრივი სარგო
1 1     პოლიტიკური თანამდებობის პირი მერი 2900
2 2     პოლიტიკური თანამდებობის პირი მერის პირველი მოადგილე  1750
3 3     პოლიტიკური თანამდებობის პირი მერის მოადგილე  1550
4 4     პოლიტიკური თანამდებობის პირი მერის მოადგილე  1550
5 5 1 პირველი ადმინისტრაციული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
6   2 მეორე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1200
7   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
8   4 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
9   5 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
10   6 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
11   7 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
12   8 მესამე  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  750
13   9 მესამე  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  750
14   10 მესამე  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  750
15   11 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
16   12 მეორე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1200
17   13 მესამე  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  750
18   14 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
19   15 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
20   16 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
21   17 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
22   18 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
23   19 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
24   20 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
25   21 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
26   22 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
27   23 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
28   24 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
29   25 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
30   26 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
31   27 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
32   28 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
33   29 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
34   30 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
35   31 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
36   32 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
37   33 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
38   34 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
39   35 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
40   36 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
41   37 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
42   38 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
43   39 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
44   40 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
45   41 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
46   42 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
47   43 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
48   44 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
49   45 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
50   46 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
51   47 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
52   48 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
53   49 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
54   50 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
55   51 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
56   52 მესამე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომამადგენელი 1100
57   53 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 700
58 6 1 პირველი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
59   2 მეორე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1200
60   3 მეორე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1200
61   4 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
62   5 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
63   6 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
64   7 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
65   8 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
66 7 1 პირველი სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
67   2 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
68   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
69   4 მესამე მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  900
70   5 მესამე მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  900
71   6 მესამე მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  900
72   7 მეოთხე  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  700
73 8 1 პირველი განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
74   2 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
75   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
76   4 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
77 9 1 პირველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დავცვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
78   2 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
79   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
80   4 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
81 10 1 პირველი ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
82   2 მესამე მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
83   3 მეოთხე პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი  700
84 11 1 პირველი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
85   2 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
86   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
87   4 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
88   5 მესამე  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  750
89   6 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  800
90 12 1 პირველი ეკონომიკის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
91   2 მეორე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1200
92   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  800
93   4 მესამე მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  800
94 13 1 პირველი შიდა აუდიტის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1600
95   2 მესამე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  900
96   3 მესამე  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  800

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.